keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 191/10.05.2016 privind scăderea tarifelor pentru serviciile prestate de S.C. Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A.

10.05.2016

Hotararea Consiliului Local 191/10.05.2016
privind scăderea tarifelor pentru serviciile prestate de S.C. Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-10188/25.04.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere adresa S.C. Compania Locală de Termoficare "Colterm" SA înregistrat cu nr. RE2016-000308/23.02.2016 privind solicitarea de modificare a tarifelor pentru serviciile prestate de S.C. Compania Locală de Termoficare "Colterm" S.A. aprobate prin Hotărârea Consiliului Local nr.626/19.12.2014;
Având în vedere prevederile art. 291 alin.(1), lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal;
În temeiul art. 43 alin. 8 din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) şi alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă scăderea tarifelor pentru serviciile prestate de S.C. Compania Locală de Termoficare "Colterm" SA conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: În cazul unei solicitări de aviz unic în care S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. nu deţine reţele de gospodărie subterană şi supraterană, tariful precizat în Anexă la poziţia 5, va fi zero.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. Compania Locală de Termoficare "Colterm" SA.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direciei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Compania Locală de Termoficare Colterm SA;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: doc00564120160425143535.pdf

a —— 96/04. 02 olt > SSD 38 = înot PE KA ROMANIA Judetul Timis 49 iDirecţia Te Vi Primaria Municipiului Timisoara i S-a inregistrat cu numarul : RE2016-000308 din 23.02. PI REO5 Sesizări diverse Direcţia Tehnică Am preluat de la Firma: 3499/23.02.2016 COLTERM SA Cu adresa: Timisoara EP. JOSEPH LONOVICI nr.4 Total 4 file Termen de rezolvare: 24.03.2616 'Obs. SOLIC SPRIJIN PT INITIERE Termen directie: 09.03.2016 HCL REF. REGLEMENTARE :PRETURI REZ. IN URMA MODIF "TVA 'Timisoara, la 23.02.2016 Consilier/Referent, Alexandra | C |

Atasament: doc00564220160425143613.pdf

m COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. e J35/185/.2004: RO 16063013: dz cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 COLTERMS.A. e-mail: office(Qcolterm.ro Nr. 3/99 Către PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA Direcţia Tehnică — Serviciul Energetic şi Monitorizarea Serviciilor de Utilităţi Publice În atenţia domnului loan Zubaşcu. Şef Serviciu Având în vedere prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, prin care s-a stabilit cota standard care se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiunile impozabile care nu sunt scutite de taxă sau care nu sunt supuse cotelor reduse, respectiv 20 % - pentru anul 2016 (Art. 291, alin. 1, lit.a), prin prezenta, vă rugăm să ne sprijiniţi în vederea iniţierii unei hotărâri de Consiliu Local, prin care să fie reglementate noile preţuri rezultate ca urmare a modificării TVA, pentru tarifele practicate de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara. Menţionăm că tarifele (fără TVA) nu au suferit nici o modificare, fiind aceleaşi care au fost aprobate prin: HCL nr. 25/28.01.2014 - privind preţul local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice; HCL nr. 288/29.07.2010 - privind preţul local al energiei termice facturat la populaţie; HCL nr. 626/19.12.2014 - privind tarifele pentru serviciile prestate către clienţi, altele decât serviciu de furnizare al energiei termice. Ataşăm prezentei anexele nr. 1 şi 2, care conţin noile preţuri rezultate ca urmare a modificării TVA de la 24 % la 20 %, aprobate prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Colterm S.A., nr. 01/29.01.2016. Vă mulţumim pentru sprijin şi buna colaborare şi vă asigurăm de întreaga noastră consideraţie! Cu deosebit respect, Î Director General, Director Comercial, Cristian-Mi lvantie Ruşeţ & a» „E Red.: Laura Bondrilă V Servicii Clienti:Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300006, Timişoara; e-mail: relatii (Qcolterm.ro Tel: 0040 - 256 - 258504; Fax: 0040 - 256 — 490241; Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 —256 — 494133

Ne: Die  CENTRALIZATOR PREŢURI/TARIFE CONFORM AVIZ ANRSC 200562/15.01.2014 ȘI DECIZIE ANRE 3536/27.11.2013 PREȚURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV TVA 20%) Producere [lei/Gcal] Transport [lei/Gcal] Distribuţie [lei/Gcal] Preţ producere, transport, distribuţie llei/Gcal] PUNCTE TERMICE Decizia ANRE 3536/27.11.2013 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 223.03 46.04 94.59 363.65 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 407.36 CET FREIDORF Decizia ANRE 3536/27.11.2013 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 217.82 94.59 312.41 '|PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Legea 325/2006 Ordinul ANRSC 66/2007 365.69 PREŢURI/TARIFE AGENŢI ECONOMI CI (EXCLUSIV TVA 20%) Producere [lei/Gcal] Transport [lei/Gcal] Distribuţie [lei/Gcal] Preţ producere, transport,distribuţie [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Decizia ANRE 3536/27.11.2013 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 185.86 38.36 78.82 303.04 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 339.47 CET FREIDORF Decizia ANRE 3536/27.11.2013 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 181.52 78.82 260.34 PREŢ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Legea 325/2006 Ordinul ANRSC 66/2007 304.74 [lei/Gcal] exclusiv TVA 20% [lei/Gcal] inclusiv TVA 20% PRET FACTURARE POPULATIE 203.36 244.03 SUBVENTIA UNITARA 101.38 121.66 Director General EI Qi E! WU Director Economic lonel BUCIU Dy7

Compania Locala de Termoficare S.A TIMISOARA TARIFE valabile începând cu data de J.B DENUMIRE SERVICII TARIF PROPUS fara TVA cu TVA 20% 1. Exploatare sistem repartizare costuri: - citire Colterm 3.15 3.78 - citire Asociatie 1.61 1.93 2. Inlocuire repartitoare in urma schimbarii caloriferelor : - deplasare 31.77 38.12 - calorifer 7.90 9.48 3. Montat sistem repartizare 141.61 169.93 4. Reinventariere elementi calorifer: - deplasare 31.77 38.12 - apartament 2.42 2.90 >. AVIZ gospodarie subterana si supraterana pentru obtinere Aviz Unic 85.08 102.09 6. Debransare/Deconectare(conform deviz) 403.23 483.87 7. Acord de furnizare de energie termica,nou, reactualizare (conform HCL 239/2009) 204.75 245.70 5. AVIZ de racordare(apa fierbinte) pentru agent termic primar 174.68 209.61 9. Aviz de racordare(apa calda si/sau incalzire) pentru agent termic secundar 85.08 102.09 10. Determinare cu FEROLUX a traseelor rețelelor termice 70.49 84.58 11. Determinare cu HIDROLUX a neetanseitatilor pe retelele termice (1 buc avarie) 104.68 125.61 12. Copie contract 15.89 19.06 13. Copie factura (prima) 3.95 4.74 14. Rebransare(fara executie lucrari) o 0.00 Director Tehni Dezvoltare ing. Emil Şer Ec. lonel Director Economic uciu

Page 1 of1 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE SECRETARIAT Sedlul : Timişoara, str. Ep. J. Lonovici nr. 4 Nr. O.R.C. J38/185/2004 C.U.l. R18063013 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIȘOARA NR.1 din data de 29.01.2016 Având în vedere Hotărârea nr.8 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administraţie; Ţinând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara; Luând în considerare raportul Directorului Comercial nr. 1523/27.01.2016 privind aprobarea noilor preţuri de facturare energie termică şi tarife pentru serviciile prestate de COLTERM S.A. Timişoara; În conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al CLT COLTERM S.A. Timişoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul HCL. nr313/16.12.2003, în baza Hotărârii AGA. mr. 08/18.06.2013, şi în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, cu unanimitate de voturi membrii Consiliului de Administraţie, au: HOTĂRÂT Art. 1. Se aprobă noile preţuri şi tarife pentru energia termică şi serviciile prestate de COLTERM, conform raportului Directorului Comercial nr. 1523/27.01.2016. Preţurile şi tarifele aprobate se vor folosi pentru toate facturile emise începând cu data de 01.01.2016. Art. 2. Prezenta hotărâre se înaintează Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local care să reglementeze noile preţuri şi tarife pentru energia termică şi serviciile prestate de COLTERM, Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinat dl. Ruşeţ Ivantie, în calitate de Director Comercial. Art. 4. Prezenta Hotărâre se comunică: - D-lui. Mircea Cristian-Aron — Director General; - D-lui Ruşeţ Ivantie — Director Comercial - D-lui Şerpe Emil - Director Tehnic Dezvoltare - D-lui Buciu Ionel — Director Economic - Secretariat consiliu de administraţie. Ta Ari Te PREȘEDINTE AK: Adi _ EN |; Rn: RE a = s n FE RI d Mp pr

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA NR.SC2016-10188/25.04.2016

REFERAT

privind scăderea tarifelor pentru serviciile prestate de S.C. Compania Locală de Termoficare “Colterm” S.A.

  Prin adresa nr. RE2016-000308/23.02.2016 S.C. “Colterm” S.A.  solicită modificarea TVA

de la 24% la 20% privind tarifele pentru serviciile prestate către clienţi, aprobat prin HCL nr.626/19.12.2014, ca urmare a prevederilor Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal, art.291, alin.1, lit.a.

Tarifele fară TVA nu au suferit nici o modificare, fiind aceleaşi care au fost aprobate prin HCL nr.626/2014 privind  tarifele  pentru  serviciile  prestate  de  S.C.  Compania  Locală  de  Termoficare “Colterm” S.A. 

PROPUNEM: CONSILIULUI LOCAL 1. Aprobarea scăderii tarifelor pentru serviciile prestate de S.C. Compania Locală de Termoficare “Colterm” S.A. prevăzute în Anexă.

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ CULIŢĂ CHIŞ ŞEF SERVICIU ENERGETIC MSUP IOAN ZUBAŞCU

CONSILIER AVIZAT JURIDIC

IOAN PIRSAK

Cod FO 53-01,ver.2

Atasament: hcl_191_anexa.pdf

Compania Locala de Termoficare $.A Ă TIMISOARA GA LH ROTÂRÂRGĂ | TARIFE NA. 19) din 10.05.2016 | valabile începând cu data de .., | | | —— | TARIFPROPUS | TVA [ou TVA zor T. Exploatare sistem repartizare costuri: |) E ir Cole - citire Asociatie 2. Inlocuire repartitoare in urma schimbarii DENUMIRE SERVICII caloriferelor : - deplasare - calorifer 3. Monfat sistem repartizare 4, Reinventariers elementi calorifer: - deplasare 38.12 i - apartament 2.90 | ST AVIZ gospodarie subisrana si supraterana pentru | obtinere Aviz Unic | 6. Debransare/Deconectare(conform deviz) 483.87 204.75 | 245.70 | 174.68 209.61 7. Acord de furnizare de energie termica,nou, reactualizare (conform HCL 239/2005) VIZ de fierbinte) pemru agent (termic primar 9. Aviz de racordare(apa calda si/sau incalzire) pentru agent termic secundar 10. Determinare cu FEROLUX a traseelor rețelelor termice 11. Determinare cu HIDROLUX a nectanseitatilor pe 85.08 102.09 79.48 84.58 retelele termice (1 buc avarie) , 125.61 | 12, Capie contract ' 15.06 | 13. Copie factura (prima) 4.74 | 14. Rebransare(fara executie lucrari) 0.00. | 1 Director Economic Ec. CIT e | Ca