keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 188/12.05.2017 privind atribuirea de către Consiliul Local a Contractului pentru activitatea de "Reparaţii şi întreţinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare ", către COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A., în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

12.05.2017

Hotararea Consiliului Local 188/12.05.2017
privind atribuirea de către Consiliul Local a Contractului pentru activitatea de "Reparaţii şi întreţinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare ", către COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A., în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017-11610 din 10.05.2017- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comsiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele nr. 5554/07.03.2017, nr. 9631/20.04.2017, nr. 11512 din 05.05.2017 si nr. SC2017-11337 din 08.05.2017, a Companiei Locale de Termoficare "Colterm";
Având în vedere Adresa ANAP nr. 4078/05.04.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2017-8783/10.04.2017;
Având în vedere Adresa nr. SC2017-3784/21.04.2017 a Direcţiei Economice, Serviciul Buget din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Procesele verbale din data de 04.05.2017 si din data de 08.05.2017 ale Comisiei de negociere constituita în baza Dispoziţiei nr. 560/03.05.2017 a Primarului Municipiului Timişoara şi a Comisiei constituită în baza Deciziei nr. 96/03.05.2017 a Directorului General al Companiei Locale de Termoficare;
Având în vedere art. 31 alin. (1) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit.c) şi d), alin (6) lit. a) pct. 11, 13 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea de către Consiliul Local a Contractului pentru activitatea de "Reparaţii şi întreţinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare ", către COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A., în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016.

Art. 2: Se aprobă Caietului de sarcini privind activitatea de "Reparaţii şi întreţinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare ", conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care devine anexă la Contract.

Art. 3: Se aprobă preturile unitare/tip de activitate negociate, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care devine anexă la Contract.

Art. 4: Se aprobă cota de cheltuieli indirecte de 15% şi cota de profit de 8% practicată de COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A pentru lucrarile de "Reparaţii şi întreţinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare ", conform Anexei 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre şi care devine anexă la Contract

Art. 5: Se aprobă Contractul de execuţie lucrari de "Reparaţii şi întreţinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare", conform Anexei 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredinteaza Biroul Tehnic şi Direcţia Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara şi COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM SA.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Corpului de Control şi Antifrauda al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- SC Drumuri Municipale Timişoara SA;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexe_.pdf

■ /h n ^ y rC y ' * 7ROMÂNIA c ~ . JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA BIROUL TEPINIC , NR. SC 2017- CM ( £ / £ cJ . O 4 ' ' / ¥

CAIET DE SARCINI privind execuţia lucrărilor de "Reparaţii şi întreţinere a imobilelor detinute sau aflate in administi-area

municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare

pe raza municipiului Timişoara

Prevederi generale Prezentul caiet de sarcini se referă la execuţia şi recepţia lucrărilor de "Reparaţii şi întreţinere a

imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare in scopul aducerii la îndeplinire a dispoziţiilor Primarului privind demolarea, evacuarea clădirilor aflate în proprietatea Municipiului Timişoara, eliberarea domeniului public de construcţii, chioşcuri, rulote, panouri publicitare, totemuri, banere, terase sezoniere şi alte obiecte de orice natură amplasate ilegal, prin desfiinţare sau ridicare, precum şi asigurarea bazei logistice în punerea în executare a sentinţelor judecătoreşti având acelaşi obiect precum si aducerea la standarde de funcţionare, siguranţa si exploatare a imobilelor aflate in administrarea municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor.

Constructorul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producătorilor , sei'viciilor, condiţiilor de şantier, calificarii lucratorilor, etc. pentru a asigura respectarea :

Regulamentari privind certificarea de conformitate a calitatii produselor folosite in constructii. regulamentarile privind agrementul tehnic pentru produse , procedee si echipamente noi in constructii; Se vor respecta instrucţiunile producătorilor legate de tehnologia de punere in opera , inclusiv ordinea

operaţiilor de montaj. In cazul in care instrucţiunile producătorilor sunt in contradicţie cu legislaţia in vigoare sau cu documentele contractuale se vor alinia cu legislaţia in vigoare sau cu documentele contractuale se vor cere beneficiarului clarifican inainte de începerea lucrărilor.

Lucrările se vor executa numai de catre lucratori calificaţi, cu experienţa in activitatea de constructii, cunoscători ai materialelor si tehnicilor de lucru, atat cele clasice cat si cele moderne, aparute pe piaţa in ultimii ani.

Cerinţe pentru realizarea lucrărilor mentionate, executantul trebuie sa respecte urmatoarele: Sa detina armatoarele autorizan: -Cadru tehnic cu atributii in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor; -Tehnician pentru sisteme si instalatii de limitare si stingere a incendiilor -unul sau mai mulţi specialist lucrări la clădiri monument sau in zona de proiecţie monumente, avand

atestat MCC pe specializările constructii, instalatii, arhitectura, pictura; -Responsabil cu controlul tehnic de calitate in constructii si instalatii aferente construcţiilor -Responsabil tehnic cu urmarirea speciala a comportării in exploatarea construcţiilor; -Personal tehnic de specialitate, responsabil cu supravegherea lucrării la instalatii sub presiune (RSL ip); -Responsabil tehnic de specialitate, responsabil tehnic cu sudura la instalatii sub presiune si instalatii de

ridicat(RTS); - Responsabil tehnic cu execuţia -Electrician autorizat de Autoritatea Naţionala de Reglementare in domeniul Energiei gradul IIB; -Inginer

instalatii pentru constructii Pentru prezenta lucrare, vor f i aplicabile normele si reglementările in vigoare din Romanía. In absenta

unor norme sau reglementari specifîe, se vor aplica normele europene. Constructorul va monitoriza controlul asupra furnizorilor, producătorilor , sei'viciilor, condiţiilor de

şantier , calificarii lucratorilor, etc. pentru a asigura respectarea instrucţiunilor producătorilor legate de tehnologia de punere in opera , inclusiv ordinea operaţiilor de montaj.

In cazul in care instrucţiunile producătorilor sunt in contradicţie cu legislaţia in vigoare sau cu documentele contractuale se vor alinia cu legislaţia in vigoare sau cu documentele contractuale, se vor cere beneficiarului clarifican inainte de începerea lucrărilor.

Lucrările se vor executa numai de catre lucratori calificaţi, cu experienţa in activitatea de constructii, cunoscători ai materialelor si tehnicilor de lucru, atat cele clasice cat si cele moderne, aparute pe piaţa in ultimii ani.

Lucrarea prevede următoarele categorii de lucrări: Desfaceri; Reparaţii tencuieli, pardoseli, zidărie, etc ; Reparaţii hidroizolatii, termoizolatii, scurgeri, camine,canale sifoane etc.

Reparaţii igenizari si gletuiri pereţi si tavane; Reparaţii şarpante si invelitori ; Reparaţii placaje orizontale sau verticale ; Interventii la instalatii electrice si aparataj electric; Interventii la instalatii sanitare si obiecte sanitare; Interventii la instalatii termice, radiatoare, cazane, boilere etc; ; Interventii la instalatii ventilatie , ventilatoare, cillere etc; Interventii la instalatii de apa si canalizare ; Reparaţii la tamplarie, usi si ferestre; Servicii de proiectare in vederea avizarii, primirii de acorduri, sau autorizarii lucrărilor ce intra in

sarcina executantului Alte categorii de lucrări si servicii ce pot intervenit; Pentru eliminarea posibilităţii de extindere a daunelor asupra imobilelor, timpul de intervenţie de la data

transmiterii solicitării va f i de maxim 2 ore, cu respectarea normelor tehnice în vigoare; de asemenea, cu respectarea normelor de protecţia muncii şi de protecţia mediului în vigoare.

Operatorul economic dispune de minim; dispecerat 0-24: telefon+masina de interventie pentru a intei-veni rapid noaptea, sambata, duminica si in

cazul sărbătorilor legale, grup electrogen mobil — dotare proprie sau dovada chirie ; autoutilitara 1,5-3,5 tone — dotare proprie sau dovada chirie ; buldoexcavator — dotare proprie sau dovada chirie ; schela metalica minim 200 mp — dotare proprie sau dovada chirie ;

URMĂRIREA COMPORTĂRII ÎN TIMP Lucrarea care face obiectul prezentei documentaţii va f i supusă unei urmăriri curente în timp conform

prescripţiilor normativului republican P130/1988- Norme metodologice privind urmărirea comportării construcţiilor, inclusiv spravegherea curentă a stării tehnice a acestora în scopul asigurării stabilităţii, rezistenţei şi siguranţei în exploatare a construcţiei ca şi a Regulamentului privind urmărirea comportării în exploatare, intervenţiile în timp şi post utilizare a construcţiilor IGR 76697. Programul ţine seama de prevederile Normei C 167-95 în ceea ce priveşte utilizarea construcţiei strict pentru procesul funcţional stabilit prin proiect.

Această urmărire se va face cu personal de specialitate, de către beneficiar care va identifica toate deformaţiile, avariile şi degradările care s-au produs în exploatare normală sau ca urmare a fenomenelor naturale.

Organele de revizie şi control nominalizate prin decizie internă au obligaţia să observe atent starea construcţiei şi să stabilească măsurile ce trebuie luate pentru remedierea, supravegherea şi înscrierea în planurile de reparaţii periodice şi operative ale beneficiarului,

materiale Materialele folosite vor f i cele indicate în proiectul tehnic, caietul de sarcini şi în dispoziţiile de şantier

apărute pe parcurs şi comunicate de proiectant şi beneficiar. Manipularea şi transportul materialelor şi echipamentelor se va face conform instrucţiunilor producătorilor. La recepţia pe şantier se asigură o inspecţie promptă a materialelor şi echipamentelor pentru a se asigura conformitatea calităţii şi cantităţii. Se va preveni murdărirea, deteriorarea sau descompletarea materialelor sau echipamentelor.

Depozitarea şi protecţia se vor face în conformitate cu instrucţiunile producătorului. Atunci cand din motive întemeiate este necesară înlocuirea unui material sau echipament cu altu l decât cel

prevăzut în proiect, se va întocmi o cerere către beneficiar cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru începerea lucrărilor.

Garanţia pentru produsul înlocuit va f i cel puţin egală cu cea pentru produsul iniţial. Toate materialele şi echipamentele propuse ca înlocuitor vor f i agrementate conform normelor în vigoare.

Masuri de proiecţia muncii Construtorul (in execuţie) si beneficiarul (in exploatare) vor respecta prevederile actelor normative in

vigoare, executantul si beneficiarul urmând a le completa si cu alte masuri specifice pe care le vom considera necesare, fiind direct răspunzători de neluarea lor.

Constructorul (in execuţie) si beneficiarul (in exploatare) vor lua orice masura, care sa prevină producerea unor accidente de munca, fiind direct răspunzători de acest lucru.

Organizarea de şantier Prin proiectul de organizare de şantier întocmit de unităţile de construcţii - montaj se vor preciza măsurile

cu privire la accesul în şantier a utilajelor, circulaţia auto, transportul materialelor, organizarea depozitelor de şantier.

Şantierul se va delimita de locurile publice din zonă prin împrejmuire şi efectuare a pazei permanente precum şi controlul persoanelor care intră în şantier.

Se vor amenaja locuri speciale pentru aprovizionarea şantierului cu energie electrică, apă tehnologică şi dacă este posibil potabilă.

Se vor plasa tăbliţe indicatoare în locuri periculoase. Proiectul de organizare de şantier va cuprinde toate măsurile necesare desfăşurării execuţiei în bune

condiţii, fără pericol de accidente şi avarierea unor reţele, prin dezafectarea, mutarea, devierea, sau scoaterea temporară din funcţiune a reţelelor aflate pe amplasament respectiv în imediata vecinătate a şantierului.

Se vor face revizii periodice care constau în examinarea sistematică şi atentă a construcţiei în ansamblul ei şi a elementelor componente, în scopul depistării defectelor care ar putea periclita exploatarea sau rezistenţa construcţiei. In afara termenelor de revizii periodice care se vor stabili anticipat, de către serviciul de întreţinere, este necesar să se execute revizii suplimentare şi anume: în primele şase luni după darea în exploatare, în caz de accidente importante la instalaţiile montate pe construcţie, în caz de supraîncărcări, explozii, cutremure, alunecări de teren, incendii, tas ar ea fundaţiilor

Se vor evita infiltraţiile de apă în zona fundaţiilor, îndepărtându-se sursele de apă care prezintă fisuri sau crăpături (conducte de apă şi canalizare).

Recepţia lucrărilor

Recepţia şi întreţinerea construcţiei Recepţia la terminarea lucrărilor se va face cu respectarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de

construcţii şi instalaţii aferente acestora in vigoare. Recepţia calitativă a lucrărilor se va face pe baza îndeplinirii condiţiilor din prezentul Caiet de sarcini. Se

va prezenta beneficiarului, inspectorului de şantier, înainte de începerea execuţiei lucrării, eşantione din materialele ce urmează a f i puse în operă pentru verificarea calităţii acestora, iar ulterior se va prezenta certificatul de calitate, garanţie, declaraţia de conformitate şi agrementul tehnic aferent produselor achiziţionate.

Toate lucrările vor f i verificate şi măsurate în vederea decontării de către inspectorul de şantier desemnat de beneficiar, conform cantităţiilor real executate în teren, decontarea se va face la mp suprafaţa real executată.

Beneficiarului, în calitate de investitor şi utilizator al construcţiei îi revine obligaţia de a asigura recepţia lucrărilor pe parcurs şi la terminarea lor, de a asigura întocmirea cărţii tehnice a construcţiei, conform normelor tehnice aflate în vigoare. De asemenea, beneficiarului îi revine obligaţia de folosire a construcţiei în conformitate cu instrucţiunile prevăzute în cartea tehnică, de a efectua urmărirea comportării în timp a construcţiei şi de efectuare la timp a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii ori de câte ori este necesar.

Biroul Scoli-Spitale Adrian Faun i)

Biroul Tehnic Marius Dumc

OBIECTIV:

Beneficiar:

Proiectant:

Executant:

_ r - / cysy¿ o tcc^ ^ r Pag

"H COLTERM - ofertare lucrări reparaţii si Intretinere Imobile sl reţele Incinta

Municipiul Timişoara

COLTERM SA

C7cp - LISTA cuprinzând consumurile cu mana de lucru cumulat pe proiect

Nr. crt. Denumirea meseriei

Consumul cu manopera

- (om/ore) -

Tariful mediu - lei/ora -

Valoarea (exclusiv TVA)

- le i - Procentul

0 1 2 3 4 = 2 x 3 5 1 10131 Asfaltator 1.31 12.00 15.72

2 10251 Betonist 36.62 12.00 439.46

3 10351 Cioplitor piatra 13.37 11.00 147.11

4 10631 Drenor canalist 3.45 11.00 37.99

5 90107 Dulgher constructii 69.36 12.00 832.37

6 90205 ELECTRICIAN AUTOMATIZARE 228.32 17.90 4,086.92

7 90207 ELECTROMECANIC TELECOMUNICAŢII 189.05 17.90 3,383.99

8 10941 Faiantar 5.86 13.00 76.22

9 10942 Faiantar 42 2.70 13.00 35.10

10 11131 Fierar beton 7.03 11.00 77.29

11 11251 Finisor mase plastice 2.02 13.00 26.26

12 11431 Geamgiu 2.30 11.00 25.30

13 90120 INSTALATOR ALIMENTARE APA 10.74 15.90 170.70

14 12041 Instalator alimentare cu apa 10.80 15.90 171.80

15 90115 Instalator electrician 71.55 15.86 1,134.75

16 20000140 Instalator electrician 0.36 15.86 5.71

17 90117 INSTALATOR ÎNCĂLZIRE 113.04 15.90 1,797.27

18 11749 Instalator încălzire si gaze 3.26 15.90 51.83

19 90116 INSTALATOR SANITAR 198.90 15.90 3,162.48

20 90119 INSTALATOR VENTILATORIST 8.52 15.90 135.55

21 12100 Ipsosar 14.41 11.00 158.51

22 90122 Izolator hidrofug 17.80 12.00 213.62

23 12250 Izolator hidrofug 5 1.64 12.00 19.68

24 12351 Izolator termic 2,390.27 12.00 28,683.18

25 221421 Lacatus constr. metal-b 19.13 16.60 317.56

26 21400 lacatus constr.metal 1.75 16.60 29.05

27 221441 Lacatus constructii metalice 5.40 16.60 89.72

28 221431 Lacatus constructii metalice-b 12.92 16.60 214.55

29 39 Lacatus mecanic 0.15 16.60 2.49

30 90218 Lacatus mecanic intretinere-reparalii 10.26 16.60 170.35

31 90216 LACATUS MONTAJ AGREGATE ENERGETICE 3.60 16.60 59.76

32 90217 LACATUS MONTAJ MAŞINI ELECTRICE 0.24 16.60 3.95

33 90225 MONTATOR APARATAJ ELECTRIC 0.30 17.90 5.33

34 26861 Montator c-tii metalice 17.48 14.80 258.70

35 26851 Montator constructii metalice 18.39 14.80 272.17

36 26800 Montator ctii.metalice 27.00 14.80 399.60

37 12500 Montator pref.beton 2.75 14.80 40.70

38 12551 Montator prefabricate beton 0.82 14.80 12.14

39 20000111 Montator tâmplarie 1.40 17.19 24.07

40 12641 Mozaicar 14.06 13.00 182.83

41 12640 Mozaicar 4 0.30 13.00 3.90

42 19900 Muncitor deserv.ctii montj. 1.80 11.00 19.80

43 19920 Muncitor deserv.ctii montj. 2 0.13 11.00 1.43

44 19922 Muncitor deserv.ctii montj. 22 0.24 11.00 2.64

45 20000002 Muncitor deservire 3.11 11.00 34.21

j 46 29921 Muncitor deservire c-tii maşini 3.67 11.00 40.361

47 19911 Muncitor deservire c-tii.montaj 20.69 11.00 227.54

pci Oro = sex 2

Recapitulatie

TOTAL

; *) Manopere a căror valoare cumuiata este de maxim 0.00 %

’ 9.02 r

82 23 '

95.40

150 37

40.25

5.38’

673.07Ţ

40.31*____ £ 1.38 "

391.18 !

55.209,44 j

LtSTA cuprinzând consumurile cu mana de lucru

j 0 1

43 90299 Muncitor deser/ire constructii maşini

49 90199 Muncitor deservire constructii montaj

50119921 Muncitor deservire constructii-montaj

51 99921 Muncitor deservire gospodărie comunala

52 319711 Muncitor incarcare-descarcare materiale

i 53:49 Muncitor necalificati_ ___ _____ 54 12741 Parclîetar

i 55,12331 Pavator

56 90196 Săpător

57:20000001 Specialist montare gips carton ,------ f™-------------- --------- --------------------- -------------

58 222641 Strungar-b

59 ^90227 ~ SUDOR ELECTRIC j._____ l________________________________________________________ ' 601222721 Sudor electric-b

I 611222831 Sudorgaze-b

62 60191 Tamplar

i 63 20000114 Tehnician pentru sisteme de detectie

64 ¡13150 Tinichigiu sant 5

65 13111 Tinichigiu sant.

i 66113141 Tinichigiu şantier:------------- ------- ------------- -------------------— — ........... .................................. ................. — ... 67 90421 Verificator canale subterane

63 223011 Vopsitor industrial-b

r 69 90134 ... zidari |_______________________________ 70 70 Zugrav vopsitor

Valoare manopera:

Alte manopere*:

Valoare directa

17.50

16.101

16.1 OÎ

TföcTi Ï 7 Ï Ï3 '

17.18

13.37:

0.35.

33.91 Íi

16.80

17.30

17.30

22.76----- 0.24:

17.19

Ï7 .50 ....

30.96

15.65:

10.42

1,198.20;

263.34

i euro

55,209.44

29,067.36

420.20

~~ 0.95

' Öl50 : 0.82

- ...... i 11.00___X 11.00

11.00 !

17Í19Í

12.00

4 = 2 x3

14.08

.....129.2 7 ' ..... -..........—L

4 ,522.23 ---------- ----------------- L

1 0 .4 2 ;i

i__________________ß . / Executant, i , ,

/ I e f t i n a -

D irecto r General,

Raport general cu ISDP GRATUIT . «w » deviza ro. e-mail contactigint9rsoit.ro. Ie i: 0226 477.C07

Vç/oer^ /

j p i-este / 3 , / i Á':¿ ^

55, 2094 af Teme 128 11.00 MS 11.00 11.00 A78, 7.95 11.00, = 230) 233 sa 17.30 055| 18.10 256| 551, 035, 0.05| | 14.80, lei lei lei „lei 550, 420 si 4114 | 10475, 84,275.80, 18,728.18, DT s.f A

Anexa nr. 3

p r i v i n d a p r o b a r e a d e c ă t r e C o n s i l i u l L o c a l c o t e i d e p r o f i t s i a c o t e i d e c h e l t u i e l i i n d i r e c t e p e n t r u a c t i v i t a t e a d e

“ R e p a r a ţ i i ş i î n t r e ţ i n e r e a i m o b i l e l o r d e t i n u t e s a u a f l a t e i n a d m i n i s t r a r e a m u n i c i p i u l u i T i m i ş o a r a , a i n f r a s t r u c t u r i i d i n

i n c i n t a l o r p r e c u m s i e l i b e r a r e a b u n u r i l o r r e z u l t a t e d i n e v a c u ă r i , d e m o l a r e i m o b i l e ş i a l t e c o n s t r u c ţ i i , r i d i c a t r u l o t e ş i

o b i e c t e m a r i a b a n d o n a t e , m a n i p u l a r e , t r a n s p o r t ş i d e p o z i t a r e ” , c ă t r e C O M P A N I A L O C A L A D E T E R M O F I C A R E

C O L T E R M S . A . , î n t e m e i u l a r t . 3 1 d i n L e g e a n r . 9 8 / 2 0 1 6

Prin adresa cu nr. SC 2 0 1 7 -1 1337 din 08.05.2017 C O L T E R M S A j u s t i f i c a c h e l t u i e l i l e i n d i r e c t e l a c o t a d e 1 5 % , c a f i i n d s u b c o t a d e c h e l t u i e l i i n d i r e c t e r e z u l t a t a d i n b i l a n ţ u l c o n t a b i l l a 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 , i n c a r e

a c e s t e c h e l t u i e l i s u n t d e 1 5 . 4 % i a r p e n t r u c o t a d e p r o f i t l a 8 % j u s t i f i c a p r i n n e v o i a C O L T E R M S A d e a

s u s ţ i n e e c h i p a r e a s i a s i g u r a r e a c o n d i ţ i i l o r o p t i m e i n v e d e r e a e x e c u t ă r i i c o n t r a c t u l u i ;

I n c o n s e c i n ţ a , C o n s i l i u l u i L o c a l a l M u n c i p i u l u i T i m i ş o a r a a p r o b a c o t a d e c h e l t u i e l i i n d i r e c t e d e

1 5 % s i a c o t e i d e p r o f i t d e 8 % p r a c t i c a t ă d e C O M P A N I A L O C A L A D E T E R M O F I C A R E C O L T E R M

S . A p e n t r u l u c r ă r i l e d e “ R e p a r a ţ i i ş i î n t r e ţ i n e r e a i m o b i l e l o r d e t i n u t e s a u a f l a t e i n a d m i n i s t r a r e a

m u n i c i p i u l u i T i m i ş o a r a , a i n f r a s t r u c t u r i i d i n i n c i n t a l o r p r e c u m s i e l i b e r a r e a b u n u r i l o r r e z u l t a t e d i n

e v a c u ă r i , d e m o l a r e i m o b i l e ş i a l t e c o n s t r u c ţ i i , r i d i c a t r u l o t e ş i o b i e c t e m a r i a b a n d o n a t e , m a n i p u l a r e ,

t r a n s p o r t ş i d e p o z i t a r e “

ŞEF BIROU CONSILIER A DRIAN FAUR Marius Duma

Cod F 0 5 3 -0 1 , Ver.3

E La 4 d L n i - WE po i ind! = _—/ Le: i PSESE pe TE

C O N T R A C T — ^ N r . ____________ / ___________________________

P r e a m b u l

î n t e m e i u l L e g i i n r . 9 8 / 2 0 1 6 p r i v i n d a c h i z i ţ i i l e p u b l i c e , m o d i f i c a t a , c u l u a r e a i n c o n s i d e r a r e a d i s p o z i ţ i i l o r

p a r a g r a f u l u i 6 ( a r t . 3 1 ) d i n l e g e - “ Contractele de achiziţii publice/acorduri-cadru încheiate intre entitati din sectorul public ” , s - a î n c h e i a t p r e z e n t u l c o n t r a c t d e l u c r ă r i , î n t r e :

1 . P ă r ţ i l e c o n t r a c t a n t e

M UNICIPIUL TIMIŞOARA, p r i n P r i m a r , c u s e d i u l î n T i m i ş o a r a , b v . C . D . L o g a n r . 1, c o d f i s c a l R 1 4 7 5 6 5 3 6 , t e l . 0 2 5 6 - 4 0 8 3 6 7 , f a x 0 2 5 6 - 2 0 4 1 7 7 , r e p r e z e n t a t ă p r i n N i c o l a e R o b u - P r i m a r ş i _________________________-

d i r e c t o r e c o n o m i c , î n c a l i t a t e d e Beneficiar, p e d e o p a r t e , ş i COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. , c u s e d i u l î n l o c . T i m i ş o a r a , S t r . E p i s c o p J o s e p h L o n o v i c i n r . 4 , j u d . T i m i ş , î n r e g i s t r a t ă l a O f i c i u l R e g i s t r u l u i C o m e r ţ u l u i d e p e l â n g ă T r i b u n a l u l T i m i ş

s u b n r . J J 3 5 / 1 8 5 / 2 0 0 4 , c o d u n i c d e î n r e g i s t r a r e 1 6 0 6 3 0 1 3 , t e l : 0 2 5 6 4 9 4 1 3 3 , f a x : 0 2 5 6 4 3 1 6 1 6 , e - m a i l :

o f f i c e @ c o l t e r m . r o r e p r e z e n t a t ă p r i n E m i l Ş e r p e - d i r e c t o r g e n e r a l , î n c a l i t a t e d e Executant, p e d e a l t ă p a r t e .

2 D e f i n i ţ i i

I n p r e z e n t u l c o n t r a c t u r m ă t o r i i t e r m e n i v o r f i i n t e r p r e t a ţ i a s t f e l :

contract - r e p r e z i n t ă p r e z e n t u l c o n t r a c t ş i t o a t e A n e x e l e s a l e ; beneficiar şi executant - p ă r ţ i l e c o n t r a c t a n t e , a ş a c u m s u n t a c e s t e a n u m i t e î n p r e z e n t u l c o n t r a c t ; preţul contractului - p r e ţ u l p l ă t i b i l e x e c u t a n t u l u i d e c ă t r e b e n e f i c i a r , î n b a z a c o n t r a c t u l u i , p e n t r u î n d e p l i n i r e a i n t e g r a l ă ş i c o r e s p u n z ă t o a r e a t u t u r o r o b l i g a ţ i i l o r s a l e a s u m a t e p r i n c o n t r a c t ;

amplasamentul lucrării - l o c u l u n d e e x e c u t a n t u l e x e c u t ă l u c r a r e a ; forţa majoră - u n e v e n i m e n t m a i p r e s u s d e c o n t r o l u l p ă r ţ i l o r , c a r e n u s e d a t o r e a z ă g r e ş e l i i s a u v i n e i a c e s t o r a , c a r e n u p u t e a f i p r e v ă z u t l a m o m e n t u l î n c h e i e r i i c o n t r a c t u l u i ş i c a r e f a c e i m p o s i b i l ă e x e c u t a r e a ş i , r e s p e c t i v ,

î n d e p l i n i r e a c o n t r a c t u l u i ; s u n t c o n s i d e r a t e a s e m e n e a e v e n i m e n t e : r ă z b o a i e , r e v o l u ţ i i , i n c e n d i i , i n u n d a ţ i i s a u

o r i c e a l t e c a t a s t r o f e n a t u r a l e , r e s t r i c ţ i i a p ă r u t e c a u r m a r e a u n e i c a r a n t i n e , e m b a r g o , e n u m e r a r e a n e f i i n d

e x h a u s t i v ă , c i e n u n ţ i a t i v ă . N u e s t e c o n s i d e r a t fo rţă majoră u n e v e n i m e n t a s e m e n e a c e l o r d e m a i s u s c a r e , f a r ă a c r e a o i m p o s i b i l i t a t e d e e x e c u t a r e , f a c e e x t r e m d e c o s t i s i t o a r e e x e c u t a r e a o b l i g a ţ i i l o r u n e i a d i n p ă r ţ i ;

zi - z i c a l e n d a r i s t i c ă ; a n - 3 6 5 d e z i l e .

I n t e r p r e t a r e

I n p r e z e n t u l c o n t r a c t , c u e x c e p ţ i a u n e i p r e v e d e r i c o n t r a r e c u v i n t e l e l a f o r m a s i n g u l a r v o r i n c l u d e f o r m a d e

p l u r a l ş i v i c e v e r s a , a c o l o u n d e a c e s t l u c r u e s t e p e r m i s d e c o n t e x t .

T e r m e n u l „ z i ” s a u „ z i l e ” s a u o r i c e r e f e r i r e l a z i l e r e p r e z i n t ă z i l e c a l e n d a r i s t i c e d a c ă n u s e s p e c i f i c ă î n m o d

d i f e r i t .

CLAUZE O BLIG ATO RII 3 Obiectul si preţul contractului 3 . 1 . E x e c u t a n t u l s e o b l i g ă s ă e x e c u t e s i s ă f i n a l i z e z e l u c r ă r i l e d e “Reparaţii şi întreţinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare”, î n c o n f o r m i t a t e c u o b l i g a ţ i i l e a s u m a t e p r i n p r e z e n t u l c o n t r a c t ş i r e g l e m e n t ă r i l e l e g a l e î n v i g o a r e .

3 . 2 . D e s c r i e r e a d e t a l i a t ă a a c t i v i t ă ţ i l o r ş i a o b i e c t u l u i p r e z e n t u l u i c o n t r a c t s u n t s t a b i l i t e î n c a i e t u l d e s a r c i n i

a n e x a , c a r e f a c e p a r t e i n t e g r a n t a d i n p r e z e n t u l c o n t r a c t ş i p e c a r e e x e c u t a n t u l î l a c c e p t ă i n t e g r a l . C a i e t u l d e

s a r c i n i a r e c a r a c t e r o b l i g a t o r i u , c l a u z e l e s a l e c o m p l e t a n d u - s e c u c e l e c o n v e n i t e p r i n p r e z e n t u l c o n t r a c t .

4 Preţul contractului 4 . 1 . Valoarea estimată a contractului pe an este de 19.333.604,85 le i , fără TVA (valoarea medie pe ultimii 3 ani a contractelor similare este 19.333.604,85 lei). Valoarea contractului poate fi modificată în funcţie de valoarea aprobată de Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru aceste tipuri de lucrări. 4 . 2 . ( 1 ) P r e ţ u r i l e u n i t a r e s t a b i l i t e p r i n n e g o c i e r e p e n t r u l u c r ă r i l e / s e r v i c i i l e c a r e f a c o b i e c t u l p r e z e n t u l u i c o n t r a c t s e a p r o b ă d e C o n s i l i u l L o c a l a l M u n i c i p i u l u i T i m i ş o a r a . D u p ă a p r o b a r e a b u g e t u l u i l o c a l / r e c t i f i c a r e a a c e s t u i a , î n f i e c a r e a n , s e v a î n c h e i a , d a c ă e s t e c a z u l , d e c ă t r e e x e c u t i v u l P r i m ă r i e i M u n i c i p i u l u i T i m i ş o a r a , u n a c t a d i ţ i o n a l l a p r e z e n t u l c o n t r a c t . 5 Durata contractului 5 . 1 . P r e z e n t u l c o n t r a c t s e î n c h e i e p e o d u r a t ă d e 4 a n i , î n c e p â n d c u d a t a s e m n ă r i i , c u p o s i b i l i t a t e a d e p r e l u n g i r e p c

1

ÎNnEr Li

p e r i o a d e s u c c e s i v e , e g a l e c u 4 a n i , p r i n a c t a d i ţ i o n a l , c u a p r o b a r e a e x p r e s ă a C o n s i l i u l u i L o c a l a l M u n i c i p i u l u i

T i m i ş o a r a .

5 . 3 . I n c a z u l î n c a r e p e p a r c u r s u l e x e c u t ă r i i l u c r ă r i l o r c a r e f a c o b i e c t u l p r e z e n t u l u i c o n t r a c t , e x e c u t a n t u l s e v a

c o n f r u n t a c u a l t e s i t u a ţ i i d e c â t c e l e s t i p u l a t e , p ă r ţ i l e a u d r e p t u l d e a c o n v e n i m o d i f i c a r e a c l a u z e l o r

c o n t r a c t u l u i , p r i n a c t a d i ţ i o n a l .

5.4. I n c a z u l î n c a r e b e n e f i c i a r u l n u d o r e ş t e p r e l u n g i r e a c o n t r a c t u l u i l a e x p i r a r e a a c e s t u i a , v a a n u n ţ a î n s c r i s e x e c u t a n t u l c u c e l p u ţ i n 6 ( s a s e ) l u n i î n a i n t e d e e x p i r a r e a t e r m e n u l u i c o n t r a c t u a l ş i v a p u t e a d e m a r a p r o c e d u r a d e î n c r e d i n ţ a r e a l u c r ă r i l o r c e f a c o b i e c t u l p r e z e n t u l u i c o n t r a c t , c o n f o r m p r o c e d u r i l o r l e g a l e . 5.5 - C o n t r a c t u l p r o d u c e e f e c t e p a n a l a s e m n a r e a p r o c e s u l u i v e r b a l d e r e c e p ţ i e f i n a l ă a l u c r ă r i l o r 6 Executarea contractului 6 . 1 E x e c u t a r e a c o n t r a c t u l u i î n c e p e l a d a t a p r e v ă z u t ă î n o r d i n u l d e î n c e p e r e a l l u c r ă r i l o r . 7 D o c u m e n t e l e c o n t r a c t u l u i 7 . 1 D o c u m e n t e l e s u n t a n e x e a l e c o n t r a c t u l u i ş i c o n s t i t u i e p a r t e c o m p o n e n t ă a c o n t r a c t u l u i :

- C a i e t u l d e s a r c i n i ; - O f e r t a d e p r e ţ n e g o c i a t a ; - G a r a n ţ i a d e b u n ă e x e c u ţ i e c o n s t i t u i t ă c o n f o r m a r t . 1 4 d i n p r e z e n t u l c o n t r a c t .

8 Protecţia patrimoniului cultural naţional 8 . 1 T o a t e f o s i l e l e , m o n e d e l e , o b i e c t e l e d e v a l o a r e s a u o r i c e a l t e v e s t i g i i s a u o b i e c t e d e i n t e r e s a r h e o l o g i c d e s c o p e r i t e p e a m p l a s a m e n t u l l u c r ă r i i s u n t c o n s i d e r a t e , î n r e l a ţ i i l e d i n t r e p ă r ţ i , c a f i i n d p r o p r i e t a t e a a b s o l u t ă a b e n e f i c i a r u l u i ; 8 . 2 E x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a d e a l u a t o a t e p r e c a u ţ i i l e n e c e s a r e p e n t r u c a m u n c i t o r i i s ă i s a u o r i c a r e a l t e p e r s o a n e s ă n u î n d e p ă r t e z e s a u s ă d e t e r i o r e z e o b i e c t e l e p r e v ă z u t e l a a r t . 9 . 1 . , i a r i m e d i a t d u p ă d e s c o p e r i r e a ş i î n a i n t e d e î n d e p ă r t a r e a l o r , d e a î n ş t i i n ţ a a c h i z i t o r u l d e s p r e a c e a s t ă d e s c o p e r i r e ş i d e a î n d e p l i n i d i s p o z i ţ i i l e p r i m i t e d e l a b e n e f i c i a r p r i v i n d î n d e p ă r t a r e a a c e s t o r a . D a c ă d i n c a u z a u n o r a s t f e l d e d i s p o z i ţ i i e x e c u t a n t u l s u f e r ă î n t â r z i e r i ş i / s a u c h e l t u i e l i s u p l i m e n t a r e , a t u n c i , p r i n c o n s u l t a r e , p ă r ţ i l e v o r s t a b i l i : - o r i c e p r e l u n g i r e a d u r a t e i d e e x e c u ţ i e l a c a r e e x e c u t a n t u l a r e d r e p t u l ; - t o t a l u l c h e l t u i e l i l o r s u p l i m e n t a r e , c a r e s e v a a d ă u g a l a p r e ţ u l c o n t r a c t u l u i . 8 . 3 B e n e f i c i a r u l a r e o b l i g a ţ i a , d e î n d a t ă c e a l u a t l a c u n o ş t i n ţ ă d e s p r e d e s c o p e r i r e a o b i e c t e l o r p r e v ă z u t e l a a r t . 9 . 1 , d e a î n ş t i i n ţ a î n a c e s t s e n s o r g a n e l e d e p o l i ţ i e ş i c o m i s i a m o n u m e n t e l o r i s t o r i c e . 9. Standarde 9.1 E x e c u t a n t u l g a r a n t e a z ă c ă , p e n t r u lucrările de “ Reparaţii şi întreţinere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timişoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare”, va p r e s t a s e r v i c i i l e l a s t a n d a r d e l e ş i / s a u p e r f o r m a n ţ e l e s o l i c i t a t e d e c ă t r e B e n e f i c i a r ş i a s u m a t e d e c ă t r e E x e c u t a n t p r i n p r e z e n t u l c o n t r a c t , f a r ă a p u t e a f i i n f e r i o a r e c e l o r s o l i c i t a t e d e a c h i z i t o r î n C a i e t u l d e s a r c i n i v o r c o r e s p u n d e r e g l e m e n t ă r i l o r t e h n i c e î n v i g o a r e , n u v o r f i a f e c t a t e d e v i c i i c a r e a r d i m i n u a s a u a r a n u l a v a l o a r e a o r i p o s i b i l i t a t e a d e u t i l i z a r e . 10. Caracterul confidenţial al contractului 10.1 C o n t r a c t u l a r e c a r a c t e r d e d o c u m e n t p u b l i c . A c c e s u l p e r s o a n e l o r l a a c e s t e i n f o r m a ţ i i s e r e a l i z e a z ă c u r e s p e c t a r e a t e r m e n e l o r ş i p r o c e d u r i l o r p r e v ă z u t e d e r e g l e m e n t ă r i l e l e g a l e p r i v i n d l i b e r u l a c c e s l a i n f o r m a ţ i i l e d e

i n t e r e s p u b l i c , ş i n u p o a t e f i r e s t r i c ţ i o n a t d e c â t î n m ă s u r a î n c a r e a c e s t e i n f o r m a ţ i i s u n t c l a s i f i c a t e s a u p r o t e j a t e

d e u n d r e p t d e p r o p r i e t a t e i n t e l e c t u a l ă p o t r i v i t l e g i i .

10.2 I n c a z u l î n c a r e s - a p r e c i z a t c o n f i d e n ţ i a l i t a t e a a n u m i t o r c l a u z e , o p a r t e c o n t r a c t a n t ă n u a r e d r e p t u l d e a f a c e c u n o s c u t ă r e s p e c t i v a p r e v e d e r e f a r ă a c o r d u l s c r i s a l c e l e i l a l t e p ă r ţ i , c u o e x c e p ţ i e , r e s p e c t i v p a r t e a c o n t r a c t a n t ă a

f o s t o b l i g a t ă î n m o d l e g a l s ă d e z v ă l u i e i n f o r m a ţ i a .

11. Obligaţiile principale ale executantului P e n t r u e x e c u ţ i a l u c r ă r i l o r 1 1 . 1 . - ( 1 ) E x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a d e a e x e c u t a ş i f i n a l i z a l u c r ă r i l e p r e c u m ş i d e a r e m e d i a v i c i i l e

2

a s c u n s e , c u a t e n ţ i a ş i p r o m p t i t u d i n e a c u v e n i t ă , î n c o n c o r d a n ţ ă c u o b l i g a ţ i i l e a s u m a t e p r i n c o n t r a c t , i n c l u s i v d e a p r o i e c t a , î n l i m i t e l e p r e v ă z u t e d e p r e z e n t u l c o n t r a c t . - ( 2 ) E x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a d e a s u p r a v e g h e a l u c r ă r i l e , d e a a s i g u r a f o r ţ a d e m u n c ă , m a t e r i a l e l e , i n s t a l a ţ i i l e , e c h i p a m e n t e l e ş i t o a t e c e l e l a l t e o b i e c t e , f i e d e n a t u r a p r o v i z o r i e , f i e d e f i n i t i v e , c e r u t e d e ş i p e n t r u c o n t r a c t , î n m ă s u r a î n c a r e n e c e s i t a t e a a s i g u r ă r i i a c e s t o r a e s t e p r e v ă z u t ă î n c o n t r a c t s a u s e p o a t e d e d u c e î n m o d r e z o n a b i l d i n c o n t r a c t . 1 1 . 2 . - E x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a d e a p r e z e n t a a c h i z i t o r u l u i , î n a i n t e d e î n c e p e r e a e x e c u ţ i e i l u c r ă r i i ,

s p r e a p r o b a r e , g r a f i c u l d e e x e c u ţ i e s i p l ă ţ i n e c e s a r r e a l i z a r i i l u c r ă r i l o r , î n o r d i n e a t e h n o l o g i c ă d e e x e c u ţ i e . 1 1 . 3 . - ( 1 ) E x e c u t a n t u l e s t e p e d e p l i n r e s p o n s a b i l p e n t r u c o n f o r m i t a t e a , s t a b i l i t a t e a ş i s i g u r a n ţ a t u t u r o r

o p e r a ţ i u n i l o r e x e c u t a t e p e ş a n t i e r p r e c u m ş i p e n t r u p r o c e d e e l e d e e x e c u ţ i e u t i l i z a t e , c u r e s p e c t a r e a p r e v e d e r i l o r ş i a r e g l e m e n t ă r i l o r l e g i i n r . 1 0 / 1 9 9 5 p r i v i n d c a l i t a t e a î n c o n s t r u c ţ i i , c u m o d i f i c ă r i l e u l t e r i o a r e . - ( 2 ) U n e x e m p l a r d i n d o c u m e n t a ţ i a p r e d a t ă , d e c ă t r e a c h i z i t o r , e x e c u t a n t u l u i v a f i ţ i n u t d e a c e s t a î n v e d e r e a c o n s u l t ă r i i d e c ă t r e I n s p e c ţ i a d e S t a t î n C o n s t r u c ţ i i , L u c r ă r i P u b l i c e , U r b a n i s m ş i A m e n a j a r e a T e r i t o r i u l u i , p r e c u m ş i d e c ă t r e p e r s o a n e a u t o r i z a t e d e a c h i z i t o r , l a c e r e r e a a c e s t o r a . - ( 3 ) E x e c u t a n t u l n u v a f i r ă s p u n z ă t o r p e n t r u p r o i e c t u l ş i c a i e t e l e d e s a r c i n i c a r e n u a u f o s t î n t o c m i t e d e e l . D a c ă t o t u ş i c o n t r a c t u l p r e v e d e e x p l i c i t c a o p a r t e a l u c r ă r i l o r p e r m a n e n t e s ă f i e p r o i e c t a t ă d e c ă t r e e x e c u t a n t , a c e s t a v a f i p e d e p l i n r e s p o n s a b i l p e n t r u a c e a p a r t e a l u c r ă r i l o r ; - ( 4 ) E x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a d e a p u n e l a d i s p o z i ţ i a a c h i z i t o r u l u i , l a t e r m e n e l e p r e c i z a t e î n a n e x e l e c o n t r a c t u l u i , c a i e t e l e d e m ă s u r ă t o r i ( a t a ş a m e n t e l e ) ş i , d u p ă c a z , î n s i t u a ţ i i l e c o n v e n i t e , d e s e n e l e , c a l c u l e l e , v e r i f i c ă r i l e c a l c u l e l o r ş i o r i c e a l t e d o c u m e n t e p e c a r e e x e c u t a n t u l t r e b u i e s ă l e î n t o c m e a s c ă s a u c a r e s u n t c e r u t e d e a c h i z i t o r . 1 1 . 4 . - ( 1 ) E x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a d e a r e s p e c t a ş i e x e c u t a d i s p o z i ţ i i l e a c h i z i t o r u l u i î n o r i c e

p r o b l e m ă , m e n ţ i o n a t ă s a u n u î n c o n t r a c t , r e f e r i t o a r e l a l u c r a r e . I n c a z u l î n c a r e e x e c u t a n t u l c o n s i d e r ă c ă d i s p o z i ţ i i l e a c h i z i t o r u l u i s u n t n e j u s t i f i c a t e s a u i n o p o r t u n e , a c e s t a a r e d r e p t u l d e a r i d i c a o b i e c ţ i i , î n s c r i s , f a r ă c a o b i e c ţ i i l e r e s p e c t i v e s ă î l a b s o l v e d e o b l i g a ţ i a d e a e x e c u t a d i s p o z i ţ i i l e p r i m i t e , c u e x c e p ţ i a c a z u l u i î n c a r e a c e s t e a c o n t r a v i n p r e v e d e r i l o r l e g a l e . - ( 2 ) I n c a z u l î n c a r e r e s p e c t a r e a ş i e x e c u t a r e a d i s p o z i ţ i i l o r p r e v ă z u t e l a a l i n . l d e t e r m i n ă d i f i c u l t ă ţ i î n e x e c u ţ i e c a r e g e n e r e a z ă c o s t u r i s u p l i m e n t a r e , a t u n c i a c e s t e c o s t u r i v o r f i a c o p e r i t e p e c h e l t u i a l a a c h i z i t o r u l u i . 1 1 . 5 . - ( 1 ) E x e c u t a n t u l e s t e r e s p o n s a b i l d e t r a s a r e a c o r e c t ă a l u c r ă r i l o r f a ţ ă d e r e p e r e l e d a t e d e

a c h i z i t o r p r e c u m ş i d e f u r n i z a r e a t u t u r o r e c h i p a m e n t e l o r , i n s t r u m e n t e l o r , d i s p o z i t i v e l o r ş i r e s u r s e l o r u m a n e n e c e s a r e î n d e p l i n i r i i r e s p o n s a b i l i t ă ţ i i r e s p e c t i v e . 1 1 . 6 . - P e p a r c u r s u l e x e c u ţ i e i l u c r ă r i l o r s i a r e m e d i e r i i v i c i i l o r a s c u n s e , E x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a :

d e a l u a t o a t e m a s u r i l e p e n t r u a s i g u r a r e a t u t u r o r p e r s o a n e l o r a c ă r o r p r e z e n t a p e ş a n t i e r e s t e a u t o r i z a t ă ş i d e a m e n ţ i n e ş a n t i e r u l ( a t â t t i m p c â t a c e s t a e s t e s u b c o n t r o l u l s ă u ) ş i l u c r ă r i l e ( a t â t t i m p c â t a c e s t e a n u s u n t f i n a l i z a t e ş i o c u p a t e d e c ă t r e a c h i z i t o r ) î n s t a r e a d e o r d i n e n e c e s a r ă e v i t ă r i i o r i c ă r u i p e r i c o l p e n t r u r e s p e c t i v e l e p e r s o a n e ; d e a p r o c u r a ş i d e a î n t r e ţ i n e p e c h e l t u i a l a s a t o a t e d i s p o z i t i v e l e d e i l u m i n a r e , p r o t e c ţ i e , î n g r ă d i r e , a l a r m ă ş i p a z ă , c â n d ş i u n d e s u n t n e c e s a r e s a u a u f o s t s o l i c i t a t e d e c ă t r e a c h i z i t o r s a u d e c ă t r e a l t e a u t o r i t ă ţ i c o m p e t e n t e , î n s c o p u l p r o t e j ă r i i l u c r ă r i l o r s a u a l a s i g u r ă r i i c o n f o r t u l u i r i v e r a n i l o r ; d e a l u a t o a t e m ă s u r i l e r e z o n a b i l n e c e s a r e p e n t r u a p r o t e j a m e d i u l p e ş i î n a f a r a ş a n t i e r u l u i ş i p e n t r u a e v i t a o r i c e p a g u b ă s a u n e a j u n s p r o v o c a t e p e r s o a n e l o r , p r o p r i e t ă ţ i l o r p u b l i c e s a u a l t o r a , r e z u l t a t e d i n p o l u a r e , z g o m o t s a u a l ţ i f a c t o r i g e n e r a ţ i d e m e t o d e l e s a l e d e l u c r u . 1 1 . 7 . - E x e c u t a n t u l e s t e r e s p o n s a b i l p e n t r u m e n ţ i n e r e a î n b u n ă s t a r e a l u c r ă r i l o r , m a t e r i a l e l o r ,

e c h i p a m e n t e l o r ş i i n s t a l a ţ i i l o r c a r e u r m e a z ă a f i p u s e î n o p e r ă d e l a d a t a p r i m i r i i o r d i n u l u i d e î n c e p e r e a l u c r ă r i i p â n ă l a d a t a s e m n ă r i i p r o c e s u l u i v e r b a l d e r e c e p ţ i e a l u c r ă r i i . 1 1 . 8 . - ( 1 ) P e p a r c u r s u l e x e c u ţ i e i l u c r ă r i l o r ş i a r e m e d i e r i i v i c i i l o r a s c u n s e , e x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a ,

î n m ă s u r a p e r m i s ă d e r e s p e c t a r e a p r e v e d e r i l o r c o n t r a c t u l u i , d e a n u s t â n j e n i i n u t i l s a u î n m o d a b u z i v : a ) c o n f o r t u l r i v e r a n i l o r , s a u

b ) c ă i l e d e a c c e s , p r i n f o l o s i r e a s i o c u p a r e a d r u m u r i l o r ş i c ă i l o r p u b l i c e s a u p r i v a t e c a r e d e s e r v e s c p r o p r i e t ă ţ i l e a f l a t e î n p o s e s i a a c h i z i t o r u l u i s a u a o r i c ă r e i a l t e p e r s o a n e . - ( 2 ) E x e c u t a n t u l v a d e s p ă g u b i a c h i z i t o r u l î m p o t r i v a t u t u r o r r e c l a m a ţ i i l o r , a c ţ i u n i l o r î n j u s t i ţ i e ,

d a u n e l o r - i n t e r e s e , c o s t u r i l o r , t a x e l o r ş i c h e l t u i e l i l o r i n d i f e r e n t d e n a t u r a l o r , r e z u l t â n d d i n s a u î n l e g ă t u r ă c u o b l i g a ţ i a p r e v ă z u t ă l a a l i n . 1 , p e n t r u c a r e r e s p o n s a b i l i t a t e a r e v i n e e x e c u t a n t u l u i . 1 1 . 9 . - ( 1 ) E x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a d e a u t i l i z a î n m o d r e z o n a b i l d r u m u r i l e s a u p o d u r i l e c e c o m u n i c ă

c u s a u s u n t p e t r a s e u l ş a n t i e r u l u i ş i d e a p r e v e n i d e t e r i o r a r e a s a u d i s t r u g e r e a a c e s t o r a d e c ă t r e t r a f i c u l p r o p r i u s a u a l o r i c ă r u i a d i n t r e s u b c o n t r a c t a n ţ i i s ă i ; e x e c u t a n t u l v a s e l e c t a t r a s e e l e , v a a l e g e ş i v a f o l o s i v e h i c u l e l e ş i v a l i m i t a ş i v a r e p a r t i z a î n c ă r c ă t u r i l e , î n a ş a f e l î n c â t t r a f i c u l s u p l i m e n t a r c e v a r e z u l t a î n m o d i n e v i t a b i l d i n d e p l a s a r e a m a t e r i a l e l o r , e c h i p a m e n t e l o r , i n s t a l a ţ i i l o r s a u a l t o r a a s e m e n e a , d e p e ş i p e ş a n t i e r , s ă f i e l i m i t a t , î n m ă s u r a î n c a r e e s t e p o s i b i l , a s t f e l î n c â t s ă n u p r o d u c ă d e t e r i o r ă r i s a u d i s t r u g e r i a l e d r u m u r i l o r ş i p o d u r i l o r r e s p e c t i v e . - ( 2 ) I n c a z u l î n c a r e n a t u r a l u c r ă r i l o r i m p u n e u t i l i z a r e a d e c ă t r e e x e c u t a n t a t r a n s p o r t u l u i p e a p ă , a t u n c i p r e v e d e r i l e d e l a a l i n . ( l ) v o r f i i n t e r p r e t a t e î n m a n i e r a î n c a r e p r i n " d r u m " s e î n ţ e l e g e i n c l u s i v e c l u z ă , d o c , d i g s a u o r i c e a l t ă s t r u c t u r ă a f e r e n t ă c ă i i n a v i g a b i l e ş i p r i n " v e h i c u l " s e î n ţ e l e g e o r i c e a m b a r c a ţ i u n e , i a r p r e v e d e r i l e r e s p e c t i v e s e v o r a p l i c a î n c o n s e c i n ţ ă . - ( 3 ) I n c a z u l î n c a r e s e p r o d u c d e t e r i o r ă r i s a u d i s t r u g e r i a l e o r i c ă r u i p o d s a u d r u m c a r e c o m u n i c ă c u / s a u c a r e s e a f l ă p e t r a s e u l ş a n t i e r u l u i , d a t o r i t ă t r a n s p o r t u l u i m a t e r i a l e l o r , e c h i p a m e n t e l o r , i n s t a l a ţ i i l o r s a u a l t o r a a s e m e n e a , e x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a d e a d e s p ă g u b i a c h i z i t o r u l î m p o t r i v a t u t u r o r r e c l a m a ţ i i l o r p r i v i n d a v a r i e r e a r e s p e c t i v e l o r p o d u r i s a u d r u m u r i . - ( 4 ) C u e x c e p ţ i a u n o r c l a u z e c o n t r a r e p r e v ă z u t e î n c o n t r a c t , e x e c u t a n t u l e s t e r e s p o n s a b i l ş i v a p l ă t i c o n s o l i d a r e a , m o d i f i c a r e a s a u î m b u n ă t ă ţ i r e a , î n s c o p u l f a c i l i t ă r i i t r a n s p o r t u l u i m a t e r i a l e l o r , e c h i p a m e n t e l o r , i n s t a l a ţ i i l o r s a u a l t o r a a s e m e n e a , a o r i c ă r o r d r u m u r i s a u p o d u r i c a r e c o m u n i c ă c u s a u c a r e s e a f l ă p e t r a s e u l ş a n t i e r u l u i . 1 1 . 1 0 . - ( 1 ) P e p a r c u r s u l e x e c u ţ i e i l u c r ă r i i , e x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a :

d e a e v i t a , p e c â t p o s i b i l , a c u m u l a r e a d e o b s t a c o l e i n u t i l e p e ş a n t i e r ; d e a d e p o z i t a s a u r e t r a g e o r i c e u t i l a j e , e c h i p a m e n t e , i n s t a l a ţ i i , s u r p l u s d e m a t e r i a l e ; d e a a d u n a s i î n d e p ă r t a d e p e ş a n t i e r d ă r â m ă t u r i l e , m o l o z u l s a u l u c r ă r i l e p r o v i z o r i i d e o r i c e f e l , c a r e n u m a i s u n t n e c e s a r e .

- ( 2 ) E x e c u t a n t u l a r e d r e p t u l d e a r e ţ i n e p e ş a n t i e r , p â n ă l a s f â r ş i t u l p e r i o a d e i d e g a r a n ţ i e , n u m a i a c e l e m a t e r i a l e , e c h i p a m e n t e , i n s t a l a ţ i i s a u l u c r ă r i p r o v i z o r i i , c a r e î i s u n t n e c e s a r e î n s c o p u l î n d e p l i n i r i i o b l i g a ţ i i l o r s a l e î n p e r i o a d a d e g a r a n ţ i e . 1 1 . 1 1 . - E x e c u t a n t u l r ă s p u n d e , p o t r i v i t o b l i g a ţ i i l o r c a r e î i r e v i n , p e n t r u v i c i i l e a s c u n s e a l e l u c r ă r i l o r

e x e c u t a t e , i v i t e î n t r - u n i n t e r v a l d e 5 a n i d e l a r e c e p ţ i a d e t e r m i n a r e a l u c r ă r i i ş i , d u p ă î m p l i n i r e a a c e s t u i t e r m e n , p e t o a t ă d u r a t a d e e x i s t e n ţ ă a c o n s t r u c ţ i e i , p e n t r u v i c i i l e s t r u c t u r i i d e r e z i s t e n ţ ă , c a u r m a r e a n e r e s p e c t ă r i i p r o i e c t e l o r ş i d e t a l i i l o r d e e x e c u ţ i e a f e r e n t e e x e c u ţ i e i l u c r ă r i i . 1 1 . 1 2 . - E x e c u t a n t u l s e o b l i g ă d e a d e s p ă g u b i a c h i z i t o r u l î m p o t r i v a o r i c ă r o r :

r e c l a m a ţ i i ş i a c ţ i u n i î n j u s t i ţ i e , c e r e z u l t ă d i n î n c ă l c a r e a u n o r d r e p t u r i d e p r o p r i e t a t e i n t e l e c t u a l ă ( b r e v e t e , n u m e , m ă r c i î n r e g i s t r a t e ) , l e g a t e d e e c h i p a m e n t e l e , m a t e r i a l e l e , i n s t a l a ţ i i l e s a u u t i l a j e l e f o l o s i t e p e n t r u s a u î n l e g ă t u r ă c u e x e c u ţ i a l u c r ă r i l o r s a u î n c o r p o r a t e î n a c e s t e a ; ş i d a u n e - i n t e r e s e , c o s t u r i , t a x e ş i c h e l t u i e l i d e o r i c e n a t u r ă , a f e r e n t e ; c u e x c e p ţ i a s i t u a ţ i e i î n c a r e o a s t f e l d e î n c ă l c a r e r e z u l t ă d i n r e s p e c t a r e a p r o i e c t u l u i s a u c a i e t u l u i d e s a r c i n i î n t o c m i t d e c ă t r e a c h i z i t o r . 1 1 . 1 3 . E x e c u t a n t u l v a c o m u n i c a s ă p t ă m â n a l a c h i z i t o r u l u i n u m e l e ş i n u m ă r u l p e r s o n a l u l u i d e

c o n d u c e r e ş i e x e c u ţ i e r e s p o n s a b i l d e e f e c t u a t r e a l u c r ă r i i , c â t ş i n u m ă r u l ş i l i s t a u t i l a j e l o r p r e z e n t a t e p e ş a n t i e r . 1 1 . 1 4 . F o l o a s e l e n e c u v e n i t e v o r f i s u p o r t a t e d e e x e c u t a n t . 12. Obligaţiile beneficiarului 12.1. L a î n c e p e r e a l u c r ă r i l o r , b e n e f i c i a r u l a r e o b l i g a ţ i a d e a o b ţ i n e t o a t e a u t o r i z a ţ i i l e s i a v i z e l e n e c e s a r e i n v e d e r e a e x e c u ţ i e i l u c r ă r i l o r .

( 1 ) B e n e f i c i a r u l a r e o b l i g a ţ i a d e a p u n e l a d i s p o z i ţ i a e x e c u t a n t u l u i , f a r ă p l a t ă , d a c ă n u s - a c o n v e n i t a l t f e l ,

u r m ă t o a r e l e :

a m p l a s a m e n t u l l u c r ă r i i , l i b e r d e s a r c i n a ;

s u p r a f e ţ e l e d e t e r e n n e c e s a r e p e n t r u d e p o z i t a r e ş i p e n t r u o r g a n i z a r e a d e ş a n t i e r ;

c ă i l e d e a c c e s r u t i e r ;

r a c o r d u r i l e p e n t r u u t i l i t ă ţ i ( a p ă , g a z , e n e r g i e , c a n a l i z a r e e t c . ) , p â n ă l a l i m i t a a m p l a s a m e n t u l u i ş a n t i e r u l u i .

( 2 ) C o s t u r i l e p e n t r u c o n s u m u l d e u t i l i t ă ţ i p r e c u m ş i c e l a l c o n t o a r e l o r s a u a l a l t o r a p a r a t e d e m ă s u r a t s e s u p o r t ă

d e c ă t r e e x e c u t a n t .

4

N — cat ră CE E i ci i a au =

12.3. B e n e f i c i a r u l a r e o b l i g a ţ i a d e a p u n e l a d i s p o z i ţ i a e x e c u t a n t u l u i î n t r e a g a d o c u m e n t a ţ i e n e c e s a r ă p e n t r u e x e c u ţ i a l u c r ă r i l o r c o n t r a c t a t e , f a r ă p l a t a , î n t r - u n e x e m p l a r .

1 2 . 4 . B e n e f i c i a r u l a r e o b l i g a ţ i a d e a e x a m i n a ş i m ă s u r a l u c r ă r i l e c a r e d e v i n a s c u n s e î n c e l m u l t 5 ( c i n c i ) z i l e d e

l a n o t i f i c a r e a e x e c u t a n t u l u i .

1 2 . 5 B e n e f i c i a r u l e s t e p e d e p l i n r e s p o n s a b i l d e e x a c t i t a t e a d o c u m e n t e l o r ş i a o r i c ă r o r a l t e i n f o r m a ţ i i f u r n i z a t e

e x e c u t a n t u l u i p r e c u m ş i p e n t r u d i s p o z i ţ i i l e ş i l i v r ă r i l e s a l e .

1 3 . Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor 1 3 . 1 . I n c a z u l î n c a r e , d i n v i n a s a e x c l u s i v ă , e x e c u t a n t u l n u r e u ş e ş t e s ă - ş i î n d e p l i n e a s c ă o b l i g a ţ i i l e a s u m a t e p r i n c o n t r a c t , a t u n c i a c h i z i t o r u l e s t e î n d r e p t ă ţ i t d e a d e d u c e d i n p r e ţ u l c o n t r a c t u l u i , c a p e n a l i t ă ţ i , o s u m ă e c h i v a l e n t ă c u 0 , 5 % d i n v a l o a r e a l u c r ă r i l o r n e e x e c u t a t e p e n t r u f i e c a r e z i d e î n t â r z i e r e p â n ă l a î n d e p l i n i r e a e f e c t i v ă a o b l i g a ţ i i l o r , s u m a p e n a l i t ă ţ i l o r c u m u l a t e n u p o a t e d e p ă ş i v a l o a r e a t o t a l ă a c o n t r a c t u l u i 13.2. N e r e s p e c t a r e a o b l i g a ţ i i l o r a s u m a t e p r i n p r e z e n t u l c o n t r a c t d e c ă t r e u n a d i n t r e p ă r ţ i , î n m o d c u l p a b i l ş i r e p e t a t , d ă d r e p t u l p ă r ţ i i l e z a t e d e a c o n s i d e r a c o n t r a c t u l d e s f i i n ţ a t d e p l i n d r e p t , f a r ă s o m a ţ i e , p u n e r e î n

î n t â r z i e r e s a u i n t e r v e n ţ i a i n s t a n ţ e i d e j u d e c a t ă ş i d e a p r e t i n d e p l a t a d e d a u n e - i n t e r e s e .

13.3. B e n e f i c i a r u l î ş i r e z e r v ă d r e p t u l d e a r e n u n ţ a o r i c â n d l a c o n t r a c t , p r i n t r - o n o t i f i c a r e s c r i s ă a d r e s a t ă e x e c u t a n t u l u i , f a r ă n i c i o c o m p e n s a ţ i e , d a c ă a c e s t a d i n u r m ă d ă f a l i m e n t , c u c o n d i ţ i a c a a c e a s t ă r e n u n ţ a r e s ă n u

p r e j u d i c i e z e s a u s ă a f e c t e z e d r e p t u l l a a c ţ i u n e s a u d e s p ă g u b i r e p e n t r u e x e c u t a n t . I n a c e s t c a z , e x e c u t a n t u l a r e

d r e p t u l d e a p r e t i n d e n u m a i p l a t a c o r e s p u n z ă t o a r e p e n t r u p a r t e a d i n c o n t r a c t e x e c u t a t ă p â n ă l a d a t a d e n u n ţ ă r i i

u n i l a t e r a l e a c o n t r a c t u l u i .

1 3 . 4 P r e j u d i c i u l m a x i m e s t i m a t p e n t r u n e e x e c u t a r e a c o n t r a c t u l u i n u v a p u t e a d e p ă ş i i v a l o a r e a e s t i m a t a d e c ă t r e

a c h i z i t o r a l u c r ă r i l o r d e e x e c u ţ i e

CLAUZE SPECIFICE 14. Garanţia de bună execuţie a contractului 14.1. E x e c u t a n t u l s e o b l i g ă s ă c o n s t i t u i e g a r a n ţ i a d e b u n ă e x e c u ţ i e a c o n t r a c t u l u i î n c u a n t u m d e 5 % d i n v a l o a r e a f a r ă T V A a c o n t r a c t u l u i ; 14.2. G a r a n ţ i a d e b u n ă e x e c u ţ i e s e c o n s t i t u i e d e c ă t r e e x e c u t a n t î n s c o p u l a s i g u r ă r i i b e n e f i c i a r u l u i d e î n d e p l i n i r e a c a n t i t a t i v ă , c a l i t a t i v ă ş i î n p e r i o a d a c o n v e n i t ă a c o n t r a c t u l u i .

14.3. A c h i z i t o r u l a c c e p t ă c o n s t i t u i r e a g a r a n ţ i e i d e b u n ă e x e c u ţ i e , c o n f o r m H G 3 9 5 / 2 0 1 6 p r i n : r e ţ i n e r i s u c c e s i v e d i n s u m e l e d a t o r a t e p e n t r u f a c t u r i p a r ţ i a l e . I n a c e s t s e n s , e x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a d e a d e s c h i d e

u n c o n t d e d i s p o n i b i l d i s t i n c t l a d i s p o z i ţ i a b e n e f i c i a r u l u i l a u n i t a t e a T r e z o r e r i e i S t a t u l u i d i n c a d r u l o r g a n u l u i

f i s c a l c o m p e t e n t î n a d m i n i s t r a r e a a c e s t u i a . B e n e f i c i a r u l v a î n ş t i i n ţ a e x e c u t a n t u l d e s p r e v ă r s ă m â n t u l e f e c t u a t ,

p r e c u m ş i d e d e s t i n a ţ i a l u i . D i n c o n t u l d e d i s p o n i b i l d e s c h i s l a T r e z o r e r i a S t a t u l u i p e n u m e l e e x e c u t a n t u l u i p o t

f i d i s p u s e p l ă ţ i c ă t r e e x e c u t a n t , c u a v i z u l s c r i s a l a u t o r i t ă ţ i i c o n t r a c t a n t e c a r e s e p r e z i n t ă u n i t ă ţ i T r e z o r e r i e i

S t a t u l u i l a s o l i c i t a r e a s c r i s ă a b e n e f i c i a r u l u i . C o n t u l a s t f e l d e s c h i s e s t e p u r t ă t o r d e d o b â n d ă î n f a v o a r e a

e x e c u t a n t u l u i .

14.4. B e n e f i c i a r u l a r e d r e p t u l d e a e m i t e p r e t e n ţ i i a s u p r a g a r a n ţ i e i d e b u n ă e x e c u ţ i e , î n l i m i t a p r e j u d i c i u l u i c r e a t , d a c ă e x e c u t a n t u l n u î ş i e x e c u t ă , e x e c u t ă c u î n t â r z i e r e s a u e x e c u t ă n e c o r e s p u n z ă t o r o b l i g a ţ i i l e a s u m a t e p r i n

p r e z e n t u l c o n t r a c t . A n t e r i o r e m i t e r i i u n e i p r e t e n ţ i i a s u p r a g a r a n ţ i e i d e b u n ă e x e c u ţ i e , b e n e f i c i a r u l a r e o b l i g a ţ i a

d e a n o t i f i c a a c e s t l u c r u e x e c u t a n t u l u i , p r e c i z â n d t o t o d a t ă o b l i g a ţ i i l e c a r e n u a u f o s t r e s p e c t a t e .

1 4 . 5 . B e n e f i c i a r u l s e o b l i g ă s ă r e s t i t u i e g a r a n ţ i a d e b u n ă e x e c u ţ i e d u p ă c u m u r m e a z ă :

a ) 7 0 % d i n v a l o a r e a g a r a n ţ i e i , î n t e r m e n d e 1 4 z i l e d e l a d a t a î n c h e i e r i i p r o c e s u l u i - v e r b a l l a t e r m i n a r e a

l u c r ă r i l o r , d a c ă n u a r i d i c a t p â n ă l a a c e a s t ă d a t ă p r e t e n ţ i i a s u p r a e i , i a r r i s c u p e n t r u v i c i i a s c u n s e e s t e m i n i m ;

b ) r e s t u l d e 3 0 % d i n v a l o a r e a g a r a n ţ i e i , l a e x p i r a r e a p e r i o a d e i d e g a r a n ţ i e a l u c r ă r i l o r e x e c u t a t e p e b a z ă d e

p r o c e s - v e r b a l d e r e c e p ţ i e f i n a l ă .

1 4 . 6 . P e r i o a d a d e g a r a n ţ i e d e b u n ă e x e c u ţ i e a l u c r ă r i l o r d e r e p a r a ţ i i s i î n t r e ţ i n e r e e s t e d e 1 a n d e z i l e d e l a d a t a

p r o c e s u l u i - v e r b a l d e r e c e p ţ i e l a t e r m i n a r e a l u c r ă r i l o r

15. începerea şi execuţia lucrărilor 1 5 . 1 . ( I ) E x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a d e a î n c e p e l u c r ă r i l e i n t e r m e n d e m a x i m 2 4 o r e d e l a d a t a p r i m i r i i o r d i n u l u i

î n a c e s t s e n s d i n p a r t e a b e n e f i c i a r u l u i , p e n t r u l u c r ă r i d e r e p a r a ţ i i , s i m a x i m 2 o r e d e l a d a t a p r i m i r i i o r d i n u l u i d e

i n c e p e r e a l u c r ă r i l o r d e i n t e r v e n t i e i n r e g i m d e u r g e n t a .

( 2 ) E x e c u t a n t u l t r e b u i e s ă n o t i f i c e b e n e f i c i a r u l , s i , d a c a e s t e c a z u l ş i I n s p e c ţ i a d e S t a t î n C o n s t r u c ţ i i , L u c r ă r i

P u b l i c e , U r b a n i s m s i A m e n a j a r e a T e r i t o r i u l u i , d a t a î n c e p e r i i e f e c t i v e a l u c r ă r i l o r .

1 5 . 2 . ( 1 ) L u c r ă r i l e t r e b u i e s ă s e d e r u l e z e c o n f o r m p r o g r a m u l u i d e l u c r ă r i a p r o b a t d e b e n e f i c i a r ş i f i n a l i z a t e l a

d a t a s t a b i l i t ă .

5

LA, 1) ET e + i, AT Li ta E * E tau A N MEA i, a LILI RSSA

( 2 ) I n c a z u l î n c a r e e x e c u t a n t u l î n t â r z i e î n c e p e r e a l u c r ă r i l o r , t e r m i n a r e a p r e g ă t i r i l o r s a u d a c ă n u î ş i î n d e p l i n e ş t e

î n d a t o r i r i l e p r e v ă z u t e l a 1 1 . 1 , a l i n . 1 s i 2 , b e n e f i c i a r u l e s t e î n d r e p t ă ţ i t p r i n r e p r e z e n t a n t u l s a u s a - i f i x e z e

e x e c u t a n t u l u i u n t e r m e n p â n ă l a c a r e a c t i v i t a t e a s ă i n t r e î n n o r m a l .

1 5 . 3 . ( 1 ) B e n e f i c i a r u l a r e d r e p t u l d e a s u p r a v e g h e a d e s f ă ş u r a r e a e x e c u ţ i e i l u c r ă r i l o r ş i d e a s t a b i l i c o n f o r m i t a t e a

l o r c u s p e c i f i c a ţ i i l e d i n a n e x e l e l a c o n t r a c t p r i n r e p r e z e n t a n t u l s ă u d i n c a d r u l D i r e c ţ i e i T e h n i c e .

( 2 ) E x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a d e a a s i g u r a a c c e s u l r e p r e z e n t a n t u l u i b e n e f i c i a r u l u i l a l o c u l d e m u n c ă , î n a t e l i e r e ,

d e p o z i t e ş i o r i u n d e î ş i d e s f ă ş o a r ă a c t i v i t ă ţ i l e l e g a t e d e î n d e p l i n i r e a o b l i g a ţ i i l o r a s u m a t e p r i n c o n t r a c t , i n c l u s i v

p e n t r u v e r i f i c a r e a l u c r ă r i l o r a s c u n s e .

1 5 . 4 . ( 1 ) M a t e r i a l e l e t r e b u i e s ă f i e d e c a l i t a t e a p r e v ă z u t ă î n n o r m a t i v e l e ş i s t a n d a r d e l e î n v i g o a r e ,

c o n t r a v a l o a r e a m a t e r i a l e l o r v a f i d e c o n t a t a d e c ă t r e b e n e f i c i a r , d o a r d a c a s e p r e z i n t ă c e r t i f i c a t e d e c a l i t a t e

p e n t r u a c e s t e a .

( 2 ) E x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a d e a a s i g u r a i n s t r u m e n t e l e , u t i l a j e l e ş i m a t e r i a l e l e n e c e s a r e p e n t r u

v e r i f i c a r e a , m ă s u r a r e a ş i t e s t a r e a l u c r ă r i l o r . C o s t u l p r o b e l o r ş i î n c e r c ă r i l o r , i n c l u s i v m a n o p e r a a f e r e n t ă a c e s t o r a ,

r e v i n e x e c u t a n t u l u i .

( 3 ) P r o b e l e n e p r e v ă z u t e ş i c o m a n d a t e d e b e n e f i c i a r p e n t r u v e r i f i c a r e a u n o r l u c r ă r i s a u m a t e r i a l e p u s e î n

o p e r ă v o r f i s u p o r t a t e d e e x e c u t a n t d a c ă s e d o v e d e ş t e c ă m a t e r i a l e l e n u s u n t c o r e s p u n z ă t o a r e c a l i t a t i v s a u c ă

m a n o p e r a n u e s t e î n c o n f o r m i t a t e c u p r e v e d e r i l e c o n t r a c t u l u i . I n c a z c o n t r a r , b e n e f i c i a r u l v a s u p o r t a a c e s t e

c h e l t u i e l i .

1 5 . 5 . ( 1 ) E x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a d e a n u a c o p e r i l u c r ă r i l e c a r e d e v i n a s c u n s e , f ă r ă a p r o b a r e a a c h i z i t o r u l u i .

( 2 ) E x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a d e a n o t i f i c a b e n e f i c i a r u l , o r i d e c â t e o r i a s t f e l d e l u c r ă r i , i n c l u s i v

f u n d a ţ i i l e , s u n t f i n a l i z a t e p e n t r u a f i e x a m i n a t e ş i m ă s u r a t e .

( 3 ) E x e c u t a n t u l , a r e o b l i g a ţ i a d e a d e z v e l i o r i c e p a r t e s a u p ă r ţ i d e l u c r a r e , l a d i s p o z i ţ i a b e n e f i c i a r u l u i , ş i

d e a r e f a c e a c e a s t ă p a r t e s a u p ă r ţ i d e l u c r a r e , d a c ă e s t e c a z u l .

( 4 ) I n c a z u l î n c a r e s e c o n s t a t ă c ă l u c r ă r i l e s u n t d e c a l i t a t e c o r e s p u n z ă t o a r e ş i a u f o s t e x e c u t a t e c o n f o r m

d o c u m e n t a ţ i e i d e e x e c u ţ i e , a t u n c i c h e l t u i e l i l e p r i v i n d d e z v e l i r e a ş i r e f a c e r e a v o r f i s u p o r t a t e d e c ă t r e b e n e f i c i a r ,

i a r î n c a z c o n t r a r , d e c ă t r e e x e c u t a n t .

1 5 . 6 . B e n e f i c i a r u l v a d e s e m n a p e r s o a n e d i n c a d r u l B i r o u l u i T e h n i c c a r e v a a v e a o b l i g a ţ i a u r m ă r i r i i c l a u z e l o r

c o n t r a c t u a l e , e m i t e r e a o r d i n u l u i d e î n c e p e r e a l u c r ă r i l o r , v e r i f i c a r e a e x e c u ţ i e i , a v i z a r e a p l ă ţ i l o r p a r ţ i a l e ş i f i n a l e ,

e l i b e r a r e a g a r a n ţ i e i d e b u n ă e x e c u ţ i e î n c o n d i ţ i i l e p r e v ă z u t e î n p r e z e n t u l c o n t r a c t .

1 5 . 7 . ( 1 ) I n t e r v e n ţ i a p e n t r u r e m e d i e r e a d e f e c t e l o r c o n s t a t a t e , c a r e p u n î n p e r i c o l s i g u r a n ţ a s i s t a b i l i t a t e a s e v a

f a c e î n c e l m a i s c u r t p o s i b i l , d a r n u m a i t â r z i u d e 3 o r e .

( 2 ) P e r i o a d a d e r e m e d i e r e s e v a s t a b i l i d e c o m u n a c o r d î n f u n c ţ i e d e c o m p l e x i t a t e a l o r .

1 6 . î n t â r z i e r e a ş i s i s t a r e a l u c r ă r i l o r

1 6 . 1 . - I n c a z u l î n c a r e :

a ) o r i c e m o t i v e d e î n t â r z i e r e c e n u s e d a t o r e a z ă e x e c u t a n t u l u i ; s a u

b ) a l t e c i r c u m s t a n ţ e n e o b i ş n u i t e , s u s c e p t i b i l e d e a s u r v e n i a l t f e l d e c â t p r i n î n c ă l c a r e a c o n t r a c t u l u i d e

c ă t r e e x e c u t a n t î n d r e p t ă ţ e s c e x e c u t a n t u l s ă s o l i c i t e p r e l u n g i r e a p e r i o a d e i d e i n t e r v e n ţ i e , p ă r ţ i l e v o r r e v i z u i ,

d e c o m u n a c o r d , p e r i o a d a d e p r e s t a r e ş i v o r s e m n a u n a c t a d i ţ i o n a l .

1 6 . 2 . D a c ă p e p a r c u r s u l î n d e p l i n i r i i c o n t r a c t u l u i e x e c u t a n t u l n u r e s p e c t ă t e r m e n e l e d e p r e s t a r e , a c e s t a a r e

o b l i g a ţ i a d e a n o t i f i c a a c e s t l u c r u , î n t i m p u t i l , a c h i z i t o r u l u i . M o d i f i c a r e a t e r m e n e l o r d e p r e s t a r e a s u m a t e s e

f a c e c u a c o r d u l p ă r ţ i l o r , p r i n a c t a d i ţ i o n a l .

1 6 . 3 . C u e x c e p ţ i a p r e v e d e r i l o r a r t . 2 5 . 2 ş i î n a f a r a c a z u l u i î n c a r e a c h i z i t o r u l e s t e d e a c o r d c u o

p r e l u n g i r e c o n f o r m c l a u z e i 1 6 . 2 , o î n t â r z i e r e î n î n d e p l i n i r e a c o n t r a c t u l u i d ă d r e p t u l a c h i z i t o r u l u i d e a

s o l i c i t a p e n a l i t ă ţ i e x e c u t a n t u l u i p o t r i v i t p r e v e d e r i l o r c l a u z e i 1 3 . 1 .

1 6 . 4 . - I n c a z u l î n c a r e :

- v o l u m u l s a u n a t u r a l u c r ă r i l o r n e p r e v ă z u t e ; s a u

- c o n d i ţ i i l e c l i m a t e r i c e e x c e p ţ i o n a l d e n e f a v o r a b i l e ; s a u

- o r i c a r e a l t m o t i v d e î n t â r z i e r e c a r e n u s e d a t o r e a z ă e x e c u t a n t u l u i ş i n u a s u r v e n i t p r i n î n c ă l c a r e a

c o n t r a c t u l u i d e c ă t r e a c e s t a ;

î n d r e p t ă ţ e s c e x e c u t a n t u l d e a s o l i c i t a p r e l u n g i r e a t e r m e n u l u i d e e x e c u ţ i e a l u c r ă r i l o r s a u a o r i c ă r e i p ă r ţ i a

a c e s t o r a , a t u n c i , p r i n c o n s u l t a r e , p ă r ţ i l e v o r s t a b i l i :

- ( 1 ) o r i c e p r e l u n g i r e a d u r a t e i d e e x e c u ţ i e l a c a r e e x e c u t a n t u l a r e d r e p t u l ;

- ( 2 ) t o t a l u l c h e l t u i e l i l o r s u p l i m e n t a r e , c a r e s e v a a d ă u g a l a p r e ţ u l c o n t r a c t u l u i .

1 7 . F i n a l i z a r e a l u c r ă r i l o r

1 7 . 1 ( 1 ) L a f i n a l i z a r e a l u c r ă r i l o r , e x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a d e a n o t i f i c a , î n s c r i s , b e n e f i c i a r u l u i c ă s u n t

î n d e p l i n i t e c o n d i ţ i i l e d e r e c e p ţ i e s o l i c i t â n d a c e s t u i a c o n v o c a r e a c o m i s i e i d e r e c e p ţ i e .

( 2 ) P e b a z a s i t u a ţ i i l o r d e l u c r ă r i e x e c u t a t e c o n f i r m a t e ş i a c o n s t a t ă r i l o r e f e c t u a t e p e t e r e n , b e n e f i c i a r u l v a

6

a p r e c i a d a c a s u n t î n t r u n i t e c o n d i ţ i i l e p e n t r u a c o n v o c a c o m i s i a d e r e c e p ţ i e . I n c a z u l î n c a r e s e c o n s t a t ă c ă s u n t

l i p s u r i s a u d e f i c i e n ţ e , a c e s t e a v o r f i n o t i f i c a t e e x e c u t a n t u l u i , s t a b i l i n d u - s e ş i t e r m e n e l e p e n t r u r e m e d i e r e ş i

f i n a l i z a r e . D u p ă c o n s t a t a r e a r e m e d i e r i i t u t u r o r l i p s u r i l o r ş i d e f i c i e n ţ e l o r , l a o n o u a s o l i c i t a r e a e x e c u t a n t u l u i ,

b e n e f i c i a r u l v a c o n v o c a c o m i s i a d e r e c e p ţ i e .

17.2. C o m i s i a d e r e c e p ţ i e a r e o b l i g a ţ i a d e a c o n s t a t a s t a d i u l î n d e p l i n i r i i c o n t r a c t u l u i p r i n c o r e l a r e a p r e v e d e r i l o r a c e s t u i a c u d o c u m e n t a ţ i a d e e x e c u ţ i e ş i c u r e g l e m e n t ă r i l e î n v i g o a r e . I n f u n c ţ i e d e c o n s t a t ă r i l e f ă c u t e ,

b e n e f i c i a r u l a r e d r e p t u l d e a a p r o b a s a u d e a r e s p i n g e r e c e p ţ i a .

17.3. R e c e p ţ i a s e p o a t e f a c e ş i p e n t r u p ă r ţ i a l e l u c r ă r i i , d i s t i n c t e d i n p u n c t d e v e d e r e f i z i c s i f u n c ţ i o n a l .

1 8 . P e r i o a d a d e g a r a n ţ i e a c o r d a t ă l u c r ă r i l o r

18.1. P e r i o a d a d e g a r a n ţ i e d e c u r g e d e l a d a t a r e c e p ţ i e i l a t e r m i n a r e a l u c r ă r i l o r ş i p â n ă l a r e c e p ţ i a f i n a l ă . 18.2. ( 1 ) I n p e r i o a d a d e g a r a n ţ i e , e x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a , î n u r m a d i s p o z i ţ i e i d a t e d e b e n e f i c i a r , d e a e x e c u t a t o a t e l u c r ă r i l e d e m o d i f i c a r e , r e c o n s t r u c ţ i e ş i r e m e d i e r e a v i c i i l o r ş i a a l t o r d e f e c t e a c ă r o r c a u z ă e s t e

n e r e s p e c t a r e a c l a u z e l o r c o n t r a c t u a l e .

( 2 ) E x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a d e a e x e c u t a t o a t e a c t i v i t ă ţ i l e p r e v ă z u t e l a a l i n . 1, p e c h e l t u i a l a p r o p r i e , î n c a z u l î n

c a r e e l e s u n t n e c e s a r e d a t o r i t ă :

a - u t i l i z ă r i i d e m a t e r i a l e , d e i n s t a l a ţ i i s a u a u n e i m a n o p e r e n e c o n f o r m e c u p r e v e d e r i l e c o n t r a c t u l u i ; s a u

b - u n u i v i c i u d e c o n c e p ţ i e , a c o l o u n d e e x e c u t a n t u l e s t e r e s p o n s a b i l d e p r o i e c t a r e a u n e i p ă r ţ i a l u c r ă r i i ;

s a u

c - n e g l i j e n ţ e i s a u n e î n d e p l i n i r i i d e c ă t r e e x e c u t a n t a o r i c ă r e i a d i n t r e o b l i g a ţ i i l e e x p l i c i t e s a u i m p l i c i t e

c a r e î i r e v i n î n b a z a c o n t r a c t u l u i .

( 3 ) I n c a z u l î n c a r e d e f e c ţ i u n i l e n u s e d a t o r e a z ă e x e c u t a n t u l u i , l u c r ă r i l e f i i n d e x e c u t a t e d e c ă t r e a c e s t a c o n f o r m

p r e v e d e r i l o r c o n t r a c t u l u i , c o s t u l r e m e d i e r i l o r v a f i e v a l u a t ş i p l ă t i t c a l u c r ă r i s u p l i m e n t a r e .

18.3. I n c a z u l î n c a r e e x e c u t a n t u l n u e x e c u t ă l u c r ă r i l e p r e v ă z u t e l a c l a u z a 1 8 . 2 a l i n . 1, b e n e f i c i a r u l e s t e î n d r e p t ă ţ i t s ă a n g a j e z e ş i s ă p l ă t e a s c ă a l t e p e r s o a n e c a r e s ă l e e x e c u t e . C h e l t u i e l i l e a f e r e n t e a c e s t o r l u c r ă r i v o r f i

r e c u p e r a t e d e c ă t r e b e n e f i c i a r d e l a e x e c u t a n t s a u r e ţ i n u t e d i n s u m e l e c u v e n i t e a c e s t u i a .

1 9 . M o d a l i t ă ţ i d e p l a t ă

19.1. B e n e f i c i a r u l a r e o b l i g a ţ i a d e a e f e c t u a p l a t a l u c r ă r i l o r e f e c t u a t e c ă t r e e x e c u t a n t î n m a x i m 3 0 d e z i l e d e l a a c c e p t a r e a f a c t u r i i d e c ă t r e a c h i z i t o r . A c c e p t a r e a f a c t u r i l o r s e f a c e d u p ă c o n f i r m a r e a , d e c ă t r e p e r s o a n a d e s e m n a t ă d i n c a d r u l B i r o u l u i T e h n i c , a f a p t u l u i c ă e x e c u t a n t u l ş i - a î n d e p l i n i t o b l i g a ţ i i l e c o n t r a c t u a l e p e n t r u c a r e s e s o l i c i t ă p l a t a . 19.2. ( 1 ) P l ă ţ i l e p a r ţ i a l e t r e b u i e s a f i e f ă c u t e , l a c e r e r e a e x e c u t a n t u l u i , l a v a l o a r e a l u c r ă r i l o r e x e c u t a t e c o n f o r m c o n t r a c t u l u i ş i î n c e l m a i s c u r t t i m p p o s i b i l . L u c r ă r i l e e x e c u t a t e t r e b u i e s ă f i e d o v e d i t e c a a t a r e p r i n t r - o s i t u a ţ i e

d e l u c r ă r i p r o v i z o r i i , î n t o c m i t ă a s t f e l î n c â t s ă a s i g u r e o r a p i d ă ş i s i g u r ă v e r i f i c a r e a l o r . D i n s i t u a ţ i i l e d e l u c r ă r i

p r o v i z o r i i b e n e f i c i a r u l v a p u t e a f a c e s c ă z ă m i n t e p e n t r u s e r v i c i i f ă c u t e e x e c u t a n t u l u i ş i c o n v e n i t e c u a c e s t a . A l t e

s c ă z ă m i n t e n u s e p o t f a c e d e c â t î n c a z u r i l e î n c a r e e l e s u n t p r e v ă z u t e î n c o n t r a c t s a u c a u r m a r e a u n o r p r e v e d e r i

l e g a l e .

( 2 ) P l ă ţ i l e p a r ţ i a l e s e e f e c t u e a z ă , d e r e g u l ă , l a i n t e r v a l e l u n a r e d a r n u i n f l u e n ţ e a z ă r e s p o n s a b i l i t a t e a ş i g a r a n ţ i a

d e b u n ă e x e c u ţ i e a e x e c u t a n t u l u i ; e l e n u s e c o n s i d e r ă , d e c ă t r e b e n e f i c i a r , c a r e c e p ţ i e a l u c r ă r i i e x e c u t a t e .

( 3 ) E x e c u t a n t u l v a e m i t e f a c t u r a d o a r d u p ă c e s i t u a ţ i a d e l u c r ă r i a f o s t c o n f i r m a t ă a t â t d e c ă t r e d i r i g i n t e l e d e

ş a n t i e r c â t ş i d e c ă t r e b e n e f i c i a r .

19.3. P l a t a f a c t u r i i f i n a l e s e v a f a c e i m e d i a t d u p ă v e r i f i c a r e a ş i a c c e p t a r e a s i t u a ţ i e i d e p l a t ă d e f i n i t i v e d e c ă t r e b e n e f i c i a r . D a c ă v e r i f i c a r e a s e p r e l u n g e ş t e d i n d i f e r i t e m o t i v e , d a r , î n s p e c i a l , d a t o r i t ă u n o r e v e n t u a l e l i t i g i i ,

c o n t r a v a l o a r e a l u c r ă r i l o r c a r e n u s u n t î n l i t i g i u v a f i p l ă t i t ă i m e d i a t .

19.4. L u c r ă r i l e n u v o r f i c o n s i d e r a t e t e r m i n a t e p â n ă c â n d p r o c e s u l - v e r b a l d e r e c e p ţ i e l a t e r m i n a r e a l u c r ă r i l o r n u v a f i s e m n a t d e c o m i s i a d e r e c e p ţ i e , c a r e c o n f i r m ă c ă l u c r ă r i l e a u f o s t e x e c u t a t e c o n f o r m c o n t r a c t u l u i .

R e c e p ţ i a f i n a l ă v a f i e f e c t u a t ă c o n f o r m p r e v e d e r i l o r l e g a l e , d u p ă e x p i r a r e a p e r i o a d e i d e g a r a n ţ i e .

2 0 . A j u s t a r e a p r e ţ u l u i c o n t r a c t u l u i

20.1 R e v i z u i r e a p r e ţ u r i l o r u n i t a r e l a p r i n c i p a l e l e m a t e r i a l e s e v a e f e c t u a a n u a l , d u p ă f i n a l i z a r e a p r o c e d u r i l o r d e a c h i z i ţ i i , ş i v o r f i s u p u s e a p r o b ă r i i C o n s i l i u l u i L o c a l a l M u n i c i p i u l u i T i m i ş o a r a . 2 0 . 2 P r e ţ u r i l e r e z u l t a t e c a u r m a r e a m o d i f i c ă r i l o r l e g i s l a t i v e ( m a j o r a r e a s a l a r u l u i m i n i m p e e c o n o m i e , t a x e ş i i m p o z i t e d a t o r a t e b u g e t u l u i d e s t a t ş i b u g e t e l e s p e c i a l e , e t c ) s e v o r a p r o b a d e c ă t r e C o n s i l i u l u i L o c a l a l M u n i c i p i u l u i T i m i ş o a r a ş i s e v o r p u n e î n a p l i c a r e o d a t ă c u i n t r a r e a î n v i g o a r e a a c e s t o r m o d i f i c ă r i . 2 1 . A s i g u r ă r i

2 1 . 1 ( 1 ) E x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a d e a î n c h e i a , î n a i n t e d e î n c e p e r e a l u c r ă r i l o r , o a s i g u r a r e c e v a c u p r i n d e t o a t e

7

r i s c u r i l e c e a r p u t e a a p ă r e a p r i v i n d l u c r ă r i l e e x e c u t a t e , u t i l a j e l e , i n s t a l a ţ i i l e d e l u c r u , e c h i p a m e n t e l e , m a t e r i a l e l e

p e s t o c , p e r s o n a l u l p r o p r i u , p r e c u m ş i d a u n e l e s a u p r e j u d i c i i l e a d u s e c ă t r e t e r ţ e p e r s o a n e f i z i c e s a u j u r i d i c e .

( 2 ) E x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a d e a p r e z e n t a b e n e f i c i a r u l u i , o r i d e c â t e o r i i s e v a c e r e , p o l i ţ a s a u p o l i ţ e l e d e

a s i g u r a r e ş i r e c i p i s e l e p e n t r u p l a t a p r i m e l o r c u r e n t e ( a c t u a l i z a t e ) .

2 1 . 2 . B e n e f i c i a r u l n u v a f i r e s p o n s a b i l p e n t r u n i c i u n f e l d e d a u n e - i n t e r e s e , c o m p e n s a ţ i i p l ă t i b i l e p r i n l e g e , î n

p r i v i n ţ a s a u c a u r m a r e a u n u i a c c i d e n t s a u p r e j u d i c i u a d u s u n u i m u n c i t o r s a u a l t e i p e r s o a n e a n g a j a t e d e

e x e c u t a n t , c u e x c e p ţ i a u n u i a c c i d e n t s a u p r e j u d i c i u r e z u l t â n d d i n v i n a p e r s o a n e i b e n e f i c i a r u l u i , a a g e n ţ i l o r s a u a

a n g a j a ţ i l o r a c e s t u i a .

22 . A m e n d a m e n t e 22.1. P ă r ţ i l e c o n t r a c t a n t e a u d r e p t u l , p e d u r a t a î n d e p l i n i r i i c o n t r a c t u l u i , d e a c o n v e n i m o d i f i c a r e a c l a u z e l o r c o n t r a c t u l u i , p r i n a c t a d i ţ i o n a l , n u m a i î n c a z u l a p a r i ţ i e i u n o r c i r c u m s t a n ţ e c a r e l e z e a z ă i n t e r e s e l e c o m e r c i a l e

l e g i t i m e a l e a c e s t o r a ş i c a r e n u a u p u t u t f i p r e v ă z u t e l a d a t a î n c h e i e r i i c o n t r a c t u l u i .

2 2 . 2 E x e c u t a n t u l a r e o b l i g a ţ i a d e a n o t i f i c a p r o m p t b e n e f i c i a r u l d e s p r e t o a t e e r o r i l e , o m i s i u n i l e , v i c i i l e s a u

a l t e l e a s e m e n e a d e s c o p e r i t e d c e l î n p r o i c c t s a u î n c a i c t u l d c s a r c i n i p c d u r a t a î n d e p l i n i r i i c o n t r a c t u l u i a .

2 3 . C e s i u n e a

23.1. E x e c u t a n t u l u i îi e s t e p e r m i s ă d o a r c e s i u n e a c r e a n ţ e l o r n ă s c u t e d i n p r e z e n t u l c o n t r a c t , n u m a i c u a c o r d u l s c r i s a l b e n e f i c i a r u l u i .

23.2. O b l i g a ţ i i l e n ă s c u t e d i n p r e z e n t u l c o n t r a c t r ă m â n î n s a r c i n a p ă r ţ i l o r c o n t r a c t a n t e a s t f e l c u m a u f o s t e l e s t i p u l a t e ş i a s u m a t e i n i ţ i a l .

2 4 . F o r ţ a m a j o r ă

24.1. F o r ţ a m a j o r ă e s t e c o n s t a t a t ă d e o a u t o r i t a t e c o m p e t e n t ă . 24.2. F o r ţ a m a j o r ă e x o n e r e a z ă p ă r ţ i l e c o n t r a c t a n t e d e î n d e p l i n i r e a o b l i g a ţ i i l o r a s u m a t e p r i n p r e z e n t u l c o n t r a c t , p e t o a t a p e r i o a d a î n c a r e a c e a s t a a c ţ i o n e a z ă .

24.3. î n d e p l i n i r e a c o n t r a c t u l u i v a f i s u s p e n d a t ă î n p e r i o a d a d e a c ţ i u n e a f o r ţ e i m a j o r e , d a r f a r ă a p r e j u d i c i a d r e p t u r i l e c e li s e c u v e n e a u p ă r ţ i l o r p â n ă l a a p a r i ţ i a a c e s t e i a .

24.4. P a r t e a c o n t r a c t a n t ă c a r e i n v o c ă f o r ţ a m a j o r ă a r e o b l i g a ţ i a d e a n o t i f i c a c e l e i l a l t e p ă r ţ i , i m e d i a t ş i î n m o d c o m p l e t , p r o d u c e r e a a c e s t e i a ş i d e a l u a o r i c e m ă s u r i c a r e î i s t a u l a d i s p o z i ţ i e î n v e d e r e a l i m i t ă r i i c o n s e c i n ţ e l o r .

24.5. D a c ă f o r ţ a m a j o r a a c ţ i o n e a z ă s a u s e e s t i m e a z ă c ă v a a c ţ i o n a o p e r i o a d a m a i m a r e d e 6 l u n i , f i e c a r e p a r t e v a a v e a d r e p t u l s ă n o t i f i c e c e l e i l a l t e p ă r ţ i î n c e t a r e a d e p l i n d r e p t a p r e z e n t u l u i c o n t r a c t , f a r ă c a v r e u n a d i n t r e

p ă r ţ i s ă p o a t ă p r e t i n d e c e l e i l a l t e d a u n e - i n t e r e s e .

2 5 . S o l u ţ i o n a r e a l i t i g i i l o r

25.1. B e n e f i c i a r u l ş i e x e c u t a n t u l v o r f a c e t o a t e e f o r t u r i l e p e n t r u a r e z o l v a p e c a l e a m i a b i l a , p r i n t r a t a t i v e d i r e c t e , o r i c e n e î n ţ e l e g e r e s a u d i s p u t ă c a r e s e p o a t e i v i î n t r e e i î n c a d r u l s a u î n l e g ă t u r a c u î n d e p l i n i r e a c o n t r a c t u l u i .

25.2. D a c ă d u p ă 1 5 d e z i l e d e l a î n c e p e r e a a c e s t o r t r a t a t i v e b e n e f i c i a r u l s i e x e c u t a n t u l n u r e u ş e s c s ă r e z o l v e î n m o d a m i a b i l o d i v e r g e n ţ ă c o n t r a c t u a l ă , f i e c a r e p o a t e s o l i c i t a c a l i t i g i u l s ă s e s o l u ţ i o n e z e d e c ă t r e i n s t a n ţ e l e

j u d e c ă t o r e ş t i c o m p e t e n t e .

2 6 . R e z i l i e r e a c o n t r a c t u l u i

26.1. B e n e f i c i a r u l î s i r e z e r v a d r e p t u l d e a d e n u n ţ a u n i l a t e r a l c o n t r a c t u l d e l u c r ă r i , î n c e l m u l t 3 0 d e z i l e d e l a a p a r i ţ i a u n o r c i r c u m s t a n ţ e c a r e n u a u p u t u t f i p r e v ă z u t e l a d a t a î n c h e i e r i i c o n t r a c t u l u i ş i c a r e c o n d u c l a

m o d i f i c a r e a c l a u z e l o r c o n t r a c t u a l e î n a s a m ă s u r ă î n c î t î n d e p l i n i r e a c o n t r a c t u l u i r e s p e c t i v a r f i c o n t r a r a

i n t e r e s u l u i p u b l i c .

26.2. I n c a z u l p r e v ă z u t l a p c t . 2 6 . 1 . e x e c u t a n t u l a r e d r e p t u l d e a p r e t i n d e n u m a i p l a t a c o r e s p u n z ă t o a r e p e n t r u p a r t e a d i n c o n t r a c t î n d e p l i n i t ă p â n ă l a d a t a d e n u n ţ ă r i i u n i l a t e r a l e a c o n t r a c t u l u i .

2 7 . L i m b a c a r e g u v e r n e a z ă c o n t r a c t u l

27.1. L i m b a c a r e g u v e r n e a z ă c o n t r a c t u l e s t e l i m b a r o m â n ă .

2 8 . C o m u n i c ă r i

28.1. ( 1 ) O r i c e c o m u n i c a r e î n t r e p ă r ţ i , r e f e r i t o a r e l a î n d e p l i n i r e a p r e z e n t u l u i c o n t r a c t , t r e b u i e s ă f i e t r a n s m i s ă î n s c r i s .

( 2 ) O r i c e d o c u m e n t s c r i s t r e b u i e î n r e g i s t r a t a t â t î n m o m e n t u l t r a n s m i t e r i i , c â t ş i î n m o m e n t u l p r i m i r i i .

28.2. C o m u n i c ă r i l e î n t r e p ă r ţ i s e p o t f a c e ş i p r i n t e l e f o n , t e l e g r a m a , t e l e x , f a x s a u e - m a i l , c u c o n d i ţ i a c o n f i r m ă r i i î n s c r i s a p r i m i r i i c o m u n i c ă r i i .

2 9 . L e g e a a p l i c a b i l ă c o n t r a c t u l u i

29.1. C o n t r a c t u l v a f i i n t e r p r e t a t c o n f o r m l e g i l o r d i n R o m â n i a . P ă r ţ i l e a u î n ţ e l e s s ă î n c h e i e a z i _______________p r e z e n t u l c o n t r a c t î n 3 ( t r e i ) e x e m p l a r e , d i n c a r e u n u l p e n t r u

e x e c u t a n t s i d o u a p e n t r u b e n e f i c i a r .

BEN EFIC IAR , EXEC UTANT, M U N IC IP IU L T IM IŞ O A R A C O M PAN IA LO C A LA DE TERM O FICARE CO LTERM S.A.

PR IM AR DIRECTOR GENERAL N IC O LAE ROBU Emil Şerpe

D IR E C ŢIA EC O N O M ICA DIRECTOR ECONOM IC DIRECTO R - STELIAN A STANCIU Iovu Mihaela

BIRO UL SCOLI SPITALE AD R IAN FAUR

SER VIC IU L JUR ID IC JURIST/AVO CAT CR ISTINA BOZAN

9

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-01, Ver.3 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ APROBAT MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR BIROUL TEHNIC Nicolae ROBU SC 2017 – 11610 din 10.05.2017

REFERAT privind atribuirea de către Consiliul Local a contractului pentru activitatea de “Reparații și întreținere a

imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari

abandonate, manipulare, transport şi depozitare ”, către COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A., în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016

Conform Legii nr.215 din 23 aprilie 2001 - Legea administraţiei publice locale - autorităţile administraţiei

publice locale au atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei, orasului sau municipiului; Potrivit art. 31 din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice: (1) Prezenta lege nu se aplică contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru atribuite de o autoritate

contractantă unei persoane juridice de drept privat sau de drept public în cazul în care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

a) autoritatea contractantă exercită asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii;

b) mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate sunt efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă;

c) nu există participare privată directă la capitalul persoanei juridice controlate, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate.

(2) În sensul alin. (1) lit. a), se consideră că o autoritate contractantă exercită asupra unei persoane juridice un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii atunci când exercită o influenţă determinantă atât asupra obiectivelor strategice, cât şi asupra deciziilor importante ale persoanei juridice controlate; un astfel de control poate fi exercitat şi de o altă persoană juridică, ea însăşi controlată în acelaşi mod de către autoritatea contractantă.

(3) Excepţia de la aplicarea prezentei legi prevăzută la alin. (1) se aplică şi atunci când o persoană juridică controlată care are calitatea de autoritate contractantă atribuie un contract autorităţii contractante care o controlează sau unei alte persoane juridice controlate de aceeaşi autoritate contractantă, cu condiţia să nu existe participare privată directă la capitalul persoanei juridice căreia i se atribuie contractul, cu excepţia formelor de participare a capitalului privat care nu oferă controlul sau dreptul de veto, dar a căror existenţă este necesară potrivit dispoziţiilor legale, în conformitate cu Tratatele, şi care nu exercită o influenţă determinantă asupra persoanei juridice controlate.

(7) Procentele prevăzute la alin. (1) lit. b), alin. (4) lit. b) şi la alin. (6) lit. c) se stabilesc pe baza cifrei medii de afaceri totale sau a unui indicator alternativ corespunzător bazat pe activitatea desfăşurată, cum ar fi costurile suportate de persoana juridică sau de autoritatea contractantă, după caz, în legătură cu servicii, produse şi lucrări din ultimii 3 ani anteriori atribuirii contractului.

Compania Locală de Termoficare COLTERM SA a fost înfiinţată prin H.C.L. nr 313/16.12.2003 din fuzionarea si contopirea a doua societati S.C. TERMOCET 2002 S.A. si S.C. CALOR S.A. si organizarea COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. in societate pe acţiuni, având ca acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Timisoara. Prin aceasta hotărâre s-a aprobat şi statutul societăţii, precum şi capitalul social.

Drept urmare, prin adresa cu nr. 5554/07.03.2017, Compania Locala de Termoficare „Colterm” ne transmite că intra în categoria persoanelor juridice vizate de art. 31, alin. 1, lit. a), din Legea nr. 98/2016, din următoarele considerente:

,, a) în ceea ce priveste condiţia ca autoritatea contractantă să exercite asupra persoanei juridice în cauză un control similar celui pe care îl exercită asupra propriilor departamente sau servicii, aceasta este pe deplin îndeplinită atâta timp cât acţionarul unic al societăţii noastre este chiar Consiliul Local al Municipiului Timisoara, acesta din urmă - prin membrii sai (consilierii locali) - exercitând toate drepturile şi obligaţiile adunării generale a

Cod FO53-01, Ver.3 2

acţionarilor societăţii noastre. Or, după cum se ştie, adunarea generala a acţionarilor a unei societăţi este organul de deliberare şi decizie al societaţii, care exercita un control şi o influenţă directă şi exclusivă asupra tuturor deciziilor şi strategiilor societăţii, inclusiv în legatură cu serviciul ce va fi furnizat/prestat.

b) cât priveşte condiţia ca mai mult de 80% din activităţile persoanei juridice controlate să fie efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă care o controlează sau de către alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractantă, precizăm că societatea noastră întruneşte şi această condiţie, majoritatea activitatilor desfăşurate de noi intrând în această categorie. In acest context, COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. administrează bunuri aflate în domeniu public prestând o activitate de interes public local pentru care deţine licenţe de producere, transport distribuţie şi furnizare a energiei termice având încheiate cu Consiliul Local contracte de concesiune a bunurilor din domeniu public şi contracte de management şi performanţă în baza bugetului de venituri şi cheltuieli şi a obiectivelor de performanţă aprobate anual. Drept urmare, societatea noastra intra in categoria persoanelor juridice vizate de art. 31, alin. 1, lit. a), din Legea nr. 98/2016.

Enumerăm activităţile principale pe care le desfăşoara societatea noastră, activitati incredintate chiar de către Municipiul Timişoara, astfel:

- Producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice pentru încălzirea locuințelor și a

imobilelor cu o altă destinație din Municipiul Timișoara

- Prepararea și distribuția apei calde de consum

- Furnizarea de apa rece distribuite prin stațiile de hidroforizare

- Producerea și distribuirea de energie electrică

- Prestarea de servicii de mentenanța a retelelor electrice din centralele termice si punctele termice

- Prestarea de servicii de mentenanța la rețele termice primare, secundare si rețele de apa rece ,

extinderi de rețele, - Prestări de lucrari de reparatii si intretinere imobile in proprietate sau administrare - Prestări servicii de verificări metrologice, activitati de comercializare a produselor și materialelor

specific obiectului de activitate - Prestarea printr-un Sector dedicat a activitatii de branșamente noi, contorizare individuale și alte

lucrări cerute de către clienți inclusiv demolari de constructii si canale termice .

In anul 2016 procentul activităților Companiei Locale de Termoficare COMPANIA LOCALA DE

TERMOFICARE COLTERM S.A. efectuate în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredințate de către

Municipiul Timișoara conform contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii serviciului public de producere

a energiei termice și electrice, transport, distribuție și furnizare a energiei termice este de 90,86%, determinat ca

raport între veniturile realizate din energia termică și totalul veniturilor realizate de CLT Colterm (conform anexei1).

Drept consecinta, apreciem că societatea noastră intruneste si aceasta conditie impusa de catre legiuitor, intrucat activitatile desfasurate de noi în vederea îndeplinirii sarcinilor care îi sunt încredinţate de către autoritatea contractantă depasesc pragul valoric stipulat in mod expres la art. 31, alin. lit. b) din Legea nr. 98/2016.

c) cat priveste conditia prevazuta la lit. c) a art. 31, alin. 1 din Legea nr. 98/2016, invederam ca intreg capitalul social al societăţii noastre este detinut de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara, in calitate de actionar unic, acesta avand cota de participare la beneficii si pierderi de 100%. In aceste conditii, este evident ca nu avem de-a face cu vreo participare privata la capitalul social.”

In aceeasi ordine de idei, dorim sa subliniem si faptul ca nici Directiva 24/2016/UE (transpusa in legislatia noastra prin intermediul Legii nr. 98/2016) si nici Directiva 25/2016/UE, nu obliga autoritatile/entitatile contractante sa atribuie contracte pentru desfasurarea acelor activitati pe care acestea doresc sa le realizeze la nivel intern. Astfel, in cadrul Recitalului 5 din Directiva 24/2016/UE se precizeaza in mod expres ca: “Ar trebui reamintit ca prezenta directiva nu obliga sub nicio forma statele membre sa contracteze sau sa externalizeze furnizarea de servicii pe care doresc sa le puna la dispozitie ele insele sau sa le organizeze prin alte mijloace decat prin contracte de achizitii publice, in sensul prezentei directive.

Aplicarea normelor privind achizitiile publice nu trebuie sa interfereze cu libertatea autorităților publice de a-și îndeplini atribuțiile de serviciu public atribuite acestora, prin utilizarea resurselor proprii, care includ posibilitatea cooperării cu alte autorități publice sau persoane juridice care le aparțin. Astfel, legislatia europeana sustine ca trebuie garantat faptul ca situatiile de acest gen in care autoritatile publice doresc atribuirea unor contracte catre persoanele juridice pe care le controleaza, cu capital social integral al unitatilor administrativ-

Cod FO53-01, Ver.3 3

teritoriale, infiintate de autoritatile deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale respective, nu au ca rezultat o denaturare a concurentei de pe piata.

Mai mult, considerentul 32 din Directiva 24/2014/UE, statueaza ca, in general, contractele de achizitii publice atribuite persoanelor juridice controlate de autoritatile publice in cauza (regula in house) nu ar trebui sa faca obiectul aplicarii procedurilor prevazute de directiva, in situatia in care autoritatea contractanta exercita un control asupra persoanei juridice asemanator celui pe care il exercita asupra compartimentelor proprii, cu conditia ca persoana juridica controlata sa isi desfasoare peste 80% din activitati in vederea efectuarii sarcinilor care i-au fost atribuite de catre autoritatea contractanta de control sau de catre alte persoane juridice controlate de respectiva autoritate contractanta. Totodata, se impune si conditia sa nu existe participare privata directa la capitalul persoanei juridice controlate. Toate acestea au fost transpuse in legislatia noastra nationala prin intermediul prevederilor art. 31, alin. 1 din Legea nr. 98/2016.

De asemenea, menţionăm că societatea noastră deţine un dispecerat non stop (unde se preiau toate sesizariile si acestea se remediaza operativ) si are dotarea tehnica, maşinile si utilajele necesare executării lucrărilor specifice activitatilor de reparaţii şi întreţinere a retelelor sau de reparatii constructii si instalatii la imobile, respectiv personal specializat pentru aceste lucrari. Mai mult, baza de producţie a societatii dispune si de depozite pentru stocarea temporară a materiilor prime şi materialelor folosite în procesele de reparatii si avarii, amplasate într-un flux tehnologic operaţional şi dimensionate la parametrii care să asigure funcţionarea fără fluctuaţii.

De asemenea, Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. realizează lucrări de întreţinere, reparaţii, retele termice ACM si retele de apa rece hidrofor, reparatii si intretinere imobile în baza contractelor de concesiune încheiate cu Municipiul Timişoara.

În data de 09.03.2017, prin adresa cu nr. SC2017-5798, am solicitat Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice consiliere cu privire la posibilitatea atribuirii de către instituţia noastră a unui contract/acord – cadru având ca obiect lucrări/serviciu de reparații și întreținere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara precum şi a infrastructurii din incinta lor, către COLTERM SA în baza art. 31 alin. (1) – (3) din Legea nr. 98/2016.

Agenţia Naţională pentru Achiziţii Publice, prin adresa nr. 4078/05.04.2017 – înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2017-8783 / 10.04.2017, ne transmite faptul că sunt îndeplinite condiţiile stipulate la art 31 alin. (1) lit. a) şi lit. c).

În ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiei prevăzută la art. 31 alin. (1) lit. b), ANAP ne menţionează ca Autoritatea contractanta se poate prevala de exceptia prevazuta sub rezerva asumarii de catre COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. a indeplinirii conditiei prevazute la articolul mentionat determinand procentul de 80% din activitatea COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE COLTERM S.A. prin raportare la prevederile art. 31 alin. (7) din Legea nr. 98/2016, în sensul că acesta se stabileşte pe baza cifrei medii de afaceri totale sau a unui indicator alternativ corespunzător bazat pe activitatea desfăşurată, cum ar fi costurile suportate de persoana juridică sau de autoritatea contractantă, după caz, în legătură cu servicii, produse şi lucrări din ultimii 3 ani anteriori atribuirii contractului. În cazul în care aplicând această măsură procentul este mai mare de 80% din activitatea COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A. condiţia prevăzută la art. 31 alin. (1) lit. b) poate fi considerată îndeplinită.

Astfel, potrivit ANAP, în condiţiile în care sunt îndeplinite cumulativ toate cele trei condiţii prevăzute de art. 31 alin (1) din Legea nr. 98/2016, Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în calitate de autoritate contractantă, se poate prevala de excepţia prevăzută la acest articol, în cazul atribuirii contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru către COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A.

Conform adresei cu nr. 9631 / 20.04.2017, a COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE COLTERM S.A., inregistrata la Municipiul Timisoara cu nr. SC2017_009937 / 21.04.2017, cifra medie de afaceri a societății pe ultimii 3 ani de zile este de 162.338.852,67 lei, iar media costurilor suportate de municipalitate pentru lucrările de reparații și întreținere imobile în ultimii trei ani este de 19.333.604,85 lei așa cum rezultă din adresa Direcției Economice, Serviciul Buget din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara nr. SC2017-3784/21.04.2017.

Realizarea lucrărilor de către COLTERM SA prezintă următoarele avantaje și beneficii: Economice:

- Potrivit art. 1 lit. f din OG nr. 64/2001 actualizată, municipalitatea este beneficiară a minimum 50% vărsăminte la bugetul local din profitul net realizat de către COLTERM SA

- Preţurile vor fi cele din propunerea financiară ce a stat la baza negocierii ; - Posibilitatea aprobarii de catre Consiliul Local a revizuirii preţurilor negociate după finalizarea

procedurilor de achiziţii la principalele materiale, precum şi atunci când prevederile legale în vigoare se modifică (majorarea salariului minim pe economie, taxe şi impozite datorate bugetului de stat şi bugetelor speciale, etc.);

- Posibilitatea diminuării plăților către operator în cazul nerealizării unor lucrări la termenele stabilite în contract sau neîntreținerea corespunzătoare în perioada următoare, astfel încât aceste sume nu mai pot fi

Cod FO53-01, Ver.3 4

recuperate de operator în perioada următoare, fiind diminuări de venituri totale încasate, ceea ce obligă operatorul la o respectare foarte riguroasă a contractului;

- Eficientizarea utilizării fondurilor publice. Juridice:

- Instituţia noastră deţine controlul, intervenţia directă şi imediată asupra acestui domeniu de activitate;

- Consiliul Local Timişoara, prin Consiliul de Administraţie al COMPANIE LOCALE DE TERMOFICARE COLTERM S.A., deţine controlul asupra activităţilor societăţii;

- Orice incident care se petrece la imobilele ce fac obiectul contractului și care are ca efect implicații materiale, penale, este responsabilitatea operatorului economic, Consiliul Local al Municipiului Timișoara transferând total această obligație. Se vor evita eventualele conflicte (potenţiale cereri de chemare în judecată, contestaţii, etc.) care pot interveni, contractantul fiind obligat a incheia asigurari care sa acopere toate riscurile privind lucrarile si daunele sau prejudiciile aduse catre terte personae juridice sau fizice; Tehnice:

- Se va asigura o activitate continuă (24h/24h) pentru intervenţii in situaţii neprevăzute ivite la imobilele care fac obiectul contractului;

- Se va asigura urmărirea comportării imobilelor în vederea asigurării exploatării normale a acestora;

- Se evită perioadele lungi de timp necesare lansării procedurilor de licitaţii, rezolvării eventualelor contestaţii, timp care poate fi folosit de operator, acesta putând demara şi chiar accelera lucrările din momentul în care a preluat gestiunea şi care poate intervenii urgent în vederea evitării incidentelor care ar putea periclita exploatarea in siguranta a imobilelor;

- Prin contractele de mandat, Consiliul de Administraţie impune criterii de performanţă atât membrilor C.A., cât şi conducerii executive, contractele de mandat fiind încheiate între Consiliul Local al Municipiului Timişoara şi membrii Consiliului de Administraţie;

- Consiliul Local al Municipiului Timişoara poate impune adoptarea unor soluţii şi tehnologii performante care pot contribui la creşterea eficienţei şi calităţii lucrărilor de reparații și întreținere a imobilelor detinute sau aflate in administrare.

Pe lângă baza materială menţionată, operatorul deţine personal calificat atestat. Astfel, Compania Locală de Termoficare COLTERM S.A. are un număr de 850 angajaţi, din care 258 personal direct productiv implicat in intretinerea de retele termice ,ACM si apa rece, lucrari de reparatii si intretinere la imobile şi 20 ingineri ( din care 10 ingineri de specialitate).

Pentru imobilele aflate in proprietatea sau administrarea Municipiului Timişoara la care sunt în derulare contracte/acorduri, execuţia lucrărilor de reparatii si intretinere prin contract cu COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A se face doar după finalizarea acestora.

În ceea ce privește posibilitățile operatorului de a efectua lucrările necesare pentru activitatea de reparații și întreținere a retelelor termice si apa rece se poate menționa faptul că, Compania Locala de Termoficare COLTERM S.A. a asigurat execuția lucrărilor de întreținere și reparații a retelelor pana la bransamentele imobilelor, avand posibilitatea si capacitatea de a continua si in incinta sau interiorul imobilelor;

În ceea ce priveşte preţurile unitare, acestea vor fi cele negociate de catre Comisia de negociere constituita prin Dispozitie a primarului urmand ca propunerea financiară negociata cu preturile unitare/tip de activitate sa fie aprobata de catre Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Comisia de negociere, prin Procesul-Verbal din data de 08.05.2017, a stabilit acceptarea tarifului mediu orar diferentiat pe categorii de meserii asa cum au fost prezentate in adresa cu nr.11512 din 05.05.2017 a COLTERM SA, justificate prin referatul 11528/08.05.2017.

Prin adresa cu nr. SC2017-11337 din 08.05.2017 - SC COLTERM SA propune spre aprobarea Consiliului Local al Muncipiului Timişoara cheltuielile directe de 15% tinând cont de cheltuielile indirecte aferente anului 2015 şi profitul de 8%;

Subliniem faptul că profitul şi cheltuielile indirecte vor fi stabilite si aprobate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara.

Ţinând cont de cele mai sus prezentate înaintăm spre aprobarea Consiliului Local: - Atribuirea de către Consiliul Local a contractului pentru activitatea de “Reparații și întreținere a

imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare ”, către COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A., în temeiul art. 31 din Legea nr. 98/2016;

Cod FO53-01, Ver.3 5

- Aprobarea Caietului de sarcini privind activitatea de “Reparații și întreținere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare ”, conform Anexei 1;

- Aprobarea preturilor unitare/tip de activitate negociate, conform Anexei 2; - Aprobarea cotei de cheltuieli indirecte de 15% si a cotei de profit de 8% practicată de COMPANIA

LOCALA DE TERMOFICARE COLTERM S.A pentru lucrarile de “Reparații și întreținere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare ”, conform Anexei 3

- Aprobarea contractului de execuţie lucrari de “Reparații și întreținere a imobilelor detinute sau aflate in administrarea municipiului Timișoara, a infrastructurii din incinta lor precum si eliberarea bunurilor rezultate din evacuări, demolare imobile şi alte construcţii, ridicat rulote şi obiecte mari abandonate, manipulare, transport şi depozitare ”, conform Anexei 4.

DIRECTOR D.ECONOMICĂ, ŞEF BIROU, STELIANA STANCIU ADRIAN FAUR

CONSILIER AVIZAT JURIDIC, Marius Duma