keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 229/28.11.2016 privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, catre populatie

28.11.2016

Hotararea Consiliului Local 229/28.11.2016
privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, catre populatie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2016 - 29205/28.11.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresa Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. înregistrata la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2016-27382/08.11.2016;
Avand în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 111 din data de 24.11.2016 privind aprobarea pierderilor tehnologice aferente perioadei ianuarie - octombrie 2016;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 25/28.01.2014 privind pretul local al energiei termice livrata de S.C.Compania Locala de Termoficare Colterm S.A;
Având în vedere prevederile art. 5^2 alin. (1) din Ordonanţa de Guvern nr. 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei;
Luând în considerare prevederile art 26, alin. (2), lit. b) din Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1121/2014 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat acordat în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie;
Având în vedere art. 40 alin. 3 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. d) si alin.(6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(2) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă acoperirea integrala de catre Municipiul Timisoara din surse de la bugetul local a pierderilor induse din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie şi furnizare în sistem centralizat, catre populatie, în valoare de 12.297.757 lei (inclusiv TVA), aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016, conform Bilanţului energetic pentru determinarea pierderilor de energie termică neincluse în preţul aprobat şi calculul pierderilor induse, care constituie Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Tehnica, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A.
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

Cod FO 53-01, ver.2

ROMANIA APROBAT JUDETUL TIMIS PRIMAR MUNICIPIUL TIMISOARA NICOLAE ROBU DIRECTIA TEHNICA SERVICIUL ENERGETIC şi MSUP SC2016-

REFERAT

privind acoperirea integrala, din surse de la bugetul local, a pierderilor induse, aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016, din prestarea serviciului public de productie, transport,

distributie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, catre populatie

Prin adresa Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. înregistrata la Primăria

Municipiului Timişoara cu nr. SC2016-27382/08.11.2016 se solicită emiterea unei HCL pentru acoperirea integrală de la bugetul local a pierderilor induse aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016, în sumă de 12.297.757 lei (inclusiv TVA), determinate conform anexei situaţia pierderilor de energie termica, precum si Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 111 din data de 24.11.2016 privind aprobarea pierderilor tehnologice aferente perioadei ianuarie – octombrie 2016.

Deoarece in intervalul 2008-2014 nu s-a solicitat nici o majorare a tarifelor de transport si distribuţie, pierderile de energie termica avizate in structura de preturi si tarife in anul 2014 (aviz ANRSC nr.200562/15.01.2014) au avut la baza pierderile procentuale stabilite in anul 2008, prin avizul ANRSC nr. 3819/18.08.2008. Procentele luate in calcul au fost de 11,82% pentru reţeaua de transport, 8,60% pentru reţeaua de distribuţie, respectiv 12,5 % pentru producerea, distribuţia si furnizarea energiei termice la centralele de cvartal. Aceste procente s-au aplicat la energia prognozata a fi produsa in anul 2014 si astfel au fost determinate cantităţile de pierderi pentru serviciul de transport al energiei termice si pentru partea de distribuţie si furnizare a energiei termice.

Astfel în structura actuală a tarifelor de transport si distribuţie, pierderile vizate de ANRSC (aviz 200562/15.01.2014) si aprobate prin HCL 25/28.01.2014 reprezintă doar o cota parte din pierderile înregistrate. Aceste pierderi reprezentau o cantitate de căldură raportată la prognoza producţiei din anul 2014 (an de referinţă în care s-au aprobat actualele preturi locale) şi una mult mai mică raportată la producţia actuală.

Reţelele de termoficare (transport şi distribuţie) fiind aceleaşi, temperaturile de funcţionare fiind cvasi-constante este normal ca pierderile de energie termica sa fie cvasi-constante in valoare absoluta (Gcal), dar in procente ele sunt mult mai mari, deoarece sunt raportate la o producţie mult mai mică. Diminuarea producţiei, fata de cea prognozată, se datorează scăderii numărului de clienţi si stării reţelelor care se degradează de la an la an. Pierderile în reţelele de transport şi distribuţie sunt mai mari deoarece pierderile prin transfer de căldură în mediul ambiant sunt mai mari din cauza stării necorespunzătoare a izolaţiei conductelor, iar pierderile masice sunt de asemenea mari din cauza spărturilor din conducte.

Conform art. art 26, alin. (2), lit. b) din Ordinul Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr. 1121/2014, diferenţa dintre pierderile reale şi pierderile tehnologice aprobate în preţurile locale reprezintă pierderi induse, neacceptate în preţ/tarif.

Menţionăm că în preţul local al energiei termice livrată de Compania Locala de Termoficare Colterm S.A, aprobat prin HCL nr. 25/28.01.2014 nu au fost incluse aceste pierderi induse.

Având în vedere Referatul Direcţiei Tehnice nr. SC2016-29066/28.11.2016, Având în vedere art. 40 alin. 3 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu

energie termica. Având în vedere ca potrivit prevederilor art. 5^2 alin. (1) din OG nr. 36/2006 privind unele

măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, aceste pierderi induse pot fi acoperite din bugetele locale,

Cod FO 53-01, ver.2

PROPUNEM:

Cosiliului Local al Municipiului Timisoara: 1. Acoperirea integrala de catre Municipiul Timisoara din surse de la bugetul local a pierderilor induse din prestarea serviciului public de productie, transport, distributie şi furnizare în sistem centralizat, catre populatie, în valoare de 12.297.757 lei (inclusiv TVA), aferente perioadei ianuarie- octombrie 2016.

Viceprimar, Dan Diaconu

Director Direcţia Tehnica, Director Direcţia Economică, Culiţă Chiş Steliana Stanciu Şef Serviciu Energetic şi MSUP, Ioan Zubaşcu Avizat juridic Red. GG

Atasament: Anexa.pdf

Nr.21824/21.11.2016 ANEKĂ LA d MN A28 clin 28.11.4016 Bilant energetic pentru determinarea pierderilor de energie termica neincluse in pretul aprobat (diferenta dintre pierderile reale si cele aprobate in preturile locale) si calculul pierderilor induse Perioada lanuarie - Octombrie 2016 Calcul pierderi 10 luni avand la Vizate ANRSC ; baza pierderile vizate ANRSC , in 2014 si aprobate prin , , , Pierderi realizate _ Pierderi U.M HCL25/28.01.2014 ii BOI si aprobisteprin 10 luni 2016 Pindusa = lerderi .M. 01. p HCL25/28.01.2014 p Paoreale-Paotehn aprob P10 tehn 10reale Gcal 83794 69.828 76.384 6.556 Transport % 11,82 11,82 15,41 5 Gcal 59012 49.176 78.035 28.859 Distributie si Furnizare % 8,99 8,99 19,22 Gcal 142806 119.005 154.419 35.414 TOTAL = - % 18,63 18,63 30,24 Pret mediu producere energie termica lei/Gcal 185,86 Tarif transport lei/Gcal 38,36 Tarif mediu distributie PT+CT Cvartal lei/Gcal 79,96 Diferenta fata de pierderile aprobate Gcal 35414 Diferenta fata de pierderile aprobate in reteaua de lei cu 6.556*(185,86+ x transport* TVA (185,86+38,36)*1,2 1.763.896 Diferenta fata de pierderile aprobate in reteaua de lei cu 28,859*(185,86+38,36+79,96)*1,2 distributie** TVA se ] a Total pierderi induse 10 luni 2016 VA 1.763.896+10.533.861 12.297.757 *Diferenta fata de pierderile aprobate in reteaua de transport (pierderile suplimentare pentru 10 luni in reteaua de transport inmultite cu suma dintre pretul mediu de producere si tariful de transport, la care se adauga TVA)

Nr.21824/21.11.2016 Bilant energetic pentru determinarea pierderilor de energie termica neincluse in pretul aprobat (diferenta dintre pierderile reale si cele aprobate in preturile locale) si calculul pierderilor induse **Diferenta fata de pierderile aprobate in reteaua de distributie (pierderile suplimentare pentru 10 luni in reteaua de distributie inmultite cu suma dintre pretul mediu de producere, tariful de transport si tariful mediu de distributie, la care se adauga TVA) Breviar calcul pierderi reale la 10 luni (diferenta dintre productiile de energie termica la gardul centralelor si energia vanduta, conform balantelor de energie termica lunare Denumire U.M. 2016 - 10 luni (1) ET livrata la gardul centralelor Centru+Sud Gcal 476.779 (2) ET vanduta din reteaua de transport Gcal 13.530 (3) ET intrata in PT Gcal 386.865 Pierderi in reteaua de transport (1-2-3) Gcal 76.384 (4) ET produsa in CT cvartal Gcal 22.764 (5) ET vanduta consumatorului final Gcal 331.594 ET Pierduta in reteaua de distributie (3+4-5) Gcal 78.035 OBSERVATII: Pierderile tehnologice din anul 2008 au avut la baza memoriul tehnic privind modul de calcul ... a pierderilor tehnologice de energie ternica, aprobate prin HCL din anul 2007. In acest memoriu au fost prezentate formulele de calcul a pierderilor tehnologice pentru reteaua de transport, reteaua de distributie si reteaua termica aferenta centralelor de cvartal. Avand la baza productiile si energia vanduta in anul 2006, aceste pierderi aprobate au fost de 12,4% in reteaua de transport, 9,8% in reteaua de distributie si 10,4% in reteaua aferenta centralelor de cvartal, rezultand o pierdere tehnologica globala medie anuala de 19,9%. Acelasi document prevedea pentru anul 2007 o pierdere globala medie de 19%. Pornind de la formulele privind determinarea pierderilor tehnologice, pentru anul 2008 cand au fost avizate preturile locale de producere, s-au folosit urmatoarele procente pentru calculul preturilor si tarifelor: 11,82% pentru reteaua de transport, 8,6% pentru reteaua de distributie, respectiv 12,5% pentru reteaua aferenta centralelor de cvartal. Deoarece in intervalul 2008-2014 nu s-a solicitat nicio majorare a tarifelor de transport si distributie, pierderile de energie termica avizate in structura de preturi si tarife in anul 2014 (aviz ANRSC nr.200562/15.01.2014) au avut la baza pierderile procentuale stabilite in a

Nr.21824/21.11.2016 Bilant energetic pentru determinarea pierderilor de energie termica neincluse in pretul aprobat (diferenta dintre pierderile reale si cele aprobate in preturile locale) si calculul pierderilor induse In structura actuala a tarifelor de transport si distributie, pierderile vizate de ANRSC (aviz 200562/15.01.2014) si aprobate prin HCL 25/28.01.2014 reprezinta doar o cota parte din pierderile inregistrate. Acestea au fost determinate in baza unui procent impus de catre ANRSC, respectiv 11,82% pentru retelele de transport, si 8,99% pentru retelele de distributie. Aceste pierderi reprezentau o cantitate de caldura raportata la prognoza productiei din anul 2014 (an de referinta in care s-au aprobat actualele preturi locale) si una mult mai mica raportata la productia actuala. Retelele de termoficare (transport si distributie) fiind aceleasi, temperaturile de functionare fiind cvasi-constante (rezultand din graficul de reglaj care nu s-a schimbat), este normal ca pierderile de energie termica sa fie cvasi-constante in valoare absoluta (Gcal), dar in procente ele sunt mult mai mari, deoarece sunt raportate la productie mult mai mica. Diminuarea productiei, fata de cea prognozata, se datoreaza scaderii numarului de clienti si starii retelelor care se degradeaza de la an la an. Conform Legii nr.325/2006, art.40, la stabilirea preturilor locale sunt luate in calcul pierderile tehnologice, iar diferenta dintre pierderile reale si cele tehnologice aprobate in preturile locale reprezinta PIERDERI INDUSE. Conform art. 5.2 din 0UG nr.36/2006 (cu modificarile in vigoare), pierderile induse pot fi acoperite din bugetul local. Documentatia a fost intocmita avand/in vedere Legea energiei termice nr.325/2006, art. 40. Şef devahament Tehnic $ponor Daniel k A Manager Energetic Distributie Furnizare Soporan Florin

Atasament: Adresa_Colterm_SC2016-27382_din_08.11.2016.pdf

ss COMPANIA LOCALĂ DE TERMOFICARE COLTERM S.A. pr J35/185/.2004; RO 16063013 ; cont: B.C.R. RO77RNCB0249009865630001 Su Str. Episcop Joseph Lonovici nr. 4, cod 300092, Timişoara; e-mail: office(Qcolterm.ro COLTERM S.A. Tel. 0040-256-435724; 434614; Fax: 0040-256-431618; IA 7 7 / o COE - OTP CEA Da 08.11.2016 j Nr. Catre, PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA In atentia: Domnului Primar Nicolae Robu Domnului Viceprimar Dan Diaconu Atasat va trimitem calculul pentru pierderea tehnologica indusa aferenta primelor zece luni ale anului 2016. Aceasta reprezinta diferenta dintre pierderile reale si pierderile de energie termica luate in calcul la stabilirea tarifelor de transport si distributie, avizate de ANRSC si aprobate prin HCL 25/28.01.2014. Valoarea calculata pentru perioada ianuarie-octombrie 2016 este de 10.248.131 lei, la care se adauga TVA 20% in valoare de 2.049.626 lei, rezultand un total de plata de 12.297.757 lei, drept pentru care solicitam sa propuneti in urmatoarea sedinta de Consiliu Local emiterea unei hotarari pentru recunoasterea pierderilor tehnologice aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016, in suma de 12.297.757 lei, care va fi acoperita integral din bugetul local. Potrivit art. 52 alineat (1) din Ordonanta Guvernului nr. 36/2006 privind unele masuri pentru functionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populatiei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr 482/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, “pierderile induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat, inregistrate de operatorii economici din subordinea autoritatilor administratiei publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale”. Conform art 28, alineat (2), litera b) din Ordinul 1121/2014 este reglementata “alocarea de la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat si neacceptate in pret/tarif”. Pierderile tehnologice se aproba de autoritatea administratiei publice locale conf. art. 40 alin. 3 din Legea nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termica. Servicii Clienţi:Str. Piatra Craiului nr. 3, cod 300006, Timişoara; e-mail: relatii colterm.ro Tel: 0040 - 256 - 258504; Fax: 0040 - 256 — 490241; Dispecerat: NON-STOP Tel: 0040 — 256 — 494133

In anexa sunt prezentate detaliat calculele care au stat la baza determinarii pierderilor induse, si anume: cantitatile de energie termica produse si vandute, pierderile de energie termica pe retelele de transport si distributie avizate si reale, precum si valoarea pierderilor induse. Cu deosebit respect, Director General Adjunct, Director Economic, Serpe Emil; lovu Mihaela i 4 f Pag.22

Nr.21824/21.11.2016 Bilant energetic pentru determinarea pierderilor de energie termica neincluse in pretul aprobat (diferenta dintre pierderile reale si cele aprobate in preturile locale) si calculul pierderilor induse Perioada lanuarie - Octombrie 2016 Calcul pierderi 10 luni avand la Vizate ANRSC ierderile vi: ANR: - in 2014 si aprobate prin băză sc Pierderi realizate in 2014 si aprobate prin i Pindusa = i i H .01. 5 Pierderi U.M. ir 01.2014 i 10 luni 2016 aprob P3oreale P 10reale”“P 10tehn P4 tehn Gcal 83794 69.828 76.384 6.556 Transport % 11,82 11,82 15,41 Gcal 59012 49.176 78.035 28.859 Distributie si Furnizare % 3,99 3,99 19,22 Gcal 142806 119.005 154.419 35.414 TOTAL % 18,63 18,63 30,24 Pret mediu producere energie termica lei/Gcal 185,86 Tarif transport lei/Gcal 38,36 Tarif mediu distributie PT+CT Cvartal lei/Gcal 79,96 Diferenta fata de pierderile aprobate Gcal 35414 Diferenta fata de pierderile aprobate in reteaua de| lei cu 6.556*(185,86+38,36)*1,2 , transport* TVA ( ) 1.763.896 Diferenta fata de pierderile aprobate in reteaua de] lei cu 28,859*(185,86+38,36+79,96)*1,2 533. distributie** TVA [ ) 10.533.861 Total pierderi induse 10 luni 2016 a 1.763.896+10.533.861 12.297.757 *Diferenta fata de pierderile aprobate in reteaua de transport (pierderile suplimentare pentru 10 luni in reteaua de transport inmultite cu suma dintre pretul mediu de producere si tariful de transport, la care se adauga TVA)

Nr.21824/21.11.2016 Bilant energetic pentru determinarea pierderilor de energie termica neincluse in pretul aprobat (diferenta dintre pierderile reale si cele aprobate in preturile locale) si calculul pierderilor induse **Diferenta fata de pierderile aprobate in reteaua de distributie (pierderile suplimentare pentru 10 luni in reteaua de distributie inmul de producere, tariful de transport si tariful mediu de distributie, la care se adauga TVA) e cu suma dintre pretul mediu Breviar calcul pierderi reale la 10 luni (diferenta dintre productiile de energie termica la gardul centralelor si energia vanduta, conform balantelor de energie termica lunare Denumire U.M. 2016 - 10 luni (1) ET livrata la gardul centralelor Centru+Sud Gcal 476.779 (2) ET vanduta din reteaua de transport Gcal 13.530 (3) ET intrata in PT Gcal 386.865 Pierderi in reteaua de transport (1-2-3) Gcal 76.384 (4) ET produsa in CT cvartal Gcal 22.764 (5) ET vanduta consumatorului final Gcal 331.594 ET Pierduta in reteaua de distributie (3+4-5) Gcal 78.035 OBSERVATII: Pierderile tehnologice din anul 2008 au avut la baza memoriul tehnic privind modul de calcul ... a pierderilor tehnologice de energie ternica, aprobate prin HCL din anul 2007. In acest memoriu au fost prezentate formulele de calcul a pierderilor tehnologice pentru reteaua de transport, reteaua de distributie si reteaua termica aferenta centralelor de cvartal. Avand la baza productiile si energia vanduta in anul 2006, aceste pierderi aprobate au fost de 12,4% in reteaua de transport, 9,8% in reteaua de distributie si 10,4% in reteaua aferenta centralelor de cvartal, rezultand o pierdere tehnologica globala medie anuala de 19,9%. Acelasi document prevedea pentru anul 2007 o pierdere globala medie de 19%. Pornind de la formulele privind determinarea pierderilor tehnologice, pentru anul 2008 cand au fost avizate preturile locale de producere, s-au folosit urmatoarele procente pentru calculul preturilor si tarifelor: 11,82% pentru reteaua de transport, 8,6% pentru reteaua de distributie, respectiv 12,5% pentru reteaua aferenta centralelor de cvartal. Deoarece in intervalul 2008-2014 nu s-a solicitat nicio majorare a tarifelor de transport si distributie, pierderile de energie termica avizate in structura de preturi si tarife în anul 2014 (aviz ANRSC nr.200562/15.01.2014) au avut la baza pierderile procentuale stabilite in a

Nr.21824/21.11.2016 Bilant energetic pentru determinarea pierderilor de energie termica neincluse in pretul aprobat (diferenta dintre pierderile reale si cele aprobate in preturile locale) si calculul pierderilor induse In structura actuala a tarifelor de transport si distributie, pierderile vizate de ANRSC (aviz 200562/15.01.2014) si aprobate prin HCL 25/28.01.2014 reprezinta doar o cota parte din pierderile inregistrate. Acestea au fost determinate in baza unui procent impus de catre ANRSC, respectiv 11,82% pentru retelele de transport, si 8,99% pentru retelele de distributie. Aceste pierderi reprezentau o cantitate de caldura raportata la prognoza productiei din anul 2014 (an de referinta in care s-au aprobat actualele preturi locale) si una mult mai mica raportata la productia actuala. Retelele de termoficare (transport si distributie) fiind aceleasi, temperaturile de functionare fiind cvasi-constante (rezultand din graficul de reglaj care nu s-a schimbat), este normal ca pierderile de energie termica sa fie cvasi-constante in valoare absoluta (Gcal), dar in procente ele sunt mult mai mari, deoarece sunt raportate la productie mult mai mica. Diminuarea productiei, fata de cea prognozata, se datoreaza scaderii numarului de clienti si starii retelelor care se degradeaza de la an la an. Conform Legii nr.325/2006, art.40, la stabilirea preturilor locale sunt luate in calcul pierderile tehnologice, iar diferenta dintre pierderile reale si cele tehnologice aprobate in preturile locale reprezinta PIERDERI INDUSE. Conform art. 5.2 din 0UG nr.36/2006 (cu modificarile in vigoare), pierderile induse pot fi acoperite din bugetul local. Documentatia a fost intocmita avand in vedere Legea energiei termice nr.325/2006, art. 40. X Şef departament Tehnic Spdndr Daniel (e Manager Energetic Distributie Furnizare Soporan Florin

Page 1 of1 COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERN” S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE SECRETARIAT Sediul : Timişoara, str. Ep. J. Lonovici nr. 4 Nr. O.R.C. J35/185/2004 CU. R16063013 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIȘOARA 11 din data de 24.11.2016 Având în vedere Hotărârea nr.8 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administraţie; Ţinând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 18.06.2013, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” SA. Timişoara; Luând în considerare: - Situaţia pierderilor de energie termică neincluse în tariful aprobat cu nr. 21824/21.11.2016; - Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației; - Prevederile art 26, alineatul 2 lit b din Ordinul 1121/2014 este reglementata “alocarea de la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat si neacceptate in pret/tarif În conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie al CLT COLTERM S.A. Timişoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul HCL. nr.313/16.12.2003, în baza Hotărârii AGA. nr. 08/18.06.2013, şi în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului de Administraţie, au: HOTĂRÂT Art. 1. Se aprobă pierderile tehnologice aferente perioadei ianuarie 2016 — octombrie 2016 în valoare de 12.297.757 lei cu TVA inclus, conform bilanţului pierderilor reale aprobat prin HCL 71/09.09.2016 şi a situației pierderilor de energie termică neincluse în tariful aprobat de catre autoritățile naționale de reglementare nr. 21824/21.11.2016. Art. 2. Prezenta hotărâre se înaintează Consiliul Local al Municipiului Timişoara în vederea promovării unei Hotărâri de Consiliu Local pentru recunoaşterea pierderilor tehnologice aferente perioadei ianuarie-octombrie 2016 în sumă de 12.297.757 lei, care va fi acoperită integral din bugetul local. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - D-nei Iovu Mihaela în calitate de Director Economic - Consiliului Local al Municipiului Timișoara - Secretariat consiliu de administrație. PREŞEDINTE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE VALEA EMILIAN - ȘTEFAN Cehu