keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM SA

20.12.2016

Hotararea Consiliului Local 265/20.12.2016
privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr.SC2016 - 31053/20.12.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele Companiei Locale de Termoficare Colterm SA înregistrate cu nr. RE2016-002443/13.12.2016 si SC2016-030896/19.12.2016, precum si Hotararile Consiliului de Administratie al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA nr. 116/16.12.2016 si nr. 117/16.12.2016 privind preţurile şi tarifele locale pentru energia termică;
Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare;
În conformitate cu art. 291 , alin.1 litera b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal;
În conformitate cu art. 3 alin. (1) , (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei;
În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 20 şi 21, art. 8 alin. (2 ) lit. d) şi e) şi art. 40 alin.( 8) şi (9) din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
În conformitate cu prevederile 36 alin. (2) lit. d), alin.(4) lit.c) si alin.(6) lit. a) pct.14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă preţul local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate de către Compania Locală de Termoficare Colterm SA la valoarea de 314,50 lei/Gcal exclusiv TVA şi 374,26 lei/Gcal inclusiv TVA de 19%, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01 ianuarie 2017.

Art.2: Se aprobă preţul local al energiei termice facturată populaţiei de către Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timisoara la valoarea de 242,00 lei/Gcal inclusiv TVA de 19%, începând cu data de 01 ianuarie 2017.

Art.3: Se aprobă asigurarea din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturată populaţiei.

Art. 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economica din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara, Direcţia de Asistenta Sociala Comunitară Timişoara si Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Direcţiei de Asistenţă Socială Comunitară Timişoara;
- Companiei Locală de Termoficare Colterm SA
- Autorităţii Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: SC2016-30896_din_19.12.2016.pdf

ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara Directia Comunicare Tinrişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii S-a înregistrat cu numărul : SC2016-030896 din 19.12.2016 SC14 Corespondenta Directia Tehnica la Directia Tehnica Am preluat de la Firma: 23560/2016 COLTERM Cu adresa: Timişoara, Str, Total 1 file Termen de rezolvare: 18.01.2017 Termen direcţie: 03.01 2017 Obs. INAINTARE COMPLETARE LA ADRESA NR 23130 Timişoara, la 19.12.2016 Consilier/Referent, | nt Iuliana Fruntelata UV - er2| CodFO-24 - 01, ver2

COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. J35/185/.2004; RO 16063013 ; cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; COLTERM S.A. e-mail: office Ecolterm.ro Tel. 0040-256—435724; 434614; Fax: 0040-256—431616; „FE, (9 1210 Către, Municipiul Timișoara În atenția d-lui loan Zubașcu -Șef Serviciu Energetic și monitorizarea serviciilor de utilități publice În completarea adresei noastre nr. 23130/13.12.2018, înregistrată la dvs. cu nr. RE 2016- 002443/13.12.2016, vă transmitem și HCA COLTERM 116/16.12.2016, privind aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat. Director General Adjunct Emil Șerpe Servicii Clienţi:Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300005, Timişoara; e-mail: relatii (Qcolterm.ro Tel: 0040 - 256 - 258504; Fax: 0040 - 256 — 490241; Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 — 256 — 494133

Page1 of1 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE SECRETARIAT Sediul: Timişoara, str. Ep. J. Lonovici nr.4 Nr. O.R.C. J35/185/2004 C.U.l. R16063013 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIȘOARA 116 din data de 16.12.2016 Având în vedere Hotărârea nr.8 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administraţie; Ţinând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara; Luând în considerare Raportul nr. 23130/13.12.2016 privind aprobarea ajustării preţului pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Timişoara. În conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al CLT COLTERM S.A. Timişoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr. 31/1990, în temeiul HCL. nr.313/16.12.2003, în baza Hotărârii AGA. mr. 08/18.06.2013, şi în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului de Administraţie, au: HOTĂRÂT Art. 1. Se aprobă ajustarea preţului pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Timişoara după cum urmează: - preţul de producere, transport şi distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populaţiei, la nivelul de 374,26 lei/Gcal, inclusiv cota 19% TVA; - preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenților economici, la nivelul de 314,5 lei/Gcal, exclusiv TVA.. Art. 2. Prezenta hotărâre se înaintează Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local de aprobare. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - D-lui Şerpe Emil în calitate de Director General Adjunct - Consiliul Local al Municipiului Timişoara - Secretariat consiliu de administraţie. PREŞEDINTE AL ! CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE VALEA EMILIAN - ŞTEFAN 7) LE d

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa1 CENTRALIZATOR PREŢURI/TARIFE CONFORM AVIZ ANRSC 200562/15.01.2014 , DECIZIE ANRE 1839/25.11.2016 ȘI AVIZ ANRE 36/22.11.2016 PREŢURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV COTA 19% TVA) Preţ producere, Producere | Transport | Distribuţie transport,distribuţie [lei/Gcal] | [lei/Gcal] | [lei/Gcal] [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 36/22.11.2016 373,08 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 233,63 45,65 93,8 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 403,97 CET FREIDORF Decizia ANRE 1839/25.11.2016 211,4 A Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 93,8 PREŢ DE PRODUCERE, TRANSPORT,D ISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TER! MICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Legea 325/2006 374,26 PREŢURI/TARIFE AGENŢI ECONOMICI (EXCLUSIV TVA) Preţ producere, Producere | Transport | Distribuţie transport,distribuţie [lei/Gcal] | [lei/Gcal] | [lei/Gcal] [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 36/22.11.2016 196,33 313,51 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 38,36 78,82 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 339,47 CET FREIDORF Decizia ANRE 1839/25.11.2016 177,65 256,47 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 78,82 PREŢ DE PRODUCERE, TRANSPORT,D! ISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TER MICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Legea 325/2006 314,5 p. Director General Emil ȘERPE — Directo NWA Itare

Atasament: RE2016-2443_din_13.12.2016.pdf

6 ROMANIA le A Judetul Timis Direcţia Tehnică V Primaria Municipiului Timisoara Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii S-a inregistrat cu numarul : RE2016-002443 din 13.12.2016 RE04 Sesizări diverse Biroul Termoficare Am preluat de la SE C Firma: 23130/13.12.2016 COLTERM SA Cu adresa: Timisoara EP. JOSEPH LONOVICI nr.4 Total 12 file Termen de rez: 712.01.2017 (Obs. REF. DECIZIE ANRE NR. Termen directie: 28.12.2016 ,1839/23.11.2016 PRIVIND |APROBAREA PRETURILOR REGLEMENTATE PT ENERGIA TERMICA Timisoara, la 13.12.2016 Consilier/Referent; Alexăndra Giortan =24 - 01, ver.2

COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. J35/185/.2004; RO 16063013 ; m cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 = Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; COLTERM S.A. e-mail: office(Ocolterm.ro Tel. 0040-256—435724; 434614; Fax: 0040-256—431616; (8-12 -/b Nr.: Către, Municipiul Timișoara În atenţia d-lui loan Zubașcu -Șef Serviciu Energetic și monitorizarea serviciilor de utilități publice Ca urmare a Deciziei ANRE nr. 1839 din 25.11.2016 privind aprobarea preţurilor reglementate pentru energia termică livrată din centrala CET Freidorf și a Avizului ANRE nr. 36 din 22.11.2016 privind preţurile pentru energia termică produsă în cogenerare și livrată din central de cogenerare CET Sud Timișoara și a modificării începând cu luna ianuarie 2017 a cotei de TVA la 19% (pentru toate facturile emise începând cu 01.01.2077) vă solicităm să întreprindeți demersurile necesare în vederea ajustării preţului pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Timișoara, după cum urmează: 1. preţul de producere, transport și distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populaţiei, la nivelul de 374,26 lei/Gcal, inclusiv cota 19% TVA; 2. prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenților economici, la nivelul de 314,5 lei/Gcal, exclusiv TVA. Documente anexate: Anexa 1: Centralizator preţuri/tarife Anexa 2: Detalierea modului de determinare a prețului local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Timișoara Anexa 3: Aviz ANRE nr. 36 din 22.11.2016 și Decizia ANRE nr. 1839 din 25.11.2016 p. Director general Emil Șerpe-Director nic-Dezvoltare

Anexa 1 CENTRALIZATOR PREŢURI/TARIFE CONFORM AVIZ ANRSC 200562/15.01.2014 , DECIZIE ANRE 1839/25.11.2016 ȘI AVIZ ANRE 36/22.11.2016 PREŢURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV COTA 19% TVA) Preţ producere, Producere | Transport | Distribuţie transport, distribuție [lei/Gcal] | [lei/Gcal] | [lei/Gcal] [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 36/22.11.2016 373,08 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 233,63 45,65 93,8 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 403,97 CET FREIDORF Decizia ANRE 1839/25.11.2016 211,4 305.2 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 93,8 PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,D' FURNIZARE A ENERGIEI TER! MICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Legea 325/2006 374,26 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 PREŢURI/TARIFE AGENŢI ECONOMICI (EXCLUSIV TVA) Preţ producere, Producere | Transport | Distribuţie transport, distribuție [lei/Gcal] | [lei/Gcal] | [lei/Gcal] [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 36/22.11.2016 196,33 313,51 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 38,36 78,82 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 339,47 CET FREIDORF Decizia ANRE 1839/25.11.2016 177,65 256,47 78,82 PREŢ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DI ISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TER MICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Legea 325/2006 314,5 p. Director General Emil ȘERPE — Directo “1 7

Anexa 2 Detalierea modului de determinare a preţului local de producere, transport, distribuţie și furnizare a energiei termice din municipiul Timişoara Centralizatorul cu prețurile/tarifele supuse aprobării sunt prezentate în tabelul 1. PREȚURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV COTA 19% TVA) Tabelul 1 Preţ producere, Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 Producere | Transport | Distribuţie transport,distribuţie [lei/Gcal] | [lei/Gcal] | [lei/Gcal] [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 36/22.11.2016 x 373,08 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 233,63 45,65 93,8 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 403,97 + CET FREIDORF Decizia ANRE 1839/25.11.2016 211,4 sas 305,2 PREŢ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DI ISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Legea 325/2006 374,26 PREŢURI/TARIFE AGENȚI ECONOMICI (EXCLUSIV TVA) Preţ producere, Producere | Transport | Distribuţie transport,distribuție [lei/Gcal] | [lei/Gcal] | [lei/Gcal] [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 36/22.11.2016 196,33 313,51 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 38,36 78,82 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 339,47 CET FREIDORF Decizia ANRE 1839/25.11.2016 177,65 256,47 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 78,82 PREŢ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DI ISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Legea 325/2006 314,5

Prețul de producere a energiei termice intrata în sistemul de transport (233,63 lei/Gcal) a fost determinat ca medie dintre prețul mediu de producere a energiei termice la CET Sud (Aviz ANRE 36/22.11.2016) și prețul de producere a energiei termice la CET Centru (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014) ponderat cu producția prognozată pe fiecare centrală în parte. Preţul mediu de producere a energiei termice la CET Sud: 217,38 lei/Gcal (inclusiv TVA) 217,38 lei/Gcal=(156,29*1,163*0,83+160,87*1,163*0,17)*1,19 156,29 lei/MWh=preţul energiei termice pentru populație 160,87 lei/MWh=preţul energiei termice pentru agenți economici 83 %=procent din energia termică plecată din CET Sud, destinată populaţiei, intrată în punctele termice 17 %= procent din energia termică plecată din CET Sud, destinată agenţilor economici, intrată în punctele termice, vândută la gard și din transport Preţul de producere a energiei termice la CT Centru: 260,17 lei/Gcal (inclusiv TVA) Cantitate totală de energie termică prognozat a fi livrată la punctele termice: 763000 Gcal , din care din: -CET Sud: 473.060 Gcal (62%) -CT Centru:289.940 Gcal (38%) Preţ mediu de producere a energiei termice intrată în transport: 233,63 lei/Gcal (inclusiv TVA) 233,636 lei/Gcal= 217,38*0,62+260,17*0,38 Tarif transport (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014): 45,65 lei/Gcal Tarif distribuţie (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014): 93,8 lei/Gcal (1) Pret producere, transport,distribuție energie livrată din PT: 373,08/Gcal (inclusiv TVA) 373,08 lei/Gcal= 233,63+45,65+93,8 (2) Pret producere, distributie furnizare energie livrată din centrale de cvartal: 403,97 lei/Gcal Preţul de producere, distribuție și furnizare a energie termice livrate din CET Freidorf este egal cu preţul mediu de producere a energiei termice la CET Freidorf (Decizia ANRE 1839/25.11.2016) plus tariful de distribuție (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014). Preţul mediu de producere a energiei termice la CET Freidorf: 211,4 lei/Gcal (inclusiv TVA)

211,4 lei/Gcal=(159,14*1,163*0,65+182,3*1,163*0,35)*1,19 159,14 lei/MWh=preţul energiei termice pentru populaţie 182,3 lei/MWh=preţul energiei termice pentru agenţi economici 65 %=procent din energia termică plecată din CET Freidorf, destinată populației 35 %= procent din energia termică plecată din CET Freidorf, destinată agenților economici Tarif distribuție (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014): 93,8 lei/Gcal (3) Pret producere, distribuţie furnizare energie livrată din CET Freidorf: 305,2 lei/Gcal (inclusiv TVA) 305,2 lei/Gcal=211,4+93,8 Preţul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat a fost determinat ca medie ponderată între preţurile de producere (1), (2), (3) și energia vândută la consumatori din puncte termice, centrale de cvartal și CT Freidorf. Cantitate totală de energie termică prognozat a fi vândută:649.396 Gcal, din care din: -Puncte termice: 607.375 Gcal -Centrale de cvartal: 36.587 Gcal -CT Freidorf: 5434 Gcal Pretul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat: 374,26 lei/Gcal (inclusiv TVA) 374,26 lei/Gcal=(607.375*373,08+36.857*403,97+5434*305,2)/649.396 Pentru agenții economici preţul a fost determinat similar, cu precizarea că preţurile și tarifele nu conţin TVA P. Director General Emil ȘERPE Director Tehnic Dezvoltare

de “a 3% 11/29/2016 2:12 FM FROM: Fax Hewlett-Packard Company 70: PAGE: 001 OF 004 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Direcţia Generală eficiență în domeniul producerii, A) transportului, distribuției și furnizării de enerpie Domnului Cristian Mircea ARON Director General S,C. Colterm S,A, Timişoara VA transthitem anexat Declzia ANRE nr, 1839 din 25.11.2016 privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență şi livrată în SEN şi a preţurilor reglementate pentru energia termică livrată În anul 2017 din centrala CET Freidorf din centrala CET Freidarf aparţinând S.C, COLTERM SA. Timișoara, Cu stimă, șral DGEPTDFE Str Constantin Nava iu. &, sertor 2, Bucureşti, co: 02935, telefon 021 /31%-3243, fos: 0317517 15.05 ori pagina de www. 29/11 2016 TUE 14:28 [TX/RX NO 9582] door

11/29/2016 2:12 PM FROM: Fax Howlett-Fackard Company TO: 0256431616 PAGE: 002 OF 004 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI =) DECIZIA nr. 1839 din 25.11.2016 privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență şi livrată în SEN și a preţurilor reglementate pentru energia termică livrată în anul 2017 din centrala CET Freidorf aparţinând S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara Având în vedere prevederile ari. 72 alin. (1), art. 75 alin. (1) lit. i), art. 76, art. 79 alin. (7), art. 177 alin. (33) şi ale art. 181 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10, art, 23 şi art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de cnergie termică utilă, cu modificările ulterioare, precum şi ale: - Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică, produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 15/2015, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinului preşedintelui ANRE nr. 68/2016 privind aprobarea prețului de referință și a prețurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2017 producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, care beneficiază de bonus; - Ordinului preşedintelui ANRE nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017; - Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 84/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Str. Constantin Nacu nr. 3, seclor 2, Bucureşti, cod: 020995, telefon: 021/311.22.44, fax; 021/312 43.65, mail: anrefanre.ro pagină de internei: www.anre.ra 29/11 2016 TUE 14:28 [TX/RX NO 9582) [doo2

11/29/201€ 2:12 FM FROM: Fax Hewlett-Packard Company TO: 0256431616 FAGE: 003 oF 004 în temeiul dispoziţiilor ari. 5 alin. Q1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. D) și x) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcţionarea Autorităţii Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie: Art. 1 Se aprobă bonusul de 200,18 lei/VM'Wh, exclusiv TVA, pentru cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență şi livrată în SEN în anul 2017 din centrala CET Freidorf aparținând S.C, Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A, Timişoara, aferent anului VII de funcţionare pe schema de sprijin, cu combustibij majoritar gaze naturale din reţeaua de distribuție. (1) Preţul energiei electrice care se va lua în considerare exclusiv la analiza costurilor şi veniturilor aferente activității de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficiență din anul 2017 care beneficiază de schema de sprijin este de 145,68 lei/MWh, exclusiv TVA. (2) Preţurile energiei termice care se vor lua în considerare exclusiv la analiza costurilor şi veniturilor aferente activității de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficiență din anul 2017 care beneficiază de schema de sprijin sunt: a) 155,30 leifMWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumului populației (casnic); b) 178,46 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici. Ar.3 Se aprobă următoarele preţuri pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte în anul 2017 din centrala CET Freidorf aparţinând S.C, Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara: a) 159,14 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia fermică destinată consumului populaţiei (casnic); b) 182,30 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici, Art. 4 S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara comunică prezenta Decizie către Compania Națională de Transpor al Energiei Electrice Transelectrica S.A. 29/11 2016 TUE 14:28 [TX/RĂ NO 9582] [d003

E 1616 E: 004 OF 004 11/29/2016 2:12 FHM FROM: Fax Hewlett-Fackard Company TO; 0256431616 PAG și operatorii locale implicați implicate. în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii acesteia. AS S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM SA, Ti imișoara, Compania Naţională de Trânsport al Energiei Electrice tanselecirica 8, A. şi operatorii Econosmiei/auoritățile locate implicațiAimplicate duc la îndeplinire Prevederile prezentei Decizii. iar direcțiile Beneruie de specialitate din Cadrul ANRE urmăresc respectarea prevederilor acesteia. Prezenta Decizie i Îşi produce efectele îi începând cu data de] ianuarie 2017, Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementa re în Domeniul Niculae Havrdieţ oaza 29/11 2016 TUE 14:28 (TX/RX NO 9582) [oo4

11/24/2018 10:22 AM FROM: Fax Hewlett-Packard Company TO; 0256431616 AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Direcţia Generală Eficiență în Domeniul Producarii, Transportului, Distribuţie; şi Furnizării de Energie A = Fo CILTERA : Boranului Cristian Aron MIRCEA Bireetor General COLTERM S.4, VĂ transmitem anexat Avizul ANRE nt, 36/22.11.20[6 Privind preţurile penitu Fată din centrala de produsă în cagenerare și liv ogenerare CET Sud Tirhişoara, Companiei Locale de Terinoficare SA. Cu stună, Str Coisiantin 27. fax 0247312135, rail: PAŞITĂ de internuț AVE 24/11 2016 THU 10:38 Etera Anexa -& PAGE: 001 oF 003 snergia termică aparținând [TX/RY NA arnm a

11/24/2016 10:22 AM FROM: Fax Hewlett-Packard Company To: 0256431616 PAGE: 002 oF 003 AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIFI nr, 36 din 22.11.2016 Privind preţurile Pentru energia termică produsă în cogenerare și livrată din centrala de cogencrare CET Sud Timişoara, aparținând Companiei Locale de Termoficare Colterm SA, Având în vedere: - prevederile ari. 13, art. 14 alin. (2) lit. (a), ar. 15 şi art. 40 alin, (7) şi din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu cnergie termică, cu modificările şi completările ulterioare, ale ari. 75 alin. (1) lit, j) şi art. 181 din Legea energiei electrice Și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările şi cu completările ulterioare, precum şi dispoziţiile Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2014 privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clienții casnici şi clienţii noncasnici producători de energie lemmică, numai Pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației: - Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006 Pentru delegarea serviciului Public de producere a energiei termice şi electrice, transport, diștribuţie şi iurnizare a energiei termice din municipiul 7 imişoara încheia înire operatorul economic şi Primăria muncipiului îmişoara, aprobat prin HCL - MC Timișoara nr. 126/18.10.2016 Privind aprobarea Formulei de Deferminare/4justare a Prefului de Producere în Cogenerare Propusă de către SC Colterm SA Si avizată de către ANRE Dentru dererminarea/ajustarea Prejului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara. în temeiul prevederilor art, 5 alin. (1) lit. (d) din O0UG nt. 33/2007 privind organizarea şi funcționarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea'nr. 160/2012 preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul AVIZ Art. 1 Se avizează: acu nr.3, sector 2, Bucureşti, cod: 020995, telefon: 021/3124, fas 021/312.43.65, mail; anrefanre,ro pagină de internet: WYW'.anre.ro Str. Constantin N, 24/11 2016 THU 10:3R rmvme

11/24/2016 10:22 AM FROM: Fax Hewlett-Packard Company TO: 0256431616 PAGE: 003 or 003 4 Preţul de 156,29 lei/MWh, exclusiv VA, pentru termică produsă în cogenerare destinată Consumatorilor casnici, Uvimă de Compania Locală de Termoficare C OLTERM S8.A. din centrala de cogenerare CET SUD Timișoara: b. Preţul de 160,87 lei MWh. exciusiv TVA, pentru termică produsă în COgenerare destinaiă Consumatorilor livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM SA, din centrala de cogenerare CEŢ SUD Timişoaia. Art-2 Prezentul aviz «tă baza aprobării de către autoritatea administrației publica locale a Preţurilor energiei termice livrate de Compania Locală de Terinăficare COLTERM SA, din centrala de cogenerare CET SUD Timisoara. Art. 3 Compania Locală de Termoficare COLTERM SA transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei copia hotărârii abtorității Administrației publice locale prin care s-au aprobat preţurile energiei termice livrate de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A, din Centraia CET SUD Timișoara, în fermen de 5 ziie de la data aprobării acesteia, Art 4 Prezeniul aviz se comunică solicitantului și produce eftcte Juridice de la data COMunicării acestuia, Președinte, Niculae HAVRILE ka 24/11 2016 THU 10:38 [TX/RX NO asav1

Atasament: HCA_COLTERM_nr._117.pdf

Page Lof1 CONIPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE SECRETARIAT Sedlul : Timişoara, str. Ep. J. Lonoviel nr. 4 Nr. O.R.C. CUI. R16063013 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIȘOARA NR. 117 din data de 16.12.2016 Având în vedere Hotărârea nr.8 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administraţie; Ţinând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local at Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COETERM” S.A. Timişoara; Luând în considerare modificarea taxei pe valoare adaugata, art. 291, al.1, lit.b din legea 227/2013; În conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al CLT COLTERM S.A. Timişoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul HCL. nr.313/16.12.2003, în baza Hotărârii AGA. nr. 08/18.06.2013, şi în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, cu unanimitatede voturi membrii Consiliului de Administraţie, au: HOTĂRÂT Art. 1.Se aprobă noile preţuri şi tarife pentru energia termică şi serviciile prestate de COLTERM. Preţurile şi tarifele aprobate se vor folosi pentru toate facturile emise începând cu data de 01.01.2017 prin modificarea TVA de la 20% la 19%. Art. 2. Prezenta hotărâre se înaintează Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local de aprobare. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - D-lui Şerpe Emil - Director Tehnic Dezvoltare - Consiliu Local al Municipiului Timisoara - Secretariat consiliu de administraţie. PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE VALEA EMILIAN -

Atasament: referat_pret_ET_2017.pdf

Cod FO 53-01, ver.2

ROMĂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA NR. ……….........../…………

REFERAT privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de

Termoficare COLTERM SA

Prin adresele Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. înregistrate cu nr. RE2016- 002443/13.12.2016 şi SC2016-030896/19.12.2016 şi Hotărârile Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 116/16.12.2016 şi nr. 117/16.12.2016, se solicită aprobarea preţului local al energiei termice, preţ format din preţul de producere a energiei termice şi tarifele serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare avizate/aprobate de autorităţile competente prin avizul A.N.R.E. nr. 36/22.11.2016 şi Decizia A.N.R.E. nr. 1839/25.11.2016 conform prevederilor Legii 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică.

Nivelul actual al preţului energiei termice, a preţului de facturare pentru populaţie şi a subvenţiei pentru acoperirea diferenţelor de preţ a fost aprobat în anul 2016 prin HCL nr. 192/10.05.2016.

Preţul local fără TVA al energiei termice facturată populaţiei de către Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. nu a suferit nici o modificare, fiind aceleaşi care a fost aprobat prin HCL nr. 25/28.01.2014.

Avînd în vedere prevederile art. 40 alin. 9 din Legea 325/2006 ce menţionează că preţurile locale de furnizare a energiei termice sunt aceleaşi pentru utilizatorii de energie termică în condiţii similare de furnizare, şi definiţia preţului local din lege, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a calculat ca medie ponderată preţul local având în vedere: cantităţile de energie termică prognozate a fi produse în centralele termice (CET Sud, CET Freidorf, CT Centru, CT cvartal), cantitatea de energie termică prognozată a fi livrată populaţiei în anul 2017 şi preţurile/tarifele avizate/aprobate de A.N.R.E. Detalierea modului de calcul este prezentat de Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. în Anexa 2 la adresa RE2016- 002443/13.12.2016.

Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare; În conformitate cu art. 3 alin. (1) , (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei; Având în vedere prevederile art. 291 alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal; În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 20 şi 21, art. 8 alin. 2 lit. (d) şi (e) şi art. 40 alin. 8 şi 9 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica;

Cod FO 53-01, ver.2

PROPUNEM:

Consiliului Local

1. Aprobrea preţului local de producere, transport şi distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate de către Compania Locală de Termoficare Colterm SA la valoarea de 314,50 lei/Gcal exclusiv TVA şi 374,26 lei/Gcal inclusiv TVA de 19 %, conform Anexei 1, începând cu data de 01 ianuarie 2017.

2. Aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei de către Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timisoara la valoarea de 242,00 lei/Gcal inclusiv TVA de 19%, începând cu data de 01 ianuarie 2017.

3. Aprobarea asigurării din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturată populaţiei.

Viceprimar, Dan Diaconu

Director Direcţia Tehnica, Director Direcţia Economică, Culiţă Chiş Steliana Stanciu Şef Serviciu Energetic şi MSUP, Ioan Zubaşcu Avizat juridic

Cod FO 53-01, ver.2

Atasament: ATT4RFAG.pdf

Cod FO 53-01, ver.2

ROMĂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA NICOLAE ROBU PRIMĂRIA NR. ……….........../…………

REFERAT privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de Compania Locală de

Termoficare COLTERM SA

Prin adresele Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. înregistrate cu nr. RE2016- 002443/13.12.2016 şi SC2016-030896/19.12.2016 şi Hotărârile Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 116/16.12.2016 şi nr. 117/16.12.2016, se solicită aprobarea preţului local al energiei termice, preţ format din preţul de producere a energiei termice şi tarifele serviciilor de transport, distribuţie şi furnizare avizate/aprobate de autorităţile competente prin avizul A.N.R.E. nr. 36/22.11.2016 şi Decizia A.N.R.E. nr. 1839/25.11.2016 conform prevederilor Legii 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică.

Nivelul actual al preţului energiei termice, a preţului de facturare pentru populaţie şi a subvenţiei pentru acoperirea diferenţelor de preţ a fost aprobat în anul 2016 prin HCL nr. 192/10.05.2016.

Preţul local fără TVA al energiei termice facturată populaţiei de către Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. nu a suferit nici o modificare, fiind aceleaşi care a fost aprobat prin HCL nr. 25/28.01.2014.

Avînd în vedere prevederile art. 40 alin. 9 din Legea 325/2006 ce menţionează că preţurile locale de furnizare a energiei termice sunt aceleaşi pentru utilizatorii de energie termică în condiţii similare de furnizare, şi definiţia preţului local din lege, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a calculat ca medie ponderată preţul local având în vedere: cantităţile de energie termică prognozate a fi produse în centralele termice (CET Sud, CET Freidorf, CT Centru, CT cvartal), cantitatea de energie termică prognozată a fi livrată populaţiei în anul 2017 şi preţurile/tarifele avizate/aprobate de A.N.R.E. Detalierea modului de calcul este prezentat de Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. în Anexa 2 la adresa RE2016- 002443/13.12.2016.

Având în vedere prevederile Ordinului ANRSC 66/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termică produsă în cogenerare; În conformitate cu art. 3 alin. (1) , (2) şi (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei; Având în vedere prevederile art. 291 alin.1 din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal; În conformitate cu prevederile art. 5 pct. 20 şi 21, art. 8 alin. 2 lit. (d) şi (e) şi art. 40 alin. 8 şi 9 din Legea 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica;

Cod FO 53-01, ver.2

PROPUNEM:

Consiliului Local

1. Aprobrea preţului local de producere, transport şi distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate de către Compania Locală de Termoficare Colterm SA la valoarea de 314,50 lei/Gcal exclusiv TVA şi 374,26 lei/Gcal inclusiv TVA de 19 %, conform Anexei 1, începând cu data de 01 ianuarie 2017.

2. Aprobarea preţului local al energiei termice facturată populaţiei de către Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timisoara la valoarea de 242,00 lei/Gcal inclusiv TVA de 19%, începând cu data de 01 ianuarie 2017.

3. Aprobarea asigurării din bugetul local a sumelor necesare acoperirii diferenţei dintre preţul de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate populaţiei şi preţul local al energiei termice facturată populaţiei.

Viceprimar, Dan Diaconu

Director Direcţia Tehnica, Director Direcţia Economică, Culiţă Chiş Steliana Stanciu Şef Serviciu Energetic şi MSUP, Ioan Zubaşcu Avizat juridic

Cod FO 53-01, ver.2

Atasament: ATT5JOJ7.pdf

6 ROMANIA le A Judetul Timis Direcţia Tehnică V Primaria Municipiului Timisoara Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii S-a inregistrat cu numarul : RE2016-002443 din 13.12.2016 RE04 Sesizări diverse Biroul Termoficare Am preluat de la SE C Firma: 23130/13.12.2016 COLTERM SA Cu adresa: Timisoara EP. JOSEPH LONOVICI nr.4 Total 12 file Termen de rez: 712.01.2017 (Obs. REF. DECIZIE ANRE NR. Termen directie: 28.12.2016 ,1839/23.11.2016 PRIVIND |APROBAREA PRETURILOR REGLEMENTATE PT ENERGIA TERMICA Timisoara, la 13.12.2016 Consilier/Referent; Alexăndra Giortan =24 - 01, ver.2

COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. J35/185/.2004; RO 16063013 ; m cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 = Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; COLTERM S.A. e-mail: office(Ocolterm.ro Tel. 0040-256—435724; 434614; Fax: 0040-256—431616; (8-12 -/b Nr.: Către, Municipiul Timișoara În atenţia d-lui loan Zubașcu -Șef Serviciu Energetic și monitorizarea serviciilor de utilități publice Ca urmare a Deciziei ANRE nr. 1839 din 25.11.2016 privind aprobarea preţurilor reglementate pentru energia termică livrată din centrala CET Freidorf și a Avizului ANRE nr. 36 din 22.11.2016 privind preţurile pentru energia termică produsă în cogenerare și livrată din central de cogenerare CET Sud Timișoara și a modificării începând cu luna ianuarie 2017 a cotei de TVA la 19% (pentru toate facturile emise începând cu 01.01.2077) vă solicităm să întreprindeți demersurile necesare în vederea ajustării preţului pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Timișoara, după cum urmează: 1. preţul de producere, transport și distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populaţiei, la nivelul de 374,26 lei/Gcal, inclusiv cota 19% TVA; 2. prețul de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenților economici, la nivelul de 314,5 lei/Gcal, exclusiv TVA. Documente anexate: Anexa 1: Centralizator preţuri/tarife Anexa 2: Detalierea modului de determinare a prețului local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice din municipiul Timișoara Anexa 3: Aviz ANRE nr. 36 din 22.11.2016 și Decizia ANRE nr. 1839 din 25.11.2016 p. Director general Emil Șerpe-Director nic-Dezvoltare

Anexa 1 CENTRALIZATOR PREŢURI/TARIFE CONFORM AVIZ ANRSC 200562/15.01.2014 , DECIZIE ANRE 1839/25.11.2016 ȘI AVIZ ANRE 36/22.11.2016 PREŢURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV COTA 19% TVA) Preţ producere, Producere | Transport | Distribuţie transport, distribuție [lei/Gcal] | [lei/Gcal] | [lei/Gcal] [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 36/22.11.2016 373,08 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 233,63 45,65 93,8 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 403,97 CET FREIDORF Decizia ANRE 1839/25.11.2016 211,4 305.2 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 93,8 PREȚ DE PRODUCERE, TRANSPORT,D' FURNIZARE A ENERGIEI TER! MICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Legea 325/2006 374,26 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 PREŢURI/TARIFE AGENŢI ECONOMICI (EXCLUSIV TVA) Preţ producere, Producere | Transport | Distribuţie transport, distribuție [lei/Gcal] | [lei/Gcal] | [lei/Gcal] [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 36/22.11.2016 196,33 313,51 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 38,36 78,82 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 339,47 CET FREIDORF Decizia ANRE 1839/25.11.2016 177,65 256,47 78,82 PREŢ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DI ISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TER MICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Legea 325/2006 314,5 p. Director General Emil ȘERPE — Directo “1 7

Anexa 2 Detalierea modului de determinare a preţului local de producere, transport, distribuţie și furnizare a energiei termice din municipiul Timişoara Centralizatorul cu prețurile/tarifele supuse aprobării sunt prezentate în tabelul 1. PREȚURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV COTA 19% TVA) Tabelul 1 Preţ producere, Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 Producere | Transport | Distribuţie transport,distribuţie [lei/Gcal] | [lei/Gcal] | [lei/Gcal] [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 36/22.11.2016 x 373,08 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 233,63 45,65 93,8 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 403,97 + CET FREIDORF Decizia ANRE 1839/25.11.2016 211,4 sas 305,2 PREŢ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DI ISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Legea 325/2006 374,26 PREŢURI/TARIFE AGENȚI ECONOMICI (EXCLUSIV TVA) Preţ producere, Producere | Transport | Distribuţie transport,distribuție [lei/Gcal] | [lei/Gcal] | [lei/Gcal] [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 36/22.11.2016 196,33 313,51 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 38,36 78,82 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 339,47 CET FREIDORF Decizia ANRE 1839/25.11.2016 177,65 256,47 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 78,82 PREŢ DE PRODUCERE, TRANSPORT,DI ISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TERMICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Legea 325/2006 314,5

Prețul de producere a energiei termice intrata în sistemul de transport (233,63 lei/Gcal) a fost determinat ca medie dintre prețul mediu de producere a energiei termice la CET Sud (Aviz ANRE 36/22.11.2016) și prețul de producere a energiei termice la CET Centru (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014) ponderat cu producția prognozată pe fiecare centrală în parte. Preţul mediu de producere a energiei termice la CET Sud: 217,38 lei/Gcal (inclusiv TVA) 217,38 lei/Gcal=(156,29*1,163*0,83+160,87*1,163*0,17)*1,19 156,29 lei/MWh=preţul energiei termice pentru populație 160,87 lei/MWh=preţul energiei termice pentru agenți economici 83 %=procent din energia termică plecată din CET Sud, destinată populaţiei, intrată în punctele termice 17 %= procent din energia termică plecată din CET Sud, destinată agenţilor economici, intrată în punctele termice, vândută la gard și din transport Preţul de producere a energiei termice la CT Centru: 260,17 lei/Gcal (inclusiv TVA) Cantitate totală de energie termică prognozat a fi livrată la punctele termice: 763000 Gcal , din care din: -CET Sud: 473.060 Gcal (62%) -CT Centru:289.940 Gcal (38%) Preţ mediu de producere a energiei termice intrată în transport: 233,63 lei/Gcal (inclusiv TVA) 233,636 lei/Gcal= 217,38*0,62+260,17*0,38 Tarif transport (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014): 45,65 lei/Gcal Tarif distribuţie (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014): 93,8 lei/Gcal (1) Pret producere, transport,distribuție energie livrată din PT: 373,08/Gcal (inclusiv TVA) 373,08 lei/Gcal= 233,63+45,65+93,8 (2) Pret producere, distributie furnizare energie livrată din centrale de cvartal: 403,97 lei/Gcal Preţul de producere, distribuție și furnizare a energie termice livrate din CET Freidorf este egal cu preţul mediu de producere a energiei termice la CET Freidorf (Decizia ANRE 1839/25.11.2016) plus tariful de distribuție (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014). Preţul mediu de producere a energiei termice la CET Freidorf: 211,4 lei/Gcal (inclusiv TVA)

211,4 lei/Gcal=(159,14*1,163*0,65+182,3*1,163*0,35)*1,19 159,14 lei/MWh=preţul energiei termice pentru populaţie 182,3 lei/MWh=preţul energiei termice pentru agenţi economici 65 %=procent din energia termică plecată din CET Freidorf, destinată populației 35 %= procent din energia termică plecată din CET Freidorf, destinată agenților economici Tarif distribuție (Aviz ANRSC 200562/15.01.2014): 93,8 lei/Gcal (3) Pret producere, distribuţie furnizare energie livrată din CET Freidorf: 305,2 lei/Gcal (inclusiv TVA) 305,2 lei/Gcal=211,4+93,8 Preţul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat a fost determinat ca medie ponderată între preţurile de producere (1), (2), (3) și energia vândută la consumatori din puncte termice, centrale de cvartal și CT Freidorf. Cantitate totală de energie termică prognozat a fi vândută:649.396 Gcal, din care din: -Puncte termice: 607.375 Gcal -Centrale de cvartal: 36.587 Gcal -CT Freidorf: 5434 Gcal Pretul local de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat: 374,26 lei/Gcal (inclusiv TVA) 374,26 lei/Gcal=(607.375*373,08+36.857*403,97+5434*305,2)/649.396 Pentru agenții economici preţul a fost determinat similar, cu precizarea că preţurile și tarifele nu conţin TVA P. Director General Emil ȘERPE Director Tehnic Dezvoltare

de “a 3% 11/29/2016 2:12 FM FROM: Fax Hewlett-Packard Company 70: PAGE: 001 OF 004 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Direcţia Generală eficiență în domeniul producerii, A) transportului, distribuției și furnizării de enerpie Domnului Cristian Mircea ARON Director General S,C. Colterm S,A, Timişoara VA transthitem anexat Declzia ANRE nr, 1839 din 25.11.2016 privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență şi livrată în SEN şi a preţurilor reglementate pentru energia termică livrată În anul 2017 din centrala CET Freidorf din centrala CET Freidarf aparţinând S.C, COLTERM SA. Timișoara, Cu stimă, șral DGEPTDFE Str Constantin Nava iu. &, sertor 2, Bucureşti, co: 02935, telefon 021 /31%-3243, fos: 0317517 15.05 ori pagina de www. 29/11 2016 TUE 14:28 [TX/RX NO 9582] door

11/29/2016 2:12 PM FROM: Fax Howlett-Fackard Company TO: 0256431616 PAGE: 002 OF 004 AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI =) DECIZIA nr. 1839 din 25.11.2016 privind aprobarea bonusului pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență şi livrată în SEN și a preţurilor reglementate pentru energia termică livrată în anul 2017 din centrala CET Freidorf aparţinând S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara Având în vedere prevederile ari. 72 alin. (1), art. 75 alin. (1) lit. i), art. 76, art. 79 alin. (7), art. 177 alin. (33) şi ale art. 181 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 10, art, 23 şi art. 24 din Hotărârea Guvernului nr. 1215/2009 privind stabilirea criteriilor şi a condiţiilor necesare implementării schemei de sprijin pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă pe baza cererii de cnergie termică utilă, cu modificările ulterioare, precum şi ale: - Metodologiei de stabilire şi ajustare a preţurilor pentru energia electrică şi termică, produsă și livrată din centrale de cogenerare ce beneficiază de schema de sprijin, respectiv a bonusului pentru cogenerarea de înaltă eficiență, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 15/2015, cu modificările și completările ulterioare; - Ordinului preşedintelui ANRE nr. 68/2016 privind aprobarea prețului de referință și a prețurilor reglementate pentru energia electrică, aplicabile în anul 2017 producătorilor de energie electrică și termică în cogenerare, care beneficiază de bonus; - Ordinului preşedintelui ANRE nr. 78/2016 privind aprobarea valorilor bonusurilor de referință pentru energia electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență şi ale preţurilor de referinţă pentru energia termică produsă în cogenerare, aplicabile în anul 2017; - Metodologiei de determinare şi monitorizare a supracompensării activității de producere a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență care beneficiază de schema de sprijin de tip bonus, aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 84/2013, cu modificările şi completările ulterioare, Str. Constantin Nacu nr. 3, seclor 2, Bucureşti, cod: 020995, telefon: 021/311.22.44, fax; 021/312 43.65, mail: anrefanre.ro pagină de internei: www.anre.ra 29/11 2016 TUE 14:28 [TX/RX NO 9582) [doo2

11/29/201€ 2:12 FM FROM: Fax Hewlett-Packard Company TO: 0256431616 FAGE: 003 oF 004 în temeiul dispoziţiilor ari. 5 alin. Q1) lit. b) şi ale art. 9 alin. (1) lit. D) și x) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcţionarea Autorităţii Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 160/2012, preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următoarea decizie: Art. 1 Se aprobă bonusul de 200,18 lei/VM'Wh, exclusiv TVA, pentru cantitatea de energie electrică produsă în cogenerare de înaltă eficiență şi livrată în SEN în anul 2017 din centrala CET Freidorf aparținând S.C, Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A, Timişoara, aferent anului VII de funcţionare pe schema de sprijin, cu combustibij majoritar gaze naturale din reţeaua de distribuție. (1) Preţul energiei electrice care se va lua în considerare exclusiv la analiza costurilor şi veniturilor aferente activității de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficiență din anul 2017 care beneficiază de schema de sprijin este de 145,68 lei/MWh, exclusiv TVA. (2) Preţurile energiei termice care se vor lua în considerare exclusiv la analiza costurilor şi veniturilor aferente activității de producere a energiei electrice şi termice în cogenerare de înaltă eficiență din anul 2017 care beneficiază de schema de sprijin sunt: a) 155,30 leifMWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumului populației (casnic); b) 178,46 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici. Ar.3 Se aprobă următoarele preţuri pentru energia termică livrată sub formă de apă fierbinte în anul 2017 din centrala CET Freidorf aparţinând S.C, Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara: a) 159,14 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia fermică destinată consumului populaţiei (casnic); b) 182,30 lei/MWh, exclusiv TVA, pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici, Art. 4 S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. Timişoara comunică prezenta Decizie către Compania Națională de Transpor al Energiei Electrice Transelectrica S.A. 29/11 2016 TUE 14:28 [TX/RĂ NO 9582] [d003

E 1616 E: 004 OF 004 11/29/2016 2:12 FHM FROM: Fax Hewlett-Fackard Company TO; 0256431616 PAG și operatorii locale implicați implicate. în termen de cinci zile lucrătoare de la data primirii acesteia. AS S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM SA, Ti imișoara, Compania Naţională de Trânsport al Energiei Electrice tanselecirica 8, A. şi operatorii Econosmiei/auoritățile locate implicațiAimplicate duc la îndeplinire Prevederile prezentei Decizii. iar direcțiile Beneruie de specialitate din Cadrul ANRE urmăresc respectarea prevederilor acesteia. Prezenta Decizie i Îşi produce efectele îi începând cu data de] ianuarie 2017, Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementa re în Domeniul Niculae Havrdieţ oaza 29/11 2016 TUE 14:28 (TX/RX NO 9582) [oo4

11/24/2018 10:22 AM FROM: Fax Hewlett-Packard Company TO; 0256431616 AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI Direcţia Generală Eficiență în Domeniul Producarii, Transportului, Distribuţie; şi Furnizării de Energie A = Fo CILTERA : Boranului Cristian Aron MIRCEA Bireetor General COLTERM S.4, VĂ transmitem anexat Avizul ANRE nt, 36/22.11.20[6 Privind preţurile penitu Fată din centrala de produsă în cagenerare și liv ogenerare CET Sud Tirhişoara, Companiei Locale de Terinoficare SA. Cu stună, Str Coisiantin 27. fax 0247312135, rail: PAŞITĂ de internuț AVE 24/11 2016 THU 10:38 Etera Anexa -& PAGE: 001 oF 003 snergia termică aparținând [TX/RY NA arnm a

11/24/2016 10:22 AM FROM: Fax Hewlett-Packard Company To: 0256431616 PAGE: 002 oF 003 AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIFI nr, 36 din 22.11.2016 Privind preţurile Pentru energia termică produsă în cogenerare și livrată din centrala de cogencrare CET Sud Timişoara, aparținând Companiei Locale de Termoficare Colterm SA, Având în vedere: - prevederile ari. 13, art. 14 alin. (2) lit. (a), ar. 15 şi art. 40 alin, (7) şi din Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu cnergie termică, cu modificările şi completările ulterioare, ale ari. 75 alin. (1) lit, j) şi art. 181 din Legea energiei electrice Și a gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările şi cu completările ulterioare, precum şi dispoziţiile Ordinului președintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 160/2014 privind modalitatea de stabilire a structurii amestecului de gaze naturale pentru clienții casnici şi clienţii noncasnici producători de energie lemmică, numai Pentru cantitatea de gaze naturale utilizată la producerea de energie termică în centralele de cogenerare și în centralele termice destinată consumului populației: - Contractul de concesiune nr. 216/30.05.2006 Pentru delegarea serviciului Public de producere a energiei termice şi electrice, transport, diștribuţie şi iurnizare a energiei termice din municipiul 7 imişoara încheia înire operatorul economic şi Primăria muncipiului îmişoara, aprobat prin HCL - MC Timișoara nr. 126/18.10.2016 Privind aprobarea Formulei de Deferminare/4justare a Prefului de Producere în Cogenerare Propusă de către SC Colterm SA Si avizată de către ANRE Dentru dererminarea/ajustarea Prejului energiei termice livrate din centrala de cogenerare CET Sud Timișoara. în temeiul prevederilor art, 5 alin. (1) lit. (d) din O0UG nt. 33/2007 privind organizarea şi funcționarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări prin Legea'nr. 160/2012 preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul AVIZ Art. 1 Se avizează: acu nr.3, sector 2, Bucureşti, cod: 020995, telefon: 021/3124, fas 021/312.43.65, mail; anrefanre,ro pagină de internet: WYW'.anre.ro Str. Constantin N, 24/11 2016 THU 10:3R rmvme

11/24/2016 10:22 AM FROM: Fax Hewlett-Packard Company TO: 0256431616 PAGE: 003 or 003 4 Preţul de 156,29 lei/MWh, exclusiv VA, pentru termică produsă în cogenerare destinată Consumatorilor casnici, Uvimă de Compania Locală de Termoficare C OLTERM S8.A. din centrala de cogenerare CET SUD Timișoara: b. Preţul de 160,87 lei MWh. exciusiv TVA, pentru termică produsă în COgenerare destinaiă Consumatorilor livrată de Compania Locală de Termoficare COLTERM SA, din centrala de cogenerare CEŢ SUD Timişoaia. Art-2 Prezentul aviz «tă baza aprobării de către autoritatea administrației publica locale a Preţurilor energiei termice livrate de Compania Locală de Terinăficare COLTERM SA, din centrala de cogenerare CET SUD Timisoara. Art. 3 Compania Locală de Termoficare COLTERM SA transmite Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei copia hotărârii abtorității Administrației publice locale prin care s-au aprobat preţurile energiei termice livrate de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A, din Centraia CET SUD Timișoara, în fermen de 5 ziie de la data aprobării acesteia, Art 4 Prezeniul aviz se comunică solicitantului și produce eftcte Juridice de la data COMunicării acestuia, Președinte, Niculae HAVRILE ka 24/11 2016 THU 10:38 [TX/RX NO asav1

Atasament: ATTTW5M2.pdf

Page Lof1 CONIPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE SECRETARIAT Sedlul : Timişoara, str. Ep. J. Lonoviel nr. 4 Nr. O.R.C. CUI. R16063013 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIȘOARA NR. 117 din data de 16.12.2016 Având în vedere Hotărârea nr.8 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administraţie; Ţinând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local at Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COETERM” S.A. Timişoara; Luând în considerare modificarea taxei pe valoare adaugata, art. 291, al.1, lit.b din legea 227/2013; În conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al CLT COLTERM S.A. Timişoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul HCL. nr.313/16.12.2003, în baza Hotărârii AGA. nr. 08/18.06.2013, şi în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, cu unanimitatede voturi membrii Consiliului de Administraţie, au: HOTĂRÂT Art. 1.Se aprobă noile preţuri şi tarife pentru energia termică şi serviciile prestate de COLTERM. Preţurile şi tarifele aprobate se vor folosi pentru toate facturile emise începând cu data de 01.01.2017 prin modificarea TVA de la 20% la 19%. Art. 2. Prezenta hotărâre se înaintează Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local de aprobare. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - D-lui Şerpe Emil - Director Tehnic Dezvoltare - Consiliu Local al Municipiului Timisoara - Secretariat consiliu de administraţie. PREȘEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE VALEA EMILIAN -

Atasament: ATTC82GC.pdf

Anexa1 CENTRALIZATOR PREŢURI/TARIFE CONFORM AVIZ ANRSC 200562/15.01.2014 , DECIZIE ANRE 1839/25.11.2016 ȘI AVIZ ANRE 36/22.11.2016 PREŢURI/TARIFE POPULAȚIE (INCLUSIV COTA 19% TVA) Preţ producere, Producere | Transport | Distribuţie transport,distribuţie [lei/Gcal] | [lei/Gcal] | [lei/Gcal] [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 36/22.11.2016 373,08 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 233,63 45,65 93,8 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 403,97 CET FREIDORF Decizia ANRE 1839/25.11.2016 211,4 A Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 93,8 PREŢ DE PRODUCERE, TRANSPORT,D ISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TER! MICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Legea 325/2006 374,26 PREŢURI/TARIFE AGENŢI ECONOMICI (EXCLUSIV TVA) Preţ producere, Producere | Transport | Distribuţie transport,distribuţie [lei/Gcal] | [lei/Gcal] | [lei/Gcal] [lei/Gcal] PUNCTE TERMICE Aviz ANRE 36/22.11.2016 196,33 313,51 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 38,36 78,82 CENTRALE TERMICE DE CVARTAL Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 339,47 CET FREIDORF Decizia ANRE 1839/25.11.2016 177,65 256,47 Aviz ANRSC 200562/15.01.2014 78,82 PREŢ DE PRODUCERE, TRANSPORT,D! ISTRIBUȚIE,FURNIZARE A ENERGIEI TER MICE ÎN SISTEM CENTRALIZAT Legea 325/2006 314,5 p. Director General Emil ȘERPE — Directo NWA Itare

Atasament: ATT97WJ6.pdf

ROMÂNIA Judeţul Timiş Primăria Municipiului Timişoara Directia Comunicare Tinrişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii S-a înregistrat cu numărul : SC2016-030896 din 19.12.2016 SC14 Corespondenta Directia Tehnica la Directia Tehnica Am preluat de la Firma: 23560/2016 COLTERM Cu adresa: Timişoara, Str, Total 1 file Termen de rezolvare: 18.01.2017 Termen direcţie: 03.01 2017 Obs. INAINTARE COMPLETARE LA ADRESA NR 23130 Timişoara, la 19.12.2016 Consilier/Referent, | nt Iuliana Fruntelata UV - er2| CodFO-24 - 01, ver2

COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. J35/185/.2004; RO 16063013 ; cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; COLTERM S.A. e-mail: office Ecolterm.ro Tel. 0040-256—435724; 434614; Fax: 0040-256—431616; „FE, (9 1210 Către, Municipiul Timișoara În atenția d-lui loan Zubașcu -Șef Serviciu Energetic și monitorizarea serviciilor de utilități publice În completarea adresei noastre nr. 23130/13.12.2018, înregistrată la dvs. cu nr. RE 2016- 002443/13.12.2016, vă transmitem și HCA COLTERM 116/16.12.2016, privind aprobarea ajustării prețului de producere, transport și distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat. Director General Adjunct Emil Șerpe Servicii Clienţi:Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300005, Timişoara; e-mail: relatii (Qcolterm.ro Tel: 0040 - 256 - 258504; Fax: 0040 - 256 — 490241; Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 — 256 — 494133

Page1 of1 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE SECRETARIAT Sediul: Timişoara, str. Ep. J. Lonovici nr.4 Nr. O.R.C. J35/185/2004 C.U.l. R16063013 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIȘOARA 116 din data de 16.12.2016 Având în vedere Hotărârea nr.8 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administraţie; Ţinând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara; Luând în considerare Raportul nr. 23130/13.12.2016 privind aprobarea ajustării preţului pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Timişoara. În conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al CLT COLTERM S.A. Timişoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr. 31/1990, în temeiul HCL. nr.313/16.12.2003, în baza Hotărârii AGA. mr. 08/18.06.2013, şi în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului de Administraţie, au: HOTĂRÂT Art. 1. Se aprobă ajustarea preţului pentru serviciul public de producere, transport şi distribuţie a energiei termice în municipiul Timişoara după cum urmează: - preţul de producere, transport şi distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată populaţiei, la nivelul de 374,26 lei/Gcal, inclusiv cota 19% TVA; - preţul de producere, transport şi distribuţie a energiei termice produsă în sistem centralizat, destinată agenților economici, la nivelul de 314,5 lei/Gcal, exclusiv TVA.. Art. 2. Prezenta hotărâre se înaintează Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru promovarea unei Hotărâri de Consiliu Local de aprobare. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - D-lui Şerpe Emil în calitate de Director General Adjunct - Consiliul Local al Municipiului Timişoara - Secretariat consiliu de administraţie. PREŞEDINTE AL ! CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE VALEA EMILIAN - ŞTEFAN 7) LE d