keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 492/02.10.2019 privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2018, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie

02.10.2019

Hotararea Consiliului Local 492/02.10.2019
privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2018, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-23997/24.09.2019 privind Oportunitatea proiectului de hotărâre  a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
       Având în vedere Raportul de specialitate  nr. SC2019-23997/24.09.2019 al Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
       Având în vedere Nota de fundamentare a Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi- Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019-23997/24.09.2019;
       Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de  26.09.2019  - Anexă  la Raportul de specialitate nr. SC2019-23997/24.09.2019;
       Având în vedere avizul Direcţiei Economice din data de 24.09.2019 - Anexă  la Raportul de specialitate nr. SC2019-23997/24.09.2019;
       Având în vedere Hotărârea Consiliului Local  nr. 400 din 25.07.2019 prin care a fost aprobată documentaţia privind "Bilanţul real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2018 " ;      
      Având în vedere Hotărârea Consiliului Local  nr. 545/20.12.2017   privind   aprobarea documentaţiei cu titlul "Bilanţ real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2016 ";
      Având în vedere Hotărârea Consiliului Local  nr. 392/17.10.2017 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 265/20.12.2016 privind aprobarea preţului local al energiei termice livrată de  S.C. Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A.;
      Având în vedere adresa Companiei  Locale de Termoficare COLTERM S.A.  nr. 20575/24.09.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2019 - 001941 din data de 24.09.2019, privind nota justificativă şi calculul privind determinarea valorii pierderilor tehnologice induse, adică diferenţa dintre pierderile reale şi pierderile tehnologice incluse în preţul aprobat pentru perioada ianuarie - decembrie 2018;
      Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare "COLTERM" S.A. nr. 58 din data de 05.09.2019 privind promovarea unei hotărâri de consiliu local pentru recunoaşterea pierderilor tehnologice induse de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică aferente anului 2018 şi acoperirea integrală a acestora din bugetul local;
       Având în vedere prevederile art. 5^2 alin. (1) din Ordonanţa de Guvern  nr. 36/2006 privind unele masuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termica a populaţiei;
      Conform prevederilor  Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;
       Având în vedere art.35 alin.(1), lit.e) din  Legea  nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică ;
       Având în vedere avizele   Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului si patrimoniu şi al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
       În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. b)  şi alin. (4) lit. e)  din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ;
       În temeiul prevederilor art.139 alin.(1) şi (3) şi al  prevederilor  art. 196, alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă  a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;
 


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse, aferente anului 2018, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie în valoare de 38.985.951,994 lei inclusiv TVA, cu respectarea şi încadrarea în dispoziţiile art. 23, alin. 1 din Ordinul 1121/1075 din 21.08.2014, privind aprobarea schemei de ajutor de stat acordate în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara  şi Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art.3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată,  se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.
-  Mass-media locale.
 


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR GENERAL CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR.

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2018, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a

energiei termice în sistem centralizat, către populaţie

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- / a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2018, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie,

Facem următoarele precizări: Potrivit prevederilor art. 5^2 alin. (1) din OG nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea

sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, pierderile induse din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie pot fi acoperite din bugetele locale, cu respectarea şi încadrarea în dispoziţiile art. 23, alin. 1 din Ordinul 1121/1075 din 21.08.2014, privind aprobarea schemei de ajutor de stat acordate în perioada 2014-2019 operatorilor economici care prestează serviciul de interes economic general de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat către populaţie.

Diferenţa dintre pierderile reale înregistrate în anul 2018 şi pierderile tehnologice aprobate incluse în preţurile locale aferente anului 2018 reprezintă pierderi tehnologice induse, neacceptate în preţ/tarif, aprobat prin HCL nr. 392/17.10.2017.

În structura tarifelor de transport si distribuţie aferente anului 2018 au fost luate în calcul pierderile tehnologice calculate prin bilanţul energetic aferent anului 2016, bilanţ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 545/20.12.2017, şi anume:

- pierderi tehnologice pe reţelele de transport 60.934,400 Gcal, - pierderi tehnologice pe reţelele de distribuţie 59.033,500 Gcal, - consum tehnologic de apă de adaos 893.325 mc. Pierderile în reţelele de transport şi distribuţie în anul 2018 au fost mai mari faţă de cele din anul

2016, deoarece pierderile prin transfer de căldură în mediul ambiant au crescut din cauza stării necorespunzătoare a izolaţiei conductelor, iar din cauza spărturilor din conducte au crescut pierderile masice cu apa de adaos.

Prin adresa nr. 20575/24.09.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2019 – 001941 din data de 24.09.2019, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. a transmis nota justificativă şi calculul privind determinarea valorii pierderilor tehnologice induse, adică diferenţa dintre pierderile reale şi pierderile tehnologice incluse în preţul aprobat pentru perioada ianuarie – decembrie 2018.

Din bilanţul energetic aferent anului 2018 şi situaţia anexată notei justificative prezentată de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. pentru perioada ianuarie-decembrie 2018, rezultă următoarele pierderi reale:

- pierderi reale pe reţelele de transport 132.427,800 Gcal, - pierderi reale pe reţelele de distribuţie 96.870,513 Gcal, - pierderi reale masice în reţeaua de transport - consum tehnologic de apă de adaos 1.393.403 mc. Ţinând cont de cele de mai sus rezultă următoarele pierderi tehnologice induse aferente anului

2018: - pierderi tehnologice induse pe reţelele de transport 71.493,400 Gcal, - pierderi tehnologice induse pe reţelele de distribuţie 37.837,013 Gcal,

- pierderi tehnologice induse masice - consum tehnologic de apă de adaos 500.078 mc. Costurile suplimentare înregistrate de Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. cu pierderile induse aferente anului 2018 au fost următoarele:

- valoare pierderi tehnologice induse pe reţelele de transport 17.405.783,164 lei fără TVA, - valoare pierderi tehnologice induse pe reţelele de distribuţie 12.670.102,173 lei fără TVA, - valoare pierderi tehnologice induse masice - consum tehnologic de apă de adaos 2.685.418,860

lei fără TVA. Totalul pierderilor tehnologice induse aferente anului 2018 este de 32.761.304,197 lei fără TVA,

respectiv 38.985.951,994 lei inclusiv TVA. Având în vedere cele menţionate mai sus, apreciem că proiectul de hotărâre privind acoperirea

integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2018, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. ŞEF SERVICIU S.E.M.S.U.P. CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2019-

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRĂRE

Proiect de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2018, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a

energiei termice în sistem centralizat, către populaţie

Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. are ca obiect de activitate producerea energiei electrice şi termice, transportul, distribuţia şi furnizarea energiei termice pentru încălzire şi apă caldă de consum.

Potrivit prevederilor art. 5^2 alin. (1) din OG nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei, pierderile induse din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie pot fi acoperite din bugetele locale.

Prin HCL nr. 400 din 25.07.2019 a fost aprobată documentaţia privind “Bilanţul real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timişoara aferent anului 2018 “.

În structura tarifelor de transport si distribuţie aferente anului 2018 au fost luate în calcul pierderile tehnologice calculate prin bilanţul energetic aferent anului 2016, bilanţ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 545/20.12.2017.

Diferenţa dintre pierderile reale înregistrate în anul 2018 şi pierderile tehnologice aprobate incluse în preţurile locale aferente anului 2018 reprezintă pierderi tehnologice induse, neacceptate în preţ/tarif. Totalul pierderilor tehnologice induse aferente anului 2018 este de 32.761.304,197 lei fără TVA, respectiv 38.985.951,994 lei inclusiv TVA.

Consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind acoperirea integrală, din surse de la bugetul local, a pierderilor tehnologice induse aferente anului 2018, din prestarea serviciului public de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice în sistem centralizat, către populaţie, şi-l supun spre dezbatere Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: ATTGOPLY.pdf

Page lorl COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE SECRETARIAT Sediul : Timişoara, str. Ep. J. Lonovici nr. 4 Nr. O.R.C. J35/185/2004 C.U.l. R16063013 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIŞOARA 58 din data de 05.09.2019 Având în vedere Hotărârile nr.9 din 21.12.2017, 14 din 25.06.2018 si 4 din 29.03.2019, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administraţie; Ţinând seama de faptul că, prin Hotărârea 4 din 29.03.2019, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara; Luând în considerare: - Situaţia pierderilor de energie termică neincluse în tariful aprobat cu nr. 19191/05.09.2019; - LEGEA serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/14.07.2006; - Ordonanța Guvernului nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației; - Prevederile art 26, alineatul 2 lit b din Ordinul 1121/2014 prin care este reglementata “alocarea de la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale a unor sume pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciilor publice de productie, transport, distributie si furnizare a energiei termice pentru populatie in sistem centralizat si neacceptate in pret/tarif. În conformitate cu Regulamentul de Organizare şi Fi uncţionare al Consiliului de Administraţie al CLT COLTERM S.A. Timişoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul HCL. nr.313/16.12.2003, în baza Hotărârii A.G.A. nr. 08/18.06.2013, şi în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului de Administraţie, au: HOTĂRÂT Art. 1. Se aprobă documentația privind situația pierderilor masice şi de energie termică suplimentare în raport cu cele aprobate în tarifele de transport şi distribuție şi calculul pierderilor induse în valoare de 32.761.304,197 lei fără TVA, conform bilanţului real tehnologic şi optimizat al energiei termice pentru SACET al Municipiului Timişoara aferent anului 2018, aprobat prin HCL nr.400/25.07.2018 Art. 2. Prezenta hotărâre se înaintează Consiliul Local al Municipiului Timişoara în vederea promovării unei Hotărâri de Consiliu Local pentru recunoaşterea valorii pierderilor tehnologice induse de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică (diferența dintre pierderile reale şi cele aprobate în preţurile locale) aferente anului 2018 în sumă de 32.761.304,197 lei fără TVA, care va fi acoperită integral din bugetul local. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - - d-lui Serpe Emil — Director General - -d-nei Costescu Irina — Contabil Sef - Secretariat consiliu de administraţie - Consiliului Local al Municipiului Timişoara. PREȘEDINTE Al; CONSILIULUI DE AD VALEA EMILIAN — Ș MEMBRU EXECUTIV AL CONSILIULUI DE A INISTRAŢIE SERPE MIL INTOCMIT Ă N Ă SECRETAR CA LUCACIU DANIELA No —

Atasament: ATTMDDWP.pdf

| Primaria Municipiului Timisoara irecti, | Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culurii Directia G. D. P. P. R. U. l i S-a inregistrat cu numarul: RE2919-001941 din 24.09.2019 RE04 Sesizări diverse Compartiment Termoficare, retele de gaz Am preluat de la "Firma: 20575/24.09.2019 COLTERM SA Cu adresa: Timisoara EP. JOSEPH LONOVICI nr.4 Total 4 file Termen de rezolvare: 24.10.2019 'Obs. SITUATIE PIERDERI Termen directie: 09.10.2019 TEHNOLOGICE INDUSE Timisoara, la 24.09.2019 Alexandra Cioftan Declar că sunt de acord şi îmi exprim consimțământul în mod,&xpres, neechivoc, liber şi informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, foto prevederiloi egulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceca ce privește prelucrărei d pr cu caracter personal şi privind libera circulație a acestora, pentru a fi colectate, folos Andora şi stocate de către Primăria Timişoara, în vederea îndeplinirii atribuțiilor legale al i instituții.

Către, Primăria Municipiului Timișoara Direcţia GDPPRU Serviciul Energetic şi MSUP Compartimentul Termoficare, Rețele de Gaz Având în vedere avizul negativ al oficiului juridic al Primăriei Municipiului Timişoara, vă retransmitem documentația privind situaţia pierderilor pierderilor tehnologice induse, adică diferenţa dintre pierderile reale și pierderile tehnologice aprobate în prețurile locale, precum și nota justificativă privind determinarea valorii pierderilor tehnologice induse, adică diferența dintre valoarea pierderilor reale și a pierderilor tehnologice incluse în preţul aprobat, din SACET Timișoara, cu modificările solicitate. Cu respect, Director General Emil ȘERPE markelii olterm.ro www.colterm.ro calitatea aerului

Notă justificativă privind determinarea valorii pierderilor tehnologice induse, adică diferența dintre valoarea pierderilor reale și a pierderilor tehnologice incluse în preţul aprobat, din SACET Timișoara În documentaţia transmisă autorităților competente pentru avizarea preţurilor și tarifelor din care se compune preţul energiei termice, au fost incluse, conform cerințelor de la acea dată, doar pierderile tehnologice aferente rețelelor termice — transport și distribuție, nefiind cuprinse pierderile reale care sunt mult mai mari atât procentual cât și în valoare absolută. Pierderile tehnologice de energie termică sunt determinate având ca fundament o izolaţie termică nouă a conductelor, conducte necolmatate, iar sistemul de alimentare cu energie termică este considerat un sistem închis, ceea ce în practică este imposibil de obţinut, sau s-ar putea realiza cu condiţia înlocuirii tuturor conductelor din oraș, ceea ce iarăși nu poate fi făcut din cauze financiare și a infrastructurii edilitare. La fundamentarea preţurilor și tarifelor aflate în vigoare pe parcursul anului 2018, aprobate prin HCL nr.392/17.10.2017, pierderile tehnologice luate în considerare au fost cele din bilanțul aferent anului 2016 (singurele pierderi certificate la acea dată). Fundamentarea preţurilor/tarifelor practicate în anul 2018 a avut la bază, conform legislaţiei în vigoare, respectiv LEGEA serviciului public de alimentare cu energie termică nr. 325/14.07.2006 și METODOLOGIA de stabilire, ajustare sau modificare a preţurilor şi tarifelor locale pentru serviciile publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat, exclusiv energia termica produsă în cogenerare, metodologie elaborată de către ANRSC. Conform acestora s-au luat în considerare doar pierderile tehnologice de energie termică. Conform bilanţului energetic pentru anul 2016, valoarea pierderilor tehnologice de energie termică a fost de 60.394,4 Gcal pentru rețeaua de transport, respectiv de 59.033,5 Gcal pentru reţeaua de distribuție și de aceea, pentru calculul pierderilor induse pentru anul 2018 ne raportăm la aceste pierderi. În cadrul fundamentării tarifului de transport al energiei termice a fost aprobat un consum tehnologic de apă de adaos pentru rețeaua primară (adaos primar) de 893.325 mc. Notă: pierderile tehnologice din bilanţul aferent anului 2017 s-au folosit la următoarea fundamentare a preţurilor și tarifelor, respectiv pentru stabilirea preţului energiei termice aplicabil începând cu data de 01 ianuarie 2019, deoarece acestea au fost cele mai recente pierderi certificate și avizate la acea dată. Pierderile reale de energie termică sunt determinate prin diferența dintre energia termică produsă și energia termică vândută consumatorilor alimentaţi din sistemul centralizat de energie termică a municipiului Timișoara. Diferenţa dintre pierderile reale și pierderile tehnologice incluse în preţ o reprezintă pierderile induse de energie termică, urmare a prestării serviciului public de alimentare cu energie termică. Conform OUG 36/2006 art. “Pierderile induse de prestarea serviciilor publice de producţie, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, înregistrate de operatorii economici din subordinea autorităţilor administraţiei publice locale, pot fi acoperite din bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale”. Totodată Ordinul nr.1121 din 1 iulie 2014 la art.3 alineatele (3) și (4) spune că xi ra » i! www.colterm.ro de calitatea

BETE “(3) In perioada 2006-2013 activitatea de prestare a serviciului public general a inregistrat pierderi cauzate de tarifele de producere, transport, distributie, furnizare de energie termica stabilite de autoritatile de reglementare pentru energia termica livrata populatiei si costurile reale inregistrate in activitatea operatorilor economici. Se previzioneaza ca si perioada 2014-2019 va fi caracterizata de incapacitatea de acoperire a costurilor determinate de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termica. (4) In vederea solutionarii situatiei financiare dificile, cauzate de costurile ridicate din prestarea serviciului de interes economic general, ajutorul de stat prevazut in prezenta schema, acordat de la bugetele locale ale unitatilor administrativ-teritoriale, are in vedere acoperirea acestor costuri.” Conform legii, pentru anul 2018 a fost întocmită lucrarea “Bilanţ real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2018” (BILANŢ). Lucrarea a fost întocmită de către compania de servicii energetice SERVELECT Cluj Napoca, în calitate de auditor energetic atestat de ANRE, în condițiile respectării prevederilor legale și însușit de către COLTERM Timișoara prin avizul CTEA nr.7/30.05.2019. Lucrarea de bilanț, implicit pierderile reale au fost aprobate prin HCL nr.400/25.07.2018. Astfel, în baza bilanţului real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru anul 2018, lucrare în care au fost determinate pierderile reale și tehnologice din sistemul centralizat în anul 2018, au fost calculate pierderile masice și de energie termică induse, ele reprezentând diferenţa dintre pierderile reale și pierderile cuprinse în preţul aprobat. În calculul determinării valorii pierderilor masice și de energie termică induse aferente anului 2018, acestea au fost calculate având în vedere prețurile de producere a energiei termice, respectiv tarifele de transport/distribuție aplicate începând cu luna noiembrie 2017, preţuri/tarife care au rămas la fel pe parcursul anului 2018. La determinarea costurilor suplimentare cu pierderile de căldură pe reţeaua termică de transport s-au avut în vedere următoarele aspecte: Pierderile de căldură conform bilanţului energetic fiind pe rețeaua de transport, COLTERM a avut cheltuieli de producere a energiei pierdute cât și cheltuieli de transport a energiei pierdute. - Diferenţa dintre pierderile reale și pierderile tehnologice din rețeaua de transport a fost înmulțită cu prețul de producere a energiei termice (200,45 lei/Gcal) la care s-a adaugat tariful de transport a energiei termice (43,01 lei/Gcal), rezultând valoarea pierderii induse de energie termică pentru rețeaua de transport, astfel: - (132.427,800 — 60.934,400)*(200,45+43,01) = 17.405.783,164 lei; În anul 2018, consumul tehnologic de apă de adaos din rețeaua termică primară a fost de 1.393.403 mc. Pentru determinarea costurilor suplimentare cu pierderea masică indus ă de prestarea serviciului, din consumul tehnologic de apă de adaos din rețeaua termică primară înregistrat în anul 2018 s-a scăzut consum tehnologic de apă de adaos pentru rețeaua primară aprobat în tarif, iar diferența rezultată a fost înmulțită cu prețul apei de adaos, astfel: - (1.393.403 — 893.325) * 5,37 = 2.685.418,860 lei; FO * MI WWW.

La determinarea costurilor suplimentare cu pierderile de căldură din rețeaua termică de distribuție s-au avut în vedere următoarele aspecte: Pierderile conform bilanţului energetic fiind pe rețeaua de distribuţie, COLTERM a avut cheltuieli de producere a energiei pierdute cât și cheltuieli de transport și distribuție a energiei pierdute. - Diferenţa dintre pierderile reale și pierderile tehnologice din reţeaua de distribuție a fost înmulțită cu preţul de producere a energiei termice (200,45 lei/Gcal) la care s-au adaugat tariful de transport (43,01 lei/Gcal) și tariful de distribuție furnizare a energiei termice (91,40 lei/Gcal), rezultând valoarea pierderii induse de energie termică pentru rețeaua de distribuție, astfel: - (37.837,013 — 59.033,500)*(200,45+43,01+91,40) = 12.670.102,173 lei; Prin adunarea celor trei valori este determinată valoarea totală a pierderilor masice și de energie termică induse, aferente prestării serviciului public de alimentare cu energie termică în municipiul Timișoara, adică: 17.405.783,164 + 2.685.418,860 + 12.670.102,173= 32.761.304,197 lei Menţionăm faptul că deoarece preţurile/tarifele aplicate pentru determinarea acestor pierderi induse nu conţin TVA, toate valorile calculate mai sus sunt exprimate în lei și nu conţin cota TVA. Pe parcursul derulării contractului de concesiune, societatea COLTERM este nevoită să intrețină și să repare reţelele termice, instalaţiile de producere și transformare a energiei termice și sistemele de măsură, în vederea menţinerii în stare de funcţionare a sistemului centralizat. Pentru a putea stopa și reduce creșterea pierderilor reale de căldură, așa cum a fost prezentat și în bilanţul aferent anilor 2015, 2016, 2017 și 2018, sunt necesare o serie de lucrări de investiții. În acest sens s-a semnat contractul de finanțare pentru proiectul „Retehnologizarea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timişoara în vederea conformării la normele de protecţia mediului privind emisiile poluante în aer şi pentru creşterea eficienţei in alimentarea cu căldură urbană - Etapa a l-a”, proiect care după ce va fi implementat va determina o scădere semnificativă a pierderilor reale de energie termică. Director General Emil Șerpe Întocmit: Florin Soporan r www.colterm.ro retin aerului a

Situatia pierderilor tehnologice induse, adică Calculul pierderilor tehnologice induse Perioada lanuarie - Decembrie 2018 diferenta dintre pierderile reale și pierderile tehnologice aprobate în preţurile locale Pierderi Tehnologice Pierderi Reale P. = , indusa Aprobate prin 12 luni 2018 Pierderi U.M. HCL392/17.10.2017 incluse in tariful de Preale transport si distributie ANUL 2018 Pierderi căldură Transport Gcal 60.934,400 132.427,800 71.493,400 Pierderi căldură Distributie și Furnizare Gcal 59.033,500 96.870,513 37.837,013 TOTAL PIERDERI CĂLDURĂ Gcal 119.967,900 229.298,313 109.330,413 PIERDERI MASICE ÎN REȚEAUA DE TRANSPORT mc 893.325 1.393.403 500.078 Preţ energie termică intrată în transport lei/Gcal 200,45 Tarif transport lei/Gcal 43,01 Tarif mediu distribuţie PT+CT Cvartal lei/Gcal 91,40 Preţ apă adaos primar lei/mc 5,37 lei ă î * Diferenţa faţă de pierderile aprobate în rețeaua de transport fără 71.493,400*(200,45+43,01) 17.405.783,164 - perioada ianuarie - decembrie 2018 TVA Diferenţa față de pierderile aprobate în rețeaua de lei distribuție** fără 37.837,013*(200,45+43,01+91,40) 12.670.102,173 - perioada ianuarie - decembrie 2018 TVA Diferenţa față de pierderile masice din rețeaua de transport lei aprobate în tarif*** fără 500.078*5,37 2.685.418,860 - perioada ianuarie-decembrie 2018 TVA lei Total pierderi induse 12 luni 2018 fără 32.761.304,197 TVA *Diferența faţă de pierderile aprobate în reţeaua de transport (pierderile suplimentare pentru anul 2018 în rețeaua de transport înmulţite cu suma dintre prețul energiei termice intrate în transport și tariful de transport) **Diferenţa față de pierderile aprobate în rețeaua de distribuție (pierderile suplimentare pentru anul 2018 în rețeaua de distribuție înmulțite cu suma dintre preţul energiei termice intrate în transport, tariful de transport și tariful mediu de distribuţie) ***Diferența faţă de pierderile masice aprobate în reţeaua de transport (pierderile suplimentare pentru anul 2018 în rețeaua de transport înmulţite cu prețul apei de adaos din rețeaua termică primară) Toate preţurile și sumele calculate NU CONŢIN cota TVA. Breviar calcul pierderi reale la 12 luni, conform Bilanţului real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2018, aprobat prin HCL 400/25.07.2019.

Situatia pierderilor tehnologice induse, adică diferenta dintre pierderile reale și pierderile tehnologice aprobate în preţurile locale Denumire U.M. 2018 - 12 luni (1) ET livrata la gardul centralelor C+S Gcal 618.344,3 (2) ET vanduta din reteaua de transport Gcal 19.459,2 (3) ET intrata in PT Gcal 466.457,3 Pierderi in reteaua de transport (1-2-3) Gcal 132.427,8 (4) ET produsa in CT cvartal+CET Freidorf Gcal 25.960,6 (5) ET vanduta consumatorului final din RTS Gcal 395.547, 4 ET Pierduta in reteaua de distributie (3+4-5) Gcal 96.870,5 Apa adaos pentru reteaua de transport mc 1.393.403 OBSERVATII: Toate datele din tabelul de mai sus sunt în conformitate cu bilanţul energetic aferent anului 2018, iar pierderile reale calculate pentru anul 2018 sunt prezentate sintetic în tabelul de la pag.88 din lucrarea de bilanţ energetic aferent anului 2018 În structura tarifelor de transport și distribuţie aferente anului 2018, pierderile incluse în aceste tarife sunt pierderile tehnologice aferente bilanţului energetic pentru anul 2016 și reprezintă doar o cotă parte din pierderile reale înregistrate. Pierderile reale aferente anului 2018 au fost determinate în baza Bilanţului real, tehnologic și optimizat al energiei termice pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al municipiului Timișoara aferent anului 2018. Pentru determinarea valorică a pierderilor induse aferente anului 2018, preţurile și tarifele folosite sunt conform HCL 392/17.10.2017 aplicabil din data de 01.11.2017. Conform Legii nr.325/2006, art.40, la stabilirea preţurilor locale sunt luate în calcul pierderile tehnologice, iar diferenţa dintre pierderile reale și cele tehnologice aprobate în prețurile locale reprezintă PIERDERI MASICE ȘI DE ENERGIE TERMICĂ INDUSE DE PRESTAREA SERVICIULUI. Acestea, conform Ordinului 1121/2014 Art.3, reprezintă doar o componentă a pierderilor induse de prestarea serviciului public de alimentare cu energie termică. Totodată, conform art. 5.2 din OUG nr.36/2006 (cu modificarile in vigoare), pierderile induse pot fi acoperite din bugetul local. Director General Șerpe Emil Director Producţie Golu Mihai Șef Departăment Tehnic $ponor Daniel