keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 322/14.06.2019 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA

14.06.2019

Hotararea Consiliului Local 322/14.06.2019
privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-11.196 /08.05.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-11.196 /08.05.2019 al Direcţiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Directiei Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2019- 11.196/08.05.2019;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 03.06.2019 - Anexă la Raportul de specialitate SC2019 - 11.196/08.05.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură,ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere solicitarea Companiei Locale de Termoficare Colterm SA cu nr. RE2019-000956/22.04.2019, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019, însoţită de anexele de fundamentare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA nr. 107/14.12.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019;
Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Locale de Termoficare Colterm SA nr. 5 din 29.03.2019;
În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
În temeiul art. 4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compania Locală de Termoficare Colterm SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR SC2019- 11.196/08.05.2019

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRĂRE

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA

Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. solicită, prin adresa nr. 8806/22.04.2019

înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2019-956/22.04.2019, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.

La stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli s-au avut în vedere realizările preliminate ale anului 2018. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare ale acestuia.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 107/14.12.2018 şi prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor CLT Colterm S.A. Timişoara nr. 5/29.03.2018.

Urmare a celor prezentate mai sus, considerăm necesară şi oportună aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA.

PRIMAR DIRECTOR DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U.

NICOLAE ROBU CULIŢĂ CHIŞ

Cod FO53-03,Ver.1

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA NR. SC2019- 11.196/08.05.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019- 11.196 / 08.05.2019 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA,

Facem următoarele precizări:

Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. solicită, prin adresa nr. 8806/22.04.2019 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2019-000956/22.04.2019, aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019.

La stabilirea bugetului de venituri şi cheltuieli s-au avut în vedere realizările preliminate ale anului 2018. Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 a fost întocmit în conformitate cu Ordinul nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare ale acestuia.

Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare Colterm S.A. nr. 107/14.12.2018 şi prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor CLT Colterm S.A. Timişoara nr. 5/29.03.2019.

În bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 s-a prevăzut un profit de 179 mii lei. Pentru anul 2019 s-a folosit un preţ de 337,90 lei/Mwh (fără TVA), fiind preţul local de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice livrate de către CLT Colterm S.A, aprobat prin HCL nr. 670/12.12.2018. Preţul de facturare aprobat pentru populaţie este de 208,12 lei/Mwh inclusiv TVA (acesta a rămas la aceeaşi valoare, adică 242 lei/Gcal).

Se estimează că veniturile din vânzarea de energie electrică vor fi de 6,3 milioane lei, iar veniturile din vânzarea energiei termice livrate populaţiei şi agenţilor economici vor fi de 111,8 milioane lei. Din alte activităţi se preconizează că se vor obţine aproximativ 37,2 milioane lei.

S-a avut în vedere vânzarea a 444.345 Gcal energie termică (către populaţie, agenţi economici şi instituţii) şi a 22.000 Gcal către punctele industriale, precum şi vânzarea a 32.176 MWh energie electrică.

Pentru anul 2019 se preconizează consumul a 332.672 tone cărbune şi 40.652 mii Smc gaz, care vor costa 89,6 milioane lei.

Energia electrică şi apa necesară vor costa 13,5 milioane lei (4,3 milioane lei cheltuieli cu apa şi 9,2 milioane lei cheltuieli cu energia electrică); reparaţiile ce se vor realiza atât în regie proprie cât şi cu terţii vor fi de 4,3 milioane lei.

În ceea ce priveşte cheltuielile cu personalul, s-a luat în considerare salariul de bază mediu la 01.01.2019, numărul de zile lucrătoare, numărul mediu de zile de concediu de odihnă preliminat percum şi numărul mediu anual de salariaţi preliminat. Conform calculelor, s-a planificat suma de 49,8 milioane lei. Valoarea contribuţiilor unităţii (reprezentând contribuţia asiguratorie pentru muncă 2,25% şi vărsămintele la fondul pentru handicapaţi) va fi de 1,7 milioane lei.

Precizăm faptul că nu sunt menţionate în bugetul de venituri şi cheltuieli (conform principiului prudenţei) pierderile induse financiare, în sumă totală de 45.087.210 lei, aprobate prin HCL nr. 473/06.11.2015 (suma de 27.046.267 lei), prin HCL nr. 125/18.10.2016 (suma de 7.342.337 lei) şi prin HCL nr. 315/15.06.2018 (suma de 10.698.606 lei).

Totodată, facem precizarea că la rezultatul preliminat al anului 2018 au fost luate în considerare:

- cheltuieli pentru certificatele EUA aferente anului 2018 în valoare de 26,4 milioane lei (250.000 certificate la un preţ estimat de 23 euro/certificat, la un curs de 4,6 lei/euro);

- venituri reprezentând pierderi tehnologice induse în valoare de 30,5 milioane lei.

Luând în considerare solicitarea Companiei Locale de Termoficare Colterm SA cu nr. RE2019- 000956/22.04.2019, privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2018, însoţită de anexele de fundamentare; Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA nr. 107/14.12.2018 privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019; Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Locale de Termoficare Colterm SA nr.5 din 29.03.2018; În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor nr. 3145/05.12.2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia; În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019; În temeiul art.4 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ- teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu vedere prevederile art. 36, alin. (2), lit. a) şi d) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

Având în vedere cele menţionate anterior, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019 al Companiei Locale de Termoficare Colterm SA îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. ŞEF SERVICIU S.E.M.S.U.P. CULIŢĂ CHIŞ IOAN ZUBAŞCU

Cod FO53-01,Ver.1

Atasament: adresa_Colterm,_hotarare_CA,_hotarare_AGA.pdf

sd CJ C) OU ( 1. /23 £ 5 DI “a ll a A VU e | Primaria Municipiului Timisoara Directia G. D. P. P.R.U Timişoara 2021 Capitală Europeană a Culturii S-a inregistrat cu numarul: RE20 19-000956 din 22.04.2019 REO5 Sesizări diverse Directia Generala Drumuri Poduri Parcaje si Retele de Utilitati Am preluat de la Firma: 8806/22.04.2019 COLTERM SA Cu adresa: Timisoara EPISCOP J LONOVICI nr.4 Total 19 file Termen de rezolvare: 22.05.2019 Obs. RAPORT REF BVC 2019 Termen directie: 07.05.2019 Timisoara, la 22.04.2019 Consilier/Referent, Mihaela Popes Declar că sunt de acord şi îmi exprim consimțământul în mod expr ȘI neechivoc, liber și informat cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal, conforii prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priyeşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestora, pentru a folosite, prelucrate și stocate de către Primăria Timişoara, în vederea îndeplinirii atribuțiilor d Semnătura .i

Nr. 980 6/27 0% 7) Către PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA Anexat va depunem spre aprobare proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2019, care a fost analizat si aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie CLT „, Colterm” S.A. Timisoara nr. 107 din data de 14.12.2018 si prin Hotararea Adunarii Generale a Actionarilor CLT „, Colterm” S.A. Timisoara nr. 5 din 29.03.2019 Raport referitor la BVC 2019 Va supunem spre analiza Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019. La stabilirea lui s-au avut in vedere realizarile preliminate ale anului 2018. Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 a fost intocmit in conformitate cu Ordinul nr. 3145/03.12.2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare ale acestuia. In bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 s-a prevazut un profit de 179 mii lei. Pentru anul 2019 s-a folosit un pret de 337,90 lei/Mwh (fara TVA), fiind pretul local de producere, transport, distributie si furnizare a energiei termice livrate de catre CLT Colterm SA, aprobat prin HCL nr.670/12.12.2018 (cu aplicare de la 1.01.2019). Pretul de facturare aprobat pentru populatie este de 208,12 lei/Mwh , incusiv TVA(a ramas neschimbat, adica 242 lei/Gcal). Se estimeaza ca veniturile din vanzarea de energie electrica vor fi de 6,3 milioane lei, iar veniturile din vanzarea energiei termice catre populatie si agenti economici vor fi de 111,8 milioane lei. Valoarea necesarului de subventii pentru acoperirea diferentelor de pret la energia termica livrata populatiei este de 69 milioane lei (fara TVA). Din alte activitati se preconizeaza ca se vor obtine aproximativ 37,2 milioane lei (din care 8 milioane lei din contractul de prestari servicii semnat cu Primaria Municipiului Timisoara , 24, milioane lei din activitatea serviciului de sortare deseu menajer, preluata de la Primaria Timisoara si 5.1 milioane lei din investitii in regie proprie,venituri din hidroforizarea apei reci, venituri din diverse taxe s.a.), S-a avut in vedere vanzarea a 444.345 Gcal energie termica (catre populatie, agenti economici si institutii) si a 22.000 Gcal catre punctele industriale, precum si Ai grijă de calitatea aerului pe care îl respiri! WWW.

vanzarea a 32.176 MWh energie electrica. In bugetul anului 2019 s-a prevazut o scadere a cantitatii de Gcal livrate cu 63.156 fata de bugetul pe 2018. Pentru anul 2019 se preconizeaza consumul a 332.672 tone carbune si 40.652 mii Smc gaz, care vor costa 89,6 milioane lei. Energia electrica si apa necesara vor costa 13,5 milioane lei (4,3 milioane lei cheltuieli cu apa si 9,2 milioane lei cheltuieli cu energia electrica); reparatiile ce se vor realiza atat in regie proprie cat si cu tertii vor fi de 4,3 milioane lei. Referitor la cheltuielile cu personalul, s-a luat in considerare salariul de baza mediu la 1.01.2019, numarul de zile lucratoare , numarul mediu de zile de concediu de odihna preliminat precum si numarul mediu anual de salariati preliminat. Conform calculelor, s-a planificat suma de 49,8 milioane lei. Valoarea contributiilor unitatii (reprezentand contributia asiguratorie pentru munca 2,25% si varsamintele la fondul pentru handicapati) va fi de 1,7 milioane lei. Facem precizarea ca nu sunt mentionate in BVC (conform principiului prudentei) pierderile induse financiare, in suma totala de 45.087.210 lei, aprobate prin HCL 473/06.11.2015 (suma de 27.046.267 lei) , prin HCL 125/18.10.2016 (suma de 1.342.337 lei) si HCL 315/15.06.2018 ( suma de 10.698.606 lei ) si nici pierderile induse financiare aferente anului 2017, in suma de 16.054.582 lei (aprobate prin HCA 82/19.10.2018). Deasemenea, precizam ca la rezultatul preliminat al anului 2018 au fost luate in considerare: -cheltuieli pentru certificatele EUA aferente anului 2018 in valoare de 26.4 milioane lei (250.000 certificate la un pret estimat de 23 eur/certificat, la un curs de 4,6 lei/eur); - venituri reprezentand pierderi tehnologice induse in valoare de 30,5 milioane lei . PRESEDINTE AL DIRECTOR GENERAL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE Valea Emilian-Stefan

Page lorl COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” SA. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE SECRETARIAT Sediul : Timişoara, str. Ep. J. Lonovici nr. 4 Nr. O.R.C. J35/185/2004 C.U.l. R16063013 HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE AL COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIȘOARA 107 din data de 14.12.2018 Având în vedere Hotărârea nr.9 din 21.12.2017, a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca și componență Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, prin care s-au numit membrii Consiliului de Administraţie; Ținând seama de faptul că, prin Hotărârea nr.9 din 21.12.2017 , a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor care are ca şi componenţă Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, s-au aprobat modificările Actului Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara; Luând în considerare raportul Directorului Economic privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent anului 2019 În conformitate cu Regulamentul de Organizare și Funcţionare al Consiliului de Administraţie al CLT COLTERM S.A. Timişoara, care este constituit conform cu prevederile Legii nr.31/1990, în temeiul H.C.L. nr.313/16.12.2003, în baza Hotărârii A.G.A. nr. nr.9 din 21.12.2017, şi în conformitate cu prevederile art. 27 din Actul Constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, cu unanimitate de voturi, membrii Consiliului de Administraţie, au: HOTĂRÂT Art. 1. Se aprobă, Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Locale de Termoficare COLTERM S.A. aferent anului 2019, conform raportului Directorului Economic şi se înaintează Adunării Generale a Acţionarilor — Consiliul Local al Municipiului Timişoara. Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinat Director Economic la Compania Locală de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică: - D-lui Valea Emilian-Stefan — Presedinte CA - D-lui Șerpe Emil — Director General - Director Economic - Sindicate - Secretariat consiliu de administrație. | PREȘEDINTE AL MEMBRU p ECUTIV AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE VALEA EMILIAN — ŞTEFAN SERPE Emi i ( lar INTOCMIT a SECRETAR CA | LUCACHU DANIELA |

COMPANIA LOCALA DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A.TIMISOARA ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR Sediul : Timişoara, str. Ep. J. Lonovici nr. 4 Nr. O.R.C. J35/185/2004 C.U.l. RO16063013 HOTĂRÂREA ADUNĂRII GENERALE A ACŢIONARILOR COMPANIEI LOCALE DE TERMOFICARE „COLTERM” S.A TIMIȘOARA NR. 5 din 29.03.2019 Consiliul Local al Municipiului Timișoara în calitate de acţionar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timișoara, societate comercială pe acţiuni înregistrată și funcționând legal în România, cu sediul în Municipiul Timișoara, str. Episcop Joseph Lonovici, nr.4, judeţul Timiş, Cod Unic de Înregistrare 16063013, număr de înregistrare în Registrul Comerţului J35/185/2004 întrunit în ședința ordinară din data de 29.03.2019. ora 14.00, în Sala de ședințe a Consiliului. Local al Municipiului Timișoara, în prezența a 9 consilieri din totalul de 27, a dezbătut următoarea ordine de zi: 1. Numirea membru declarat admis in urma selectiei. 2. Aprobare raport anual al comitetului de nominalizare şi remunerare aferent anului 2018. 3. Aprobare raport anual al comitetului de audit aferent anului 2018. 4. Aprobare raport anual al activităţii de administrare aferent anului 2018 şi Proiectul Planului de activitate pentru anul 2019. 5. Aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli aferent anului 2019 6. Informare privind stadiul achizitiei de certificate EUA pentru conformarea 2018 7. Aprobare privind realizarea unui Studiu de Fezabilitate pentru „Eficientizarea sistemului de producere a energiei termice in municipiul Timisoara”. 8. Raport privind garantarea platii catre EON Energie Romania cu cladirea prorietate COLTERM situate in Timisorara str. Piatra Craiului nr. 3 9. Raport privind aprobare deschidere a 2 puncte de lucru in lulius Mall si in Shoping City Timisoara 10, Diverse Având în vedere adresa Consiliului de Administraţie al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara nr.6607/27.03.2019, prin care se prezintă Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2019. aprobat prin HCA nr.107/14.12.2018; În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, privind societăţile comerciale coroborate cu prevederile din Actul constitutiv al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara, OUG nr.109/2011 şi din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale: Consiliul Local al Municipiului Timişoara în calitate de acționar unic al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. întrunit în şedinţa ordinară, cu cu 9 voturi pentru şi 0 abţineri, HOTĂRĂŞTE : Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri şi cheltuieli al Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” SA. Timişoara pentru anul 2019, în conformitate cu adresa de înaintare nr. 6607/27.03.2019. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri este însărcinată d-na. Lucaciu Daniela, în calitate de secretar al Adunării Generale a Acţionarilor Companiei Locale de Termoficare „COLTERM” S.A. Timişoara. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică: Membrilor consiliului de administrație ai “COLTERM” SA; - D-nei. Lucaciu Daniela. Secretar A.G.A. Acţionar. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TIMIȘOARA prin : n 7 SECRETAR A.G.A. D-na LUCACIU DANIELA del 86 PREȘEDINȚE DE ŞI DI. IE fe Pt

Atasament: Anexa-BVC_2019.pdf

CLT COLTERM SA TIMISOARA Timisoara, str. Episcop Joseph lonovici, nr.4 CUI: 16063013 ANEXA Nr.1 BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2019 mii lei Prevederi 4 Propuneri RINA Nr. Estimări denari INDICATORI rd. Pr an PRET “7 | 7=5/4x100 | 8=6/5x100 2020 0 1 2 3 4 5 6 7 8 VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) 1 259,363| 256,769 251,634 99% 98% Venituri din exploatare 2 259,344) 256,750 251,615 99% 98% a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare 8 69,043 68,353 66,986 99% 98% b) transferuri, cf. prev. legale în vigoare: acop. pierderi| 4 34,798 34,450 33,761 99% 98% tehnologice induse din prest serv. Venituri financiare 5 19 19 18 99% 98% Venituri extraordinare 6 0 0 0 Il CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) 7 259,183| 256,592 251,460 99% 98% Cheltuieli de exploatare, din care: 8 258,573) 255,988 250,868 99% 98% A. |cheltuieli cu bunuri si servicii 9 149,196| 147,704 144,750 99% 98% B. |cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate 10 3,120 3,089 3,027 99% 98% C. |cheltuieli cu personalul, din care: 11 49,840 49,341 48,354 99% 98% co Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) 12 46,608 46,142 45,219 99% 98%| C1 ch. cu salariile 13 43,200 42,768 41,913 99% 98% C2 bonusuri 14 3,408 3,374 3,306 99% 98% C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: 15 0 0 0 cheltuieli cu plaţi compensatorii aferente 16 o o o disponibilizărilor de personal C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a 17 1,531 1,515 1,485 99% 98% altor organe de conducere si control, comisii si C5 cheltuieli cu asigurările si protectia socială, 18 1,701 1,684 1,650 99% 98% fondurile speciale şi alte obligaţii legale D. |Alte chelt.de exploatare(certif.CO2,ch.priv.activele cedate | 19 56,418 55,854 54,737 99% 98% si alte op.de cap..etc.) D1 cheltuieli cu majorări şi penalităţi catre Bugetul 4,700 4,653 4,560 99% 98% consolidat D2 cheltuieli cu majorări şi penalităţi catre Creditori 9,400 9,306 9,120 99% 98% D3 alte cheltuieli(certif.CO2,ch.priv.activele cedate si alte 31,690 31,373 30,746 99% 98% op.de cap., cotizatii) D4 ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi 10,000 9,900 9,702 99% 98% necorporale D5 ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi 628 622 609 99% 98%, provizioane Cheltuieli financiare 20 610 604 592 99% 98% Cheltuieli extraordinare 21 0 0 0 III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) 22 179 178 174 99% 98% IV IMPOZIT PE PROFIT 23 0 0 V PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA 24 179 178 174 99% 98% IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: Rezerve legale 25 0 0 Alte rezerve reprezentând facilitaţi fiscale prevăzute de 26 o lege Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi 27 179 178 174 99% 98% Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele | 28 cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plata dobânzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor împrumuturi Alte repartizări prevăzute de lege 29 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. | 30 25, 26, 27, 28, 29 Participarea salariaţilor la profit in limita a 10% din profitul | 31 net, dar nu mal mult de nivelul unul salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exerciţiul financiar de referinţă

Prevederi “4 Propuneri FRI TE Nr. Estimări in ivi INDICATORI rd. vu an | «n [7=5/4x100 | 8=6/5x100 2020 Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local in 32 cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naflonale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care: a)| - dividende cuvenite bugetului de stat 33 b)] - dividende cuvenite bugetului local 33 c)|_- dividende cuvenite altor acţionari 34 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - 35 Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE 36 VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din | 37 a) |cheltuieli materiale 38 b) |cheltuieli cu salariile 39 c) |cheltuieli privind prestările de servicii 40 d) |cheltuieli cu reclama si publicitate 41 e) |alte cheltuieli 42 VIII SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care: 43 5,300 8,000 8,000 151% 100% Surse proprii 44 5,300 8,000 8,000 151% 100% Taxa de dezvoltare 45 IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII 46 5,300 8,000 8,000 151% 100% X DATE DE FUNDAMENTARE 47 Nr. de personal prognozat la finele anului 48 850 840 830 99% Nr.mediu de salariaţi total 49 850 840 830 99% 99% Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat | 50 4,569 4,578 4,540 100% 99% pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza 51 4,235 4,243 4,208 100% 99% cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal | 52 305,110 305,655 303,151 100% 99% mediu ( lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)*1000 Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal 53 mediu (cantitate produse finite/ persoană) Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd7/Rd.1)x1000| 54 999.31 999.31 999.31 100% 100% Plăti restante, în preturi curente 55 140,000 90,000 70,000 64% 78% Creanţe restante, în preţuri curente 56 9,000 8,910 8,732 99% 98% pentru Difector Economic, Sef Dep. Contabilitate, = Canea Uta NV UV Intocmit, Avramovici Mariana dj

CLT COLTERM SA TIMISOARA Timisoara,str. Episcop Joseph Lonovici, nr. 4 CUI : 16063013 ANEXA de fundamentare Nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 si repartizarea pe trimestre a acestora INDICATORI Nr. rd. An precedent (2018) An curent 2019 din care: Aprobat conform HCA 11126.01. 2018 Aprobat conform HCL 287122.0 5.2018 realizat 2018 Propuneri 2019 Trim I Trim II Trim III AN 7=6d/5 4 4a 5 6 Ga 6b, 6c 6d 7 VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29) 220,968 220,968 185,279 259,363 101,587 125,025 139,374 259,363 140% Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+ Rd.10+Rd.13+Rd.14+Rd.15), din care: 220,952 220,952 185,270 259,344 101,583 125,017 139,364 259,344 140% a) din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+ Rd.7), din care: 128,519 128,519 104,433 120,507 59,409 69,196 72,625 120,507 115% a1) |din vânzarea produselor(EE+ET) 127,479 127,479 100,595 118,232 58,840 68,058 70,919 118,232 118% a2) |din servicii prestate(tx avize div) 920 920 2,104 2,055 514 1,028 1,541 2,055 98% a3) |din redevențe şi chi 120 120 123 120 30 60 90 120 98% a4) |alte venituri(fier vechi, deseuri feroase) o o 1,611 100 25 50 75 100 6% b) contract prestari servicii PMT 10,000 10,000 4,181 8,000 1,000 2,500 4,750 8,000 192% 6) statia sortare deseu N |oo|<«|o|o|-|o]o o 2,578 24,166 6,042 12,083 18,125 24,166 937% d) din subvenții şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.11+Rd.12), din care: o 79,333 79,333 73,483 34,426 39,823 41,742 103,841 141% d1) |subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare 55,374 55,374 42,959 34,426 39,823 41,742 [ 69,043 161% d2) transferuri, cf. prev. legale în vigoare: 0UG.46/2015 acop. pierderi tehnologice induse din prest serv. 12 23,960 23,960 30,524 o o o | 34795) 114% e) din producţia de imobilizări 13 1,630 1,630 834 333 665 998 1,330 159% 9, venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie 14 0 o -1,639 0 0% 9) alte venituri din exploatare (Rd.16+Rd.17+Rd.20+Rd.21+Rd.22), din care: 15 1,470 1,470 1,420 375 750 1,125 1,500 106% 91) |din amenzi şi penalităţi 16 650 650 891 175 350 525 700 79%, 92) |din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care: 17 o o o - active corporale 18 0 o o o - active necorporale 19 o 0 0 93) |din subvenții pentru investiţii 20 220 267 50 100 150 200 75% 94) |din valorificarea certificatelor C02 21 o o 0 95) |alte venituri(donatii si subv.primite, bonus cogenerare) 22 600 262 150 300 450 600 229% Venituri financiare (Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28), din care: 23 16 16 10 19 211% a) din imobilizări financiare 24 o b) din investiţii financiare 25 c) din diferenţe de curs 26 d) din dobânzi 27 133% e) 28 167% 3 Venituri extraordinare 29 s|-]o[-[e 0 1 8 7 o oslolc[c][v]«m]c w|olo[o[<]<«[c olelo[ol<«[c Il |CHELTUIELI TOTALE (Rd.31+Rd.139+Rd.147) 30 220,857 220,857 233,766 259,183 88,039 138,469 186,375 259,183 111% 1 [Chettuieri de exploatare (Rd.32+Rd.81+Rd.88+Rd.122), din care: 31 220,181 220,181 233,262 258,573 87,886 138,163 185,916 258,573 111%

INDICATORI Nr. rd. An precedent (2018) An curent 2019 din care: % Aprobat conform HCA 11/26.01. 2018 Aprobat conform HCL 287122.0 5.2018 realizat 2018 Propuneri 2019 Trim | Trim Il Trim Ill AN 7=6d/5 A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.33+Rd.42+Rd.48), din care: 32 138,585 138,585 133,365 149,196 60,702 83,803 104,353 149,196 112% A1 nd stocul Cheltuieli pi (Rd.34+Rd.35+Rd.38+Rd.39+Rd.40+Rd.41), din care: 33 130,966 130,966 125,887 141,227 58,710 79,819 98,377 141,227 112% a) cheltuieli cu materiile prime(carbune si pacura) 34 31,610 31,610 18,862 33,722 12,260 16,405 17,056 33,722 179% b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 35 82,263 82,263 91,138 67,963 35,160 43,463 52,171 67,963 75% b1) |cheltuieli cu piesele de schimb(mat pt rep) 36 1,850 1,850 1,233 1,600 400 800 1,200 1,600 130% b2) |cheltuieli cu combustibilii (gaz) 37 67,863 67,863 86,026 55,963 32,160 37,463 43,171 55,963 65% ind materialele de natura o ctelor de Inventar 38 200 200 533 23 12 17 23 4% 39 12,519 12,519 10,039 13,535 5,038 7,047 9,595 13,535 135%, 40 4,374 4,374 3,056 4,280 820 2,040 3,260 4,280 140% 41 o 2,259 21,704 5,426 10,852 16,278 21,704 961% Cheltuieli privind servi: e executate de terţi (Rd.43+Rd.44+Rd.47), din care: 42 1,689 1,689 2,332 1,429 357 715 1,072 1,429 61% cheltuieli cu întreţinerea şi repara 43 1,000 1,000 1,927 1,016 254 508 762 1,016 53% cheltuieli pi d chiriile (Rd.45+Rd.46) din care: 44 574 574 258 285 71 143 214 285 110% b1) |- către operatori cu capital integral/majoritar de stat 45 262 262 67 226 57 113 170 226 337% b2) |- către operatori cu capital privat 16 312 312 191 59 15 30 44 59 31%, prime de asigurare 47 115 115 147 128 32 64 96 128 87% Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.49+Rd.50+Rd.52+Rd.59+Rd.64+Rd.65+Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.80), din care: 48 5,930 5,930 5,146 6,540 1,635 3,270 4,905 6,540 127% cheltuieli cu colaboratori 49 o o 0 o cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care: 50 300 300 413 355 89 178 266 355 86% b1) [cheltuiel privind consultanţa juridica 51 o de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.53+Rd.55), din care: 52 65 65 44 95 24 48 71 95 216% c1) |cheltuieli de protocol, din care: 53 50 50 31 40 10 20 30 40 129% - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 54 o c2) |cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: 55 15 15 12 55 T4 28 41 55 458% - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi pub modificările ulterioare itate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu 56 - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente i, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare 57 - ch.de promovare a produselor 58 d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.63), din care: 59 d1) |ch.de sponsori are a cluburilor sportive 60 d2) |ch, de sponsorizare a unităţilor de cult 61 d3) |ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale 62 d4) |alte cheltuieli cu sponsorizarea 63 os o Jo[o o Io[o [e[e[c]s o Io[o[o[el[c]s o os lo[o[cl[e[s]s cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane 64 os ]e[s]e[s[s]s]s 4 40 10 o loco |o[e[s]s[s 3 40 69% 0 cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: 65 370 501 125 251 376 501 120% cheltuieli cu diurna (Rd.67+Rd.68), din care: 66

INDICATORI Nr. rd. An precedent (2018) An curent 2019 din care: % Aprobat conform HCA 11/26.01. 2018 Aprobat conform HCL 287122.0 5.2018 Triml Trim Il Trim III 7=6dl5 -interna 67 -externa 68 cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii 69 341 341 85 171 256 113% cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate 70 460 460 115 230 345 185% alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: m 2,254 2,254 559 1,118 1,676 125% i1) |cheltuieli de asigurare şi pază 72 2,000 2,000 495 990 1,485 130% i2) |cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul 73 54 54 28 41 289% 13) cu pregătirea profesională 74 200 200 50 100 150 83% i4) cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: 75 -aferente bunurilor de natura domeniului public 76 i5) |cheltuieli:cu prestațiile efectuate intern 7 cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 78 i7) |cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri 79 i) alte cheltuieli( protect. muncii,carti, dezinsectie,expertize contab., verif..marcare aparate, salubri 80 2,100 2,100 628 1,257 1,885 134% B Cheltu din cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87), care: 81 1,942 1,942 780 1,560 2,340 158% a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale 82 b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale 83 200 200 49 99 148 94% c) ch. cu taxa de licenţă 84 150 150 38 75 113 172% ch. cu taxa de autorizare 85 100 100 25 50 75 256% e) ch. cu taxa de mediu 86 262 262 86 172 258 197% 9 cheltuieli cu alte taxe transport) 87 1,230 1,230 582 1,165 1,747 159% C. Cheltuieli cu personalul (Rd.89+Rd.102+Rd.106+Rd.115), din care: 88 48,730 48,730 12,457 24,904 37,380 109% [e] Cheltuieli de natură salarială (Rd.90+ Rd.94) 89 45,609 45,609 11,647 23,285 34,951 108% Cc1 Cheltuieli cu salariile (Rd.91+Rd.92+Rd.93), din care: 90 42,432 42,432 10,800 21,600 32,400 107% a) salarii de bază 91 42,432 42,432 10,800 21,600 32,400 107% b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) 92 c) alte bonificaţii (conform CCM) 93 c2 Bonusuri (Rd.95+Rd.98+Rd.99+Rd.100+ Rd.101), din care; 94 3 3,177 847 1,685 2551 125% a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 cap. Il din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care: 95 849 849 270 540 810 115% - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 96 -tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; 97 b) tichete de masă; 98 131% c) tichete de vacanţă; 99 d) ch. privind pa area salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent 100

INDICATORI Nr. rd. An precedent (2018) An curent 2019 din care: % Aprobat conform HCA 11126.01. 2018 Aprobat conform HCL 287122.0 5.2018 realizat 2018 Propuneri 2019 Trim | Trim Il Trim III AN 7=6d/5 e) alte cheltuieli conform CCM. 101 C3 |Alte cheltuieli cu personalul (Rd.103+Rd.104+Rd.105), din care: 102 a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal 103 b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti 104 c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator speci comisii si comitete alte 105 s & & o o e Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.107+Rd.110+Rd.113+ Rd.114), din care: 106 1,497 1,497 1,197 1,831 383 765 1,148 1,531 128% a) pentru directori/directorat 107 1,101 1,101 902 1,101 275 550 826 1,101 122% -componenta fixă 108 592 592 417 592 148 296 444 592 142% -componenta variabilă 109 508 508 364 508 127 254 381 508 140% b) pentru consiliul de administraţle/consiliul de supraveghere 110 396 396 295 430 107 215 322 430 146% -componenta fixă 111 286 286 217 314 78 157 235 314 145% -componenta variabilă 112 110 110 78 116 29 58 87 116 149% Cc) pentru AGA şi cenzol 113 d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legi 114 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obliga (Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: G legale iQ 8 1,502 427 1,281 113% a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale 116 934 265 794 113% b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj 117 nd contribuţia la asigurări sociale de sănătate 118 uţiile la fondurile speciale aferente fondului de salari 119 114% e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii 120 f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale 121 D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.123+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care: 122 56,418 41,843 108% a) |cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.124+Rd.125), din care: 123 14,100 10,575 95% - catre bugetul de stat consolidat 124 4,700 3,525 105% - către alţi creditori 125 9,400 7,050 91% b) |cheltuieli privind activele imobilizate 126 o 0% c) |cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului 127 o d) |alte cheltuieli(certif.CO2,ch.priv.activele cedate si alte op.de cap., cotizatii) 128 31,690 15,845 23,768 173% e) |ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale 129 10,000 5,000 7,500 102% f) |ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.131-Rd.134), din care: 130 628 o 7% f1) |cheltuieli privind ajustările şi provizioanele 131 628 o 2% 11.1) |-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor 132

INDICATORI Nr. rd. An precedent (2018) An curent 2019 din care: % Aprobat conform HCA 11126.01. 2018 Aprobat conform HCL 287122.0 5.2018 realizat 2018 Propuneri 2019 Trim | Trim Il Trim III AN 7=6d/5 1.2) |- provizioane in legatura cu contractul de mandat 133 î2) |venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: 134 0% 12.1) |din anularea provizioanelor (Rd.136+Rd.137+Rd.138), din care: 135 -din participarea salariaţilor la profit 136 -din deprecierea Imobilizărilor corporale şi a activelor circulante 137 -venituri din alte provizioane 138 o] o [e]ele[s o] o o o [o]s]e[s o [ol]o]ce]e o| o Cheltuieli financiare (Rd.140+Rd.143+Rd.146), din care: 139 676 676 oŢ o [o]c]e[s]s 61 153 306 o| o [ol]olo]o]c 459 61 121% Cheltuieli privind dobanzile(Rd.141+Rd.142), din care: 140 666 666 600 150 300 450 600 120% a1) |aferente creditelor pentru investiţi 141 a2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă 142 666 666 600 150 300 450 600 120% b) cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.144+Rd.145), din care: 143 10 10 b1) |aferente creditelor pentru investiţii 144 b2) |aferente creditelor pentru activitatea curentă 145 10 10 alte cheltuieli financiare 146 0 0% Cheltuieli extraordinare 147 REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.30) 148 179 13,548 -13,443 s|o[alo[s]<= -47,00 179| 0% venituri neimpozabile 149 cheltui 150 IMPOZIT PE PROFIT 151 > DATE DE FUNDAMENTARE 152 o o Cheltuieli de natură salarială (Rd.89) 153 45,609 45,609 42,997 46,608 11,647 23,285 34,951 46,608 108% Cheltuieli cu salariile (Rd.90) 154 42,432 42,432 40,276 43,200 10,800 21,600 32,400) 43,200 107% Nr. de personal prognozat la finele anului 155 849 849 842 850 850 850 850 850 101% Nr.mediu de salariaţi 156 849 849 798 850 850 850 850 850 107% o a Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.154/Rd.156)/12*1000 157 4,165 4,165 4,206 4,235 4,235 4,235 4,235 4,235 101% b Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.153/Rd.156)/12*1000 158 4,477 4,477 4,490 4,569 4,568 4,566 4,569 4,569 102% a Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd 159 260,250 260,250 232,168 305,110 119,510 147,079 163,957| 305,110 131% b) unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.156 160 c Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care 161 - cantitatea de produse finite (QPF) 162 - pret mediu (p) 163 - valoare=QPF x p 164 - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.164/Rd.2 165 o o[o[ce]e]s o [o[o]c]e]c o [o[o]o]e]c Plăţi restante 166 110,000 110,000 115,175 140,000 140,000 122% Creanţe restante, din care: 167 2,000 2.000 8,921 9,000 9,000 101%

An precedent (2018) An curent 2019 din care: “% INDICATORI Aprobat |Aprobat " |conform |conform HCA HCL 11/26.01. |287/22.0 2018 5.2018 realizat | Propuneri 2018 2019 | | Trimit | Trimill | AN 7=6dl5 - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat 168 400 400 0 - de la operatori cu capital privat 169 100 100 1,685 0% - de la bugetul de stat 170 0 0 0 - de la bugetul local 171 0 0 4,972 0%, - de la alte entitati 1,500 1,500 2,264 0%, Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat) 173 8,879 8,879 4,305 ZI 2,717 63% pentru Director Economic, Sef Departament Contabilitate, Costescu lrina Canea UJta V Intocmi Avramovici Mariana re 4

CLT COLTERM SA TIMISOARA Timisoara, str. Episcop Joseph lonovici, nr.4 CUI : 16063013 ANEXA de fundamentare Nr.3 Gradul de realizare a veniturilor totale mii lei Nr. INDICATORI anul N-2 (2017) % anul N-1 ( 2018) % crt. Aprobat Realizat 4=3/2 Aprobat Realizat 7=6/5 1 2 3 4 5 6 7 Venituri totale( rd.1+rd. 2+rd .3)* din care: 171,993 168,302 98%| 197,008 154,755 79% Venituri din exploatare *) 171,989 168,283 98% 196,992 154,746 79% Venituri financiare 4 19 475% 16 9 56% Venituri extraordinare 0 0 0% 0 0 0% * ) conform prevederilor Ordinului 3145/05.12.2017 veniturile totale si veniturile din exploatare au fost diminuate cu sumele prevazute a se primi de la bugetul de stat ( 16.938 mii lei in realizat 2017; 30.524 mii lei in realizat 2018 ) pentru Direcdor pia Sef Dep.Economic, Costese lrină Canea Uta C ct Intocmit, Avramovici Mariana d s

CLT COLTERM SA TIMISOARA Anexa nr. 4 Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2019 mii lei Data An precedent valoare finaliz 2018 INDICATORI ării Prelimi investi Aprobat FR Aa an 2020 | an 2021 ţiei 0 2 3 4 5 6 7 8 SURSE DE FINANŢARE A | INVESTIŢIILOR, din care: 11,500 3,999 5,300 8,000 8,000 Surse proprii, din care: 11,500 3,999 5,300 8,000 8,000 a) - amortizare 11,500 3,999 5,300 8,000 8,000 b) - profit Alocaţii de la buget Credite bancare, din care: a) - interne ( locale ) b) - externe Alte surse, din care: a) - taxa de dezvoltare b) - (denumire sursă ) CHELTUIELI PENTRU Il INVESTIŢII, din care: 11,500 3,999 5,300 8,000 8,000 Investiţii în curs, din 3,815 1,654 2,332 care:lucrari in continuare a) lucrari in continuare Suprainaltare 1 Compartiment 3 - Depozit zgura si cenusa 100 0 315 Inzidiri refractare si termoizolante CA 1, 2 si 3 - 0 0 0 Retehnologizare CT Buzias + o o 50 Dunarea Retehnologizare PT + CT 0 0 30 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ Reab.RT.primare 492 0 20 Reab.RT.secundare 1,234 1,034 1,112 Reab.recirculari 477 120 175 Refacere trama stradala 1,512 500 630

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) Investiţii noi, din care: 3,224 1,215 1,010 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului Modernizari CT Sud 137 390 Modernizari Cet Centru 2,444 1,215 215 Modernizari CT Cogenerare 43 105 Modernizari St.sort.deseuri 300 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ - Reabilitari CT/PT - Reabilitari Retele termice secundare c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din 3,747 800 132 a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului 3,747 800 132 - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv)

d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) Dotări (alte achiziţii de Pia 714 330 1,826 imobilizări corporale) Dotari 373 230 1,760 Cheltuieli SPF,SF,imobilizari 341 100 66 necorporale Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, 0 0 0 din care: a) - interne b)- externe Sergiu And pentru Director Economic, Costeşcu ri til Sef Depart. Contabilitate, Canea Uta

CLT COLTERM SA TIMISOARA ANEXA 5 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante - mii lei - Nr. Crt. Masuri Termen de [An precedent 2018 An curent 2019 An curent 2020 An curent 2021 Preli at / Realizat Influente (+/-) Influente (+/-) Influente (+/-) Rezultatul brut (+/-|Plati restante |Rezultatul brut (|Plati restante Rezultatul brut (+/Plati restante |Rezultatul brut (+/-) |Plati restante o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a Pct platilor restante Inregistrarea a ... Lei venituri din productia de imobilizari prin executarea de lucrari de investitii in regie proprie Trimestrele Venituri din vanzarea de fier vechi demontat din CET Sud|Semestrul x x Modificari in structura combustibilului utilizat pentru producerea energiei termice. Semestele I-ll x x Majorarea cuantumului subventiei ca urmare a a majorarii pretului Trii N m = estrul IV x x 25,000 Vb Recuperarea pierderilor induse tehnologice Trimestrul IV x x 36,000 30,000 30,000, Majorare capital social An curent x x 22,359 7|Incasari creante 49,825 TOTAL Pct. Il x x 61,000 49,825 52,359 30,000 o Pct Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct | Plati salariale datorate angajatilor aferente anilor 2007 si 2008 in urma proceselor castigate x x N Majorare pret combustibil (gaze naturale) x x m Pierdere indusa de neincasarea la timp a subventiilor x x 4|Alte cauze 13,820 25,000 40,000 30,000 TOTAL Pct. II o o 13,820 25,000 40,000 30,000 Pct III "TOTAL GENERAL 27 -47,000 -115,175 180 -90,350| 180 -71,991 180 -77,991 pentru Director Economic, Sef Departament Economic, intocmit, Canea Uta Avramovici Mariana ta 4 Costescu rii

CLT COLTERM TIMISOARA NOTA DE FUNDAMENTARE A CHELTUIELILOR AFERENTE CONTRACTELOR DE MANDAT PENTRU ANUL 2019 (Rd 106 din Anexa de fundamentare br. 2 la BVC) A. Pentru directori 1,100,834 Componenta fixa Director General 7,270 5 Directori Adjuncti 7,008 Total Componenta variabila Director General 6,406 lei/luna 5 Directori Adjuncti 5,983 lei/luna Total B. Pentru Consiliul de Administratie 429,888 lei Componenta fixa 8 Membri 3,020 lei/luna 1 Secretar 2,000 lei/luna Componenta variabila 8 Membri 1,208 lei/luna Total Total cheltuieli aferente contractel 1,530,722 lei pentru Director con Costespi lrina C | Sef Departament CMRU, Intocmit, N Lucăciu Daniela Avramovici Mariana 14 luni 14 luni 14 luni 14 luni 12 luni 12 luni 12 luni 101,780 490,560 592,340 89,684 418,810 508,494 289,920 24,000 115,968 429,888 Sef Departament Contabilitate, Canea Uta

CLT COLTERM SA TIMISOARA ALTE CHELTUIELI PROPUSE PENTRU BVC 2019 (Cheltuielile din ANEXA 2 rd. 80 si 128) E Activitati / Cheltuieli Valoare din BVC crt. (mii lei) 1 [ACHIZITII 19 1.1 [Publicare anunturi vanzare pt licitatie 10 1.2 |Traducere docum pt achizitii 9 1.3 |Certificare priv semn electronica 0 2 |SSM-SU 81 2.1 |Asigurare pompieri 1 2.2 |Determinare parametrii de inflamabilitate 5 2.3 |Verif.metrol. Si etalon. CT Centru, CET Sud 50 2.4 |Intert.si reparatii mijl.masurare CT Centru, CET Sud 25 3 |SSM-SPP 661 3.1 |Serv medicale de medicina muncii 90 3.2 |Determinari noxe la locurile de munca 20 3.3 |Echipament individual de protectie 432 3.4 |Materiale igienico-sanitare 23 3.5 |Alimentatie de protectie (lapte) 76 3.6 |Materiale sanitare-truse de prim ajutor 12 3.7 |Apa minerala si materiale pt producerea apei carbogazoase 8 4 |DEPARTAMENT LOGISTIC 603 4.1 |Servicii deratizare/dezinsectie 80 42 |Contract RETIM 100 4.3 |Service sisteme de supraveghere 170 44 |Eliminare deseuri 0 45 |Taxe drum, parcare, autorizari 75 46 |Autorizari personal 10 4.7 |Taxe monitorizare gps vehicule 18 4.8 |Inchirieri autovehicule si utilaje 150 5 IT 178 5.1 |Inchiriere licente 0 3.2 |Servicii furnizare licente OVS 90 3.3 |Serv.intetinere Email si a Site-ului 13 5.4 |Suport tehnic Siveco 75 6 |METROLOGIE 71 6.1 |Supraveghere metrologica 56 6.2 |Etalonari etaloane de lucru 15 7 JALTE CHELTUIELI 900 8 CUMPARARE CERTIFICATE DE CO2 31,090 9 |Cotizatii taxe reglementate de acte normative 550 10 |Alte cheltuieli de exploatare 50 TOTAL ALTE CHELTUIELI (rd. 80 si 128 din anexa 2 la BVC) 34,203 Sef Departament Contabilitate, Canea Uţa A Intocmit, Avramovici Mariana d