keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 281/13.05.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - Ronaţ- zona Comoarei"

13.05.2008

Hotararea Consiliului Local 281/13.05.2008
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal - Ronaţ- zona Comoarei"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2008-9216/29.04.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 alin.2 lit. (b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 46alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art.1:Se aprobă Studiul de fezabilitate "Extinderi reţele apă-canal- Ronaţ- zona Comoarei", potrivit proiectului P06/2008 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţia Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Serviciului Control şi Audit Intern;
- Biroului Relaţii Publice;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Extindere reţea de apă - canal Ronaţ – zona Comoarei” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 3.581,498 mii lei / 952,102 mii EURO Construcţii-montaj : 3.083,413 mii lei / 819,687 mii EURO

Evaluarea investiţiei în lei : Anul I 3.581,498 mii lei / 952,102 mii EURO Durata de realizare a investiţiei: 8 luni Capacităţi realizate : -Apă L =1.035 m, De 125 x 11,4 mm din tuburi PE-HD -Debit transportat Q = 11 dmc / sec -Canal L = 1.168 m, De 315 x 9,2 mm din tuburi PVC cu mufă -Debit transportat Q = 51 dmc/sec -Canal L = 1.643 m, De 400 x 11,7 mm din tuburi PVC cu mufă -Debit transportat Q = 93 dmc/sec

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC2008-9216/29.04.2008

R E F E R A T

Localitatea Timişoara dispune de un sistem centralizat de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate menajere.

Reţelele de apă şi canalizare existente nu acoperă toate zonele construite, situaţie întâlnită şi în cartierul Ronaţ - zona Comoarei pe str : Comoarei, Banu Udrea, Sacului, Pastorilor, Liman, Mărginenilor,C.A.Rosetti, Liliacului,Roşiori. Această deficienţă impune realizarea unor reţele de apă şi canalizare pe aceste străzi.

Prin această investiţie se vor realiza reţelele de apă şi canalizare pe străzile menţionate anterior, rezolvând şi gravele probleme de mediu existente în acest moment în cartier (deversări ale apelor menajere în canalele pluviale deschise).

Valoarea totală a investiţiei ,, Extinderi reţele apă-canal- Ronaţ- zona Comoarei ” este estimată la 3.581.498 lei (cu TVA), respectiv 952.102 Euro (1 EURO=3,7617 lei la data de 03.03 .2008).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului : ,, Extinderi reţele apă- canal- Ronaţ- zona Comoarei ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 06/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, ing. DUMITRU ANDOR ing. IOAN ZUBAŞCU

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, AVIZAT JURIDIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : MO ; Ex:1