keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 440/15.12.2009 privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din fondul de rulment

15.12.2009

Hotararea Consiliului Local 440/15.12.2009
privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din fondul de rulment


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 29901/04.12.2009 al Primarului Municipiului Timişoara - domnul Dr.Ing. Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistic, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comert, regii autonome şi societţi comerciale, Comisiei pentru administraţie local, juridic, ordine public, drepturile omului şi probleme ale minoritţilor, Comisiei pentru cultur, ştiinţ, învţmânt, sntate, protecţie social, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
Având în vedere Legea nr. 18/2009 - privind bugetul de stat pe anul 2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 236/30.06.2009 privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din fondul de rulment;
În conformitate cu prevederile art.58 alin.3 şi alin.4 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, modificată;
În temeiul art. 36 alin. 4, lit (a) şi art. 63, alin. 1, lit. (c) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia public local, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din fondul de rulment, cuprinsă în Anexa 1 - Lista de investiţii pentru obiectivele realizate din fondul de rulment pe anul 2009 rectificată, şi Anexa 2 , care fac parte integrantă din hotărâre.

Art. 2: Totalul sumei alocate lucrărilor finanţate din fondul de rulment rămâne nemodificat.

Art. 3: La data emiterii prezentei hotărâri se modifică în mod corespunzător Hotărârea Consiliului Local nr. 236/30.06.2009 privind rectificarea sumelor pentru obiectivele finanţate din fondul de rulment.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotrâri se încredinţeaz Direcţia Economic, Direcţia Edilitar, Direcţia Patrimoniu, Direcţia Urbanism din cadrul Primriei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotrâre se comunic:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara ;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu
- Biroul Control Intern şi Managementul Calităţii
- Administraţiei Financiare a Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Timiş;
- Mass media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA WOLF
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_FR.pdf

MUNICIPIUL TIMISOARA APROBAT DIRECTIA ECONOMICA E SERVICIUL BUGET SC 2009-29901/04.12.2009 REFERAT Avind in vedere HCL nr.236/30.06.2009, in conformitate cu Legea 273/29.06.2006 privind finantele publice locale, art.58, si a Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala modificata, art.2 si art.4 si art.36, alin(4) lit.a si art.1,lit.c, Directia Economica si Directia de Dezvoltare prin Serviciul Buget propune rectificarea Fondului de rulment conform anexei nr.l si 2, datorita contextului actual, criza economica financiara care afecteaza tot sistemul solicitam rectificarea fondului de rulment avind in vedere achitarea platilor restante la obiectivele de investitii. DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIUL BUGET EC.SMARANDA HARACICU EC.STELIANA ȘŞTANCIU COD FP33-01,Ver.1

Atasament: Anexa_2_FR_cu_amendament.pdf

ROMÂNIA | JUDEȚUL TIMIŞ _ MUNICIPIUL TIMIŞOARA Nr SC2009-29901/04.12.2009 FARAN e. | RSS EA LISTA DE INVESTIȚII PENTRU OBIECTIVELE R REALIZATE DIN FONDUL DE RULMENT 2009 conform HCL nr.4b/ 15 .12.2009 rectificare 6 mii lei Denumirea obiectivului Valoare PREVEDERI 2009 Data inceperii executiei Totală Total Surse Credite Credite Alte Fond Rulment Nr.si data acord M.F. | Proprii Bancare Bancare Surse Nr.si data act aprobare col.5 la col. 9 Interne Externe | 2 3 4 5 6 1 8 i 02:01.05 Autorităţi executive. | | 187.90 COCOR IES STERE 1 787.90 C. Dotări independente şi alte investiţii | 787.90 | 787.90 Dotări independente 203.21 2035.21 Dotări Primărie E | 205.21 205.21 Studii şi Proiecte | 582.69 | 582.69 DAL+PT Reabilitare imobil Piaţa Libertăţii nr.1 | Sistem infogeografic de administrare a PMT . , 54.02.10 Servicii publice comunitare de evidență a populației _ i IT 500.00 A. Lucrări în continuare 500.00 | | 500.00 Casa căsătoriilor şi Direcţia de evidență a A persoanelor 500.00 | 500.00 66.02 Sănătate iii DI TAB TITI TEI 00 66.02: 06. spitale e TIT E 1400 TA 00. C. Dotări independente şi alte investiții 74.00 74.00 Studii şi Proiecte 74.00 74.00 Consultanţă + Asistenţă juridică pentru Finalizarea Noului Spital Clinic Municipal Timişoara 0.00 0.00 DAL Reabilitare, modernizare Ambulatoriul Clinicii de Chirurgie Crariio- | Maxilo-Faciale al SCMU Timişoara 74.00 74.00 67.02 Cultură, recreere şi religie IE DS 125382 0 1,253.82 67.02.03.04 Instituții publice de spectacole şi concerte UE | II 5122 | 51.22 B. Lucrări noi | | 51.22 | 51.22 Reabilitare Palatul Culturii 67.02.05.03 Întreţinere grădini, parcuri, zone verzi, baze Sportive şi de agrement | 67.02.05.03.02 Întreţinere grădini, parcuri, zone verzi, baze sportive şi de agrement 1,202.60 1,202.60 A. Lucrări în continuare | 393.16 393.16 1,202.60 1,202.60 Amenajare Parc zona Bucovina HCL 161/2008 393.16 | 393.16 RE ciocni

E Denumirea obiectivului Data inceperii executiei Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare PREVE RI 2009 Totală Total Surse Credite Credite Alte Fond Rulment Proprii Bancare. Bancare Surse col.5 la col. 9 Interne Externe 2. 3 4 5 6 1 B. Lucrări noi Modernizare Scuar Bihor, HCL 498/2007 Modernizare Scuar Arhanghelii Mihail şi Gavril, HCL 487/2007 PT Modernizare Parc Vasile Pârvan, HCL 556/2008 C. Dotări independente şi alte investiții Dotari Mediu Bust Regina Maria Studii şi Proiecte | Actualizare SF+PT Reamenajare Parcul Botanic etapa 1 Actualizare SF+PT Reamenajare Parcul Rozelor Actualizare SF+PT Reamenajare Parcul Justiției Actualizare SF+PT Reamenajare Parcul Alpinet 70.02 Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică. '70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului: de locuințe A. Lucrări în continuare Reabilitare termică bloc A2, Calea Al. Il. Cuza, nr.10 , Reabilitare termică bloc 36, Aleea Martir O. Țintaru, nr.1 2.21 2.21 Reabilitare termică bloc de locuințe Calea Şagului 41-43 3.48 3.48 B. Lucrări noi . 1,500.30 _1,500.30 Reabilitare termică bloc P-ța Mărăşti nr.1-2 HCL 226/2009 Reabilitare termică bloc str.1 Decembrie 1918 nr.20, HCL 226/2009 Reabilitare termică bloc str. Petre Râmneanţu nr.15/AHCL 226/2009 Reabilitare termică bloc str. Zlatna nr.6 HCL 226/2009 Reabilitare termică bloc str. Petre Râmneanțu nr.8&HCL 226/2009 Reabilitare termică bloc Calea Al. loan Cuza nr.8, HCL 226/2009 | 117.74 117.74 Reabilitare termică bloc Calea Torontalului nr.13, HCL 226/2009 50.34 | 50.34 Reabilitare termică bloc Bv.General Dragalina nr.42, HCL 226/2009 | Reabilitare termică bloc str. Burebista nr.10, HCL 226/2009 Reabilitare termică bloc str. A. Ipătescu nr.16 -Fructelor nr.8, HCL 226/2009 : 330.00 | 330.00 Reabilitare termică bloc Intrarea Zenit nr.8, HCL 226/2009 36.40 | Reabilitare termică bloc str. Dinu Lipatti nr.2, HCL 226/2009 Reabilitare termică bloc str. Salciei nr.2, sc.A, HCL 226/2009 Reabilitare termică bloc str. Titan nr.9, sc.B+C, HCL 226/2009 28.33 Reabilitare termică bloc str.Titan nr.6, sc.A+B,- Tapia nr.13,sc.C, HCL | ! 226/2009 | | Reabilitare termică bloc str. Golescu nr.8, HCL 226/2009 Reabilitare termică bloc str.Cosminului nr.31, sc.A+B, HCL 226/2009 2.49 2.49 47.19 | 47.19 750.00 17.50.00 ezite Eat za , 3 i 13.78 | 13.78 73.78 | 73.78 676.22 676.22 200.00 : 200.00 200.00 200.00 101.22 101.22 175.00 175.00 320.66 DO _14,320.66 616.13 _1,616.13 14, Ţ 1 e < LG <f — = o GQ — = a LO e N E TE IE i ,

Denumirea obiectivului (| "PREVE RI 2009 Data inceperii executiei Totală Total Surse Credite Credite Alte Fond Rulment Nr.si data acord M.F. Proprii Bancare Bancare Surse Nr.si data act aprobare col.5 la col. 9 Interne Externe 9 Reabilitare termică bloc str, Diaconu Coresi nr.119, bl.3, HCL 226/200 | 16.47 16.47 Reabilitare termică bloc str. Dr.lon Mureşan nr.107, HCL 226/2009 4.12 | | 412 Reabilitare termică bloc str. Gavril Muzicescu nr.1 A, bl. 15/2, HCL 226/2009 179.30 179.30 Reabilitare termică bloc str. Zarand nr.3-5-7-9, HCL 226/2009 35.77 | 35.77 Reabilitare termică bloc str. Filateliei nr.1, HCL 226/2009 1278 1278 Reabilitare termică bloc str. Mioriţa nr.2, bl.3, HCL 226/2009 | 41.15 | 41.15 Reabilitare termică bloc str. Socrate nr.15, sc.A+B, HCL 226/2009 | 10.10 10.10 C. Dotări independente şi alte investiții 105.46 105.46 Studii şi proiecte 105.46 | 105.46 DAL + PT Reabilitare termica cladiri - proiectare obiective pe grupe = a A. Lucrări în continuare 3,404.20 | 3,404.20 Sistem major canal - cartier Urseni - Uzina de apă 1, HCL 489/2005 | 242.06 | 242.06 Sistem major canal Cartier Plopi - etapa Il, HCL 281/2007 623.77 623.77 Sistern major canal Cartier Kuntz - etapa a II-a, HCL 175/2007 | 76.72 | 76.72 Sistem major canal Cartier Ciarda Roşie - etapa Il, HCL 177/2007 | 98.86 98.86 Viabilizare terenuri cu utilități, zona Armoniei nr.4-6 TMS, HCL 488/2007 3,818.83 22.61 ! 22.61 1,076.09 1,076.09 Viabilizare canal B-dul Industriilor - Calea Moşniței, HCL 179/2007 Extindere rețele apa-canal Plopi, zona Jokai Mor, HCL 243/2008 Extindere rețele apă cartier Kuntz, HCL 239/2008 | | Alimentări cu apă industrială fântâni ornamentale şi zone verzi, HCL 280/2008 | 14.01 | 14.01 Extindere rețele apă-canal str. Ernest Neumann (zona Torontal) HCL245/2008 | 71.33 71.33 Extindere rețea apă-canal str. Ana Lugojana, zona Lidia Mureş, HCL | 241/2008 | SUN Extindere rețele apă-canal Ciarda Roşie, zona Chevereş, 50.30 | | 50.30 399.73 73.10 | | | 73.10 158.07 | | 158.07 HCL 23772008 277.87 II | 277.87 Extindere rețele apă zona Rudolf Walter, HCL 242/2008 | 151.23 151.23 Extindere rețele apă-canal Mehala - zona Aleea Viilor, HCL 238/2008 | 68.45 68.45 B. Lucrări noi Extindere rețele apă-canal Ronat (zona Comoarei), HCL 281/2008 Extindere rețele canal Fratelia zona Cercului, 557/2008 Extindere rețele apă-cartier Ghiroda, 558/2008 C. Dotări independente şi alte investiții Studii şi proiecte 14.28 14.28 20.83 | 20.83

Valoare PREVE' RI 2009 | Totală Total Surse Credite Credite Alte Fond Rulment Proprii Bancare Bancare Surse. Interne Externe Denumirea obiectivului | (0 Data inceperii executiei | m Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare col.5 la col. 9 2 3 | SF+PT Extinderi rețele apă - Cartier Plopi 70.02.06 Iluminat public şi electrificări rurale 910.71 A. Lucrări în continuare 1,910.71 | 1,910.71 Extindere rețele iluminat public zona de Nord | 1,120.15 | 1,120.15 Extindere rețele iluminat public zona de Sud 70.02.50 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor ş A. Lucrări în continuare Viabilizare teren pentru loc. Miloia III, HCL 412/2002, HCL 117/2004 PT+Reabilitare Piața losefin Reabilitarea şi revitalizarea fortificației Cetății Timişoara - Bastionul Thefezia 180.00 | 180.00 B. Lucrări noi | 500.00 Cofinanţare lucrări. de execuție AXA 1 Cofinanţare Extindere Piaţa de Gros (cooperare transfrontalieră cu Szeged) C. Dotări independente şi alte investiții Dotari Mediu Achiziţie laptop şi cartela pentru harta de zgomot. 4.86 | 4.86 Achiziție analizator portabil pentru COV-uri | 13.86 | 13.86 Achiziție analizator portabil pentru monitorizare CO, | Studii şi proiecte Consultanță+Studii şi proiecte pentru accesare fonduri europene Studii de fundamentare+ Masterplan+PUG digital Studii directoare privind densificarea țesutului urban în Municipiul Timişoara (25 studii) Studii facilități sportive PUZ Piata 700 SF+PT Amenajarea malurilor Canalului Bega SF+PT Reabilitarea zonei Centrale a Municipiului Timişoara, parte a patrimoniului cultural, național, în vederea valorificării potențialului său turistic - AXA 5 | Actualizare SF +PT Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timişoara - Cetate Cercetare şi dezvoltare în domeniul protecției mediului 81.01.06 Energie termică A. Lucrări în continuare Reabilitare termică bloc A2, Calea Al. l. Cuza, nr.10 Reabilitare termică bloc 36, Aleea Martir O. Țintaru, nr.1 Reabilitare termică bloc de locuințe Calea Șagului 41-43 C. Dotări independente şi alte investiții Studii şi proiecte | 20.83 T î 190.56 ezvoltării e 304.27 300.00 500.00 | 500.00 6,143.00 1,000.00 1,000.00 2,450.00 2,450.00 750.00 | | 750.00 350.00 350.00 130.00 150.00 3735.00 373.00 1,000.00 | 1,000.00 45.00 | 45.00 23.00 23.00 0.00 0.00 0.00

Denumirea obiectivului (0 Data inceperii executiei —- Totală Total Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare col.5 la col. 9 3 _ o a m A o O m VM a a O Se m 8 o a C o O 512.02 Surse Proprii Bancare Interne PREVE' "RI 2009 Credit e SRI, Credite Alte Bancare Surse Externe Fond Rulment 138.00 Studii şi proiecte | 138.00 Actualizare SF+PT Consolidare Pod Eroilor 70.00 Actualizare SF+PT Consolidare Pod Uzina de apă C. Dotări independente şi alte investiții C. Dotări independente şi alte investiții i Studii şi proiecte | 156.50 SF+PT Stație intermodală Dâmbovița 156.50 A. Lucrări în continuare Modernizare bd. L.Rebreanu - |. Bulbuca 300.00 Amenajare str. Mureş 8.43 Amenajare Botoca Drăghicescu, HCL 409/2006 3.80 Amenajare str. Bruxelles, HCL 412/2006 | 370.72 Amenajare str. Pius Brânzeu, HCL 403/2006 408.64 Amenajare str Barsei, HCL 426/2006 i 0.84 Amenajare str Gr Alexandrescu, HCL 417/2006 | 2.26 Amenajare str Jose Silva, HCL 418/2006 | | | 374 Amenajare str. Bârzava, HCL 416/2006 448.87 B. Lucrări noi 418.81 PT + Modernizare Calea Torontalului si extindere HCL 247/2008 418.81 C. Dotări independente şi alte investiții , 445.22 Studii şi proiecte 445.22 SF + PT Amenajare str. Cronicar lon Neculce | 0.40 SF Amenajare str. Muzicescu | 116.35 a stramta Bates E eri Actualizare SF Modernizarea Calea Torontalului si extindere 14.88 Actualizare SF Reabilitare str. Văcărescu pe tronsonul dintre bd. Regele Carol şi Spl. T. Vladimirescu Actualizare SF+PT Reabilitare str. Văcărescu pe tronsonul dintre bd. Regele Carol şi Bd. 16 Dec. 200.00 SF + PT Amenajare zona Polona | 53.19 | N SF Amenajare str. Brazilor 84.02.50 Alte cheltuieli în domeniul transporturilor C. Dotări independente şi alte investiții 0.40 1,100.00 1,100.00 GIS EEE SITE 1,100.00

Denumirea obiectivului Data inceperii executiei Nr.si data acord M.F. Nr.si data act aprobare Totală Total Surse Credite d _ Credite Alte Fond Rulment Proprii Bancare Bancare Surse col.5 la col. 9 Interne Externe Dotări independente 1,100.00 1,100.00 Achiziţii mijloace de transport (rata BRD - 2 luni) o > O S = - ERIE EROS / serviciul Investiții, Mihaela JURCA ,

Atasament: Anexa_1_fr.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA SERVICIUL BUGET ANEXA Acoperirea golurilor temporare de casa = 9.076.52 mii lei Finantare investitii conform anexa 2 = 21.254,23 mii lei Total Fond =30.330,75 miillei DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIUL BUGET EC.SMARANDA HARACICU EC.STELIANA STANCIU Con 2 53-0/,Ver 4