keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara

28.07.2009

Hotararea Consiliului Local 277/28.07.2009
privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009- 16105/16.07.09- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor si al Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Ţinând cont de dispoziţiile :
Art. 31 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, modificată;
Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată ;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct.-ul 14 din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală
republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată şi modificată ;


HOTARASTE

Art. 1. Se aprobă delegarea gestiunii serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă, pe o perioada de 30 de ani, operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara.

Art. 2. Se aprobă contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini şi Regulamentul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare conform Anexelor IV şi VIII, care fac parte integrantă din contractul de delegare a gestiunii.

Art. 4. Se mandatează Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, reprezentată prin domnul Ostaficiuc Constantin în calitate de preşedinte, să semneze în numele şi pe seama Municipiului Timişoara ,contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare atribuit direct operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara .

Art. 5. Începând cu data prezentei hotarari inceteaza prin acordul partilor contractul de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru municipiul Timişoara nr.14371/04.07.2007, încheiat în data de 03.07.2007 între Consiliul Local al Municipiului Timişoara, în calitate de concedent şi S.C. AQUATIM S.A., în calitate de concesionar.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Edilitara din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- S.C. AQUATIM S.A.
- Mass - media locale;


Presedinte de sedinta
MIHAI RITIVOIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_4.pdf

Pagina 1 din 35

ANEXA NR.IV

CAIET DE SARCINI

pentru delegarea directă a serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare către operatorul regional SC AQUATIM SA

CAPITOLUL I Generalităţi

Prezentul caiet de sarcini, întocmit pe baza legislaţiei în vigoare, cuprinde condiţiile minime pentru delegarea directă de gestiune a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare aferent unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş: Judeţul Timiş Municipiul Timisoara Oraşele: Recas, Buzias, Jimbolia, Sannicolau Mare, Faget, Ciacova, Gataia, Deta Comunele: Ştiuca, Sanmihaiu Roman, Becicherecu Mic, Satchinez, Sacosu Turcesc, Sag, Ghiroda, Pischia, Racovita, Comlosu Mare, Cenei, Uivar, Cenad, Beba Veche, Varias, Costeiu, Criciova, Curtea, Bethausen, Liebling, Mosnita Noua, Denta, Foeni, Manastiur, Checea, Fibis, Ghilad, Bucovăţ, Victor Vlad Delamarina, Nădrag, Banloc, Sacalaz, Parta, Giulvăz, Giarmata, Lovrin, Teremia Mare, Tomnatic, Saravale, Giroc, Gottlob, Sâmpetru Mare, Balinţ, Jebel, Voiteg, Peciu Nou, Periam, Traian Vuia, Tomeşti către operatorul regional SC AQUATIM SA al căror acţionari vor fi Municipiul Timişoara, Judeţul Timiş, Oraşul Jimbolia, Oraşul Deta, Oraşul Sannicolau Mare, Oraşul Buziaş, Oraşul Făget, Oraşul Recaş, Oraşul Ciacova, Oraşul Gătaia, Comuna Ghiroda şi Comuna Săcălaz. Caietul de sarcini este anexă la Contractul de Delegare – delegare directă a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare aferent unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş.

CAPITOLUL II

Obiectul, aria delegării şi obiectivele Autorităţii Delegante

A. Datele de identificare a serviciului public

1. Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare care face obiectul concesiunii este aferent unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

2. Autoritatea Delegantă a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş în numele unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş.

3. Prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează pe teritoriul, privit ca unitate administrativ teritorială, a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, precum şi pe orice alt teritoriu pe care se află orice bunuri aflate în proprietatea Autorităţii Delegante şi care sunt concesionate delegatarului prin contract, denumit în continuare Aria delegării. Aria delegării este definită în raport cu utilizatorii, de punctele de delimitare a instalaţiilor dintre operator

şi utilizator. În cazul delegarii directe conform legii 241/2006 aserviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare,

din raţiuni de eficientizare a costurilor de operare, la solicitarea unei membru al asociaţiei interesat, cu acordul adunării generale a asociaţiei şi cu avizul autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre, operatorul regional poate subdelega unui alt operator, prin licitaţie publică, gestiunea unei activităţi din cadrul serviciului furnizat/prestat, respectiv operarea şi exploatarea părţii corespunzătoare a infrastructurii tehnico- edilitare aferente serviciului, prin derogare de la prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, aprobată cu modificări prin Legea nr. 22/2007.

4. Obiectul Contractului îl constituie delegarea directă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Aria delegării, prin care i se transmite Delegatarului dreptul exclusiv şi obligaţia de a presta

Pagina 2 din 35

serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi de a exploata, întreţine, reabilita, moderniza şi extinde sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare necesare pentru prestarea acestor servicii, în condiţiile contractului de delegare – delegare directă ce se va încheia de concedent şi delegatar şi a legislaţiei aplicabile.

Sub rezerva (i) situaţiei de fapt existente la data încheierii contractului de delegare de către concedent şi delegatar, în special starea tehnică a bunurilor atribuite în concesiune delegatarului prin contractul de delegare, precum şi (ii) a prevederilor contractului de delegare ce va fi încheiat de către concedent şi delegatar, obiectivele pe care Autoritatea Delegantă doreşte să le realizeze sunt:

a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice şi în scopul atragerii

investiţiilor profitabile pentru comunităţile locale; c) dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; d) protecţia mediului; e) asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare Utilizator cu care se încheie contracte de furnizare; f) menţinerea în stare perfect funcţională şi îmbunătăţirea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare

în Aria Delegării; g) îmbunătăţirea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; h) menţinerea unor preţuri şi tarife cât mai scăzute pentru apă şi canalizare, conform standardelor serviciilor

publice de alimentare cu apă şi de canalizare; i) echilibrul financiar al Operatorului, cu respectarea preţurilor şi tarifelor; j) creşterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare până la

atingerea limitelor întregii Arii a Delegării; k) calitatea bună a Serviciilor delegate şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă; l) menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea în bună stare a echipamentelor şi lucrărilor cuprinse în Serviciile

delegate; Obiectivul pe termen mediu şi lung al prezentului Contract de Delegare este, de asemenea, Dezvoltarea Regională. MUNICIPIUL TIMIŞOARA B. Componenta obiectelor tehnologice ale sistemului public de alimentare cu apă Prezentarea de mai jos (i.e. din prezenta secţiune B. (Componenta obiectelor tehnologice ale sistemului public de alimentare cu apă)) se face în scopul stabilirii situaţiei de fapt existente în prezent, fără a constitui obligaţii pentru viitorul delegatar.

1. Sursa de apă

În Municipiul Timişoara sursele de apă în vederea potabilizării sunt: 67% din sursă de suprafaţă provenită din râul Bega şi 33% din sursă subterană provenită din trei fronturi de captare.

1.1 Sursa de apă de suprafaţă

Captarea apei din râul Bega se face printr-o priză de mal amplasată pe malul stâng al râului Bega amonte de Uzina Hidroelectrică, şi este compusă din două compartimente, una în funcţiune şi una de rezervă, având o deschidere totală de 6,50m.

Capacitatea instalată a sursei este de 1.240l/s, 107.136mc/24h, 39.104.640mc/an şi acoperă 70% din necesităţile de debit estimate ale sistemului, fiind necesare doar lucrări de modernizare nu şi extinderi pe perioada concesionării.

Captarea apei din râul Bega pentru folosinţă industrială se face printr-o priză de mal amplasată pe malul drept al râului Bega amonte de Uzina Hidroelectrică.

Capacitatea instalată a sursei este de 150l/s, 12.960mc/24h, 4.730.000mc/an şi acoperă 100% din necesităţile de debit estimate ale sistemului, nefiind necesare lucrări de extindere pe perioada concesionării. 1.2 Sursa de apă subterană

Sursa de apă subterană este asigurată din trei fronturi de captare, după cum urmează : - Frontul de captare Timişoara Sud-Est, compus din 16 foraje organizate în grupuri de fântâni, captează apa

de la adâncimi cuprinse între 60-80m, cu o capacitate proiectată de 210 l/s şi care în prezent captează un debit de 120l/s.

- Frontul de captare Timişoara Est compus din 40 foraje, captează apa de la adâncimi cuprinse între 110m- 160m, cu o capacitate proiectată de 600l/s şi care în prezent captează un debit de 370l/s.

Pagina 3 din 35

- Frontul de captare Timişoara Vest compus din 6 foraje, captează apa de la adâncimi cuprinse între 130m- 200m, cu o capacitate proiectată de 34l/s şi care în prezent captează un debit de 20l/s.

Capacitatea totală instalată a sursei este de 510l/s, 44.064mc/24h, 16.083.360mc/an şi acoperă 30% din necesităţile de debit estimate ale sistemului, nefiind necesare lucrări de extinderi pe perioada concesionării.

2. Tratarea apei

2.1 Tratarea apei provenită din sursa de suprafaţă. Staţia de Tratare a Apei Bega Staţia de Tratare a Apei Bega asigură tratarea apei brute captate din râul Bega în vederea potabilizării,

înmagazinarea şi pomparea acesteia în reţeaua de distribuţie a municipiului Timişoara.

Staţia de tratare cuprinde:

- gospodărie de reactivi ; - camere de amestec ; - camere de reacţie ; - decantoare ; - staţii de pompare treapta I ; - staţii de filtrare ;

2.1.1 Gospodăria de reactivi se compune din staţia de preparare şi dozare a soluţiilor de reactivi şi staţia de dezinfectare. Reactivii utilizaţi în procesul de potabilizarea a apei brut captate din râul Bega sunt: - sulfat de aluminiu tehnic ; - aluminat de sodiu (ALSAL) ; - var (în rezervă alternativă la ALSAL) ; - cărbune activ vegetal pulbere ; - clor.

Gospodăria de reactivi este dimensionată pentru un debit de tratare a apei brute de 1.240l/s, 107.136mc/24h, 39.104.640mc/an şi acoperă 70% din necesităţile de debit estimate ale sistemului, fiind necesare doar lucrări de modernizare nu şi extinderi pe perioada concesionării.

Dezinfectarea apei se face cu clor în mai multe puncte de pe fluxul tehnologic funcţie de calitatea apei brute

în regim automat. Instalaţia de dozare asigură flexibilitate în funcţionare şi totodată permite dezinfecţia apei chiar şi în cazul unor avarii.

Nu sunt necesare extinderi pe perioada concesionării.

2.1.2 Camera de amestec Amestecul reactivilor cu apa brută se realizează în cele două camere de amestec (una în funcţiune, a doua

fiind de rezervă). Acestea sunt de tip static prevăzute cu şicane şi salt hidraulic, realizate din beton armat. Sunt necesare doar lucrări de modernizare nu şi extinderi pe perioada concesionării. 2.1.3 Camera de reacţie

În camera de reacţie are loc coagularea şi formarea flocoanelor în urma reacţiei dintre suspensiile coloidale din apă şi reactivii adăugaţi. Cele trei camere de reacţie sunt de tip static longitudinal cu salt hidraulic, având fiecare 6+1 şicane cuplate constructiv într-o baterie realizată monolit din beton armat. Sunt necesare doar lucrări de modernizare nu şi extinderi pe perioada concesionării. 2.1.4 Decantoare

Decantarea apei tratate cu coagulant se realizează prin intermediul a 33 bucăţi decantoare de tip longitudinal având debitul total de 1.240l/s, 107.136mc/24h, 39.104.640mc/an şi acoperă 70% din necesităţile de debit estimate ale sistemului, fiind necesare doar lucrări de modernizare nu şi extinderi pe perioada concesionării. Dimensiunile caracteristice ale decantoarelor sunt: lungimea 32m, lăţimea 4m, înălţimea medie 3,5m, volumul util 300mc.

2.1.5 Filtrarea

Filtrarea apei decantate se realizează prin intermediul a 28 bucăţi filtre rapide deschise cu o suprafaţă totală de 1200mp. Sunt necesare doar lucrări de modernizare nu şi extinderi pe perioada concesionării. Filtrele sunt amplasate în trei Staţii de filtrare.

Pagina 4 din 35

2.1.6 Monitorizarea calităţii apei pe fluxul de tratare se realizează în flux. Parametrii monitorizaţi sunt: turbiditate, pH, clor liber rezidual. Monitorizarea parametrilor de calitate ai apei potabile conform Legii apei 458/2002 cu modificările şi completările ulterioare se face într-un laborator central amplasat într-o clădire separată. 2.2 Tratarea apei provenită din sursa de subterană. Staţia de Tratare a Apei Urseni

Staţia de Tratare a Apei Urseni asigură tratarea apei brute captate din subteran în vederea potabilizării, înmagazinarea şi pomparea acesteia în reţeaua de distribuţie a municipiului Timişoara.

Staţia de tratare cuprinde:

- aerarea; - treapta a I-a de filtrare, deferizare; - trepta a II-a de filtrare, demanganizare; - dezinfectarea apei

2.2.1 Aerarea Treapta de aerare are ca scop creşterea concentraţiei de oxigen în apă, desorbţia unor gaze dizolvate (CO2,

H2S) şi oxidarea parţială a fierului bivalent şi a manganului bivalent. Aerarea se realizează în 8 bazine de aerare, construite din beton şi având fiecare dimensiunile: 10,0 x 3,0 x 2,40m. Bazinele de aerare sunt amplasate între filtrele de treapta a I-a şi filtrele de treapta a II-a. Acestea sunt echipate cu perii orizontale pe tamburi rotativi(Kessener), câte două pe fiecare bazin de aerare în parte.

Sunt necesare doar lucrări de modernizare nu şi extinderi pe perioada concesionării. 2.2.2 Trepta a I-a de filtrare, deferizarea

Filtrarea apei aerate în vederea deferizării se realizează în 6 filtre deschise rapide cu o suprafaţă de totală de 342mp.

Sunt necesare doar lucrări de modernizare nu şi extinderi pe perioada concesionării.

2.2.3 Treapta a II-a de filtrare, demanganizare Filtrarea apei deferizate în vederea demanganizării se realizează în 8 filtre deschise rapide cu o suprafaţă

de totală de 456mp. Sunt necesare doar lucrări de modernizare nu şi extinderi pe perioada concesionării.

2.2.4 Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei se face cu clor în conducta de colectare a apei filtrate în regim automat. Instalaţia de dozare asigură flexibilitate în funcţionare şi totodată permite dezinfecţia apei chiar şi în cazul unor avarii.

Nu sunt necesare extinderi pe perioada concesionării. 2.2.5 Monitorizarea calităţii apei pe fluxul de tratare se realizează în flux. Parametrul monitorizat este clorul liber rezidual. Monitorizarea parametrilor de calitate ai apei potabile conform Legii apei 458/2002 cu modificările şi completările ulterioare se face într-un laborator central amplasat într-o clădire separată. 2.3 Tratarea apei provenită din sursa de subterană. Staţia de Tratare a Apei Ronaţ

Staţia de Tratare a Apei Ronaţ asigură tratarea apei brute captate din subteran în vederea potabilizării, înmagazinarea şi pomparea acesteia în reţeaua de distribuţie a municipiului Timişoara.

Staţia de tratare cuprinde:

- aerarea; - filtrare; - dezinfectarea apei

2.3.1 Aerarea Treapta de aerare are ca scop creşterea concentraţiei de oxigen în apă, desorbţia unor gaze dizolvate (CO2,

H2S) şi oxidarea parţială a fierului bivalent şi a manganului bivalent. Aerarea se realizează în 2 bazine de aerare, cu o capacitate de 76mc (unul de rezervă). Bazinele sunt

construite din beton armat monolit şi au următoarele dimensiuni: 3,0 x 8,0 x 3,2m. Bazinele de aerare funcţionează alternativ fiind echipate cu aeratoare de tip axial/centrifugal, cu elice plutitoare.

Nu sunt necesare lucrări de modernizare sau extinderi pe perioada concesionării. 2.3.2 Filtrarea

Filtrarea apei aerate se realizează în 8 filtre deschise rapide cu o suprafaţă de totală de 179mp.

Pagina 5 din 35

Nu sunt necesare lucrări de modernizare sau extinderi pe perioada concesionării. 2.3.3 Dezinfectarea apei

Dezinfectarea apei se face cu clor în conducta de colectare a apei filtrate în regim semiautomat. Instalaţia de dozare asigură flexibilitate în funcţionare şi totodată permite dezinfecţia apei chiar şi în cazul unor avarii.

Nu sunt necesare extinderi pe perioada concesionării. 2.3.4 Monitorizarea parametrilor de calitate ai apei potabile conform Legii apei 458/2002 cu modificările şi completările ulterioare se face într-un laborator central amplasat într-o clădire separată. 2.4 Tratarea apei industriale. Staţia de tratare a apei industriale

Staţia de tratare a apei industriale asigură tratarea apei brute captate din râul Bega pentru folosinţă industrială şi pomparea acesteia în reţeaua proprie de distribuţie a municipiului Timişoara.

Tratarea apei se realizează prin decantarea apei brute în două decantoare longitudinale cu un volum de 6000 mc fiecare. Nu sunt necesare lucrări de modernizare sau extinderi pe perioada concesionării.

3. Înmagazinarea apei

3.1 Staţia de Tratare a Apei Bega Înmagazinarea apei se face în 7 rezervoare semiîngropate, având o capacitate totală de înmagazinare de

38.500mc, capacitate care asigură 70% din cerinţe. Sunt necesare lucrări de extindere a capacităţii pe perioada concesionării.

3.2 Staţia de Tratare a Apei Urseni

Înmagazinarea apei se face în 3 rezervoare circulare aeriene, având o capacitate totală de înmagazinare de 13.000mc, capacitate care asigură 15% din cerinţe.

Nu sunt necesare lucrări de extindere a capacităţii pe perioada concesionării. 3.3 Staţia de Tratare a Apei Ronaţ

Înmagazinarea apei se face în 3 rezervoare semiîngropate, având o capacitate totală de înmagazinare de 12.000mc, capacitate care asigură 15% din cerinţe.

Nu sunt necesare lucrări de extindere a capacităţii pe perioada concesionării.

4. Pomparea apei

4.1 Staţia de Tratare a Apei Bega Pomparea apei se face prin intermediul unui număr de 4 staţii de pompare amplasate astfel:

a) o staţie de pompare la staţia de tratare pe fluxul tehnologic b) trei staţii de pompare la staţia de tratare pentru pomparea apei în sistemul de distribuţie Capacitatea staţiilor de pompare asigură 100% din cerinţe nefiind necesară extinderea capacităţii de

pompare. Staţiile de pompare sunt amplasate în clădiri separate. Staţia de pompare de pe fluxul tehnologic este echipată cu:

- trei electropompe BRATEŞ 400, Q=1.600m3/h, H=14,5mCA, P=90kW; - două electropompe BRATEŞ 500, Q=2.000 m3/h, H=16,5 mCA, P=132kW;

Staţiile de pompare a apei în sistemul de distribuţie sunt echipate cu: - 2 electropompe LNN 500 WORTHINGTON, Q=1.600m3/h, H=14,5mCA, P=90kW, n=950rot/min - 12 electropompe 12NDS, Q=1.260m3/h, H=32mCA, P=315kW, n=1500rot/min - 2 electropompe 14NDS, Q=900m3/h, H=30mCA, P=160kW, n=1000rot/min 4.2 Staţia de Tratare a Apei Urseni

Pomparea apei se face prin intermediul unui staţii de pompare amplasată la staţia de tratare pentru pomparea apei în sistemul de distribuţie.

Capacitatea staţiilor de pompare asigură 100% din cerinţe nefiind necesară extinderea capacităţii de pompare. Staţia de pompare este amplasată într-o clădire separată.

Pagina 6 din 35

Staţia de pompare a apei în sistemul de distribuţie este echipată cu: - 2 pompe Omega 350-360A, rotor=φ382mm, Q=1.600mc/h, H=35mCA, Pmotor=200kW, n=1.485rot./min. - 2 pompe ASP 200B, rotor=φ360mm, Q=810mc/h, H=30mCA, Pmotor=110kW, n=1.450rot./min. 4.3 Staţia de Tratare a Apei Ronaţ

Pomparea apei se face prin intermediul unui staţii de pompare amplasată la staţia de tratare pentru pomparea apei în sistemul de distribuţie

Capacitatea staţiei de pompare asigură 100% din cerinţe nefiind necesară extinderea capacităţii de pompare. Staţia de pompare este amplasată într-o clădire separată.

Staţia de pompare a apei în sistemul de distribuţie este echipată cu: - 3 electropompe 14NDS, Q=600m3/h, H=40mCA, P=90kW, n=1000rot/min 4.4 Staţia de tratare a apei industriale

Pomparea apei se face prin intermediul unui staţii de pompare amplasată în staţia de tratare . Capacitatea staţiei de pompare asigură 100% din cerinţe nefiind necesară extinderea capacităţii de

pompare. Staţia de pompare este amplasată într-o clădire separată. Staţia de pompare a apei industriale în sistemul de distribuţie propriu este echipată cu:

- 2 electropompe CERNA 200 Q=325mc/h, H=10mCA, P=37kW - o electropompă 12NDS, Q=1.200m3/h, H=32mCA, P=315kW, n=1500rot/min - o electropompă AN 100, Q=200m3/h, H=50mCA, P=18,5kW

5. Aducţiuni de apă

5.1 Staţia de Tratare a Apei Bega Transportul apei brute de la captare la staţia de tratare se realizează prin două aducţiuni având diametrul

Dn=1000mm şi lungimea L=33m, debitul instalat de 1.240l/s, 107.136mc/24h, 39.104.640mc/an. Nu sunt necesare lucrări de extindere a capacităţii pe perioada concesionării.

5.2 Staţia de Tratare a Apei Urseni Transportul apei brute de la captare la staţia de tratare se realizează prin 4 aducţiuni având următoarele

caracteristici: - diametrul Dn=250mm, lungime L=2,79km - diametrul Dn=300mm, lungime L=2,70km - conductă de aducţiune telescopică: diametrul Dn=200mm, lungime L=2,80km, diametrul Dn=350mm, lungime

L=3,415km, diametrul Dn=400mm, lungime L=2,79km - conductă de aducţiune telescopică: diametrul Dn=600mm, lungime L=5,10km, diametrul Dn=800mm, lungime

L=3,90km, diametrul Dn=1000mm, lungime L=16km Debitul instalat de 490l/s, 42.336mc/24h, 15.452.640mc/an. Nu sunt necesare lucrări de extindere a capacităţii pe perioada concesionării.

5.3 Staţia de Tratare a Apei Ronaţ

Transportul apei brute de la captare la staţia de tratare se realizează printr-o aducţiune cu diametrul Dn=200mm, lungime L=2,322km

Debitul instalat de 20l/s, 1728mc/24h, 630.720mc/an. Nu sunt necesare lucrări de extindere a capacităţii pe perioada concesionării.

6. Artere şi conducte de distribuţie Distribuţia apei la utilizator se face printr-un sistem de artere (Dn > 250 mm), conducte de serviciu (Dn < 250 mm) şi branşamente prin care se asigură 96% din cerinţele utilizatorilor având pe diametre următoarele lungimi şi materiale de execuţie:

I. Artere Diametrul nominal (mm) Lungime (km) Materiale de execuţie Dn = 1.600 mm 0,5 OL Dn = 1.000 mm 8,5 OL, PREMO Dn = 800 mm 23,6 OL, fontă ductilă, HOBAS Dn = 600 mm 23,1 OL, fontă ductilă, HOBAS Dn = 500 mm 8,5 OL, fontă ductilă, HOBAS

Pagina 7 din 35

Dn = 400 mm 48,9 OL, fontă, fontă ductilă Dn = 350 mm 5,8 OL, fontă, fontă ductilă, PE Dn = 300 mm 23,2 OL, fontă, fontă ductilă, PE Dn = 250 mm 40,0 OL, fontă, fontă ductilă, PE II. Conducte de serviciu Diametrul nominal (mm) Lungime (km) Materiale de execuţie Dn = 200 mm 84,7 OL, PVC, PE, fontă, azbociment Dn = 150 mm 71,6 OL, PVC, PE, fontă, azbociment Dn = 125 mm 59,5 OL, PVC, PE, fontă, azbociment Dn = 80 mm 81,3 fontă Dn = 100 mm 127,4 OL, PVC, PE, fontă, azbociment III. Branşamente pe tipodimensiuni Diametrul nominal (mm) Lungime (km) Materiale de execuţie Dn = 20 mm 140,0 plumb, fontă Dn = 32 mm 42,0 PE, plumb, fontă Dn = 40 mm 22,0 PE, plumb, fontă Dn = 63 mm 11,0 PE, oţel, fontă Dn = 150 mm 1,8 PE, oţel, fontă Dn = 200 mm 1,2 PE, oţel, fontă IV. Conducte de apă industrială Diametrul nominal (mm) Lungime (km) Materiale de execuţie Dn = 600 mm 1,37 OL Dn = 500 mm 0,64 OL, fontă Dn = 400 mm 0,97 OL, fontă Dn = 350 mm 3,1 OL, fontă Dn = 250 mm 5,24 OL, fontă Dn = 200 mm 4,63 OL, fontă Dn = 150 mm 11,60 OL, fontă Dn = 100 mm 6,51 OL, fontă Dn = 80 mm 3,66 OL, fontă

Pentru o bună funcţionare a sistemului de distribuţie şi pentru îmbunătăţirea gradului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor sunt necesare lucrări de extindere a arterelor/conductelor de serviciu /branşamentelor precum şi lucrări de înlocuire a arterelor /conductelor de serviciu /branşamentelor realizate din OL, fontă, beton, azbociment, plumb.

C. Componenta obiectelor tehnologice ale sistemului public de canalizare Prezentarea de mai jos (i.e. din prezenta secţiune C. (Componenta obiectelor tehnologice ale sistemului public de canalizare)) se face în scopul stabilirii situaţiei de fapt existente în prezent, fără a constitui obligaţii pentru viitorul delegatar.

1. Transportul apelor uzate

1.1 Racorduri şi canale de serviciu Transportul apelor uzate şi meteorice convenţional curate de la utilizator la canalele de serviciu şi de la

acestea la colectoare având diametrul Dn < 600 mm prin care se asigură 93% din cerinţele utilizatorilor, având pe diametre şi materiale de execuţie următoarele lungimi existente în teren: I. Racorduri Diametrul nominal (mm) Lungime (km) Materiale de execuţie Dn ≤200 mm 31,0 Beton, PVC, ceramică Dn = 200 mm 143,0 Beton, PVC Dn = 250 mm 5,0 Beton, PVC II. Canale de serviciu Diametrul nominal (mm) Lungime (km) Materiale de execuţie Dn = 300mm 27,47 Beton Dn = 400mm 41,21 Beton Dn = 500mm 206,03 Beton Dn = 300/450mm 59,47 Beton Dn = 400/500mm 0,24 Beton

Pagina 8 din 35

Dn = 400/600mm 36,38 Beton Dn = 500/750mm 26,45 Beton Pentru o bună funcţionare a sistemului de colectare şi pentru îmbunătăţirea gradului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor sunt necesare lucrări de extindere a racordurilor şi canalelor de serviciu precum şi lucrări de înlocuire a racordurilor şi canalelor de serviciu cu grad avansat de uzură. 1.2 Colectoare

Transportul apelor uzate şi meteorice convenţional curate între colectoarele de serviciu şi staţia de epurare se realizează printr-un sistem de colectoare de canalizare având diametrul mai mare de 600mm prin care se asigură 93% din capacitatea de transport necesară, având ca materiale şi sistem constructiv următoarele lungimi existente în teren: III. Colectoare Diametrul nominal (mm) Lungime (km) Materiale de execuţie Dn = 600 mm 4,86 Beton Dn = 700 mm 0,24 Beton Dn = 800 mm 1,36 HOBAS Dn = 900 mm 0,99 Beton Dn = 1000 mm 4,15 Beton Dn = 1150 mm 0,04 Beton Dn = 1200 mm 1,94 Beton Dn = 1400 mm 6,32 Beton Dn = 1600 mm 1,29 Beton Dn = 1800 mm 1,26 Beton Dn = 2000 mm 0,69 Beton Dn = 2200 mm 3,48 Beton Dn = 2800 mm 0,06 Beton Dn = 600/900 mm 12,95 Beton Dn = 700/1050 mm 6,61 Beton Dn = 800/1200 mm 3,26 Beton Dn = 900/1350 mm 1,77 Beton Dn = 1000/1500 mm 1,51 Beton Dn = 1100/1650 mm 1,09 Beton Dn = 1200/1800 mm 2,13 Beton Dn = 1300/1950 mm 0,56 Beton Dn = 1400/890 mm 0,23 Beton Dn = 1400/2100 mm 0,92 Beton Dn = 1600/1010 mm 0,49 Beton Dn = 2000/1270 mm 0,55 Beton Dn = 2200/1390 mm 2,66 Beton Dn = C/2200 mm 1,29 Beton Dn = 2300/3450 mm 1,35 Beton Dn = 2400/1520 mm 0,54 Beton Dn = 2500/3750 mm 0,60 Beton Dn = 2600/1650 mm 3,04 Beton Dn = 2800/1770 mm 1,36 Beton Dn = 3600/2280 mm 2,34 Beton Dn = 4000/2530 mm 1,32 Beton

Pentru o bună funcţionare a sistemului de transport şi pentru îmbunătăţirea gradului de satisfacere a cerinţelor utilizatorilor sunt necesare lucrări de extindere a colectoarelor precum şi lucrări de înlocuire a colectoarelor cu grad avansat de uzură.

2. Staţia de epurare a apelor uzate 2.1 Treapta a I-a de epurare mecanica 2.1.1 Grătare

Reţinerea corpurilor mari şi a celor de dimensiuni medii, transportate de către apa uzată, se realizează prin intermediul unui grătar rar cu curăţire manuală şi două grătare dese cu curăţire mecanică pe linia veche respectiv un grătar rar cu curăţire manuală, patru grătare rare cu curăţire mecanică şi patru grătare dese cu curăţire mecanică pe linia nouă, având debitul instalat de 3500l/s, 302.400 mc/24h, 110.376.000 mc/an.

Pagina 9 din 35

În prezent este în curs de realizare investiţia „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei uzate şi îmbunătăţirea canalizării pentru populaţia Municipiului Timişoara” 2.1.2 Deznisiparea apelor uzate

Deznisiparea apelor uzate se realizează prin intermediul a două deznisipatoare de tip orizontal cu câte două camere pe linia veche şi a patru deznisipatoare de tip orizontal cu câte două camere pe linia nouă, avînd debitul instalat de 3500l/s, 302.400 mc/24h, 110.376.000 mc/an.

În prezent este în curs de realizare investiţia „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei uzate şi îmbunătăţirea canalizării pentru populaţia Municipiului Timişoara”

Separarea grăsimilor Separarea grăsimilor din apele uzate se realizează prin intermediul a 2 separatoare pe linia veche şi 12

separatoare pe linia nouă având debitul instalat de 3500l/s, 302.400 mc/24h, 110.376.000 mc/an. În prezent este în curs de realizare investiţia „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei uzate şi

îmbunătăţirea canalizării pentru populaţia Municipiului Timişoara” Decantarea primară Decantarea primară a apelor uzate se realizează prin intermediul a 4 decantoare de tip radial, D=30m, pe

linia veche şi a 4 decantoare de tip radial, D=40m, pe linia nouă având debitul instalat de 3500l/s, 302.400 mc/24h, 110.376.000 mc/an.

În prezent este în curs de realizare investiţia „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei uzate şi îmbunătăţirea canalizării pentru populaţia Municipiului Timişoara”

2.2 Treapta a II-a de epurare biologică 2.2.1 Aerarea apei

Aerarea apei se realizează prin intermediul a 4 linii cu câte 5 bazine de aerare având debitul instalat de 2000l/s, 172.800mc/h, 63.072.000 mc/an.

În prezent este în curs de realizare investiţia „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei uzate şi îmbunătăţirea canalizării pentru populaţia Municipiului Timişoara”

Decantarea secundară Decantarea secundară se realizează după aerarea apei în 8 decantoare de tip longitudinal cu dimensiunile

L=65m, l=8m, H=3,1m, având debitul instalat de 2000l/s, 172.800mc/h, 63.072.000 mc/an. În prezent este în curs de realizare investiţia „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei uzate şi

îmbunătăţirea canalizării pentru populaţia Municipiului Timişoara” Îngroşarea şi deshidratarea nămolurilor Îngroşarea nămolurilor se realizează în decantoarele radiale iar deshidratarea se realizează în mod natural

pe cele 27 paturi de uscare a nămolurilor. În prezent este în curs de realizare investiţia „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei uzate şi

îmbunătăţirea canalizării pentru populaţia Municipiului Timişoara”

2.3 Treapta a III-a de epurare biologică Prin treapta a III-a de epurare biologică se elimină fosforul, potasiul şi azotul. Staţia de epurare existentă nu asigură eliminarea azotului, fosforului şi potasiului fiind necesare lucrări de

investiţii în perioada concesionării. 3. Pomparea apelor uzate

Pomparea apelor uzate se face prin intermediul unui număr de 11 staţii de pompare amplasate astfel: - 5 staţii de pompare în reţeaua de canale (1- zona Aeroport, 2- parcul industrial Torontal, 1- CET, 1- parcu industrial Fraidorf) - 6 staţii de pompare în Staţia de Epurare

Capacităţile staţiilor de pompare asigură 93% din cerinţe, fiind necesară extinderea capacităţii de pompare. Staţiile de pompare sunt amplasate în clădiri separate. Staţiile de pompare din reţeaua de canale sunt echipate cu:

-2 electropompe submersibile tip FS431-02, având Q=86,4mc/h, H=25mcA, P=5kW, n =2850rot/min. -1 electropompă submersibilă tip EPEG, având Q=60mc/h, H=6mcA, P=4kW, n=1500rot/min. -4 electropompe submersibile tip FLYGT, având Q=75mc/h, H=15mcA, P=5,9kW, n=1460rot/min. 4 electropompe submersibile tip FDL86-21, având Q=56mc/h, H=20mcA, P=7,5kW, n=1500rot/min.

Staţiile de pompare din Staţia de Epurare sunt echipate cu: -2 electropompe tip DV, având Q=10800mc/h, H=11,4mcA, P=315kW, n=490rot/min.

Pagina 10 din 35

-2 electropompe tip SCHLICK, având Q=4590mc/h, H=6mcA, P=250kW, n=1475rot/min. -3 electropompe tip 18NDS, având Q=1080mc/h, H=6mcA, P=80kW, n=475rot/min. -2 electropompe tip DV, având Q=18000mc/h, H=11,4mcA, P=800kW, n=490rot/min. -2 electropompe tip DV, având Q=7200mc/h, H=11,4mcA, P=315kW, n=490rot/min. -2 electropompe tip MVU, având Q=2160mc/h, H=12mcA, P=300kW, n=990rot/min. -2 electropompe tip MSV, având Q=10800mc/h, H=12mcA, P=630kW, n=1476rot/min. -2 electropompe submersibile tip EPEG100, având Q=100mc/h, P=18kW, n=1500rot/min -1 electropompă submersibile tip FLYGT CT3127, având Q=100mc/h, P=4kW, n=2830rot/min În prezent este în curs de realizare investiţia „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei uzate şi

îmbunătăţirea canalizării pentru populaţia Municipiului Timişoara”

4. Colectoare de deversare şi guri de deversare în emisar Apele meteorice convenţional curate şi apele epurate se descarcă în canalul Bega prin trei canale de

evacuare cu secţiune dreptunghilară sau trapezoidale fiind amenajate trei guri de deversare în emisar. În prezent este în curs de realizare investiţia „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei uzate şi

îmbunătăţirea canalizării pentru populaţia Municipiului Timişoara” D. Componenta obiectelor energetice ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare Prezentarea de mai jos (i.e. din prezenta secţiune D. (Componenta obiectelor energetice ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare)) se face în scopul stabilirii situaţiei de fapt existente în prezent, fără a constitui obligaţii pentru viitorul delegatar.

Sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare este dotat cu următoarele componente energetice:

- 12 staţii electrice de transformare, echipate cu 27 transformatoare cu următoarele caracteristici: 2x6300KVA; 20/6KV, 3X4000KVA; 20/6KV, 1x4000KVA; 10/6KV, 9x1600KVA; 20/0.4KV, 2x1000KVA; 20/0.4KV, 1x400KVA; 20/0.4KV, 1x250KVA; 20/0.4KV, 2x1600KVA; 10/0.4KV, 3x1000KVA; 10/0.4KV, 2x800KVA; 10/0.4KV, 1x400KVA; 10/0.4KV. - 8 staţii de conexiuni, având următoarele caracteristici principale: 1x20KV cu 22 celule, 1x20KV cu 16 celule, 1x6KV cu 12 celule, 1x6KV cu 21 celule, 1x20KV cu 10 celule, 2x20KV cu 12 celule, 1x10KV cu 19 celule. - 7 centrale termice, având următoarele caracteristici: 1x(2cazan FERROLI, P=2x187KW, gaz), 1x(2cazanFODERIE, P=2x165.1KW, mixt gaz/lichid), 1x(2cazan BALTUR, P=1x1012KW+1X756KW, gaz), 1x(1cazanTEMATIC, P=44KW, gaz), 1x(2cazan ICI TNA, P=1x290KW+1x814KW, gaz), 1x(3cazan FERROLI, P=3x350KW, gaz), 1x(3cazan SIGMA, P=3x700KW, mixt gaz/lichid) - 9 staţii de suflante, echipate cu următoarele tipuri de suflante:2x(P=7.5KW, n=1500rot/min), 2x( P=11KW, n=1500rot/min), 2x( P=13KW, n=3000rot/min), 2x( P=30KW, n=780rot/min), 2x( P=35KW, n=780rot/min), 6x( P=45KW, n=1000rot/min), 3x( P=55KW, n=1500rot/min), 3x( P=132KW, n=1500rot/min). - 16,23km reţele electrice de forţă şi iluminat - 11,13km reţele de utilităţi de incintă, din care 4,98km de reţele de apă, 4,92km de reţele de canalizare şi1,23km reţele de gaz. E. Componenta obiectelor auxiliare ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare Prezentarea de mai jos (i.e. din prezenta secţiune E. (Componenta obiectelor auxiliare ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare)) se face în scopul stabilirii situaţiei de fapt existente în prezent, fără a constitui obligaţii pentru viitorul delegatar.

Sistemul public de alimentare cu apă şi canalizare are în componenţă următoarele obiecte anexe: - Terenuri pentru asigurarea zonelor de protecţie sanitară având o suprafaţă totală 229.852 mp. - Împrejmuiri pentru zonă de protecţie sanitară realizate:

- din beton având o lungime de 3.376m şi înălţimea de 2,50m - din tablă metalică având o lungime de 322m şi înălţimea de 2,50m - din plasă de sârmă având o lungime de 2.711m şi înălţimea de 2,50m - din cărămidă având o lungime de 3.376m şi înălţimea de 2,50m

- clădiri anexe având destinaţie pentru servicii auxiliare: acces, pază, gospodărie interioară - depozite situate în clădiri sau pe platforme acoperite ori deschise necesare pentru activităţi întreţinere şi exploatare

Obiectele menţionate mai sus acoperă 100% din necesar nefiind necesare lucrări de extindere pe perioada concesiunii.

Pagina 11 din 35

F. Componenta obiectivelor de întreţinere şi exploatare ale sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare Prezentarea de mai jos (i.e. din prezenta secţiune F. (Componenta obiectivelor de întreţinere şi exploatare ale sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare)) se face în scopul stabilirii situaţiei de fapt existente în prezent, fără a constitui obligaţii pentru viitorul delegatar.

Sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare are în componenţă, următoarele secţii de

exploatare: - Secţia Tratare Apă cuprinde Sectorul Apă de Suprafaţă şi Sectorul Apă de Adâncime, are ca obiect de activitate captarea, tratarea, stocarea şi pomparea apei potabile în reţeaua de distribuţie precum şi captarea, tratarea şi pomparea apei industriale în reţeaua proprie de distribuţie. - Secţia Reţele cuprinde Sectorul Reţele Apă şi Sectorul Reţele Canal, are ca obiect de activitate întreţinerea şi exploatarea reţelelor de distribuţie a apei potabile şi industriale, a reţelelor de canalizare, execută branşamente de apă, racorduri de canal, extinderi de reţele apă şi canal din banii populaţiei sau din bugetul local anumite revizii capitale, punerea în funcţie a noilor reţele de apă şi canal executate din bani de la buget sau investiţii. - Departamentul Inginer Şef Mecano-energetic cuprinde Sectorul mecanic, electric şi construcţii, Sectorul auto şi Sectorul apometre, având ca obiect de activitate deservirea cu maşini şi utilaje a celorlalte secţii şi sectoare de activitate, întreţinerea şi repararea mijloace fixe ale sectoarelor întreţinerea, repararea, schimbarea, verificarea şi citirea apometrelor, gestionarea problemelor energetice, de ISCIR şi metrologie ale regiei. - Secţia Epurare are ca obiect de activitate pomparea şi epurarea apelor reziduale. Această organizare asigură efectuarea serviciului de exploatare în proporţie de 100%.

Pe perioada concesiunii pot avea loc reorganizări ale secţiilor de exploatare funcţie de condiţiile specifice din momentul respectiv. G. Componenta obiectelor administrative ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare Prezentarea de mai jos (i.e. din prezenta secţiune G. (Componenta obiectelor administrative ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare)) se face în scopul stabilirii situaţiei de fapt existente în prezent, fără a constitui obligaţii pentru viitorul delegatar.

Sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare dispune de şase sedii administrative, situate la

urmatoarele adrese:

Nr. crt.

Denumirea sediului administrativ Adresa

Suprafaţa construită mp

Suprafaţa desfăşurată mp

1 Staţia de Epurare str. Păstorilor nr.1 9.214 9.541 2 Staţia de Tratare a Apei Bega str. Miriştei nr.1 17.634 23.092 3 Staţia de Tratare a Apei Urseni str. Calea Urseni nr.26 5.730 11.035 4 Staţia de Apă Industrială str. Mistral nr.1 595 595 5 Staţia de Tratare a Apei Ronaţ str. Tacit nr.2 3.104 3.435 6 Secţia Reţele Apă-Canal str. Treboniu Laurean nr. 7/A 1.339 1.780

Suprafaţa desfăşurată a sediilor administrative acopera 100% din necesarul de spaţii administrative, nefiind necesare extinderi în perioada de derulare a concesiunii. ORAŞUL DETA Alimentarea cu apă potabilă Denumirea obiectivului: Alimentare cu apă a oraşului Deta Tipul de captare a apei: din surse subterane, cu acvifere de medie şi mare adâncime Amplasament: câmpia Timişului, râul Birdanca – hm 76, mal drept. Administrator: S.C.AQUATIM S.A. Populaţia stabilă: 6.442 locuitori Din care – nr. de gospodării la case: 669 + (119 com. Opatiţa) - nr. apartamente la bloc : 945 Definirea profilului de activitate al obiectivului

Pagina 12 din 35

Profilul de activitate al Uzinei de apă constă în tratarea apei captate din subteran, prin 10 foraje în vederea potabilizării, înmagazinării şi pompării acesteia în reţeaua de distribuţie a oraşului Deta. Amplasamentul şi adresa uzinei de apă Uzina de apă este amplasată în partea de nord a oraşului, pe strada Banlocului nr.48, ocupând o suprafaţă de teren de 4.121,60 mp. Desctiere generală. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Instalaţile de alimentare cu apă a oraşului Deta a fost puse în funcţiune în anul 1972, ele fiind proiectate şi executate la o capacitate nominală de 21,2 l/s. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Capacitatea nominală de tratare în prezent a instalaţiilor aflate în funcţiune este de 12 l/s. Debitul mediu de apă brută captată şi tratată de Uzina de apă în prezent este de 25-30l/s. Procesul tehnologic de captare şi tratare, aplicat în scopul producerii apei potabile cuprinde: - captările propriu-zise şi pompele submersibile - aducţiunile de la captările subterane la uzina de apă - Staţia de tratare a apei : aerare, filtrare, dezinfecţie cu clor - rezervoare de înmagazinare - staţie de pompare pentru distribuţia apei. Captarea Apa de subteran care alimentează Uzina de apă este asigurată din două fronturi de captare format din: - zona Deta (1974 iniţial 6 foraje) – 4 în stare de funcţionare, din care : F1(12), F4, foraje cu adâncimea medie de

19-20 m., F5 şi F6, foraje cu adâncimea de 25m, acestea funcţionează cu intermitenţă – în funcţie de consumul necesar în oraş şi sunt echipate cu pompe de tip Grundfoss TWU 16-14: Q=4 l/s, H=50m, P= 3kW/3000 rpm.

- Zona Jebel (1995): există 2 foraje cu debitul maxim însumat de (10+7) l/s Se captează de la adâncimea de peste 200m, ele fiind echipate cu pompe Grundfoss : Q=10 l/s, H= 70m, P=7,5 kw/3000rpm, captările din fiecare foraj nu sunt contorizate.

Instalaţiile aferente acestora sunt adăpostite în cămine subterane, accesul făcându-se prin chepenguri metalice. Zona de protecţie sanitară cu regim sever: forajele sunt parţial împrejmuite cu gard de sârmă, cu S=10x10m, vegetaţia ierboasă fiind bine întreţinută, zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie: coincide cu zona de protecţie cu regim sever conform art.14 din HG 930/2005. Starea generală a echipamentelor şi instalaţiei este de uzură avansată. Aducţiunea Conducta de aducţiune este compusă din 2 tronsoane: -Tronsonul Jebel-Deta, pus în funcţiune în 1994, din oţel, cu diametrul nominal de 300mm şi lungime totală de 22km. - Tronsonul Deta, pus în funcţiune în 1983, în secţiune telescopică, din oţel, cu diametrul nominal cuprins între 125 - 300mm şi lungime totală de 1,1km. Starea actuală a echipamentelor şi instalaţiei este de uzură avansată . Staţia de tratare Tratarea apei captate din subteran - doar sursa din Jebel - se face în staţia de tratare compusă din următoarele faze: aerare, filtrare şi dezinfecţie cu clor. Staţia de tratare a fost pusă în funcţiune anul 1972 fiind dimensionată pentru debitul de 32 l/s. Aerare Treapta de aerare este compusă din 2 celule echipate cu 24 diuze de pulverizare (sprinklere), cu secţiunea de 6 mm. Apa aerată este colectată într-o conductă având diametrul de 250mm şi transportată gravitaţional la filtre. Starea actuală a echipamentelor şi instalaţiei aferentă aerării este de uzură avansată. Filtrare Treapta de filtrare este compusă din 3 filtre rapide deschise din beton (doar 2 active) echipate cu nisip cuarţos cu granulaţia de 1,0 – 3,5 mm având grosimea de 1,5m. Alimentarea filtrelor se face gravitaţional. Suprafaţa de filtrare este de 20m2 /filtru. Spălarea filtrelor se face la 48 ore, în contracurent cu apă (2 pompe de tip Cerna 250 cu P= 37 kw) şi o suflantă de aer (SRD 40 cu P= 50kw); apele de spălare deversează la canalizarea oraşului, fără o tratare prealabilă. Starea actuală a echipamentelor şi instalaţiilor este de uzură avansată (aprox.80%). Dezinfecţia cu clor Dezinfecţia apei cu clor se face printr-un aparat de clorinare de tip Regal, clorul gazos fiind alimentat din butelii de 50 de kg fiecare. Rezervoare de înmagazinare Pentru acumularea apei există două rezervoare paralelipipedice: unul de 500 m3 şi unul semi-îngropat de 1000 m3. Legătura între rezervoare şi staţia de pompare este realizată printr-o conductă cu diametru Dn= 300mm. Staţia de pompare

Pagina 13 din 35

Programul de pompare a apei în reţeaua de distribuţie a oraşului este de 24/24 ore, la orele de maxim consum, pompele funcţionând la parametri maximi, respectiv asigurând o presiune de 25 m. Staţia de pompe cuprinde pompele de distribuţie a apei în reţeaua oraşului după cum urmează: - 2 electropompă de tip Lotru 125 cu: Q= 27 l/s, H= 48m, P= 22 kw, n= 3000 rpm, una echipată cu conertizor de frecvenţă - 2 electropompe de tip SAER 65 cu: Q= 22 l/s, H= 50m, P= 22 kw, n= 3000 rpm Starea actuală a echipamentelor şi instalaţilor aferente este de uzură avansată (peste 70%). Debitmetrie Debitele de apă sunt măsurate la intrarea în Staţia de tratare, printr-un apometru de 300mm. Alimentarea cu energie electrică Uzina de apă este conectată la reţeaua aeriană de distribuţie de 20kV printr-un post de transformare 20/0,4kV de 630 kVA. T.G.D. are două secţiuni de bare, conectate între ele printr-un întrerupător de tip OROMAX 1600A, existând baterii de compensare cu baterii de condensatori pe 0,4 kV. Starea echipamentelor şi instalaţiilor electrice este de uzură avansată (aprox 60%). Întreţinerea echipamentelor şi instalaţiilor aflate în cadrul Uzinei de apă se face în regie proprie de către o echipă formată din trei angajaţi (1 electrician, 1 lăcătuş şi 1 instalator). Reţeaua de distribuţie a apei potabile. Reţeaua de distribuţie a apei potabile a oraşului Deta este de tip mixt, are o lungime totală de 18,64 km realizată în cea mai mare parte din oţel cu diametre cuprinse între 100 – 450 mm, reţea ce deserveşte consumatorii casnici, instituţiile publice şi agenţii economici din oraşul Deta. Regimul de furnizare este de 24h din 24h, la o presiune a apei în reţea de 2,5 bari. Calitatea apei distribuite este monitorizată prin analize fizico-chimice şi bacteriologice lunar de către operator. Reţeaua de distribuţie a apei potabile a oraşului Deta are o lungime totală de 18,64 km, fiind realizată în cea mai mare parte din oţel cu diametre cuprinse între 100 – 350mm:

- 3,49 km din ţeavă zincată (1978) - 4,25 km cu diametre de 100 – 350 mm din azbociment (1974 – 1980) - 16,01 km din PVC (2003) - 4,89 km oţel cu diam.de 100 – 200 mm (1976)

Pe reţelele de distribuţie sunt montaţi hidranţi de incendiu subterani, conform normativelor, cu diametrul de Dn.65 mm. Întreţinerea reţelei de distribuţie a apei se face în regie proprie, de o echipă formată din 3 muncitori, utilajele de intervenţie aflate în dotare fiind: -1 buldoexcavator - 1 IFRON - 1 TRACTOR U 445 - 1 TRACTOR U 650 - 1 GENERATOR DE SUDURĂ + POMPĂ. Sistemul de distribuţie a apei potabile se poate considera că a ajuns în stare avansată de uzură( prin coroziune), respectiv 80% a instalaţiilor vechi şi 40% a celor realizate după 1986. Numărul total de beneficiari conectaţi la reţeaua de apă: 4 800 din care 4 698 consumatori casnici, 102 agenţi economici şi instituţii Număr total de branşamente: 922 Grad de contorizare a branşamentelor: 55,82% Colectarea şi epurarea apelor uzate. Denumirea obiectivului: Colectarea şi epurarea apelor uzate din oraşul Deta Tip sistem de colectare: divizor Reţeaua de canalizare Sistemul de canalizare a oraşului Deta, este de tip divizor, proiectat pentru un debit al apelor uzate de 30 l/s, are o lungime totală de 14,23 km (11,46) din care : 6,40 km realizată din ţevi de beton, 5,06 km realizat din PVC cu diametre cuprinse între 250 – 300 mm.

Sistemul este prevăzut cu o staţie de repompare a apelor uzate către Staţia de epurare, aflată la aproximativ 1,4 km de aceasta.

Staţia de re-pompare este prevăzută cu: un cheson (bazin circular) de preluare a apelor uzate, care este echipat cu : - două pompe de tip ACV 100 cu P= 11 kW. - 1 pompă EPEG 65 pt. golirea bazinului cu P= 3 kW Este în curs de execuţie o nouă staţie de pompare a apelor uzate, finanţată pe programul ANL.

Pagina 14 din 35

Starea actuală a sistemului de canalizare este puţin mulţumitoare, întreţinerea reţelei se face de către aceiaşi echipă care întreţine şi reţeaua de alimentare cu apă, utilajul specific aflat în dotare este o vidanjă, dar care este într-o stare avansată de uzură. Apa meteorică este preluată în unele zone şi de o reţea de rigole stradale (relativ întreţinută) şi care evacuează apele meteorice direct în râul Birdeanca. Staţia de epurare Profilul de activitate al Staţiei de epurare constă în epurarea apelor uzate menajere şi industriale colectate prin reţeaua de canalizare de pe vatra oraşului Deta. Amplasamentul şi adresa Staţia de epurare este amplasată în partea de sud a oraşului, pe malul stâng al canalului Birdeanca, pârâu care după parcurgerea a 3,5 km se varsă în râul Bârzava. Desctiere generală. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Staţia de epurare a oraşului Deta a fost pusă în funcţiune în anul 1972 , la o capacitate proiectată de 30 l/s . Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Capacitatea nominală de tratare a instalaţiilor aflate acum în funcţiune este de aprox. 22 l/s. Procesul tehnologic cuprinde două trepte de epurare: - Treapta de epurare mecanică - Treapta de epurare biologică Fluxul apei uzate - Treapta mecanică. Treapta mecanică are în componenţă: - 1 Grătar cu curăţire manuală - 1 deznisipator - 1 separator de grăsimi - 1 decantor primar. Starea actuală a echipamentelor şi instalaţiilor este de uzură avansată. Randamentul treptei mecanice de epurare este de doar 35 - 40% Fluxul apei uzate - Treapta biologică. Treapta biologică are în componenţă: - 2 bazine de aerare - 1 decantoar secundar - 1 staţie de pompare a apelor epurate compusă din 2 pompe de tip ACV100 cu P= 15 kW. În prezent echipamentele şi instalaţiile sunt parţial nefuncţionale, iar apa epurată mecanic este pompată direct în pârâul Birdeanca. Fluxul nămolului - staţia de pompare a nămolului este echipată cu o pompă de tip ACV100, nefuncţională în prezent - platforma de uscare a nămolului este formată din 3 paturi de uscare (naturală), nămolul uscat fiind transportat la deponia de gunoi a oraşului – la anumite intervale de timp, pe bază de comandă. Alimentarea cu energie electrică Staţia de epurare este conectată la reţeaua aeriană de distribuţie de 20kV printr-un post de transformare de : 20/0,4kV, care asigură alimentarea TGD de 0,4kV din staţie. Starea actuală a echipamentelor şi a instalaţilor electrice este - uzură avansată. Întreţinerea echipamentelor şi instalaţiilor aflate în cadrul Staţiei de epurare se face în regie proprie de către o echipă desemnată cu aceste sarcini. Clienţii la sistemul de canalizare : Număr total de racorduri : 516, din care:

- 379 la case - 62 la blocuri - 75 la ag. economici.

Numărul aprox. de beneficiari conectaţi la reţeaua de canalizare: 3756. ORAŞUL JIMBOLIA Alimentare cu apă potabilă Denumirea obiectivului: Alimentare cu apă a oraşului Jimbolia Tip captare: subteran, de adâncime Amplasament: câmpia Timişului, râul Bega Veche – hm 1065, mal drept Operator S.C.AQUATIM SA Populaţia stabilă: 11 605 locuitori - număr gospodării la case: 9 350

Pagina 15 din 35

- număr apartamente la bloc: 1 630 Definirea profilului de activitate al obiectivului Profilul de activitate al Uzinei de apă constă în tratarea apei captate din subteran, prin 5+9 foraje în vederea potabilizării, înmagazinării şi pompării acesteia în reţeaua de distribuţie a oraşului Jimbolia. Amplasamentul şi adresa Uzina de apă este amplasată în partea de sud-est a oraşului, str. Spre Est într-o zonă specifică de cîmpie, câmpia Timişului. Desctiere generală. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Instalaţia de alimentare cu apă a oraşului Jimbolia a fost pusă în funcţiune în anul 1980, la o capacitate nominală de 45 L/s. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Capacitatea nominală de tratare a instalaţiilor aflate în funcţiune este de 45L/s. Debitul mediu de apă brută captată şi tratată de Uzina de apă în prezent este de 45L/s. Procesul tehnologic de captare şi tratare, aplicat în scopul producerii apei potabile cuprinde: - captări - aducţiuni - Staţie de tratare: aerare, prefiltrare, filtrare, dezinfecţie cu clor - rezervoare de înmagazinare - staţie de pompare Captarea Apa de subteran care alimentează Uzina de apă este asigurată din frontul de captare format din 5+9 foraje cu adâncimea medie de 242-275 m. Se captează stratul 144-262m cu grosimea medie de 42m.

Forajele sunt echipate cu pompe submersibile de tip Grundfoss. Nu se face măsurarea debitului de apă captat prin fiecare foraj. - Zona de protecţie sanitară cu regim sever: forajele sunt împrjmuite cu gard de sârmă, 10x10m, vegetaţia ierboasă fiind bine întreţinută. - Zona de protecţie sanitară cu regim de restricţie: coincide cu zona de protecţie cu regim sever conform art.14 din HG 930/2005.

Starea actuală a echipamentelor şi instalaţiei – uzură avansată, în funcţiune. Aducţiunea Conducta de aducţiune este telescopică cu diametrul cuprins între 200 – 250mm, având lungimea de 4,1 km. Pentru măsurarea debitului captat, conducta de aducţiune este prevăzută cu un debitmetru de tip Woltman, 250 mm.

Starea actuală a echipamentelor şi instalaţiei – uzură avansată, în funcţiune. Staţia de tratare Tratarea apei captate din subteran se face în staţia de tratare compusă din următoarele faze: aerare, prefiltrare, filtrare şi dezinfecţie cu clor.

Staţia de tratare a fost pusă în funcţiune anul 1980 fiind dimensionată pentru debitul de 17,5L/s, în prezent nu este în stare de funcţionare, apa captată este înmagazinată direct în rezervoare fără nici o tratare. Dezinfecţia cu clor Dezinfecţia apei cu clor se face în conducta de aducţiune. Staţia de clorinare este compusă din două aparate de clorinare de tip REGAL de 2kg/h. Rezervoare de înmagazinare Pentru acumularea apei există un rezervor cu capacitate de 1000 m3. Legătura între rezervor şi staţia de pompare este realizată printr-o conductă cu diametru Dn= 300 mm. Starea actuală a echipamentelor şi instalaţiei – uzură avansată. Staţia de pompare Programul de pompare a apei în reţeaua de distribuţie a oraşului este de 24/24 ore, la orele de maxim consum, pompele funcţionând la parametri maximi.

Staţia de pompare este echipată cu 3 pompe de tip Grundfoss NB 50-200/210(AFA BAQE), model OD 3311 DB2: Q=77 m3/h, H=53 m, P=18,5 kW, n=2930 rpm 2 pompe de rezervă de tip Criş 150

Starea actuală a echipamentelor şi instalaţiei – uzură avansată. Debitmetrie Măsurarea debitului de apă captat Debitul de apă captat de la cele 9 foraje este contorizat la intrarea aducţiunii în uzină printr-un contor de tip WOLTMAN Dn=250mm. Măsurarea debitului de apă distribuit în reţea Debitul de apă distribuit nu este contorizat fiind considerat egal cu debitul captat. Alimentarea cu energie electrică

Pagina 16 din 35

Uzina este conectată la reţeaua aeriană de distribuţie de 20kV printr-un post de transformare 20/0,4kV, care asigură alimentarea TGD de 0,4kV din uzină. Starea actuală a echipamentelor şi instalaţiei- uzură avansată. Întreţinerea echipamentelor şi instalaţiilor aflate în cadrul Uzinei de apă se face de o echipă formată din doi angajaţi (1 electrian, 1 lăcătuş). Reţeaua de distribuţie a apei potabile. Reţeaua de distribuţie a apei potabile a oraşului Jimbolia este de tip antenă, are o lungime totală de 62 km, reţea ce deserveşte consumatorii casnici, instituţiile publice şi agenţii economici din oraşul Jimbolia. Regimul de funcţionare este 24/24 ore. Calitatea apei distribuite este monitorizată lunar de către operator. Presiunea apei în reţea este 2,8 bari. Reţeaua de distribuţie a fost executată din oţel între anii 1970-1980. În prezent lungimea totală a reţelei de distribuţie este de 62 km din care 45 km din oţel, 16 km din polietilenă, 1 km din azbociment. Întreţinerea reţelei de apă se face cu aceiaşi echipă descrisă mai sus. Utilajele aflate în dotare sunt: un buldoescavator şi un grup mobil de sudură. Starea actuală a sistemului de distribuţie a apei potabile - uzură avansată. Numărul total de beneficiari conectaţi la reţeaua de apă: 9 350 beneficiari de la case, 1 630 beneficiari de la bloc Număr total branşamente: 3967 Grad de contorizare a branşamentelor: beneficiarii de la case sunt contorizaţi în proporţie de 68% iar cei de la bloc în proporţie de 100% Colectarea şi epurarea apelor uzate. Denumirea obiectivului: Colectarea şi epurarea apelor uzate din oraşul Jimbolia Tip sistem de colectare: unitar Operator:S.C.AQUATIM SA Reţeaua de canalizare Sistemul de canalizare a oraşului Jimbolia, este de tip unitar, proiectat pentru un debit de 41,7 L/s, are o lungime totală de 8,7 km. Sistemul este prevăzut cu 4 staţii de repompare. Aceste staţii sunt prevăzute cu un cheson de preluare ape uzate circular, echipat cu pompe de tip ACV 100. Starea actuală a echipamentelor şi instalaţiei – uzură avansată. Întreţinerea reţelei de canalizare se face de către aceiaşi echipă descrisă mai sus. Utilajele aflate în dotare sunt: o vidanjă. Starea actuală a sistemului de canalizare – uzură avansată. Numărul total de beneficiari conectaţi la reţeaua de canalizare: 1920 Numărul total de racorduri la reţeaua de canalizare: 330 Staţia de epurare Definirea profilului de activitate al obiectivului Profilul de activitate al Staţiei de epurare constă în epurarea apelor uzate menajere, industriale şi meteorice colectate prin reţeaua de canalizare de pe vatra oraşului Jimbolia. Amplasamentul şi adresa Staţia de epurare este amplasată la 1,5 km de ultima staţie de repompare a apelor uzate în partea de est a oraşului. Desctiere generală. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Prima linie a Staţiei de epurare a oraşului Jimbolia a fost pusă în funcţiune în anul 1980, la o capacitate nominală de 41,7 L/s. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Procesul tehnologic cuprinde două trepte de epurare: - Treapta de epurare mecanică - Treapta de epurare biologică Flux apă uzată. Treapta mecanică. Treapta mecanică are în componenţă: - 2 bazine de liniştire - 2 deznisipatoare - 2 decantoare primare Starea actuală a echipamentelor şi instalaţiei – uzură avansată. Flux apă uzată. Treapta biologică. Treapta biologică are în componenţă: - 4 bazine de aerare - 2 decantoare secundare

Pagina 17 din 35

- staţie de pompare a apelor epurate compusă din: 1 pompă de tip Grundfoss Q=200 m3/h, şi 2 pompe de tip ACV 100. Starea actuală a echipamentelor şi instalaţiei – uzură avansată. Apa epurată este pompată în sistemul de desecare ANIF. Fluxul nămolului Nămolul este pompat pe paturile de nămol prin intermediul unei staţii de pompare echipată cu o pompă de tip ACV 100. După uscare nămolul este transportat la groapa de gunoi Starea actuală a echipamentelor şi instalaţiei – uzură avansată. Alimentarea cu energie electrică Staţia de epurare este conectată la reţeaua aeriană de distribuţie de 20kV printr-un post de transformare 20/0,4kV, care asigură alimentarea TGD de 0,4kV din staţie. Starea actuală a echipamentelor şi instalaţiei- uzură avansată. Întreţinerea echipamentelor şi instalaţiilor aflate în cadrul Staţiei de epurare se face de către aceiaşi echipă descrisă mai sus. ORAŞUL SÂNNICOLAU MARE

Alimentare cu apă potabilă Denumirea obiectivului: Alimentare cu apă a oraşului Sânnicolau Mare Tip captare: subteran, de medie adâncime Amplasament: câmpia Mureşului, râul Aranca – hm 350, mal stâng Administrator: S.C. GOSAN S.R.L., Sânnicolau Mare Populaţia stabilă: 14 500locuitori - număr gospodării: 6 150 Definirea profilului de activitate al obiectivului Profilul de activitate al Uzinei de apă constă în tratarea apei captate din subteran, prin 7 foraje în vederea potabilizării, înmagazinării şi pompării acesteia în reţeaua de distribuţie a oraşului Sânnicolau Mare. Desctiere generală. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Instalaţia de alimentare cu apă a oraşului Sânnicolau Mare a fost pusă în funcţiune, la o capacitate nominală de 11L/s . Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Capacitatea nominală de tratare a instalaţiilor aflate în funcţiune este de 11L/s. Volumul mediu de apă brută captată şi tratată de Uzina de apă în prezent este de 71 000 mc/lună . Procesul tehnologic de captare şi tratare, aplicat în scopul producerii apei potabile cuprinde: - captări - aducţiuni - Staţie de tratare: dezinfecţie cu clor - rezervoare de înmagazinare - staţie de pompare Captarea Apa de subteran care alimentează Uzina de apă este asigurată din frontul de captare format din 9 foraje cu adâncimea medie de 100-105 m. Se captează stratul 59-93m cu grosimea medie de 17m. Forajele sunt echipate cu pompe submersibile de tip Willo, Grundfos, Hebe. Se monitorizează şi se măsoară debitul de apă captat. Aducţiunea Conducta de aducţiune este compusă din două tronsoane cu diamentre de 350mm şi 600mm din PREMO şi azbociment cu lungime totală de 17 km şi vechime de peste 30 ani. Starea actuală a echipamentelor şi instalaţiei este cu uzură avansată. Staţia de tratare Tratarea apei captate din subteran se face în staţia de tratare compusă din următoarele faze: dezinfecţie cu clor. Dezinfecţia apei cu clor se face printr-un aparat de clorinare de tip ADVANCE, clorul gazos fiind alimentat din butelii de 50 de kg fiecare. Echipamentele şi instalaţia aferentă dezinfecţiei în prezent sunt uzate fizic şi moral. Rezervoare de înmagazinare Pentru acumularea apei există două semiîngropate din beton având capacităţi de 2000 respectiv 500 mc. Staţia de pompare Programul de pompare a apei în reţeaua de distribuţie a oraşului este de 24/24. Staţia de pompare este echipată cu cinci pompe de tip Lotru cu o capacitate totală de pompare de 90mc/h. Debitmetrie Debitele de apă nu sunt contorizate la ieşirea din uzină.

Pagina 18 din 35

Reţeaua de distribuţie a apei potabile. Reţeaua de distribuţie a apei potabile a oraşului Sânnicolau Mare este de tip ramificată, are o lungime totală de 56 km, reţea ce deserveşte consumatorii casnici, instituţiile publice şi agenţii economici din oraşul Sânnicolau Mare. Regimul de funcţionare este continuu. Calitatea apei distribuite este monitorizată .Presiunea apei în reţea este 2,8 bari, asigurându-se apă până la etajul patru. Reţelele de distribuţie sunt executate din oţel cu o vechime de 48 de ani şi din polietilenă cu o vechime sub 20 ani cu diametre cuprinse între 80-350mm. Numărul total de beneficiari conectaţi la reţeaua de apă: 9540 din care 6400 consumatori de la case şi 3140 consumatori de la bloc. Grad de contorizare a branşamentelor: 78% din cei de la case şi 100% cei de la bloc

Colectarea şi epurarea apelor uzate. Denumirea obiectivului: Colectarea şi epurarea apelor uzate din oraşul Sânnicolau Mare Tip sistem de colectare: unitar şi separativ Administrator: S.C. GOSAN S.R.L., Sânnicolau Mare Reţeaua de canalizare Sistemul de canalizare a oraşului Sânnicolau Mare, este de tip unitar şi separativ cu o vechime de 48 de ani. Sistemul de canalizare are o lungime totală de 23km din azbociment, PVCX, PREMO. Numărul total de beneficiari conectaţi la reţeaua de canalizare: 3670 Staţia de epurare Definirea profilului de activitate al obiectivului Profilul de activitate al Staţiei de epurare constă în epurarea apelor uzate menajere, industriale şi meteorice colectate prin reţeaua de canalizare de pe vatra oraşului Sânnicolau Mare. Desctiere generală. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Staţia de epurare a oraşului Sânnicolau Mare a fost pusă în funcţiune în anul 1970. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Procesul tehnologic cuprinde două trepte de epurare: - Treapta de epurare mecanică - Treapta de epurare biologică În prezent funcţionează doar treapta mecanică. Staţia de pompare ape menajere este compusă din 4 pompe din care doă funcţionează în regim automat. Emisarul Staţiei de Epurare este râul Aranca. Fluxul nămolului Staţia de pompare a nămolului este nefuncţională. Colectarea apelor pluviale se face prin canale de desecare. Nu au maşini/utilaje destinate deservirii serviciului de apă şi de canalizare. BUZIAŞ Alimentare cu apă potabilă Denumirea obiectivului: Alimentare cu apă a oraşului Buziaş Tip captare: subteran, medie şi mare adâncime Amplasament: câmpia Timişului, râul Timişana – hm 158, mal drept Administrator: Serviciu în cadrul Consiliului Local Buziaş Populaţia stabilă: 5208 locuitori − număr gospodării: 1690 Definirea profilului de activitate al obiectivului Profilul de activitate al Uzinei de apă constă în tratarea apei captate din subteran, prin 16 foraje în vederea potabilizării, înmagazinării şi pompării acesteia în reţeaua de distribuţie a oraşului Buziaş. Desctiere generală. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Instalaţia de alimentare cu apă a oraşului Buziaş a fost pusă în funcţiune în anul 1970. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Capacitatea nominală de tratare a instalaţiilor aflate în funcţiune este de 24m3/h. Debitul mediu de apă brută captată şi tratată de Uzina de apă în prezent este de 12,24 L/s (capatat în 2005) şi 10,69 L/s (distribuit în 2005). Procesul tehnologic de captare şi tratare, aplicat în scopul producerii apei potabile cuprinde:

- captări - aducţiuni - Staţie de tratare: aerare, preclorinare, decantare, filtrare, dezinfecţie cu clor - rezervoare de înmagazinare - staţie de pompare

Pagina 19 din 35

Captarea Apa de subteran care alimentează Uzina de apă este asigurată din frontul de captare format din 16 foraje cu adâncimea medie de 60-129 m din care sunt în funcţiune 5 foraje vara şi 3 foraje iarna. Se captează stratul 15-121m cu grosimea medie de 10m. În prezent sunt funcţionale 8 foraje. − Forajul 9, cu adâncime de 60 m, a fost pus în funcţiune în anul 1988, debitul de exploatare este 6-10L/s. − Forajul 10, cu adâncime de 40 m, a fost pus în funcţiune în anul 1988, debitul de exploatare este de 700 m3/zi respectiv 8,11 L/s. − Forajul 11, cu adâncime de 60 m, a fost pus în funcţiune în anul 1996, debitul de exploatare este de 900 m3/zi respectiv 10,42 L/s. − Forajul 16, cu adâncime de 57 m, a fost pus în funcţiune în anul 1996, debitul de exploatare este de 700 m3/zi respectiv 8,11 L/s. − Forajul 13, cu adâncime de 58 m, a fost pus în funcţiune în anul 1996, debitul de exploatare este de 700 m3/zi respectiv 8,11 L/s. − Forajul 12, cu adâncime de 60 m, a fost pus în funcţiune în anul 1996, debitul de exploatare este de 700 m3/zi respectiv 8,11 L/s. − Forajul 14, cu adâncime de 58 m, a fost pus în funcţiune în anul 1996, debitul de exploatare este 6-10L/s. Forajele E4, F5, F6, F7, F8, F12 nu sunt echipate, forajele F1, F2, F3, F15 sunt înnisipate. Restul forafelor sunt echipate cu pompe submersibile de tip Grunfos şi Willo Q=25m3/h, P=2,2-5,5kW, H=60m, n=3000rpm. Pompele pot funcţiona în regim manual şi automat, ele au fost puse în funcţiune între anii 2004-2007. Aducţiunea Conducta de aducţiune a fost pusă în funcţiune în anul 1970, este din OL cu diametre cuprinse între 250-300mm avînd o lungime totală de 4,2km. Staţia de tratare Tratarea apei captate din subteran se face în staţia de tratare compusă din următoarele faze: decantare, aerare, filtrare şi dezinfecţie cu clor. Staţia de tratare a fost pusă în funcţiune anul 1970 fiind dimensionată pentru debitul de 69,45 L/s adică 250 m3/h. Dezinfecţia apei Se face dezinfecţia apei cu clor din butelii. Rezervoare de înmagazinare Pentru acumularea apei există două rezervoare paralelipipedice, construite într-o combinaţie de beton armat monolit şi elemente verticale cu un acoperiş prefabricat, semiîngropate şi având capacităţi de 1000 m3şi două rezervoare supraterane cu o capacitate de 200m3 fiecare. Staţia de pompare Programul de pompare a apei în reţeaua de distribuţie a oraşului este de 24/24 ore. Staţia de pompare este echipată cu 4 pompe de tip Cerna cu debit Q=200m3/h, P=37kW, H=90m. Există şi o staţie de repompare echipată cu două pompe de tip Criş Q=240m3/h, P=22kW, H=50m şi o pompă de tip AN80, Q=80m3/h, P=15kW, H=18m. Debitmetrie Debitul de apă captat de la foraje este contorizat la intrarea aducţiunii în uzină printr-un contor de tip MEINEKE Dn=300mm. Pe fiecare foraj sunt montate contoare de tip MEINEKE Dn=65mm cu ajutorul cărora sunt măsurate debitele. Un se face măsurarea debitului distribuit. Reţeaua de distribuţie a apei potabile. Reţeaua de distribuţie a apei potabile a oraşului Buziaş este de tip ramificat şi inelar, are o lungime totală de 28 km, reţea ce deserveşte consumatorii casnici, instituţiile publice şi agenţii economici din oraşul Buziaş. Regimul de funcţionare este 24 h/24 h. Reţeaua de distribuţie a fost pusă în funcţiune în 1970 şi s-au făcut extinderi în 2000 şi 2005. Calitatea apei distribuite este monitorizată. Reţelele de distribuţie sunt executate din: − 1,4 km cu diametru de 400mm din asbest − 3,3 km cu diametru de 300mm din asbest − 1,05 km cu diametru de 250mm din asbest − 0,55 km cu diametru de 200mm din asbest − 0,35 km cu diametru de 250mm din polietilenă − 0,80 km cu diametru de 163mm din polietilenă − 2,30 km cu diametru de 125mm din polietilenă − 3,4 km cu diametru de 90mm din polietilenă − 1,4km cu diametru de 160mm din fontă

Pagina 20 din 35

− 0,47 km cu diametru de 100mm din fontă − 1,20 km cu diametru de 219mm din PREMO − 0,50 km cu diametru de 90mm din PREMO − 7,7 km cu diametru de 108mm din PREMO − 2,2 km cu diametru de 2″ -1½ -1¼ din PREMO − 1,5 km cu diametru de 63mm din polipropilenă Numărul total de beneficiari conectaţi la reţeaua de apă: 5068 din care 2908 beneficiari de la case şi 2160 beneficiari de la bloc Număr total branşamente: 1200 din care 1045 la case, 80 la agenţi economici, 21 la instituţii publice, 54 la asociaţii de locatari Grad de contorizare a branşamentelor: 96,5%

Colectarea şi epurarea apelor uzate. Denumirea obiectivului: Colectarea şi epurarea apelor uzate din oraşul Buziaş Tip sistem de colectare: unitar Administrator: Serviciu în cadrul Consiliului Local Buziaş Reţeaua de canalizare Sistemul de canalizare a oraşului Buziaş, este de tip unitar, are o lungime totală de 19,5 km realizată din ţevi de beton, PVC, azbociment, cu diametre cuprinse între 250 – 400 mm şi a fost pusă în funcţiune în 1970. Gradul de funcţionare este de aproximativ 90%. Apa în Staţia de Epurare este preluată gravitaţional. Numărul total de beneficiari conectaţi la reţeaua de canalizare: 3200 din care 1840 beneficiari de la case şi 2160 beneficiari de la bloc Numărul total racorduri la reţeaua de canalizare: 687din care 542 la case, 77 la agenţi economici, 14 la instituţii publice, 54 la asociaţii de locatari Număr total receptori de apă pluvială: 80 Staţia de epurare Definirea profilului de activitate al obiectivului Profilul de activitate al Staţiei de epurare constă în epurarea apelor uzate menajere, industriale şi meteorice colectate prin reţeaua de canalizare de pe vatra oraşului Buziaş. Desctiere generală. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Staţia de epurare a oraşului Buziaş a fost pusă în funcţiune în anul 1970 , la o capacitate nominală de 180 m3/h adică 50 L/s. A fost reabilitată în 1990. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Capacitatea nominală de tratare a instalaţiilor aflate în funcţiune este de 14L/s. Procesul tehnologic cuprinde două trepte de epurare: − Treapta de epurare mecanică − Treapta de epurare biologică În prezent este în funcţiune doar treapta mecanică. Flux apă uzată. Treapta mecanică. Treapta mecanică are în componenţă: un grătat rar, staţie de pompare ape uzate. Randamentul actua este de 70%. Flux apă uzată. Treapta biologică. Treapta biologică are în componenţă: 6 bazine de aerare nefuncţionale, 2 decantoare secundare nefuncţionale Fluxul nămolului Staţia de pompare nămol nu este funcţională. Staţia dispune de o platformă de uscare de 45x5x8,5 mm. Efluentul Staşiei de epurare se deversează în râul Şurgani. Colectarea apelor pluviale se face 50% în sistem divizor şi 50% în sistem unitar. Un sunt destinate maşini/utilaje pentru deservirea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare. ORAŞUL RECAŞ Alimentare cu apă potabilă Denumirea obiectivului: Alimentare cu apă a oraşului Recaş Tip captare: subteran, strat freatic de medie adâncime şi de adâncime Amplasament: terasa râului Bega – hm 1060, mal drept Administrator: Serviciu în cadrul Primăriei Recaş Populaţia stabilă: 8 599 locuitori - număr gospodării: 1362

Pagina 21 din 35

Definirea profilului de activitate al obiectivului Profilul de activitate al obiectivului constă în captarea apei din subteran, prin 12 foraje în vederea înmagazinării şi distribuirii în reţeaua de distribuţie a oraşului Recaş. Descriere generală. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Instalaţia de alimentare cu apă a oraşului Recaş a fost pusă în funcţiune în anul 1977. Captarea Apa de subteran care alimentează oraşul Recaş este asigurată din frontul de captare format din 12 foraje cu adâncimea medie de 100-220 m. Se captează stratul 36-210m cu grosimea medie de 14-32m.

Forajele sunt echipate cu pompe submersibile de tip Grundfos, Q=13-24m3/h, P=3-4kW, H=100m. Aducţiunea Conducta de aducţiune are o lungime totală de 3km realizată dinOLcu diametrul de 100mm, pus în funcţiune în 1977. Staţia de tratare Apa captată din foraje nu este tratată. Apa captată din foraje alimentează direct sau prin rezervoare reţeaua de distribuţie cu apă potabilă a oraşului Recaş. Rezervoare de înmagazinare Pentru acumularea apei există 2 rezervor paralelipipedice, construite într-o combinaţie de beton armat monolit şi elemente verticale cu un acoperiş prefabricat, semiîngropat având capacitatea de 300 m3 fiecare şi un turn de apă la înălţimea de 27m şi capacitate de 300 m3. Debitmetrie Debitele de apă nu sunt măsurate nici la foraje, nici la intrarea sau ieşirea din rezervor. Reţeaua de distribuţie a apei potabile. Reţeaua de distribuţie a apei potabile a oraşului Recaş este de tip ramificat, are o lungime totală de 22km din oţel 47% şi PVC 53%, cu diametre cuprinse între 75-110mm, reţea ce deserveşte consumatorii casnici, instituţiile publice şi agenţii economici din oraşul Recaş. Regimul de funcţionare este 24/24ore. Calitatea apei distribuite este monitorizată . Pe reţelele de distribuţie sunt montaţi 4 hidranţi de incendiu conform normativelor de specialitate. Numărul total de beneficiari conectaţi la reţeaua de apă: 3370 din care 3120 consumatori casnici de la case şi 250 consumatori casnici de la bloc Număr total branşamente: 1147 Grad de contorizare a branşamentelor: 74% din care 40% consumatorii de la case şi 100% consumatorii de la bloc

Colectarea şi epurarea apelor uzate. Denumirea obiectivului: Colectarea şi epurarea apelor uzate din oraşul Recaş Tip sistem de colectare: unitar Administrator: Serviciu în cadrul Primăriei Recaş

Reţeaua de canalizare Sistemul de canalizare a oraşului Recaş, este de tip unitar, are o lungime totală de 4,5 km, realizată din beton cu diametre cuprinse între 300-400mm. Reţeaua de canalizare a fost pusă în funcţiune în 1980. Nu se face întreţinerea reţelei de canalizare neexistând utilajele specifice (WOME). Sistemului de canalizare este în prezent într-o stare avansată de colmatare. Apa meteorică este preluată de o reţea de rigole stradale, relativ întreţinute. Numărul total de beneficiari conectaţi la reţeaua de canalizare: 376 Numărul total de racorduri la reţeaua de canalizare: 310 Staţia de epurare Definirea profilului de activitate al obiectivului Profilul de activitate al Staţiei de epurare constă în epurarea apelor uzate menajere, colectate prin reţeaua de canalizare a oraşului Recaş. Desctiere generală. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Staţia de epurare a oraşului Recaş este dezafectată. Emisarul Staţiei de Epurare este râul Iarcos un afluent al râului Timiş. ORAŞUL GĂTAIA Alimentare cu apă potabilă Denumirea obiectivului: Alimentare cu apă a oraşului Gătaia

Pagina 22 din 35

Tip captare: subteran, de mare adâncime Amplasament: Lunca Bârzavei, râul Bârzava – hm 1129, mal stâng Administrator: Serviciu în cadrul Primăriei Gătaia Populaţia stabilă: 4044 locuitori - număr gospodării 1274 Definirea profilului de activitate al obiectivului Profilul de activitate al obiectivului constă în captarea apei din subteran, prin 4 foraje în vederea înmagazinării şi distribuirii în reţeaua de distribuţie a oraşului Gătaia. Descriere generală. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Instalaţia de alimentare cu apă a oraşului Gătaia a fost pusă în funcţiune în anul 1978. Captarea Apa de subteran care alimentează oraşul Gătaia este asigurată din frontul de captare format din 4 foraje cu adâncimea medie de 118-125 m. Se captează stratul 44-115m cu grosimea medie de 19 m. - Forajul 2, cu adâncime de 170 m, a fost pus în funcţiune în anul 1987, debitul de exploatare este de 100 m3/zi respectiv 1,16 L/s. - Forajul 3, cu adâncime de 170 m, a fost pus în funcţiune în anul 1981, debitul de exploatare este de 200 m3/zi respectiv 2,32 L/s. - Forajul 5, cu adâncime de 170 m, a fost pus în funcţiune în anul 2003, debitul de exploatare este de 200 m3/zi respectiv 2,32 L/s. - Forajul 6, cu adâncime de 170 m, a fost pus în funcţiune în anul 2005, debitul de exploatare este de 100 m3/zi respectiv 1,16 L/s. Forajele sunt echipate cu pompe submersibile de tipGrundfos, Q=6m3/h, P=18kW, n=2800rpm. Regimul de funcţionare al pompelor poate fi manual sau automat. Aducţiunea Conducta de aducţiune are o lungime totală de 0,25km realizată dinPVCcu diametre de 100-110mm şi are o vechime de 20 ani. Staţia de tratare Apa captată din foraje nu este tratată. Apa captată din foraje alimentează direct sau prin rezervoare reţeaua de distribuţie cu apă potabilă a oraşului Gătaia. Rezervoare de înmagazinare Pentru acumularea apei există 2 rezervor paralelipipedice, construite într-o combinaţie de beton armat monolit şi elemente verticale cu un acoperiş prefabricat, semiîngropat cu capacitatea de 200 m3 fiecare. Staţia de pompare este echipată cu 3 pompe de tip Lotru 100, Lotru65 şi Cerna 65 cu un debit de 30m3/h. Debitmetrie Debitele de apă nu sunt măsurate la foraje şi ieşirea din rezervor.

Reţeaua de distribuţie a apei potabile. Reţeaua de distribuţie a apei potabile a oraşului Gătaia este de tip ramificat, are o lungime totală de 31km din oţel, PVC, fier, cu diametre cuprinse între 50-220mm, reţea ce deserveşte consumatorii casnici, instituţiile publice şi agenţii economici din oraşul Gătaia şi localitatea Sculia. Regimul de funcţionare este 24/24ore. Calitatea apei distribuite este monitorizată. Pe reţelele de distribuţie sunt montaţi 38 hidranţi de incendiu şi 3 cişmele stradale. Numărul total de beneficiari conectaţi la reţeaua de apă: 3500 Număr total branşamente: 846 consumatori casnici şi 31 agenţi economici Grad de contorizare a branşamentelor: 100%

Colectarea şi epurarea apelor uzate. Denumirea obiectivului: Colectarea şi epurarea apelor uzate din oraşul Gătaia Tip sistem de colectare: unitar şi divizor Administrator: Serviciu în cadrul Primăriei Gătaia Reţeaua de canalizare Sistemul de canalizare a oraşului Gătaia, este de tip unitar şi divizor, are o lungime totală de 9km, realizată din beton cu diametrul 300mm. Reţeaua de canalizare este funcţională 45%. Nu se face întreţinerea reţelei de canalizare neexistând utilajele specifice (WOME). Sistemului de canalizare este în prezent într-o stare avansată de colmatare.

Pagina 23 din 35

Apa meteorică este preluată de şanţuri. Numărul total de beneficiari conectaţi la reţeaua de canalizare: 800 Numărul total de racorduri la reţeaua de canalizare: 300 Staţia de epurare Definirea profilului de activitate al obiectivului Profilul de activitate al Staţiei de epurare constă în epurarea apelor uzate menajere, colectate prin reţeaua de canalizare a oraşului Gătaia. Desctiere generală. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Staţia de epurare a oraşului Gătaia este nefuncţională anul 1995. Emisarul Staţiei de Epurare este râul Bârzava. ORAŞUL FĂGET

Alimentare cu apă potabilă Denumirea obiectivului: Alimentare cu apă a oraşului Făget Tip captare: subteran, strat freatic de adâncime şi medie adâncime Amplasament: lunca râului Bega – hm 419, mal drept Administrator: S.G.C.L. Făget Populaţia stabilă: 3757 locuitori - număr gospodării: 993 Definirea profilului de activitate al obiectivului Profilul de activitate al obiectivului constă în captarea apei din subteran, prin 5 foraje în vederea înmagazinării şi distribuirii în reţeaua de distribuţie a oraşului Făget. Descriere generală. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Instalaţia de alimentare cu apă a oraşului Făget a fost pusă în funcţiune în anul 1978 , la o capacitate nominală de 12,54 L/s. Captarea Apa de subteran care alimentează oraşul Făget este asigurată din frontul de captare format din 5 foraje cu adâncimea medie de 244-253 m. Se captează stratul 16-228m cu grosimea medie de 58 m. Forajul 1, cu adâncime de 253 m, a fost pus în funcţiune în anul 1981, debitul de exploatare este de 24 m3/h este echipat cu o pompă submersibilă de tip Grundfoss, Q=40m3/h, P=5,5kW, H=50m. Forajul 2, cu adâncime de 253 m, a fost pus în funcţiune în anul 1981, debitul de exploatare este de 18m3/h este echipat cu o pompă submersibilă de tip Grundfoss, Q=18m3/h, P=3,7kW, H=60m. Forajul 3, cu adâncime de 253 m, a fost pus în funcţiune în anul 1978, debitul de exploatare este de 29 m3/h este echipat cu o pompă submersibilă de tip Grundfoss, Q=70m3/h, P=7,5kW, H=50m. Forajul 4, cu adâncime de 246 m, a fost pus în funcţiune în anul 2000, debitul de exploatare este de 9,6m3/h este echipat cu o pompă submersibilă de tip Grundfoss, Q=18m3/h, P=2,2kW, H=40m. Forajul 5, cu adâncime de 246 m, a fost pus în funcţiune în anul 2000, debitul de exploatare este de 21,6m3/h este echipat cu o pompă submersibilă de tip Grundfoss, Q=18m3/h, P=2,2kW, H=40m. Pompele funcţionează în regim manual. Aducţiunea Conducta de aducţiune are o lungime totală de 17,5km realizată din oţel, azbociment şi polietilenă cu diametre de 80-230mm a fost pusă în funcţiune în 1978. Staţia de tratare Apa captată din foraje nu este tratată. Apa captată din foraje alimentează direct reţeau de distribuţie cu apă potabilă a oraşului Făget. Rezervoare de înmagazinare Pentru acumularea apei există un rezervor paralelipipedice, construite într-o combinaţie de beton armat monolit şi elemente verticale cu un acoperiş prefabricat, semiîngropat având capacitatea de 500m3 şi un turn de apă la înălţimea de 35 m şi capacitate de 500 m3. În prezent nici unul din rezervoare nu este funcţional. Nu se face dezinfecţia apei. Debitmetrie Debitele de apă nu sunt măsurate nici la foraje, nici la intrarea sau ieşirea din rezervor. Reţeaua de distribuţie a apei potabile. Reţeaua de distribuţie a apei potabile a oraşului Făget este de tip ramificat, are o lungime totală de 17,5km cu diametre cuprinse între 80 – 225 mm, reţea ce deserveşte consumatorii casnici, instituţiile publice şi agenţii economici din oraşul Făget. Regimul de funcţionare este 24h/24h. Calitatea apei distribuite este monitorizată .

Pagina 24 din 35

Pe reţelele de distribuţie sunt montaţi 3 hidranţi de incendiu şi 4 cişmele stradale. Numărul total de beneficiari conectaţi la reţeaua de apă: 3298 din care 1137 consumatori casnici, 120 agenţi economici şi instituţii, 119 gospodării alimentate de la cişmele publice Număr total branşamente: 1239 Grad de contorizare a branşamentelor: 81% Colectarea şi epurarea apelor uzate.

Denumirea obiectivului: Colectarea şi epurarea apelor uzate din oraşul Făget Tip sistem de colectare: unitar Administrator: S.G.C.L. Făget Reţeaua de canalizare Sistemul de canalizare a oraşului Făget, este de tip unitar, are o lungime totală de 10 km, realizată din ţevi de beton şi din PVC cu diametre cuprinse între 250 – 400 mm, acoperind aproximativ 30% din oraş. Reţeaua de canalizare a fost pusă în funcţiune în 1980 şi extinsă în 1998-2005 cu 3,5km. Există o staţie de pompare intermediară echipată cu o pompă de tip EPEG, Q=65m3/h, n=1500rpm, H=4m. Numărul total de beneficiari conectaţi la reţeaua de canalizare: 1209 Staţia de epurare Definirea profilului de activitate al obiectivului Profilul de activitate al Staţiei de epurare constă în epurarea apelor uzate menajere, colectate prin reţeaua de canalizare a oraşului Făget. Descriere generală. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Staţia de epurare a oraşului Făget a fost pusă în funcţiune în anul 1980 , la o capacitate nominală de 27 L/s fiind construită între anii 1978 – 1980. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Capacitatea nominală de tratare a instalaţiilor aflate în funcţiune este de 22L/s. Procesul tehnologic cuprinde două trepte de epurare:

- Treapta de epurare mecanică - Treapta de epurare biologică

Flux apă uzată. Treapta mecanică. Treapta mecanică are în componenţă: staţie de pompare apă uzată, deznisipator, decantor primar

Flux apă uzată. Treapta biologică. Treapta biologică are în componenţă: bazine de aerare dezafectate, 2 decantoare secundar dezafectate

Fluxul nămolului Staţia de pompare a nămolului este nefuncţională. Emisarul Staţiei de epurare este râul Bega. Colectarea apelor pluviale se face printr-un sistem de rigole. Pentru asigurarea serviciului de apă şi de canalizare există în dotare un tractor U650 cu vidanjă tractată.

ORAŞUL CIACOVA Alimentare cu apă potabilă Denumirea obiectivului: Alimentare cu apă a oraşului Ciacova Tip captare: subteran, de mare adâncime Amplasament: câmpia Timişului, râul Timiş – hm 2225, mal stâng Administrator: Primăria Ciacova Populaţia stabilă: 2 752 locuitori − număr gospodării la case: 870 Definirea profilului de activitate al obiectivului Profilul de activitate constă în captarea apei din subteran, prin 4 foraje, înmagazinării şi distribuţia acesteia în reţeaua de distribuţie a oraşului Ciacova. Descriere generală. Dotări proprii. Caracteristici tehnice. Starea tehnică. Instalaţia de alimentare cu apă a oraşului Ciacova a fost pusă în funcţiune în anul 1968 , la o capacitate nominală de 3,17 L/s. Captarea

Apa de subteran care alimentează oraşul Ciacova este asigurată din frontul de captare format din 4 foraje cu adâncimea medie de 120-160 m. Se captează stratul 59-160m cu grosimea medie de 11m. − Forajul 1, cu adâncime de 150 m, a fost pus în funcţiune în anul 2004, debitul de exploatare este de 11m3/h. − Forajul 2, cu adâncime de 150 m a fost pus în funcţiune în anul 2004, debitul de exploatare este de 11m3/h.

Pagina 25 din 35

− Forajul 3, cu adâncime de 170m, a fost pus în funcţiune în anul 2006, debitul de exploatare este de 11m3/h. − Forajul 4, cu adâncime de 170 m, a fost pus în funcţiune în anul 2006, debitul de exploatare este de 11m3/h. Forajele sunt echipate cu pompe submersibile de tip Grundffos, Q=16m3/h, P=2,2kW, H=40m, n=3000rpm. Debitului de apă captat prin fiecare foraj este contorizat. Pompele funcţionează în regim manual. Aducţiunea Conducta de aducţiune este compusă din 4 tronsoane, lungimea totală a conductelor de aducţiune este de 1,5 km conductă din OL cu diametru de 200mm având o vechime de 15 ani. Apa captată nu este tratată. Forajele situate peste râul Timişul Mort şi forajul situat în Parcul Central, alimentează rezervorul din “Cula” de unde apoi apa ajunge gravitaţional în reţeaua de distribuţie a oraşului. Forajul situat în târg alimentează direct reţeaua de distribuţie. Acest foraj împreună cu cel situat în Parcul Central se pornesc/opresc manual în funcţie de consum. Pe timpul iernii aceste foraje sunt oprite. Rezervoare de înmagazinare Pentru acumularea apei există un rezervor având capacitatea de 80 m3. Rezervorul a fost montat în 1972, la înălţimea de 23,6, în turnul principal al cetăţii numit “Cula”. Acumularea apei captate se face într-un rezevor semiîngropat de 580m3 din beton armat precomprimat aflat în Uzina de apă. Staţia de pompare este echipată cu 2 pompe de tip Lotru: Q=40m3/h, H=40m, P=40kW. Dezinfecţia apei se face cu clor. Debitmetrie Debitele de apă sunt măsurate la foraje Reţeaua de distribuţie a apei potabile. Reţeaua de distribuţie a apei potabile a oraşului Ciacova este de tip ramificat, are o lungime totală de 20 km, reţea ce deserveşte consumatorii casnici, instituţiile publice şi agenţii economici din oraşulCiacova. Regimul de funcţionare este 24h/24h. Calitatea apei distribuite este monitorizată. Reţelele de distribuţie sunt executate din:

- 15,5 km executat din ţeavă de oţel cu Dn= 80-100mm cu vechime de peste 30 ani - 4,5km din polietilenă cu diametrul de 80mm.

Pe reţelele de distribuţie sunt montaţi 74 hidranţi de incendiu şi 15 cişmele publice. Numărul total de beneficiari conectaţi la reţeaua de apă: 2652 Număr total branşamente: 902 Grad de contorizare a branşamentelor: 7,64% Colectarea şi epurarea apelor uzate. Nu există un sistem propriu-zis de reţea de canalizare. Există un sistem de şanţuri deschise dispuse paralel cu drumurile principale care ajung indirect în râul Timişul Mort. La ora actuală acest sistem de şanţuri nu este întreţinut. Majoritatea imobilelor au fose septice. Primăria dispune de o vidanjă ataşată de un tractor în stare avansată de degradare. De asemenea dispun de câte o vidanjă „Azilul de bătrâni” şi asociaţia „Caritas” care efectuează la cerere vidanjări şi pentru populaţia oraşului. Există un proiect tehnic pentru o reţea de canalizare şi o staţie de epurare intitulat “Reţea de canalizare şi Staţie de epurare a oraşului Ciacova”, cu o valoare totală de 1.300.000 Euro, din care: 650.000 Euro de la buget şi 560.000 Euro din fondurile SAPARD. Au fost executate lucrări doar de 94.000 Euro de la buget care au constat în: 2x800 mL canalizare şi un bazin de acumulare al unei staţii de pompare care urma să dirijeze apele uzate în staţia de epurare care este parţial executată. Ulterior, aceste lucrări începute pe programul HG. 577/1997, au fost sistate din lipsă de finanţare. Descrierea situaţiei existente a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare în cele 47 de comune este conform Tabelului 1 anexat.

CAPITOLUL III Condiţiile de exploatare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare

A. Condiţii tehnice Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să asigure: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ, luând în considerare limitările obiective impuse de

starea tehnică actuală a sistemului; b) adaptarea permanentă la cerinţele Utilizatorilor;

Pagina 26 din 35

c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, asigurate prin sistemul existent (de alimentare cu apă şi canalizare);

d) respectarea reglementarilor specifice din domeniu. B. Obiective de exploatare Sub rezerva (i) situaţiei de fapt existente la data încheierii contractului de delegare de către concedent şi delegatar, în special starea tehnică a bunurilor atribuite în concesiune delegatarului prin contractul de delegare, precum şi (ii) a prevederilor contractului de delegare ce va fi încheiat de către concedent şi delegatar, obiectivele pe care trebuie să le atingă serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare care fac obiectul concesiunii sunt următoarele: a) prestarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare cu profesionalism şi promptitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu cele mai bune practici aplicabile în domeniu; Delegatarul este obligat să aibă: - Licenţă de operare clasa 1, care să îi permită să opereze în arii cu peste 300.000 de locuitori; - implementate standarde calitate, de mediu şi de sănătate şi securitate în muncă b) orientarea serviciului către Utilizatori; c) asigurarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice şi în scopul atragerii investiţiilor profitabile pentru comunităţile locale; Delegatarul va elabora, după efectuarea împreună cu Autoritatea Delegantă a unui studiu asupra bunurilor de retur, dar nu mai târziu de doi ani de la data semnării Contractului de delegare, un plan de dezvoltare-modernizare pe termen scurt, mediu şi lung,pe care îl va supune aprobării Autorităţii Delegante d) dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; Autoritatea Delegantă elaborează propria strategie de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în consultare cu Delegatarul şi coordonează proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico- sociale ale localităţii şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi de mediu. e) protecţia mediului; Delegatarul răspunde de :

- îndeplinirea condiţiilor impuse de autorizaţia de mediu; - implementarea setului de condiţionări stabilite prin acte normative emise de autorităţile de mediu

competente; - elaborarea, dacă este cazul, împreună cu autorităţile de mediu a programelor de conformare, care vor

cuprinde termene limită pentru realizarea măsurilor necesare; - îndeplinirea condiţiilor menţionate în programele de conformare;

f) asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare Utilizator; g) menţinerea în stare optimă de funcţionare şi îmbunătăţirea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare concesionat; h) îmbunătăţirea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

C. Obiective de ordin economic Serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare va urmări să se realizeze un raport calitate/cost cât mai bun pentru perioada de derulare a contractului de delegare şi un echilibru între riscurile şi beneficiile asumate prin acesta. Structura şi nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al furnizării/prestării serviciului incluzând şi cheltuielile de intretinere si reparatii (lucrări de întreţinere şi lucrări de reabilitare care vor fi definite în contractul de delegare), amortismentele aferente capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, costurile cu protectia mediului, costurile financiare asociate creditelor externe şi interne contractate de delegatar, costurile ce derivă din contractul de delegare, precum si obţinerea unui profit şi va fi în conformitate cu procedura de stabilire, ajustare şi modificare a preţurilor şi tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

D. Obiective de mediu Pe perioada derulării contractului de delegare se vor respecta condiţiile impuse de Autrorizaţiile de Mediu sau de orice autorizaţie, aviz, acord, permis sau orice alt act de orice fel care le prelungeşte sau înlocuieşte pe cele enumerate mai sus.

Pagina 27 din 35

Pe toată perioada derulării contractului de delegare operatorul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu. E. Indicatori de performanţă Indicatorii selectaţi constau în indicatori de performanţă operaţionali, manageriali, financiari şi de management al activelor. Din perspectiva conducerii, aceştia nu ar trebui priviţi izolat, deoarece reflectă zone foarte importante ale sectoarelor activităţii de apă din punct de vedere al îmbunataţirii dorite. Indicatorii de performanţa operaţionali au menirea de a fi caracteristici obiective pe care companiile le pot furniza uşor pe baza datelor pe care în unele cazuri deja le colecteaza. Scopul principal al indicatorilor de performanţă operaţionali este de a furniza date asupra producţiei şi eficienţei atât în termeni materiali/cantitativi cât şi în termeni financiari. Acest lucru este important pentru controlul costurilor dar şi din punct de vedere al politicilor de mediu. Indicatorii de performanţă manageriali indica scara de activitate şi eficienţa organizaţiei. Indicatorii de performanţă financiari se bazează pe indicatori diagnostic derivaţi din declaraţiile financiare. Indicatorii de performanţă privind continuitatea şi managementul activelor au fost dezvoltaţi cu scopul de a prezenta situaţia actuală specifică operatorilor de apă şi de canalizare din România. Caracteristica cea mai importantă a companiilor este dată de nivelul scăzut al investiţiilor care induce o scădere a nivelului serviciilor, insatisfacţia consumatorilor şi refuzul acestora de a plăti. Aceşti indicatori de performanţă au fost dezvoltaţi pentru a oferi indicaţii despre îmbunătaţirile fizice sau deprecierile suferite de activele companiei. Indicatorii de performanţă operaţionali 1.Conformitatea cu Calitatea Apei şi a Apei Uzate. Numărul de eşantioane/probe de producţie de apă şi efluent de apă uzată pe an care sunt conforme cu respectivele standarde de calitate, exprimate ca procent din totalul probelor prelevate într-un an.

Parametrii pentru calitatea apei potabile sunt: a) Turbiditate b) Fier c) Mangan d) Amoniu e) Clor f) Nitrat g) Coliformi h) E Coli Parametrii pentru calitatea apei uzate sunt: i) Materii solide în suspensie j) BOD5 k) COD l) Amoniu

2. Consumul de Apă: litri/persoană/zi. Cantitatea totală anuală de apă vândută (facturată) către consumatori/populaţia deservită, exprimată în litri pe persoană pe zi. 3. Apa nefacturată (Non-Revenue Water - NRW). (Apa produsă/zi (sau an) – Apa facturată/zi (sau an))/Apa produsă/zi (sau an). Diferenţa dintre apa care intră în reţeaua de distribuţie minus cantitatea de apă vândută împărţită la cantitatea de apă care intră în sistemul de distribuţie, exprimată ca procent. Dacă folosim parametrul “apa furnizată/pompată în reţeaua de distribuţie” vom putea face comparaţiile necesare pentru a îndeplini scopurile procesului de benchmarking. Apa procesată folosită pentru producţia apei va varia în funcţie de procesul de tratare şi astfel va distorsiona valorile dacă va fi inclusă în calculul apei nefacturate (NRW).

Pagina 28 din 35

Indicatori de performanţă manageriali 1. Acoperirea Populaţiei. Procentul de populaţie conectată la reţeaua de alimentare cu apă şi apă uzată. 2. Procentul de Consumatori Contorizaţi. Procentul de consumatori pentru care facturile se emit efectiv în baza contorului. Dacă nu vor fi contorizaţi şi vor trebui să plătească facturi ce sunt bazate pe prezumţii sau medii, clienţii vor avea un grad scăzut de satisfacţie. 3. Populaţia Deservită pe Angajat. Un indicator al eficienţei forţei de muncă. Ia în considerare populaţia conectată la reţeaua de alimentare cu apă împărţită la numărul de angajaţi care furnizează servicii de apă şi de canalizare (inclusiv personalul auxiliar). Indicatori de performanţă financiari Indicatorii de performanţă financiari aleşi reprezintă indicatorii de bază a ceea ce înseamnă sănătate financiară, fiind uşor de colectat şi calculat. Aceştia se bazează pe analiza standard a situaţiilor financiare elaborate de către fiecare Societatecompanie. Indicatorii analizeaza 3 categorii de condiţii financiare, în speţă profitabilitatea, lichiditatea şi solvabilitatea. Aceşti indicatori trebuie separaţi de alţi indicatori financiari folosiţi în analiza proiectelor, decizii de investiţii sau în analize de costuri operaţionale. Indicatorii de performanţă au fost aleşi deoarece produc o imagine generală asupra sănătăţii financiare a companiei şi indică abilitatea a priori a acesteia de a-şi asuma şi a finanţa un proiect. De asemenea, în cazul în care aceşti indicatori de performanţă sunt prezentaţi pe o perioada mai mare de timp (în ultimii trei ani), se vor vedea şi unele tendinţe ale acestora (de exemplu, durata medie de încasare a clienţilor poate să fi crescut, ceea ce indică o înrăutăţire a capacităţii companiei de a colecta venituri şi de a încasa numerar). Trebuie subliniat faptul că aceşti indicatori de performanţă selectaţi sunt consideraţi ca fiind corespunzători pentru condiţiile actuale cu care se confruntă companiile din România. De exemplu, puţine din companiile de apă au la momentul actual datorii pe termen lung. Acest lucru se întâmplă atât din cauza unor motive istorice (înainte erau parte a autorităţilor locale şi primeau bani de la buget), cât şi din cauza unor motive financiare (băncile private locale au reţineri în a acorda credite sectorului public municipal). Aşadar, unii dintre cei mai cunoscuţi indicatori de solvabilitate, deşi sunt foarte importanţi, în condiţiile date nu sunt foarte relevanţi. La fel, indicatori precum rentabilitatea financiară sunt relevanţi numai la nivel economic, deoarece acţionarii companiilor sunt în mare parte organsime publice, iar acţiunile lor nu sunt listate la bursele de valori. 1. Marja de Profit Brut (Vânzări brute minus cheltuieli directe)/Vânzări totale. Indică modul în care compania işi acoperă costurile operaţionale prin vânzări înaintea apariţiei altor categorii de costuri (incluzând cele financiare, cu impozitele sau cele extraordinare). Un procent negativ al acestui indicator arată faptul că vânzările nu acoperă cheltuilelile operaţionale curente. Se poate face o comparaţie cu marja profitului net, care reprezintă profitul net/vânzări totale. 2. Lichiditatea Curentă: Active circulante /Datorii curente. Indică abilitatea companiei de a plăti datoriile curente pe baza sumelor din activele circulante; o valoare >1 reprezintă un minimum în mod normal. 3. Durata de colectare a creanţelor: Creanţe/(vânzări anuale/365). Acest indicator arată de câte zile este nevoie ca o vânzare să se transforme în intrare de numerar. O valoare mică (<30) arată o companie cu lichiditate bună. 4. Durata de plată a datoriilor: Sold mediu furnizori /(costuri operaţionale/365). Acest indicator arată de cât timp (în zile de cost operaţional) are nevoie o companie pentru a-şi plăti creditorii pentru materiale. Provizioanele pentru depreciere nu se includ în calculul costurilor operaţionale. O valoare a acestui indicator >90 indică faptul că operatorul are întârzieri de plată sau beneficiază de condiţii de creditare facile din partea furnizorilor. 5. Datorii totale/Active totale. Măsoară procentajul furnizat de către creditori din totalul fondurilor atrase. Datoriile totale includ atât datoriile curente cât şi pe cele pe termen lung. Acest indicator ajută la formarea unei idei despre structura financiară a companiei: 20% este o valoare normală, deoarece nu există companii fără datorii (fie comerciale, bancare, fiscale); 50% este un nivel maxim. Dacă o companie are datorii pe termen lung, se va calcula un al doilea indicator, gradul de acoperire al serviciului datoriei, care poate fi folosit pentru a demonstra capacitatea companiei de a acoperi datoriile

Pagina 29 din 35

pe termen lung. Acest indicator se defineste astfel: numerar la dispoziţia acţionarilor (venit net + amortizare +/- variaţii ale capitalului de lucru)/ plata datoriei (principal+dobânzi). 6. Investiţiile realizate. Măsoară procentul de investiţii realizate din sursele proprii companiei în totalul investiţiilor realizate de companie în perioada respectivă. Indicatori de performanţă privind continuitatea şi managementul activelor Este foarte important ca managementul activelor să fie considerat prioritar pentru a ne asigura că investiţiile sunt bine direcţionate, iar benchmarking-ul poate fi folosit pentru acest scop. Acest obiectiv poate fi atins prin raportări privind nivelul înlocuirii reţelelor şi monitorizarea nivelului de întreţinere a activităţii, în special în ceea ce priveşte reţelele de apă şi de canalizare. Pentru a facilita aceste raportări, se obişnuieşte să se stabilească anumite zone de cerere care să cuprindă între 3000 şi 5000 de branşamente, cunsocute sub denumirea de Zone de Contorizare (DMA) şi pentru fiecare zonă să se înregistreze date privind fluxurile, presiunea şi nivelul de întreţinere. Evaluarea condiţiilor şi informaţiile privind datele de contact ale clienţilor por fi de asemenea folosite cu scopul de a conduce investiţiile către un obiectiv, care să nu fie ales într-o manieră subiectivă. 1. Procentajul reţelei înlocuite anual. Cantitatea de reţea înlocuită anual (sub forma unui %) din lungimea totală a reţelei. Relevant atât pentru sistemul de furnizare al apei cât şi pentru cel de canalizare. 2. Numărul de reparaţii legate de scurgeri ale reţelei de apă şi de blocaje sau colapsuri legate de reţeaua de canalizare. Numărul de reparaţii referitoare la scurgerile reţelei de apă sau numărul de reparaţii ale sistemului de canalizare în urma curăţirii/prăbuşirii per km din lungimea reţelei respective. Se exprimă în număr de kilometri de reţea pe an. Indicatorii de performanţă propuşi la data intrării în vigoare a Contractului de Delegare sunt cei stabiliţi prin Studiul de specialitate, supuşi dezbaterii publice, aprobaţi de ADI şi prezentaţi în Tabelul de mai jos.

Trimestrul Nr. crt. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ I II II IV 0 1 2 3 4 5

a) numărul de solicitări de branşare/numărul de solicitări de racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, diferenţiat pe utilităţi şi pe categorii de utilizatori;

% % % %

1.1

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branşare/racordare a utilizatorului, până la primirea de către acesta a avizului de branşare/racordare, este mai mic de 15/30/60 zile calendaristice.

% % % %

a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de solicitări % % % %

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puţin de 30 zile calendaristice % % % %

1.2

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în 30 zile

% % % %

a) numărul anual de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări, pe tipuri de apă furnizată % % % %

b) numărul anual de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori fără contor % % % %

1.3

c) numărul anual de reclamaţii privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe tipuri de apă furnizată şi categorii de utilizatori

% % % %

Pagina 30 din 35

d) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. c) care sunt justificate % % % %

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puţin de 8 zile % % % %

f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate raportat la numărul total de utilizatori % % % %

g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviţi

l/om zi

l/om zi l/om zi l/om zi

a) numărul de reclamaţii privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori % % % %

b) procentul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile % % % %

c) procentul din reclamaţiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate % % % %

1.4

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la. valoarea totală a facturilor emise % % % %

1.5

a) numărul de întreruperi neprogramate anunţate, pe categorii de utilizatori;

nr. nr. nr. nr.

b) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile neprogramate anunţate raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori

% % % %

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori % % % %

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori nr. nr. nr. nr.

1.5.1

e) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori % % % %

• numărul de întreruperi programate nr. nr. nr. nr. nr. • durata medie a întreruperilor programate raportată la 24 ore % % % % % • numărul de utilizatori afectaţi de aceste întreruperi raportat

la total utilizatori, pe categorii de utilizatori % % % % %

1.5.2

d) numărul de întreruperi cu durata programată depăşită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori.

% % % % %

a) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea/prestarea serviciilor pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de servicii

% % % % %

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de servicii

% % % % %

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori , tipuri de servicii şi clauze contractuale nerespectate

nr. nr. nr. nr. nr.

1.5.3

d) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentaţi în mai puţin de 3 zile, pe categorii de utilizatori şi tipuri de servicii

1.6 a) numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai apei

furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori şi tipuri de apă furnizată (potabilă sau industrială) şi parametrii reclamaţi

% % % % %

Pagina 31 din 35

b) procentul din reclamaţiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului % % % % %

c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerespectarea condiţiilor şi parametrilor de calitate stabiliţi în contract, raportată la valoarea facturată, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori

% % % % %

d) numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare raportat la numărul total de utilizatori % % % % %

a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului, raportat la total sesizări

% % % % %

1.7

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice. % % % % %

2

a) pierderea de apă în reţea exprimată ca raport între cantitatea de apă furnizată şi cea intrată în sistem. % % % % %

b) gradul de extindere al reţelei exprimat ca raport între lungimea reţelei dată în funcţiune la începutul perioadei luate în calcul şi cea de la sfârşitul perioadei luate în calcul

% % % % %

c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport intre cantitatea totală de energie consumată trimestrial/anual pentru funcţionarea sistemului şi cantitatea de apă furnizată.

kWh /m3

kWh /m3

kWh /m3

kWh /m3

kWh /m3

d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apă la utilizator şi 24 ore, pe categorii de utilizatori

% % % % %

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea reţelei de distribuţie şi lungimea totală a străzilor

% % % % %

2.1

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branşament şi numărul total de utilizatori

% % % % %

PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea reţelei

de canalizare şi lungimea totală a străzilor % % % % %

b) gradul de extindere al reţelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare dată în funcţiune la începutul perioadei luate în calcul şi cea de la sfârşitul perioadei luate în calcul

% % % % %

2.2

c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea şi epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie electrică consumată trimestrială/anuală pentru asigurarea serviciului şi cantitatea de apă uzată evacuată

kWh /m3

kWh /m3

kWh /m3

kWh /m3

kWh /m3

CAPITOLUL IV Sarcinile autorităţilor administraţiei publice locale şi ale operatorilor în domeniul investiţiilor

Autoritatea Delegantă elaborează propria strategie de dezvoltare şi modernizare a infrastructurii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în consultare cu Delegatarul şi coordonează proiectarea şi execuţia lucrărilor de investiţii, în scopul realizării acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico- sociale ale localităţii şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi de mediu. Delegatarul va elabora, după efectuarea împreună cu Autoritatea Delegantă a unui studiu asupra bunurilor de retur, dar nu mai tîrziu de doi ani de la data semnării Contractului de delegare,un plan de dezvoltare-modernizare pe termen scurt, mediu şi lung, pe care îl va supune aprobării Autorităţii Delegante.

Pagina 32 din 35

Finanţarea lucrărilor de investiţii se asigură, după caz, din următoarele surse: a) Fonduri atrase de la Uniunea Europeană; b) Fonduri proprii ale Delegatarului, provenite din prestarea serviciilor concesionate şi aplicarea preţurilor şi tarifelor (doar pentru lucrări de întreţinere şi lucrări de reabilitare); c) Alocaţii de la bugetul local, cel puţin la nivelul sumelor colectate de Concedent de la Delegatar; d) Sume alocate de la bugetul de stat, ca participare la cofinanţarea unor proiecte realizate din asistenţa financiară externă nerambursabilă şi/sau împrumuturi externe la a căror realizare contribuie şi Guvernul, precum şi ca finanţare a unor programe aprobate prin legi speciale; e) Credite bancare, inclusiv credite garantate de către autorităţile administraţiei publice locale sau de către stat (doar pentru lucrări de întreţinere şi lucrări de reabilitare în măsura în care creditele sunt angajate de delegatar); f) Participarea capitalului privat în cadrul unor contracte de parteneriat public-privat de tipul „construieşte- operează-transferă” şi variante ale acestuia; g) Alte surse constituite în condiţiile legii.

CAPITOLUL V

Clauze financiare şi de asigurări Investiţiile cuprinse în planurile de modernizare-dezvoltare pe termen scurt, mediu şi lung se supun obligaţiilor şi clauzelor impuse de finanţatori pentru fiecare modalitate de finanţare. Prin aceste clauze se stabilesc modalităţile de returnare a creditelor, termenele de rambursare, perioada de amortizare, standardele de calitate ale bunurilor aduse ca investiţii, modalităţile de preluare a bunurilor care au făcut obiectul investiţiilor, clauze referitoare la păstrarea patrimoniului încredinţat pe perioada concesiunii şi la predarea bunurilor de retur la sfârşitul concesiunii. Pe întreaga durată a Contractului de Delegare, Operatorul este obligat să se asigure, prin poliţe de asigurare încheiate cu societăţi de asigurare înregistrate în România, împotriva tuturor riscurilor financiare rezultate din daunele pe care le-ar putea provoca pierderea parţială sau totală a instalaţiilor de producţie şi transport de apă şi de canalizare, când riscul reprezintă mai mult de 2,5 ‰ (doi virgulă cinci la mie) din fondurile proprii ale Operatorului. În scopul asigurării, beneficiarul asigurării este Autoritatea Delegantă şi acele fonduri proprii sunt cuprinse în contabilitatea Operatorului. Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se referă la cutremure, incendii şi explozii, riscuri electrice şi stricarea utilajelor, inclusiv cele care sunt consecinţa unor fenomene naturale. Acoperirea altor riscuri, în special cele legate de Utilizatori, este lăsată la latitudinea Operatorului, luând în considerare capacitatea sa financiară. Totuşi, acest aspect nu poate în nici un caz să exonereze Operatorul de responsabilitatea sa faţă de Autoritatea Delegantă şi terţi.

CAPITOLUL VI Regimul bunurilor utilizate de operator în derularea concesiunii

Bunurile din patrimoniul public, se preiau pe bază de proces-verbal de predare-preluare. Delegatarul este obligat să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente şi accidentale, precum şi cele capitale ce se impun la bunurile din patrimoniul public, în limitele fizice şi valorice stabilite prin Contractul de delegare. Delegatarul va propune scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului concesionat, în baza legislaţiei în vigoare. Delegatarul va transmite anual situaţia patrimoniului public la 31 decembrie şi modificările privind acest patrimoniu, pentru a fi înscrise în contabilitatea Autorităţii Delegante. La încetarea contractului de delegare bunurile de retur se restituie Autorităţii Delegante în mod gratuit şi libere de orice sarcină. În cazul în care contractul de delegare va înceta înainte de termen, Autoritatea Delegantă datorează o contraprestaţie delegatarului egală cu valoarea neamortizată a bunurilor de retur rezultate din investiţiile realizate de delegatar din fonduri proprii. Celelalte bunuri se vor repartiza potrivit celor stabilite în cadrul contractului de delegare.. La încetarea contractului delegatarul va încheia cu Autoritatea Delegantă un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect bunurile de preluare asupra cărora Autoritatea Delegantă şi-a manifestat intenţia de a le dobândi.

Pagina 33 din 35

Bunurile se clasifică astfel: - Bunurile de Retur constau în bunurile Autorităţii Delegante aferente şi necesare furnizării Serviciilor

delegate, existente şi puse la dispoziţia Operatorul cu titlu gratuit spre administrare şi folosinţă de către Autoritatea Delegantă conform Contractului de Delegare sau care vor fi construite şi care vor fi puse la dispoziţia Operatorului, de asemenea cu titlu gratuit spre administrare şi folosinţă pe întreaga durată a Contractului de Delegare

- Bunurile de preluare sunt mijloacele fixe, bunurile imobile şi mobile cumpărate sau construite de Operator având ca unic scop furnizarea Serviciilor delegate, cu excepţia Bunurilor de Retur. La expirarea Contractului de Delegare, Bunurile de Preluare pot fi preluate de Autoritatea Delegantă, dar numai din proprie iniţiativă a acesteia, în schimbul compensării juste a Operatorului, iar Operatorul se angajează să returneze Autorităţii Delegante Bunurile de Preluare în schimbul compensaţiei, la cererea scrisă a Autorităţii Delegante. În situaţia rezilierii Contractului de Delegare din culpa Autorităţii Delegante, aceasta va fi obligată să preia Bunurile de Preluare în schimbul unei compensaţii juste acordată Operatorului.

- Bunurile proprii, sunt bunuri care aparţin Operatorului, sunt utilizate de acesta în timpul concesiunii, iar la expirarea Contractului de Delegare rămân în proprietatea sa, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel. Acestea se vor stabili prin Contractul de Delegare.

CAPITOLUL VII Obligaţiile privind protecţia mediului

Pe toată perioada derulării Contractului de Delegare, Delegatarul va implementa condiţionările ce se stabilesc prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente, conform unor programe de conformare la cerinţele de mediu. Delegatarul răspunde de : a) îndeplinirea condiţiilor impuse de autorizaţia de mediu; b) implementarea setului de condiţionări stabilite prin acte normative emise de autorităţile de mediu competente; c) elaborarea, dacă este cazul, împreună cu autorităţile de mediu a programelor de conformare, care vor cuprinde termene limită pentru realizarea măsurilor necesare; d) îndeplinirea condiţiilor menţionate în programele de conformare;

Operatorul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după semnarea Contractului de Delegare. Operatorul nu va putea fi ţinut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Autorităţii Delegante, cauzate anterior semnării Contractului de Delegare şi care au ca rezultat o încălcare sau nerespectare, a prevederilor oricărei dispoziţii legale privind mediul înconjurător. Autoritatea Delegantă se obligă să-l despăgubească pe Operator pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător.

CAPITOLUL VIII Durata concesiunii

Durata pentru care se deleagă serviciul public de alimentare cu apă şi de canalizare este de 30(treizeci) de

ani. Contractul de Delegare poate fi prelungit pentru una sau mai multe perioade, ale căror durate sunt stabilite

prin act adiţional la Contractul de Delegare, conform legislaţiei în vigoare.

Pagina 34 din 35

CAPITOLUL IX

Redevenţa Redevenţa va fi o sumă egală cu valoarea amortizării mijloacelor fixe delegate de la unitaţile administrativ-teritoriale către S.C. AQUATIM S.A., dacă această amortizare ar fi permisă. Valoarea anuală a redevenţei va fi cel puţin egală cu valoarea serviciului datoriei Operatorului pentru acel an. Operatorul va plăti Autorităţii Delegante o redevenţă în termenii şi condiţiile prevăzute mai jos:

1) Redevenţa va fi o sumă fixă egală cu ____________lei; 2) Redevenţa se va fi plăti în fiecare an de către Operator pentru exerciţiul financiar în curs, dar numai după

Data Intrării în Vigoare şi includerea în preţ/tarif, în tranşe trimestriale plătibile până la data de 15 a ultimei luni din trimestru.

3) Plata Redevenţei va reveni exclusiv Operatorului, iar acesta nu va avea dreptul să considere faptul că Autoritatea Deleganta nu a solicitat efectuarea plăţii ca un motiv pentru neefectuarea de către Operator la timp a plăţilor privind Redevenţa;

4) Valoarea şi scadenţa Redevenţei pot fi modificate prin acordul Părţilor; 5) Redevenţa va reveni Localităţilor semnatare, Proporţional ; 6) În cazul unui transfer către Asociaţie a competenţelor Localităţilor privind Serviciile, Redevenţa se va plăti

Asociaţiei ; În cazul înlocuirii sistemului Redevenţei cu un nou sistem de amortizări şi provizioane, acest nou sistem va fi automat aplicat prezentului Contract de delegare.Redevenţa înseamnă suma de bani plătită în mod periodic, în conformitate cu prevederile Neplata redevenţei sau executarea cu întârziere a acestei obligaţii conduce la penalităţi conform legii.

CAPITOLUL X Cuantumul garanţiilor datorate de delegatar

În termen de 90 de zile de la data încheierii Contractului de Delegare, Operatorul se obligă să depună o

sumă iniţială care va fi fixată la data semnării contractului de executare a Garanţiei. Aceasta sumă reprezintă un Depozit cu valoare de garanţie constituit în beneficiul Autorităţii Delegante. Operatorul are dreptul să încaseze dobânzile la Depozitul de Garanţie. Cuantumul acestui Depozit este ajustat la sfârşitul Perioadei de Tranziţie şi a fiecărui an fiscal. Operatorul are dreptul de a substitui Depozitul de Garanţie pentru valoarea Garanţiei actuale oricând pe Durata Contractului de Delegare cu o scrisoare de Garanţie Bancară, la prima cerere, emisă de o instituţie bancară agreată de către Autoritate Delegantă. Operatorul se obligă în mod irevocabil să asigure valabilitatea acestei garanţii, pe întreaga durată a Contractului de Delegare.

Autoritatea Delegantă are dreptul să reţină din valoarea Garanţiei, în mod proporţional, în cazul în care Operatorul nu plăteşte unele sume datorate Autorităţii Delegante în temeiul Contractului de Delegare.

În cazul executării Garanţiei, Operatorul trebuie să reconstituie în întregime valoarea Garanţiei în termen de 3 luni de la data fiecărei reţineri.

CAPITOLUL XI Clauze referitoare la încetarea delegării de gestiune

Încetarea delegării de gestiune prin concesiune se face în următoarele situaţii: a) în cazul în care delegatarului i se retrage licenţa de operator sau aceasta nu este prelungită după expirarea termenului; în ambele situaţii numai dacă în termen de 3 (trei) luni de la apariţia unuia dintre cazurile amintite mai sus delegatarul nu reuşeşte să remedieze această deficienţă; b) la expirarea duratei stabilite prin contractul de delegare, dacă părţile nu convin în scris prelungirea acestuia, în condiţiile legii; c) în cazul în care interesul naţional sau local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina Autorităţii Delegante, care despăgubire, cu excepţia cazului în care împrumutătorii din contractele de împrumut internaţionale angajate de delegatar au fost de acord, nu poate în nici o situaţie să fie mai mică decât sumele datorate de delegatar acestor împrumutători în virtutea contractelor de împrumut internaţionale şi care se va plăti de către concedent în numele delegatarului direct acestor împrumutători în condiţiile stabilite prin contractul de delegare;

Pagina 35 din 35

d) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către delegatar, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina delegatarului în condiţiile stabilite prin contractul de delegare (de ex. notificări, termen de graţie); e) în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concedent, prin reziliere, cu plata unei despăgubiri în sarcina Autorităţii Delegante în condiţiile stabilite prin contractul de delegare (de ex. notificări, termen de graţie); f) în cazul imposibilităţii obiective a delegatarului de a exploata bunul concesionat, prin renunţare din partea delegatarului, fără plata unei despăgubiri de către delegatar Autorităţii Delegante; Indiferent de orice prevedere contrarie din cadrul Contractului de delegare, cu excepţia situaţiei în care creditorii Delegatarului din cadrul Contractelor de Împrumut Internaţionale au agreat în scris o soluţie diferită, la încetarea, din orice cauză, a Contractului de delegare, înainte de achitarea integrală a tuturor datoriilor Delegatarului ce decurg din Contractele de Împrumut Internaţionale, obligaţia de rambursare a creditelor, plata dobânzilor şi comisioanelor aferente acestor împrumuturi va fi preluată de către Autoritatea Delegantă. La încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare, bunurile de retur ce au fost utilizate de delegatar în derularea concesiunii vor fi returnate Autorităţii Delegante în mod gratuit şi libere de orice sarcini, în stare de funcţionare având în vedere uzura rezultată din utilizarea normală a acestora. În acest caz Autoritatea Delegantă datorează o despăgubire delegatarului egală cu valoarea neamortizată a bunurilor de retur rezultate din investiţiile realizate de delegatar din fonduri proprii.

CAPITOLUL XII Clauze referitoare la personalul angajat şi la protecţia socială

O dată cu delegarea de gestiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, contractul colectiv de muncă al SC AQUATIM SA se menţine până la încheierea altuia, dar nu mai mult de o perioadă de 6 (şase) luni. Pe durata derulării Contractului de delegare se vor respecta prevederile stipulate în legislaţia muncii, Contractul colectiv de muncă, Regulamentul de organizare şi funcţionare al operatorului şi Regulamentul intern, cu privire la formarea profesională, protecţia salariaţilor şi politica de personal a unităţii,

CAPITOLUL XIII Dispoziţii finale

Operatorul regional S.C.„AQUATIM” S.A. va prezenta copia de pe Licenţa A.N.R.S.C. prin care dovedeşte că este atestat de autoritatea competentă. Condiţiile prevăzute în prezentul caiet de sarcini sunt minimale pentru delegatarea – delegarea directă a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare.

 • CAIET DE SARCINI
  • CAPITOLUL II
   • Obiectul, aria delegării şi obiectivele Autorităţii Delegante
 • A. Datele de identificare a serviciului public
  • MUNICIPIUL TIMIŞOARA
   • B. Componenta obiectelor tehnologice ale sistemului public de alimentare cu apă
    • C. Componenta obiectelor tehnologice ale sistemului public de canalizare
     • D. Componenta obiectelor energetice ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare
      • E. Componenta obiectelor auxiliare ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare
      • F. Componenta obiectivelor de întreţinere şi exploatare ale sistemului public de alimentare cu apă şi canalizare
      • G. Componenta obiectelor administrative ale sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare
       • ORAŞUL DETA
        • Alimentarea cu apă potabilă
       • Reţeaua de canalizare
    • ORAŞUL JIMBOLIA
     • Alimentare cu apă potabilă
   • Flux apă uzată. Treapta mecanică.
   • Flux apă uzată. Treapta biologică.
    • Alimentare cu apă potabilă
   • Debitmetrie
   • În prezent funcţionează doar treapta mecanică. Staţia de pompare ape menajere este compusă din 4 pompe din care doă funcţionează în regim automat.
   • Debitmetrie
   • În prezent este în funcţiune doar treapta mecanică.
   • Flux apă uzată. Treapta mecanică.
   • Flux apă uzată. Treapta biologică.
    • Alimentare cu apă potabilă
   • Debitmetrie
    • Alimentare cu apă potabilă
   • Debitmetrie
    • Alimentare cu apă potabilă
   • Debitmetrie
   • Flux apă uzată. Treapta mecanică.
   • Flux apă uzată. Treapta biologică.
   • Debitmetrie
    • A. Condiţii tehnice
    • C. Obiective de ordin economic
    • D. Obiective de mediu
  • CAPITOLUL XII
  • Clauze referitoare la personalul angajat şi la protecţia socială

Atasament: Anexa_3.pdf

ANEXA NR. I I I

DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA DE CANALIZARE

Prezentele Dispoziţii Speciale fac parte din Contractul de Delegare şi privesc

obligaţiile şi responsabilităţile Autorităţii Delegante şi Operatorului în legătură cu Serviciile publice de canalizare din Unităţile Administrativ-

Teritoriale membre ale ADI din Judeţul Timiş

Acest document va fi aplicat în coroborare cu:

Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare

Dispoziţiile Speciale – Partea Comună

Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă

Termenii utilizaţi în aceste Dispoziţiile Speciale sunt definiţi în cadrul Dispoziţiilor

Generale ale Contractului de Delegare.

1

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA DE CANALIZARE

TITLUL I – SCOPUL ŞI ARIA DELEGĂRII.................................................................. Articolul 1 - Scopul........................................................................................................................... Articolul 2 - Definiţii ........................................................................................................................ Articolul 3 – Aria Delegării .............................................................................................................. Articolul 4 – Perimetrul de Colectare a Apei Uzate .........................................................................

TITLUL II – FURNIZAREA SERVICIULUI DELEGAT ............................................ Articolul 5 - Definiţia reţelelor de canalizare ................................................................................... Articolul 6 – Reamplasarea reţelei.................................................................................................... Articolul 7 - Protecţia instalaţiilor de canalizare .............................................................................. Articolul 8 - Racordurile................................................................................................................... Articolul 9 – Instalaţiile Interioare.................................................................................................... Articolul 10 – Inspectarea Instalaţiilor Interioare............................................................................. Articolul 11 – Canalele aflate sub drumurile publice .......................................................................

TITLUL III – TARIFUL.................................................................................................... Articolul 12 - Reguli .........................................................................................................................

TITLUl IV – CALITATEA SERVICIULUI FURNIZAT UTILIZATORILOR ......... Articolul 13 – Standardele de Furnizare a Serviciilor ...................................................................... Articolul 14 – Întreruperile Serviciului............................................................................................. Articolul 15 – Termenele Serviciului ...............................................................................................

ANEXE................................................................................................................................. ANEXA 1 – TARIFUL PENTRU CANALIZARE ANEXA 2 – PREŢUL PENTRU RACORDARE ŞI ALTE SERVICII -CANALIZARE ANEXA 3 – DURATELE DE VIAŢĂ TEHNICĂ – ECHIPAMENTE ŞI LUCRĂRI -

CANALIZARE ANEXA 4 – TERMENELE SERVICIULUI DE CANALIZARE

2

TITLUL I – SCOPUL ŞI ARIA DELEGĂRII

Articolul 1 - Scopul

Prezentele Dispoziţii Speciale – Partea de Canalizare prevăd condiţiile pentru aplicarea Contractului de Delegare în ceea ce priveşte Serviciile delegate de colectare, transport şi tratare a Apei Uzate.

Articolul 2 - Definiţii

„Racord” - este definit în art. 1 al Dispoziţiilor Generale ale prezentului Contract de Delegare.

„Ape Uzate” înseamnă :

� „Ape Uzate Menajere” înseamnă apele rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi servicii, care provin cu precădere din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi igienico-sanitare;

� „Ape Uzate Provenite din Activităţile Economice” înseamnă toate deversările de ape folosite în activităţile economico-industriale sau corespunzătoare unei alte utilizări a apei decât cea menajeră.

� „Ape Pluviale” înseamnă apele ce provin din precipitaţii atmosferice; sunt considerate ape pluviale şi apele ce provin din stropirea şi spălarea drumurilor publice sau private, a grădinilor şi curţilor imobilelor.

Articolul 3 – Aria Delegării

Aria Delegării este definită în articolul 6 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare şi descrisă în articolul 4 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. Autoritatea Delegantă este obligată să furnizeze Operatorului toate informaţiile topografice în termen de 6 (şase) luni de la Data Intrării în Vigoare, cu localizarea tuturor Zonelor Urbane expres indicate în anexa nr. 1(b) la Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

Articolul 4 – Perimetrul de Colectare a Apei Uzate

4.1 Perimetrul de Colectare a Apei Uzate desemnează limita reţelei(lor) de canalizare a(le) fiecărei Zone Urbane şi, prin extensie, toate suprafeţele incluse între aceste limite. Aceasta se va întinde până la o distanţă de cel puţin 100 (o sută) de metri calculată în orice direcţie de la orice punct aflat pe reţeaua(lele) de transport al apei uzate, acolo unde este posibil.

4.2 Această limită este definită în contractul dintre Operator şi Autoritate Delegantă.

3

4.3 Perimetrele de Colectare a Apei Uzate sunt extinse în mod regulat prin acordul Operatorului cu Autoritatea Delegantă, anticipând dezvoltarea noilor Zone Urbane şi industriale şi pentru a permite Operatorului să îşi atingă obiectivele Serviciului delegat.

TITLUL II – FURNIZAREA SERVICIULUI DELEGAT

Articolul 5 - Definiţia reţelelor de canalizare

5.1 Sistemul Public de Canalizare cuprinde ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul public de canalizare. Sistemul public de canalizare cuprinde de regulă următoarele componente:

a) racorduri de canalizare de la punctul de delimitare;

b) reţele de canalizare;

c) staţii de pompare a apelor uzate;

d) staţii de epurare;

e) colectoare de evacuare spre emisar;

f) guri de vărsare în emisar;

g) depozite de nămol deshidratat.

5.2 Reţeaua Publică de Canalizare este definită în art. 1 din Dispoziţiile Generale ale prezentului Contract de Delegare.

5.3 Infiltraţii /Scurgeri Operatorul, ca o parte a planului său de investiţii, va identifica şi va finanţa un program pentru reducerea infiltraţiilor şi/sau scurgerilor din orice sistem de colectare si transport, inclusiv orice echipament necesar atingerii acestui scop, atunci când fie una, fie ambele probleme sunt identificate ca atare de Autoritate Delegantă. Echipamentul de specialitate poate fi considerat ca resursă principală. Măsurile luate în acest sens vor fi incluse în evaluarea performanţei Operatorului pe durata Contractului de Delegare.

Articolul 6 – Reamplasarea reţelei

6.1 Reamplasările reţelelor de canalizare necesare atingerii unei cerinţe legate de Serviciu din partea unei administraţii sau comunităţi sunt executate de Operator pe cheltuiala solicitantului.

4

6.2 Reamplasările reţelelor de canalizare necesare atingerii unei cereri legate de Serviciu din partea unei persoane fizice sunt hotărâte şi executate de Operator pe cheltuiala solicitantului.

6.3. În situaţia în care Operatorul este obligat printr-o hotărâre judecătorească să mute o reţea, Autoritatea Delegantă va suporta cheltuielile pe care le implică mutarea respectivei reţele.

Articolul 7 - Protecţia instalaţiilor de canalizare

7.1 Operatorul va actualiza toate informaţiile tehnice despre reţelele de canalizare şi lucrările aferente, prevăzute în articolul 5 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

7.2 Instalaţiile de colectare a Apei Uzate şi de tratare sunt bunuri publice. Acestea sunt inalienabile, imprescriptibile, insesizabile şi protejate, conform prevederilor legale, împotriva daunelor de orice natură.

7.3 Când o autoritate administrativă sau o persoană fizică ori juridică intenţionează să execute lucrări de excavaţie sau alte lucrări în proximitatea unei reţele de canalizare, trebuie să respecte prevederile legale în vigoare privind protecţia reţelelor de telecomunicaţii, de electricitate şi apă. Aceasta trebuie să obţină, mai ales, acordul prealabil scris al Operatorului. Costurile măsurilor de protecţie rezonabile luate de Operator vor fi suportate de persoana care execută lucrările respective.

7.4 Este interzis oricărei persoane care nu face parte din personalul Operatorului, cu excepţia controlorilor din partea Autorităţii Delegante însoţiţi de un reprezentat al Operatorului, să intre, sub orice pretext, în interiorul clădirilor şi şantierelor aferente sau asociate Serviciului delegat de canalizare, să lase în interior animale, să folosească sau să deterioreze instalaţiile sau să arunce gunoaie în preajmă.

7.5 Orice daună adusă acestor instalaţii sau lucrări, în general orice prejudiciu sau tentativă de a aduce atingere integrităţii lor materiale sau funcţionalităţii lor se pedepseşte conform legii penale.

7.6 Împreună cu Autoritatea Delegantă, Operatorul va stabili, după necesităţi, perimetre de protecţie împrejurul acestor lucrări care fac parte din procesul de transport, tratare si deversare a apei uzate.

Articolul 8 - Racordurile

8.1 Un Racord deserveşte de regulă un singur Utilizator.

8.2 Racordurile sunt montate de Operator sau de către constructori agreaţi de Operator. Costurile montării sunt suportate de solicitant, conform cotelor estimate în urma preţurilor definite în anexa nr. 2 de mai jos. Cheltuielile aferente se plătesc înainte de începerea lucrărilor. Orice cheltuieli legate de consolidarea unui Racord datorită creşterii nevoilor cad în sarcina Utilizatorului.

5

8.3 Racordurile fac parte din bunurile încredinţate Operatorului de către Autoritatea Delegantă. Toate Racordurile sunt întreţinute, reparate şi înlocuite pe cheltuiala sa. Cu toate acestea, reparaţiile, modificările sau deplasările survenite ca urmare a executării de lucrări vor fi plătite de persoana care solicită lucrările antemenţionate.

8.4 În interiorul Perimetrului de Colectare a Apei Uzate, Operatorul va executa toate Lucrările de Extindere necesare pentru noile Racorduri. Aceste lucrări care nu sunt cuprinse în investiţiile contractuale sunt plătite din surse identificate cu acordul Autorităţii Delegante. Ele vor fi finanţate, în condiţiile legii, de Utilizatorul care a solicitat racordarea şi cu care s-a încheiat un contract, având în vedere condiţiile tehnice ale Operatorului.

8.5 În afara Perimetrului de Colectare a Apei Uzate, Operatorul va executa Lucrările de Extindere sau de Consolidare necesare pentru noile Racorduri; acestea vor fi finanţate, în condiţiile legii, de Utilizatorul care a solicitat racordarea, având în vedere condiţiile tehnice ale Operatorului.

Articolul 9 – Instalaţiile Interioare

9.1 Instalaţiile Interioare, care prin definiţie sunt situate în amonte faţă de Punctul de Delimitare a Instalaţiilor de Canalizare dintre Operator şi Utilizator, nu fac parte din reţelele publice de canalizare. Ele sunt realizate, exploatate şi întreţinute pe cheltuiala şi prin grija proprietarului sau Utilizatorului, conform standardelor şi normelor tehnice aplicabile. Instalarea şi întreţinerea Instalaţiilor Interioare sunt efectuate astfel încât să se evite orice problemă în funcţionarea serviciului public, să se prevină orice posibilă contaminare a reţelelor de apă potabilă şi de canalizare.

9.2 Utilizatorul nu poate instala nici un fel de mijloc de salubrizare la faţa locului, prin instalarea unui rezervor, fără respectarea condiţiilor tehnice specifice stabilite de Operator şi fără obţinerea Autorizaţiei din partea Autorităţii Delegante în forma cerută de lege. Demararea acestui tip de lucrare este în toate cazurile supusă încheierii unui Contract operaţional special între Utilizator şi Operator.

9.3 Operatorul este îndreptăţit să ceară Utilizatorilor să respecte standardele şi normativele în vigoare.

Articolul 10 – Inspectarea Instalaţiilor Interioare

10.1 Apele Uzate sunt colectate de la Utilizatori numai dacă aceştia respectă standardele stabilite de Contractul de branşare/racordare şi utilizare a Serviciului. Operatorul poate colecta Apele Uzate numai după inspectarea acestor instalaţii interioare de către un organ având aprobarea specială a Autorităţii Delegante sau, în lipsa acestuia, de către Operator sub controlul Autorităţii Delegante.

10.2 Operatorul răspunde doar pentru deficienţele Instalaţiilor Interioare care se datorează Operatorului.

6

Articolul 11 – Canalele aflate sub drumurile publice

Operatorul va asigura ca drumurile şi pavajul să fie refăcute şi readuse la o stare acceptabilă în acele locuri unde au fost săpate şanţuri conform Articolului 20.4 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună şi a normelor privind drumurile.

TITLUL III – TARIFUL

Articolul 12 - Reguli

12. La data de 1 ianuarie sau 1 iulie, care survine prima, următoare Datei Intrării în Vigoare, Operatorul va aplica tariful indicat în anexa nr. 1 de mai jos, cu posibilitatea modificării şi/sau ajustării sale, astfel cum se prevede în Dispoziţiile Speciale – Partea Comună, Articolul 25.3.

12.2 Modificările/ajustările tarifare se efectuează conform Articolului 25 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

12.3 Facturarea Utilizatorilor se face pe baza înregistrărilor contoarelor/debitmetrelor de canalizare acolo unde acestea există sau pentru cantitatea de Apă Uzată calculată ca procentaj din apa potabilă furnizată, conform clauzelor contractuale şi a prevederilor legale şi reglementărilor aplicabile, luându-se în considerare caracteristicile sistemului local de canalizare.

TITLUL IV – CALITATEA SERVICIULUI FURNIZAT UTILIZATORILOR

Articolul 13 – Standardele de Furnizare a Serviciilor

13.1 În termen de 12 luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea Delegantă şi Operatorul vor conveni asupra procedurilor interne şi externe privind asigurarea calităţii Serviciilor de Canalizare, precum şi respectării standardelor de mediu, îndeosebi pentru depunerile de scurgeri şi nămol tratate. Procedurile de control şi penalităţile convenite vor face obiectul, după semnarea lor, unui Act adiţional la prezentul Contract.

7

13.2 Controalele necesare sunt efectuate de departamentele administrative ale Autorităţii Delegante sau de terţi autorizaţi.

13.3. Autoritatea Delegantă este obligată să facă toate demersurile în scopul încheierii unui contract între Operator şi Administraţia Drumurilor Publice sau, în lipsa acesteia, cu Autoritatea Locală privind colectarea apei pluviale.

Articolul 14 – Întreruperile Serviciului

14.1 În termen de 24 (douăzeci şi patru) de luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea Delegantă şi Operatorul vor defini de comun acord Indicatorii de Întrerupere a Serviciului care vor fi implementaţi de Operator, pragurile statistice dincolo de care Serviciul este considerat ca fiind inadecvat şi sancţiunile corespunzătoare în caz de neîndeplinire. Indicatorii, pragurile statistice şi sancţiunile vor face obiectul, după semnarea lor, unui Act adiţional la prezentul Contract.

14.2 În raportul său anual adresat Autorităţii Delegante, Operatorul va arăta statistica întreruperilor Serviciului de canalizare.

14.3 Operatorul va ţine la dispoziţia Autorităţii Delegante înregistrările şi documentele referitoare la depăşirea debitelor de Apă Uzată.

Articolul 15 – Termenele Serviciului

15.1 Operatorul se obligă să respecte termenele de furnizare a Serviciului de canalizare către Utilizatori, fixate în anexa nr. 4 de mai jos, cu respectarea aplicării articolului 42.5 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

15.2 Pentru orice Racord executat după expirarea termenelor indicate din culpa dovedită a sa, Operatorul va acorda o reducere Utilizatorului respectiv de 10% (zece la sută) din valoarea Racordului în cazul în care Racordul este instalat într-un termen ce depăşeşte standardul, dar mai scurt decât dublul termenului garantat, şi de 20% (douăzeci la sută) din valoarea Racordului dacă termenul depăşeşte dublul termenului limită garantat.

15.3 În raportul său anual adresat Autorităţii Delegante, Operatorul va arăta statisticile privitoare la termenele de furnizare a Serviciului de canalizare faţă de Utilizatori, plângerile şi reducerile acordate din pricina întârzierilor la racordare.

8

ANEXE Anexa nr. III. 1 – Tariful pentru Canalizare

Anexa nr. III. 2 – Preţurile pentru racordare şi alte servicii - Canalizare

Anexa nr. III. 3 – Duratele de Viaţă Tehnică – Echipamente şi Lucrări - Canalizare

Anexa nr. III. 4 – Termenele Serviciului de Canalizare

9

ANEXA NR. III. 1

TARIFUL PENTRU CANALIZARE

Tariful în Lei /m3 fără TVA la Data Intrării în Vigoare pentru toate localităţile este prezentat în ANEXA NR. III. 1

Nr.crt. Localitatea

Tarif Canalizare

(lei/m3)

Nr.crt.

Localitatea

Tarif Canalizare

(lei/m3) 2009 2009

1 CONSILIUL JUDETEAN TIMIŞ - 31 Liebling - 2 Timisoara 1.15 32 Manastiur - 3 Buzias 0.85 33 Nadrag 0.60 4 Ciacova - 34 Parta - 5 Deta 1.24 35 Pischia - 6 Faget 0.52 36 Racovita - 7 Gataia 0.76 37 Sacosu Turcesc - 8 Jimbolia 1.79 38 Sag - 9 Recas 0.26 39 Satchinez -

10 Sannicolau Mare 0.90 40 Stiuca - 11 Mosnita Noua - 41 Uivar - 12 Sacalaz - 42 Varias - 13 Sanmihaiu Roman - 43 Victor Vlad D. - 14 Banloc - 44 Guilvaz -

15 Beba Veche -

45 Giarmata 3

lei/pers/luna 16 Becicherecu Mic - 46 Lovrin 0.40 17 Bethausen - 47 Teremia Mare - 18 Bucovat - 48 Tomnatic - 19 Cenad - 49 Saravale - 20 Cenei - 50 Giroc 0.99 21 Checea - 51 Gottlob - 22 Comlosu Mare - 52 Sanpetru Mare - 23 Costeiu 0.45 53 Balint - 24 Criciova - 54 Jebel - 25 Curtea - 55 Voiteg - 26 Denta - 56 Periam - 27 Foeni - 57 Peciu Nou - 28 Fibis - 58 Tomeşti 29 Ghilad - 59 Traian Vuia 30 Ghiroda 1.50

10

Din anul 2010 în întreaga arie de operare se va trece la unificarea completă a tarifelor. Tarifele din fiecare localitate vor converge către tariful din Municipiul Timişoara.

Preţul în Lei /m3 fără TVA şi ajustări în termeni reali (fără inflaţie şi TVA) ale tarifului unic este prezentat în tabelul următor

Ajustare tarife in termeni reali (tarife fara TVA)

Tarif Unic din 2010

Lei/m3

Ajustarea la Tariful unic 2010

%

Ajustare 2011

%

Ajustare 2012

% a n a n+1 a n+2 Timişoara 1,53 20,4

Canal 1,53 20,4 20,7 9,6 * Ajustările în termeni reali nu includ inflaţia din perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa pe valoare adăugată. Pentru localităţile care nu beneficiază iniţial de servicii de canalizare în momentul în care localitatea va beneficia de aceste servicii se va aplica tariful existent la aceea dată în Municipiul Timişoara sau tariful unic după caz.

11

ANEXA NR. III. 2

PREŢUL PENTRU RACORDARE ŞI ALTE SERVICII – CANALIZARE

Nr. Crt

Tip aviz/Denumire serviciu Preţul în Lei

1 Aviz preliminar pentru racorduri 24,00

2 Aviz de principiu pentru extinderi 24,00

3 Aviz de furnizare pentru racorduri noi 24,00 4 Aviz definitiv pentru extinderi 24,00 5 Aviz de gospodărie subterană 30,00 6 Aviz de instalaţii interioare 24,00 7 Aviz Soc. Com. Adeverinţe de utilităţi

canal 24,00

8 Verificare racord canal executat 104,75 9 Servicii vidanjare / mc 16,90 10 Servicii vidanjare / km 3,65 11 Desfundat canale cu woma / oră 140,00 12 Desfundat canale cu woma / km 4,65 13 Desfundat canale cu woma combinată / oră 160,00 14 Desfundat canale cu woma combinată / km 2,80 15 Aviz pentru vidanjare fose septice

(preluare în staţia de epurare) 24,00

12

ANEXA NR. III. 3

DURATELE DE VIAŢĂ TEHNICĂ – ECHIPAMENTE ŞI LUCRĂRI - CANALIZARE

Echipamentele şi lucrările de canalizare vor avea o Durată de Viaţă Tehnică corespunzătoare valorii maxime a duratei normale de funcţionare, prevăzută în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobat conform legislaţiei în vigoare.

13

ANEXA NR. III. 4

TERMENELE SERVICIULUI DE CANALIZARE

Operaţia Termenul limită Data de la care începe să curgă termenul

Răspunsul la o cerere de încheiere a unui contract de branşare/racord şi utilizare a serviciilor şi pregătirea unei liste de preţuri

• 15 zile lucrătoare Data primirii cererii

Realizarea unui nou Racord sau desfinţarea unui Racord existent

• 15 zile lucrătoare • De la data eliberării unui permis de spargere de catre autoritatea locală

Răspunsul la o plângere -sesizare privind colectarea apelor uzate -alte sesizări

-10 zile lucrătoare -30 zile calendaristice

• De la data înregistrării plângerii

14

 • TITLUL I – SCOPUL ŞI ARIA DELEGĂRII
  • Articolul 1 - Scopul
   • Articolul 2 - Definiţii
   • Articolul 3 – Aria Delegării
   • Articolul 4 – Perimetrul de Colectare a Apei Uzate
 • TITLUL II – FURNIZAREA SERVICIULUI DELEGAT
  • Articolul 5 - Definiţia reţelelor de canalizare
   • Articolul 6 – Reamplasarea reţelei
   • Articolul 7 - Protecţia instalaţiilor de canalizare
   • Articolul 8 - Racordurile
   • Articolul 9 – Instalaţiile Interioare
   • Articolul 10 – Inspectarea Instalaţiilor Interioare
   • Articolul 11 – Canalele aflate sub drumurile publice
 • TITLUL III – TARIFUL
  • Articolul 12 - Reguli
 • TITLUL IV – CALITATEA SERVICIULUI FURNIZAT UTILIZATORILOR
  • Articolul 13 – Standardele de Furnizare a Serviciilor
   • Articolul 14 – Întreruperile Serviciului
   • Articolul 15 – Termenele Serviciului
 • ANEXE
  • ANEXA NR. III. 1
  • TARIFUL PENTRU CANALIZARE
  • ANEXA NR. III. 2
  • PREŢUL PENTRU RACORDARE ŞI ALTE SERVICII – CANALIZARE
  • ANEXA NR. III. 3
  • DURATELE DE VIAŢĂ TEHNICĂ – ECHIPAMENTE ŞI LUCRĂRI - CANALIZARE
  • ANEXA NR. III. 4
  • TERMENELE SERVICIULUI DE CANALIZARE

Atasament: Anexa_2.pdf

ANEXA NR. I I

DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA DE APĂ

Prezentele Dispoziţii Speciale fac parte din Contractul de Delegare şi privesc

obligaţiile şi responsabilităţile Autorităţii Delegante şi Operatorului în legătură cu Serviciile publice de alimentare cu apă din Unităţile Administrativ-Teritoriale membre ale ADI din Judeţul Timiş

Acest document va fi aplicat în coroborare cu:

Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare

Dispoziţiile Speciale – Partea Comună

Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare

Termenii utilizaţi în aceste Dispoziţii Speciale sunt definiţi în cadrul Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare

1

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA DE APĂ

TITLUL I – SCOPUL ŞI ARIA......................................................................................... Articolul 1 - Scopul........................................................................................................................... Articolul 2 - Definiţii ........................................................................................................................ Articolul 3 – Aria Delegarii .............................................................................................................. Articolul 4 – Perimetrul de Distribuţie a Apei..................................................................................

TITLUL II – FURNIZAREA SERVICIULUI CONCESIONAT .................................. Articolul 5 – Definiţia reţelelor de apă potabilă ............................................................................... Articolul 6 – Reamplasarea reţelei.................................................................................................... Articolul 7 – Protecţia instalaţiilor de apă potabilă .......................................................................... Articolul 8 – Caracteristicile alimentării cu apă potabilă ................................................................. Articolul 9 - Branşamentele .............................................................................................................. Articolul 10 - Contoarele .................................................................................................................. Articolul 11 – Verificarea Contoarelor ............................................................................................. Articolul 12 – Instalaţiile Interioare.................................................................................................. Articolul 13 – Instalaţii destinate uzului public................................................................................ Articolul 14 - Inspectarea Instalaţiilor Interioare.............................................................................. Articolul 15 – Reţelele aflate sub drumurile publice ........................................................................

TITLUL III – PREŢUL...................................................................................................... Articolul 16 – Reguli ........................................................................................................................

TITLUL IV – CALITATEA SERVICIULUI FURNIZAT UTILIZATORILOR........ Articolul 17 – Standardele de alimentare.......................................................................................... Articolul 18 – Întreruperile Serviciului............................................................................................. Articolul 19 – Termenele Serviciului ...............................................................................................

ANEXE................................................................................................................................. ANEXA 1 – PREŢUL PENTRU APĂ ANEXA 2 – PREŢUL PENTRU BRANŞARE ŞI ALTE SERVICII - APA ANEXA 3 – DURATELE DE VIAŢĂ TEHNICĂ – ECHIPAMENTE ŞI LUCRĂRI -

APĂ ANEXA 4 – TERMENELE SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ

2

TITLUL I – SCOPUL Şi ARIA DELEGĂRII

Articolul 1 - Scopul

Prezentele Dispoziţii Speciale – Partea de Apă prevăd condiţiile pentru aplicarea Contractului de Delegare în ceea ce priveşte Serviciile de alimentare cu apă potabilă.

Articolul 2 - Definiţii

„Apa Potabilă” înseamnă apa care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevăzuţi de legislaţia în vigoare.

„Branşament” - este definit în art. 1 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare.

„Punctul de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator” - este definit în art. 1 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare.

„Sistemul de Contorizare şi de Control” – desemnează instalaţiile constituite din contoare, accesoriile acestora şi dispozitivele aflate în legătură cu ele.

Articolul 3 – Aria Delegării

Aria Delegării este definită în articolul 6 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare şi descrisă în articolul 4 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. Autoritatea Delegantă este obligată să furnizeze Operatorului toate informaţiile topografice în termen de 6 (şase) luni de la Data Intrării în Vigoare, cu localizarea tuturor Zonelor Urbane expres indicate în anexa nr. 1(a) la Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

Articolul 4 – Perimetrul de Distribuţie a Apei

4.1. Perimetrul de Distribuţie a Apei desemnează limita reţelei(lor) de apă potabilă a(le) fiecărei Zone Urbane şi, prin extensie, toate suprafeţele incluse între aceste limite. Acesta se va întinde până la o distanţă de cel puţin 100 (o sută) de metri calculaţi in orice direcţie de la oricare punct al reţelei(lelor) de apă potabilă, acolo unde este posibil.

4.2. Această limită este definită în Contractul de Delegare dintre Autoritate Delegantă şi Operator.

4.3. Perimetrele de Distribuţie a Apei sunt extinse în mod regulat prin acordul Operatorului cu Autoritatea Delegantă, anticipând dezvoltarea noilor Zone Urbane şi industriale şi pentru a permite Operatorului să îşi atingă obiectivele Serviciului delegat.

3

TITLUL II – FURNIZAREA SERVICIULUI DELEGAT

Articolul 5 – Definiţia reţelelor de apă potabilă

5.1 Sistemul public de alimentare cu apă potabilă cuprinde ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează Serviciul public de alimentare cu apă potabilă. Sistemul public de alimentare cu apă potabilă cuprinde de regulă următoarele componente:

a) captări;

b) aducţiuni;

c) staţii de tratare a apei brute;

d) staţii de pompare;

e) rezervoare pentru înmagazinarea apei potabile;

f) reţele de distribuţie;

g) branşamente până la punctul de delimitare;

5.2 Reţeaua publică de alimentare cu apă este definită în art. 1 din Dispoziţiile Generale ale prezentului Contract.

5.3. Apa nefacturată

Operatorul, ca o parte a planului său de investiţii, va identifica şi va finanţa un program de detectare a scurgerilor şi de reducere a apei nefacturate din reţelele de distribuţie a apei, inclusiv orice echipament necesar a fi achiziţionat în acest scop. Echipamentul de specialitate poate fi considerat o resursă principală. Măsurile luate în acest sens vor fi incluse în evaluarea performanţei Operatorului pe durata Contractului de Delegare.

Articolul 6 – Reamplasarea reţelei

6.1 Reamplasările reţelelor de apă potabilă necesare atingerii unei cerinţe legate de Serviciu din partea unei administraţii sau comunităţi sunt executate de Operator pe cheltuiala solicitantului.

4

6.2 Reamplasările reţelelor de apă potabilă necesare atingerii unei cereri legate de Serviciu din partea unei persoane fizice sunt hotărâte şi executate de Operator pe cheltuiala solicitantului.

6.3. În situaţia în care Operatorul este obligat printr-o hotărâre judecătorească să mute o reţea, Autoritatea Delegantă va suporta cheltuielile pe care le implică mutarea respectivei reţele.

Articolul 7 – Protecţia instalaţiilor de apă potabilă

7.1 Operatorul va actualiza toate informaţiile tehnice privind instalaţiile de apă potabilă şi lucrările aferente prevăzute în articolul 5 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

7.2 Instalaţiile de producţie, transport şi alimentare cu apă potabilă sunt Bunuri Publice. Acestea sunt inalienabile, imprescriptibile, insesizabile şi protejate, conform prevederilor legale, împotriva daunelor de orice natură.

7.3 Când o autoritate administrativă sau o persoană fizică ori juridică intenţionează să execute lucrări de excavaţie sau alte lucrări în proximitatea unei reţele de transport sau alimentare cu apă trebuie să respecte prevederile legale în vigoare privind protecţia reţelelor de telecomunicaţii, de electricitate şi apă. Aceasta trebuie să obţină, mai ales, acordul prealabil scris al Operatorului. Costurile măsurilor de protecţie rezonabile luate de Operator vor fi suportate de persoana care execută lucrările respective.

7.4 Este interzis oricărei persoane care nu face parte din personalul Operatorului, cu excepţia controlorilor din partea Autorităţii Delegante însoţiţi de un reprezentat al Operatorului, să intre, sub orice pretext, în interiorul clădirilor şi şantierelor aferente sau asociate Serviciului delegat de alimentare cu apă, să lase în interior animale, să folosească sau să deterioreze instalaţiile sau să arunce gunoaie în preajmă.

7.5 Orice daună adusă acestor instalaţii sau lucrări, în general orice prejudiciu sau tentativă de a aduce atingere integrităţii lor materiale sau funcţionalităţii lor se pedepseşte conform legii penale.

7.6 Împreună cu Autoritatea Delegantă, Operatorul va stabili, după necesităţi, perimetre de protecţie împrejurul acestor instalaţii care fac parte din procesele de producţie, transport şi alimentare cu apă potabilă.

Articolul 8 – Caracteristicile alimentării cu apă potabilă

8.1 Cantitatea

Operatorul se angajează să furnizeze întreaga cantitate de apă potabilă care să satisfacă nevoile de apă potabilă în sectorul public şi privat în acele localităţi unde îi este delegată alimentarea cu apă potabilă.

5

8.2 Presiunea

Presiunea minimă a apei potabile în condiţii normale de funcţionare, cu excepţia situaţiilor când sunt deschişi hidranţii de alimentare cu apă sau de incendiu, va fi de 1 kg/cm2 la punctul de alimentare situat în aval faţă de uzina secundară folosită de Operator.

În situaţiile în care la etaje diferite ale unei clădiri apa potabilă nu poate fi furnizată în condiţii normale la presiunea minimă mai sus menţionată, o staţie de hidrofor individuală va fi instalată pe cheltuiala solicitantului, care devine proprietarul acesteia şi îi va asigura întreţinerea, garanţiile şi funcţionarea.

Presiunea maximă a apei potabile, în condiţii normale de funcţionare a Serviciului, va fi de 6 kg/cm2 la orice Punct de Alimentare.

Operatorul este responsabil pentru pagubele potenţiale ce ar rezulta din variaţiile presiunii hidraulice peste limitele permise, dacă se poate dovedi legătura de cauzalitate între deficienţele în alimentarea cu apă şi prejudiciu. În acest sens le revine Utilizatorilor să ia precauţiile împotriva acestui fenomen prin instalarea de dispozitive corespunzătoare de protecţie (cum ar fi aparate de reducere a presiunii; dispozitive pentru prevenirea loviturilor provocate de forţa hidraulică şi aşa mai departe).

8.3 Calitatea apei

La sfârşitul Perioadei de Tranziţie apa furnizată trebuie să fie potabilă şi să respecte întotdeauna standardele prevăzute de normele legale şi reglementare române în vigoare.

Răspunderea Operatorului în ceea ce priveşte calitatea apei este limitată la nivelul Punctul de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator. Le revine ca obligaţie Utilizatorilor să efectueze şi să întreţină Instalaţiile lor Interioare astfel încât să nu se producă nici o degradare a calităţii apei.

Operatorul va monitoriza calitatea apei potabile ori de câte ori este necesar şi va respecta în acest sens prevederile emise de Autoritate Delegantă.

Operatorul este întotdeauna răspunzător pentru pagubele care ar rezulta din calitatea redusă a apei furnizate, având dreptul de regres împotriva persoanelor răspunzătoare de eventuala poluare, dacă este cazul.

8.4 Debitul

Debitul oferit în contractul de branşare/racordare şi utilizare a Serviciului este debitul considerat de Utilizator ca necesar pentru consumul său şi pe care Operatorul se obligă să-l pună în permanenţă la dispoziţia sa. Acesta este ales din gama de debite oferită de Operator, care corespunde contoarelor specifice şi diametrelor branşamentelor. Debitul trebuie corelat cu standardele prevăzute de normele legale şi reglementare române în vigoare.

Gama debitelor disponibile poate fi modificată ca urmare a evoluţiilor tehnice sau a noilor politici adoptate de Operator în ceea ce priveşte Contractele de branşare/racordare şi utilizare a Serviciului.

Debitul poate fi întrerupt datorită lucrărilor sau incidentelor legate de reţelele publice.

6

Articolul 9 - Branşamentele

9.1 Un Branşament deserveşte de regulă un singur Utilizator.

9.2 Branşamentele sunt montate de Operator sau de către constructori agreaţi de către Operator. Costurile montării sunt suportate de solicitant, conform cotelor estimate în urma preţurilor definite în anexa nr. 2 de mai jos. Cheltuielile aferente se plătesc înainte de începerea lucrărilor. Orice cheltuieli legate de consolidarea unui Branşament datorită creşterii nevoilor cad în sarcina Utilizatorului.

9.3 Branşamentele fac parte din bunurile încredinţate Operatorului de către Autoritate Delegantă. Toate Branşamentele sunt întreţinute, reparate şi înlocuite pe cheltuiala sa. Cu toate acestea, reparaţiile, modificările sau deplasările survenite ca urmare a executării de lucrări vor fi plătite de persoana care solicită lucrările antemenţionate.

9.4 În interiorul Perimetrului de Distribuţie a Apei, Operatorul va executa toate Lucrările de Extindere necesare pentru noile Branşamente. Aceste lucrări care nu sunt cuprinse în investiţiile contractuale sunt plătite din surse identificate cu acordul Autorităţii Delegante. Ele vor fi finanţate, în condiţiile legii, de Utilizatorul care a solicitat branşarea şi cu care s-a încheiat un contract, având în vedere condiţiile tehnice ale Operatorului.

9.5 În afara Perimetrului de Distribuţie a Apei, Operatorul va executa Lucrările de Extindere sau de Consolidare necesare pentru noile Branşamente; acestea vor fi finanţate, în condiţiile legii, de Utilizatorul care a solicitat branşarea, având în vedere condiţiile tehnice ale Operatorului.

Articolul 10 - Contoarele

10.1 Utilizatorii sunt responsabili de protejarea contoarelor situate pe proprietatea acestora. Contoarele vor fi accesibile în permanenţă reprezentanţilor Operatorului.

10.2 Tipul şi modelul contoarelor vor fi aprobate de BRML (Aprobare de Model) şi vor avea marje de erori maxime conform NML.

10.3 Contoarele sunt furnizate, montate, adaptate, sigilate, verificate şi întreţinute de Operator pe baze contractuale. Verificarea Contoarelor se face conform unei proceduri elaborate de Operator pe baza standardelor internaţionale ISO şi aprobate de Autoritate Delegantă.

10.4 Costurile cu verificarea şi întreţinerea Contoarelor sunt plătite de Operator şi se regăsesc în structura preţului, cu excepţia costurilor cu reparaţiile care nu sunt o consecinţă a folosinţei normale a Contoarelor – asemenea costuri specifice sunt în sarcina Utilizatorului care este ţinut să ia măsurile necesare pentru prevenirea deteriorării Contoarelor.

7

10.5 Operatorul poate, fără îndeplinirea vreunor formalităţi şi fără a limita dreptul la acţiune în justiţie, să întrerupă alimentarea cu apă potabilă de îndată ce descoperă că a fost adusă o modificare la aparatele şi accesoriile Sistemelor de Contorizare şi de Control de care este responsabil Utilizatorul sau dacă Utilizatorul îi împiedică accesul reprezentanţilor Operatorului la Contoarele sale.

10.6 În cazul în care Contorul este blocat sau inaccesibil, Operatorul va estima consumul Utilizatorului luând ca referinţă consumurile înregistrate în lunile precedente sau prin intermediul altor măsurători sau date conform unei metode ce va fi aprobată de Autoritate Delegantă.

10.7 Diametrele Contoarelor sunt alese, în principiu, pe baza consumurilor medii zilnice ale Utilizatorilor. Cifrele de mai jos sunt date indicative :

Diametrele Contoarelor

(mm)

Consumul mediu zilnic (m3)

Consumul standard pe oră (m3)

15 3 1,5 20 5 2,5 30 14 5 40 35 10 50 70 25 60 100 45 80 200 60 100 450 100 150 1000 250 200 2000 400

10.8 Operatorul poate înlocui un Contor dacă se dovedeşte o diferenţă semnificativă între consum şi debitul indicat în contractul de branşare/racordare şi utilizare a Serviciului.

Articolul 11 – Verificarea Contoarelor

11.1 Operatorul poate verifica Contoarele ori de câte ori consideră că este necesar. Sub nici o formă această verificare nu poate aduce vreun profit Operatorului. Contoarele vor fi verificate de Operator prin sondaj şi cu o frecvenţă conformă recomandărilor ISO şi, dacă este cazul, ca o componentă a programului de asigurare a calităţii.

11.2 Utilizatorul este întotdeauna îndreptăţit să ceară verificarea contoarelor sale, fie Operatorului, fie unui expert desemnat de comun acord sau, în lipsa unui acord, numit de Autoritate Delegantă. Cheltuielile făcute cu verificarea vor fi plătite de Utilizator dacă se constată că, în limitele marjei de eroare stabilite în articolul 10.2 de mai sus, Contoarele sunt corespunzătoare. Acestea vor fi plătite de Operator dacă un defect de înregistrare este descoperit în dauna Utilizatorului.

8

11.3 Orice violare a sigiliilor, precum şi orice faptă care are ca scop sau ca rezultat consumul de apă potabilă peste cantităţile înregistrate de contor sau modificarea indicaţiilor contorului vor da dreptul la o acţiune în despăgubiri prin orice mijloace legitime, fără a fi limitat dreptul Operatorului de a întreprinde acţiunile legale şi de a înceta de îndată furnizarea apei potabile, fără îndeplinirea altor formalităţi. Operatorul va înregistra această violare într-o declaraţie făcută de reprezentanţii săi sub semnătură proprie sau de orice autoritate competentă. Cheltuielile pentru înregistrarea şi întreruperea alimentării cu apă potabilă şi redeschiderea alimentării vor fi plătite de Utilizator conform cheltuielilor înregistrate şi listei de preţuri din anexa nr. 2 pentru celelalte cheltuieli.

11.4 În situaţia în care verificarea, indiferent cine a solicitat-o, scoate la iveală un defect de contorizare, indiferent în prejudiciul cărei părţi, care are ca rezultat nereflectarea realităţii în facturi, sumele facturate vor fi regularizate până la concurenţa deficitului şi luând în considerare constatările înregistrate, precum şi, eventual, prin referire la perioade comparabile, anterioare sau ulterioare celor în legătură cu care s-a constatat deficitul. Orice litigiu referitor la regularizare până la concurenţa deficitului care nu poate fi soluţionat pe cale amiabilă va fi dedus judecăţii în faţa instanţei competente.

Articolul 12 – Instalaţiile Interioare

12.1 Instalaţiile Interioare, care prin definiţie sunt situate în avalul Punctului de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator, nu fac parte din reţelele publice de alimentare. Ele sunt realizate, exploatate şi întreţinute pe cheltuiala şi prin grija proprietarului sau Utilizatorului, conform standardelor şi normelor tehnice aplicabile.

Instalarea şi întreţinerea Instalaţiilor Interioare sunt efectuate astfel încât să se evite orice problemă în funcţionarea serviciului public, să se prevină orice posibilă comunicare cu reţelele de apă uzată sau meteorică şi să se prevină utilizarea ilicită şi frauduloasă a apei potabile.

12.2 În special următoarele instalaţii sunt considerate Instalaţii Interioare: staţiile de hidrofor interioare amplasate în avalul apometrelor, fântânile, hidranţii de incendiu şi în general toate instalaţiile destinate uzului public, alimentate cu apă potabilă şi aparţinând autorităţilor locale.

12.3 Utilizatorul nu poate instala nici un fel de mijloc de producţie autonomă a apei potabile, printr-un puţ sau un orificiu special, fără respectarea condiţiilor tehnice specifice stabilite de Operator şi fără obţinerea Autorizaţiei din partea Autorităţii Delegante în forma cerută de lege. Demararea acestui tip de lucrare este în toate cazurile supusă încheierii unui Contract operaţional special între Utilizator şi Operator.

Instalaţiile Interioare pot cuprinde aparate de pompare din reţele, fără conectare şi absorbţie directă, cu condiţia ca aceste aparate să respecte regulile stabilite de Operator şi să fie puse în funcţiune de acord cu acesta.

9

12.4 Nu vor exista interconectări nici permanente şi fixe, nici mobile între Instalaţiile Interioare ale unui Utilizator care se alimentează din reţeaua publică şi instalaţiile alimentate de o sursă de producţie autonomă. Orice instalaţie care constituie un pericol sau un inconvenient pentru funcţionarea normală a Serviciului fie va fi remediată imediat de proprietar, fie Operatorul va suspenda alimentarea cu apă din reţeaua publică a respectivului Utilizator.

12.5 Operatorul este îndreptăţit să ceară Utilizatorilor să respecte standardele şi normativele în vigoare.

Articolul 13 – Instalaţii destinate uzului public

13.1 Instalaţiile de alimentare cu apă potabilă pentru uz public, precum hidranţii sau alte puncte de alimentare sunt considerate în cuprinsul Dispoziţiilor Speciale – Partea de Apă ca fiind Instalaţii Interioare.

13.2 Tipologia Punctelor de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator va fi aprobată de Operator. Acestea sunt echipate cu contoare, iar construcţia şi întreţinerea lor sunt responsabilitatea Localităţilor. Alimentarea de la Punctele de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator este permisă doar pentru uz menajer. Operatorul este îndreptăţit să întrerupă furnizarea prin Punctele de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator, dacă exploatarea lor se descoperă a fi defectuoasă.

13.3 Operaţiile de deschidere în scopul verificării funcţionalităţii hidranţilor vor fi executate cu respectarea unui grafic stabilit de comun acord între Operator şi autorităţile implicate.

Articolul 14 - Inspectarea Instalaţiilor Interioare

14.1 Apa potabilă este furnizată Utilizatorilor numai dacă aceştia respectă standardele stabilite de Contractul de branşare/racordare şi utilizare a Serviciului. Operatorul poate alimenta Instalaţiile Interioare numai după inspectarea acestora de către un organ cu aprobarea specială a Autorităţii Delegante sau, în lipsa acestuia, de către Operator sub controlul Autorităţii Delegante.

14.2 După punerea sub presiune a Instalaţiilor Interioare, Operatorul poate în orice moment să ceară inspecţii la orice Utilizator, cu respectarea periodicităţii minime a inspecţiilor stabilite prin normele aplicabile. Un astfel de control va fi efectuat într-un termen comunicat în mod rezonabil, de către un organ ales de Utilizator printre cele aprobate de Autoritate Delegantă sau în lipsa acestora de către Operator sub controlul Autorităţii Delegante.

Atunci când cere inspectarea unei Instalaţii Interioare, Operatorul va indica expres motivul pentru care Instalaţiile Interioare aduc atingere reţelei publice. Utilizatorul nu este obligat să dea curs cererii Operatorului dacă aceste motive nu îi sunt indicate. Dacă

10

se constată cu ocazia controlului că cererea a fost justificată, costurile inspecţiei sunt suportate de Utilizator. În caz contrar, costurile inspecţiei sunt suportate de Operator.

14.3 Operatorul poate, fără îndeplinirea altor formalităţi, să refuze sau să întrerupă alimentarea cu apă potabilă dacă Utilizatorul nu a dat curs cererii îndreptăţite a Operatorului în termenul limită solicitat sau dacă organul de control aprobat descoperă că Instalaţiile Interioare sunt defectuoase sau nu respectă standardele şi normele aplicabile.

14.4 Operatorul răspunde doar pentru deficienţele Instalaţiilor Interioare care se datorează Operatorului.

Articolul 15 – Reţelele aflate sub drumurile publice

15.1. Operatorul va asigura ca drumurile şi pavajul să fie refăcute şi readuse la o stare perfectă în acele locuri unde au fost săpate şanţuri conform Articolului 20.4 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună şi a normelor privind drumurile.

15.2. Autoritatea Delegantă va asigura readucerea reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare în starea lor iniţială atunci când acestea suferă prejudicii ca urmare a lucrărilor de reabilitare a infrastructurii. Autoritatea Delegantă şi Operatorul au obligaţia de informare reciprocă asupra lucrărilor întreprinse care pot afecta reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare.

15.3. Operatorul are obligaţia de a obţine autorizaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.

TITLUL III – PREŢUL

Articolul 16 – Reguli

16.1 La data de 1 ianuarie sau 1 iulie, care survine prima, următoare Datei Intrării în Vigoare, Operatorul va aplica preţul indicat în anexa nr. 1 de mai jos, cu posibilitatea modificării şi/sau ajustării sale, astfel cum se prevede în Dispoziţiile Speciale – Partea Comună, articolul 25.3.

16.2 Modificările/ajustările preţului se efectuează conform articolului 25 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

16.3 Utilizatorii vor fi facturaţi pe baza înregistrărilor contoarelor de Branşament şi, prin excepţie, în sistem pauşal atunci când nu există contoare de Branşament, până la instalarea acestora.

11

TITLUL IV – CALITATEA SERVICIULUI FURNIZAT UTILIZATORILOR

Articolul 17 – Standardele de alimentare

17.1 Operatorul este obligat să furnizeze alimentarea cu apă potabilă conform standardelor de calitate, debite şi presiune prevăzute în Articolul 8 de mai sus, fără a limita aplicarea Articolului 42.5 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

17.2 Controalele necesare sunt efectuate de departamentele administrative ale Autorităţii Delegante sau de terţi autorizaţi, îndeosebi în ceea ce priveşte controlul calităţii apei potabile şi a standardelor de securitate.

17.3 În termen de 12 (douăsprezece) luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea Delegantă şi Operatorul vor conveni asupra procedurilor interne şi externe privind asigurarea calităţii alimentării cu apă potabilă, precum şi respectării standardelor sanitare şi de securitate pentru Utilizatori şi populaţie în general. Procedurile de Control vor face obiectul, după semnarea lor, unui act adiţional la prezentul Contract.

Articolul 18 – Întreruperile Serviciului

18.1 Operatorul este obligat să furnizeze apă potabilă fiecărui Utilizator în permanenţă conform condiţiilor fixate prin Contractul de branşare/racordare şi utilizare a Serviciului, cu respectarea articolului 42.5 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

18.2 În termen de 24 (douăzeci şi patru) de luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea Delegantă şi Operatorul vor defini de comun acord Indicatorii de Întrerupere a Serviciului care vor fi implementaţi de Operator, pragurile statistice dincolo de care Serviciul este considerat ca fiind inadecvat şi sancţiunile corespunzătoare în caz de neîndeplinire. Indicatorii, pragurile statistice şi sancţiunile vor face obiectul, după semnarea lor, unui act adiţional la prezentul contract.

18.3 Raportul anual adresat Autorităţii Delegante de către Operator va cuprinde evidenţa întreruperilor Serviciului.

18.4 Operatorul va ţine la dispoziţia Autorităţii Delegante înregistrările şi documentele referitoare la întreruperile Serviciului.

Articolul 19 – Termenele Serviciului

19.1 Operatorul se obligă să respecte termenele Serviciului faţă de Utilizatori, fixate în anexa nr. 4 de mai jos, cu respectarea aplicării articolului 42.5 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

12

19.2 Pentru orice Branşament executat după expirarea termenelor indicate din culpa dovedită a sa, Operatorul va acorda o reducere Utilizatorului respectiv de 10% (zece la sută) din valoarea Branşamentului în cazul în care Branşamentul este instalat într-un termen ce depăşeşte standardul, dar mai scurt decât dublul termenului garantat, şi de 20% (douăzeci la sută) din valoarea Branşamentului dacă termenul depăşeşte dublul termenului limită garantat.

19.3 Raportul anual adresat Autorităţii Delegante de către Operator va cuprinde evidenţa termenelor Serviciului faţă de Utilizatori, plângerilor şi reducerilor acordate din pricina întârzierilor la branşare.

ANEXE

Anexa nr. II. 1 – Preţul pentru Apă.

Anexa nr. II. 2 – Preţurile pentru branşare şi alte servicii – Apă.

Anexa nr. II. 3 – Duratele de Viaţă Tehnică – Echipamente şi Lucrări – Apă.

Anexa nr. II. 4 – Termenele Serviciului de alimentare cu apă.

13

ANEXA NR. I I. 1

PREŢUL PENTRU APĂ Preţul în Lei /m3 fără TVA la Data Intrării în Vigoare pentru toate

localităţile este prezentat în tabelul de mai jos:

Nr.crt. Localitatea Pret APA (lei/m3)

Nr.crt.

Localitatea

Pret APA

(lei/m3) 2009 2009

1 CONSILIUL JUDETEAN TIMIŞ - 31 Liebling 1.20 2 Timisoara 1.83 32 Manastiur 1.00 3 Buzias 2.11 33 Nadrag 1.20 4 Ciacova 0.90 34 Parta - 5 Deta 2.08 35 Pischia 1.20 6 Faget 1.01 36 Racovita 1.00

7 Gataia 1.28 37 Sacosu Turcesc 1.50

8 Jimbolia 2.15 387 Sag 1.00 9 Recas 0.80 39 Satchinez 1.00

10 Sannicolau Mare 1.15 40 Stiuca 1.20 11 Mosnita Noua - 41 Uivar 2.52 12 Sacalaz 1.31 42 Varias 0.95 13 Sanmihaiu Roman - 43 Victor Vlad D. 1.26 14 Banloc 0.70 44 Guilvaz 0.85 15 Beba Veche 0.90 45 Giarmata 1.70 16 Becicherecu Mic 1.00 46 Lovrin 1.30 17 Bethausen 0.59 47 Teremia Mare 0.40 18 Bucovat - 48 Tomnatic 0.84 19 Cenad 1.00 49 Saravale - 20 Cenei 1.70 50 Giroc 1.57 21 Checea 1.50 51 Gottlob 1.00

22 Comlosu Mare 0.40 52 Sanpetru Mare -

23 Costeiu 0.90 53 Balint - 24 Criciova - 54 Jebel 1.70 25 Curtea 1.50 55 Voiteg 0.70 26 Denta 0.70 56 Periam 1.20 27 Foeni 0.85 57 Peciu Nou 1.00 28 Fibis - 58 Tomeşti 29 Ghilad - 59 Traian Vuia 30 Ghiroda 1.20

Din anul 2010 în întreaga arie de operare se va trece la unificarea completă a tarifelor. Tarifele din fiecare localitate vor converge către tariful din Municipiul Timişoara.

14

Preţul în Lei /m3 fără TVA şi ajustări în termeni reali (fără inflaţie şi TVA) ale tarifului unic este prezentat în tabelul următor

Ajustare tarife in termeni reali (tarife fara TVA)

Tarif Unic din 2010

Lei/m3

Ajustarea la Tariful unic 2010

%

Ajustare 2011

%

Ajustare 2012

% a n a n+1 a n+2 Timişoara 2,08 3,2

Apa 2,08 3,2 0 0 * Ajustările în termeni reali nu includ inflaţia din perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa pe valoare adăugată. Pentru localităţile care nu beneficiază iniţial de servicii de alimentare cu apă în momentul în care localitatea va beneficia de servicii de alimentare cu apă se va aplica preţul existent la aceea dată în Municipiul Timişoara sau tariful unic după caz.

15

ANEXA NR. I I. 2

PREŢUL PENTRU BRANŞARE ŞI ALTE SERVICII – APĂ

Nr. Crt

Tip aviz/Denumire serviciu Preţul în Lei

1 Aviz preliminar pentru branşamente 24,00

2 Aviz de principiu pentru extinderi 24,00

3 Aviz de furnizare pentru branşamente noi 24,00 4 Aviz definitiv pentru extinderi 24,00 5 Aviz de gospodărie subterană 30,00 6 Aviz de instalaţii interioare 24,00 7 Aviz Soc. Com. Adeverinţe de utilităţi apă 24,00 8 Aviz separare consumuri 24,00 9 Verificare bransament apă executat 82,00 10 Tarif pentru debranşare-rebranşare

apometre D= 15-40 88,00

11 Tarif pentru debranşare-rebranşare apometre D= 50-80 135,00

12 Verificari metrologice apometre D=15-20 80,00 13 Verificari metrologice apometre D=30-40 91,00 14 Verificari metrologice apometre D=50-80 135,00

16

PREŢURI DE BRANŞARE (lucrări la apă – fără TVA)

Serviciul Preţul în Lei pe branşament

Apă (valoare brută) pentru branşamente la o distanţă mai mică de 10 metri lineari

Executie externalizata

Conform situatiilor de lucrari intocmite de executant

Avizare documentatie

Conform tarife aprobate de Consiliu Administratie

17

ANEXA NR. I I. 3

DURATELE DE VIAŢĂ TEHNICĂ– Echipamente şi Lucrări - Apă

Echipamentele şi lucrările de alimentare cu apă vor avea o Durata de Viaţă Tehnică corespunzătoare valorii maxime a duratei normale de funcţionare, prevăzute în Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe aprobat conform legislaţiei în vigoare

18

ANEXA NR. I I . 4

TERMENELE SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ

Operaţia Termenul limită Data de la care începe să curgă termenul

Răspunsul la o cerere de încheiere a unui contract de branşare/racord şi utilizare a Serviciilor şi pregătirea unei liste de preţuri

• 15 zile lucrătoare Data primirii cererii

Realizarea unui nou Branşament sau desfintarea unui Branşament existent

• 15 zile lucrătoare • unui permis de spargere de catre autoritatea locala

Repunerea în funcţiune a unui Branşament existent

5 zile lucrătoare Data plăţii cheltuielilor

pentru punerea în funcţiune a Branşamentului

Răspunsul la o plângere -sesizare privind facturarea şi precizia echipamentelor de măsurare -alte sesizări

-10zile lucratoare -30 de zile calendaristice

• De la data înregistrării plângerii

19

 • TITLUL I – SCOPUL Şi ARIA DELEGĂRII
  • Articolul 1 - Scopul
   • Articolul 2 - Definiţii
   • Articolul 3 – Aria Delegării
   • Articolul 4 – Perimetrul de Distribuţie a Apei
 • TITLUL II – FURNIZAREA SERVICIULUI DELEGAT
  • Articolul 5 – Definiţia reţelelor de apă potabilă
   • Articolul 6 – Reamplasarea reţelei
   • Articolul 7 – Protecţia instalaţiilor de apă potabilă
   • Articolul 8 – Caracteristicile alimentării cu apă potabilă
   • Articolul 9 - Branşamentele
   • Articolul 10 - Contoarele
   • Articolul 11 – Verificarea Contoarelor
   • Articolul 12 – Instalaţiile Interioare
   • Articolul 13 – Instalaţii destinate uzului public
   • Articolul 14 - Inspectarea Instalaţiilor Interioare
   • Articolul 15 – Reţelele aflate sub drumurile publice
 • TITLUL III – PREŢUL
  • Articolul 16 – Reguli
 • TITLUL IV – CALITATEA SERVICIULUI FURNIZAT UTILIZATORILOR
  • Articolul 17 – Standardele de alimentare
   • Articolul 18 – Întreruperile Serviciului
   • Articolul 19 – Termenele Serviciului
 • ANEXE
  • ANEXA NR. I I. 2
  • PREŢUL PENTRU BRANŞARE ŞI ALTE SERVICII – APĂ
  • ANEXA NR. I I. 3
  • DURATELE DE VIAŢĂ TEHNICĂ– Echipamente şi Lucrări - Apă
  • ANEXA NR. I I . 4
  • TERMENELE SERVICIULUI DE ALIMENTARE CU APĂ

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA NR.1

DISPOZIŢII SPECIALE - PARTEA COMUNĂ

Prezentele Dispoziţii Speciale fac parte din Contractul de Delegare şi privesc obligaţiile şi responsabilităţile Autorităţii Delegante şi Operatorului în legătură cu Serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare din

Unităţile Administrativ-Teritoriale membre ale ADI din Judeţul Timiş

Acest document va fi aplicat în coroborare cu:

Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare

Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă

Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare

Termenii utilizaţi în aceste Dispoziţii Speciale sunt definiţi în cadrul Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare

1

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA COMUNĂ

TITLUL I – PRINCIPII OPERAŢIONALE ……………….………................................... CAPITOLUL I - PRINCIPII

...................................................................................................... Articolul 1 – Permanenţa şi continuitatea ..........................................................................

……….. Articolul 2 - Adaptabilitatea

.............................................................................................................. Articolul 3 – Egalitatea de tratament a Utilizatorilor

........................................................................ CAPITOLUL II – ARIA DELEGĂRII.....................................................................

…………… Articolul 4 – Definiţia Ariei Delegării

............................................................................................... Articolul 5 – Evidenţe şi detalii tehnice

............................................................................................

TITLUL II – SISTEMUL DE LUCRĂRI …………………………...………….................. CAPITOLUL I – NATURA LUCRĂRILOR...........................................................

…………… Articolul 6 – Lucrările de Întreţinere şi Modernizare

....................................................................... Articolul 7 – Lucrări de Înlocuire

...................................................................................................... Articolul 8 – Lucrări de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare)

................................................ CAPITOLUL II – FINANŢAREA LUCRĂRILOR

..................................................................... Articolul 9 – Principiul General

........................................................................................................ Articolul 10 – Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) Finanţate de Operator

............

2

Articolul 11 – Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) Finanţate de Utilizatori ..........

Articolul 12 – Zonele de dezvoltare armonizată industrială sau rezidenţială ...................................

CAPITOLUL III – EXECUTAREA ŞI CONTROLUL LUCRĂRILOR .....................................

Articolul 13 – Reguli general aplicabile executării lucrărilor ...........................................................

Articolul 14 – Achiziţiile publice de lucrări şi executarea lucrărilor.................................................

Articolul 15 – Informarea Autorităţii Delegante în cursul lucrărilor efectuate asupra Bunurilor de Retur ........................................................................................................................ ..

Articolul 16 – Neexecutarea de către Operator a lucrărilor în termen ..............................................

CAPITOLUL IV – RESPECTAREA DREPTURILOR DE TRECERE ......................................

Articolul 17 – Definiţia dreptului de trecere .....................................................................................

Articolul 18 – Exercitarea drepturilor de trecere ...............................................................................

Articolul 19 – Despăgubirile pentru prejudiciile provocate de drepturile de trecere ........................

Articolul 20 – Folosinţa drumurilor publice şi private.............................................................. ..…..

Articolul 21 – Protecţia Mediului ......................................................................................................

CAPITOLUL V – EVALUAREA LUCRĂRILOR ......................................................................

Articolul 22 – Evaluarea lucrărilor referitoare la Bunurile de Retur ................................................

Articolul 23 – Facturarea Lucrărilor finanţate de Utilizatori ............................................................

TITLUL III – SISTEMUL DE PREŢURI ŞI TARIFE………………......……………….. Articolul 24 - Preţurile şi Tarifele

..................................................................................................... Articolul 25 – Modificarea / Ajustarea Preţurilor şi Tarifelor

.......................................................... Articolul 26 – Revizuirea la cinci ani

...............................................................................................

TITLUL IV – CALITATEA SERVICIILOR DELEGATE ………………....……............ CAPITOLUL I – GESTIUNEA SERVICIILOR

DELEGATE.....................................................

3

Articolul 27 – Calitatea gestiunii................................................................................... ……………

Articolul 28 – Contabilitatea analitică ...............................................................................................

Articolul 29 – Gestiunea mijloacelor fixe .........................................................................................

Articolul 30 – Gestiunea Utilizatorilor ..............................................................................................

Articolul 31 – Eficienţa Sistemului ...................................................................................................

Articolul 32 – Gestiunea Comercială.................................................................................................

CAPITOLUL II – CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE UTILIZATORILOR................

Articolul 33 – Standardele de furnizare a Serviciilor ........................................................................

Articolul 34 – Controlul şi Sancţiunile ..............................................................................................

CAPITOLUL III – OBIECTIVELE SERVICIULUI.....................................................................

Articolul 35 –Indicatorii de Performanţă ai Serviciului ....................................................................

Articolul 36 – Calculul Indicatorilor de Performanţă .......................................................................

Articolul 37 – Obiectivele Indicatorilor de Performanţă ...................................................................

Articolul 38 – Anchetele de cinci ani ................................................................................................

Articolul 39 – Evaluarea financiară a neîndeplinirii Indicatorilor de Performanţă ai Serviciilor .....

Articolul 40 – Penalităţi aplicabile ....................................................................................................

Articolul 41 – Monitorizarea anuală a Serviciilor .............................................................................

CAPITOLUL IV – SISTEMUL PERIOADEI DE TRANZIŢIE...………………………………

Articolul 42 –Perioada de Tranziţie ..................................................................................................

TITLUL V – RELAŢIILE CU UTILIZATORII …………………………....…………..... CAPITOLUL I – REGULAMENTELE SERVICIILOR

DELEGATE........................................ Articolul 43 – Scopul Regulamentelor Serviciilor delegate

.............................................................. Articolul 44 – Normele privind Regulamentele Serviciilor

delegate........................................... .....

4

Articolul 45 – Comunicarea Regulamentului Serviciilor delegate ...................................................

CAPITOLUL II – SISTEMUL GENERAL DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE BRANŞARE/RACORDARE ŞI UTILIZARE DE SERVICII ........................

Articolul 46 – Obligaţia de a consimţi la încheierea contractelor de branşare/racordare şi utilizare de servicii ..................................................................................................................

Articolul 47 – Sistemul încheierii contractelor de branşare/racordare şi utilizare de servicii ...........

Articolul 48 – Dispoziţii speciale ......................................................................................................

Articolul 49 – Plata facturilor de către Autorităţi ..............................................................................

Articolul 50 – Recepţia Utilizatorilor ................................................................................................

ANEXE ………………………………………....…………………………………………………… ………

5

TITLUL I – PRINCIPII OPERAŢIONALE

CAPITOLUL I - PRINCIPII

Articolul 1 – Permanenţa şi continuitatea

1.1 Operatorul este obligat să implementeze toate prevederile necesare pentru a asigura o furnizare continuă şi constantă a Serviciilor delegate.

În acest scop, Operatorul se angajează să satisfacă din punct de vedere cantitativ şi calitativ cererea Utilizatorilor de servicii de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, în limita posibilităţilor tehnice.

1.2 În zonele unde Serviciile au început să fie recent furnizate, precum şi în zonele izolate, Operatorul poate ca, în urma unei convenţii exprese cu Autoritatea Delegantă, să stabilească un serviciu adaptat.

1.3. Serviciile pot fi suspendate temporar şi parţial în scopul de a proteja toate lucrările definite în articolele 6 şi 8 de mai jos sau de a executa lucrări de branşare/racordare sau lucrări în legătură cu echipamentele şi instalaţiile, care trebuie să fie scoase din funcţiune

Operatorul se angajează ca numărul şi durata acelor operaţiuni să fie minime şi să limiteze suspendarea temporară şi parţială a Serviciilor delegate strict la necesităţile operaţionale. Asemenea operaţiuni vor fi executate în acele perioade şi acele momente când întreruperile ar fi cel mai puţin susceptibile de a provoca neajunsuri Utilizatorilor.

Operatorul trebuie, în prealabil, să-i informeze pe Utilizatori despre datele şi perioadele acestor întreruperi, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Atunci când împrejurări neaşteptate reclamă o intervenţie urgentă, Operatorului, în mod excepţional, îi este permis să efectueze o intervenţie fără notificare prealabilă. Dacă este posibil, Operatorul trebuie să-i informeze pe Utilizatori şi, dacă este necesar, să transmită Autorităţii Delegante un raport asupra situaţiei.

Articolul 2 - Adaptabilitatea

2.1 Operatorul este obligat să recurgă la mijloacele rezonabile şi să ia toate măsurile adecvate în scopul de a adapta echipamentele şi instalaţiile ce formează Sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare la evoluţia standardelor şi tehnicilor şi, în general, să îmbunătăţească furnizarea Serviciilor delegate către Utilizatori.

2.2 De îndată ce este identificată o deficienţă sau un risc în acest sens, Operatorul trebuie să efectueze lucrările necesare în vederea menţinerii funcţionării Serviciilor delegate, cu o marjă de siguranţă suficientă.

6

2.3 Atunci când prevederi legale sau regulamente noi impun modificarea echipamentelor sau instalaţiilor existente, Operatorul trebuie ca, în termenele prevăzute în dispoziţiile mai sus menţionate şi, în cazul imposibilităţii nerespectării acestora, într-un termen rezonabil, să efectueze lucrările de punere în conformitate, potrivit articolului 25.5 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. Operatorul va ţine la dispoziţia Autorităţii Delegante planul şi programele lucrărilor respective.

2.4 În cazul apariţiei unei situaţii în care ar putea fi pusă în pericol siguranţa persoanelor şi a bunurilor, Autoritatea Delegantă poate da Operatorului instrucţiuni pentru efectuarea lucrărilor necesare, cu o programare în timp pe care o stabileşte de comun acord cu Operatorul. În situaţia în care Operatorul nu respectă aceste termene, Autoritatea Delegantă poate încredinţa aceste lucrări unui contractant ales de el, pe cheltuiala Operatorului.

2.5 Autoritatea Delegantă şi Operatorul trebuie să colaboreze pentru studierea noilor prevederi şi standarde, în scopul de a conveni în ceea ce priveşte consecinţele financiare şi tehnice specifice asupra furnizării Serviciilor delegate, anterior implementării lor.

2.6 Prevederile prezentului articol nu împiedică punerea în aplicare a modificării/ajustării preţurilor şi tarifelor, conform prevederilor articolului 26 de mai jos şi, dacă este necesar, ale articolului 63 din Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare, în situaţia în care modificările necesare ar avea un impact semnificativ asupra costurilor operaţionale sau costurilor investiţiilor pentru Serviciile delegate.

Articolul 3 – Egalitatea de tratament a Utilizatorilor

3.1 Operatorul este obligat să trateze cu strictă egalitate Utilizatorii, mai ales în ceea ce priveşte condiţiile de furnizare şi de preţ/tarif pentru apa potabilă şi canalizare, în funcţie de caracteristicile ofertei Operatorului şi ale nevoilor Utilizatorilor, aceste nevoi fiind definite de caracteristicile furnizării Serviciilor delegate.

3.2 Prin excepţie de la articolul 3.1 de mai sus, Operatorul poate oferi un tratament diferenţiat pentru aplicarea noilor preţuri şi tarife după Data Intrării în Vigoare, conform prevederilor articolului 16 din Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă şi ale articolului 12 din Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare, dacă legislaţia în vigoare o permite.

7

CAPITOLUL II – ARIA DELEGĂRII

Articolul 4 – Definiţia Ariei Delegării

4.1 Aria Delegării este definită ca fiind totalitatea Zonelor Urbane expres menţionate în anexa nr. 1(a) de mai jos pentru apa potabilă şi anexa nr. 1(b) de mai jos pentru canalizare.

4.2 Limitele Ariei Delegării includ zonele urbanizate la Data Intrării în Vigoare, situate în Zonele Urbane menţionate în articolul 4.1 de mai sus, precum şi acelea a căror urbanizare este probabil să aibă loc pe parcursul Duratei Contractului de Delegare şi care se află în aceleaşi Zone Urbane.

Zonele a căror urbanizare este probabilă nu includ doar zonele care pot fi dezvoltate conform planului local de dezvoltare, ci şi zonele pe care deşi nu se poate construi, li s-ar putea permite dezvoltarea ulterioară, pe Durata Contractului de Delegare.

În toate situaţiile, Aria Delegării include toate perimetrele existente de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apelor Uzate, la Data Intrării în Vigoare, astfel cum este definită în articolele 4 din Dispoziţiile Speciale - Partea de Apă, respectiv Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare.

4.3 Aria Delegării poate fi extinsă la alte Zone Urbane, integral sau în parte, decât cele menţionate mai sus, conform prevederilor articolul 6.2 din Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare.

Articolul 5 – Evidenţe şi detalii tehnice

5.1 Pentru fiecare dintre Zonele Urbane menţionate în articolul 4.2 de mai sus, Operatorul va întreprinde următoarele acţiuni:

a) să analizeze evidenţele şi informaţiile tehnice existente deţinute de Autoritatea Delegantă privind bunurile aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în fiecare Zonă Urbană;

b) să efectueze orice anchete şi măsurători cerute pentru completarea acestor informaţii în vederea furnizării detaliilor fizice şi tehnice complete privind toate echipamentele de apă şi de canalizare instalate, inclusiv structuri, construcţii, echipamente mecanice şi electrice, precum şi detalii privind lungimile, diametrele şi materialele din care sunt realizate reţelele de transport, alimentare şi distribuţie a apei potabile sau de colectare a apei uzate, inclusiv fabricaţia, capacitatea proiectată şi data instalării dacă aceste informaţii sunt disponibile. Aceste acţiuni vor fi efectuate astfel încât să furnizeze informaţii corespunzătoare pentru Registrul Mijloacelor Fixe şi să permită exploatarea, întreţinerea şi înlocuirea acestora;

b) să actualizeze Perimetrul de Distribuţie a Apei şi Perimetrul de Colectare a Apei Uzate aplicabile pentru Zona Urbană;

8

c) dacă este cazul, să actualizeze valoarea raportului dintre nevoile de servicii şi densitatea populaţiei astfel cum rezultă aceasta din anchetele efectuate din cinci în cinci ani menţionate în articolul 38 de mai jos.

5.2 Operatorul trebuie ca până la sfârşitul Perioadei de Tranziţie să finalizeze planurile a) şi b) de mai sus.

TITLUL II – SISTEMUL DE LUCRĂRI

CAPITOLUL I – NATURA LUCRĂRILOR

Articolul 6 – Lucrările de Întreţinere

6.1 Lucrările de Întreţinere Standard sunt constituite din totalitatea acţiunilor/lucrărilor necesare în vederea întreţinerii echipamentelor sau instalaţiilor în stare de bună funcţionare având în vedere optimizarea duratei lor de viaţă, astfel încât, mai ales, aceasta să nu fie în nici un caz inferioară Duratelor de Viaţă Tehnice prevăzute în anexa nr. 3 la eDispoziţiilor Speciale – Partea de Apă şi în anexa nr. 3 la Dispoziţiilor Speciale - Partea de Canalizare.

6.2 Lucrările de Întreţinere Planificate efectuate asupra unor bunuri se referă la lucrări care nu duc la o creştere a valorii acestora sau la o prelungire a duratei lor de viaţă, dar sunt suficient de importante pentru a justifica o prelungire peste termen a cheltuielilor aferente. Procedurile contabile pentru Lucrările de Întreţinere Planificate sunt stabilite în conformitate cu regulile contabile şi cu prevederile fiscale aplicabile.

Articolul 7 – Lucrări de Înlocuire

7.1 Lucrările de Înlocuire constau în totalitatea lucrărilor care sunt necesare datorită înlocuirii complete sau parţiale a Bunurilor de Retur care pot fi reînnoite.

7.2 Operatorul este obligat să efectueze Lucrările de Înlocuire asupra Bunurilor de Retur care pot fi reînnoite la termenul prevăzut, în principiu conform planului stabilit conform Duratelor Tehnice de Viaţă înregistrate în Registrul Mijloacelor Fixe.

7.3 Operatorul poate devansa sau amâna Lucrările de Înlocuire care sunt specificate în Registrul Mijloacelor Fixe, astfel încât Bunurile de Retur aferente să fie întreţinute în condiţii de lucru corespunzătoare.

9

Articolul 8 – Lucrări de Extindere , Consolidare (Reabilitare) şi Modernizare

8.1 Lucrările de Extindere constau în lucrări privind un nou echipament sau o nouă instalaţie, care nu se efectuează în vederea reînnoirii unui echipament sau unei instalaţii existente. Îndeosebi, extinderea fie a Perimetrului de Distribuţie a Apei, fie a Perimetrului de Colectare a Apei Uzate constituie Lucrări de Extindere.

8.2 Lucrările de Consolidare (Reabilitare) sunt acele lucrări care modifică un echipament sau o instalaţie existente, în vederea creşterii capacităţii sale tehnice.

8.3 Acea parte a lucrărilor, în privinţa cărora reînnoirea are ca rezultat creşterea capacităţii bunului reînnoit, se consideră că sunt Lucrări de Consolidare (Reabilitare). În cazul în care aceste lucrări nu pot fi identificate din punct de vedere fizic cu echipamentul sau instalaţia principală, este creat un nou mijloc fix, de îndată ce costul Lucrărilor de Înlocuire depăşeşte jumătate (50%) din valoarea de înlocuire a bunului. Dacă lucrările pot fi identificate din punct de vedere fizic, atunci ele fac obiectul unei amortizări specifice.

8.4 Lucrările de Modernizare se referă la orice lucrări semnificative care duc la o creştere a valorii sau la o prelungire a duratei normale de viaţă operaţionale a unui bun peste termenul planificat pentru reînnoire sau înlocuire. Lucrările de Modernizare se amortizează conform regulilor contabile şi prevederilor fiscale aplicabile.

CAPITOLUL II – FINANŢAREA LUCRĂRILOR (INVESTIŢIILOR)

Articolul 9 – Principii Generale

9.1. Toate lucrările definite în articolele 6 si 7 din Capitolului I de mai sus sunt efectuate de Operator fiind finanţate de Operator, iar lucrările definite în articolul 8 cad în sarcina Autorităţii Delegante sau, în mod excepţional, de Utilizator în acele situaţii prevăzute în articolul 11 de mai jos.

9.2. Operatorul, pentru lucrările definite în articolele 6 şi 7 din Capitolul I, este liber să definească metoda sa de finanţare, luând în considerare necesitatea echilibrului economic şi financiar al Serviciilor delegate. Operatorul rămâne răspunzător pentru împrumuturile contractate, în toate cazurile în care Contractul de Delegare expiră, încetează sau este răscumpărat.

9.3. Finanţarea investiţiilor şi co-finanţarea se va realiza din următoarele surse:

a) Granturi de la Uniunea Europeană sau subvenţii de la Bugetul de Stat sau Bugetele Locale. În acest sens Operatorul va desfăşura toate diligenţele necesare, cu sprijinul Autorităţii Delegante, pentru a obţine aceste surse de finanţare;

b) Contractarea de împrumuturi de la Bănci Locale sau Instituţii Financiare Internaţionale.

10

c) Surse proprii ale operatorului obţinute din eficientizare economică sau creşteri de tarife şi preţuri.

9.4. Conform Ordonanţei de Urgenţă nr. 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene şi a acordurilor de împrumut cu Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare, impozitul pe profit, vărsămintele de profit net, toate dividentele şi redevenţa plătite de Operator trebuie returnate acestuia pentru a alimenta Fondul IID. Din momentul semnării prezentului Contract de Delegare şi până în momentul aplicării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă 198/2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID) pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene, Autoritatea Delegantă va vărsa într-un cont special, pus la dispoziţia Operatorului, sume echivalente cu cele încasate în bugetele locale sau judeţene, după caz, egale cu: a) Dividendele încasate de la Operator; b) Redevenţa încasată de la Operator aferentă bunurilor a căror gestiune este Delegată; c) Impozitul pe profit încasat de la Operator. d) dobanzile aferente disponibilitatilor Fondului IID. Plata sumelor mai sus menţionate se face în 5 zile lucrătoare din momentul încasării lor de către Autoritatea Delegantă. Operatorul va utiliza fondurile din contul IID mai sus menţionate în ordinea de priorităţi stabilită la art.5 al Normei pentru constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare aprobată prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 198/ 22.12.2005 privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de întreţinere, înlocuire şi dezvoltare pentru proiectele de dezvoltare a infrastructurii serviciilor publice care beneficiază de asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene Pentru a scurta mecanismul de circulaţie al fondurilor şi pentru a asigura eficientizarea procesului de rambursarea a împrumuturilor şi realizarea de investiţii din surse proprii, Autoritatea Delegantă este de acord ca întregul profit de distribuit după deducerea sumelor alocate la rezerve conform prevederilor legale, să fie direct vărsat în fondul IID. 9.5 Împărţirea Investiţiilor între Unităţile Administrativ Teritoriale Împărţirea viitoarelor investiţii între unităţile administrativ teritoriale delegante se va face pe baza următoarelor principii generale (în ordinea priorităţii): a) Conform prioritizării din Master Planul aprobat şi transmis Ministerului Mediului şi

Dezvoltării Durabile; b) Conform perioadelor de tranziţie pentru conformarea cu Directivele Uniunii

Europene;

11

c) Conform strategiei de eficientizare a operării propusă de Operator în planul de afaceri;

d) Conform planurilor de dezvoltare ale fiecărei unităţi administrativ teritoriale şi proporţional cu participarea la finanţare.

Articolul 10 – Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) Finanţate de Operator

În cadrul Perimetrelor de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apei Uzate, Operatorul se angajează, să execute toate Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) necesare în vederea furnizării corespunzătoare a Serviciilor delegate, pe cheltuiala sa, imediat la finalizarea lucrărilor, efectuate sub sau în lungul unui Drum Public Corespunzător Traficului Vehiculelor, indiferent de distanţa dintre ultimul punct de legătură posibil şi oricare dintre reţelele de alimentare cu apă sau de canalizare.

Articolul 11 – Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) Finanţate de Utilizatori

Părţile precizează că dispoziţiile prezentului articol se vor aplica în măsura în care prevederile legale aplicabile o vor permite.

11.1 Lucrări în Perimetrele de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apei Uzate

În interiorul Ariilor de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apei Uzate Lucrările de Extindere trebuie executate de Operator pe cheltuiala sa, în funcţie de fondurile disponibile. Acestea sunt finanţate de Utilizatori pentru acele porţiuni de lucrări care îndeplinesc condiţiile prevăzute în articolul 9.4 din Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă şi în articolul 8.4 din Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare.

Toate Lucrările de Consolidare (Reabilitare) care sunt justificate de Lucrările de Extindere prevăzute în articolul 11.1 sunt în sarcina Operatorului.

11.2 Finanţarea Lucrărilor de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare) în afara Ariilor de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apei Uzate

În afara Ariilor de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apei Uzate, Lucrările de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare) sunt efectuate de către Operator în cadrul limitelor stabilite în articolul 9.5 din Dispoziţiile Speciale - Partea de Apă şi în articolul 8.5 din Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare.

Toate Lucrările de Extindere sau de Consolidare (Reabilitare) în afara Ariilor de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apei Uzate sunt plătibile în avans de către Utilizatori.

11.3 Condiţiile de Rambursare a Utilizatorilor pentru Lucrările de Extindere Un Utilizator nou poate fi branşat/racordat la o prelungire finanţată deja de unul sau mai mulţi Utilizatori doar dacă, în prealabil, rambursează acestor Utilizatori o sumă proporţională cu debitul de apă potabilă sau de apă uzată pe care contractează să o utilizeze, conform cotei-părţi utilizate din echipamente şi instalaţii. Calculul acestei sume

12

trebuie să ţină cont de suma totală a cheltuielilor pentru prima branşare/racordare, care au fost suportate de Utilizatorii antemenţionaţi, din care se scade o şaizecime (1/60) pentru fiecare lună scursă de la data punerii în funcţiune a prelungirii.

Articolul 12 – Zonele de dezvoltare armonizată industrială sau rezidenţială

Părţile precizează că dispoziţiile prezentului articol se vor aplica în măsura în care prevederile legale aplicabile o vor permite.

12.1 Anterior dezvoltării oricărei noi zone de dezvoltare armonizată pentru care este necesară o cerere din partea a cel puţin 100 locuitori, Părţile convin să lucreze împreună cel puţin 1 (un) an înainte de începutul prevăzut pentru furnizarea noilor servicii, în scopul de a permite integrarea acestor noi zone în Perimetrele de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apei Uzate, conform unui plan stabilit prin acordul Părţilor.

12.2 În urma discuţiilor prevăzute în articolul 12.1 de mai sus, orice zonă de dezvoltare armonizată industrială sau rezidenţială, care s-ar afla situată în interiorul sau în afara Perimetrelor de Distribuţie a Apei sau de Colectare a Apei Uzate, îl obligă pe dezvoltatorul imobiliar, care iniţiază o asemenea dezvoltare, să acorde un avans Operatorului, care să acopere costurile pentru branşarea/racordarea noii zone şi pentru dezvoltarea reţelelor din cadrul zonei până la nivelul Branşamentelor/Racordurilor Utilizatorilor cu care sunt conectaţi.

12.3 Operatorul şi dezvoltatorul imobiliar vor elabora un contract de pre-finanţare a lucrărilor. Operatorul va rambursa dezvoltatorului imobiliar cheltuielile sale, în funcţie de fondurile puse la dispoziţie de către Autoritatea Delegantă, la data când sunt puse în funcţiune Branşamentele/Racordurile noilor Utilizatori, proporţional cu capacităţile puse în funcţiune, în funcţie de capacitatea integrală planificată şi pentru o perioadă ce nu poate depăşi 8 (opt) ani.

12.4 Dacă este necesar, persoanele private menţionate în articolul 12.2 de mai sus, acţionând în numele lor sau în numele viitorilor Utilizatori, trebuie să pună la dispoziţia Operatorului, cu titlu gratuit, la alegerea lor, fie terenul necesar instalării echipamentului de distribuţie şi lucrărilor, fie mijloacele corespunzătoare tuturor exigenţelor pentru instalarea şi folosirea acestor echipamente şi lucrări. Operatorul poate folosi, cu titlu gratuit, echipamentele şi instalaţiile astfel construite, mai ales în scopul de a alimenta reţeaua de distribuţie.

CAPITOLUL III – EXECUTAREA ŞI CONTROLUL LUCRĂRILOR

Articolul 13 – Reguli general aplicabile executării lucrărilor

13.1. În ceea ce priveşte efectuarea lucrărilor menţionate în prezentul titlu, Operatorul este obligat să respecte prevederile legale, îndeosebi acelea care reglementează domeniul

13

public, construcţiile şi planurile de urbanism, drumurile publice şi standardele tehnice în utilizarea materialelor şi tehnologiilor.

13.2. În toate situaţiile, oricare ar fi termenele şi condiţiile de efectuare a lucrărilor, materialele şi echipamentele care sunt prevăzute a fi incorporate în Bunurile de Retur trebuie să fie alese şi folosite în conformitate cu nivelul de dezvoltare al tehnicii şi cu standardele în vigoare.

Articolul 14 – Achiziţiile publice de lucrări şi executarea lucrărilor

14.1 Operatorul organizează achiziţiile publice şi execută lucrările prevăzute în prezentul titlu, conform legii şi procedurilor sale interne pentru achiziţii şi executare a lucrărilor.

14.2 În funcţie de natura lucrărilor şi de condiţiile specifice ale achiziţiilor publice, procedurile interne pentru achiziţii şi executare de lucrări vor specifica, în particular, obligaţia Operatorului:

a) să aplice proceduri concurenţiale conform principiului transparenţei;

b) să informeze Autoritatea Delegantă despre termenele şi condiţiile achiziţiilor publice de lucrări şi despre costurile acestora;

c) să organizeze achiziţii publice pentru orice contract, conform exigenţelor directivelor Uniunii Europene si legislatiei aplicabile din Romania.

14.3 Operatorul este obligat să comunice Autorităţii Delegante procedurile sale interne de achiziţii publice şi executare de lucrări în termen de 6 (şase) luni de la Data Intrării în Vigoare. Operatorul trebuie să informeze Autoritatea Delegantă cu precizie despre orice modificare adusă acestor proceduri, în Raportul său Anual sau printr-un Act adiţional la Raport.

14.4 Înainte de semnarea oricărui contract în legătură cu un Bun de Retur şi a cărui valoare depăşeşte 5 % (cinci la sută) din cifra de afaceri a anului precedent, Operatorul va comunica proiectul de contract Autorităţii Delegante, în scop informativ.

14.5 La finalizarea oricărei lucrări referitoare la Bunurile de Retur, Operatorul trebuie să elaboreze şi să semneze o declaraţie de conformitate prin care să declare integrarea acestor bunuri în domeniul public al Localităţii şi afectarea acestor bunuri Serviciilor delegate. Atunci când lucrările au fost executate ca urmare a unei oferte de achiziţii publice, după cum se prevede în articolul 14.4 de mai sus, declaraţia este de asemenea verificată de Autoritate Delegantă, în scop informativ. Declaraţia nu poate fi folosită de Operator pentru a limita sau exonera în executarea obligaţiilor pe sine sau pe contractanţi, în ceea ce priveşte studiile, proiectarea, realizarea şi recepţia lucrărilor.

14

14.6 Ca urmare a afectării pentru Serviciile delegate a echipamentelor şi instalaţiilor astfel executate, Operatorul nu va putea sub nicio formă să recurgă la caracteristicile şi situaţia acestor echipamente şi instalaţii pentru a evita îndeplinirea obligaţiilor ce-i incumbă potrivit prezentului Contract de Delegare, fără a se aduce atingere dreptului său de acţiona împotriva contractanţilor şi furnizorilor, conform legislaţiei şi reglementărilor aplicabile.

Articolul 15 – Informarea Autorităţii Delegante în cursul lucrărilor efectuate asupra Bunurilor de Retur

15.1 La iniţiativa sa, Autoritatea Delegantă controlează studiile legate de lucrările ce urmează a fi executate asupra Bunurilor de Retur, precum şi executarea acestor lucrări.

În acest scop, Operatorul informează Autoritatea Delegantă asupra lucrărilor pe care le execută sau le-a executat asupra Bunurilor de Retur şi pune la dispoziţia acesteia, îndeosebi, studiile preliminare, documentele tehnice şi financiare, inclusiv procesele verbale ale întâlnirilor de la şantierele unde se execută lucrările şi evidenţele contabile detaliate periodice.

15.2 Autoritatea Delegantă are dreptul de acces la şantierele Operatorului, cu condiţia ca vizitele să fie efectuate împreună cu un reprezentant al Operatorului, să respecte toate regulile de securitate a personalului şi de protecţie a instalaţiilor şi să nu producă tulburări exagerate Operatorului. Ori de câte ori consideră necesar, Autoritatea Delegantă va fi prezentă la recepţia provizorie şi/sau finală a echipamentelor şi lucrărilor. Operatorul este obligat să informeze Autoritatea Delegantă despre datele recepţiei echipamentelor şi lucrărilor menţionate mai sus, într-un termen suficient ca să permită organizarea participării.

15.3 Când, cu ocazia vreunei inspecţii, Autoritatea Delegantă descoperă lipsuri sau defecţiuni care pot afecta furnizarea Serviciilor delegate, el trebuie să-i notifice Operatorului acest aspect în termen de cel mult 7 (şapte) zile calendaristice de la data descoperirii.

Articolul 16 – Neexecutarea de către Operator a lucrărilor în termen

16.1 În cazul neexecutări de către Operator a uneia dintre lucrările definite în prezentul titlu, în termen, care are drept rezultat o întrerupere de durată a tuturor sau a unei părţi dintre Serviciile delegate, Autoritatea Delegantă poate să execute lucrările necesare, fără îndeplinirea altor formalităţi, pe cheltuiala şi pe riscul Operatorului, în scopul asigurării funcţionării corespunzătoare a Serviciilor, într-un termen rezonabil din punct de vedere tehnic şi după o notificare care nu s-a soldat cu niciun rezultat.

16.2 Aceeaşi procedură poate fi aplicată în cazul unui defect sau a unei deficienţe în refacerea drumurilor publice sau private şi a lucrărilor conexe, în limita lărgimii săpăturilor şi cu respectarea regulilor aplicabile. Într-o asemenea situaţie, termenul de notificare este de 7 (şapte) zile lucrătoare.

15

CAPITOLUL IV – RESPECTAREA DREPTURILOR DE TRECERE

Articolul 17 – Definiţia dreptului de trecere

17.1 În temeiul dreptului de trecere şi cu respectarea siguranţei şi confortului persoanelor fizice, Operatorul este îndreptăţit :

a) să instaleze suporturi permanente sau ancorări pentru conducte de suprafaţă, fie în exteriorul pereţilor care sunt situaţi în lungul drumurilor publice, fie pe acoperişurile sau terasele clădirilor, cu condiţia ca accesul din exterior la acestea să fie posibil şi să fie respectate normelor de urbanism şi de întreţinere a drumurilor;

b) să aibă conducte care să treacă pe deasupra ori sub terenuri private; c) să instaleze conducte subterane permanente pentru apă şi de canalizare sau

suporturi pentru conducte aeriene pe terenuri private fără construcţii care nu sunt îngrădite cu pereţi sau alte îngrădiri echivalente;

d) să taie ramurile şi rădăcinile copacilor din apropierea conductelor aeriene sau îngropate, care ar putea să prejudicieze lucrările prin mişcarea, creşterea sau căderea lor.

O notificare va fi trimisă părţilor interesate cu cel puţin 1 (o) lună înainte de începerea lucrărilor. Acest termen este redus la 7 (şapte) zile lucrătoare în cazul prevăzut la litera d) de mai sus.

17.2 Dreptul de trecere nu conduce la nicio deposedare. Cu toate acestea el este însoţit de un drept de acces şi de întreţinere a instalaţiilor. Montarea de suporturi pe ziduri nu poate aduce atingere dreptului proprietarului de a demola, repara sau înălţa. Existenţa conductelor sau suporturilor pe un teren deschis, fără construcţii, nu aduce atingere dreptului proprietarului de a îngrădi sau de a construi pe terenul său. Aceste drepturi vor fi exercitate fără a se abuza de ele.

Articolul 18 – Exercitarea drepturilor de trecere

18.1 Un proiect care să detalieze planul conductelor de apă şi de canalizare va fi elaborat de Operator. Acesta va fi aprobat de departamentele competente din cadrul Autorităţii Delegante, după consultarea autorităţilor implicate.

18.2 Ulterior notificării părţilor interesate despre lucrările planificate, o anchetă va fi deschisă pe căi oficiale, a cărei durată va fi de 14 (paisprezece) zile lucrătoare. Funcţionarul numit de departamentul competent din cadrul Autorităţii Delegante va strânge informaţiile şi va elabora un raport.

16

18.3 Ancheta este condusă de serviciile competente din cadrul Autorităţii Delegante la cererea Operatorului. Printre documentele anchetei se vor număra un plan topografic care să detalieze toate proprietăţile sau terenurile afectate de drepturile de trecere, cu menţionarea numelor părţilor interesate, ale proprietarilor, ale operatorilor terenurilor sau posesorilor legali şi vor furniza informaţii despre starea actuală, despre natura şi întinderea a drepturilor de trecere care vor fi instituite.

18.4 Raportul se înaintează Operatorului în vederea unor eventuale modificări ale planului reţelelor. În cel de-al doilea caz, dacă sunt afectate şi alte proprietăţi, se desfăşoară o nouă anchetă. Dacă aceasta din urmă eşuează, procedura de expropriere se aplică pentru primul plan.

18.5 Aprobarea planului dă naştere drepturilor de trecere care vor fi înregistrate în Cartea Funciară.

18.6 Lucrările menţionate în prezentul titlu se prezumă că au fost executate în trecut şi că vor fi executate în viitor în condiţii care să le permită să suporte, fără vreun prejudiciu, toate consecinţele normalei repartizări a drumurilor publice şi, dacă este cazul, ale folosinţei proprietăţii private, astfel cum este definită, dacă este necesar, de convenţiile asupra dreptului de trecere, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Articolul 19 – Despăgubirile pentru prejudiciile provocate de drepturile de trecere

În cazul în care studiile privind modalităţile de dezvoltare sau întreţinere a instalaţiilor, ce duc la o modificare a situaţiei existente, includ (i) o preluare permanentă a construcţiilor sau terenurilor afectate ori (ii) o scădere a capacităţii lor de a fi utilizate eficient şi provoacă un prejudiciu direct, cert şi actual, părţile interesate sunt îndreptăţite să primească o despăgubire. Despăgubirile vor fi plătite de către Autoritatea Delegantă. În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere, despăgubirea va fi stabilită de instanţa judecătorească competentă.

Articolul 20 – Folosinţa drumurilor publice şi private

20.1 În legătură cu furnizarea Serviciilor delegate, Operatorul are numai dreptul de a executa lucrările definite în prezentul titlu, fie că se află la suprafaţa sau în subteranul drumurilor publice sau instalaţiilor legate de acestea, fără a prejudicia aplicarea, dacă este cazul, a articolului 29.5 din Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare.

20.2 Execuţia lucrărilor de către Operator pe drumurile publice este condiţionată de acordarea autorizaţiilor necesare, pe care acesta trebuie să le solicite, pe răspunderea sa.

20.3 Autoritatea Delegantă se angajează să depună toate diligenţele în vederea obţinerii autorizaţiilor pentru realizarea lucrărilor de către Operator pe acele drumuri care nu fac parte din domeniul public sau privat al Autorităţii Delegante.

17

20.4 Operatorul este obligat să restabilească comunicaţiile şi traficul, în cazul în care acestea sunt întrerupte, diminuate sau perturbate pentru a permite executarea lucrărilor definite în prezentul capitol, cu excepţia situaţiei în care o dispensă în acest sens este prevăzută de Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă sau Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare.

20.5. Oricine execută lucrări pe drumurile publice este obligat să aducă la starea iniţială conductele şi lucrările aferente acestora (de exemplu aducerea la adâncimea de pozare a conductei şi aducerea la cota drumului a tuturor lucrărilor conform cotei drumului anterior sau nou executat).

Articolul 21 – Protecţia Mediului

21.1 Operatorul este obligat să respecte legislaţia aplicabilă privind protecţia siturilor şi a mediului. Pe cheltuiala sa va trebui să ia măsurile necesare în vederea restaurării şi reabilitării siturilor şi terenurilor unde lucrările şi echipamentele pe care le utilizează au un impact asupra mediului care reprezintă o încălcare a prevederilor mai sus menţionate.

21.2 Operatorul este obligat să menţină gradul poluării de orice natură la un nivel minim care poate fi atins în mod rezonabil, îndeosebi cea legată de depunerile de nămol şi emisiile de gaze. În orice caz, această poluare trebuie să se încadreze în limitele fixate de legislaţia aplicabilă sau, în lipsa acestora în recomandările Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS).

21.3 În cazul în care echipamente sau lucrări sunt distruse sau scoase din funcţiune, Operatorul va lua măsurile necesare pentru reducerea şi remedierea impactului potenţial ce rezultă din acestea asupra siturilor sau terenurilor, conform normelor legale şi reglementare aplicabile.

CAPITOLUL V – EVALUAREA LUCRĂRILOR

Articolul 22 – Evaluarea lucrărilor referitoare la Bunurile de Retur

22.1 Lucrările executate de către Operator în aplicarea articolului 9 de mai sus sunt evaluate la valoarea lor de piaţă sau de execuţie, în scopul evaluării patrimoniului Autorităţii Delegante.

22.2 Lucrările executate de Operator asupra Bunurilor de Retur, fără a recurge la o procedură concurenţială, sunt evaluate după cum urmează, în scopul evaluării patrimoniului Autorităţii Delegante:

a) pentru furnizarea de materiale şi echipamente, conform datelor din contabilitatea analitică;

b) pentru Branşamente/Racorduri, în conformitate cu lista de preţuri unitare cuprinsă în anexa nr. 2 la Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă şi anexa nr. 2 la

18

Dispoziţiile Speciale - Partea de Canalizare fie, în lipsa unei liste de preţuri, conform unei cotaţii sau urmărind datele din contabilitatea analitică privind costurile istorice.

22.3 În cazul executării lucrărilor pe baza unei cotaţii sau datelor din contabilitate, Operatorul va pune la dispoziţia Autorităţii Delegante toate informaţiile necesare evaluării.

Articolul 23 – Facturarea Lucrărilor finanţate de Utilizatori

23.1. Lucrările de branşare/racordare, precum şi Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare), finanţate de Utilizatori în condiţiile legii şi executate de Operator, sunt facturate Utilizatorilor fie conform unei liste de preţuri unitare, fie pe baza unei cotaţii.

23.2. În cazul în care preţul unui echipament specific nu ar fi inclus pe o listă de preţuri, facturarea trebuie făcută conform unei cotaţii.

TITLUL III – SISTEMUL DE PREŢURI ŞI TARIFE

Articolul 24 - Preţurile şi Tarifele

24.1 Operatorul este obligat să furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, practicând preţuri şi tarife aprobate conform prevederilor legal aplicabile. La fundamentarea preţurilor şi tarifelor se va lua în considerare şi o cotă de dezvoltare stabilită conform prevederilor legale aplicabile.

Preţurile şi tarifele practicate pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare vor fi astfel stabilite încât să asigure acoperirea totală a costurilor operaţionale şi de exploatare, a amortismentelor aferente capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, a costurilor cu protecţia mediului, a costurilor financiare asociate creditelor contractate (incluzând, fără limitare, Contractele de Împrumut Internaţionale), a costurilor asociate contractelor de asigurare, a costurilor ce derivă din prezentul Contract (incluzând, fără limitare, Redevenţa), precum şi a costurilor pentru realizarea Lucrărilor de Investiţii şi obţinerea unui profit rezonabil. La Data Intrării în Vigoare, listele de preţuri şi tarife sunt prezentate într-un tabel pentru apă potabilă şi un tabel pentru canalizare. De asemenea, în cazul unui consum industrial cu cerinţe speciale în termeni de volum şi caracteristici ale nevoilor sale, Operatorului îi este permis să stabilească un preţ şi/sau tarif specific pe baza costurilor reale de furnizare şi urmărind principiile generale ale serviciului public, îndeosebi egalitatea de tratament a Utilizatorilor. 24.2 Preţurile şi tarifele nu includ taxa pe valoarea adăugată (TVA) pentru furnizarea Serviciilor delegate.

19

24.3 Preţurile şi tarifele pot fi modificate şi/sau ajustate de Operator în conformitate cu articolele 25 şi 26 de mai jos. Orice preţ şi/sau tarif nou se aplică contractelor de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor în vigoare, fără posibilitatea de a avea vreun efect retroactiv.

Articolul 25 – Modificarea / Ajustarea Preţurilor şi Tarifelor

25.1 În fiecare an, preţurile şi tarifele sunt fundamentate pebaza planului de afaceri de 5 (cinci) ani ce trebuie pregătit până la data de 1 ianuarie a anului respectiv. Orice modificare a preţului sau tarifului faţă de previziunile anterioare trebuie justificată. Variaţiile costurilor de producţie, cum ar fi costul apei brute, al electricităţii, impozitele pot fi folosite în vederea modificării/ajustării preţurilor şi tarifelor. Cu toate acestea lipsa performanţei în gestiunea operaţiilor nu va fi acceptată ca justificare pentru modificarea/ajustarea preţurilor şi tarifelor. Pe de altă parte, creşterea eficienţei este considerată ca o performanţă internă a Operatorului şi prin urmare nu poate fi utilizată pentru a obţine o scădere a nivelurilor preţurilor şi tarifelor. Un auditor autorizat va evalua eficienţa gestiunii Serviciilor delegate pe baza reglementărilor aprobate.

25.2 Preţurile şi/sau tarifele vor fi modificate/ajustate plecând de la preţurile, respectiv tarifele incluse în anexa nr. 1 la Dispoziţiilor Speciale – Partea de Apă şi respectiv anexa nr. 1 la Dispoziţiilor Speciale – Partea de Canalizare.

25.3 Cu cel puţin 30 (treizeci) de zile lucrătoare înainte de data intrării în vigoare a noilor preţuri/tarife rezultând din modificarea/ajustarea anuală, Operatorul informează Autoritatea Delegantă despre aceasta şi prezintă dovada cererii pentru modificarea/ajustarea preţului/tarifului.

25.4 Se reaminteşte în mod expres că modificarea/ajustarea preţurilor şi tarifelor permisă Operatorului de prezentul articol trebuie aplicată conform principiului egalităţii Utilizatorilor.

25.5 În situaţiile în care aplicarea obligatorie a unor prevederi legale sau reglementare noi sau mijloace de producţie noi sau utilizarea de noi surse de energie conduc la o variaţie semnificativă a costurilor operaţionale ale Operatorului, care nu sunt luate în calcul de condiţiile de modificare/ajustare precizate în articolele 26.1 şi 26.2 de mai jos, Operatorul şi Autoritatea Delegantă vor colabora în scopul de a evalua şi de a conveni asupra unui amendament la modificarea/ajustarea preţurilor şi tarifelor.

25.6 Modificarea şi ajustarea preţurilor şi tarifelor se va face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

20

Articolul 26 – Revizuirea la cinci ani

26.1 La fiecare 5 (cinci) ani, la datele prevăzute în articolul 49 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare, Părţile vor colabora în vederea negocierii, dacă este necesar, a structurii preţurilor şi tarifelor, a nivelurilor preţurilor şi tarifelor sau a condiţiilor de modificare şi/sau ajustare a preţurilor şi tarifelor, fără a aduce atingere aplicării, atunci când este cazul, a articolului 63 din Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare.

În baza planului de afaceri Operatorul a stabilit o strategie de tarifare pentru primi cinci ani. Strategia de stabilire a preţurilor şi tarifelor începând cu Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract a încorporat şi prevederile Hotărârii Guvernului nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice. Nivelurile tarifelor pentru primi trei ani sunt prezentate în anexa nr.II-1 şi anexa nr. III-1. 26.2 În cazul unui acord asupra modificărilor potenţiale ale sistemului de preţuri şi tarife ce rezultă din revizuirea la cinci ani, modificările fac obiectul unui Act adiţional la Dispoziţiile Speciale. În lipsa acordului, preţurile şi tarifele, precum şi regulile referitoare la preţuri şi tarife vor continua să se aplice.

TITLUL IV – CALITATEA SERVICIILOR DELEGATE

CAPITOLUL I – GESTIUNEA SERVICIILOR DELEGATE

Articolul 27 – Calitatea gestiunii

27.1 Operatorul este obligat să gestioneze Serviciile delegate folosind instrumente moderne şi adaptate de management, îndeosebi instrumente informatice, conform normelor aplicabile şi uzanţelor comerciale, în vederea atingerii Indicatorilor de Performanţă ai Serviciului, definiţi în articolele 33-37 de mai jos.

27.2 Nivelurile de performanţă atinse de Operator în gestiunea sa economico- financiară sunt indicatori ai calităţii furnizării Serviciilor delegate. Aceşti indicatori sunt monitorizaţi, nu şi aprobaţi, de Autoritate Delegantă cu ocazia controlului anual pe care îl efectuează asupra managementului Operatorului.

21

Articolul 28 – Contabilitatea analitică

28.1 Conform prevederilor articolului 42 din Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare, Operatorul trebuie să pună în aplicare contabilitatea analitică pentru operaţiunile sale. O astfel de contabilitate analitică este avută în vedere pe de o parte pentru a permite gestiunea eficientă a Serviciilor delegate de către Operator şi pe de altă parte pentru a facilita controlul efectuat de Autoritate Delegantă sau de terţii desemnaţi în acest scop. Sistemele informatizate vor fi implementate în cursul Perioadei de Tranziţie.

Contabilitatea analitică a Serviciilor delegate include următorul nivel minim de detaliere:

a) pe activitate : apă şi canalizare; b) pe activitate : producţie, transport şi furnizare; c) pe gruparea Zonelor Urbane, conform definiţiei Ariei Delegării.

28.2 Contabilitatea analitică descrie de asemenea pe de o parte gestiunea mijloacelor fixe prevăzute în articolul 29 de mai jos şi pe de altă parte procesul de producţie.

28.3 Contabilitatea analitică se integrează în contabilitatea generală sau este în legătură cu aceasta printr-o interfaţă automatică, îndeosebi pentru mijloacele fixe şi mijloacele circulante. Orice consum de mijloace circulante trebuie să fie înregistrat sub forma unei cheltuieli în conturi. Rezultatele din contabilitatea generală şi cele din contabilitatea analitică vor fi, dacă este necesar, armonizate periodic.

Articolul 29 – Gestiunea mijloacelor fixe

29.1 Operatorul gestionează totalitatea activelor transmise în administrare şi folosinţă în detaliu, pentru fiecare mijloc fix, prin intermediul unui Registru al Mijloacelor Fixe, care va conţine:

a) informaţiile descriptive şi tehnice necesare identificării fiecărui mijloc fix; b) detalii fizice şi tehnice despre toate echipamentele de apă şi canalizare instalate,

inclusiv structuri, construcţii, echipamente mecanice şi electrice, precum şi detalii privind lungimile, diametrele şi materialele din care sunt realizate reţelele de transport, alimentare, distribuţie a apei sau de colectare a apei uzate, inclusiv fabricaţia, capacitatea proiectată şi data instalării;

c) informaţii contabile privind fiecare Bun de Retur, mai ales Amortizările, Provizioanele şi cheltuielile pentru Lucrările de Consolidare (Reabilitare), Lucrările de Înlocuire, Lucrările Planificate de Întreţinere şi Lucrările de Modernizare.

29.2 Instrumentul de gestiune a mijloacelor fixe este informatizat şi permite generarea valorilor totale la fiecare nivel, îndeosebi pe grupuri şi sub-grupuri, pe coduri de conturi şi pe gruparea Zonelor Urbane.

22

Articolul 30 – Gestiunea Utilizatorilor

30.1 Gestiunea Utilizatorilor cuprinde totalitatea activităţilor tehnice, financiare şi administrative legate de relaţia dintre Operator şi Utilizatori.

30.2 Instrumentul informatizat de gestiune folosit pentru gestiunea Utilizatorilor are o interfaţă automatică cu contabilitatea generală.

30.3 Funcţiile gestiunii Utilizatorilor cuprind mai ales:

a) Dosarele Utilizatorilor, cu detalii despre localizarea acestora în măsura în care au legătură cu zonele tehnice;

b) Caracteristicile Branşamentelor/Racordurilor, gestiunea branşărilor/racordurilor individuale, a cererilor de branşare/racordare şi a realizării Branşamentelor/ Racordurilor;

c) Monitorizarea contoarelor, caracteristicile tehnice ale acestora şi calibrarea lor periodică, împreună cu un control al performanţei de măsurare a fiecărui tip de contor în timp;

d) Citirea contoarelor; e) Controlul consumurilor şi estimarea automată a consumului în caz de probleme

la citirea contoarelor;

f) Facturarea, inclusiv următoarele elemente: datele Utilizatorilor, data citirii contorului, data facturării, data plăţii, indexul şi codul de citire, consumul real sau estimat, consumul mediu în trecut, valoarea factorilor preţului/tarifului, metoda de evaluare;

g) Soluţionarea şi gestiunea litigiilor; h) Modul de tratare a plângerilor; i) Trimiterea facturilor şi chitanţelor, cu rapoarte lunare care să includă: bilanţul

anterior, suma facturată, suma recuperată, valoarea creditului şi debitului, provizioanele pentru rău platnici şi bilanţul lor (Operatorul este obligat să înscrie în contabilitate automat provizioane pentru rău platnici, în funcţie de plăţi şi conform unui grafic precis stabilit pe categorii de clienţi).

Articolul 31 – Eficienţa Sistemului

31.1 „Eficienţa Sistemului” sau „rata vânzărilor în funcţie de producţia netă” reprezintă raportul dintre volumul facturat Utilizatorilor şi volumul producţiei nete înregistrate, adică fără pierderile din producţie.

Pierderile totale, care sunt folosite în definirea eficienţei Sistemului, includ atât pierderile materiale cu transportul, pierderile materiale cu furnizarea şi pierderile comerciale. Cele din urmă se compun din pierderi datorită Branşamentelor/Racordurilor ilegale, fraudelor la înregistrările contoarelor şi pierderilor la facturare.

23

31.2 În raportul său anual către Autoritatea Delegantă, prevăzut în articolul 48.4 din Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare, Operatorul va arăta eficienţa furnizării Serviciilor delegate şi obiectivele îmbunătăţirilor.

Articolul 32 – Gestiunea Comercială

Criteriile calitative ale gestiunii comerciale a Serviciilor delegate includ:

a) Acoperirea Contorizării: raportul dintre numărul de contoare instalate şi numărul de Branşamente/Racorduri funcţionale, în cursul ultimei luni a perioadei avute în vedere.

b) Rata de Citire: raportul dintre numărul de citiri ale contoarelor şi numărul contoarelor funcţionale, în medie pentru toate citirile din anul anterior.

c) Nivelul facturării în funcţie de consumul real: raportul dintre consumul facturat pe baza unui index real al citirilor, fără luarea în considerare a consumului estimat, şi consumul total facturat.

d) Nivelul recuperării pe categorii de clienţi: procentul de facturi într-o anumită lună care sunt recuperate lună de lună în lunile următoare.

CAPITOLUL II - CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE UTILIZATORILOR

Articolul 33 – Standardele de furnizare a Serviciilor delegate

33.1. Calitatea Serviciilor furnizate Utilizatorilor se defineşte prin standardele de furnizare, standardele de întrerupere a serviciilor şi timpul alocat Serviciilor delegate.

33.2. Standardele de furnizare sunt stabilite prin reglementările aplicabile şi prin garanţiile furnizate Utilizatorilor de către Operator prin Contractul de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor. Acestea sunt prevăzute în articolul 17 din Dispoziţiile Speciale - Partea de Apă şi în articolul 13 din Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare. Aceste standarde au un regim permanent şi obligatoriu.

33.3. Întreruperea serviciului şi standardele de timp ale serviciului sunt definite ca o garanţie a serviciului acordată de Operator Utilizatorilor. Acestea sunt prevăzute în Articolele 18 şi 19 din Dispoziţiile Speciale - Partea de Apă, respectiv articolele 14 şi 15 din Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare.

Articolul 34 – Controlul şi Sancţiunile

34.1 Autoritatea Delegantă va efectua controalele necesare în scopul de a verifica respectarea de către Operator a standardelor de calitate a Serviciilor furnizate Utilizatorilor.

24

Autoritatea Delegantă exercită controlul prin serviciile sale administrative sau prin intermediul unor terţi pe care îi desemnează şi ale căror onorarii pot fi suportate de Operator, conform prevederilor articolului 50 din Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare.

34.2 Dacă este descoperită o deficienţă flagrantă în calitatea Serviciilor furnizate Utilizatorilor şi dacă această deficienţă nu este rezultatul unui caz de forţă majoră, nici nu s-a produs din vina unui terţ, se vor aplica sancţiuni, conform prevederilor articolelor 18 şi 19 din Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă şi articolele 14 şi 15 din Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare.

CAPITOLUL III – OBIECTIVELE SERVICIULUI DELEGAT

Articolul 35 –Indicatorii de Performanţă ai Serviciului delegat

35.1 Indicatorii de Performanţă ai Serviciului delegat, pentru o anumită Zonă Urbană, sunt daţi de numărul Utilizatorilor direcţi ai Serviciului furnizat de Operator raportat la cifra populaţiei totale a Zonei Urbane.

35.2 La calculul Indicatorilor de Performanţă ai Serviciilor delegate nu vor fi luaţi în considerare Utilizatorii indirecţi, adică aceia care folosesc un punct de alimentare fără a domicilia acolo ori se alimentează din reţea fără un Contract de branşare/racordare şi utilizare de servicii încheiat cu Operatorul, chiar în cazul în care plătesc pentru acest serviciu Utilizatorului care îi alimentează.

Articolul 36 – Calculul Indicatorilor de Performanţă

36.1 Cifra populaţiei din fiecare Zonă Urbană din Aria Delegării rezultă din recensămintele oficiale ori din anchetele demografice menţionate în articolele 37.3 şi 38 de mai jos. Aceste anchete stabilesc de asemenea şi caracteristicile Serviciului.

36.2 Indicatorii de Performanţă ai Serviciilor delegate, pentru fiecare dintre grupele de Zone Urbane din Aria Delegării se calculează ca raport între, pe de o parte numărul Utilizatorilor deserviţi furnizată de ancheta demografică pe o perioadă de cinci ani menţionată în articolele 37.3 şi 38 de mai jos, astfel cum se prevede în articolul 37 de mai jos, şi pe de altă parte cifra populaţiei furnizată de recensăminte sau de ancheta demografică antemenţionată.

Articolul 37 – Obiectivele Indicatorilor de Performanţă

37.1 Obiectivele Indicatorilor de Performanţă ai Serviciilor delegate, începând din Perioada de Tranziţie, şi apoi la finalul fiecărei perioade de cinci ani, sunt prevăzute în anexa nr. 3 de mai jos.

25

37.2 Obiectivele Indicatorilor de Performanţă ai Serviciilor delegate sunt obligatorii. Acestea sunt specifice fiecărei grupe de Zone Urbane şi nu pot fi compensate între aceste grupe. Ele pot fi ajustate, prin acordul Părţilor, conform prevederilor Articolului 38.5 de mai jos.

37.3 În decursul primelor 12 (douăsprezece) luni ale Perioadei de Tranziţie, o anchetă de tipul celor pe cinci ani va fi desfăşurată prin acordul Părţilor. Scopul acesteia este, pe de o parte să confirme sau să revizuiască Obiectivele Indicatorilor de Performanţă ai Serviciilor delegate pentru sfârşitul Perioadei de Tranziţie şi, pe de altă parte să specifice metodologia pentru următoarele anchete de cinci ani. În situaţia în care se observă diferenţe semnificative între rezultatele acestei anchete şi cifrele prevăzute în anexa nr. 4, va fi ajustată evoluţia Indicatorilor de Performanţă ai Serviciilor delegate în timp între sfârşitul Perioadei de Tranziţie şi cel de-al zecelea an de la Data Intrării în Vigoare, cu toate că Indicatorii de Performanţă ai Serviciilor delegate pentru cel de-al zecelea an de la Data Intrării în Vigoare nu pot fi modificaţi.

Articolul 38 – Anchetele de cinci ani

38.1 La fiecare 5 (cinci) ani după sfârşitul Perioadei de Tranziţie, conform graficului prevăzut în articolul 49 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare, Autoritatea Delegantă va efectua o anchetă demografică în scopul de a stabili, pentru fiecare grup de Zone Urbane, populaţia totală şi numărul de Utilizatori deserviţi de Operator.

38.2 Ancheta de cinci ani va fi efectuată de experţi independenţi desemnaţi de către Autoritatea Delegantă şi aprobaţi de Operator, cu luarea în considerare a competenţei lor. Metodologia stabilită de prima anchetă menţionată în articolul 37.3 de mai sus trebuie respectată cu ocazia următoarelor anchete, cu excepţia modificărilor convenite de Părţi. Ancheta de cinci ani poate fi efectuată prin intermediul sondajelor, folosind eşantioane reprezentative.

38.3 Rezultatele anchetei vor fi revizuite de Operator. Prin acordul Părţilor, elemente suplimentare pot fi cerute expertului care efectuează ancheta, dacă este necesar.

38.4 La finalul fiecărei perioade de cinci ani luate în considerare şi pentru fiecare grup de Zone Urbane care definesc Aria Delegării, stabilirea următoarelor date prin constatările făcute în anchetă este finală:

a) populaţia totală; b) populaţia deservită, conform definiţiei din articolul 35 de mai sus; c) numărul Branşamentelor/Racordurilor existente; d) Indicatorii de Performanţă ai Serviciilor delegate, conform calculului prevăzut în

articolul 36 de mai sus.

26

38.5 La finalul fiecărei perioade de cinci ani obiectivele Indicatorilor de Performanţă ai Serviciilor delegate pentru următoarea perioadă de cinci ani sunt ajustate, dacă este necesar, prin acordul Părţilor, luând în considerare mai ales evoluţia previziunilor privind urbanizarea, dezvoltarea infrastructurii şi puterea de cumpărare a Utilizatorilor.

Indicatorii de Performanţă ai Serviciilor delegate stabiliţi prin acordul Părţilor pentru următoarea perioadă de cinci ani sunt obligatorii. În lipsa unui acord, Indicatorii de Performanţă ai Serviciilor delegate previzionaţi cu ocazia ultimului acord pe cinci ani rămân aplicabili şi obligatorii

Indicatorii de Performanţă ai Serviciilor delegate ţintă pentru al zecelea an de la Data Intrării în Vigoare nu pot fi modificaţi decât dacă, prin acordul Părţilor, ei sunt ajustaţi cu ocazia revizuirii care are loc la fiecare cinci ani.

38.6 În cazul unui dezacord insurmontabil între părţi cu privire la constatările anchetei de cinci ani, se va apela la un al doilea expert, ale cărui constatări vor fi transmise în termen de cel mult 3 (trei) luni de la data finalizării primei anchete. În cazul unui dezacord cu privire la constatările celei de-a doua anchete, Părţile vor soluţiona disputa lor conform articolului 69 din Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare.

Articolul 39 – Evaluarea financiară a neîndeplinirii Indicatorilor de Performanţă ai Serviciilor delegate

39.1 Pentru fiecare grup de Zone Urbane neîndeplinirea Indicatorilor de Performanţă ai Serviciilor delegate la sfârşitul unei perioade de cinci ani este definit de numărul Branşamentelor/Racordurilor suplimentare care ar fi necesare pentru atingerea Indicatorilor de Performanţă ai Serviciilor delegate aplicabili şi obligatorii. Acest număr de Branşamente/Racorduri se calculează pe baza rezultatelor anchetei de cinci ani, astfel cum este definită în articolele 37.3 şi 38 de mai sus.

39.2 Investiţia medie făcută de Operator pentru fiecare nou Branşament/Racord se calculează prin raportarea valorii curente a cheltuielilor de capital, în perioada exerciţiilor financiare antemenţionate, pentru Lucrări de Extindere şi Consolidare (Reabilitare) pentru reţelele de alimentare cu apă şi canalizare, exceptând Lucrările de Înlocuire şi Lucrările de Modernizare, la numărul total de noi Branşamente/Racorduri din ultimele 3 (trei) exerciţii financiare, separat pentru apă şi canalizare,

În raportul său anual către Autoritate Delegantă, Operatorul este obligat să arate în detaliu investiţiile aferente şi Branşamentele/Racordurile efectuate, astfel încât să arate care este media investiţiilor efectuate de Operator pe fiecare Branşament/Racord, astfel cum sunt definite mai sus.

39.3 „Valoarea investiţiilor nefinalizate” reprezintă produsul dintre media investiţiilor Operatorului pentru fiecare nou Branşament/Racord, astfel cum se defineşte în articolul 39.2 de mai sus, şi numărul de Branşamente/Racorduri nefinalizate, astfel cum sunt definite în articolul 39.1 de mai sus.

27

Articolul 40 – Penalităţi aplicabile

40.1 La sfârşitul Perioadei de Tranziţie sau a fiecărei perioade ulterioare de cinci ani, în cazul unei neîndepliniri în furnizarea Serviciului delegat, astfel cum este acesta definit în articolul 39.1 de mai sus, Autoritatea Delegantă va aplica, prin notificare şi fără alte formalităţi, o penalitate egală cu 25% (douăzeci şi cinci la sută) din valoarea investiţiilor nerealizate, astfel cum sunt acestea definite în articolul 39.3 de mai sus.

În plus, Autoritatea Delegantă îi va notifica Operatorului obligaţia de a efectua investiţiile necesare în termen de cel mult 18 (optsprezece) luni în scopul de a atinge Indicatorii de Performanţă ai Serviciilor delegate obligatorii corespunzători perioadei de cinci ani.

40.2 În cazul în care, la expirarea termenului stabilit în articolul 40.1 de mai sus, în ciuda notificării prevăzute în articolul 40.1 de mai sus, investiţiile necesare nu au fost realizate de Operator şi Indicatorii de Performanţă ai Serviciilor delegate obligatorii pentru perioada de cinci ani nu au fost atinşi din vina exclusivă a Operatorului, pentru unul sau mai multe grupuri de Zone Urbane, poate fi pusă în aplicare procedura de încetare prevăzută în articolul 65 al Dispoziţiilor Generale ale Contractului de Delegare

Articolul 41 – Monitorizarea anuală a Serviciilor delegate

41.1 La sfârşitul fiecărei anchete definite în articolele 38.3 şi 39 de mai sus, sumele previzionate pentru noile Branşamente/Racorduri, pe grupe de Zone Urbane, anual pentru următoarea perioadă de cinci ani, sunt calculate prin interpolarea lineară a obiectivelor Indicatorilor de Performanţă ai Serviciilor delegate care au fost conveniţi.

41.2 În Raportul său Anual către Autoritatea Delegantă, Operatorul va arăta numărul de noi Branşamente/Racorduri pe grupe de Zone Urbane, realizate în cursul ultimului exerciţiu financiar, numărul total de Branşamente/Racorduri la sfârşitul exerciţiului financiar şi Indicatorii de Performanţă ai Serviciilor delegate estimaţi la sfârşitul exerciţiului financiar.

CAPITOLUL IV – SISTEMUL PERIOADEI DE TRANZIŢIE

Articolul 42 –Perioada de Tranziţie

42.1 În cursul Perioadei de Tranziţie, astfel cum este definită în articolul 22.1 din Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare, Operatorul este obligat să respecte standardele de calitate astfel cum sunt acestea definite în articolul 33 de mai sus, fără a aduce atingere aplicării prevederilor articolului 17.3 din Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă şi articolului 13.1 din Dispoziţiile Speciale - Partea de Canalizare.

28

42.2 În cursul Perioadei de Tranziţie, Operatorul se angajează să respecte obiectivele de calitate privind întreruperea Serviciului delegat care sunt prevăzute în articolul 33 de mai sus, fără a aduce atingere aplicării prevederilor articolului 18.2 din Dispoziţiile Speciale - Partea de Apă şi articolului 14.1 din Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare.

42.3 Prin derogare de la articolele 42.1 şi 42.2 de mai sus, în situaţia în care calitatea necorespunzătoare a furnizării sau întreruperile Serviciului delegat pun în pericol sănătatea sau siguranţa persoanelor, Operatorul, de urgenţă, va lua măsurile de prevenire şi va executa lucrările necesare în scopul remedierii situaţiei în cel mai scurt termen posibil din punct de vedere tehnic. Operatorul este obligat să informeze Autoritate Delegantă în legătură cu această situaţie şi cu măsurile luate.

42.4 În cursul Perioadei de Tranziţie, Operatorul este obligat să respecte în permanenţă termenele Serviciilor delegate prevăzute în articolul 33 de mai sus.

42.5 În cursul Perioadei de Tranziţie, Operatorul este exonerat de obligaţiile prevăzute în articolele 42.1, 42.2 şi 42.4 de mai sus în cazul în care nu poate fi angajată răspunderea sa directă pentru deficienţele Serviciului sau aceste deficienţe se datorează în mod direct unei deficienţe sau unei capacităţi insuficiente a unui echipament ori a unei instalaţii care face obiectul unor lucrări de reparaţii, actualizare sau consolidare (reabilitare) tehnică identificate la data inventarierii Bunurilor de Retur prevăzute în articolul 10.3 din Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare.

TITLUL V – RELAŢIILE CU UTILIZATORII

CAPITOLUL I – REGULAMENTELE SERVICIILOR DELEGATE

Articolul 43 – Scopul Regulamentelor Serviciilor delegate

43.1 Regulamentele Serviciilor delegate reuneşte norme administrative, tehnice şi juridice privind alimentarea cu apă potabilă şi canalizarea, astfel cum sunt reglementate în linii generale de Dispoziţiile Generale din Contractul de Delegare şi Dispoziţiile Speciale, şi care au legătură cu relaţiile dintre Operator şi Utilizatori.

43.2 Regulamentele Serviciilor delegate descriu, îndeosebi, sistemul de încheiere a Contractelor de branşare/racordare şi utilizare de servicii, prevederile tehnice privind Branşamentele/Racordurile, Sistemele de Contorizare şi Control, condiţiile de plată pentru Utilizatori, penalizările şi orice alte prevederi aplicabile Utilizatorilor.

29

Articolul 44 – Normele privind Regulamentele Serviciilor delegate

44.1 Regulamentul Serviciilor delegate, Anexa nr.VIII, face parte integrantă din prezentul Contract de Delegare.

Articolul 45 – Comunicarea Regulamentului Serviciilor delegate

Regulamentul Serviciilor delegate trebuie să fie disponibil în vederea consultării sale de către Utilizatori la orice moment, la sediul Operatorului.

.

CAPITOLUL II – SISTEMUL GENERAL DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE BRANŞARE/RACORDARE ŞI UTILIZARE

DE SERVICII

Articolul 46– Obligaţia de a consimţi la încheierea contractelor de branşare/racordare şi utilizare de servicii

46.1 Operatorul trebuie să consimtă la încheierea unui contract cu orice persoană care solicită să devină Utilizator, aflat în interiorul Perimetrului de Distribuţie a Apei şi al Perimetrului de Colectare a Apei Uzate, conform prevederilor articolului 19 din Dispoziţiile Generale ale Contractului de Delegare şi în termenele şi condiţiile prezentului articol.

46.2 De asemenea, Operatorul trebuie să analizeze cererea de branşare/racordare a oricărei persoane ce doreşte să devină Utilizator, aflată în interiorul Ariei Delegării, dar în exteriorul Perimetrelor de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apei Uzate aplicabile.

Această solicitare va fi tratată în termenul stabilit în anexa nr. 4 la Dispoziţiile Speciale - Partea de Apă şi în anexa nr. 4 la Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare. În răspunsul său către persoana care doreşte să devină Utilizator, Operatorul va arăta condiţiile de cost şi timp pentru realizarea Branşamentului/Racordului, conform tipului de branşare/racordare solicitată.

Dacă este cazul, Operatorul trebuie să explice în scris motivele pentru care nu va da curs solicitării venite din partea persoanei care doreşte să devină Utilizator

46.3 Obligaţia Operatorului menţionată în Articolul 47.1 de mai sus este însoţită de obligaţia Utilizatorului de a plăti Operatorului în avans:

a) cheltuielile de branşare/racordare, atunci când este cazul, conform listei de preţuri din anexa nr. 2 la Dispoziţiile Speciale - Partea de Apă şi anexa nr. 2 la Dispoziţiile Speciale - Partea de Canalizare;

30

b) o sumă ce corespunde finanţării integrale sau în parte a Lucrărilor de Extindere sau Consolidare (Reabilitare), doar în situaţiile prevăzute de articolele 11 şi 12 de mai sus.

46.4 Orice persoană care solicită încheierea unui Contract de branşare/racordare şi utilizare de servicii sau orice Utilizator care solicită modificarea caracteristicilor unui Branşament/Racord existent trebuie să plătească Operatorului cheltuielile aferente modificării solicitate.

46.5 Operatorul poate amâna obligaţia sa de a încheia contractul până la soluţionarea tuturor potenţialelor datorii sau litigii în legătură cu contracte anterioare, înregistrate în evidenţele Operatorului, în legătură cu respectivul Utilizator sau cu respectiva persoană ce doreşte să devină Utilizator.

46.6 Cu respectarea prevederilor articolului 47.7 de mai jos, Operatorul se angajează să asigure furnizarea apei potabile şi canalizării:

a) Dacă există un Branşament/Racord, în termenul maxim prevăzut în anexa nr. 4 la Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă şi în anexa nr. 4 la Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare;

b) Dacă trebuie realizat un nou Branşament/Racord, în termenul maxim prevăzut în anexa nr. 4 la Dispoziţiile Speciale - Partea de Apă şi în anexa nr. 4 la Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare, care curge de la una dintre următoarele date:

– plata taxelor de branşare/racordare; – dacă este cazul, executarea Lucrărilor de Extindere sau de Consolidare

(Reabilitare).

În sensul Contractului de Delegare, un Branşament/Racord nou înseamnă o branşare/racordare realizată pentru prima dată într-un anumit amplasament.

46.7 În situaţia în care un Branşament/Racord nou necesită executarea de Lucrări de Extindere sau Consolidare (Reabilitare), Operatorul va analiza modalităţile în care poate să dea curs acestei solicitări şi îl informează pe solicitant asupra condiţiilor de costuri şi de timp. Dacă cererea nu poate fi satisfăcută într-un termen şi cu un cost rezonabil, Operatorul va notifica solicitantului motivele refuzului, în termen de 2 (două) luni de la data cererii. Operatorul va ţine la dispoziţia Autorităţii Delegante toate documentele în legătură cu cererile de branşare/racordare refuzate.

46.8 Orice depăşire nejustificată de către Operator a termenelor stabilite în articolele 47.6 şi 47.7 de mai sus constituie o nerespectare de către Operator a obligaţiilor sale născute din Contractul de Delegare, fără vreo limitare a obligaţiilor sale faţă de solicitant.

46.9 Orice litigiu dintre Operator şi solicitant în legătură cu un refuz al Operatorului de a consimţi la branşarea/racordare respectivului solicitant sau în legătură cu termenele prevăzute de articolul 47.6(b) de mai sus, va fi dedus judecăţii instanţei judecătoreşti competente.

31

Articolul 47 – Sistemul încheierii Contractelor de branşare/racordare şi utilizare de servicii

47.1 Contractele de branşare/racordare şi utilizare de servicii se încheie pe o durată nedeterminată şi în orice moment al anului.

47.2 Utilizatorii pot pune capăt Contractului de branşare/racordare şi utilizare de servicii în orice moment, cu notificarea prealabilă a Operatorului cu 30 (treizeci) de zile lucrătoare înainte.

47.3 Operatorul poate pune capăt Contractului de branşare/racordare şi utilizare de servicii în situaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare şi de acordurile părţilor, precum şi conform termenilor contractului.

47.4 Contractele de branşare/racordare şi utilizare de servicii pot cuprinde, pe o perioadă determinată şi justificată, prevederi limitative sau de excepţie stabilite prin Regulamentul Serviciului delegat, atunci când Punctul de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă dintre Operator şi Utilizator se află într-o zonă în care Operatorului i se permite să furnizeze un serviciu adaptat, conform articolului 49.5 de mai jos. Oricărui litigiu născut din determinarea perioadei prevăzute i se aplică prevederile articolului 47.9 de mai sus.

47.5 Contractul de branşare/racordare şi utilizare de servicii trebuie să indice nivelurile de preţuri şi tarife pentru toate pragurile de consum care pot fi aplicate şi metoda de calcul şi de facturare a cantităţilor de apă potabilă furnizată şi apă uzată preluată.

47.6 Operatorul va supune Autorităţii Delegante pentru aprobare un model de Contract de branşare/racordare şi utilizare de servicii, în termen de 1 (un) an de la Data Intrării în Vigoare.

Lipsa unui răspuns din partea Autorităţii Delegante în termen de 1 (o) lună de la data primirii propunerii elaborate de Operator echivalează cu aprobarea.

Modelul aprobat va fi cuprins într-un act adiţional la Contractul de Delegare.

47.7 Până la aprobarea modelului de Contract de branşare/racordare şi utilizare de servicii de către Autoritate Delegantă conform articolului 48.6 de mai sus, modelul de Contract de branşare/racordare şi utilizare de servicii în vigoare se aplică în continuare.

47.8 Operatorul va factura Utilizatorii pentru :

a) serviciile de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, conform preţurilor şi tarifelor aplicabile;

b) serviciile furnizate de Operator Utilizatorilor, conform preţurilor şi tarifelor aplicabile.

Perioada de facturare este stabilită de Operator, cu aprobarea Autorităţii Delegante.

47.9 Operatorului îi este permis să introducă şi alte sisteme de plată.

32

Articolul 48 – Dispoziţii speciale

48.1 Modificările/ajustările de preţuri şi tarife se aplică Contractelor de branşare/racordare şi utilizare de servicii în vigoare de îndată ce aceste modificări/ajustări intră în vigoare. În nici un caz acestea nu pot avea efect retroactiv.

48.2 Operatorului i se permite de către Autoritatea Delegantă să suspende furnizarea apei potabile oricărui Utilizator care nu şi-a achitat facturile, la termenele şi în condiţiile prevăzute de articolul 44.

48.3 Fără a aduce atingere aplicării articolului 49.2 de mai sus, Operatorul poate aplica o penalitate la sumele datorate sub forma unei sume globale conform prevederilor legale.

48.4 Orice contract sau înţelegere prin care se convine asupra vânzării de apă potabilă de către Utilizator uneia sau mai multor persoane care au calitatea de terţi faţă de Contractul de branşare/racordare şi utilizare de servicii, indiferent de motiv sau modalitate, este interzis, cu excepţia cazului în care există Autorizaţia prealabilă scrisă din partea Operatorului. Această interdicţie este prevăzută de Regulamentul Serviciului delegat, care stabileşte de asemenea şi sancţiunile pe care Operatorul i le poate aplica celui care încalcă interdicţia.

48.5 Operatorul poate oferi un serviciu adaptat anumitor categorii de Utilizatori sau în anumite Zone Urbane, cu aprobarea Autorităţii Delegante.

48.6 În cazul în care se descoperă o fraudă în legătură cu un Utilizator sau se constată fapte care coroborate duc la o prezumţie de fraudă în legătură cu un Utilizator, Operatorul va aplica corecţiile corespunzătoare unui consum estimat, majorat cu o penalitate de 20%, şi va încasa de la Utilizator sumele ce corespund cheltuielilor necesare repunerii în starea normală a instalaţiilor, conform listei de preţuri cuprinse în anexa nr. 4 la Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă şi respectiv anexa nr. 4 la Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare fără a aduce atingere posibilităţii de a introduce o acţiune în justiţie.

Articolul 49 – Plata facturilor de către Autorităţi

49.1 Autorităţile administraţiei centrale şi locale vor plăti Operatorului pentru consumurile de apă şi canalizare proprii şi ale compartimentelor pentru care răspund din punct de vedere bugetar, conform termenelor şi condiţiilor specifice stabilite printr-un protocol încheiat între Operator şi respectivele autorităţi administrative în termen de 1 (un) an de la Data Intrării în Vigoare.

49.2 În caz de neplată a facturilor la termen, conform protocolului prevăzut în articolul 49.1 de mai sus sau în lipsa acestor dispoziţii în condiţiile Contractului de branşare/racordare şi utilizare de servicii, Operatorul este îndreptăţit să suspende furnizarea apei potabile şi/sau preluarea apei uzate respectivelor compartimente sau autorităţii administrative aflate în culpă.

33

Articolul 50 – Recepţia Utilizatorilor

În fiecare Zonă Urbană din Aria Delegării unde Operatorul nu are o structură permanentă, acesta va lua măsurile necesare pentru a asigura regulat funcţia de recepţie, adaptată nevoilor Utilizatorilor.

9. ANEXE Anexa nr. I. 1 (a) - Zonele Urbane – Pentru Serviciul Public de Alimentare cu Apă Potabilă.

Anexa nr. I. 1 (b) - Zonele Urbane – Pentru Serviciul Public de Canalizare.

34

 • TITLUL I – PRINCIPII OPERAŢIONALE
  • CAPITOLUL I - PRINCIPII
   • Articolul 1 – Permanenţa şi continuitatea
   • Articolul 2 - Adaptabilitatea
   • Articolul 3 – Egalitatea de tratament a Utilizatorilor
  • CAPITOLUL II – ARIA DELEGĂRII
   • Articolul 4 – Definiţia Ariei Delegării
   • Articolul 5 – Evidenţe şi detalii tehnice
 • TITLUL II – SISTEMUL DE LUCRĂRI
  • CAPITOLUL I – NATURA LUCRĂRILOR
   • Articolul 6 – Lucrările de Întreţinere
   • Articolul 7 – Lucrări de Înlocuire
   • Articolul 8 – Lucrări de Extindere , Consolidare (Reabilitare) şi Modernizare
  • CAPITOLUL II – FINANŢAREA LUCRĂRILOR (INVESTIŢIILOR)
   • Articolul 9 – Principii Generale
   • Articolul 10 – Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) Finanţate de Operator
   • Articolul 11 – Lucrările de Extindere sau Consolidare (Reabilitare) Finanţate de Utilizatori
   • Articolul 12 – Zonele de dezvoltare armonizată industrială sau rezidenţială
  • CAPITOLUL III – EXECUTAREA ŞI CONTROLUL LUCRĂRILOR
   • Articolul 13 – Reguli general aplicabile executării lucrărilor
   • Articolul 14 – Achiziţiile publice de lucrări şi executarea lucrărilor
   • Articolul 15 – Informarea Autorităţii Delegante în cursul lucrărilor efectuate asupra Bunurilor de Retur
   • Articolul 16 – Neexecutarea de către Operator a lucrărilor în termen
  • CAPITOLUL IV – RESPECTAREA DREPTURILOR DE TRECERE
   • Articolul 17 – Definiţia dreptului de trecere
   • Articolul 19 – Despăgubirile pentru prejudiciile provocate de drepturile de trecere
   • Articolul 20 – Folosinţa drumurilor publice şi private
   • Articolul 21 – Protecţia Mediului
  • CAPITOLUL V – EVALUAREA LUCRĂRILOR
   • Articolul 22 – Evaluarea lucrărilor referitoare la Bunurile de Retur
   • Articolul 23 – Facturarea Lucrărilor finanţate de Utilizatori
 • TITLUL III – SISTEMUL DE PREŢURI ŞI TARIFE
  • Articolul 24 - Preţurile şi Tarifele
   • 24.1 Operatorul este obligat să furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare, practicând preţuri şi tarife aprobate conform prevederilor legal aplicabile. La fundamentarea preţurilor şi tarifelor se va lua în considerare şi o cotă de dezvoltare stabilită conform prevederilor legale aplicabile.
   • Articolul 25 – Modificarea / Ajustarea Preţurilor şi Tarifelor
   • Articolul 26 – Revizuirea la cinci ani
 • TITLUL IV – CALITATEA SERVICIILOR DELEGATE
  • CAPITOLUL I – GESTIUNEA SERVICIILOR DELEGATE
   • Articolul 27 – Calitatea gestiunii
   • Articolul 28 – Contabilitatea analitică
   • Articolul 29 – Gestiunea mijloacelor fixe
   • Articolul 30 – Gestiunea Utilizatorilor
   • Articolul 31 – Eficienţa Sistemului
   • Articolul 32 – Gestiunea Comercială
  • CAPITOLUL II - CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE UTILIZATORILOR
   • Articolul 33 – Standardele de furnizare a Serviciilor delegate
   • Articolul 34 – Controlul şi Sancţiunile
  • CAPITOLUL III – OBIECTIVELE SERVICIULUI DELEGAT
   • Articolul 35 –Indicatorii de Performanţă ai Serviciului delegat
   • Articolul 36 – Calculul Indicatorilor de Performanţă
   • Articolul 37 – Obiectivele Indicatorilor de Performanţă
   • Articolul 38 – Anchetele de cinci ani
   • Articolul 39 – Evaluarea financiară a neîndeplinirii Indicatorilor de Performanţă ai Serviciilor delegate
   • Articolul 40 – Penalităţi aplicabile
   • Articolul 41 – Monitorizarea anuală a Serviciilor delegate
  • CAPITOLUL IV – SISTEMUL PERIOADEI DE TRANZIŢIE
   • Articolul 42 –Perioada de Tranziţie
 • TITLUL V – RELAŢIILE CU UTILIZATORII
  • Articolul 43 – Scopul Regulamentelor Serviciilor delegate
   • Articolul 44 – Normele privind Regulamentele Serviciilor delegate
   • 44.1 Regulamentul Serviciilor delegate, Anexa nr.VIII, face parte integrantă din prezentul Contract de Delegare.
   • Articolul 45 – Comunicarea Regulamentului Serviciilor delegate
  • CAPITOLUL II – SISTEMUL GENERAL DE ÎNCHEIERE A CONTRACTELOR DE BRANŞARE/RACORDARE ŞI UTILIZARE DE SERVICII
   • Articolul 46– Obligaţia de a consimţi la încheierea contractelor de branşare/racordare şi utilizare de servicii
   • Articolul 47 – Sistemul încheierii Contractelor de branşare/racordare şi utilizare de servicii
   • Articolul 48 – Dispoziţii speciale
   • Articolul 49 – Plata facturilor de către Autorităţi
   • Articolul 50 – Recepţia Utilizatorilor
 • 9. ANEXE

Atasament: Anexa_8.pdf

ANEXA NR.VIII REGULAMENT

al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare pentru localităţile membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

CAPITOLUL I

Dispoziţii generale Art.1.

(1) Prevederile prezentului regulament se aplică serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, denumit în continuare serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, din localităţile membre ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş în care există sisteme publice de alimentare cu apă şi canalizare, indiferent de mărimea acestora. (2) Prezentul regulament stabileşte cadrul juridic unitar privind funcţionarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare definind condiţiile cadru şi modalităţile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului, precum şi relaţiile dintre operatorii şi utilizatorii acestor servicii. (3) Serviciile de utilităţi publice sunt supuse regimului juridic al serviciilor publice de interes general, fiindu-le aplicabile obligaţiile de serviciu public definite potrivit următoarelor exigenţe/cerinţe fundamentale, şi anume: a. universalitate; b. continuitate din punct de vedere calitativ şi cantitativ, în condiţii contractuale reglementate; c. adaptabilitate la cerinţele utilizatorilor şi gestiune pe termen lung; d. accesibilitate egală şi nediscriminatorie la serviciul public, în condiţii contractuale reglementate; e. transparenţă decizională şi protecţia utilizatorilor. (4) Prevederile regulamentului se aplică, de asemenea, la proiectarea, executarea, recepţionarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor din sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare. (5) Operatorul de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, SC AQUATIM SA, se va conforma prevederilor prezentului regulament elaborat şi aprobat de Autoritatea Delegantă şi avizat de către autorităţile administraţiei publice locale.

Art.2 În sensul prezentului regulament, noţiunile de mai jos se definesc, după cum urmează: 2.1 apă potabilă – apă care îndeplineşte indicatorii de potabilitate prevăzuţi de legislaţia în vigoare; 2.2 ape uzate menajere – apele de canalizare rezultate din folosirea apei în gospodării, instituţii publice şi servicii,

care rezultă mai ales din metabolismul uman şi din activităţi menajere şi igienico-sanitare; 2.3 ape uzate industriale – apele de canalizare rezultate din activităţi economico-industriale sau corespunzând unei

alte utilizări a apei decât cea menajeră; 2.4 ape pluviale – apele de canalizare care provin din precipitaţii atmosferice; 2.5 autoritate de reglementare competentă – Autoritatea Naţională de Reglementare pentru Serviciile Comunitare

de Utilităţi Publice – denumită în continuare A.N.R.S.C.; 2.6 acces la reţea – dreptul utilizatorului serviciilor de alimentare cu apă şi/sau de canalizare de a se branşa/racorda

şi de a folosi, în condiţiile legii, reţelele de distribuţie/colectare; 2.7 acord de furnizare – documentul scris, emis de operator, care stabileşte condiţiile de furnizare pentru utilizator şi

defineşte parametrii cantitativi şi calitativi ai serviciului la branşamentul utilizatorului şi prin care operatorul se angajează să furnizeze serviciul de alimentare cu apă;

2.8 aviz de branşare/racordare – documentul scris, emis de operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, prin care se stabilesc condiţiile tehnice cu privire la proiectarea, amplasarea şi execuţia branşamentelor de apă, respectiv a racordurilor de canalizare, şi prin care se stabileşte punctul de delimitare dintre reţelele publice şi instalaţiile de utilizare;

2.9 acord de preluare – documentul scris, emis de operatorul serviciului de canalizare pentru utilizator, prin care acesta se angajează să presteze serviciul de canalizare şi care defineşte condiţiile şi parametrii cantitativi şi calitativi ai apelor uzate menajere şi/sau industriale preluate la canalizarea publică;

2.10 branşament de apă – partea din reţeaua de alimentare cu apă, care asigură legătura dintre reţeaua publică de distribuţie şi reţeaua interioară a unei incinte sau a unei clădiri. Branşamentul deserveşte un singur utilizator.

2.11 caracteristici tehnice – totalitatea datelor şi elementelor de natură tehnică, referitoare la o instalaţie; 2.12 cămin de branşament – construcţie componentă a sistemului de distribuţie a apei, aparţinând sistemului public

de alimentare cu apă, care adăposteşte contorul de branşament, cu montajul aferent acestuia; 2.13 contor de branşament – aparatul de măsurare a cantităţii de apă consumata de utilizator, care se montează pe

branşament între două vane – robinete, la limita proprietăţii utilizatorului; contorul este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie în sensul de curgere a apei, fiind utilizat la determinarea cantităţii de apă consumată în vederea facturării;

Pagina 1 din 25

2.14 racord de canalizare – partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre instalaţiile interioare

de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord; 2.15 cămin de racord - construcţie componentă a sistemului de colectare a apelor menajere uzate sau a apelor

pluviale, aparţinând sistemului public de canalizare, care este prima componenta a reţelei de canalizare, în sensul de curgere a apei;

2.16 contract –reglementare cu caracter normativ, care stabileşte condiţiile minimale pentru relaţiile comerciale dintre operator şi utilizator;

2.17 domeniu public – totalitatea bunurilor mobile şi imobile dobândite potrivit legii, aflate în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de folosinţă sau interes public local ori judeţean, declarate ca atare prin hotărâre a consiliilor locale sau a consiliilor judeţene şi care nu au fost declarate prin lege bunuri de uz sau de interes public naţional;

2.18 grad de asigurare în furnizare – nivel procentual de asigurare a debitului şi presiunii apei necesare utilizatorului intr-un interval de timp, precizat în anexa la contractul de furnizare şi utilizare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

2.19 imobil – orice clădire sau teren, cu destinaţie social–culturală, administrativă, de producţie industrială, comercială, de prestări servicii sau de locuinţă, inclusiv terenul aferent, cu regim juridic dovedit si adrese poştale distincte.

2.20 indicatori de performanţă - parametri ai serviciului de furnizare a căror niveluri minime de calitate se stabilesc şi pentru care sunt prevăzute penalizări în contractele de furnizare/prestare, în cazul nerealizării lor;

2.21 infrastructură tehnico-edilitară – ansamblul sistemelor de utilităţi publice destinate furnizării/prestării serviciilor de utilităţi publice; infrastructura tehnico-edilitară aparţine domeniului public sau privat al unităţilor administrativ-teritoriale şi este supusă regimului juridic al proprietăţii publice sau private, potrivit legii;

2.22 instalaţii interioare de apă – totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară de utilizare a apei;

2.23 instalaţii interioare de canalizare – totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică;

2.24 licenţă – actul tehnic şi juridic emis de autoritate de reglementare competentă prin care se recunoaşte calitatea de operator de servicii de utilităţi publice într-un domeniu reglementat, precum şi capacitatea şi dreptul de a furniza/presta un serviciu de utilităţi publice;

2.25 operator – persoană juridică română sau străină care are competenţa şi capacitatea, recunoscute prin licenţă, de a furniza/presta, în condiţiile reglementărilor în vigoare, un serviciu comunitar de utilităţi publice şi care asigură nemijlocit administrarea şi exploatarea sistemului de utilităţi publice aferent acestuia. Operatori pot fi: - autorităţile administraţiei publice locale sau o structură proprie a acestora cu personalitate juridică; - societăţile comerciale înfiinţate de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare

intercomunitară, cu capital social al unităţilor administrativ-teritoriale; - societăţile comerciale cu capital social privat sau mixt;

2.26 resiune de serviciu – presiunea ce trebuie asigurată de operator, în punctul de branşare; 2.27 punct de delimitare – Contorul de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice de alimentare cu

apa, în sensul de curgere a apei. Delimitarea dintre instalaţiile interioare de canalizare şi reţeaua publică de canalizare se face prin căminul de racord, care este prima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate;

2.28 racord de canalizare – partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre instalaţiile interioare de canalizare ale utilizatorului şi reţeaua publică de canalizare, inclusiv căminul de racord;

2.29 repartitor de costuri – aparat destinat exclusiv măsurării, înregistrării şi individualizării consumurilor de apă pentru fiecare proprietar al unui condominiu. Contoarele de apă montate în aval de contorul de branşament pot fi utilizate numai ca repartitoare de costuri;

2.30 reţea de transport a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă alcătuită din reţeaua de conducte cuprinsă între captare şi reţeaua de distribuţie;

2.31 reţea de distribuţie a apei – parte a sistemului public de alimentare cu apă, alcătuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii anexe, care asigură distribuţia apei la doi ori la mai mulţi utilizatori independenţi, respectiv la doua sau mai multe persoane fizice care locuiesc in case individuale ori la doua sau mai multe persoane juridice care administrează câte un singur condominiu, astfel cum este el definit de lege. Părţile componente ale unei reţele de alimentare cu apă, sunt amplasate de regulă pe domeniul public; în cazul în care condiţiile tehnico-economice sunt avantajoase, reţeaua publică de alimentare cu apă sau de canalizare poate fi amplasată, cu acordul proprietarului, şi pe terenuri private. Nu constituie reţele publice: reţelele de distribuţie aferente unei singure clădiri de locuit, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane fizice sau juridice; reţelele de distribuţie aferente unei incinte proprietate privată a administraţiei publice locale pe care se află mai multe locuinţe despărţite de zone verzi şi alei interioare private, decât în cazul în care acestea se predau,

în baza unui protocol, către Administraţia Publică Locală sau asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz; reţelele de distribuţie aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi spaţiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice;

2.32 reţea de canalizare – parte a sistemului public de canalizare, alcătuită din canale colectoare, canale de serviciu, cămine, guri de scurgere şi construcţii anexe care asigură preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare de la doi sau de la mai mulţi utilizatori independenţi. Părţile componente ale unei reţele de canalizare, sunt amplasate de regulă pe domeniul public; în cazul în care condiţiile tehnico-economice sunt avantajoase, reţeaua publică de canalizare poate fi amplasată, cu acordul proprietarului, şi pe terenuri private. Nu constituie reţele publice: reţelele aferente unei singure clădiri de locuit, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane fizice sau juridice; reţelele aferente unei incinte proprietate privată a administraţiei publice locale pe care se află mai multe locuinţe despărţite de zone verzi şi alei interioare private, decât în cazul în care acestea se predau, în baza unui protocol, către Administraţia Publică Locală sau asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, după caz; reţelele de distribuţie aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi spaţiile verzi sunt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice;

2.33 Nu constituie reţele publice : reţelele de distribuţie aferente unei singure clădiri de locuit, chiar daca aceasta este administrată de mai multe persoane fizice sau juridice; reţelele de distribuţie aferente unei incinte proprietate privată pe care se află mai multe locuinţe despărţite de zone verzi şi alei interioare private; reţelele de distribuţie aferente unei platforme industriale, în care drumurile de acces şi spaţiile verzi sânt proprietate privată, chiar dacă aceasta este administrată de mai multe persoane juridice;

2.34 secţiune de control – locul de unde se prelevează probe de apă potabilă sau de canalizare în vederea analizelor de laborator, acest loc fiind reţelele de distribuţie aferente unei singure persoane - pentru apa potabilă şi industrială: căminul de branşament; - pentru apa uzată: căminul de racord;

2.35 serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare – totalitatea activităţilor de utilitate publică şi de interes economic şi social general efectuate în scopul captării, tratării, transportului, înmagazinării şi distribuirii apei potabile sau industriale tuturor utilizatorilor de pe teritoriul unei localităţi, respectiv pentru colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea apelor uzate, a apelor pluviale serviciul de alimentare cu apă – totalitatea activităţilor necesare pentru: - captarea apei brute, din surse de suprafaţă sau subterane; - aducţiuni - tratarea apei brute; - transportul apei potabile şi/sau industriale; - înmagazinarea apei; - distribuţia apei potabile şi/sau industriale la utilizatori, prin intermediul branşamentului;

2.36 serviciu de canalizare – totalitatea activităţilor necesare pentru: - colectarea prin intermediul racordului, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori la staţiile de

epurare; - epurarea apelor uzate şi evacuarea apei epurate în emisar; - colectarea, evacuarea şi tratarea adecvată a deşeurilor din gurile de scurgere a apelor pluviale şi asigurarea

funcţionalităţii acestora; - evacuarea, tratarea şi depozitarea nămolurilor şi a altor deşeuri similare derivate din activităţile prevăzute

mai sus; - evacuarea apelor pluviale din intravilanul localităţilor;

2.37 sistem de alimentare cu apă – ansamblul construcţiilor şi terenurilor, instalaţiilor tehnologice, echipamentelor funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de alimentare cu apă. Sistemele de alimentare cu apă cuprind, de regulă, următoarele componente: - captări; - aducţiuni; - staţii de tratare; - staţii de pompare, cu sau fără hidrofor; - rezervoare de înmagazinare; - reţele de transport şi distribuţie; - branşamente, până la punctul de delimitare;

Apa industriala este destinata utilizatorilor ale căror procese tehnologice nu necesita utilizarea apei potabile; 2.38 sistem de canalizare – ansamblul construcţiilor şi terenurilor aferente instalaţiilor tehnologice, echipamentelor

funcţionale şi dotărilor specifice, prin care se realizează serviciul de canalizare. Sistemele de canalizare cuprind, de regulă, următoarele componente: - racorduri de canalizare, de la punctul de delimitare şi preluare; - reţele de canalizare;

- staţii de pompare; - staţii de epurare; - colectoare de evacuare spre emisar; - guri de vărsare în emisar; - depozite de nămol deshidratat;

2.39 utilizatori – persoane fizice, juridice, instituţii bugetare sau unităţi administrativ teritoriale care beneficiază, individual sau colectiv, de serviciile de utilităţi publice, în condiţiile legii;

2.40 împuternicire legală - este considerat documentul întocmit între proprietar şi chiriaş care îi dă dreptul chiriaşului să încheie cu operatorul contractul de furnizare a serviciilor. Contractul de închiriere poate fi considerat astfel dacă stipulează expres această prevedere.

2.41 instalator autorizat apă-canal - persoana fizică ce posedă un accept scris emis de distribuitorii şi/sau prestatorii de servicii pentru proiectarea, executarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de alimentare cu apă şi canalizare, pentru imobile şi incinte industriale.

Art.3 Asociaţia de dezvoltare intercomunitară a respectat următoarele principii :

- securitatea serviciului; - tarifarea echitabilă; - rentabilitatea, calitatea şi eficienţa serviciului; - transparenţa şi responsabilitatea publică, incluzând consultarea cu patronatele, sindicatele, utilizatorii şi cu

asociaţiile reprezentative ale acestora; - continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; - adaptabilitatea la cerinţele utilizatorilor; - accesibilitatea egală a utilizatorilor la serviciul public, pe baze contractuale; - respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor, protecţiei mediului şi sănătăţii

populaţiei. Art.4

(1) Apa potabilă distribuită prin sistemele de alimentare cu apă este destinată satisfacerii cu prioritate a nevoilor gospodăreşti ale populaţiei, ale instituţiilor publice, ale operatorilor economici şi, după caz, pentru combaterea şi stingerea incendiilor, în lipsa apei industriale.

(2) Apa potabilă distribuită utilizatorilor trebuie să îndeplinească, la branşamentele acestora, condiţiile de potabilitate şi parametrii de debit şi presiune prevăzute în normele tehnice şi reglementările legale în vigoare.

(3) Utilizarea apei potabile în alte scopuri decât cele menţionate la alin. (1) este permisă numai în măsura în care există disponibilităţi faţă de necesarul de apă potabilă al localităţilor, stabilit potrivit prescripţiilor tehnice în vigoare.

(4) Numai În cazul în care cerinţele de apă potabilă ale operatorilor economici nu pot fi acoperite integral aceştia pot să-şi asigure alimentarea cu apă potabilă prin sisteme proprii, realizate şi exploatate în condiţiile legii;

(5) Se interzice orice legătură sau interconectare între sistemele de alimentare cu apă potabilă şi sistemele de alimentare cu apă industrială sau din surse proprii.

(6) Sistemul de canalizare trebuie să asigure, colectarea, transportul, epurarea şi evacuarea într-un receptor natural a apelor uzate provenite de la utilizatorii serviciului de alimentare cu apă, precum şi a apelor pluviale Nămolurile provenite din staţiile de tratare a apei, din sistemele de canalizare şi din staţiile de epurare a apelor uzate orăşeneşti se tratează şi se prelucrează în vederea neutralizării, deshidratării, depozitării controlate sau valorificării, potrivit reglementărilor legale în vigoare privind protecţia şi conservarea mediului, respectiv igiena şi sănătatea populaţiei.

(7) Apele uzate evacuate în sistemele de canalizare trebuie să respecte condiţiile precizate prin acordul de preluare în canalizare, respectiv prin contractul de prestare a serviciului, ca şi pe cele impuse prin reglementările tehnice în vigoare astfel încât, prin natura, cantitatea ori calitatea lor, să nu conducă la:

a. degradarea construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemelor de canalizare; b. diminuarea capacităţii de transport a reţelelor şi a canalelor colectoare; c. perturbarea funcţionării normale a staţiei de epurare prin depăşirea debitului şi a încărcării sau prin

inhibarea proceselor de epurare; d. apariţia unor pericole pentru igiena şi sănătatea populaţiei sau a personalului de exploatare a

sistemului; e. apariţia pericolelor de explozie.

Art.5 (1) Măsurarea cantităţilor de apă preluate sau furnizate de operatori, prin intermediul sistemelor de alimentare cu

apă, sub formă de apă potabilă, apă brută sau apă industrială, este obligatorie. În vederea asigurării continuităţii

serviciilor de apă şi de canalizare, autorităţile administraţiei publice locale au responsabilitatea planificării şi urmăririi lucrărilor de investiţii necesare funcţionării sistemelor în condiţii de siguranţă şi la parametrii ceruţi prin prescripţiile tehnice.

CAPITOLUL II

Sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare

Art.6 Proiectarea, realizarea si exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi a sistemelor de canalizare sau a părţilor componente ale acestora se realizează în conformitate cu normativele şi prescripţiile tehnice de proiectare, execuţie si exploatarea în vigoare, avizate de autorităţile competente. Art.7 Prin sistemele de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează:

a. serviciul de alimentare cu apă potabilă, care are drept scop asigurarea apei potabile pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii. Apa potabilă este destinată, în ordinea priorităţilor, pentru stingerea incendiilor, consumul spitalelor şi şcolilor, consumul menajer, serviciilor publice, precum şi pentru consumul necesar în activităţi productive şi comerciale;

b. serviciul de alimentare cu apă industrială, acolo unde acesta exista, care are drept scop asigurarea apei industriale pentru necesităţi ce nu impun utilizarea apei potabile;

c. serviciul de canalizare, are drept scop asigurarea serviciilor de canalizare pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul localităţii. În funcţie de specificul localităţii, sistemul de canalizare se poate realiza în sistem unitar, divizor sau mixt.

Art.8 Apa livrată şi apa descărcată trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a. apa potabilă livrată utilizatorilor va avea proprietăţile fizico-chimice, biologice şi organoleptice conform normativelor în vigoare;

b. apa industrială livrată utilizatorilor va respecta valoarea indicatorilor de calitate stabiliţi prin contract; c. apele descărcate în reţelele de canalizare vor îndeplini condiţiile impuse de normativele în vigoare, de

avizele operatorului local care exploatează instalaţiile de canalizare şi de acordul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, prin agenţiile regionale din subordine. În cazul în care apele uzate nu se încadrează în indicatorii de calitate care să respecte aceste condiţii, utilizatorii în cauză au obligaţia să execute instalaţii proprii de epurare sau de preepurare a apelor uzate.

Art.9 (1) Pe traseul reţelelor aparţinând sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare este interzisă amplasarea de construcţii provizorii sau definitive. (2) Pentru construcţiile ce urmează a fi executate în zona de protecţie şi de siguranţă a conductelor reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare, autorizaţia de construire va fi emisă numai după obţinerea avizului operatorului.

Art.10 (1) Pentru prevenirea poluării apei la sursă sau în reţea se interzice distrugerea construcţiilor, a instalaţiilor,

împrejmuirilor, porţilor, stâlpilor de iluminat, semnelor de avertizare, amplasate în zona de protecţie sanitară, care, conform legislaţiei în vigoare, aparţin domeniului public.

(2) Este interzisă afectarea funcţionării reţelelor de apă şi de canalizare prin accesul la manevrarea armăturilor şi accesoriilor a altor persoane, cu excepţia celor autorizate de operator şi, în cazuri de forţă majoră, de pompieri. În acest sens, operatorul va lua toate măsurile de siguranţă necesare.

Art.11 (1) Executarea de către terţi a lucrărilor de orice fel şi în special a celor de săpătură, de-a lungul traseelor sau în

intersecţie cu reţelele de apă şi de canalizare, precum şi a celor de extindere a reţelelor de apă şi de canalizare se va face numai în baza unui proiect întocmit de un proiectant autorizat, avizat de operatorul sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare.

(2) Avarierea sau distrugerea parţială ori totală a unor părţi din reţeaua de apă şi/sau de canalizare, provocată cu ocazia efectuării de lucrări de construcţii, va fi remediata prin grija persoanei vinovate de producerea avarierii sau distrugerii, pe cheltuiala sa, fără ca prin aceasta persoana vinovată să fie exonerată de plata daunelor produse operatorului cu privire la imposibilitatea acestuia de a asigura serviciile de apă şi/sau de canalizare. Lucrările se vor efectua imediat după avariere sau distrugere, reglementarea aspectelor juridice sau financiare realizându-se ulterior înlăturării avariei. După terminarea lucrărilor de remediere reţeaua afectată trebuie să corespundă condiţiilor pentru care a fost proiectată.

CAPITOLUL III Serviciul de alimentare cu apă

Art.12 (1) Tehnologiile de tratare a apei trebuie corelate cu condiţiile specifice fiecărei surse, cu instrucţiunile tehnice

specifice de exploatare, elaborate de proiectantul staţiei, luându-se în considerare calitatea şi natura sursei. Obiectivul procedeelor de tratare trebuie să fie protecţia utilizatorilor împotriva agenţilor patogeni şi impurităţilor din apă, care pot fi agresive sau periculoase pentru sănătatea omului.

Art.13 Operatorul, care asigură serviciul de alimentare cu apă din sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare, va asigura protecţia calităţii apei în reţelele de apă, prin respectarea timpilor maximi de stagnare a apei în rezervoarele de înmagazinare, şi o va certifica prin buletine de analiză a apei, efectuate la intervalele maxime impuse prin avize, de organele de sănătate publică abilitate. Efectuarea analizelor la sursă şi în reţele se va efectua, după luarea măsurilor de spălare şi dezinfecţie necesare, ori de câte ori intervin lucrări de înlăturare a avariilor. Art.14

(1) Autorităţile administraţiei publice locale sau asociaţia de dezvoltare intercomunitară trebuie să asigure condiţiile necesare accesului nediscriminatoriu al tuturor membrilor comunităţii la serviciul de alimentare cu apă.

(2) Dreptul de acces nediscriminatoriu şi de utilizare a serviciului este garantat tuturor utilizatorilor, în condiţii contractuale şi cu respectarea prevederilor regulamentului serviciului şi a programelor de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare.

Art.15 (1) Părţile componente ale unui branşament sunt: a. construcţie numită cămin de branşament, plasată pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul şi

întreţinerea branşamentului, fiind vizibilă şi accesibilă; b. priza de apă reprezentând punctul de racordare la reţeaua de distribuţie a apei; c. o conductă de branşament care se leagă la reţeaua publică de distribuţie; d. armătura (vana) de concesie; e. contorul de branşament care asigură măsurarea debitului de apă furnizată; f. armătura (vana) de închidere (2) Delimitarea dintre reţeaua publică de distribuţie şi instalaţia interioară a utilizatorului se face prin contorul

de branşament, care este ultima componentă a reţelei publice de distribuţie. (3) Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţine reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia. (4) Căminul de branşament se amplasează cât mai aproape de limita de proprietate a utilizatorilor, de regula la 1-2 m în exteriorul acesteia. Când condiţiile tehnice nu o permit, căminul de branşament se poate amplasa pe proprietatea utilizatorului, cu acceptul scris al acestuia, operatorul având drept legal de servitute, pentru lucrări de întreţinere, sistare serviciu, etc.;

Art.16 (1) Branşarea tuturor utilizatorilor de apă, persoane fizice sau juridice, la reţelele de alimentare cu apă se poate

face doar în baza avizului definitiv, eliberat de operator la cererea utilizatorului, pe baza proiectului de execuţie.

(2) Eliberarea avizului se realizează în două faze, şi anume: a. avizul de branşare de principiu, eliberat în vederea obţinerii autorizaţiei de construire – cuprinde datele

generale privind posibilităţile şi condiţiile de branşare a utilizatorului, date ce vor sta la baza întocmirii documentaţiilor de către un proiectant autorizat;

b. avizul de branşare definitiv – prin care se însuşesc soluţiile tehnice adoptate de proiectant prin detaliile de execuţie. Documentaţia anexată la cererea pentru avizul definitiv va conţine:

1. memoriu tehnic privind descrierea soluţiilor adoptate în cadrul proiectului pentru branşarea la reţeaua de alimentare cu apă;

2. scheme de montaj al conductelor de apă; 3. certificatul de urbanism; 4. planul de încadrare în zonă, la scara de 1:500; 5. actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar; 6. planul reţelelor în incintă.

(3) Operatorul are obligaţia de a elibera avizul definitiv în maximum 30 de zile calendaristice de la depunerea documentaţiei complete. În cazul în care în momentul depunerii documentaţiei aceasta nu este completă, operatorul, în termen de maximum 10 zile calendaristice, va solicita, în scris, completarea documentaţiei cu documentele care lipsesc, completând în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele

necesare eliberării avizului, precum şi data la care s-a depus documentaţia incompletă.

(4) După expirarea termenului de valabilitate a avizelor, stabilit de către operator şi menţionat în aviz, utilizatorul va solicita eliberarea unui nou aviz.

Art.17 (1) Executarea lucrărilor de extindere pentru alimentări cu apă, inclusiv a branşamentelor de apă, se va face

după obţinerea autorizaţiei de construire eliberate de autoritatea administraţiei publice locale, autorizaţie care va avea la bază avizul definitiv al operatorului.

(2) Se admite montarea contoarelor de branşament şi în clădiri sau pe proprietatea utilizatorului, în general în subsoluri, cu condiţia asigurării de către utilizator a securităţii în funcţionare şi a accesului operatorului, stabilindu-se în acest sens clauze contractuale care să definească drepturile şi îndatoririle fiecărei părţi în aceasta situaţie.

(3) Darea în funcţiune a branşamentului de apă se va face după recepţia acestora; la recepţie se vor efectua probele de presiune şi de etanşeitate. Punerea în funcţiune se va face după încheierea contractului de furnizare/utilizare între operator şi utilizator în termenul prevăzut în contract.

(4) Realizarea de branşamente fără avizul operatorului este considerată ilegala şi atrage, conform legislaţiei în vigoare, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contravenţională, administrativă sau penală, după caz, atât pentru utilizator, cât şi pentru executantul lucrării.

(5) Recepţia şi preluarea branşamentului ca mijloc fix se realizează conform legislaţiei în vigoare. (6) Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a branşamentului aparţinând sistemului, precum şi a

căminului de branşament sunt în sarcina operatorului/prestatorului serviciului. Art.18

(1) Cheltuielile pentru executarea branşamentului, inclusiv a căminului de branşament revin autorităţilor administraţiei publice locale, judeţene sau asociaţiilor de dezvoltare intercomunitare. Execuţia lucrărilor se realizează prin grija operatorului, iar modalităţilor de decontare vor fi stabilite în contractul de delegare a gestiunii, dacă este cazul.

(2) În cazuri bine justificate se poate admite racordarea mai multor utilizatori la acelaşi branşament, aceştia având cămine de branşament, amplasate conform

(3) alin. (4) Căminul de branşament se amplasează cât mai aproape de limita de proprietate a utilizatorilor, de regula la

1-2 m în exteriorul acesteia. Când condiţiile tehnice nu o permit, căminul de branşament se poate amplasa pe proprietatea utilizatorului, cu acceptul scris al acestuia, operatorul având drept legal de servitute, pentru lucrări de întreţinere, sistare serviciu, etc.; precum şi contoare separate montate în acelaşi cămin.

(5) Pentru siguranţă, utilizatorii trebuie avertizaţi şi anunţaţi când la branşament apa nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate.

Art.19 Reparaţiile în reţele aparţinând sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare se vor face în concordanţă cu procedurile de lucru funcţie de:

a. tipul de material; b. tehnica de lucru propusă şi stabilită prin procedură; c. timpul maxim posibil pentru oprirea apei; d. posibilităţile şi consecinţele izolării tronsonului avariat; e. asigurarea cu apă a obiectivelor prioritare (spitale, şcoli, agenţi economici la care întreruperea apei poate fi

gravă); f. utilajele ce pot fi aduse pe amplasament depinzând de condiţiile meteo şi de starea vremii, de amplasament,

de mărimea avariei etc.; g. existenţa avizului Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă sau Serviciului Comunitar pentru Situaţii de

Urgenţă, inclusiv a organelor de poliţie, dacă se perturbă traficul în zonă ; h. existenţa unei autorizaţii de construire, conform prevederilor legale.

Art.20 Cu ocazia oricărei reparaţii, tuburile de azbociment vor fi înlocuite obligatoriu, fiind interzisă repararea acestora sau menţinerea lor în circuit. Art.21 Pentru realizarea branşamentelor noi se recomandă folosirea unui procedeu care să permită realizarea acestuia fără oprirea apei în conductă. Art.22

(1) Pentru realizarea unei exploatări eficiente a reţelei de distribuţie a apei, este necesară dezvoltarea unui sistem care să permită transmiterea informaţiilor în timp real din sistem şi interpretarea lor pentru a putea lua deciziile necesare sau parametrii să fie reglaţi prin intermediul unui sistem de automatizare.

(2) Principalele mărimi controlate trebuie să fie:

a. starea de funcţionare/rezerva/avarie a pompelor; b. starea închis/deschis a vanelor; c. nivelul/volumul apei în rezervor; d. presiunea apei în reţeaua de distribuţie, în noduri reprezentative (noduri unde o variaţie a presiunii

se face cu o modificare importantă a debitului) etc. Art.23 Pentru eficientizarea activităţii, operatorul trebuie să aibă un dispecerat prin care se va coordona întreaga activitate de operare şi va fi asigurată corelarea informaţiilor date de aparatele de măsură, cu lucrările de intervenţie în reţea şi cu sesizările făcute de utilizatori. Art.24 Strategia controlului pierderilor de apă se structurează în următoarele etape:

a. realizarea unui audit pentru stabilirea stadiului pierderilor; b. organizarea controlului şi analiza sistematică al pierderilor; c. dotarea cu echipamente pentru detectarea pierderilor; d. organizarea sistemului de remediere a defecţiunilor constatate; e. stabilirea limitei din punct de vedere tehnic şi economic până la care remedierea defecţiunilor trebuie

făcută. Art.25 Prelucrarea sistematică a valorilor obţinute din controlul pierderii de apă se va concretiza prin stabilirea de proceduri legate de:

a. comportarea în timp a diferitelor tipuri de materiale; b. durata reală de viaţă a unor materiale şi a tipurilor de îmbinări; c. mai buna estimare a costurilor de exploatare a reţelelor; d. stabilirea unor valori raţionale asupra eficienţei reţelei; e. valori de comparat cu realizări din alte localităţi/ţări; f. stabilirea unei strategii de control a pierderilor de apă.

Art.26 (1) Orice utilizator are dreptul la un aparat de măsurare (contor de branşament) a consumului pe branşamentul

său. (2) Montarea contoarelor de branşament se va face la toţi utilizatorii ca o obligaţie a operatorului, pe baza unui

program de contorizare stabilit de autoritatea administraţiei publice locale. (3) Asigurarea sumelor necesare pentru finanţarea contorizării la branşamentul utilizatorului, prevăzută la alin. (4) Montarea contoarelor de branşament se va face la toţi utilizatorii ca o obligaţie a operatorului, pe baza unui

program de contorizare stabilit de autoritatea administraţiei publice locale., va avea prioritate la adoptarea bugetelor locale, ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, respectiv ale operatorilor, dacă contractul de delegare a gestiunii are prevăzută această investiţie, indiferent de forma de organizare a operatorilor, de tipul de proprietate sau de modalitatea de gestiune adoptată.

(5) Contravaloarea contoarelor de apă montate de utilizatori cu acordul operatorilor, inclusiv contravaloarea montajului acestora, se decontează de operatori pe baza documentelor justificative prezentate de utilizatori. Decontarea se face în limita fondurilor cu această destinaţie, prevăzute în bugetele locale sau ale asociaţiilor de dezvoltare comunitară, aprobate potrivit legii, şi transferate operatorilor, respectiv în bugetele operatorilor, potrivit programelor de investiţii stabilite pe baza contractelor de delegare a gestiunii. Până la montarea contoarelor, consumul facturat nu va depăşi consumul stabilit în regim pauşal.

(6) Cantităţile efective de apă furnizate se stabilesc pe baza înregistrărilor contorului de branşament. (7) Debitele de apă industrială se stabilesc numai pe baza înregistrării aparatelor de măsurare sau a metodelor

de determinare a consumurilor, stabilite de comun acord în contractul de furnizare/prestare. (8) Înainte de orice racordare la reţelele de apă, operatorul serviciului de apă va verifica conformarea execuţiei

instalaţiilor interioare cu proiectul de realizare a acestor instalaţii de distribuţie interioară, ce a stat la baza avizului de branşare, astfel încât să fie asigurate posibilitatea tehnică de branşare şi compatibilitatea celor două reţele.

(9) Este interzisă montarea oricărui dispozitiv sau oricărei instalaţii care poate permite pătrunderea apelor uzate în conducta de apă potabilă sau industrială, fie prin aspirare datorată fenomenului de ejecţie, fie prin refulare cauzată de o suprapresiune produsă în reţeaua de evacuare.

CAPITOLUL IV

Serviciul de canalizare

SECŢIUNEA 1 Colectarea, transportul şi evacuarea apelor uzate de la utilizatori

Art.27 (1) Delimitarea dintre reţeaua publică de canalizare şi instalaţia interioară de canalizare aparţinând utilizatorului

este căminul de racord. (2) Părţile componente ale unui racord sunt:

a. construcţie numită cămin de racord, plasată pe domeniul public sau privat, folosită pentru controlul şi întreţinerea racordului, fiind vizibilă şi accesibilă;

b. un dispozitiv tip sifon, instalat în cămin cu rolul de a garanta securitatea reţelei şi care permite totodată racordarea la reţeaua de canalizare aparţinând utilizatorului;

c. o conductă de racordare, situată între căminul de racord şi reţeaua publică de canalizare; d. un dispozitiv de legătură, realizat conform normelor tehnice în vigoare, permiţând legarea

conductei de racordare la canalul de serviciu. (3) Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord cu toate componentele sale, aparţine reţelei

publice de canalizare, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia. Art.28

(1) Pentru a nu se produce inundarea subsolurilor utilizatorului, în cazul intrării sub presiune a reţelei de canalizare, acestea nu vor fi racordate direct la reţeaua de canalizare montându-se clapete de sens prin grija utilizatorului.

(2) Pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor la canalizare, în vederea evacuării apelor provenite din reţelele interioare de alimentare cu apă şi de canalizare în cazul unor defecţiuni, se vor monta de către utilizatori vane şi clapete contra refulării.

(3) Căminul de racord se amplasează astfel: a. la 1-2 m faţă de clădire, la imobilele fără curte şi fără împrejmuire; b. la 1-2 m de împrejmuire, în curtea imobilelor cu incinta închisă; c. la canalul de serviciu, acolo unde distanţa dintre clădire şi canalul public este mai mică de 3 m.

Art.29 Evacuarea apelor uzate în reţelele de canalizare ale localităţilor este permisă numai dacă prin aceasta:

a. nu se degradează construcţiile şi instalaţiile reţelelor de canalizare şi ale staţiilor de epurare; b. nu se diminuează capacitatea de transport a canalelor prin depuneri sau obturări; c. nu se aduc prejudicii igienei şi sănătăţii publice sau personalului de exploatare; d. nu se perturbă procesele de epurare din staţiile de epurare sau nu se diminuează capacitatea acestora; e. nu se creează pericol de explozie; f. nu afectează calitatea apelor uzate şi pluviale din sistemul de canalizare.

Art.30 Deversarea la canalizarea se poate face prin intermediul racordului şi numai a următoarelor categorii de ape uzate:

a. ape uzate menajere; b. ape uzate industriale; c. ape pluviale; d. ape uzate provenite de la platformele de depozitare a zăpezii.

Art.31 (1) Orice utilizator care doreşte să fie racordat la sistemul de canalizare trebuie să depună la operatorul

serviciului de canalizare o cerere de racordare. Cererea va fi însoţită de certificatul de urbanism, planul de încadrare în zonă la scara de 1:500 şi actul de proprietate sau o împuternicire dată de proprietar.

(2) La solicitarea avizului de racordare, în vederea evacuării apelor uzate, utilizatorul va pune la dispoziţie date asigurate de un proiectant autorizat, respectiv breviare de calcul cu estimări ale debitelor şi compoziţiei apelor uzate care urmează a fi evacuate în canalizările localităţilor sau în staţiile de epurare.

Art.32 Pentru orice modificări privind debitul şi/sau calitatea apelor uzate, evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor de către agenţi economici, ca urmare a extinderii capacităţilor de producţie, a modificării tehnologiilor de fabricaţie sau a altor cauze, utilizatorul are obligaţia de a cere un nou aviz de racordare, de a obţine avizul Inspectoratului de sănătate publică şi avizul de gospodărire a apelor utilizatorul este obligat să prezinte buletine de analiză a compoziţiei şi cronograma debitelor, iar operatorul are obligaţia să modifice contractul de furnizare în cazul în care este posibil acest lucru. Art.33

(1) Cheltuielile pentru executarea racordurilor la utilizator revin autorităţilor administraţiei publice locale,

judeţene sau asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară. Execuţia lucrărilor se realizează prin grija operatorului, iar modalităţilor de decontare vor fi stabilite în contractul de delegare a gestiunii, dacă este cazul.

(2) Legătura realizată între căminul de racordare şi reţeaua de canalizare interioară a utilizatorului, inclusiv cea pentru apele pluviale, este în sarcina exclusivă a utilizatorului. Canalizarea şi lucrările de racord trebuie să fie executate în condiţii de etanşeitate.

Art.34 În vederea eliberării avizului de racordare, operatorul:

a. va analiza cantităţile şi încărcările cu impurificatori a apelor uzate, prognozate a fi evacuate de utilizator, în corelaţie cu capacitatea reţelelor de canalizare existente în zona de amplasament şi a instalaţiilor de epurare aferente, pe tipuri de apă uzată;

b. va decide emiterea avizului de principiu de racordare a utilizatorului, dacă reţeaua/reţelele de canalizare şi instalaţiile de epurare au capacitatea de preluare necesară noilor condiţii, indicând amplasamentul căminelor de racord şi, dacă este necesar, necesitatea montării unor staţii de preepurare şi/sau va indica eventualele restricţii de evacuare, indicând o diagramă de evacuare; indicarea măsurilor privind uniformizarea debitelor şi concentraţiilor substanţelor poluante conţinute în apele uzate; obligaţia montării debitmetrelor; obligaţia utilizatorului de a semnala operatorului toate accidentele sau anomaliile din instalaţiile proprii, care pot perturba buna funcţionare a sistemului de canalizare;

c. refuză emiterea avizului de principiu de preluare a apelor uzate în sistemul de canalizare, amână emiterea sau limitarea provizorie a preluării debitelor, dacă execuţia racordului necesită realizarea unei redimensionări a reţelei de canalizare sau a instalaţiilor de epurare existente, funcţie de strategia de dezvoltare a reţelelor sistemului de canalizare stabilită de autoritatea administraţiei publice locale sau de asociaţia de dezvoltare intercomunală, după caz;

d. eliberează avizul de racordare definitiv dacă sânt îndeplinite condiţiile din avizul de principiu Art.35 Operatorul are obligaţia de a elibera avizul definitiv de racordare în maximum 30 de zile de la depunerea documentaţiei complete. În cazul în care în momentul depunerii documentaţiei aceasta nu este completă, operatorul, în termen de maximum 10 zile va solicita în scris completarea documentaţiei cu documentele lipsă sau cu menţiunile neconforme din avizul de principiu, completând în acest sens un borderou-tip care cuprinde toate documentele necesare eliberării avizului, precum şi data la care s-a depus documentaţia incompletă. Art.36

(1) Înainte de orice racordare la reţelele de canalizare, operatorul serviciului de canalizare va verifica conformarea execuţiei instalaţiilor interioare cu proiectul de realizare a acestor instalaţii de canalizare interioară ce a stat la baza avizului de racordare, astfel încât să fie asigurate posibilitatea tehnică de racordare şi compatibilitatea celor două reţele.

(2) Este interzisă montarea oricărui dispozitiv sau oricărei instalaţii care poate permite pătrunderea apelor uzate în conducta de apă potabilă sau industrială, fie prin aspirare datorată fenomenului de ejecţie, fie prin refulare cauzată de o suprapresiune produsă în reţeaua de evacuare.

Art.37 (1) Pentru controlul calităţii apelor deversate în reţeaua de canalizare, utilizatorii, operatori economici care

desfăşoară activităţi în urma cărora rezultă ape uzate din procesele tehnologice, vor prezenta, la cererea operatorului sau a organului de control abilitat să efectueze astfel de controale, buletine de analiză emise de un laborator autorizat.

(2) Buletinele de analiza vor avea o vechime de cel mult 30 de zile calendaristice. Art.38

(1) Recepţia şi preluarea racordului ca mijloc fix se realizează conform legislaţiei în vigoare. (2) Întreţinerea, reparaţiile şi înlocuirea totală sau parţială a racordurilor aparţinând sistemului, precum şi a

căminului de racordare sunt în sarcina operatorului/prestatorului serviciului. (3) În cazul în care apar unele deteriorări ale reţelelor, inclusiv cu efecte asupra terţilor, şi se dovedeşte că

acestea se datorează neglijenţei sau imprudenţei din partea unui utilizator, costurile intervenţiilor operatorului serviciului pentru remedierea situaţiei sunt în sarcina utilizatorului vinovat, care este răspunzător de daunele provocate.

Art.39 Apele uzate provenite de la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice, de la laboratoarele şi institutele de cercetare medicală şi veterinară, de la unităţile de ecarisare, precum şi de la orice fel de întreprinderi şi instituţii care, prin specificul activităţii lor, produc contaminare cu agenţi patogeni (microbi, virusuri, ouă de paraziţi), pot fi evacuate în reţelele de canalizare ale localităţilor numai cu respectarea următoarelor măsuri, certificate periodic prin

buletine de analiză, eliberate de către inspectoratele de sănătate publică teritoriale, ce vor fi comunicate operatorilor care au în administrare şi exploatare reţeaua de canalizare şi staţia de epurare a localităţii:

a. la unităţile medicale şi veterinare, curative sau profilactice realizarea măsurilor de dezinfecţie a tuturor produselor patologice provenite de la bolnavi se va face conform legislaţiei sanitare în vigoare;

b. la laboratoarele institutelor care lucrează cu produse patologice şi la celelalte unităţi menţionate, realizarea măsurilor de dezinfecţie/sterilizare a tuturor produselor patologice se va face conform legislaţiei sanitare în vigoare.

Art.40 Utilizatorul este obligat să respecte toate normele şi normativele în vigoare cu privire la condiţiile şi calitatea apelor uzate. În acest sens, utilizatorul nu poate deversa în reţeaua de canalizare ape uzate care în secţiunea de control conţin:

a. materii în suspensie ale căror cantitate, mărime şi natură constituie un factor activ de erodare a canalelor, provoacă depuneri sau stânjenesc curgerea normală;

b. substanţe cu agresivitate chimică asupra materialelor din care sunt realizate reţelele de canalizare şi staţiile de epurare a apelor uzate din localităţi;

c. substanţe de orice natură care, plutitoare sau dizolvate, în stare coloidală sau de suspensie, pot stânjeni exploatarea normală a canalelor şi staţiilor de epurare a apelor uzate sau care, împreună cu aerul, pot forma amestecuri explozive;

d. substanţe toxice sau nocive care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot pune în pericol personalul de exploatare a reţelei de canalizare şi a staţiei de epurare;

e. substanţe cu grad ridicat de periculozitate; f. substanţe care, singure sau în amestec cu apa din canalizare, pot degaja mirosuri care să contribuie la

poluarea mediului înconjurător; g. substanţe colorante ale căror cantităţi şi natură, în condiţiile diluării realizate în reţeaua de canalizare şi în

staţia de epurare, determină modificarea culorii apei din resursele de apă în care se evacuează apele epurate;

h. substanţe inhibitoare ale procesului de epurare a apelor uzate sau de tratare a nămolului; i. substanţe organice greu biodegradabile, în cantităţi ce pot influenţa negativ procesul de epurare a treptei

biologice. Art.41

(1) În cazul în care în localitate există un sistem public de canalizare, toţi utilizatorii care au contract de furnizare a apei, indiferent dacă au sau nu racord propriu, au obligaţia de a deversa apele uzate provenite din activităţile specifice fiecărui tip de utilizator numai în reţeaua de canalizare sau la staţia de epurare, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.

(2) Utilizatorii care se alimentează cu apă din reţeaua de distribuţie sau din surse proprii şi care sunt amplasaţi în zone unde nu există reţele de canalizare au obligaţia dotării cu bazine etanşe vidanjabile sau cu staţie de epurare compactă locală, construite şi exploatate în condiţiile impuse de autorităţile de mediu şi gospodărire a apelor competente. Vidanjarea şi evacuarea apelor uzate provenite din astfel de fose se poate realiza fie de operatorul serviciului de canalizare, fie de către alţi agenţi economici autorizaţi, care au obţinut în prealabil avizul operatorului privind locul şi condiţiile tehnice de descărcare a apelor uzate provenite din procesul de vidanjare.

(3) Vidanjarea este interzisă în zonele în care există realizat un sistem public de canalizare, dacă operatorul serviciului a notificat utilizatorului acceptul său de preluare a apelor uzate în sistemul de canalizare şi s-a executat racordul.

Art.42 (1) Utilizatorii din categoria operatorilor economici au obligaţia de a controla permanent parametrii apelor

uzate industriale, astfel ca la deversarea în reţeaua de canalizare să respecte indicatorii stabiliţi de normativele în vigoare şi/sau consemnaţi în avizul de racordare.

(2) În cazul în care apele uzate depăşesc încărcările avizate de operator sau de organele de gospodărire a apelor competente, se vor lua măsuri imediate de încadrare în aceste avize, cu plata, în sarcina utilizatorului, a contravalorii cheltuielilor suplimentare de monitorizare, epurare, precum şi a valorii eventualelor pagube produse, pe principiul „poluatorul plateste”, atât operatorului, cât şi terţilor.

(3) Operatorul poate efectua în secţiunea de măsură prelevări de probe şi controale în prezenţa utilizatorului, în scopul de a verifica dacă apele industriale uzate deversate în reţeaua de canalizare au calităţile stabilite în conformitate cu prescripţiile tehnice în vigoare sau avizele operatorului ori autorităţilor de gospodărire a apelor competente.

(4) Proba prelevată din secţiunea de măsură va fi reprezentativă şi suficientă cantitativ, astfel încât să poată fi supusă analizelor fizico-chimice şi biologico–bacteriologice, astfel:

a. treime va fi analizată prin grija operatorului;

b. o treime prin grija utilizatorului; c. o treime va fi sigilată atât de operator, cât şi de utilizator, constituind proba-martor, şi

va fi păstrată de una dintre cele două părţi în astfel de condiţii încât să permită conservarea caracteristicilor din momentul prelevării. Analiza acestei probe, efectuată de un laborator autorizat, agreat de ambele părţi, este opozabilă analizelor efectuate de oricare dintre cele două părţi.

Art.43 (1) Cantitatea de apă evacuată de către toţi utilizatori se consideră a fi egală cu cantitatea de apă consumată,

conform SR EN 1846-1:2000. Fac excepţie utilizatorii la care specificul activităţilor face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator şi însuşit de operator.

(2) Utilizatorii care se alimentează din surse proprii şi care evacuează apă uzată în reţeaua de canalizare vor achita contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul, în care se va specifica modul de măsurare sau determinare a cantităţilor evacuate.

SECŢIUNEA a 2-a

Epurarea apelor uzate

Art.44 Operatorii care exploatează staţiile de tratare a apei potabile şi/sau instalaţiile de epurare au obligaţia să realizeze urmărirea continuă, prin analize efectuate de laboratoare autorizate, a modului de funcţionare a acestora, să păstreze registrele cu rezultatele analizelor şi să pună aceste date la dispoziţia personalului împuternicit cu sarcini de inspecţie şi control. Art.45

(1) Înainte de a fi evacuate în receptorii naturali, apele uzate colectate în reţelele de canalizare vor fi supuse unei epurări corespunzătoare, în vederea conformării cu prevederile legale.

(2) Staţiile de epurare a apelor uzate trebuie exploatate şi întreţinute astfel încât să se asigure performanţe corespunzătoare în condiţiile climatice locale normale. La exploatarea staţiilor de epurare se va ţine seamă de variaţiile sezoniere ale încărcării cu poluanţi.

SECŢIUNEA a 3-a

Evacuarea apelor pluviale şi de suprafaţă din intravilanul localităţilor

Art.46 Apele pluviale din intravilanul localităţilor se pot evacua prin reţeaua de canalizare realizată în sistem unitar, divizor sau mixt, in funcţie de specificul localităţii. Art.47

(1) În programele anuale de verificări, operatorul trebuie să prevadă verificarea şi curăţarea periodică a reţelei de canalizare.

(2) Operatorul are obligaţia să întreţină curate gurile de scurgere-colectare a apelor pluviale şi stradale, dacă este menţionat în contractul de delegare a gestiunii, scop în care va efectua verificări şi curăţări periodice. În cazul ploilor torenţiale operatorul va lua măsuri de intervenţie în locurile inundate.

(3) În cazul în care se constată producerea sistematică de inundaţii în anumite puncte ale reţelei de canalizare, operatorul împreună cu autorităţile administraţiei publice locale vor lua măsuri de redimensionare a conductelor reţelei de canalizare, multiplicare şi/sau repoziţionare a gurilor de scurgere-colectare.

(4) Curăţarea grătarelor, pentru asigurarea scurgerii apelor rezultate din topirea zăpezilor, se va asigura prin grija operatorului serviciului

Art.48 (1) Cantitatea de apă pluviala preluată de reţeaua de canalizare se determină prin înmulţirea cantităţii specifice

de apă pluviala, comunicată de A.N.M.H, lunar, cu suprafeţele totale ale incintelor construite şi neconstruite, declarate de fiecare utilizator şi cu coeficienţii de scurgere recomandaţi de SR 1846–2:2006.

CAPITOLUL VI

Instalaţiile/reţelele interioare de alimentare cu apă şi de canalizare Art.49

(1) Instalaţia interioară de alimentare cuprinde ansamblul tehnico-sanitar, de la robinetul de după contorul de branşament (punctul de delimitare), în sensul de curgere a apei, până la armătura de utilizare. Reţeaua interioară de alimentare cu apă aparţine, ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie, utilizatorului.

(2) Instalaţiile interioare de apă şi de canalizare care deservesc doi sau mai mulţi proprietari dintr-un condominiu, inclusiv teul de derivaţie, sunt instalaţii aparţinând părţilor comune ale condominiului şi intră ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie în sarcina tuturor proprietarilor condominiului.

(3) Instalaţiile interioare de apă şi de canalizare din cadrul condominiului, care deservesc un singur proprietar, sunt instalaţii ce aparţin acestuia şi intră ca obligaţie de întreţinere şi reparaţie în sarcina proprietarului respectiv.

(4) Punctul de delimitare între instalaţiile aparţinând părţilor comune şi instalaţiile fiecărui proprietar al condominiului este teul de derivaţie, respectiv cotul prin care se schimbă direcţia de circulaţie a apei din verticală în orizontală, în cazul proprietarilor care au în proprietate apartamente de la ultimul etaj al unui bloc de locuinţe.

Art.50 În cazul în care lucrările de realizare a instalaţiilor/reţelelor interioare conduc la modificarea condiţiilor iniţiale de contractare, acestea se vor efectua după obţinerea acordului operatorului. Contravaloarea lucrărilor de modificare a branşamentului sau a racordului, realizate ca urmare a necesităţii realizării operaţiei, se suportă de utilizator. Art.51

(1) Se interzice executarea unor legături între instalaţii interioare prin care se distribuie apă cu destinaţii diferite, precum şi cele dintre conductele de apă potabilă şi conducte de apă cu apă industrială.

(2) Pentru nerespectarea prevederilor alin. (1) şi consecinţele rezultate din aceasta răspunzător este deţinătorul de instalaţii.

(3) Utilizatorii care au în dotare instalaţii interioare ce folosesc apă din alte surse decât ale operatorului nu vor executa legături la reţeaua de distribuţie aparţinând sistemului de alimentare cu apă.

(4) Se interzice legătura directă între conductele de aspiraţie ale pompelor şi branşament. Art.52

(1) Utilizatorul are obligaţia să asigure funcţionarea normală a instalaţiei/reţelei interioare de alimentare cu apă; în acest sens va executa toate lucrările de întreţinere şi reparaţie ce se impun în vederea unei exploatări optime.

(2) Utilizatorul poate solicita operatorului consultanţă şi îndrumare de specialitate, ca servicii suplimentare, pentru constatarea stării tehnice a instalaţiilor, etanşeităţii şi modului de utilizare a apei, în scopul evitării pierderilor şi utilizării raţionale a acesteia.

Art.53 (1) Instalaţia/reţeaua interioară de canalizare a utilizatorului se compune din obiecte sanitare, sifoane (inclusiv

cele de pardoseală şi de terasă), conducte orizontale de legătură, coloane, conducte orizontale de evacuare la căminul de racord, care reprezintă limita reţelei interioare (limita de proprietate).

(2) Instalaţia/reţeaua interioară de canalizare aparţine utilizatorului; operatorul nu are nicio obligaţie privind buna funcţionare a reţelei interioare de canalizare.

(3) Racordul imobilelor cu subsoluri echipate cu instalaţii sanitare se va executa cu respectarea măsurilor speciale contra refulării din colector spre subsol (cu clapete, vane sau cu staţii de pompare a apelor uzate), montate prin grija şi pe cheltuiala utilizatorului.

CAPITOLUL VII

Drepturile şi obligaţiile operatorilor şi utilizatorilor Art.54

(1) Are calitatea de utilizator al serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare orice persoană fizică sau juridică ce deţine, în calitate de proprietar sau cu drept de folosinţă dat de proprietar, un imobil având branşament propriu de apă potabilă şi/sau racord propriu de canalizare şi care beneficiază de serviciile operatorului pe baza de contract de furnizare/prestare.

(2) Pot fi utilizatori ai serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare şi persoanele fizice sau juridice care nu au branşament propriu de apă potabilă, respectiv racord propriu de canalizare, dacă există condiţii tehnice pentru delimitarea/separarea instalaţiilor la nivel de contor de branşament, pentru individualizarea consumurilor şi pentru încheierea, în nume propriu, a contractului de furnizare/prestare a serviciului.

(3) Condiţiile tehnice vor fi stabilite de operator. Principalele categorii de utilizatori ai serviciului de alimentare

cu apă şi de canalizare sunt: a. agenţi economici; b. instituţii publice inclusiv unităţi administrativ teritoriale; c. casnici individuali, persoane fizice; d. operatori din sfera serviciilor de producere, transport şi distribuţie energie termică e. asociaţii de proprietari/locatari/chiriaşi cu personalitate juridică.

Art.55 (1) Funcţionarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare trebuie să fie continuă, operatorul răspunzând

pentru neîndeplinirea serviciului, în conformitate cu clauzele contractuale sau condiţiile de menţinere a licenţei.

(2) În cazul lipsei de debit ca urmare a reducerii debitelor de apă ale sursei în caz de secetă sau îngheţ, distribuţia apei se va face după un program propus de operator şi aprobat de autoritatea administraţiei publice locale sau de asociaţia de dezvoltare intercomunitară, program ce va fi adus la cunoştinţa utilizatorilor în timp util, prin mijloace adecvate (mass-media, afişare la utilizator).

Art.56 (1) Pentru intervenţia rapidă în caz de necesitate operatorul va face marcaje şi inscripţii pe clădirile de locuit,

alte clădiri din apropiere, împrejmuiri, care vor indica prezenta căminelor de vane şi a hidranţilor de incendiu.

(2) Este interzisă blocarea accesului la căminele şi hidranţii reţelei pentru care s-au executat marcajele şi inscripţiile menţionate la alin. (1).

Art.57 În vederea realizării obiectivelor şi sarcinilor ce le revin în domeniul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare a localităţilor, operatorii trebuie să asigure:

a. producerea, transportul, înmagazinarea şi distribuţia apei potabile, respectiv preluarea, canalizarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate si pluviale;

b. exploatarea sistemelor de alimentare cu apă, respectiv a sistemelor de canalizare în condiţii de siguranţă şi eficienţă tehnico-economică, cu respectarea tehnologiilor şi a instrucţiunilor tehnice de exploatare;

c. instituirea, supravegherea şi întreţinerea, corespunzător dispoziţiilor legale, a zonelor de protecţie sanitară, a construcţiilor şi instalaţiilor specifice sistemelor de alimentare cu apă potabilă, de canalizare şi de epurare a apelor uzate si pluviale;

d. monitorizarea strictă a calităţii apei potabile distribuite prin intermediul sistemelor de alimentare cu apă, în concordanţă cu normele igienico-sanitare în vigoare;

e. captarea apei brute, respectiv descărcarea apelor uzate în receptorii naturali, numai cu respectarea condiţiilor impuse prin acordurile, avizele şi autorizaţiile de mediu şi de gospodărire a apelor;

f. întreţinerea şi menţinerea în stare de permanentă funcţionare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;

g. contorizarea cantităţilor de apă produse, distribuite şi respectiv facturate; h. creşterea eficienţei şi a randamentului sistemelor, prin eliminarea pierderilor în sistem, reducerea costurilor

de producţie, a consumurilor specifice de materii prime, combustibili şi energie electrică şi prin reproiectarea, reutilarea şi retehnologizarea acestora;

i. refacerea locului unde a intervenit pentru reparaţii sau execuţia unei lucrări noi, la un nivel calitativ corespunzător, în termen de maximum 30 zile calendaristice de la terminarea lucrării, ţinând cont de condiţiile meteorologice care nu trebuie să afecteze calitatea acesteia. Imediat după remedierea unei avarii care a afectat pavajul în zona de intervenţie, operatorul va lua toate măsurile pentru asigurarea unor pavaje provizorii, care să asigure reluarea circulaţiei pe porţiunile afectate, iar aducerea pavajului la forma şi calitatea iniţială se va finaliza în aceleaşi condiţii. Pe toată perioada desfăşurării intervenţiilor şi până la finalizarea pavajului definitiv, operatorul va asigura semnalizarea corespunzătoare atât din punct de vedere al execuţiei, cât şi din punct de vedere al siguranţei circulaţiei.

Art.58 (1) Pe toată durata existenţei sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru executarea lucrărilor

necesare întreţinerii şi exploatării sistemelor respective, operatorul are drept de servitute asupra proprietăţilor afectate de sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare, realizându-se cu titlu gratuit pe toată durata existenţei acestuia.

(2) Dacă, cu ocazia intervenţiilor pentru retehnologizări, reparaţii, revizii, avarii, se produc pagube proprietarilor din vecinătatea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare, operatorii au obligaţia să le plătească acestora despăgubiri, în condiţiile legii. Proprietarul terenului afectat de exercitarea dreptului de servitute va fi despăgubit pentru prejudiciile cauzate. Cuantumul despăgubirii se stabileşte prin acordul părţilor sau, în cazul în care părţile nu se înţeleg, prin hotărâre judecătorească.

(3) Operatorii au obligaţia să ţină evidenţe distincte pentru fiecare activitate, având contabilitate separată pentru

fiecare tip de serviciu şi/sau localitate de operare în parte. Art.59 Operatorul are obligaţia :

a. sa respecte angajamentele asumate prin contractele de furnizare/prestare a serviciilor de apă şi de canalizare;

b. sa respecte prevederile prezentului regulament; c. sa ia măsurile necesare pentru remedierea operativă a defecţiunilor apărute la instalaţiile sale, precum şi de

înlăturare a consecinţelor şi pagubelor rezultate; d. sa presteze serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare la toţi utilizatorii cu care a încheiat contracte de

furnizare/prestare şi utilizare a serviciilor; e. sa servească toţi utilizatorii din aria de acoperire pentru care a fost licenţiat; f. sa respecte indicatorii de performanţă aprobaţi de autorităţile administraţiei publice locale sau de asociaţia

de dezvoltare intercomunală, după caz; g. sa furnizeze date despre prestarea serviciului autorităţilor administraţiei publice locale sau de asociaţia de

dezvoltare intercomunală, după caz, precum şi A.N.R.S.C., conform programelor stabilite de acestea; h. sa aplice metode performante de management care să conducă la reducerea costurilor de operare; i. sa furnizeze apă potabilă şi industrială la parametrii de potabilitate impuşi de actele normative în vigoare,

cu asigurarea valorilor debitelor şi a presiunii de serviciu, la nivelul branşamentului; j. sa asigure preluarea apelor uzate şi pluviale la sistemul de canalizare şi să verifice calitatea acestora prin

monitorizarea permanenta a parametrilor apelor uzate preluate de la poluatori si potentiali poluatori; k. sa întreţină şi să verifice funcţionarea contoarelor de branşament , în conformitate cu prescripţiile

metrologice şi să utilizeze pentru sigilare numai sigilii cu serie unică de identificare pentru a preveni sigilarea neautorizată;

l. să emită factura pentru furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare cel mai târziu până la data de 15 a lunii următoare celei în care prestaţia a fost efectuată;

m. sa factureze cantităţile de apă furnizate şi serviciile de canalizare prestate la valorile măsurate prin intermediul contoarelor de branşament, aducând la cunoştinţa utilizatorului modificările de tarif;

n. să anunţe şi să avertizeze utilizatorii în situaţia în care apa potabilă furnizată nu îndeplineşte condiţiile de potabilitate;

o. neachitarea facturii în termen de 30 de zile de la data scadenţei atrage după sine penalităţi de întârziere, după cum urmează:

1. penalităţile sunt egale cu nivelul dobânzii datorate pentru neplata la termen a obligaţiilor bugetare, stabilite conform reglementărilor legale în vigoare;

2. penalităţile se datorează începând cu prima zi după data scadenţei; 3. valoarea totală a penalităţilor nu poate depăşi cuantumul debitului şi se constituie venit al

operatorului; 4. să înregistreze toate reclamaţiile şi sesizările utilizatorilor, să le verifice şi să ia măsurile ce se

impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizările utilizatorilor operatorul va răspunde în scris, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la înregistrarea acestora.

p. să solicite aprobarea preţurilor şi tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul celor avizate de către A.N.R.S.C.

q. să acorde utilizatorilor posibilitatea de a refuza prelucrarea datelor personale în scop de marketing sau de cedare a acestora către terţi.

r. să acorde posibilitatea utilizatorilor de a-şi exprima opţiunea privind achitarea abonamentului sau a altor sume solicitate în avans de către operator.

s. notificarea utilizatorilor sau solicitarea acordului acestora în cazul în care datele personale sunt cedate către terţi.

Art.60 Operatorul de servicii din sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare nu răspunde pentru neîndeplinirea serviciului, în cazurile de forţă majoră, precum şi în următoarele cazuri:

a. ca urmare a lucrărilor de întreţinere, reparaţii, modernizări, extinderi, devieri, branşări noi, schimbări de contoare, dacă operatorul a anunţat utilizatorii despre eventualitatea opririi furnizării apei, specificând data şi intervalul de timp în care aceasta va fi oprită. Anunţul de oprire a furnizării apei, prin mass-media şi/sau afişare la utilizatori, după caz, în funcţie de numărul de utilizatori afectaţi trebuie făcut înainte, cu un număr de ore stabilit prin contract;

b. în cazul ploilor torenţiale care duc la depăşirea capacităţii proiectate de preluare la canalizare a debitelor, situaţie în care operatorul va face dovada depăşirii capacităţii.

Art.61 Operatorul are dreptul :

a. sa oprească temporar furnizarea apei sau prestarea serviciului de canalizare, fără înştiinţarea prealabilă a utilizatorilor şi fără să-şi asume răspunderea faţă de aceştia, în cazul unor avarii grave a căror remediere nu suferă amânare, care pot produce pagube importante, accidente sau explozii, defecţiuni ale instalaţiilor interioare ale utilizatorului sau care afectează buna funcţionare a sistemului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare. În astfel de cazuri, operatorul are obligaţia de a anunţa utilizatorii imediat de situaţia apărută prin toate mijloacele ce le are la dispoziţie;

b. sa restricţioneze alimentarea cu apă a tuturor utilizatorilor, pe o anumită perioadă, cu înştiinţarea prealabilă, în cazul în care apar restricţionări justificate la sursa de apă sau la racordarea şi punerea în funcţiune a unor noi capacităţi din cadrul sistemului de alimentare cu apă sau de canalizare ori a unor lucrări de întreţinere planificate. Aceste restricţionări se pot face cu aprobarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a asociaţiei de dezvoltare intercomunitare, după caz,, cu excepţia cazurilor de forţă majoră;

c. sa încaseze contravaloarea serviciilor furnizate şi să aplice penalităţile legale; d. sa întrerupă sau să sisteze furnizarea/prestarea serviciului de alimentare cu apă, în condiţiile legii, cu

notificare prealabilă, la utilizatorii care nu şi-au achitat facturile pe o perioadă mai mare de 30 zile calendaristice de la data expirării termenului de plată a facturii sau care nu respectă clauzele contractuale. Aceleaşi măsuri, inclusiv desfiinţarea branşamentelor/racordurilor, se pot lua faţă de utilizatorii clandestini, dacă aceştia nu au îndeplinit condiţiile impuse de operatori pentru intrarea în legalitate.

e. Să stabilească tarife suplimentare şi/sau sa aplice penalităţi pentru depăşirea parametrilor de calitate a apelor uzate, pe principiul „poluatorul plateste” în conformitate cu prevederile legale.

f. Să stabilească tarife binome de tipul tarif de abonament combinat cu tarife de distribuţie servicii, în conformitate cu prevederile legale;

g. pentru părţile reţelelor publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare amplasate pe proprietatea utilizatorului, operatorul are drept de servitute.

Art.62 Utilizatorul este obligat:

a. Să încheie şi să respecte clauzele contractului de furnizare/prestare încheiat cu operatorul serviciului de alimentare cu apă şi/sau de canalizare;

b. Să respecte prevederile prezentului regulament; c. să asigure folosirea eficientă şi raţională a apei preluate din reţeaua de alimentare cu apă, ; d. să utilizeze apa numai pentru folosinţele prevăzute în contractul de furnizare a serviciilor. În cazul în care

utilizatorul doreşte să extindă instalaţiile sau utilizarea în alte scopuri decât cele pentru care s-a încheiat contractul va solicita acordul operatorul/furnizorul despre aceasta. Dacă noile condiţii impun, se vor modifica clauzele contractuale;

e. să menţină curăţenia şi să întreţină în stare corespunzătoare căminul de branşament şi să asigure integritatea sistemului de măsurare, dacă se află amplasat pe proprietatea sa;

f. sa anunţe imediat după constatare operatorul despre apariţia oricărei deteriorări apărute la căminul de apometru, care îl deserveşte;

g. să permită citirea contorului, dacă acesta este amplasat pe proprietatea sa; h. să execute lucrările de întreţinere şi reparaţii care îi revin, conform reglementărilor legale, la instalaţiile

interioare de apă pe care le are în folosinţă, pentru a nu se produce pierderi de apă, sau, în cazul în care, prin funcţionarea lor necorespunzătoare, creează un pericol pentru sănătatea publică. Obligaţia se extinde şi la staţiile de hidrofoare, rezervoare, staţii de pompare interioare etc., care se afla în proprietatea utilizatorului;

i. toţi utilizatorii, care utilizează în procesul tehnologic apă potabilă sunt obligaţi să furnizeze operatorului/furnizorului informaţii cu privire la consumurile prognozate pentru o perioadă următoare convenită cu operatorul;

j. să nu execute lucrări clandestine de ocolire a contorului; k. să nu modifice instalaţia interioară de distribuţie a apei potabile fără avizul operatorului; l. să nu manevreze vanele din amonte de apometru şi să folosească pentru intervenţii la instalaţiile interioare

numai robinetul sau vana din aval de apometru; m. să nu influenţeze în niciun fel indicaţiile contorului de apă şi să păstreze intactă integritatea acestuia,

inclusiv sigiliile; n. să achite contravaloarea serviciilor furnizate de operator în termen de 15 zile de la emiterea facturii; o. să nu evacueze în reţeaua de canalizare deşeuri, reziduuri, substanţe poluante sau toxice care încalcă

condiţiile de descărcare impuse de normele tehnice în vigoare; p. să comunice operatorului/prestatorului serviciului, dacă sunt deţinătorii de surse proprii de apă, data punerii

în funcţiune a acestora, în vederea facturării cantităţilor de apă uzată deversate în reţeaua de canalizare. În

acest scop au obligaţia să instaleze apometre, să ţină la zi registrul de evidenţă, pe baza căruia să se poată calcula şi verifica debitul surselor proprii.

q. Să achite tarife suplimentare şi/sau penalităţi pentru depăşirea parametrilor de calitate a apelor uzate, pe principiul „poluatorul plateste” in conformitate cu prevederile legale.

r. Pentru părţile reţelelor publice de alimentare cu apă şi/sau de canalizare amplasate pe proprietatea utilizatorului, acesta are obligaţia de a permite accesul operatorului, pentru lucrări de întreţinere, reparare şi este obligat să tolereze măsura închiderii apei pentru neplată. să-şi asigure o rezervă de apă pentru cazuri de avarii în reţeaua publică de alimentare cu apă.

Art.63 Utilizatorul are dreptul:

a. să-şi asigure o rezervă de apă pentru cazuri de avarii în reţeaua publică de alimentare cu apă. b. sa beneficieze de serviciul de alimentare cu apă şi/sau de canalizare la nivelurile stabilite în contract; c. sa primească răspuns în maximum 30 de zile calendaristice la sesizările adresate operatorului cu privire la

neîndeplinirea unor condiţii contractuale; d. sa conteste facturile in termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora, când constată încălcarea

prevederilor contractuale; e. sa fie anunţat cu cel puţin 24 de ore înainte despre opririle programate sau restricţionările în

furnizarea/prestarea serviciului; f. sa fie despăgubit în cazurile încălcării de către operator a clauzelor contractuale care prevăd şi cuantifică

valorile despăgubirilor în funcţie de prejudiciul cauzat; g. sa fie informat despre modul de funcţionare a serviciilor de apă şi de canalizare, despre deciziile luate de

autorităţile administraţiei publice locale, a asociaţiei de dezvoltare intercomunitare, A.N.R.S.C. şi de operator privind asigurarea acestor servicii;

h. sa aibă montate pe branşamentele proprii ale imobilelor contoare de apă pentru înregistrarea consumurilor. i. să refuze prelucrarea datelor personale în scop de marketing sau de cedare a acestora către terţi.

CAPITOLUL VIII Indicatori de performanţă şi calitate

Art.64 (1) Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de operatori în asigurarea serviciului de

alimentare cu apă şi de canalizare. (2) Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile de apă şi de

canalizare, avându-se în vedere: a. continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b. adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; c. excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile de apă şi de canalizare; d. respectarea reglementărilor specifice din domeniul gospodăririi apelor şi protecţiei mediului.

Art.65 Indicatorii de performanţă pentru serviciul de apă şi de canalizare sunt specifici pentru următoarele activităţi:

a. branşarea/racordarea utilizatorilor la reţeaua de alimentare cu apă şi de canalizare; b. contractarea serviciilor de apă şi de canalizare; c. măsurarea, facturarea şi încasarea contravalorii serviciilor efectuate; d. îndeplinirea prevederilor din contract cu privire la calitatea serviciilor efectuate; e. menţinerea unor relaţii echitabile între operator şi utilizator prin rezolvarea operativă şi obiectivă a

problemelor, cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor care revin fiecărei părţi; f. soluţionarea reclamaţiilor utilizatorilor referitoare la serviciile de apă şi de canalizare; g. prestarea de servicii conexe serviciului de furnizare (informare, consultanţă etc.).

Art.66 În vederea urmăririi respectării indicatorilor de performanţă operatorul trebuie să asigure:

a. gestiunea serviciilor de apă şi de canalizare, conform hotărârii de dare în administrare sau prevederilor contractului de delegare a gestiunii;

b. evidenţa utilizatorilor; c. înregistrarea activităţilor privind citirea echipamentelor de măsurare, facturarea şi încasarea contravalorii

serviciilor efectuate; d. înregistrarea reclamaţiilor şi sesizărilor utilizatorilor şi soluţionarea acestora; e. accesul neîngrădit al autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, a asociaţiei de dezvoltare

intercomunitare, în conformitate cu competenţele şi atribuţiile legale ce le revin, la informaţiile necesare

pentru stabilirea:

1. modului de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate; 2. calităţii şi eficienţei serviciilor furnizate/prestate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi; 3. modului de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau

modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare încredinţată prin contractul de delegare a gestiunii;

4. modului de formare şi stabilire a tarifelor pentru serviciile de apă şi de canalizare; 5. stadiului de realizare a investiţiilor; 6. respectării parametrilor ceruţi prin prescripţiile tehnice şi normele metrologice.

Art.67 Indicatorii de performanţă, generali şi garantaţi pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare sunt stabiliţi în anexa nr. 1 la prezentul regulament.

CAPITOLUL IX Contractarea serviciilor de apă şi de canalizare

Art.68 (1) Furnizarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se face numai pe baza de contract, încheiat între

operator şi utilizator, având de regulă durata nedeterminată. (2) Prin excepţie de la prevederile aliniatului (1) se pot încheia contracte şi pe durata determinata pentru

utilizatori cu caracter temporar. Art.69 Contractarea furnizării şi prestarea serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se va realiza astfel:

a. în cazul în care utilizatorii au branşamente de apa şi/sau racorduri proprii, prin contracte încheiate între operator şi utilizatori;

b. în cazul în care utilizatorii nu au branşamente de apă şi/sau racorduri de canalizare proprii, prin contracte încheiate cu utilizatorul care are montat in punctul de delimitare un contor de branşament.

c. în cazul în care furnizarea apei potabile se face prin cişmele stradale către persoanele fizice care nu au branşament, prin contract încheiat cu toţi cei care beneficiază de acest serviciu, cu autoritatea publică locală sau cu asociaţia de dezvoltare intercomunitară, după caz;

d. în cazul utilizării apei de la hidranţii stradali de către operatorul serviciului de salubrizare sau cel al domeniului public, pe bază de contract între operatorii acestor servicii şi operatorul serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare;

e. pentru consumurile de apă utilizate de pompieri pentru instruire şi stingerea incendiilor, pe bază de contract încheiat cu autorităţile administraţiei publice locale, în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 121/1996 privind organizarea şi funcţionarea Corpului Pompierilor Militari.

f. Pentru imobile condominiale, organizate ca şi asociaţii de locatari/proprietari/chiriaşi, contractul se va încheia cu aceasta, prin reprezentanţii săi legali.

g. Pentru imobile condominiale, neorganizate ca şi asociaţii de locatari/proprietari/chiriaşi, contractul se va încheia cu împuternicitul legal al acestora.

h. Pentru apele uzate provenite din vidanjarea foselor septice de la utilizatori casnici, prin intermediul operatorilor autorizaţi, acceptaţi de operator.

i. Pentru apa potabilă furnizată şi transportată cu ajutorul cisternelor, cu utilizatorul care beneficiază de acest serviciu.

j. Pentru colectarea apelor pluviale de pe domeniul public contractul se încheie cu unitatea administrativ- teritorială.

Art.70 (1) Condiţiile privind calitatea serviciilor asigurate de operator privind continuitatea, presiunea de utilizare şi

debitul furnizat, respectiv condiţiile de preluare şi calitatea apelor uzate acceptate la deversarea în reţelele de canalizare, vor fi înscrise în contractul de furnizare/prestare şi utilizare a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.

CAPITOLUL X Facturarea serviciilor

Art.71 (1) Operatorul va factura serviciile de prestare/furnizare apă potabilă şi de canalizare către utilizatori în

conformitate cu prevederile contractelor încheiate cu aceştia;

(2) Operatorul va factura servicii diverse, cum ar fi avize de branşare/racordare/separare, avize de

amplasament, etc. la tarifele în vigoare. Art.72 Factura se va emite cu consumul înregistrat de contorul de branşament. Art.73 Operatorul poate repartiza cheltuielile comune pentru serviciile de furnizare/prestare apă potabilă şi de canalizare, aferente unui imobil condominial, numai în condiţiile obţinerii autorizaţiei/licenţei de operare conform metodologiei elaborate de A.N.R.S.C. şi aprobate în conformitate cu prevederile Legii nr. 241/2006 cu modificările sale ulterioare.

Capitolul XI

Tarife Art.74 Operatorul poate aplica tarifele aprobate de către autorităţile publice locale sau de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară avizate în prealabil de către A.N.R.S.C. în conformitate cu prevederile normelor metodologice de stabilire, modificare, ajustare a acestora. Art.75

(1) Operatorul poate aplica tarife suplimentare şi penalităţi pentru nerespectarea calităţii apelor uzate deversate în reţeaua publică de canalizare, pentru utilizatorii “potenţiali poluatori”, în conformitate cu principiul “poluatorul plăteşte”.

(2) Tarifele suplimentare vor fi aprobate de către autorităţile publice locale sau de către asociaţia de dezvoltare intercomunitară avizate în prealabil de către A.N.R.S.C.

Art.76 Pentru serviciile suplimentare prestate de operator (eliberare avize şi acorduri, repartizare cheltuieli comune în imobile condominiale etc), acesta va aplica tarifele în vigoare.

Capitolul XII Investiţii

Art.77 Investiţiile în sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare se vor realiza pe baza unui program elaborat de către operator împreună autorităţile publice locale sau cu asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, şi aprobat de acestea. Art.78 Pentru programele de investiţii, cofinanţate prin Uniunea Europeană în care operatorul contribuie cu fonduri proprii la realizarea investiţiei, acestea sânt în sarcina operatorului. Art.79 Investiţiile realizate din sursele proprii ale utilizatorilor vor fi decontate de către autorităţile publice locale sau asociaţiile de dezvoltare intercomunitară, prin bugetele locale şi pe baza programelor de realizare a investiţiilor aprobate de autorităţile publice locale sau de asociaţiile de dezvoltare intercomunitare, după caz. Art.80 Investiţiile, indiferent de sursa de finanţare se înregistrează în patrimoniul public al autorităţilor publice locale sau al asociaţiei de dezvoltare intercomunitare, după caz.

Capitolul XIII Prestarea serviciului în situaţii de urgenţă

Art.81 Operatorul împreună cu Inspectoratul General sau Teritorial pentru Situaţii de Urgenţă şi autorităţile publice locale sau asociaţia de dezvoltare intercomunitară va elabora planuri de intervenţie, conform prevederilor legale, pentru intervenţii în situaţii de urgenţă. Art.82 Operatorul are obligaţia să respecte şi să aplice prevederile planurilor de intervenţie pentru situaţii de urgenţă.

Capitolul XIV

Contraventii si Sanctiuni Art.83

(1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional săvârşirea următoarelor fapte: a. Neînlocuirea în procesul de producţie a apei potabile cu apă industrială, acolo unde procesul de

producţie o permite şi există surse ;

b. Nemenţinerea în stare de funcţionare a bazinelor proprii de acumulare şi a staţiilor de repompare a

apei din incintă pentru scopuri tehnologice sau incendiu; c. Neîntreţinerea şi nemenţinerea în stare corespunzătoare de funcţionare a decantoarelor,

separatoarelor de grăsimi şi astaţiilor de epurare a apelor uzate, ale căror evacuări se realizează în canalizarea municipală, respectiv nerespectarea condiţiilor calitative şi cantitative contractuale de evacuare impuse de operatorul canalizării şi a staţiei de epurare municipală.

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 83, se sancţionează cu amendă contravenţională cu prinsă între 200 lei la 400 lei

Art.84 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional săvârşirea următoarelor fapte:

a. Nemenţinerea şi nefixarea la cota pavajului, a pieselor vizibile (trape, capace, grătare); b. Forarea de fântâni fără avizul operatorului canalizării, preluatorul apelor uzate aferente apei

captate. c. Amplasarea de obiective construite definitiv sau temporar, a depozitărilor de pământ sau de alte

materiale peste reţelele de apă-canal. d. Utilizarea apei potabile pentru udatul grădinilor sau a spaţiilor verzi, în perioadele de restricţii al

consumului de apă. e. Spălarea autovehiculelor în altă parte decât la spălătoriile autorizate de către autoritatea de mediu şi

avizate de către operatorul canalizării care preia apele uzate aferente spălării. f. Evacuarea la canalizarea municipală a apelor uzate a căror calitate şi cantitate nu sunt cunoscute şi

avizate de către operatorul canalizării şi a staţiei de epurare municipală. g. Realizarea vidanjării bazinelor etanşe vidanjabile cu ajutorul unui operator special care nu deţine

un contract cu acceptarea apelor uzate de către operatorul canalizării respectiv a staţiei de epurare municipală ca şi introducerea acestora în altă parte decât în locul stabilit prin contract.

h. Vidanjarea şi evacuarea la canalizarea şi staţia de epurare a localităţii a dejecţiilor animaliere şi a apelor reziduale aferente creşterii animalelor.

i. Furnizarea de informaţii eronate către operatorul de servicii de alimentare cu apă, canalizare şi epurare a apelor uzate municipale, odată cu solicitarea avizelor sau contractarea serviciului; nefurnizarea in formaţiilor privind modificările faţă de condiţiile declarate cu acele ocazii (schimbare de tehnologie sau adăugare de activitate, subînchiriere de spaţii pentru realizarea de alte activităţi) care duc la modificarea calitativă şi cantitativă a apelor evacuate la canalizarea municipală.

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 84 se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 400 lei la 800 lei.

Art.85 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional săvârşirea următoarelor fapte:

a. Manevrarea neautorizată a vanelor şi a robineţilor de concesii; b. Folosirea hidranţilor publici în alte scopuri decât cele legate de incendiu; c. Folosirea apei potabile de la cişmele, puţuri sau fântâni publice pentru spălarea maşinilor; d. Colectarea în cisterne particulare a apei potabile de la sursele publice.

(2) Contravenţiile prevăzute la art.85, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 500 lei la 1000 lei.

Art.86 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional săvârşirea următoarelor fapte:

a. Acoperirea cu pământ, moloz sau alte materiale ale receptorilor, căminelor de apă; b. Mutarea sau deteriorarea tăbliţelor indicatoare de identificare a gospodăriilor subterane; c. Necurăţirea nămolurilor din staţiile de decantare; d. Utilizarea aparatelor de măsură şi control neverificate metrologic.

(2) Contravenţiile prevăzute la art. 86, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 1000 lei la 2.000 lei.

Art.87 (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează contravenţional săvârşirea următoarelor fapte:

a. Neevacuarea apelor acumulate în subsolul clădirilor de către aparţinători; b. Nedesfundarea sistemelor de canalizare din incinta gospodăriilor individuale; c. Menţinerea în stare de nefuncţionare a gurilor de scurgere pentru apele pluviale de pe străzi, de

către operatorul serviciului public; d. Înfundarea gurilor de scurgere la canalizare prin aruncare sau depozitare de pământ sau alte

reziduuri;

e. Nepermiterea accesului personalului tehnic autorizat la aparatele de măsură şi control în scopul

citirii, înregistrării sau efectuării controlului de calitate al apei;.

f. Spargerea coloanelor şi evacuarea apelor uzate în subsoluri de către proprietar, persoane fizice. (2) Contravenţiile prevăzute la art. 87, se sancţionează cu amendă contravenţională cuprinsă între 2000 lei la

4000 lei.

Dispoziţii finale şi tranzitorii

Art.88

(1) Regulamentul intră în vigoare la 30 de zile de la aprobare. (2) În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, autorităţile administraţiei publice

locale vor proceda la încheierea de acte adiţionale la contractele de delegare a gestiunii care să cuprindă punerea în aplicare a prezentului regulament.

Art.89 În cadrul contractelor încheiate cu utilizatorii se vor stipula standardele, normativele şi tarifele legale, valabile la data încheierii acestor contracte. De asemenea, se vor face trimiteri şi la actele normative care trebuie respectate din punct de vedere al protecţiei mediului şi al sănătăţii publice. Art.90 Prevederile prezentului Regulament vor fi actualizate în funcţie de modificările de natură tehnică, tehnologică şi legislativă, prin ordin al preşedintelui A.N.R.S.C. Art.91 Anexele fac parte integrantă din prezentul regulament.

Anexa nr. 1

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

Trimestrul Nr. crt. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ I II II IV Total an

0 1 2 3 4 5 6 BRANŞAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR a) numărul de solicitări de branşare/numărul de solicitări de racordare ale utilizatorilor la

sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, diferenţiat pe utilităţi şi pe categorii de utilizatori;

% % % % %

1.1

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branşare/racordare a utilizatorului, până la primirea de către acesta a avizului de branşare/racordare, este mai mic de 15/30/60 zile calendaristice.

% % % % %

CONTRACTAREA FURNIZĂRII APEI/PRELUĂRII APELOR UZATE ŞI PLUVIALE a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de

solicitări % % % % %

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puţin de 30 zile calendaristice % % % % %

1.2

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în 30 zile % % % % %

MĂSURAREA ŞI GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ a) numărul anual de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de

solicitări, pe tipuri de apă furnizată % % % % %

b) numărul anual de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori fără contor % % % % % c) numărul anual de reclamaţii privind precizia contoarelor raportat la numărul total de

contoare, pe tipuri de apă furnizată şi categorii de utilizatori % % % % %

d) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. c) care sunt justificate % % % % % e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puţin de 8 zile % % % % % f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate raportat la numărul total de

utilizatori % % % % %

1.3

g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviţi l/om zi l/om zi l/om zi l/om zi l/om zi CITIREA, FACTURAREA ŞI ÎNCASAREA CONTRAVALORII SERVICIILOR DE APĂ ŞI DE CANALIZARE FURNIZATE/PRESTATE a) numărul de reclamaţii privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori % % % % % b) procentul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile % % % % % c) procentul din reclamaţiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate % % % % %

1.4

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la. valoarea totală a facturilor emise % % % % % 1.5 ÎNTRERUPERI ŞI LIMITĂRI ÎN FURNIZAREA APEI ŞI ÎN PRELUAREA APELOR LA CANALIZARE

ÎNTRERUPERI ACCIDENTALE 1.5.1 a) numărul de întreruperi neprogramate anunţate, pe categorii de utilizatori; nr. nr. nr. nr. nr.

b) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile neprogramate anunţate raportat la total

utilizatori, pe categorii de utilizatori % % % % %

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori % % % % % d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori nr. nr. nr. nr. nr. e) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe

categorii de utilizatori % % % % %

ÎNTRERUPERI PROGRAMATE a) numărul de întreruperi programate nr. nr. nr. nr. nr. b) durata medie a întreruperilor programate raportată la 24 ore % % % % % c) numărul de utilizatori afectaţi de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe

categorii de utilizatori % % % % %

1.5.2

d) numărul de întreruperi cu durata programată depăşită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori. % % % % %

ÎNTRERUPERI DATORATE NERESPECTĂRII PREVEDERILOR CONTRACTUALE DE CĂTRE UTILIZATOR a) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea/prestarea serviciilor pentru

neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de servicii

% % % % %

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de servicii % % % % %

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori , tipuri de servicii şi clauze contractuale nerespectate

nr. nr. nr. nr. nr.

1.5.3

d) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentaţi în mai puţin de 3 zile, pe categorii de utilizatori şi tipuri de servicii

CALITATEA SERVICIILOR FURNIZATE/PRESTATE a) numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr

total utilizatori, pe tipuri de utilizatori şi tipuri de apă furnizată (potabilă sau industrială) şi parametrii reclamaţi

% % % % %

b) procentul din reclamaţiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului % % % % % c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerespectarea condiţiilor şi

parametrilor de calitate stabiliţi în contract, raportată la valoarea facturată, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori

% % % % %

1.6

d) numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare raportat la numărul total de utilizatori % % % % %

RĂSPUNSURI LA SOLICITĂRILE SCRISE ALE UTILIZATORILOR a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se

precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului, raportat la total sesizări % % % % %

1.7

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice. % % % % %

2 INDICATORI DE PERFORMANŢĂ GARANTAŢI PENTRU SISTEMUL DE ALIMENTARE CU APĂ 2.1 a) pierderea de apă în reţea exprimată ca raport între cantitatea de apă furnizată şi cea

intrată în sistem. % % % % %

b) gradul de extindere al reţelei exprimat ca raport între lungimea reţelei dată în funcţiune

la începutul perioadei luate în calcul şi cea de la sfârşitul perioadei luate în calcul % % % % %

c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport intre cantitatea totală de energie consumată trimestrial/anual pentru funcţionarea sistemului şi cantitatea de apă furnizată.

kWh /m3

kWh /m3

kWh /m3 kWh /m3 kWh /m3

d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apă la utilizator şi 24 ore, pe categorii de utilizatori

% % % % %

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea reţelei de distribuţie şi lungimea totală a străzilor

% % % % %

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branşament şi numărul total de utilizatori

% % % % %

PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE a) gradul de deservire exprimat ca raport între lungimea reţelei de canalizare şi lungimea

totală a străzilor % % % % %

b) gradul de extindere al reţelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare dată în funcţiune la începutul perioadei luate în calcul şi cea de la sfârşitul perioadei luate în calcul

% % % % %

2.2

c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea şi epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie electrică consumată trimestrială/anuală pentru asigurarea serviciului şi cantitatea de apă uzată evacuată

kWh /m3

kWh /m3

kWh /m3 kWh /m3 kWh /m3

Anexa nr. 2

INDICATORI STATISTICI PENTRU SERVICIILE PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

Trimestrul Nr. crt. INDICATORUL I II II IV Total an

0 1 2 3 4 5 6 BRANŞAREA/RACORDAREA UTILIZATORILOR a) raportul dintre numărul de branşamente şi lungimea reţelei de distribuţie a apei buc/km buc/km buc/km buc/km buc/km b) lungimea reţelei de distribuţie raportată la numărul de locuitori asiguraţi cu apă m/loc m/loc m/loc m/loc m/loc c) raportul dintre lungimea efectivă a reţelei şi numărul de locuitori m/loc m/loc m/loc m/loc m/loc d) raportul dintre populaţia racordată la canalizare şi populaţia totală a localităţii % % % % %

1.1

e) raportul dintre numărul de racorduri şi lungimea reţelei de canalizare buc/km buc/km buc/km buc/km buc/km GESTIUNEA CONSUMULUI DE APĂ a) volumul de apă furnizată raportată la capacitatea de proiect al reţelei % % % % %

1.2

b) volumul de apă furnizată prin aducţiune şi capacitatea proiectată % % % % % ABATERI ALE UTILIZATORILOR DE LA CONDIŢIILE DE CONTRACT a) numărul de cazuri de nerespectare de către utilizatori a condiţiilor de descărcare a apelor uzate

şi pluviale în reţelele de canalizare raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori % % % % %

b) numărul de sistări a prestării serviciului public de canalizare raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori, datorat nerespectării de utilizator a condiţiilor de deversare % % % % %

1.3

c) valoarea despăgubirilor plătite de utilizatori, pentru daune datorate deversării apelor ce nu respectă condiţiile de deversare din contract, raportat la valoarea facturată aferentă apelor uzate, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori

% % % % %

Atasament: Contract_delegare_iulie_2009.pdf

CONTRACT DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI DE CANALIZARE

Încheiat azi…….la ……..

DISPOZIŢII GENERALE

PĂRŢILE CONTRACTANTE:

ÎNTRE Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş (denumită Asociaţia), cu sediul în municipiul Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la grefa Judecătoriei Timişoara cu nr. 65/2008, reprezentată de Dl. Constantin Ostaficiuc în calitate de Preşedinte al Asociaţiei, în numele şi pe seama următoarelor unităţi administrativ-teritoriale membre: 1. Judeţul Timiş, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr._____/2009; 2. Municipiul Timişoara, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. ._____/2009; 3. Oraşul Jimbolia, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 4. Oraşul Deta, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 5. Oraşul Sânnicolau Mare, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 6. Oraşul Recaş, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 7. Oraşul Făget, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 8. Oraşul Ciacova, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 9. Oraşul Gătaia, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 10. Oraşul Buziaş, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 11. Comuna Sacoşu Turcesc, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 12. Comuna Sînmihaiu Român, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 13. Comuna Beba Veche, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 14. Comuna Satchinez, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 15. Comuna Racoviţa, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 16. Comuna Uivar, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 17. Comuna Moşniţa Nouă, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 18. Comuna Comloşu Mare, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 19. Comuna Becicherecu Mic, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 20. Comuna Curtea, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 21. Comuna Bethausen, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 22. Comuna Criciova, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 23. Comuna Cenei, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 24. Comuna Variaş, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 25. Comuna Ghilad, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 26. Comuna Săcălaz, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009;

1

27. Comuna Şag, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 28. Comuna Ghiroda, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 29. Comuna Pişchia, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 30. Comuna Ştiuca, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 31. Comuna Bucovăţ, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 32. Comuna Banloc, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 33. Comuna Parţa, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 34. Comuna Coşteiu, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 35. Comuna Cenad, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 36. Comuna Liebling, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 37. Comuna Denta, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 38. Comuna Foeni, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 39. Comuna Mănăştiur, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 40. Comuna Checea, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 41. Comuna Fibiş, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 42. Comuna Nădrag, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 43. Comuna Victor Vlad Delamarina, în baza Hotărârii Consiliului Local nr._____/ 2009; 44. Comuna Giulvăz, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.____/ 2009; 45. Comuna Giarmata, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.____/ 2009; 46. Comuna Lovrin, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.____/ 2009; 47. Comuna Teremia Mare, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.____/ 2009; 48. Comuna Tomnatic, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.____/ 2009; 49. Comuna Saravale, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.____/ 2009; 50. Comuna Giroc, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.____/ 2009; 51. Comuna Gottlob, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.____/ 2009; 52. Comuna Sânpetru Mare, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.____/ 2009; 53. Comuna Balinţ, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.____/ 2009; 54. Comuna Jebel, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.____/ 2009; 55. Comuna Voiteg, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.____/ 2009; 56. Comuna Peciu Nou, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.____/ 2009; 57. Comuna Periam, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.____/ 2009; 58. Comuna Tomesti, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.____/ 2009; 59. Comuna Traian Vuia, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.____/ 2009; aceste unităţi administrativ-teritoriale fiind denumite împreună în continuare „Autoritatea Delegantă” Şi Societatea Comercială AQUATIM S.A., codul unic de înregistrare 3041480, înmatriculată la Oficiul Registrul Comerţului TIMIŞ cu numărul J35/4096/1992, cu sediul principal în municipiul Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 11/A, judeţul Timiş, reprezentată de Dl. Ilie Vlaicu, având funcţia de Director General, denumită în continuare „Operatorul”,

numite împreună „Părţile” şi separat „Partea”

2

DISPOZIŢII GENERALE

TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA..........................................8 CAPITOLUL I DELEGAREA………………………………………………………………........ Articolul 1 – Definiţii……………………………………………………………………………… Articolul 2 – Valoarea preambulului şi a anexelor .......................................................................... Articolul 3 – Scopul, principii generale şi obiective ale prezentului Contract de Delegare............ Articolul 4 – Obiectul Contractului de Delegare ............................................................................. Articolul 5 - Serviciile ..................................................................................................................... Articolul 6 – Aria Delegării ............................................................................................................. CAPITOLUL II – BUNURILE CE FAC OBIECTUL CONTRACTULUI DE DELEGARE..... Articolul 7 – Bunurile de Retur ....................................................................................................... Articolul 8 – Sistemul Bunurilor de Retur....................................................................................... Articolul 9 – Bunuri de Retur care pot fi reînnoite.......................................................................... Articolul 10 – Inventarul Bunurilor de Retur ................................................................................... Articolul 11 – Grăniţuirea................................................................................................................. Articolul 12 – Bunuri de Preluare..................................................................................................... Articolul 13 – Inventarul Bunurilor de Preluare ............................................................................... Articolul 14 – Bunurile Proprii ......................................................................................................... Articolul 15 – Sistemul Bunurilor de Preluare şi a Bunurilor Proprii .............................................. CAPITOLUL III – PĂRŢILE CONTRACTANTE………………………………………………... Secţiunea 1 – Drepturile şi Obligaţiile Autorităţii Delegante........................................................... Articolul 16 – Drepturile Autorităţii Delegante................................................................................ Articolul 17 – Obligaţiile Autorităţii Delegante ............................................................................... Secţiunea 2 – Obligaţiile Operatorului ............................................................................................. Articolul 18 – Principiile de bază ale Serviciilor delegate ............................................................... Articolul 19 – Obligaţia de a încheia Contracte de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor ...... Articolul 20 – Obligaţii generale privind lucrările ........................................................................... Articolul 21 – Obligaţii financiare privind Lucrările de Înlocuire ................................................... Articolul 22 – Obligaţii specifice în cursul Perioadei de Tranziţie .................................................. Articolul 23 – Exercitarea drepturilor şi intereselor contractuale ale Părţilor .................................. Articolul 24 – Respectarea prevederilor legale................................................................................. Articolul 25 – Responsabilităţile şi asigurările Operatorului ........................................................... Articolul 26 – Obligaţiile faţă de terţi şi contracte cu terţii .............................................................. Secţiunea 3 – Drepturile şi atribuţiile Operatorului.......................................................................... Articolul 27 – Drepturile Operatorului ............................................................................................. Articolul 28 – Întinderea exclusivităţii furnizării Serviciilor delegate ............................................. Articolul 29 – Atribuţiile Operatorului privind lucrările .................................................................. Articolul 30 – Atribuţiile Operatorului privind aprovizionarea sa cu apă brută...............................

3

Secţiunea 4 – Personalul Operatorului şi Politica de Resurse Umane.............................................. Articolul 31 – Personalul .................................................................................................................. Articolul 32 – Personalul şi pregătirea profesională......................................................................... Articolul 33 – Atribuţiile specifice ale agenţilor Operatorului......................................................... CAPITOLUL IV – CONTRACTE DE ALIMENTARE CU APĂ CU TERŢII…………………... Articolul 34 – Condiţii specifice de producţie.................................................................................. Articolul 35 – Continuarea contractelor ...........................................................................................

TITLUL II– SISTEMUL FINANCIAR ŞI SISTEMUL CONTABIL........................................ CAPITOLUL I – SISTEMUL FINANCIAR……………………………………………………… Articolul 36 – Preţurile, Tarifele şi alte surse de venit ..................................................................... Articolul 37 – Obligaţiile Fiscale ale Operatorului........................................................................... Articolul 38 – Cheltuieli pentru ocuparea domeniului public .......................................................... Articolul 39 – Alte costuri, taxe şi suprataxe.................................................................................... Articolul 40 – Garanţiile oferite de Operator.................................................................................... Articolul 41 – Sistemul de Garanţii .................................................................................................. CAPITOLUL II – SISTEMUL CONTABIL………………………………………………………. Articolul 42 – Principiul separaţiei între activităţi............................................................................ Articolul 43 – Amortizare şi Provizioane ......................................................................................... Articolul 44 – Proceduri contabile specifice pentru Bunurile de Retur............................................ Articolul 45 – Procedura de înregistrare contabilă a bunurilor Operatorului ...................................

TITLUL III – CONTROLUL SERVICIILOR DELEGATE..................................................... Articolul 46 – Întinderea controlului exercitat de Autoritatea Delegantă......................................... Articolul 47 – Monitorizarea gestiunii şi furnizării Serviciilor delegate.......................................... Articolul 48 – Rapoartele Anuale ..................................................................................................... Articolul 49 – Revizuirea la cinci ani .............................................................................................. Articolul 50 – Finanţarea costurilor cu studiile şi controalele.......................................................... Articolul 51– Penalităţi Contractuale................................................................................................

TITLUL IV – DISPOZIŢII FINALE............................................................................................. CAPITOLUL I – DURATA PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE………………… Articolul 52 – Data Intrării în Vigoare şi Condiţii............................................................................ Articolul 53 – Durata şi prelungirea ................................................................................................. Articolul 54 – Reînnoirea prezentului Contract de Delegare............................................................ CAPITOLUL II – EXPIRAREA PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE……………… Articolul 55 – Motive de expirare a Prezentului Contract de Delegare............................................ Articolul 56 – Continuitatea Serviciilor delegate ............................................................................. Articolul 57 – Returnarea Bunurilor către Autoritatea Delegantă ....................................................

4

Articolul 58 – Luarea în primire a Bunurilor de către Autoritatea Delegantă .................................. Articolul 59 - Luarea în primire a Bunurilor în cazul încetării înainte de termen a prezentului Contract CAPITOLUL III – MODIFICAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR PREZENTULUI

CONTRACT DE DELEGARE………………………………………………. Articolul 60 – Modificarea de comun acord ..................................................................................... Articolul 61 – Modificarea unilaterală.............................................................................................. Articolul 62 – Modificarea datorată unei schimbări semnificative a condiţiilor economice............ CAPITOLUL IV - MĂSURI ADMINISTRATIVE ŞI PENALITĂŢI…………………………… Articolul 63 – Suspendarea în cazul unei gestiuni externe aplicate de Autoritatea Delegantă şi

substituirea Operatorului........................................................................................... Articolul 64 – Încetarea Contractului de Delegare din vina Operatorului........................................ Articolul 65 – Alte cazuri de încetare a Contractului de Delegare ................................................... Articolul 66 – Efectele încetării ........................................................................................................ CAPITOLUL V – DIVERSE…………………………………………………………………….... Articolul 67 – Legislaţia aplicabilă................................................................................................... Articolul 68 – Soluţionarea disputelor şi litigiilor ............................................................................ Articolul 69 – Forţa Majoră sau Fait du Prince ................................................................................ Articolul 70 – Integralitatea prezentului Contract de Delegare ........................................................ Articolul 71 – Sediul......................................................................................................................... Articolul 72 – Notificări.................................................................................................................... Articolul 73 – Împărţirea responsabilităţilor de mediu între Autoritatea Delegantă şi Operator…... Articolul 74 – Înregistrarea şi diverse cheltuieli............................................................................... CAPITOLUL VI – LISTA ANEXELOR………………………………………………………….. Articolul 75 – Documente anexate prezentului Contract de Delegare ............................................. DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA COMUNĂ......................................................................... DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA DE APĂ............................................................................. DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA DE CANALIZARE..........................................................

5

PREAMBUL

Următoarele aspecte au fost discutate si convenite anterior semnării Contractului de Delegare 1) Conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat obligaţii care implică investiţii importante în sectorul de apă şi canalizare, până în 2015 pentru un număr de 263 de aglomerări urbane cu locuitor-echivalent (l.e.) mai mare de 10.000 şi până în 2018 în 2.346 aglomerări urbane cu un număr de l.e. cuprins între 2.000 şi 10.000. 2) Un element esenţial pentru atingerea obiectivelor ambiţioase de investiţii îl reprezintă implementarea unui model instituţional care să permită unor Operatori mai mari, puternici şi cu experienţă să furnizeze serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare în mai multe unităţi administrativ-teritoriale, în baza unui singur Contract de Delegare a gestiunii acestor servicii, denumit în prezentul Contract „Dezvoltarea Regională” şi definit în art. 1 din prezentul Contract. MECANISMUL DE DEZVOLTARE REGIONALĂ este proiectat pentru a fi convingător, progresiv şi eficient. Convingător: Prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în vederea gestionării procesului de conştientizare şi informare a Consiliilor Locale din regiune despre obiectivele proiectului comun de dezvoltare regională, precum şi pentru determinarea fiecăruia dintre ele să devină membru al asociaţiei. Prin Contractul de Delegare care dovedeşte că Mecanismul de Dezvoltare Regională din cadrul procesului de integrare europeană respectă hotărârile Consiliilor Locale privind, mai ales, planul de investiţii, politica de preţuri şi tarife, sistemul de garanţii şi drepturile de control. Progresiv: Prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară în vederea gestionării unui proces de integrare operaţională progresivă a fiecărui membru al Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară, prin semnarea unui Contract de Delegare. Prin Contractul de Delegare care introduce Perioada de Tranziţie şi condiţiile de îndeplinire a obligaţiilor comune, pentru noii semnatari. Eficient: Prin Contractul de Delegare care introduce drepturi şi obligaţii detaliate, operaţionale şi echilibrate pentru Autoritatea Delegantă şi pentru Operator. În mod special, acest Contract de Delegare recunoaşte obiectivul Operatorului de a dobândi mai multă eficienţă şi de a-şi dezvolta propriile sale capacităţi de autofinanţare bazate pe un sistem regional veritabil de gestiune a activelor.

6

3) Conform legislaţiei române, Consiliile Locale şi Judeţene au competenţa exclusivă de a defini principiile organizaţionale şi operaţionale în domeniul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi modificările şi completările aduse acestora în interes public. Art. 136 din Constituţia României, Legea 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia (denumită în continuare „Legea nr. 213/1998”) şi Legea 215/2001 a administraţiei publice locale (denumită în continuare „Legea nr. 215/2001”) constituie „Principiile Generale ale Organizării Autonome a Administraţiei Publice Locale”. Acestea pun bazele legale ale organizării, întreţinerii şi dezvoltării sistemelor de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare în cadrul limitelor teritoriale ale Localităţilor. 4) Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, ambele modificate şi completate prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13/2008, atribuie competenţă şi responsabilitate exclusivă autorităţilor administraţiilor publice locale, în condiţiile legii, în ceea ce priveşte înfiinţarea, organizarea, coordonarea, monitorizarea şi controlul funcţionării serviciilor de utilităţi publice; în speţă: a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare şi atribuirea unuia sau mai multor operatori toate ori numai o parte dintre competenţele şi responsabilităţile proprii, în baza unui contract de delegare a gestiunii. Prin coroborarea clauzelor art. 30 şi 31¹ din Legea nr. 51/2006 cu articolele 20 şi 21¹ din Legea nr. 241/2006, ambele modificate şi completate prin OUG nr. 13/2008, adjudecarea contractului de delegare a gestiuni se face prin derogare de la prevederile art. 30 alin.(8) din Legea nr. 51/2006 modificată şi completată, respectiv prin atribuire directă conform prevederilor alin. (1) şi (2) ale art. 21¹ din Legea nr. 241/2006 modificată şi completată; atât operatorul cât şi autorităţile administrativ-teritoriale îndeplinind condiţiile cumulative impuse. 5) Autoritatea Delegantă şi Operatorul declară că atingerea obiectivelor menţionate la art. 3 de mai jos trebuie să se traducă prin respectarea de către Operator a criteriilor de performanţă definite în Dispoziţiile Speciale – Partea Comună, îndeosebi în ceea ce priveşte extinderea ariei de cuprindere a serviciilor şi îmbunătăţirea calităţii serviciilor. Operatorul declară că va adopta liniile directoare definite în planul previzional de investiţii pentru înlocuirea activelor puse la dispoziţie de Autoritatea Delegantă pe durata Contractului de Delegare. Părţile menţionează expres că cele prezentate mai sus au ca scop de a facilita interpretarea prezentului Contract de Delegare, însă nu vor opera astfel încât să prevaleze faţă de prevederile prezentului Contract de Delegare.

Ţinând cont de aspectele menţionate în Preambul, Părţile au convenit încheierea prezentului Contract de Delegare.

7

TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA

CAPITOLUL I – DELEGAREA

Articolul 1 – Definiţii În scopul aplicării prezentului Contract de Delegare, Părţile convin ca termenii şi expresiile folosite în continuare, scrise cu majuscule, să fie definite după cum urmează: „Aria Delegării” delimitează aria sau ariile din Aria de Competenţă Teritorială a Autorităţii Delegante, în cadrul căreia (cărora) sunt sau pot fi furnizate Serviciile delegate. Aceasta va fi convenită periodic de Autoritatea Delegantă şi Operator. La Data Intrării în Vigoare, Aria minimă va cuprinde cel puţin suprafeţele exterioare totale ale Perimetrului de Distribuţie a Apei şi a Perimetrului de Colectare a Apei Uzate pentru reţelele aflate în interconexiune atunci când se suprapun. „Aria de Competenţă Teritorială a Autorităţii Delegante”: înseamnă teritoriul aflat în limitele administrative ale Autorităţii Delegante; „Aria de Dezvoltare” înseamnă Aria de Competenţă Teritorială a Localităţilor care vor intra în Asociaţie după semnarea prezentului Contract de Delegare, care vor deveni parte la prezentul Contract de Delegare, în calitate de Autoritatea Delegantă conform legislaţiei în vigoare la data respectivă. „Branşament” înseamnă partea din reţeaua publică de distribuţie care face legătura între reţeaua publică şi reţeaua interioară a unei incinte sau clădiri aparţinând utilizatorilor. Branşamentul deserveşte un singur Utilizator. Branşamentul până la contor, inclusiv căminul de branşament şi contorul, aparţine reţelei publice de distribuţie a apei, indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia. ”Bunuri de Preluare” înseamnă mijloacele fixe, bunurile imobile şi mobile, dobândite sau construite de Operator având ca singur scop furnizarea Serviciilor delegate, cu excepţia celor menţionate la pct. 1) – 3) alin. 1 art. 7, la care se face referinţă şi care sunt definite în art. 12 de mai jos. „Bunuri de Retur” înseamnă bunurile publice şi/sau private ce includ terenurile, echipamentele şi lucrările publice ale Autorităţii Delegante, existente sau care urmează să fie construite, ce sunt puse la dispoziţia Operatorului cu titlu gratuit spre administrare şi folosinţă pe întreaga durată a Contractului de Delegare, la care se face referinţă şi în special cele care sunt definite în art. 7 de mai jos. „Bunuri de Retur prin Accesiune” înseamnă bunuri construite şi finanţate de către Operator care sunt integrate Bunurilor de Retur existente. „Bunurile Proprii” înseamnă alte bunuri decât cele menţionate în art. 7 şi 12 de mai jos şi care aparţin Operatorului, la care se face referinţă şi care sunt definite în art. 14 de mai jos. Acestea rămân în proprietatea Operatorului la expirarea prezentului Contract de Delegare, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel.

8

„Bunuri Publice” înseamnă orice bunuri care, conform Constituţiei României şi Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, constituie „bunuri proprietate publică” făcând parte din sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare atribuite Operatorului. „ Autoritatea Delegantă” desemnează împreună Localităţile semnatare a prezentului Contract de Delegare. „Operator” înseamnă S.C. AQUATIM S.A., desemnată de Autoritatea Delegantă prin prezentul Contract de Delegare să furnizeze serviciile publice locale de alimentare cu apă şi de canalizare în temeiul legislaţiei aplicabile; „Delegare” înseamnă:

i) dreptul exclusiv de a exploata, întreţine, administra şi folosi bunurile transmise cu titlu gratuit Operatorului, precum şi investiţiile privind reabilitarea bunurilor existente şi cu extinderea Ariei Delegării. Bunurile rămân în proprietatea autorităţilor administraţiei publice locale şi după încetarea Contractului de Delegare sunt returnate respectivului proprietar;

şi ii) dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice locale de alimentare cu apă şi de

canalizare în cadrul Ariei de Competenţă Teritorială a Autorităţii Delegante. „Contractul de Delegare” înseamnă prezentul Contract de Delegare compus din preambul, Dispoziţiile Generale şi anexele sale: Dispoziţiile Speciale; Caietul de Sarcini; Inventarul bunurilor proprietate publică şi privată, aferente Serviciilor delegate şi care sunt transmise cu titlu gratuit spre administrare şi folosinţă Operatorului pe durata Contractului de Delegare; Procesul- verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării Serviciilor delegate; Regulamentele Serviciilor delegate şi alte anexe. Atunci când sensul frazei o cere, în special în cazul referinţelor care se fac la articole, termenul „prezentul Contract” nu poate desemna decât prezentul Contract de Delegare. „Contractele de Împrumut Internaţionale” înseamnă contractele de finanţare de orice natură încheiate de Delegat (sau Regia Autonoma Aquatim Timisoara, care reprezintă forma legală/denumirea anterioară sub care Delegatul a operat) cu instituţii financiare internaţionale sau instituţii de credit internaţionale, incluzând, fără limitare la: (a) contractul de împrumut încheiat la data de 10 decembrie 2003 intre Delegat si BERD pentru finanţarea innoirii, modernizarii si reabilitarii sistemului de canalizare in Municipiul Timisoara; si (b) Acordul de împrumut intre Romania si Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de dezvoltare a utilităţilor municipale , etapa a I-a (MUDP - I), ratificat prin Ordonanţa Guvernului nr. 15/1995 aprobata prin Legea nr. 121/1995; astfel cum aceste contracte vor fi amendate si/sau restatuate/confirmate la un moment dat. „Data Intrării în Vigoare” înseamnă data prevăzută la art. 52. „Dispoziţiile Speciale” înseamnă documentele numite astfel şi care sunt anexate la Contractul de Delegare. Dispoziţiile Speciale se compun din trei părţi distincte: „Dispoziţiile Speciale – Partea Comună”, „Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă”, şi „Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare”, inclusiv anexele la acestea.

9

„Drumuri Publice” înseamnă drumurile naţionale, judeţene, municipale şi comunale. „Drumuri Private” înseamnă drumuri aparţinând unor persoane fizice sau juridice de drept privat. „Durata de Viaţă Tehnică” înseamnă durata de viaţă în condiţii de utilizare normală a fiecărui bun. Pentru Bunurile de Retur, aceasta este specificată pe categorii de bunuri în anexa nr. 3 la Dispoziţiilor Speciale – Partea de Apă şi în anexa nr. 3 la Dispoziţiilor Speciale – Partea de Canalizare. „Furnizarea Serviciilor delegate” înseamnă exercitarea tuturor drepturilor şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor Operatorului născute din prezentul Contract de Delegare pentru a asigura continuitatea Serviciilor delegate pe baze exclusive. „Instalaţii Interioare de Apă Potabilă” înseamnă totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, amplasate după apometrul/contorul de branşament, în sensul de curgere a apei, sau, dacă branşamentul nu este contorizat, după punctul de delimitare dintre reţeaua publică şi instalaţia interioară de utilizare a apei, şi care asigură transportul apei preluate din reţeaua publică la punctele de consum şi/sau la instalaţiile de utilizare. „Instalaţii Interioare de Canalizare” înseamnă totalitatea instalaţiilor aflate în proprietatea sau în administrarea utilizatorului, care asigură preluarea şi transportul apei uzate de la instalaţiile de utilizare a apei până la căminul de racord din reţeaua publică „Lucrări de Extindere sau Consolidare” înseamnă lucrările definite în art. 8 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. „Lucrări de Înlocuire” înseamnă lucrările definite în art. 7 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. „Lucrări Standard de Întreţinere” înseamnă lucrările definite în art. 6 alin. 6.1 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. „Lucrări Planificate de Întreţinere” înseamnă lucrările definite în art. 6 alin. 6.2 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. „Perimetrul de Colectare a Apei Uzate” înseamnă limita reţelei/reţelelor publice de canalizare a(le) fiecărei Zone Urbane şi, prin extrapolare, toate suprafeţele incluse în această limită a reţelei /reţelelor conform art. 4 din Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare. Acesta se va întinde pe cel puţin 100 metri în orice direcţie, măsuraţi de la orice punct al reţelei publice de canalizare. „Perimetrul de Distribuţie a Apei” înseamnă limita reţelei/reţelelor publice de alimentare cu apă a(le) fiecărei Zone Urbane şi, prin extrapolare, toate suprafeţele incluse în această limită a reţelei /reţelelor conform art. 4 din Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă. Acesta se va întinde pe cel puţin 100 metri în orice direcţie, măsuraţi de la orice punct al reţelei publice de alimentare cu apă. „Perioada de Tranziţie” înseamnă o perioadă de timp în cursul căreia Părţile sprijină organizarea Operatorului; mai ales, Operatorul trebuie să întreprindă acţiuni prioritare în scopul

10

de a repara şi îmbunătăţi tehnic echipamentele şi lucrările pe care le consideră necesare în vederea furnizării corecte a Serviciilor delegate, astfel cum sunt definite în art. 22 alin.1 de mai jos. „Proporţionalitatea” înseamnă repartizarea sumelor pe care le datorează Părţile contractante una celeilalte în temeiul prezentului Contract de Delegare în funcţie de numărul de beneficiari finali ai Serviciilor delegate. „Provizionul pentru Uzura Morală” : Provizionul pentru Uzura Morală se aplică oricărui Bun de Retur, care poate fi reînnoit sau nu, finanţat de Operator şi definit în art. 43 alin. 3 de mai jos. „Punctul de Delimitare a Instalaţiilor de Alimentare cu Apă şi/sau de Canalizare dintre Operator şi Utilizator” - locul în care instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea Utilizatorului se racordează la instalaţiile aflate în proprietatea sau în administrarea Operatorului furnizor de servicii. Delimitarea dintre instalaţiile interioare de alimentare cu apă şi reţeaua publică de alimentare cu apă se realizează conform celor menţionate la definirea Branşamentului, iar delimitarea instalaţiilor interioare de canalizare faţă de reţeaua publică de canalizare se face prin căminul de racord, care este prima componentă a reţelei publice, în sensul de curgere a apei uzate „Racord” înseamnă partea din reţeaua publică de canalizare care asigură legătura dintre Utilizator şi canalizarea publică. Racordul de la cămin spre reţea, inclusiv căminul de racord, aparţine reţelei publice de canalizare indiferent de modul de finanţare a realizării acestuia. „Dezvoltarea Regională” înseamnă implementarea unui model instituţional la nivel regional, adecvat pentru a grupa serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare legate de Ariile de Dezvoltare în cadrul unui Operator comun. „Reţeaua Publică de Alimentare cu Apă sau de Canalizare” - partea din sistemul public de alimentare cu apă, respectiv din sistemul de canalizare, alcătuită din reţeaua de conducte, armături şi construcţii anexe care asigură distribuţia apei, respectiv preluarea, evacuarea şi transportul apelor de canalizare la/de la doi sau mai mulţi utilizatori independenţi, respectiv de la două sau mai multe persoane fizice care locuiesc în case individuale ori de la două sau mai multe persoane juridice care administrează câte un singur condominiu, astfel cum este definit el de lege. „Serviciile delegate” înseamnă serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare a căror gestiune este încredinţată Operatorului de către Autoritatea Delegantă, definite în art. 5 de mai jos. “Suma în caz de Încetare Înainte de Termen” înseamnă suma care trebuie plătită de către Autoritatea Delegantă sau de orice Localitate semnatară în cazurile prevăzute de art. 65, care urmează să fie determinată de un auditor independent. Această sumă va acoperi cel puţin investiţiile legate de Bunurile Publice finanţate de Operator, altele decât cele finanţate din fonduri publice puse direct la dispoziţia Operatorului, care nu sunt integral amortizate la data încetării prezentului Contract înainte de termen sau la data retragerii oricăreia dintre Localităţile semnatare (în acest caz, legate de Bunurile Publice care aparţin Localităţii respective). „Utilizator”: înseamnă orice persoană fizică sau juridică, proprietară sau cu împuternicire dată de proprietarul unui imobil, având branşament propriu de apă şi/sau racord de canalizare, şi care beneficiază, pe bază de contract, de serviciile Operatorului.

11

„Zona Urbană” înseamnă teritoriul zonelor populate incluse în Aria de Competenţă Teritorială a Autorităţii Delegante şi definit în art. 4 al Dispoziţiilor Speciale – Partea Comună.

Articolul 2 – Valoarea preambulului şi a anexelor

1. Preambulul de mai sus şi anexele menţionate în lista din art. 76 de mai jos fac parte integrantă din prezentul Contract de Delegare. Anexele la prezentul Contract de Delegare au aceeaşi valoare contractuală între Părţi ca şi Dispoziţiile Generale. Împreună constituie Documentele Delegării. Anexele îşi vor produce efectele de la Data Intrării în Vigoare sau, dacă la data respectivă nu sunt definitivate sau complete, de la data semnării lor. 2. Pentru a facilita aplicarea şi interpretarea prezentului Contract de Delegare şi a anexelor sale, ordinea de preferinţă a documentelor contractuale se stabileşte astfel: - Contractul de Delegare – Dispoziţii Generale - Dispoziţiile Speciale – Partea Comună şi fiecare dintre Dispoziţiile Speciale - Partea de Apă, respectiv de Canalizare Prin urmare, în situaţia apariţiei unor probleme de interpretare sau aplicare a oricăreia dintre prevederile acestor documente, izvorâtă dintr-o contradicţie în formulare, aparentă sau de fond, între articole din documente diferite, atâta timp cât acele articole au acelaşi obiect, se va ţine cont de ordinea de preferinţă mai sus menţionată şi Părţile trebuie să se conformeze prevederilor acelui document faţă de prevederile documentelor inferioare.

Articolul 3 – Scopul, principii generale şi obiective ale prezentului Contract de Delegare

1. Scopul prezentului Contract de Delegare este de a defini termenii şi condiţiile delegării gestiunii Serviciilor în Aria Delegării de către Autoritatea Delegantă Operatorului.

2. Părţile se angajează să aplice prezentul Contract de Delegare, în măsura în care este fiecare

implicată, respectând echilibrul economico-financiar al furnizării Serviciilor delegate şi principiile de bază ale continuităţii şi adaptabilităţii Serviciilor delegate, precum şi al egalităţii de tratament a Utilizatorilor.

3. În schimbul dreptului de a încasa integral veniturile obţinute din furnizarea Serviciilor

delegate şi în urma acestora, Operatorul trebuie, pe întreaga durată a prezentului Contract de Delegare, să acopere cererea de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare a populaţiei din Aria Delegării şi să furnizeze serviciile la o calitate care să corespundă obligaţiilor stabilite prin prezentul Contract de Delegare.

4. Autoritatea Delegantă îi va acorda Operatorului dreptul de acces nelimitat, oricând, la toate

terenurile din interiorul Ariei de Competenţă Teritorială a Autorităţii Delegante în subsolul cărora sau pe suprafaţa cărora sunt situate instalaţii de producţie, transport sau distribuţie de apă şi de colectare, transport sau tratare a apei uzate, inclusiv toate terenurile învecinate şi drepturile de trecere asociate instalaţiilor şi necesare în vederea gestionării şi furnizării Serviciilor delegate, astfel cum sunt definite în art. 4 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

12

5. Autorităţile administraţiei publice locale parte în acest Contract de Delegare, păstrează prerogativele privind adoptarea politicilor şi a strategiilor de dezvoltare a serviciilor, respectiv a programelor de dezvoltare a sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare transmise în administrare şi folosinţă prin acest Contract de Delegare, precum şi dreptul de a urmări, controla şi supraveghea:

a. modul de respectare şi de îndeplinire a obligaţiilor contractuale asumate de către Operator;

b. calitatea şi eficienţa serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate la nivelul indicatorilor de performanţă stabiliţi în prezentul Contract de Delegare;

c. modul de administrare, exploatare, conservare şi menţinere în funcţiune, dezvoltare şi/sau modernizare a sistemelor publice din infrastructura edilitar-urbană încredinţată prin Contractul de Delegare;

d. modul de formare şi stabilire a preţurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

6. Autoritatea Delegantă şi Operatorul convin asupra faptului că următoarele elemente

constituie obiective esenţiale şi comune : a) îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale cetăţenilor; b) realizarea unei infrastructuri edilitare moderne, ca bază a dezvoltării economice şi în scopul

atragerii investiţiilor profitabile pentru comunităţile locale; c) dezvoltarea durabilă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; d) protecţia mediului; e) asigurarea contorizării consumului de apă pentru fiecare Utilizator cu care se încheie

contracte de furnizare; f) menţinerea în stare perfect funcţională şi îmbunătăţirea sistemului public de alimentare cu

apă şi de canalizare în Aria Delegării; g) îmbunătăţirea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; h) menţinerea unor preţuri şi tarife cât mai scăzute pentru apă şi canalizare, conform

standardelor serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; i) echilibrul financiar al Operatorului, cu respectarea preţurilor şi tarifelor; j) creşterea progresivă a ariei de acoperire a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de

canalizare până la atingerea limitelor întregii Arii a Delegării; k) calitatea bună a Serviciilor delegate şi gestiunea administrativă şi comercială eficientă; l) menţinerea calităţii tehnice şi întreţinerea în bună stare a echipamentelor şi lucrărilor

cuprinse în Serviciile delegate;

7. Obiectivul pe termen mediu şi lung al prezentului Contract de Delegare este, de asemenea, Dezvoltarea Regională.

8. Autoritatea Deleganta garantează prin prezentul că : (i) este proprietara absoluta a Bunurilor Publice şi a Bunurilor de Retur care formează obiectul prezentului Contract de Delegare; (ii) au competenţa legală de a gestiona Serviciile delegate în Aria Delegarii şi de a delega Operatorului gestiunea acestor servicii prin procedura atribuirii directe; şi (iii) prezentul Contract de Delegare nu trebuie supus aprobării Autorităţii Naţionale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC).

9. Operatorul declară că: (i) are capacitatea comercială de a încheia şi de a executa gestiunea Serviciilor Delegate pe Aria Delegarii prin procedura atribuirii directe; şi (ii) deţine licenţa clasa 1 emisa de ANRSC prin ordinul nr.117 din data de 17.02.2006.

13

Articolul 4 – Obiectul Contractului

1. Obiectul contractului îl constituie Delegarea exclusivă a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, precum şi exploatarea sistemelor publice de alimentare cu apă şi de canalizare necesare pentru realizarea acestora, pe întreg teritoriul definit de Aria Delegării, pe durata prevăzută la art. 53 de mai jos.

2. Operatorul îşi asumă răspunderea furnizării Serviciilor delegate, sub controlul Autorităţii

Delegante, în condiţiile şi termenii Contractului de Delegare şi în conformitate cu normele legale şi reglementare aplicabile.

3. Dispoziţiile Speciale – Partea Comună stabileşte regulile privind principiile generale ale

furnizării Serviciilor delegate, modul de realizare a Lucrărilor, preţurile şi tarifele, obiectivele de calitate ale Serviciilor delegate şi relaţiile cu Utilizatorii.

4. Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă şi Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare stabilesc

îndeosebi termenii şi condiţiile furnizării fiecărui Serviciu delegat, definiţia Perimetrelor de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apei Uzate, modul de furnizare a Serviciilor delegate, preţurile, tarifele şi calitatea serviciilor furnizate Utilizatorilor.

5. Prezentul Contract de Delegare a fost atribuit direct de Autoritatea Deleganta în baza

articolului 211 din Legea 241/2006 şi a articolului 311 din Legea nr. 51/2006, toate condiţiile prevăzute de aceaste prevederi legale fiind îndeplinite cumulativ.

6. Autoritatea Deleganta declară că prezentul Contract de Delegare nu reprezintă ajutor de stat care trebuie sa fie notificat Comisiei Europene.

Articolul 5 – Serviciile

1. Servicii delegate în exclusivitate: Operatorul va avea dreptul exclusiv de a furniza serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe Aria de Competenţă Teritorială a Autorităţii Delegante. Serviciile delegate cuprind în exclusivitate: - Producţia, transportul şi alimentarea cu apă ; - Colectarea, transportul şi tratarea apelor uzate din Aria delegării; - Lucrări de extindere şi reabilitare în Perimetrul de Distribuţie a Apei Potabile şi în Perimetrul de Colectare a Apei Uzate. 2. Din raţiuni de eficientizare a costurilor, la solicitarea unei unitati administrativ-teritoriale membre a asociatiei, cu acordul adunării generale a Asociaţiei şi cu avizul autorităţilor deliberative ale unitatilor administrativ-teritoriale Operatorul poate subdelega, unui alt operator gestiunea unei activităţi din Serviciile Delegate, respectiv operarea şi exploatarea părţii corespunzătoare a infrastructurii tehnico-edilitare aferente Serviciilor Delegate (de exemplu operarea unei staţii de epurare cu un proces tehnologic complex pentru care Operatorul nu deţine experienţa necesară).

14

Articolul 6 – Aria Delegării

1. Aria Delegării Aria Delegării delimitează întregul teritoriu unde sunt furnizate Serviciile delegate în cadrul Ariei de Competenţă Teritorială a Autorităţii Delegante. Acesta este compusă din Zonele Urbane specificate în art. 4 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. Lista Zonelor Urbane, care constituie Aria Delegării este definitivă, indiferent de evoluţia demografică din cadrul acestor zone. Părţile convin expres că prin prezentul Contract Operatorului îi revine responsabilitatea pentru gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare exclusiv în teritoriile din Aria Delegării. 2. Redefinirea Ariei Delegării Aria Delegării poate fi extinsă printr-un act adiţional încheiat de părţi, în cazurile următoare: a) în cazul extinderii teritoriului Autorităţii Delegante; b) în cazul creării/adăugării de noi Zone Urbane de către Autoritatea Delegantă, sau c) în cazul în care noi Localităţi semnează Contractul de Delegare. În ceea ce priveşte orice modificare a Ariei Delegării atunci când modificările planificate nu sunt justificate de amplasarea reţelelor existente, activitatea lor economică sau densitatea populaţiei, Părţile vor aplica prevederile art. 63 din prezentul Contract de Delegare. 3. Perimetrele de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apei Uzate Perimetrul de Distribuţie a Apei este definit în art. 4 din Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă, iar Perimetrul de Colectare a Apei Uzate este definit în art. 4 din Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare. După finalizarea unor noi lucrări de producţie sau transport de către Operator, pentru a include zona din jurul acestor lucrări, Perimetrul de Distribuţie a Apei şi/sau de Colectare a Apei Uzate pot fi extinse în mod corespunzător după cum consideră Părţile. Redefinirea periodică a Perimetrelor de Distribuţie a Apei şi/sau de Colectare a Apei Uzate nu modifică nici natura Ariei Delegării, nici obligaţiile Operatorului, în special în ceea ce priveşte Indicatorii de Performanţă ai Serviciilor.

15

CAPITOLUL II – BUNURILE CONTRACTULUI DE DELEGARE

Articolul 7 – Bunurile de Retur

1. Bunurile de Retur Bunurile de Retur constau în bunurile Autorităţii Delegante aferente şi necesare furnizării Serviciilor delegate, existente şi puse la dispoziţia Operatorul cu titlu gratuit spre administrare şi folosinţă de către Autoritatea Delegantă conform Contractului de Delegare sau care vor fi construite şi care vor fi puse la dispoziţia Operatorului, de asemenea cu titlu gratuit spre administrare şi folosinţă pe întreaga durată a prezentului Contract de Delegare. Bunurile de Retur includ: 1) Bunuri Publice şi/sau Private puse la dispoziţia Operatorului de către Autoritatea Delegantă la Data Intrării în Vigoare sau ulterior acestei date; 2) Bunuri noi, parte a sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare şi care au o natură substanţial similară Bunurilor Publice, create şi finanţate de către Operator; 3) Dacă este cazul, bunuri încorporate în domeniul public, finanţate de către Autoritatea Delegantă sau de terţi şi puse la dispoziţia Operatorului cu titlu gratuit spre administrare şi folosinţă de către Autoritatea Delegantă, ulterior Datei Intrării în Vigoare, în condiţiile definite în art. 8.4 de mai jos. 2. Identificarea Bunurilor de Retur Bunurile de Retur sunt identificate mai jos. Ele includ Bunurile Publice din Aria Delegării transmise cu titlu gratuit în administrarea şi folosinţa Operatorului, fie că există la Data Intrării în Vigoare, fie că urmează a fi create sau încorporate la o data ulterioară în domeniul public. (1) Terenurile puse la dispoziţia Operatorului sau cumpărate de către Autoritatea Delegantă sunt compuse din: a) terenuri aflate în proprietatea Autorităţii Delegante, care aparţin domeniului public şi pe care se află construcţiile şi instalaţiile/reţelele aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. b) prin extensie, alte terenuri care sunt strict necesare pentru exploatarea echipamentelor şi lucrărilor. (2) Instalaţiile şi construcţiile puse la dispoziţia Operatorului sau realizate şi finanţate de Operator, sunt compuse din: a) pentru producţia şi distribuţia de apă: puţuri, conducte de transport, staţii de tratare, rezervoare, staţii de pompare şi sisteme de distribuţie, contoare, precum şi toate celelalte echipamente şi instalaţii asociate; b) pentru colectarea şi tratarea apei uzate: sisteme de colectare, staţii de pompare, staţii de epurare, instalaţii de evacuare, contoare, precum şi toate celelalte echipamente şi instalaţii asociate;

16

(3) Construcţiile publice folosite ca ateliere, laboratoare, birouri, depozite sau locuinţe de serviciu, care fac parte din Serviciile delegate sau sunt construite pe domeniul public afectat Serviciilor delegate, dacă este cazul, sunt de asemenea puse la dispoziţia Operatorului.

Articolul 8 – Sistemul Bunurilor de Retur

1. Părţile convin expres că Bunurile de Retur sunt puse cu titlu gratuit la dispoziţia Operatorului spre administrare şi folosinţă exclusiv pentru furnizarea Serviciilor delegate prevăzute în prezentul Contract de Delegare. 2. Bunurile de Retur au următorul regim juridic special : a) Bunurile de Retur, care există la Data Intrării în Vigoare sau vor fi construite sau încorporate domeniului public de către Autoritatea Delegantă, constituie în prezent şi vor constitui întregul patrimoniu delegat al Autorităţii Delegante afectat Serviciilor delegate. Operatorul recunoaşte că acestea sunt şi vor rămâne în proprietatea Autorităţii Delegante, ele fiind transmise cu titlu gratuit spre administrare şi folosinţă Operatorului. b) Bunurile de Retur realizate de Operator sunt de la început proprietatea Autorităţii Delegante. c) La încetarea prezentului Contract de Delegare indiferent de motiv, Bunurile de Retur sunt înapoiate Autorităţii Delegante, în condiţiile prevăzute în art. 57 de mai jos. d) Bunurilor de Retur li se aplică procedurile contabile specifice prevăzute în art. 44 de mai jos. e) Durata de viaţă contabilă a Bunurilor de Retur este aceeaşi cu Durata de Viaţă Tehnică în măsura posibilului, în funcţie de modalitatea de amortizare. În Perioada de Tranziţie durata de viaţă contabilă va fi cea stabilită la Data Intrării în Vigoare şi va fi ajustată în decurs de un an de la Data Intrării în Vigoare, după cum este stabilit în anexa nr. 3 la Dispoziţiilor Speciale – Partea de Apă şi anexa nr. 3 la Dispoziţiilor Speciale – Partea de Canalizare. 3. Operatorul declară că are suficiente cunoştinţe despre Bunurile de Retur, care există la 18 luni

de la Data Intrării în Vigoare. În consecinţă: a) cu rezervele menţionate în art. 22 alin. 3 de mai jos, renunţă în mod irevocabil să se prevaleze de orice condiţie, caracteristică ori situaţie a Bunurilor de Retur în scopul de a se elibera de obligaţiile ce-i incumbă în temeiul prezentului Contract de Delegare, b) se angajează să îşi asume răspunderea pentru ele în condiţia în care se afla la 18 luni de la Data Intrării în Vigoare c) cu toate acestea, Operatorul beneficiază integral de garanţiile producătorilor privind echipamentele şi lucrările. 4. După Data Intrării în Vigoare, echipamentele şi construcţiile ce aparţin Autorităţii Delegante sau terţilor şi care folosesc Serviciilor delegate nu pot fi puse la dispoziţia Operatorului decât printr-un act adiţional la prezentul Contract de Delegare. În orice caz, acele bunuri vor fi mai întâi trecute în domeniul public al Autorităţii Delegante iar transmiterea în administrarea şi în folosinţa Operatorului va fi făcută de asemenea cu titlu gratuit.

17

Articolul 9 – Bunuri de Retur care pot fi reînnoite

1. În funcţie de natura lor sau Durata lor de Viaţă Tehnică, Bunurile de Retur se împart în bunuri care pot fi reînnoite şi bunuri care nu pot fi reînnoite. 2. Bunurile de Retur ce pot fi reînnoite sunt bunuri a căror Durata de Viaţă Tehnică, după cum este stabilită în Registrul Mijloacelor Fixe, expiră înainte de termenul normal de expirare a Contractului de Delegare stabilit în art. 53 alin. 1 de mai jos. Bunurile de Retur care pot fi reînnoite trebuie să fie înlocuite de Operator cel puţin o dată în cursul prezentului Contract de Delegare. 3. Bunurile de Retur, care nu pot fi reînnoite de către Operator, sunt celelalte Bunuri de Retur care, fie prin natura lor, fie din cauza Duratei de Viaţă Tehnică, nu pot fi reînnoite înainte de data normală de expirare a prezentului Contract de Delegare.

Articolul 10 – Inventarul Bunurilor de Retur

1. O listă scurtă cu Bunurile de Retur la Data Intrării în Vigoare este inclusă în anexa nr. 2 la Dispoziţiilor Speciale – Partea Comună. O listă detaliată a Bunurilor de Retur ce pot fi reînnoite şi a celor ce nu pot fi reînnoite este inclusă în Registrul Mijloacelor Fixe definit în art. 29 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

2. În decurs de 18 luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea Delegantă şi Operatorul vor elabora împreună o listă detaliată care să descrie Bunurile de Retur convenite de părţi. Inventarul Bunurilor de Retur trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii pentru fiecare bun: număr de inventar, denumirea, amplasarea geografică, dacă pot fi reînnoite sau nu, data achiziţionării, costul de achiziţie, condiţia tehnică, amortizarea, valoarea contabilă netă, valoarea de înlocuire.Ulterior inventarierii şi acordului Părţilor, valoarea contabilă netă a fiecărui bun este înregistrată în contabilitatea Operatorului cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data finalizării de către Părţi a listei detaliate privind Inventarului Bunurilor de Retur. Valoarea contabilă netă poate fi modificată datorită uzurii morale sau a capacităţii de funcţionare slabe, prin acordul Părţilor sau, în absenţa acestuia, prin expertiză.

3. În timpul inventarierii, Bunurile de Retur ce pot fi reînnoite, care nu au fost reînnoite înainte de Data Intrării în Vigoare, conform datelor din Registrul Mijloacelor Fixe, fac obiectul unei hotărâri: fie de casare, fie de efectuare de lucrări de reabilitare sau îmbunătăţire, aşa cum se prevede în art. 22 alin. 2 de mai jos, fie de menţinere a lor în exploatare după expirarea Duratei Tehnice de Viaţă. 4. Un raport asupra inventarului Bunurilor de Retur indică modificările ce trebuie operate în Registrul Mijloacelor Fixe. Raportul asupra inventarului Bunurilor de Retur constituie anexă la prezentul Contract de Delegare. 5. Inventarul Bunurilor de Retur este folosit pentru a ţine la zi Registrul Mijloacelor Fixe, în care Durata de Viaţă Tehnică a fiecărui Bun de Retur trebuie armonizată cu termenele stabilite în anexa nr. 3 la Dispoziţiilor Speciale – Partea de Apă şi anexa nr. 3 la Dispoziţiilor Speciale – Partea de Canalizare. 6. Registrul Mijloacelor Fixe trebuie să fie pus în permanenţă la dispoziţia Autorităţii Delegante, în format electronic.

18

7. În cel mult 60 de luni de la stabilirea listei prevăzute la punctul 2 de mai sus, fiecare Localitate îşi va înregistra Bunurile de Retur conform prevederilor Legii 7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare şi va furniza Operatorului dovezile privind această înregistrare. Operatorul îşi va înregistra şi el în mod corespunzător drepturile sale de preluare în administrare a acestor bunuri. 8. Predarea se va face pe baza de proces verbal de predare – preluare.

Articolul 11 – Grăniţuirea

1. Din proprie iniţiativă sau din iniţiativa Autorităţii Delegante, în plus faţă de obligaţia inventarierii Bunurilor de Retur, Operatorul se angajează să marcheze hotarele tuturor bunurilor corespunzătoare existente care sunt înregistrate în Inventarul anexat prezentului Contract de Delegare, pe cheltuiala şi sub controlul Autorităţii Delegante. Aceste bunuri includ terenuri, lucrări aferente proceselor de producţie şi, acolo unde este cazul, lucrări semnificative de transport şi distribuţie. Această grăniţuire se face cu acordul proprietarilor învecinaţi. Un raport va fi elaborat şi predat Autorităţii Delegante. 2. Operatorul se angajează să elaboreze un plan ale fiecăror hotare marcate pe cheltuiala sa şi sub controlul Autorităţii Delegante, o copie a acestui plan fiind transmisă Autorităţii Delegante. 3. În cazul în care apar modificări privind acele terenuri, Operatorul se angajează să le grăniţuiască din nou şi să elaboreze noi planuri pe cheltuiala sa, sub controlul Autorităţii Delegante. 4. De fiecare data când este necesar, Autoritatea Delegantă îl sprijină pe Operator, în special în ceea ce priveşte comunicarea planurilor hotarelor marcate, în relaţia cu serviciile sale administrative şi, obligatoriu, în cazul litigiilor având ca obiect dreptul de proprietate asupra bunurilor. 5. În ceea ce priveşte aplicarea prevederilor prezentului articol, părţile vor colabora ori de câte ori va fi nevoie, astfel încât Operatorul să poată depune diligenţele necesare în vederea identificării şi protecţiei juridice a domeniului public, cu cheltuieli care să nu afecteze echilibrul economico- financiar al Serviciilor delegate.

Articolul 12 – Bunuri de Preluare

1. Definiţia Bunurilor de Preluare Mijloacele fixe, bunurile imobile şi mobile cumpărate sau construite de Operator având ca unic scop furnizarea Serviciilor delegate, cu excepţia celor menţionate în art. 7 alin. 1 pct. 2 de mai sus, sunt Bunuri de Preluare, în sensul prezentului Contract de Delegare. La expirarea prezentului Contract de Delegare, Bunurile de Preluare pot fi preluate de Autoritatea Delegantă, dar numai din proprie iniţiativă a acesteia, în schimbul indemnizării Operatorului în condiţiile prevăzute de art. 58 de mai jos, iar Operatorul se angajează să returneze Autorităţii Delegante Bunurile de Preluare în schimbul indemnizaţiei, la cererea scrisă a Autorităţii Delegante.

19

În situaţia rezilierii prezentului Contract de Delegare din culpa Autorităţii Delegante, aceasta va fi obligată să preia Bunurile de Preluare în schimbul unei indemnizaţii acordate Operatorului. 2. Identificarea Bunurilor de Preluare Bunurile de Preluare sunt în principal, fără a se limita la acestea, compuse din vehicule şi maşini specializate, unelte, stocuri, aparatură şi programe informatice specializate, fişiere şi baze de date, precum şi, dacă este cazul, clădiri folosite ca ateliere, birouri, laboratoare, depozite sau locuinţe de serviciu ale Operatorului, construite pe terenurile Operatorului şi altele decât cele identificate ca fiind Bunuri de Retur în art. 7 alin. 2 de mai sus.

Articolul 13 – Inventarul Bunurilor de Preluare

1. În decurs de 6 (şase) până la 12 (douăsprezece) luni de la Data Intrării în Vigoare, Operatorul va întocmi un inventar ce descrie Bunurile de Preluare existente, evaluate la valoarea lor contabilă netă. 2. Inventarul Bunurilor de Preluare este pus în permanenţă la dispoziţia Autorităţii Delegante, în format electronic.

Articolul 14 – Bunurile Proprii

1. Definiţia Bunurilor Proprii Celelalte Bunuri, altele decât cele prevăzute în articolele 7 şi 12 de mai sus şi care aparţin Operatorului, constituie Bunurile sale Proprii. Ele rămân în proprietatea sa la data expirării Contractului de Delegare, cu excepţia cazului în care părţile convin altfel. 2. Identificarea Bunurilor Proprii Bunurile Proprii sunt în principal, fără a se limita la acestea, compuse din anumite clădiri folosite ca birouri sau locuinţe, de care, datorită amplasării sau situaţiei lor, nu este nevoie în mod esenţial să rămână ca o parte integrantă a furnizării Serviciilor la încetarea Contractului de Delegare şi, dacă este cazul, din vehicule cu motor ne-specializate, echipament şi mobilă de birou şi programe informatice ne-specializate.

Articolul 15 – Sistemul Bunurilor de Preluare şi a Bunurilor Proprii

1. Bunurile de Preluare şi Bunurile Proprii sunt şi rămân în proprietatea Operatorului. 2. Operatorul nu poate înstrăina Bunurile de Preluare şi nu le poate ipoteca fără aprobarea expresă prealabilă a Autorităţii Delegante 3. Operatorul poate cumpăra sau înstrăina oricând Bunurile sale Proprii, însă doar dacă acest lucru nu are un efect negativ asupra furnizării corespunzătoare a Serviciilor delegate. 4. Operatorul poate folosi Bunurile sale Proprii şi, cu condiţia autorizării din partea Autorităţii Delegante şi cu asigurarea conformării prevederilor art. 58 alin. 1, anumite Bunuri de Preluare, în

20

vederea furnizării altor servicii din sfera serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare altele decât Serviciile delegate.

CAPITOLUL III – PĂRŢILE CONTRACTANTE

Secţiunea 1 – Drepturile şi Obligaţiile Autorităţii Delegante

Articolul 16 – Drepturile Autorităţii Delegante

16.1. Autoritatea Delegantă are următoarele drepturi: 1. să stabilească programele de reabilitare, extindere şi modernizare a dotărilor existente; 2. să aprobe studiile de fezabilitate privind reabilitarea, extinderea şi modernizarea dotărilor

publice aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; 3. să coordoneze proiectarea şi execuţia lucrărilor tehnico-edilitare, de investiţii, în scopul

realizării acestora într-o concepţie unitară, corelată cu programele de dezvoltare economico- socială a localităţilor şi de amenajare a teritoriului, de urbanism şi de mediu;

4. să realizeze investiţii de interes comun în domeniul infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prin asociere intercomunală;

5. să finanţeze realizarea de lucrări necesare serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

6. să contracteze şi să garanteze în condiţiile legii împrumuturi pentru finanţarea programelor de investiţii din infrastructura aferentă serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

7. să inspecteze bunurile, activităţile şi serviciile publice delegate, să verifice stadiul de realizare a investiţiilor, precum şi modul în care este satisfăcut interesul public, să verifice respectarea obligaţiilor asumate prin Contractul de Delegare, cu notificarea prealabilă a Operatorului şi în condiţiile prevăzute în caietul de sarcini şi în Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

8. să îşi manifeste intenţia de a dobândi Bunurile de Preluare şi de a solicita Operatorului încheierea contractului de vânzare-cumpărare cu privire la aceste bunuri;

9. să modifice în mod unilateral partea reglementară a Contractului de Delegare din motive excepţionale legate de interesul naţional sau local;

10. să aprobe structura şi ajustările de tarife şi/sau preţuri propuse de către Operator, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

11. să rezilieze Contractul de Delegare în cazul în care Operatorul nu îşi respectă obligaţiile asumate prin prezentul Contract de Delegare.

16.2. Asociaţia, creată în conformitate cu Legea 215/2001 de către autorităţile semnatare în scopul pregătirii şi promovării proiectelor de modernizare şi de extindere a serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare la nivel local şi regional, se va substitui autorităţilor administraţiei publice locale semnatare şi va deveni Autoritatea Delegantă, în cazul unui transfer al competenţelor autorităţilor administraţiei publice locale privind Serviciile către Asociaţie, in masura in care un asemenea tranfer va fi permis de legislatia aplicabila in vigoare la momentul respectiv.

21

Articolul 17 – Obligaţiile Autorităţii Delegante

Obligaţiile Autorităţii Delegante sunt: 1. să elaboreze şi să aprobe normele locale şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a

serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pe baza normelor-cadru, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

2. să aprobe preţurile şi tarifele pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare conform prevederilor Contractelor de Împrumut Internaţionale şi în conformitate cu prevederile prezentului Contract de Delegare;.

3. să verifice periodic următoarele: a) serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare furnizate şi nivelul de

calitate al acestora; b) îndeplinirea indicatorilor de performanţă şi aplicarea penalităţilor pentru

neîndeplinirea acestora; c) menţinerea echilibrului contractual stabilit prin Regulamentul de organizare şi

funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare; d) asigurarea unor relaţii echidistante şi echilibrate între Operator şi Utilizatori; e) clauzele de administrare, întreţinere şi predare a Bunurilor Publice, planul social

de limitare a efectelor negative ale concedierilor; f) independenţa managerială a Operatorului faţă de orice ingerinţe ale autorităţilor şi

instituţiilor publice; 4. să predea Operatorului la Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract toate bunurile,

instalaţiile, echipamentele şi dotările aferente întregii activităţi, cu inventarul existent, libere de orice sarcini, pe bază de proces-verbal de predare-preluare;

5. să notifice părţilor interesate informaţii referitoare la încheierea prezentului Contract; 6. să faciliteze Operatorului autorizarea lucrărilor şi investiţiilor pe domeniul public şi privat, în

conformitate cu reglementările legale în vigoare; 7. să-şi asume pe perioada derulării Contractului de Delegare toate responsabilităţile şi

obligaţiile ce decurg din calitatea sa de proprietar, cu excepţia celor transferate în mod explicit în sarcina Operatorului prin Contractul de Delegare;

8. să ia toate măsurile pentru înlocuirea bunurilor scoase din uz, în aşa fel încât capacitatea de a realiza serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare să rămână cel puţin constantă pe toată durata Delegării;

9. să nu-l tulbure pe Operator în exerciţiul drepturilor rezultate din prezentul Contract de Delegare;

10. să nu modifice în mod unilateral Contractul de Delegare în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

11. să notifice Operatorului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor Operatorului ;

12. să contribuie la constituirea fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (ÎÎD) conform prevederilor prezentului Contract de Delegare şi legislaţiei în vigoare;

22

Secţiunea 2 – Obligaţiile Operatorului

Articolul 18 –Principiile de bază ale Serviciilor delegate

În conformitate cu principiile operaţionale generale definite în art. 1-3 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună şi cu respectarea echilibrului economico-financiar al Serviciilor delegate, Operatorul trebuie în general: a) să furnizeze Utilizatorilor în mod permanent, continuu şi constant, Serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare; b) să adapteze Serviciile la noile cerinţe ale Utilizatorilor, de fiecare dată când este necesar şi în termene de timp rezonabile din punct de vedere tehnic; c) să trateze Utilizatorii în mod echitabil, să nu ofere în mod preferenţial accesul la Serviciile delegate şi să le furnizeze Serviciile conform Contractului de Delegare. Şi are, în special, următoarele obligaţii : 1. să obţină de la autorităţile competente:

a) autorizaţia de funcţionare, potrivit legii; b) autorizaţia eliberată de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului; c) licenta de operare în condiţiile Regulamentului privind acordarea licenţelor în

domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 745/2007;

d) autorizaţia de gospodărire a apelor eliberată de Administraţia Naţională "Apele Române", conform competenţelor legale;

2. să respecte prevederile Regulamentului de organizare şi funcţionare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

3. să servească toţi Utilizatorii din aria de acoperire pentru care au obţinut delegarea în condiţiile prezentului Contract de Delegare şi ale Regulamentului local de organizare şi funcţionare a serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;

4. să monteze pe cheltuială proprie câte un contor la Branşamentul fiecărui Utilizator casnic, în termenele şi în condiţiile stabilite în caietele de sarcini de autorităţile administraţiei publice locale semnatare ale prezentului Contract de Delegare;

5. să respecte angajamentele luate cu privire la indicatorii de performanţă stabiliţi de autorităţile administraţiei publice locale prin caietele de sarcini şi să plătească penalităţi pentru nerespectare a indicatorilor de performanţă angajaţi;

6. să furnizeze autorităţilor administraţiei publice locale şi A.N.R.S.C. informaţiile solicitate şi să asigure accesul la toate informaţiile necesare în vederea verificării şi evaluării funcţionării şi dezvoltării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în conformitate cu clauzele Contractului de Delegare şi cu prevederile legale în vigoare;

7. să aplice metode performante de management, care să conducă la reducerea costurilor de operare;

8. să asigure finanţarea pregătirii profesionale a propriilor salariaţi, prelevând şi utilizând anual o sumă egală cu 0,5 % din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri şi cheltuieli;

9. să preia de la autorităţile administraţiilor publice locale, pe bază de proces-verbal de predare- preluare, patrimoniul aferent realizării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare;

10. să furnizeze serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, conform prevederilor din Caietul de sarcini, în condiţii de calitate şi eficienţă;

11. să fundamenteze şi să supună aprobării preţurile şi tarifele ce vor fi utilizate în activitatea de alimentare cu apă şi de canalizare;

23

12. să plătească Redevenţa la valoarea prevăzută şi la termenul stabilit în Contractul de Delegare; 13. să efectueze întreţinerea, reparaţiile curente planificate şi accidentale, precum şi reparaţiile

capitale ce se impune la bunurile din patrimoniul delegat; 14. Operatorul va lua toate măsurile necesare privind Bunurile de Retur, astfel încât, la încheierea

Contractului de Delegare, capacitatea de a realiza serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare a Autorităţii Delegante să fie cel puţin egală cu cea existentă la Data Intrării în Vigoare a acestuia;

15. să întocmească programele anuale de reparaţii, dotări şi investiţii, pe care să le supună spre aprobare Autorităţii Delegante;

16. să fundamenteze necesarul anual de fonduri pentru investiţii din surse proprii. Investiţiile care se realizează din fonduri proprii ale investitorilor rămân în proprietatea acestora pe toată durata Contractului de Delegare, dacă nu s-a convenit altfel la încheierea acestuia; se va menţiona explicit modul de repartiţie a acestor bunuri la încetarea din orice cauză a acestuia;

17. să propună Autorităţii Delegante scoaterea din funcţiune a mijloacelor fixe aparţinând patrimoniului delegat în baza legislaţiei în vigoare;

18. să transmită Autorităţii Delegante modificările de patrimoniu apărute în cursul anului, precum şi situaţia patrimoniului public (cantitativ şi valoric) la data de 31 decembrie a fiecărui an pentru înregistrarea în contabilitatea Autorităţii Delegante;

19. să restituie Bunurile de Retur, în deplină proprietate, în mod gratuit şi libere de orice sarcini, la încetarea Contractului de Delegare;

20. să notifice cauzele de natură să conducă la reducerea activităţii şi măsurile ce se impun pentru asigurarea continuităţii activităţii;

21. să încheie şi să onoreze contractele de asigurări pentru bunurile din patrimoniu public, conform legislaţiei în vigoare privind asigurările;

22. să ia măsurile necesare privind igiena, siguranţa la locul de muncă şi normele de protecţie a muncii;

23. să predea la încheierea Contractului de Delegare toată documentaţia tehnico-economică referitoare la Serviciile delegate;

24. să realizeze investiţiile care vor fi specificate detaliat în anexele la Contractul de Delegare: a) bunurile aduse ca investiţii (datele de identificare a acestora, datele tehnice) (Anexa nr. X); b) termenele de realizare a investiţiilor (Anexa nr. XI); c) investiţiile care nu se amortizează pe durata Delegării (Anexa nr. XII); d) avizele ce trebuie obţinute în cazul în care nu sunt afectate bunuri cu regim special (Anexa nr. XIII); e) standardele de calitate a activităţilor şi serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare prestate (Anexa nr. XIV);

25. să respecte condiţiile impuse de natura bunurilor, activităţilor sau serviciilor publice de

alimentare cu apă şi de canalizare; 26. la încetarea Contractului de Delegare, să încheie cu Autoritatea Delegantă un contract de

vânzare-cumpărare având ca obiect Bunurile de Preluare prevăzute ca atare în caietul de sarcini şi stabilite prin prezentul Contract de Delegare, în privinţa cărora Autoritatea Delegantă şi-a manifestat intenţia de a le dobândi;

27. în termen de 90 de zile de la data încheierii Contractului de Delegare, Operatorul este obligat să depună cu titlu de depozit garanţia prevăzută la art. 40;

28. la încetarea Contractului de Delegare din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forţa majoră, Operatorul este obligat să asigure continuitatea furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile stipulate în Contract, până la preluarea acestuia de către Autoritatea Delegantă, dar nu mai mult de 90 de zile;

24

29. în cazul în care Operatorul sesizează existenţa sau posibilitatea existenţei unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării Serviciilor delegate, va notifica de îndată acest fapt Autorităţii Delegante, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuităţii Serviciilor delegate;

30. să menţină, după caz, un număr minim de angajaţi, conform politicii de menţinere, recalificare şi protecţie socială.

Operatorul nu va acorda nici unei persoane angajate de Autoritatea Delegantă sau de subcontractanţii sau mandatarii acestuia, nici un fel de cadou sau plată sub orice formă, ca stimulare sau recompensă pentru a acţiona, pentru că a acţionat sau că s-a abţinut să acţioneze într-un anume fel, pentru că s-a arătat în favoarea sau s-a abţinut să se arate în defavoarea oricărei persoane, în legătură cu acest Contract de Delegare.

Articolul 19 – Obligaţia de a încheia contracte de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor

Operatorul se obligă să încheie un Contract de furnizare şi utilizare a serviciilor şi în urma acestuia să furnizeze servicii de alimentare cu apă potabilă şi de canalizare la cererea oricărei persoane fizice sau juridice proprietară sau chiriaş din clădirile amplasate în interiorul Perimetrelor de Distribuţie a Apei şi de Colectare a Apei Uzate, dacă aceştia îndeplinesc condiţiile stabilite în art. 47 - 51 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

Articolul 20 – Obligaţii generale privind lucrările

1. Operatorul are obligaţia generală de a executa lucrările necesare pentru furnizarea, adaptarea şi extinderea Serviciilor delegate în mod corespunzător, în condiţiile financiare prevăzute în art. 9- 12 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună, indiferent de natura lucrărilor ce trebuie efectuate şi indiferent de bunurile aferente acelor lucrări. Aceasta obligaţie generală a Operatorului decurge în mod direct din obligaţia prevăzută în art. 18 de mai sus privind furnizarea Serviciilor delegate în mod permanent, continuu şi constant. Pentru a asigura executarea corespunzătoare a acestei obligaţii, ea este însoţită de: a) obligaţia permanentă de a întreţine Bunurile de Retur în stare funcţională acceptabilă în vederea îndeplinirii funcţiilor cărora le sunt destinate şi obligaţia de a înlocui aceste bunuri; b) obligaţia de a întreţine Bunurile de Preluare şi eventual de a le înlocui pentru a permite Autorităţii Delegante să-şi exercite efectiv dreptul de preluare a acestor bunuri la încetarea prezentului Contract de Delegare. 2. Pentru executarea corespunzătoare a prezentului Contract de Delegare şi pentru controlul său, lucrările efectuate de Operator trebuie să facă parte dintr-una dintre categoriile definite în art. 6 - 8 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună, adică: a) Întreţinere b) Înlocuire c) Reabilitare, extindere şi modernizare 3. Operatorul trebuie să efectueze lucrările de investiţii stabilite în Planul de Investiţii, în condiţiile şi la termenele prevăzute de acesta.

25

Articolul 21 – Obligaţii financiare privind Lucrările de Înlocuire

Bugetul minim al Lucrărilor de Înlocuire ce trebuie efectuate pe Durata prezentului Contract de Delegare este stabilit în anexa nr. XV la prezentul Contract de Delegare la sfârşitul Perioadei de Tranziţie după ce se convine asupra inventarierii bunurilor şi va fi ajustat la sfârşitul fiecărei perioade de cinci ani.

Articolul 22 – Obligaţii specifice în cursul Perioadei de Tranziţie

1. Perioada de Tranziţie se întinde de la Data Intrării în Vigoare pe o perioadă de 36 luni şi are ca scop implementarea Planului de Acţiuni Prioritare care va fi anexat la prezentul Contract de Delegare după elaborarea şi semnarea sa, cel mai târziu la 42 luni de la Data Intrării în Vigoare. În cursul Perioadei de Tranziţie, Operatorul trebuie să execute lucrările de reabilitare şi modernizare, pe care le consideră necesare pentru furnizarea corespunzătoare a Serviciilor delegate, pe care le identifică cu ocazia inventarierii menţionate în art. 10 alin. 2 şi 3 de mai sus şi pentru care dispune de resursele necesare. Operatorul este în special obligat să prezinte un plan de îmbunătăţire a continuităţii Serviciilor delegate în termen de 18 luni de la Data Intrării în Vigoare. Acest plan va cuprinde o descriere în detaliu a dispozitivelor de protecţie şi va recomanda lucrări de reabilitare şi îmbunătăţiri tehnice. La sfârşitul Perioadei de Tranziţie, Operatorul va face o descriere amănunţită, în raportul său anual către Autoritatea Delegantă, menţionat în art. 48 de mai jos, a tuturor investiţiilor realizate în cursul Perioadei de Tranziţie, precum şi despre rezultatele planului de îmbunătăţire prevăzut mai sus. 2. În cazul în care anumite bunuri prezintă deficienţe grave în cursul Perioadei de Tranziţie, pe care Operatorul nu le poate îndrepta prin executarea de lucrări de reabilitare şi modernizare sau prin executarea de Lucrări de Înlocuire, Părţile convin să colaboreze în vederea identificării unei soluţii tehnice şi financiare care să remedieze deficienţa. Dacă acest lucru nu este posibil, se vor aplica prevederile art. 63 de mai jos.

Articolul 23 – Exercitarea drepturilor şi intereselor contractuale ale Părţilor

1. Operatorul se obligă să informeze Autoritatea Delegantă în legătură cu orice schimbare a structurii capitalului social sau al acţionariatului Operatorului, care ar putea conduce la o exercitare a controlului asupra Operatorului în condiţii diferite faţă de cele existente la Data Intrării în Vigoare a Contractului de Delegare. 2. Operatorul trebuie să gestioneze şi să furnizeze singur Serviciile delegate. Dacă există riscul pierderii drepturilor sale, Operatorul nu poate să transfere nici în întregime, nici în parte drepturile ce-i revin conform prezentului Contract de Delegare şi nici să-şi substituie, prin propria putere, un terţ în exercitarea integrală sau în parte a drepturilor şi competenţelor acordate de către Autoritatea Delegantă pentru operarea Serviciilor delegate, fără acordul prealabil şi explicit al Autorităţii Delegante. În cazul în care Operatorul recurge la terţi în executarea unor atribuţii, obligaţii sau competenţe ce îi revin în virtutea prezentului Contract de Delegare, rămâne singurul răspunzător în faţa Autorităţii Delegante.

26

Articolul 24 – Respectarea prevederilor legale

1. Pe întreaga durată a Contractului de Delegare, Operatorul se obligă să respecte prevederile legale şi reglementare în vigoare. Se reaminteşte expres că, din proprie iniţiativă, Autoritatea Delegantă poate stabili astfel de standarde atunci când interesul public o cere. În acest scop, Operatorul trebuie să adapteze modul de furnizare a Serviciilor delegate şi bunurile care fac parte din aceste servicii la noile reglementari şi standarde, în concordanţă cu principiul adaptabilităţii menţionat în art. 2 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. 2. Operatorul nu se poate prevala de nici o modificare sau completare a prevederilor legale şi reglementare şi a standardelor aplicabile la Data Intrării în Vigoare pentru a se exonera de vreuna dintre obligaţiile ce-i revin conform prezentului Contract de Delegare, fără a se limita prin aceasta aplicarea, dacă este cazul, a art. 63 de mai jos şi a prevederilor Dispoziţiilor Speciale legate de modificarea şi/sau ajustarea preţurilor şi tarifelor, mai ales dacă durata şi obiectul lucrărilor de conformare pot genera un dezechilibru economico-financiar în furnizarea Serviciilor delegate.

Articolul 25 – Responsabilităţile şi asigurările Operatorului

1. Responsabilitatea generală a Operatorului Operatorul este singurul responsabil pentru furnizarea Serviciilor delegate, pe care le gestionează pe propriul său risc, în conformitate cu Contractul de Delegare. Orice răspundere care ar putea rezulta din furnizarea Serviciilor delegate sau care ar putea interveni în urma exploatării sau deţinerii bunurilor aferente Serviciilor delegate este transferată Operatorului. 2. Obligaţia de a se asigura De la Data Intrării în Vigoare şi pe întreaga durată a prezentului Contract de Delegare, Operatorul este obligat să se asigure, prin poliţe de asigurare încheiate cu societăţi de asigurare înregistrate în România, împotriva tuturor riscurilor financiare rezultate din daunele pe care le-ar putea provoca pierderea parţială sau totală a instalaţiilor de producţie şi transport de apă şi de canalizare, când riscul reprezintă mai mult de 2,5 ‰ (doi virgulă cinci la mie) din fondurile proprii ale Operatorului. În scopul asigurării, beneficiarul asigurării este Autoritatea Delegantă şi acele fonduri proprii sunt cuprinse în contabilitatea Operatorului. Riscurile ce vor fi acoperite de asigurare se referă la cutremure, incendii şi explozii, riscuri electrice şi stricarea utilajelor, inclusiv cele care sunt consecinţa unor fenomene naturale. Acoperirea altor riscuri, în special cele legate de Utilizatori, este lăsată la latitudinea Operatorului, luând în considerare capacitatea sa financiară. Totuşi, acest aspect nu poate în nici un caz să exonereze Operatorul de responsabilitatea sa faţă de Autoritatea Delegantă şi terţi. În mod regulat şi cel puţin o dată pe an, Operatorul va comunica Autorităţii Delegante un tabel, în care va fi cuprinsă o enumerare a poliţelor de asigurare în vigoare, ca anexă la raportul anual menţionat în art. 48 de mai jos. Poliţele şi modificările lor sunt ţinute în permanenţă la dispoziţia Autorităţii Delegante. Operatorul se obligă să informeze Autoritatea Delegantă despre orice încetare, modificare sau limitare a acestor poliţe, care implică o schimbare semnificativă în ceea

27

ce priveşte orice acoperire a riscurilor pentru care s-a încheiat anterior poliţa. Operatorul va aviza Autoritatea Delegantă, precum şi pe asigurătorul respectiv ori de câte ori are loc o schimbare de situaţie, prezentă sau potenţială, care ar putea afecta riscul suportat de asigurător. Oricând consideră că este necesar, Autoritatea Delegantă poate recomanda Operatorului extinderea obiectului sau naturii asigurării, pentru a asigura acoperirea unei părţi mai largi sau a integralităţii riscurilor. 3. Obligaţia de a realiza indicatorii de performanţă a) Pentru a monitoriza performanţa operatorului s-au selectat o serie de indicatori de performanţă operaţionali, financiari, de management al activelor şi manageriali. Indicatorii sunt descrişi în anexa nr. IX a Contractului de Delegare. b) Indicatorii de performanţă financiari vor fi calculaţi pentru întregul Operator iar indicatorii de management al activelor, operaţionali şi manageriali vor fi calculaţi pentru fiecare sistem în parte operat de către Operator. c) Indicatorii de performanţă sunt monitorizaţi anual de către Autoritatea Delegantă. Indicatori de performanţă Unit. 31 decembrie

2008 31 decembrie

2015 ……………

2038 Indicatori financiari Marja de Profit Brut % Lichiditatea Curentă Durata de colectare a creanţelor zile Durata de plată a datoriilor zile Datorii totale/Active totale Indicatori operaţionali, manageriali, ai managementului activelor

LOCALITATEA

Conformitatea cu Calitatea Apei % Conformitatea cu Calitatea Apei Uzate

%

Apa nefacturată % Populaţia conectată la reţeaua de apă

%

Populaţia conectată la reţeaua de canalizare

%

Procentul de Consumatori Contorizaţi

%

Populaţia Deservită pe Angajat Procentajul reţelei de apă înlocuite anual

%

Procentajul reţelei de canalizare înlocuite anual

%

Numărul de reparaţii legate de scurgeri ale reţelei de apă

nr./ km. /an

Numărul de blocaje sau colapsuri legate de reţeaua de canalizare

nr. /km. /an

1. Indicatorii de performanţă, cantitatea şi calitatea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare sunt prevăzute în anexele nr. IX parte integrantă din Contractul de Delegare.

28

2. Indicatorii de performanţă stabilesc condiţiile ce trebuie respectate de Operator în asigurarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. 3. Indicatorii de performanţă asigură condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare, avându-se în vedere: a) continuitatea din punct de vedere cantitativ şi calitativ; b) adaptarea permanentă la cerinţele utilizatorilor; c) excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare; d) respectarea reglementărilor specifice din domeniu.

Articolul 26 – Obligaţiile faţă de terţi şi contracte cu terţii

1. Operatorul poate semna orice contract cu terţi în scopul asigurării furnizării Serviciilor delegate, în special pentru achiziţia apei, conform termenilor art. 23 alin.2 de mai sus. 2. La Data Intrării în Vigoare, toate obligaţiile faţă de terţi contractate de operatorii existenţi la data semnării prezentului Contract de Delegare sunt transferate Operatorului, în special cele ce decurg din executarea angajamentelor anterioare, cu excepţia obligaţiilor de natură financiară transferate Autorităţii Delegante, lista acestora fiind elaborată în cursul Perioadei de Tranziţie şi anexată la prezentul Contract de Delegare. Părţile convin expres că aplicarea prezentului articol nu poate limita sau reduce obligaţiile Operatorului, care rezultă din Contractul de Delegare. 3. De fiecare dată când Operatorul încheie un contract cu terţi în legătură cu Serviciile delegate, Autoritatea Delegantă va putea să ia locul Operatorului, în cazul încetării prezentului Contract de Delegare din orice motiv.

Secţiunea 3– Drepturile şi atribuţiile Operatorului

Articolul 27 – Drepturile Operatorului

Operatorul are următoarele drepturi: 1. să exploateze în mod direct, pe riscul şi pe răspunderea sa, bunurile, activităţile şi serviciile

publice ce fac obiectul Contractului de Delegare; 2. să încaseze contravaloarea serviciilor furnizate; 3. să aplice preţul/tariful aprobat conform prevederilor legale; 4. să propună modificarea preţului/tarifului aprobat în situaţiile de schimbare semnificativă a

echilibrului contractual.

Articolul 28 – Întinderea exclusivităţii furnizării Serviciilor delegate

1. Pe durata prezentului Contract de Delegare, Autoritatea Delegantă deleagă în mod exclusiv Operatorului furnizarea Serviciilor în Aria Delegării, conform prevederilor punctului 2 de mai jos. Prin urmare, Autoritatea Delegantă se obligă să nu acorde nici o autorizaţie administrativă sau de altă natură, care ar putea duce la limitarea sau împiedicarea Operatorului în exercitarea drepturilor sale de furnizare în exclusivitate a Serviciilor delegate.

29

Autoritatea Delegantă se obligă de asemenea să depună toate eforturile pentru a-l proteja pe Operator împotriva atingerilor de orice natură aduse exerciţiului drepturilor sale exclusive în Aria Delegării şi, în cazul litigiilor, să-l sprijine pe Operator până la soluţionarea acestora. 2. Operatorul nu poate în nici un caz să ceară tragerea la răspundere a Autorităţii Delegante în temeiul punctului 1 de mai sus, cu excepţia cazului în care nerespectarea exclusivităţii ar fi provocată de un act săvârşit cu intenţie de Autoritatea Delegantă sau de neîndeplinirea de către acesta a obligaţiilor sale prevăzute în prezentul Contract de Delegare. Astfel, Operatorul se obligă să exercite orice acţiune şi cale de atac pentru a obţine respectarea de către terţi a dreptului său de exclusivitate şi pentru ca obligaţiile ce incumbă acelor terţi să fie îndeplinite de către aceştia.

Articolul 29 – Atribuţiile Operatorului privind lucrările

1. Conform art. 24 de mai sus, Operatorul deţine, prin Delegare de la Autoritatea Delegantă, integralitatea atribuţiilor şi competenţelor prevăzute de dispoziţiile legale şi reglementare aplicabile şi, în special, de legislaţia privind regimul juridic al proprietăţii publice şi private, în scopul executării lucrărilor menţionate în art. 20 de mai sus. Operatorul nu poate exercita competenţele respective decât atunci când acestea sunt necesare pentru realizarea acelor lucrări ce fac parte din Contractul de Delegare şi pentru exploatarea echipamentelor şi instalaţiilor rezultate din lucrările respective. 2. Operatorul îşi poate exercita atribuţiile şi competenţele menţionate la alin. 1 de mai sus numai dacă respectă toate prevederile legale şi reglementare precum şi cu procedurile aplicabile şi regulile speciale impuse de Autoritatea Delegantă pentru realizarea echipamentelor şi lucrărilor specifice. 3. În plus, Operatorul trebuie mai întâi să informeze Utilizatorii şi alte persoane implicate despre orice lucrări efectuate pe terenurile lor sau despre limitarea drepturilor de proprietate, aşa cum se prevede în art. 20 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. Operatorul se angajează să plătească, conform prevederilor legale aplicabile, o despăgubire persoanelor pentru prejudiciile ce rezultă din lipsirea şi tulburarea folosinţei serviciilor menţionate în art. 5 alin. 1, pe care acestea trebuie sa le suporte ca o consecinţă a executării de lucrări de către Operator conform prezentului Contract de Delegare. 4. Autoritatea Delegantă se angajează să plătească o indemnizaţie oricărui terţ pentru lipsirea sau limitarea (servitute) exercitării drepturilor acestuia asupra unui teren, ca o consecinţă a unei exproprieri necesare executării lucrărilor respective. Fiecare procedură de expropriere se desfăşoară cu strânsa colaborare a Autorităţii Delegante şi Operator, iar Autoritatea Delegantă îl va sprijini pe Operator în orice litigiu ce ar putea rezulta din aceasta. 5. Autoritatea Delegantă trebuie să plătească o despăgubire oricărui terţ în cazul luării unor hotărâri ce ar conduce la restrângerea furnizării de către Operator a Serviciilor delegate

Articolul 30 – Atribuţiile Operatorului privind aprovizionarea sa cu apă brută

1. În ceea ce priveşte serviciul public de alimentare cu apă, Operatorul deţine toate autorizaţiile necesare pentru aprovizionarea sa cu apă brută.

30

2. Operatorul se angajează să menţină, să gestioneze şi să exploateze potenţialul resurselor naturale, menţionate la alin. 1 de mai sus, pentru producţia de apă potabilă, prin implementarea unui plan de management corespunzător, elaborat împreună cu Autoritatea Delegantă. 3. Operatorul şi autorităţile competente stabilesc de comun acord perimetrele reglementare de protecţie a instalaţiilor de apă ce vor fi folosite pentru apă potabilă şi canalizare. În cadrul perimetrului Operatorul răspunde de întreţinerea şi consolidarea interdicţiilor de acces. În afara perimetrelor, întreţinerea bazinelor de apă, a malurilor râurilor şi a lagunelor rămâne responsabilitatea autorităţilor publice de specialitate şi/sau a Autorităţii Delegante.

Secţiunea 4 – Personalul Operatorului şi Politica de Resurse Umane

Articolul 31 – Personalul

1. Personalul Operatorului este supus legilor şi reglementărilor aplicabile din România, precum şi contractelor colective de muncă aplicabile sectorului de activitate respectiv. 2. Operatorul se angajează să aplice o gestiune a resurselor umane corespunzătoare, să dezvolte un management corespunzător în scopul utilizării cât mai eficiente a resurselor umane existente. 3. Operatorul va include o evaluare a acţiunilor sale întreprinse în domeniul resurselor umane în raportul anual definit la art. 48 de mai jos.

Articolul 32 – Personalul şi pregătirea profesională

1.Evoluţia numărului de angajaţi

În primele 6 luni de la Data Intrării în Vigoare, în timpul Perioadei de Tranziţie Operatorul se obligă să menţină numărul angajaţilor la un nivel cel mult egal cu cel folosit de operatorul existent (operatorii existenţi) sau, după caz, de fiecare Localitate semnatară, pentru Serviciile delegate, la Data Semnării prezentului Contract. Personalul cu care s-a convenit disponibilizarea, pensionarea anticipată sau încetarea voluntară a contractului de muncă vor părăsi societatea conform planului convenit. Numărul personalului este definit ca totalul persoanelor ce ocupă efectiv o funcţie în cadrul Operatorului, în temeiul unui contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată încheiat cu acea societate în conformitate cu legea aplicabilă. Nici o disponibilizare nu va fi permisă timp de un an de la Data Intrării în Vigoare. 2. Pregătirea profesională În ceea ce priveşte cadrele de conducere, Operatorul se angajează să continue şi să îmbunătăţească politica de pregătire profesională, în special sub aspectele organizării industriale şi socio-profesionale, precum şi managementului. În ceea ce priveşte personalul de execuţie, Operatorul se angajează să continue şi să îmbunătăţească politica de pregătire profesională, în special sub aspectele tehnice şi profesionale.

Articolul 33 – Atribuţiile specifice ale agenţilor Operatorului

1. Fiecare dintre agenţii angajaţi de Operator, conform legislaţiei în vigoare, pentru monitorizarea şi supravegherea furnizării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, trebuie să

31

poarte un semn distinctiv şi vizibil, precum şi o legitimaţie pe care să fie menţionată funcţia şi sarcinile. 2. Agenţii Operatorului au, pe răspunderea Operatorului, acces la Branşamentele şi Racordurile Utilizatorilor pentru citirea, verificarea şi lucrările utile în vederea furnizării Serviciilor delegate, cu respectarea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor şi clădirilor.

CAPITOLUL IV – CONTRACTE DE ALIMENTARE CU APĂ CU TERŢII

Articolul 34 – Condiţii specifice de producţie

1. De fiecare dată când Operatorul stabileşte că o creştere planificată a cererii de apă necesită realizarea unor instalaţii de producţie suplimentare, părţile sunt de acord să procedeze după cum urmează: a) Operatorul va fundamenta necesităţile de instalaţii suplimentare şi va defini caracteristicile

instalaţiei de producţie ce va fi realizată şi le va transmite Autorităţii Delegante. Toate informaţiile tehnice necesare achiziţiei publice vor fi puse la dispoziţia Autorităţii Delegante de către Operator.

b) Toate contractele încheiate de către Operator trebuie să fie conforme cu legislaţia în vigoare. În

acest sens, Operatorul trebuie să pregătească documentaţia pentru achiziţii publice, care trebuie să conţină termenii şi condiţiile pentru achiziţionarea de instalaţii de producţie suplimentare şi parametrii în care trebuie să se încadreze acestea din punct de vedere calitativ şi cantitativ.

c) La caracteristici tehnice echivalente, alegerea câştigătorului se va face în funcţie de preţul

serviciilor/lucrărilor, care vor fi executate. d) Un contract de achiziţii publice va fi încheiat între Operator şi câştigătorul procedurii de

achiziţii publice, în conformitate cu art. 35 de mai jos. e) Operatorul trebuie să evidenţieze impactul preţului serviciilor/lucrărilor achiziţionate în preţuri şi tarife şi să raporteze în mod expres acesta Autorităţii Delegante.

f) După recepţionarea noilor lucrări Operatorul va avea responsabilitatea gestionării

infrastructurii nou create.

Articolul 35 – Continuarea contractelor

Operatorul declară că îşi cunoaşte drepturile şi obligaţiile pe care le are în legătură cu Serviciile născute din contractele încheiate de foştii operatori înainte de Data Intrării în Vigoare, ce vor fi transferate Operatorului. În consecinţă, Operatorul se obligă să continue executarea acelor contracte conform termenilor şi condiţiilor corespunzătoare, care vor fi stabilite de părţile contractante.

32

TITLUL II– SISTEMUL FINANCIAR ŞI SISTEMUL CONTABIL CAPITOLUL 1 – SISTEMUL FINANCIAR

Articolul 36 – Preţurile, Tarifele şi alte surse de venit

1. Operatorul este autorizat să furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile stipulate în Titlul III al Dispoziţiilor Speciale – Partea Comună.

2. La Data Intrării în Vigoare, Operatorul va aplica preţurile şi tarifele indicate în ANEXA NR. II.1 la Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă şi ANEXA NR. III.1 la Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare. 3. Operatorul va încasa toate veniturile rezultate din aplicarea preţurilor şi tarifelor către Utilizatorii Serviciilor. Operatorul va încasa de asemenea toate veniturile rezultate din serviciile şi lucrările de instalare şi, dacă este cazul, întreţinerea contoarelor, prestări executate pentru terţi, lucrări care sunt făcute pe cheltuiala utilizatorilor în condiţiile legii, precum şi costurile şi penalităţile legate de întreruperea şi reluarea alimentării. 4. Preţurile şi tarifele practicate pentru serviciile de apă şi de canalizare se vor baza pe principiul acoperirii tuturor costurilor aferente activităţiilor: - Costuri de operare, de întreţinere şi reparaţii şi financiare; - Redevenţa; - Realizarea de investiţii şi reparaţii capitale; - Plata serviciului datoriei aferente creditelor contractate (incluzând principalul, dobânzile si comisioanele aferente) inclusiv Contractele de Imprumut Internationale; - O cotă de profit (stabilită în temeiul legii), care urmează a fi integral folosit conform prevederilor legale.

Redevenţa anuală poate fi o sumă egală cu valoarea amortizării mijloacelor fixe delegate de la unităţile administrativ-teritoriale către S.C. AQUATIM S.A., dacă această amortizare ar fi permisă . Valoarea anuală a Redevenţei va fi cel puţin egală cu valoarea serviciului datoriei operatorului pentru acel an inclusiv Contractele de Imprumut Internationale. 5. Structura tarifelor şi nivelele de tarifare trebuie să descurajeze risipa şi consumul în exces şi trebuie să fie stabilite astfel încât să nu depăşească gradul de suportabilitate al consumatorilor. 6. Operatorul a pregătit un plan de afaceri pe baza căruia s-a stabilit o strategie de tarifare pentru următorii 3 ani. Strategia de stabilire a tarifelor începand cu Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract încorporează şi prevederile H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilităţi publice. 7. Strategia de tarifare inclusă în prezentul contract de delegare se bazează pe rezultatele preliminare ale analizei economico-financiare realizată de consultantul CES care ia în calcul şi impactul noului proiect de investiţii asupra activităţii la nivel regional precum şi considerând cerinţele Autorităţii de Management (Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile) şi a Comisiei Europene (a reieşit din misiunile de evaluare precedente) privind unificarea tarifelor pe întreaga arie de operare.

33

Unificare tarifelor se va realiza considerând următoarele principii generale: • Unificarea completă a tarifelor pe întreaga arie de operare în anul 2010; • Tarifele din fiecare localitate vor converge către tariful din Municipiul Timişoara;

Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor anuale atât cu inflaţia cumulată pe ultimul an, cât şi în termeni reali. În Contractul de Delegare a gestiunii este inclus un tabel cu ajustări ale tarifelor în termeni reali necesare pentru a asigura o dezvoltare durabilă a operatorului, realizarea de investiţii pentru a îndeplini cerinţele Directivelor Europene şi accesarea fondurilor de coeziune pentru primii 3 ani, având următoarea formă:

Ajustarea la Tariful unic

2010 %

Ajustare 2011

%

Ajustare 2012

%

Ajustare tarife in termeni reali (tarife fara TVA)

Tarife la Data intrării în

vigoare Lei/m3

Tarif initial

Po Lei/m3

Tarif Unic din

2010 Lei/m3 a n a n+1 a n+2

Apă 1,92

1,92 2,08 3,2 0 0 Timişoara Canal 1,21

1,21 1,53 20,4 20,7 9,6

* Ajustările în termeni reali nu includ inflaţia din perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa pe valoare adăugată. Valorile efective ale preţurilor/tarifelor la Data Intrării în Vigoare pentru toate localităţile se găsesc: pentru apă în ANEXA NR. II. 1 – Preţul pentru Apă din Dispoziţiile Speciale – Partea de Apă, iar pentru canal în ANEXA NR. III. 1 - Preţul pentru Canalizare din Dispoziţiile Speciale – Partea de Canalizare.

Preţurile şi tarifele mai sus menţionate reprezintă o estimare a preţurilor şi tarifelor minime necesare luând în considerare evoluţia viitoare a costurilor de operare şi impactul proiectului de investiţii finanţat din fonduri de coeziune. Aceste tarife pot suferi ajustări şi modificări în funcţie de următoarele elemente: - condiţionalităţile incluse în Memorandumul de finanţare pentru obţinerea finanţării din

fonduri de coeziune sau de la bugetul de stat; - condiţionalităţile incluse în contractul de împrumut pentru co-finanţarea proiectului finanţat

din fonduri de coeziune; - rezultatele proiecţiilor financiare din Planul de Afaceri realizat de Societate obligatoriu până

la data de 1 ianuarie a fiecărui an - impactul strategiilor viitoare de investiţii în conformitate cu Master Planul. Toate aceste majorări se vor face de la preţul/tariful iniţial Po ce este stabilit în cadrul Contractului de Delegare şi care se va aplica de la Data Intrării în Vigoare a Contractului. 8. Părţile convin ca preţurile şi tarifele să fie ajustate la un nivel care nu va fi mai scăzut decât preţul şi tariful în vigoare la data imediat următoare datei ultimei creşteri necesare a preţurilor şi tarifelor, înmulţită cu factorul de ajustare. Preţurile/tarifele vor fi majorate anual nu mai tarziu de 1 iulie şi se vor calcula conform următoarelor formule:

P n+i = P0 x (1+a n) x (1+a n+1) x ….. x (1+a n+i) x Aj Unde: P n+i – preţul la data n+i; Po – preţul iniţial; a n , a n+1 - ajustări în termeni reali a preţului rezultat din Planul de Afaceri la datele ”n” şi “n+1”; a n+i - ajustări în termeni reali a preţului din Planul de Afaceri la data “n+i”; Aj – indicele de ajustarea la inflaţie care se calculează conform următoarei formule:

( ) 121 xINF IPI IPCAj +×=

Unde: IPC - ultimul indice general al preţurilor cunoscut, publicat lunar de Institutul Naţional de Statistică; IPI - indicele general al preţurilor iniţial luat la 01.01.2009 conform datelor Institutului Naţional de Statistică;

34

INF - inflaţia pe perioada de 12 luni înainte de ultimul indice general al preţurilor cunoscut; x - numărul de luni între data ultimului indice general al preţurilor cunoscut şi data intrării în vigoare a noului preţ/tarif; 9. De asemenea, Părţile convin ca: a) preţurile la apa si tarifele la canalizare să fie ajustate în funcţie de modificarea costurilor de exploatare şi de finanţare ale Operatorului, incluzând plata datoriilor şi dobânziilor aferente Contractelor de Împrumut inclusiv Contractelor de Împrumut Internationale, intervenite în legătură cu realizarea de Lucrări de Investiţii din programul aprobat precum şi din necesitatea executării unor Lucrări de Investiţii ca: - Lucrări de Investiţii necesare pentru îndeplinirea programelor impuse de cerinţele privind protecţia mediului; - Lucrări de Investiţii solicitate de Autoritatea Delegantă; - Cofinanţarea unor programe de Lucrări de Investiţii din fonduri atrase de la Uniunea Europeană; b) preţurile la apă si tarifele la canalizare să fie ajustate ori de câte ori se constată o modificare semnificativă a situaţiei iniţiale, componenta de ajustare stabilindu-se în conformitate cu termenii prezentului Contract de Delegare şi cu orice alte mecanisme de ajustare, pentru a lua în considerare, dar nu limitat, următoarele:

i. Modificări ale legislaţiei care influenţează costurile de exploatare, financiare sau activităţile de investiţii ale Operatorului;

ii.Orice modificare a costurilor principalelor materii prime şi materiale care influenţează echilibrul financiar al Operatorului;

iii.Modificări în ce priveşte nivelul impozitelor şi al costurilor sociale ale Operatorului, precum şi costurile derivând din impunerea unor contracte de asigurări;

iv.Modificări ale ratei de schimb valutar; v.Reducerea cantităţilor de apă vândută cu mai mult de 10% în medie pe an.

vi.Cazuri justificate de neacoperire a costurilor de exploatare În toate cazurile de solicitări pentru modificarea structurii şi nivelelor preţurilor şi/sau tarifelor se va aplica metodologia de ajustare şi modificare apreţurilor/tarifelor elaborată de ANRSC şi orice prevederi ale legislaţiei în vigoare precum şi prevederile Contractelor de Împrumut Internaţionale. 10. Prin aplicarea metodologiei de mai sus, la 1 iulie 2010 se va ajunge la aplicarea unui preţ şi tarif unic pentru toate localităţile delegatare, atât la serviciile de apă cât şi la cele de canalizare. 11. În cazul în care o localitate nu are servicii de apă sau de canalizare în prezent, în momentul în care va beneficia de servicii de apă sau de canalizare se va aplica preţul şi/sau tariful unic. 12. În cazul localităţiilor în care situaţia preţurilor şi/sau tarifelor actuale nu este foarte clară sau în cazul în care după începerea operării se constată modificări semnificative în nivelul costurilor de operare comparativ cu evidenţele prezentate înainte de preluare, la cel mult 6 luni de la inceperea operării S.C. AQUATIM S.A. are posibilitatea să modifice strategia de tarifare pe baza costurilor efective înregistrate. 13. Prin acceptarea şi semnarea prezentului Contract de Delegare a gestiunii, Consiliile Locale ale unităţiilor administrativ-teritoriale acceptă acest mecanism de tarifare. 14. Pana la 1 ianuarie a fiecărui an se va actualiza proiecţia financiară a Planului de Afaceri al Operatorului, ce va estima necesitatea de ajustări de preţuri/tarife suplimentare. În cazul în care aceste creşteri de preţuri/tarife suplimentare sunt necesare, Operatorul va pregăti un studiu în acest sens care va fi supus aprobării fiecărei unităţi administrativ-teritoriale prin intermediul

35

Asociaţiei. Preţurile şi tarifele vor include toate costurile ocazionate de sarcinile apărute ulterior semnării Contractului de Delegare a gestiunii. 15. Operatorul are obligaţia de a prezenta Autorităţii Delegante metodologia de calcul a preţurilor/tarifelor de apă şi de canalizare înaintea fiecărei majorări suplimentare. Autoritatea Delegantă are obligaţia ca în termen de 15 zile de la depunerea documentaţiei de către Operator să aprobe noile preţuri şi tarife propuse sau să prezinte eventualele obiecţii la modalitatea de calcul către Operator. În cazul în care Autoritatea Delegantă nu prezintă un răspuns în termenul stipulat se va considera că aceasta a acceptat noile preţuri şi tarife. 16. Conform prevederilor legale, Operatorul va prezenta la ANRSC documentaţia de ajustare a preţurilor şi tarifelor conform legislaţiei în vigoare şi metodologiei de calcul prezentate. 17. În cazul în care Unităţile Administrative Teritoriale şi/sau Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară refuză să permită operatorului să aplice strategia de tarifare conform prezentului Contract de Delegare, acestea sunt obligate să suporte din bugetul propriu pierderea potenţială de venituri ca urmare a acestui lucru. În această situaţie Unităţile Administrative Teritoriale şi/sau Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară sunt obligate să prevadă în bugetul de venituri şi cheltuieli propriu, cu prima rectificare sau cel târziu la adoptarea bugetului nou, sumele de care Operatorul a fost lipsit. Plata acestor sume trebuie facută lunar până la revizuirea deciziei.

Articolul 37 – Obligaţiile Fiscale ale Operatorului

1. Operatorul este supus legislaţiei fiscale şi contabile aplicabile. În baza acestor prevederi, acesta trebuie sa plătească toate impozitele, taxele şi cheltuielile ce-i revin. 2. În ceea ce priveşte legislaţia fiscală, Autoritatea Delegantă va sprijini la obţinerea de facilităţi fiscale preferenţiale pentru impozitele pe bunurile imobile ce aparţin, prin natura sau scopul lor, Autorităţii Delegante, precum şi pentru alte impozite care se reflectă în nivelul preţurilor şi tarifelor. 3. Pentru aplicarea Contractului de Delegare, se prevede expres că: a) Amortizările definite în art. 43 alin. 1 de mai jos sunt deductibile fiscal; b) Provizioanele definite în art. 43 de mai jos nu sunt deductibile fiscal la data semnării prezentului Contract; c) Operatorul recuperează taxa pe valoarea adăugată; d) În situaţia realizării unor proiecte de investiţii cu asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene se vor aplica prevederile legale în vigoare privind constituirea, alimentarea şi utilizarea Fondului de Întreţinere, Înlocuire şi Dezvoltare (IID). 4. Prevederile art. 36 de mai sus legate de preţuri şi tarife au fost stabilite în special în considerarea prevederilor art. 37 alin. 3, care sunt o consecinţă directă a regulilor contabile aplicabile prezentului Contract de Delegare. 5. În consecinţă, în cazul în care prevederile referitoare la fiscalitate din art. 37 alin. 3 nu ar fi incluse explicit sau implicit în reglementările fiscale aplicabile, Autoritatea Delegantă se obligă să dezvolte o astfel de politică şi practică administrativă încât, prin instrucţiuni adecvate, aplicarea prevederilor art. 37 alin. 3 să se facă în conformitate cu legea.

36

6. Toate taxele şi costurile, indiferent de natura lor, trebuie incluse în preţul şi/sau tariful lucrărilor/serviciilor facturate de către Operator. 7. Prevederile art. 37 şi ale articolelor care au legătură cu acesta, menţionate aici, care nu sunt conforme legislaţiei în vigoare la Data Intrării în Vigoare vor fi aplicabile imediat după aprobarea noilor norme legale ce permit aplicarea lor.

Articolul 38 – Cheltuieli pentru ocuparea domeniului public

Operatorului nu i se percep taxe pentru ocuparea domeniului public.

Articolul 39 – Alte costuri, taxe şi suprataxe

1. Introducerea de noi costuri, taxe şi creşterea sau reducerea taxelor şi costurilor existente constituie circumstanţe neprevăzute în sensul art. 63 de mai jos şi vor conduce la negocieri între Operator şi Autoritatea Delegantă privind posibile modificări ale mecanismului de modificare / ajustare a preţurilor şi tarifelor. 2. Redevenţa Redevenţa va fi o sumă egală cu valoarea amortizării mijloacelor fixe delegate de la unitaţile administrativ-teritoriale către S.C. AQUATIM S.A., dacă această amortizare ar fi permisă. Valoarea anuală a redevenţei va fi cel puţin egală cu valoarea serviciului datoriei Operatorului pentru acel an. Operatorul va plăti Autorităţii Delegante o redevenţă în termenii şi condiţiile prevăzute mai jos:

1) Redevenţa va fi o sumă fixă egală cu ____________lei; 2) Redevenţa se va fi plăti în fiecare an de către Operator pentru exerciţiul financiar în curs,

dar numai după Data Intrării în Vigoare şi includerea în preţ/tarif, în tranşe trimestriale plătibile până la data de 15 a ultimei luni din trimestru.

3) Plata Redevenţei va reveni exclusiv Operatorului, iar acesta nu va avea dreptul să considere faptul că Autoritatea Deleganta nu a solicitat efectuarea plăţii ca un motiv pentru neefectuarea de către Operator la timp a plăţilor privind Redevenţa;

4) Valoarea şi scadenţa Redevenţei pot fi modificate prin acordul Părţilor; 5) Redevenţa va reveni Localităţilor semnatare, Proporţional ; 6) În cazul unui transfer către Asociaţie a competenţelor Localităţilor privind Serviciile,

Redevenţa se va plăti Asociaţiei ; 7) În cazul înlocuirii sistemului Redevenţei cu un nou sistem de amortizări şi provizioane,

acest nou sistem va fi automat aplicat prezentului Contract de delegare.

Articolul 40 – Garanţiile oferite de Operator

1. Pentru a asigura buna executare a prezentului Contract de Delegare şi pentru a permite, în toate situaţiile, continuitatea Serviciilor delegate pe întreaga durată a Contractului de Delegare, Autoritatea Delegantă poate solicita Operatorului ca în termen de cel mult 90 de zile de la data semnării Contractului de Delegare să depună, cu titlu de garanţie, o sumă fixă reprezentând o cotă-parte în procent de 5 % din suma obligaţiei de plată datorate de către Operator pentru primul an de exploatare, valabilă pe toată durata contractului.

37

2. Operatorul are dreptul de a substitui Depozitul de Garanţie pentru valoarea Garanţiei actuale oricând pe Durata prezentului Contract de Delegare cu o scrisoare de Garanţie Bancară, la prima cerere, emisă de o instituţie bancară agreată de către Autoritatea Delegantă. 3. Operatorul se obligă în mod irevocabil să asigure valabilitatea acestei garanţii, pe întreaga durată a prezentului Contract de Delegare.

Articolul 41 – Sistemul de Garanţii

1. Autoritatea Delegantă are dreptul să reţină din valoarea Garanţiei, în mod Proporţional, în cazul în care Operatorul nu plăteşte unele sume datorate Autorităţii Delegante în temeiul prezentului Contract de Delegare, în special în cazurile prevăzute în art. 39 alin. 2 pct. 2, art. 51 alin.2 şi art. 57 alin. 6. 2. În cazul executării Garanţiei, Operatorul trebuie să reconstituie în întregime valoarea Garanţiei în termen de 3 luni de la data fiecărei reţineri de către Autoritatea Delegantă sau de către oricare dintre Localităţile semnatare. 3. În cazul în care Operatorul nu reîntregeşte valoarea Garanţiei în termenul prevăzut la alin. 3 de mai sus, Autoritatea Delegantă, după o notificare oficială de 15 (cincisprezece) zile calendaristice, are dreptul să hotărască încetarea Contractului prevăzută în art. 64 de mai jos.

38

CAPITOLUL II – SISTEMUL CONTABIL

Articolul 42 – Principiul separaţiei între activităţi

1. Operatorul se obligă să ţină un sistem de contabilitate general conform normelor legale şi reglementare aplicabile în România privind ţinerea evidenţelor contabile specifice scopului prezentului Contract de Delegare. 2. În cursul Perioadei de Tranziţie, Operatorul trebuie de asemenea să implementeze un sistem operaţional de contabilitate analitică, conform prevederilor art. 29 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.

Articolul 43 – Amortizare şi Provizioane

1. Amortizarea definită conform legislaţiei fiscale, se aplică la valoarea de intrare a unui bun şi se întinde pe întreaga durată de viaţă contabilă a sa. 2. Provizioanele pentru Uzura Morală se aplică tuturor Bunurilor de Retur, care pot sau nu să fie reînnoite, finanţate de Operator. Scopul lor este acela de a permite reconstituirea capitalului investit de către Operator în numele Autorităţii Delegante. Acestea se aplică doar primului bun nou achiziţionat de Operator, cu excluderea acelor bunuri achiziţionate în scopul înlocuirii bunurilor atribuite în administrare şi folosinţă iniţial de către Autoritatea Delegantă. Rata anuală a acestor provizioane, reprezintă raportul dintre valoarea de achiziţie a bunului, pe de o parte, şi numărul de ani rămaşi până la expirarea duratei normale a Contractului de Delegare sau numărul 10 (zece) dacă au rămas mai puţin de 10 (zece) ani până la data respectivă, pe de altă parte. 3. Provizioanele de înlocuire se aplică fiecărui Bun de Retur ce poate fi înlocuit. Acestea se constituie în anticiparea înlocuirii bunului de către Operator. Când bunul este înlocuit, valoarea de achiziţie a bunului este înregistrată în bilanţ la activ şi Provizionul acumulat în bilanţ la pasiv este transferat, după ajustare, în contul „Drepturilor Autorităţii Delegante”, un cont de debit al bilanţului ce priveşte partea Autorităţii Delegante din Bunurilor de Retur fixe. Ajustări vor fi operate fie prin majorarea rezervelor de depreciere ale Provizionului de înlocuire, dacă Provizionul este insuficient, cu un debit ce corespunde contului de profit şi pierderi, fie prin retragerea rezervelor de depreciere din contul Provizionului de înlocuire, dacă acesta este excedentar, cu un credit ce corespunde contului de profit şi pierderi. Deficitul sau excedentul Provizionului de înlocuire este definit astfel: a. pentru bunuri primite de la Autoritatea Delegantă sau finanţate de terţi, ca diferenţă între valoarea de achiziţie a bunului ce rezultă din înlocuire şi valoarea totală a Provizionului acumulat în pasivul bilanţului. b. pentru bunuri finanţate de Operator, ca diferenţă între pe de o parte, diferenţa dintre valoarea de achiziţie a bunului ce rezultă din înlocuire şi cea a bunului înlocuit anterior, şi pe de alta parte, valoarea totală a Provizionului acumulat în pasivul bilanţului.

39

Evoluţia costului de înlocuire previzional al Bunurilor de Retur ce vor fi înlocuite este stabilit prin utilizarea unui index. Aceasta metodă este propusă de Operator şi aprobată de Autoritatea Delegantă. 4. Provizionul pentru Lucrările Planificate de Întreţinere permite repartizarea Lucrărilor Planificate de Întreţinere pe mai mulţi ani, conform regulilor contabile şi legislaţiei fiscale. 5. Durata de Viaţă Tehnică trebuie să fie cea fixată în anexa nr.3 la Dispoziţiilor Speciale – Partea de Apă şi/sau anexa nr. 3 la Dispoziţiilor Speciale – Partea de Canalizare pentru bunurile luate în considerare.

Articolul 44 – Proceduri contabile specifice pentru Bunurile de Retur

Părţile precizează că dispoziţiile prezentului articol se vor aplica în măsura în care prevederile legale aplicabile o vor permite. 1. Bunurile de Retur ce nu pot fi înlocuite Bunurile de Retur transmise în administrarea şi folosinţa Operatorului ce nu pot fi înlocuite de Autoritatea Delegantă sunt înregistrate în contabilitate ca mijloace fixe în activul bilanţului, şi ca „Drepturi ale Autorităţii Delegante” în pasivul bilanţului, sau, dacă acele bunuri sunt finanţate de terţi, în contul de pasiv „Finanţări din partea Terţilor”. Acele bunuri fac obiectul amortizărilor pe perioada Duratei de Viaţă Tehnică, prin deduceri ale rezervelor de depreciere corespunzătoare din contul „Drepturile Autorităţii Delegante”, sau, dacă este cazul, din contul „Finanţări din partea Terţilor”, fără a afecta contul de profit şi pierderi. 2. Bunurile de Retur ce pot fi înlocuite Bunurile de Retur transmise în administrare şi folosinţă Operatorului ce pot fi înlocuite de Autoritatea Delegantă sunt înregistrate în contabilitate ca mijloace fixe în activul bilanţului şi ca „Drepturi ale Autorităţii Delegante” în pasivul bilanţului. Acele Bunuri de Retur fac obiectul: a) unei Amortizări pe parcursul Duratei lor de Viaţă Tehnică, prin deducerea rezervelor aferente deprecierii din contul „Drepturile Autorităţii Delegante” sau, dacă este cazul, din contul „Finanţări din partea Terţilor”, fără să afecteze contul de profit şi pierderi. b) unui Provizion de înlocuire înregistrat în contabilitate în activul bilanţului şi ca o cheltuială în contul de profit şi pierderi. Deprecierea anuală corespunzătoare este egală cu suma dintre valoarea de achiziţie repartizată pe Durata de Viaţă Tehnică pe de o parte şi a variaţiei anuale a valorii de înlocuire previzionate, pe de alta parte. După înlocuire, bunul este transferat în categoria definită la alin. 1 de mai sus sau la alin. 4 de mai jos. La Data Intrării în Vigoare, pentru Bunurile de Retur transmise în administrare şi folosinţă Operatorului de Autoritatea Delegantă, un Provizion de înlocuire iniţial este înregistrat în pasivul

40

bilanţului Operatorului şi înregistrat contabil în Bunurile de Retur pentru a creşte Durata de Viaţă Tehnică reziduală. 3. Bunuri de Retur ce nu pot fi înlocuite, finanţate de Operator Bunurile de Retur ce nu pot fi înlocuite, finanţate de Operator, sunt înregistrate contabil ca mijloace fixe în activul bilanţului, fără a afecta „Drepturile Autorităţii Delegante”. Acele Bunuri de Retur fac obiectul:

a) unui Provizion pentru Uzură Morală înregistrat contabil în activul bilanţului şi ca o cheltuială în contul de profit şi pierderi;

b) unui Provizion pentru depreciere deductibil din „Provizioanele pentru Uzură Morală” din pasiv, fără a afecta contul de profit şi pierderi.

4. Bunuri de Retur ce pot fi înlocuite, finanţate de Operator Bunurile de Retur ce pot fi înlocuite, finanţate de Operator sunt înregistrate contabil ca mijloace fixe în activul bilanţului, fără a afecta „Drepturile Autorităţii Delegante”. Acele Bunuri de Retur fac obiectul: a) unui Provizion pentru Uzură Morală înregistrat contabil în pasivul bilanţului şi ca o cheltuială în contul de profit şi pierderi. b) unui Provizion pentru depreciere înregistrat ca o cheltuială în contul de profit şi pierderi. c) unui Provizion de înlocuire înregistrat contabil în pasivul bilanţului şi ca o cheltuială în contul de profit şi pierderi. Deprecierea anuală corespunzătoare este egală cu variaţia anuală a valorii de înlocuire previzionate. 5. Bunurile de Retur prin accesiune Procedura de înregistrare contabilă a Bunurilor de Retur prin accesiune, astfel cum sunt definite mai sus, este aceeaşi ca pentru Bunurile de Retur finanţate de Operator, conform alin. 3 sau 4 de mai sus. 6. Bunurile de Retur finanţate de Terţi Procedura de înregistrare contabilă a Bunurilor de Retur finanţate de Terţi este aceeaşi ca pentru bunurile atribuite de către Autoritatea Delegantă, conform alin. 1 sau 2 de mai sus.

Articolul 45 – Procedura de înregistrare contabilă a bunurilor Operatorului

Procedura de înregistrare contabilă a Bunurilor de Preluare şi a Bunurilor Proprii este cea prevăzută de legislaţia fiscală şi contabilă aplicabilă societăţilor comerciale.

41

TITLUL III – CONTROLUL SERVICIILOR DELEGATE

Articolul 46 – Întinderea controlului exercitat de Autoritatea Delegantă

1. Autoritatea Delegantă are competenţa generală de exercitare a controlului economic, financiar şi tehnic asupra Operatorului. Operatorul consimte să se supună controlului exercitat de Autoritatea Delegantă în ceea ce priveşte executarea prezentului Contract de Delegare. Controlul este pe de o parte tehnic şi pe de altă parte economico-financiar, ţinând seama de faptul că exercitarea controlului de către Autoritatea Delegantă nu trebuie să aducă atingere autonomiei de gestiune a Operatorului. 2. Autoritatea Delegantă, în conformitate cu prevederile legale şi reglementare aplicabile, stabileşte termenii şi condiţiile de exercitare a controlului său asupra modului de gestiune şi de furnizare de către Operator a Serviciilor delegate. Autoritatea Delegantă poate delega uneia sau mai multor persoane exercitarea, integral sau în parte, a controlului sau să apeleze în acest scop la orice persoană, consultant sau expert, la alegerea sa. În mod special, ori de câte ori consideră că este necesar, Autoritatea Delegantă poate recurge, periodic sau permanent, la expertiză exterioară, prin delegarea, integral sau în parte a atribuţiilor sale de control. Din momentul în care este notificat în legătură cu delegarea şi obiectul acesteia, Operatorul este ţinut de aceleaşi obligaţii privind controlul faţă de expertul exterior ca şi faţă de Autoritatea Delegantă. 3. Autoritatea Delegantă îşi exercită controlul în scopul de a evalua respectarea pe teren şi în evidenţele reale ale Operatorului a obligaţiilor ce-i revin conform prezentului Contract de Delegare, şi, în special, obiectivele de performanţă definite în art. 27- 41 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. 4. Operatorul nu poate sub nici o formă să se prevaleze de acest control sau de oricare dintre prevederile prezentului Contract de Delegare pentru a fi exonerat, integral sau parţial, de obligaţiile ce-i revin conform prezentului Contract de Delegare. 5. Operatorul se angajează să depună toate diligenţele, din proprie iniţiativă, pentru exercitarea controlului de către Autoritatea Delegantă în condiţii normale şi să nu împiedice în nici un fel efectuarea acestui control. 6. Exercitarea atribuţiilor de control de către Autoritatea Delegantă nu poate prejudicia gestiunea sau furnizarea de către Operator a Serviciilor delegate.

Articolul 47 – Monitorizarea gestiunii şi furnizării Serviciilor delegate

1. Controlul asupra gestiunii şi furnizării Serviciilor delegate este asigurat, în numele şi pe seama Autorităţii Delegante, de către Asociaţie. 2. Autoritatea Delegantă îşi exercită controlul şi toate atribuţiile sale conform prevederilor legale şi reglementare ce guvernează activitatea Operatorului, precum şi prezentului Contract de Delegare.

42

3. Pentru a permite Asociaţiei să îşi exercite controlul, Operatorul se angajează să îi pună la dispoziţie orice documente contabile, tehnice sau alte documente oficiale în conformitate cu legislaţia în vigoare şi să îi permită accesul, la faţa locului, la orice evidenţe sau registre în legătură cu furnizarea Serviciilor delegate. Aceasta atribuţie de control a Autorităţii Delegante trebuie exercitată cu respectarea autonomiei de gestiune a Operatorului şi fără a interveni în domeniul deciziilor de conducere şi funcţionării societăţii. 4 - Autoritatea Delegantă poate inspecta la faţa locului sau prin intermediul probelor, prin Asociaţie, astfel cum este menţionat la alin. 1. de mai sus sau, prin delegarea de către Asociaţie a unor experţi independenţi având competenţa necesară, toate conturile Operatorului.

Articolul 48 – Rapoartele Anuale

1. Pentru a permite controlul economic, financiar şi tehnic al Contractului de Delegare, Operatorul se angajează să prezinte anual Autorităţii Delegante următoarele rapoarte: a) cel mai târziu cu 30 (treizeci) de zile înainte de începutul fiecărui exerciţiu financiar, programul activităţilor planificate. În termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile de la începutul anului financiar, Operatorul va prezenta raportul actualizat incluzând preţurile şi tarifele fixate pentru următorul an financiar; b) în termen de o lună de la aprobarea conturilor de către organul decizional al Operatorului, la încheierea anului financiar, un raport de gestiune, un raport tehnic, un raport de performanţă şi planul financiar pe 5 (cinci) ani. 2. Programul activităţilor planificate include şi planul previzional de producţie pentru anul următor, care este transmis Autorităţii Delegante cel mai târziu cu 30 (treizeci) de zile înainte de începutul noului an fiscal şi planul de investiţii inclus în bugetul previzional. 3. Raportul de gestiune include şi bilanţul, contul de profit şi pierderi, planul financiar, raportul de audit, o trecere în revistă a acţiunilor sociale, un tablou sumar al poliţelor de asigurare valabile şi, dacă este cazul, modificările aduse de Operator procedurilor interne de achiziţii publice menţionate în art. 14 alin. 14.3 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. Raportul Anual va cuprinde cel puţin următorii indicatori financiari: debite, credite, necesarul pentru trezorerie. După terminarea Perioadei de Tranziţie Raportul Anual va include o perspectivă dinamică ce va arata evoluţia şi tendinţa facturilor neplătite pentru ultimele perioade, dacă este necesar. În cazul în care Autoritatea Delegantă va considera că indicatorii financiari pot pune în pericol continuitatea afacerii, Operatorul va prezenta un plan de acţiune pentru a îmbunătăţi indicatorii financiari pentru perioada următoare. În cazul în care Operatorul nu reuşeşte să amelioreze situaţia, Autoritatea Delegantă poate hotărî sa preia gestiunea Serviciilor delegate pentru a le asigura continuitatea. 4. Raportul tehnic priveşte separat, pe de o parte apa potabilă şi canalizarea, iar pe de altă parte fiecare grup de Zone Urbane din Aria Delegării. Acest raport va cuprinde următoarele elemente, cu detalii despre evoluţia lor în ultimele patru exerciţii financiare: - numărul de Utilizatori;

43

- volumele facturate; - numărul de Branşamente şi Racorduri cu contor şi fără contor realizate în cursul exerciţiului financiar, pentru fiecare tip şi diametru, pentru apă şi canalizare precum şi investiţiile în legătură cu Branşamentele şi Racordurile noi, conform prevederilor art. 39 alin. 39.2 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună; - lungimea reţelelor; - rezultatul tehnic în ceea ce priveşte producţia şi diferitele modalităţi de transport şi alimentare, cu precizarea obiectivelor de îmbunătăţiri stabilite pentru următorul exerciţiu financiar şi a rezultatelor pentru anul precedent; - statisticile privind întreruperile în furnizarea serviciului şi timpul de aşteptare; - rata Indicatorilor de Performanţă estimată la sfârşitul exerciţiului financiar, conform prevederilor art. 39 alin. 39.2 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. 5. Raportul de performanţă evidenţiază rezultatele gestiunii Utilizatorilor, gestiunii comerciale şi productivităţii, conform criteriilor definite în art. 31, art. 32 şi art. 33 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. 6. Planul financiar pe cinci ani detaliază evoluţia preţurilor/tarifelor şi veniturilor, previziunile pentru costuri şi investiţii pe categorii de lucrări şi planul de finanţare. Acest plan este actualizat anual şi este elaborat în scop informativ. 7. Refuzul Operatorului de a prezenta oricare dintre documentele menţionate în prezentul capitol la termenele prevăzute constituie o încălcare a contractului.

Articolul 49 – Revizuirea la cinci ani

Înainte de încheierea Perioadei de Tranziţie şi a fiecărei perioade de cinci ani ce urmează acesteia, Autoritatea Delegantă verifică rezultatele Operatorului, conform prevederilor Titlului IV din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună. Părţile se întâlnesc pentru a verifica starea Serviciilor delegate, evaluează observaţiile rezultate din controlul efectuat de Autoritatea Delegantă, convin asupra eventualelor penalităţi şi elaborează de comun acord modificările necesare la prezentul Contract de Delegare, în special în ceea ce priveşte preţurile şi tarifele. Autoritatea Delegantă îi va transmite Operatorului comentariile sale cel mai târziu în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii documentului ce prezintă verificarea din cinci în cinci ani. Operatorul îi va răspunde Autorităţii Delegante în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.

Articolul 50 – Finanţarea costurilor cu studiile şi controalele

1. Operatorul poate contribui anual la finanţarea costurilor aferente studiilor şi controalelor pe care Autoritatea Delegantă le-a întreprins prin intermediul unor terţi, în aplicarea prezentului articol, în legătură exclusiv cu furnizarea Serviciilor delegate, până la: (a) 0,2% (zero virgulă doi la sută) din cifra de afaceri a exerciţiului financiar anterior; (b) 0,5% (zero virgulă cinci la sută) din cifra de afaceri a exerciţiului financiar anterior pentru anul în care este programat controlul pe cinci ani definit în art. 49 de mai sus.

44

Procentajele de mai sus sunt stabilite pentru Perioada de Tranziţie precum şi pentru următoarea perioada de cinci ani, la sfârşitul căreia vor fi ajustate de către Autoritatea Delegantă şi Operator, putând fi modificate pentru următoarele perioade, prin acordul Părţilor. 2. Fără a aduce atingere aplicării prevederilor alin.1 de mai sus, finanţarea studiului care, conform prevederilor art. 37 alin. 37.3 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună, trebuie să stabilească metodologia verificărilor întreprinse o dată la cinci ani şi să definească obiectivele Indicatorilor de Performanţă ai Serviciilor delegate pentru sfârşitul Perioadei de Tranziţie, poate fi de asemenea pus în sarcina Operatorului, până la un prag de 0,2 % din cifra de afaceri a exerciţiului financiar anterior Datei Intrării în Vigoare. 3. În limita sumelor ce rezultă din aplicarea alin. 1 şi 2 de mai sus, Operatorul va plăti direct persoanele care efectuează studiile şi controalele, la cererea Autorităţii Delegante.

Articolul 51– Penalităţi Contractuale

1. Penalităţile prevăzute în Titlul IV din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună sunt impuse, dacă este cazul, Operatorului, fără a aduce atingere aplicării art. 64, art. 65 şi art. 66 de mai jos. Operatorul este exonerat de plata Penalităţilor Contractuale, în cazurile prevăzute de art. 70 de mai jos şi în art. 42 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună sau în situaţia în care încălcarea este direct legată de factori care au justificat, din iniţiativa Operatorului, o cerere de aplicare a art. 63 de mai jos. 2. Penalităţile prevăzute la alin. 1 de mai sus sunt sume globale şi pot fi cerute Operatorului imediat. În nici un caz Operatorul nu poate recurge la aceste plăţi în scopul limitării răspunderii sale. Penalităţile se aplică independent de eventualele daune interese. Ele pot fi reţinute de Autoritatea Delegantă sau de oricare dintre Localităţile semnatare din valoarea Garanţiei, conform art. 41 de mai sus. 3. Autoritatea Delegantă răspunde pentru acţiunile nejustificate, care afectează furnizarea Serviciilor delegate şi provoacă prejudicii, îndeosebi în ceea ce priveşte procedurile de aprobare a preţurilor şi tarifelor şi anexele propuse de Operator. În aceste cazuri Autoritatea Delegantă va plăti Operatorului daune interese, fără alte penalităţi.

45

TITLUL IV– DISPOZIŢII FINALE

CAPITOLUL I – DURATA PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE

Articolul 52 – Data Intrării în Vigoare şi Condiţii

Data Intrării în Vigoare a prezentului Contract de Delegare este data la care următoarele Condiţii Suspensive au fost îndeplinite sau se va renunţa la acestea : - angajarea personalului de la operatorii existenţi la Operatorul delegat; - novarea contractelor cu furnizorii şi cu clienţii prin schimbarea operatoriilor existenţi cu Operatorul delegat; - obţinerea / depunerea cererii pentru obţinerea, de către Operator, a Licenţei de operare a Serviciilor, eliberată de Autoritatea de Reglementare; - obţinerea / depunerea cererii pentru obţinerea, de către Operator, a Autorizaţiilor de Mediu; - obţinerea / depunerea cererii pentru obţinerea, de către Operator, a Autorizaţiei de Gospodărire a Apelor de către Operator; - etc ... Notificarea înregistrării oficiale a contractului de către Autoritatea Delegantă va fi efectuată în termen de 10 (zece) zile de la data semnării şi trimisă Operatorului de către Autoritatea Delegantă. În cazul în care depunerea Garanţiei este necesară şi lipsesc Garanţiile astfel cum sunt definite de art. 40 şi art. 41, Părţile iniţiază semnarea Contractului de Garanţie în 30 (treizeci) de zile de la data definită în art. 40 alin.1, anume înregistrarea Operatorului. În cazul în care limita de timp nu este prelungită, prezentul Contract de Delegare va fi anulat aşa cum este specificat în art. 65 de mai jos.

Articolul 53 – Durata şi prelungirea

1 - Prezentul Contract de Delegare este încheiat pe o perioada de 30 (treizeci) de ani de la Data Intrării în Vigoare. Sfârşitul acestei perioade marchează data de expirare normală a prezentului Contract de Delegare. 2 - Prezentul Contract de Delegare poate fi prelungit pentru una sau mai multe perioade, ale căror durate sunt stabilite prin act adiţional la prezentul Contract de Delegare, conform legislaţiei în vigoare. Partea care propune prelungirea prezentului Contract de Delegare trebuie să notifice celeilalte Părţi intenţia sa cu cel puţin 3 (trei) ani înainte de expirarea duratei iniţiale a prezentului Contract de Delegare, sau cu cel puţin cu 1 (un) an înainte de expirarea perioadei de prelungire prealabilă. Lipsa unui răspuns din partea celeilalte Părţi, în decurs de 3 (trei) luni de la data notificării prevăzute la alineatul precedent, care să exprime intenţia sa de a prelungi prezentul Contract de Delegare echivalează cu un refuz al prelungirii propuse.

46

Articolul 54 – Reînnoirea prezentului Contract de Delegare

Dacă legislaţia în vigoare o permite, cu cel puţin 3 (trei) ani înainte de expirarea Contractului de Delegare iniţial, Operatorul trebuie să informeze Autoritatea Delegantă despre intenţia sa de a obţine sau nu reînnoirea prezentului Contract de Delegare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin scrisoare remisă prin curier cu dovadă de primire. Autoritatea Delegantă trebuie să-i comunice Operatorului răspunsul său cel mai târziu după 1 (un) an de la data primirii notificării despre cererea de reînnoire. Lipsa notificării de către Operator sau lipsa răspunsului Autorităţii Delegante privind reînnoirea prezentului Contract de Delegare în termenele prevăzute în alineatele precedente echivalează cu un refuz de reînnoire.

CAPITOLUL II – EXPIRAREA PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE

Articolul 55 – Motive de expirare a Prezentului Contract de Delegare

Prezentul Contract de Delegare expiră fie la data normală prevăzută în art. 53 sau art. 54 de mai sus, fie înaintea acesteia în cazurile prevăzute de art. 59, art. 63-65 sau art. 70 de mai jos.

Articolul 56 – Continuitatea Serviciilor

Indiferent de modul de expirare a prezentului Contract de Delegare, Autoritatea Delegantă este îndreptăţită, în cursul ultimelor 6 (şase) luni ale Contractului de Delegare, să ia toate măsurile necesare pentru a asigura continuitatea Serviciilor şi, în special, toate măsurile utile în vederea facilitării tranziţiei de la prezentul Contract de Delegare la un nou sistem operaţional, fără ca prin aceasta Operatorul să aibă dreptul la vreo indemnizaţie sau compensaţie.

Articolul 57 – Returnarea Bunurilor către Autoritatea Delegantă

1. La data expirării prezentului Contract de Delegare, Autoritatea Delegantă se substituie de drept Operatorului în privinţa tuturor drepturilor sale în legătură cu Bunurile de Retur. 2. La aceeaşi dată, Operatorul trebuie să înapoieze Autorităţii Delegante toate Bunurile de Retur, cu titlu gratuit, bine întreţinute şi în stare de funcţionare în vederea îndeplinirii funcţiilor corespunzătoare până la expirarea Duratei lor de Viaţă Tehnică. 3. Oricare ar fi motivul încetării prezentului Contract de Delegare, Uzura Morală care nu a fost Amortizată constituie o datorie a Autorităţii Delegante faţă de Operator, neimpozabilă din punct de vedere al impozitului pe profit. 4. Oricare ar fi motivul expirării prezentului Contract de Delegare, Provizioanele pentru înlocuire înregistrate în bilanţul Operatorului constituie o datorie a Operatorului faţă de Autoritatea Delegantă.

47

5. Oricare ar fi motivul încetării prezentului Contract de Delegare, deficitul potenţial al investiţiilor contractuale legate de Lucrările de Înlocuire constituie o datorie a Operatorului faţă de Autoritatea Delegantă. Acel deficit apare în cazul unei diferenţe pozitive între valoarea curentă a bugetului contractual prevăzut în art. 21 de mai sus, dacă este cazul ajustat pro rata pentru perioada de timp scursă de la Data Intrării în Vigoare, pe de o parte, şi valoarea actuală a tuturor Lucrărilor de Înlocuire efectuate de la Data Intrării în Vigoare, la care se adaugă Provizioanele de înlocuire înregistrate în bilanţul Operatorului la data expirării, pe de altă parte. 6. Dacă este necesar, se va opera compensaţia între sumele pe care Părţile şi le datorează reciproc, în temeiul prezentului Contract de Delegare şi ca o consecinţă a expirării sale. Autoritatea Delegantă poate pretinde sumele restante ce îi sunt datorate din Garanţie.

Articolul 58 – Luarea în primire a Bunurilor de către Autoritatea Delegantă

1. La data expirării prezentului Contract de Delegare, Autoritatea Delegantă poate (fără a fi obligat să procedeze astfel) să îşi recupereze, integral sau în parte, Bunurile de Preluare, precum şi stocurile necesare gestiunii normale a Serviciilor, în schimbul unei compensaţii. În cazurile de expirare prevăzute în art. 53 şi art. 54 de mai sus şi art. 59 de mai jos, Autoritatea Delegantă va notifica Operatorului intenţia sa de a răscumpăra Bunurile de Preluare cu cel puţin 6 (şase) luni înainte de data expirării şi, în alte cazuri, la data expirării prezentului Contract de Delegare. 2. Valoarea Bunurilor de Preluare este stabilită pe cale amiabilă de către Părţi ori, în cazul în care acest lucru nu este posibil, de către un expert ales de Părţi de comun acord. Dacă Părţile nu ajung la un acord în privinţa numiri expertului se vor aplica corespunzător prevederile art. 69 din prezentul Contract. 3. Termenele şi condiţiile de plată sunt stabilite prin acordul părţilor, iar dacă nu se ajunge la un astfel de acord plata va fi efectuată la data returnării bunurilor, dar nu mai târziu de data expirării prezentului Contract de Delegare

Articolul 59 – Luarea în primire a bunurilor în cazul încetării înainte de termen a prezentului Contract

În cazul încetării înainte de termen a prezentului Contract de Delegare, Operatorul se obligă să pună la dispoziţia Autorităţii Delegante, în stare de funcţionare acceptabilă în vederea îndeplinirii funcţiilor corespunzătoare până la expirarea Duratei lor de Viaţă Tehnică, toate Bunurile de Retur şi Bunurile de Preluare, fără a se aduce prin aceasta atingere aplicării, dacă e cazul, art. 57 şi art. 58 de mai sus.

48

CAPITOLUL III – MODIFICAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE

Articolul 60 – Modificarea de comun acord

Autoritatea Delegantă şi Operatorul pot, oricând, prin act adiţional la prezentul Contract de Delegare, să modifice de comun acord prevederile prezentului Contract de Delegare.

Articolul 61 – Modificarea unilaterală

Pentru motive excepţionale legate de interesul local sau naţional Autoritatea Delegantă poate impune modificări unilaterale ale condiţiilor prezentului Contract de Delegare. În cazul în care aceste modificări îi provoacă prejudicii Operatorului, Autoritatea Delegantă îi va plăti acestuia o despăgubire pentru pierderile sale şi/sau Părţile vor conveni modificări financiare corespunzătoare ale prezentului Contract de Delegare.

Articolul 62 – Modificarea datorată unei schimbări semnificative a condiţiilor economice

1. În situaţia în care, independent de Operator şi de voinţa sa, prevederi legale noi, constrângeri tehnice de orice natură sau, în general, evenimente grave şi neprevăzute, datorate sau nu Autorităţii Delegante, alterează echilibrul economico-financiar al furnizării Serviciilor delegate şi dacă dezechilibrul rezultat nu poate fi remediat prin modificările / ajustările de preţuri şi tarife prevăzute în Titlul III al Dispoziţiilor Speciale – Partea Comună, Părţile convin să renegocieze termenii şi condiţiile Contractului de Delegare, în urma notificării scrise provenind de la oricare dintre Părţi, în scopul revenirii la echilibrul economico-financiar al furnizării Serviciilor delegate. În acest caz, Părţile se angajează să depună toate diligenţele pentru a ajunge la o înţelegere privind modificarea termenilor prezentului Contract de Delegare în termen de 3 (trei) luni de la data notificării prevăzute în alineatul precedent. Acest termen poate fi prelungit cu încă atât o singură dată, la cererea oricăreia dintre Părţi. 2. În cazul unor schimbări semnificative ale condiţiilor economice, astfel cum sunt acestea definite la punctul 1 de mai sus şi până la ajungerea la înţelegerea prevăzută în la punctul 1 de mai sus, Operatorul se angajează să ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura continuitatea Serviciilor delegate, fără a aduce atingere, corelativ obligaţiei de furnizare a mijloacelor adecvate, dreptului său la o dreaptă compensaţie egală cu pierderile suferite în perioada cuprinsă între data notificării schimbării condiţiilor economice şi Data Intrării în Vigoare a modificării Contractuale. 3. În cazul în care, după maximum 6 (şase) luni de la data notificării prevăzute la punctul 1 de mai sus, schimbarea condiţiilor economice nu a fost remediată şi una dintre Părţi consideră că un acord este improbabil, mai ales dacă Operatorul estimează că echilibrul financiar al furnizării Serviciilor delegate este în mod iremediabil distrus, prezentul Contract de Delegare poate înceta prin notificarea scrisă trimisă de oricare dintre Părţi cu cel puţin 30 (treizeci) zile calendaristice în prealabil.

49

În cazul încetării Contractului de Delegare prin aplicarea prezentului articol, fără a aduce atingere aplicării, după caz, a art. 57 şi art. 58 de mai sus, Autoritatea Delegantă va plăti Operatorului o despăgubire egală cu pierderile suferite în perioada cuprinsă între data notificării schimbării condiţiilor economice şi data încetării Contractului de Delegare calculată prin însumarea următoarelor valori: a) produsul dintre numărul de ani rămaşi de la data răscumpărării până la data normală de expirare a prezentului Contract de Delegare, conform art. 53 alin. 1 de mai sus şi media profitului net al Operatorului, rezultat după plata impozitelor, corespunzător anilor trecuţi de la sfârşitul Perioadei de Tranziţie. b) o ajustare ce va ţine cont de variaţiile profitului său; această ajustare, pozitivă în cazul unei creşteri a profiturilor şi negativă în cazul unei scăderi, este egală, pentru prima rată anuală a răscumpărării, cu jumătate din variaţia medie anuală a profiturilor pentru ultimii şapte ani financiari de dinaintea notificării de răscumpărare, pentru a doua rată anuală cu dublul acelei jumătăţi, pentru a treia rată anuală cu triplul, pentru ratele rămase suma menţionată mai sus păstrându-se aceeaşi. în cazul în care personalul nu este reangajat de către Autoritatea Delegantă sau de viitorul Operator, o sumă egală cu diferenţa dintre sumele plătite personalului disponibilizat, conform Codului Muncii, şi Provizioanele pentru pensionare înregistrate în contabilitatea Operatorului

CAPITOLUL IV - MĂSURI ADMINISTRATIVE ŞI PENALITĂŢI

Articolul 63 –Substituirea Operatorului

1. În cazul unor nerespectări frecvente sau unei neexecutări grave ori a unei încălcări grave din partea Operatorului în ceea ce priveşte obligaţiile ce-i incumbă conform prezentului Contract de Delegare, în special dacă ameninţă siguranţa publică sau dacă Serviciile sunt furnizate doar parţial, Autoritatea Delegantă îl va soma pe Operator printr-o notificare scrisă, care va arăta cu precizie care sunt faptele ce-i sunt imputate, să remedieze această situaţie într-un termen fixat, care începe să curgă din ziua primirii notificării şi care nu poate fi mai mare de 10 (zece) zile calendaristice în cazul în care este ameninţată siguranţa publică şi 180 (o sută optzeci) de zile calendaristice în toate celelalte cazuri. 2. Dacă la data expirării termenului fixat în somaţie, Operatorul nu şi-a îndeplinit obligaţiile pe care nu le executase sau le executase necorespunzător, Autoritatea Delegantă poate, pe cheltuiala şi pe riscul Operatorului, sa inceteze prezentul Contract de Delegare si sa atribuie gestiunea Serviciilor unui alt operator 3. Fără efectuarea altor formalităţi, Autoritatea Delegantă sau oricare dintre Localităţile semnatare poate deduce orice cheltuială, necesară punerii în aplicare prezentului articol, din suma Garanţiei specificate în art. 40 şi art. 41 de mai sus.

50

Articolul 64 – Încetarea Contractului de Delegare din vina Operatorului

1. În cazul unei neexecutări serioase şi nejustificate sau a unei încălcări grave din partea Operatorului în îndeplinirea oricăreia dintre obligaţiile ce-i incumbă conform prezentului Contract de Delegare şi, în special, într-unul din următoarele cazuri: a) absenţa depunerii sau furnizării Garanţiei; b) nerespectarea repetată sau prelungită a exigenţelor tehnice aplicabile în furnizarea Serviciilor delegate; c) nerespectarea normelor de siguranţă; d) neglijarea sau întreruperea furnizării Serviciilor delegate din vina Operatorului; e) obstrucţionarea voluntară a controlului exercitat de către Autoritatea Delegantă; f) refuzul de a se supune somaţiilor Autorităţii Delegante, sau în cazul în care, în situaţia unui litigiu, nu se ajunge la un acord ca rezultat al aplicării procedurii prevăzute în art. 68 de mai jos, Autoritatea Delegantă sau oricare dintre Localităţile semnatare îl obligă pe Operator, prin notificare scrisă, în care se arată cu precizie faptele ce-i sunt imputate acestuia, să remedieze situaţia într-un termen rezonabil, adaptat situaţiei, care începe să curgă din ziua primirii notificării fără a putea fi mai mare de 180 (o sută optzeci) de zile calendaristice, cu excepţia unor circumstanţe excepţionale. Termenul de 180 (o sută optzeci) de zile calendaristice prevăzut mai sus poate fi redus la 10 (zece) zile calendaristice în cazul unei neexecutări sau a unei încălcări grave care poate avea un impact imediat asupra siguranţei persoanelor sau a bunurilor afectate Serviciilor delegate sau care poate conduce la întreruperea furnizării acestora. 2. Dacă, la data expirării termenului fixat Operatorului prin notificarea efectuată de către Autoritatea Delegantă, Operatorul nu îşi îndeplineşte obligaţiile pe care nu şi le executase sau le încălcase, Contractul de Delegare poate înceta printr-o a doua notificare transmisă de către Autoritatea Delegantă Operatorului, din vina şi pe cheltuiala şi riscul acestuia din urmă. 3. Încetarea Contractului din culpa Operatorului conduce la excluderea definitivă a Operatorului de la furnizarea Serviciilor, cu obligaţia pentru acesta de a suporta consecinţele financiare ale masurilor luate de Autoritatea Delegantă pentru a asigura continuitatea Serviciilor. În acest scop, Autoritatea Delegantă va asigura furnizarea Serviciilor prin mijloace proprii. Într-un astfel de caz, Autoritatea Delegantă, care a luat locul Operatorului, poate răscumpăra Bunurile Proprii ale Operatorului, la un preţ stabilit de comun acord sau de un expert. În urma unei astfel de încetări a Contractului de Delegare, Părţile vor desemna, acţionând rezonabil, în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data notificării încetării, un auditor independent sau, în situaţia în care nu se poate ajunge la un acord privind un auditor acceptabil, un auditor va fi desemnat de către Preşedintele Camerei Auditorilor din România, în scopul de a stabili o Sumă în caz de Încetare Înainte de Termen care să fie aplicabilă. După determinarea Sumei în caz de Încetare Înainte de Termen, Autoritatea Delegantă va plăti Operatorului Suma în caz de Încetare Înainte de Termen aplicabilă, corespunzătoare culpei Operatorului, mai puţin suma de 10000 Euro care reprezintă prejudicii reparate. Dacă Suma în caz de Încetare Înainte de Termen este inferioară valorii de 10000 Euro, Operatorul va plăti Autorităţii Delegante diferenţa.

51

Părţile convin că din cauza caracterului de unicitate al Delegării este dificilă determinarea cu precizie a valorii prejudiciilor reale sau a pierderilor care ar putea fi suferite de Autoritatea Delegantă ca o consecinţă a încetării Contractului de Delegare din culpa Operatorului. De aceea înţeleg şi convin că:

• Operatorul va suporta pierderile şi prejudiciile datorate neîndeplinirii de către el a obligaţiilor ce-i incumbă;

• Suma de 10000 Euro prevăzută mai sus constituie o reparare a prejudiciului nu o

penalitate şi este estimată în mod corect şi rezonabil;

• asemenea plată reprezintă o estimare a justei despăgubiri pentru pierderile care pot fi anticipate în mod rezonabil ca un rezultat al unei astfel de încetări.

4. Dacă, la expirarea termenului impus Operatorului de oricare dintre Localităţile semnatare, Operatorul nu îndeplineşte obligaţiile specifice privind Serviciile delegate de pe Aria de competenţă teritorială a sa unde acesta nu a respectat obligaţiile sale, această Localitate este îndreptăţită să se retragă din prezentul Contract de Delegare printr-o notificare scrisă adresată Operatorului. Condiţiile unei asemenea retrageri vor fi convenite împreună cu celelalte Localităţi semnatare. În urma unei astfel de retrageri, Localitatea respectivă şi Operatorul vor desemna, acţionând rezonabil în termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data notificării retragerii, un auditor independent sau, în situaţia în care nu se poate ajunge la un acord privind un auditor acceptabil, un auditor va fi desemnat de către Preşedintele Camerei Auditorilor din România, în scopul de a stabili o Sumă în caz de Încetare Înainte de Termen aplicabilă. După determinarea Sumei în caz de Încetare Înainte de Termen, Autoritatea Delegantă va plăti Operatorului Suma în caz de Încetare Înainte de Termen aplicabilă, corespunzătoare culpei Operatorului, mai puţin o sumă, calculată Proporţional, de 10000 Euro care reprezintă prejudicii reparate. Dacă Suma în caz de Încetare Înainte de Termen este inferioară valorii prejudiciului reparat, Operatorul va plăti Localităţii diferenţa.

Articolul 65 – Alte cazuri de încetare a Contractului de Delegare

1. Contractul de Delegare poate înceta imediat în cazul lichidării judiciare, reorganizării judiciare cu sau fără autorizarea continuării activităţii, faliment în ceea ce-l priveşte pe Operator sau legat de aceasta şi în cazul unei schimbări în condiţiile de control al capitalului său de către acţionari faţă de situaţia de la data semnării prezentului Contract de Delegare, dacă acea schimbare ar putea pune în pericol buna furnizare a Serviciilor delegate. Încetarea are loc din vina, pe cheltuiala şi pe riscul Operatorului, în condiţiile prevăzute în art. 64 de mai sus şi cu efectele stabilite în art. 66 de mai jos. 2. Contractul de Delegare poate înceta în cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către Autoritatea Delegantă, prin reziliere de către Operator, cu plata de despăgubiri în sarcina Autorităţii Delegante. Operatorul va avea dreptul (dar nu obligaţia) să rezilieze prezentul Contract în caz de încălcare importantă, de către Autoritatea Delegantă, a oricăreia din obligaţiile sale, asumate în baza prezentului Contract, care are un efect negativ semnificativ asupra

52

drepturilor sau obligaţiilor Operatorului, în baza prezentului Contract. În cazul în care Operatorul are dreptul să rezilieze prezentul Contract, se va aplica mutatis mutandis procedura prevăzută la art. 64 alin. 1 şi 2. 3. Contractul de Delegare va înceta de drept în cazul în care Operatorului i se retrage licenţa de operare emisă de A.N.R.S.C. privind furnizarea/prestarea serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare, sau în cazul în care nu îi mai este prelungită de către A.N.R.S.C. licenţa de operare emisă iniţial după expirarea termenului pentru care a fost acordată. 4. Contractul de Delegare va înceta la dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a sistemului de alimentare cu apa si de canalizare sau în cazul imposibilităţii obiective a Operatorului de a-l exploata, prin renunţare, fără plata unei despăgubiri. 5. În cazul în care interesul naţional sau local o impune, Contractul de Delegare va înceta prin denunţare unilaterală de către Autoritatea Delegantă, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina Autoritatii Delegante.

Articolul 66 – Efectele încetării

1. La data încetării, din orice motiv, a Contractului de Delegare, Operatorul este obligat să pună la dispoziţia Autorităţii Delegante, la cererea acesteia, resursele integrate gestiunii şi furnizării Serviciilor, îndeosebi personalul operaţional şi de control, precum si toate bunurile necesare Serviciilor, pe care le deţine, pentru întreaga perioada necesară implementării unui nou sistem operaţional şi pentru cel puţin 1 (un) an de la data încetării. 2. Toate consecinţele financiare ale operaţiunilor necesare pentru a asigura continuitatea Serviciilor în cursul perioadei în care este implementat un nou sistem operaţional, vor fi bazate pe condiţiile convenite, fără a aduce atingere aplicării, dacă este cazul, a art. 57, art. 58 şi art. 64 de mai sus. 3. Indiferent de orice prevederi contrare din acest Contract, Autoritatea Delegantă şi Operatorul sunt de acord ca, exceptand cazul în care creditorii Operatorului din Contractele de Imprumut Internationale dispun în scris altfel, la încetarea prezentului Contract de Delegare, indiferent de cauza de încetare, înainte de plata în întregime a tuturor şi oricăror datorii ale Operatorului rezultate din sau in legătura cu Contractele de Împrumut Internaţionale, obligaţia de a rambursa în întregime toate sumele creditului, de a plati orice dobandă, comisioane sau orice alte plăţi datorate şi neplatite conform Contractelor de Împrumut Internaţionale vor fi preluate de noul operator de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare care va trebui sa fie acceptabil pentru creditorii Operatorului din Contractele de Împrumut Internaţionale. In cazul in care gestiunea serviciilor nu este incredintata unui alt operator de catre Autoritatea Deleganta, toate obligatiile Operatorului decurgand din Contractele de Imprumut Internationale vor fi preluate de catre Autoritatea Deleganta.

53

CAPITOLUL V – DIVERSE

Articolul 67 – Legislaţia aplicabilă

Acest Contract de Delegare este guvernat, executat şi interpretat în conformitate cu legea română. În cazul controverselor asupra termenilor şi definiţiilor din prezentul Contract de Delegare, Părţile vor folosi termenii şi definiţiile folosite în legislaţia română; când nu exista un astfel de echivalent, se va folosi sensul literal al termenilor şi definiţiilor specificate în prezentul Contract de Delegare. Autoritatea Delegantă şi Operatorul convin că prezentul Contract de Delegare trebuie executat în conformitate cu toate standardele şi normele legale şi reglementare aplicabile, precum şi cu standardele descrise sau menţionate în Dispoziţiile Speciale.

Articolul 68 – Soluţionarea disputelor şi litigiilor

Orice dispută între părţi legată de prezentul Contract de Delegare trebuie negociată în conformitate cu termenii prezentului Contract de Delegare, acordurilor internaţionale şi legislaţiei române. Dacă nu se găseşte o soluţie pe cale amiabilă, disputa va fi soluţionată de instantele judecatoresti competente, potrivit legii.

Articolul 69 – Forţa Majoră

1. Penalităţile stabilite în art. 51, art. 63 şi art. 64 de mai sus şi în Dispoziţiile Speciale nu se aplică dacă cauza nerespectării sau neîndeplinirii este forta majora. Forţa majoră, înseamnă un eveniment imprevizibil şi insurmontabil, independent de controlul Autorităţii Delegante sau a Operatorului, şi în special situaţiile de război civil, cataclisme naturale. 2. În cazul în care survine un eveniment precum cel descris la punctul 1 de mai sus, Operatorul trebuie să ia toate măsurile pentru a asigura continuitatea Serviciilor delegate, până la dispariţia acelui eveniment şi revenirea la condiţii normale de furnizare. Apariţia unui astfel de eveniment dă dreptul Operatorului la o justă compensaţie, în cazul în care prejudiciul nu ar fi compensat de aplicarea art. 62 de mai sus. Dacă problema persistă mai mult de 6 (şase) luni de la data apariţiei evenimentului, fiecare dintre Părţi este îndreptăţită să pună capăt prezentului Contract de Delegare, prin notificare scrisă cu un termen de 30 (treizeci) zile calendaristice, fără a prejudicia aplicarea, dacă este cazul, art. 57 şi art. 58 de mai sus, în caz de Forţă Majoră.

Articolul 70 – Integralitatea prezentului Contract

Prezentul Contract de Delegare, inclusiv Dispoziţiile Speciale şi anexele sale, constituie întreaga bază contractuală de Delegare a gestiunii Serviciilor de către Autoritatea Delegantă Operatorului.

54

Articolul 71 – Sediul

1. Pentru necesităţile prezentului Contract de Delegare: a) Operatorul îşi stabileşte sediul în municipiul Timişoara, str. Gheorghe Lazăr, nr. 11/A, judeţul Timiş. Autoritatea Delegantă poate fi ţinută să ia în considerare modificările acestui sediu doar după 7 (şapte) zile calendaristice de la data primirii notificării corespunzătoare. b) Autoritatea Delegantă îşi stabileşte sediul în municipiul Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, judeţul Timiş.

Articolul 72 – Notificări

1. Orice notificare sau cerere în temeiul prezentului Contract de Delegare trebuie făcută prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau înmânată prin curier cu confirmare de primire. 2. Notificările şi cererile stabilite la punctul 1 de mai sus sunt valide dacă sunt făcute la adresele sediilor. 3. Orice notificare transmisă Autorităţii Delegante în temeiul prezentului Contract de Delegare şi a prelungirii sau efectelor sale este validă dacă se face la următoarea adresă: municipiul Timişoara, B-dul Revoluţiei din 1989, nr. 17, Judeţul Timiş. Autoritatea Delegantă îl va informa pe Operator despre orice schimbare a acestor detalii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, trimisă cu 30 (treizeci) zile calendaristice înainte la adresa sediului său, în atenţia conducătorului organului executiv.

Articolul 73 – Împărţirea responsabilităţilor de mediu între Autoritatea Delegantă şi Operator

Începând cu Data Intrării în Vigoare, Operatorul va fi răspunzător de orice încălcare a prevederilor oricărei Legi referitoare la mediul înconjurător, care apare sau a avut loc după Data Intrării în Vigoare. Operatorul nu va putea fi ţinut responsabil de nici un act, omisiune, fapt sau activitate a Autorităţii Delegante, cauzate anterior Datei Intrării în Vigoare şi care au avut ca rezultat o încălcare sau nerespectare a prevederilor oricărei dispoziţii legale privind mediul înconjurător. Autoritatea Delegantă se obligă să-l despăgubească pe Operator pentru orice astfel de răspundere legată de mediul înconjurător, producerea unui prejudiciu unei terţe persoane, nerespectarea altor prevederi legale.

Articolul 74 – Înregistrarea şi diverse cheltuieli

Prezentul Contract de Delegare, întocmit în _________ exemplare originale, va fi înregistrat de către Operator. Cheltuielile, drepturile şi taxele care pot rezulta din elaborarea şi înregistrarea prezentului Contract de Delegare vor fi suportate de Operator.

55

CAPITOLUL VI – LISTA ANEXELOR

Articolul 75 – Documente anexate prezentului Contract

1. Documentele de mai jos sunt anexate prezentului Contract de Delegare la Data Semnării prezentului Contract:

a) Dispoziţii Speciale – Partea Comună, Dispoziţii Speciale – Partea de Apă, Dispoziţii Speciale – Partea de Canalizare şi anexele lor;

b) Caietul de sarcini; c) Lista bunurilor proprietate publică şi privată, aferente Serviciilor delegate şi care sunt

transmise spre folosinţă Operatorului pe durata Contractului; d) Procesul-verbal de predare-preluare a bunurilor necesare realizării Serviciilor delegate; e) Lista obligaţiilor de natură financiară transferate Operatorului; f) Planul de Investiţii; g) Statutul şi Actul Constitutiv ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-

CanalTimiş; h) Anexa de Condiţii Specifice fiecărei Localităţi semnatare. i) Regulamentele Serviciilor delegate

Încheiat la __________________în ________ exemplare originale.

Pentru

AUTORITATEA DELEGANTĂ

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARĂ APĂ-CANAL TIMIŞ

PREŞEDINTE

CONSTANTIN OSTAFICIUC

Pentru

OPERATOR

SOCIETATEA COMERCIALĂ AQUATIM S.A.

DIRECTOR GENERAL

ILIE VLAICU

56

ANEXE

ANEXA NR. I – DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA COMUNĂ ANEXA NR. II – DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA DE APĂ ANEXA NR. III – DISPOZIŢII SPECIALE – PARTEA DE CANALIZARE ANEXA NR. IV – CAIET DE SARCINI ANEXA NR. V – LISTA SCURTĂ A BUNURILOR PROPRIETATE PUBLICĂ

TRANSMISE SPRE FOLOSINŢĂ OPERATORULUI ANEXA NR. VI – LISTA SCURTĂ A BUNURILOR PROPRIETATE PRIVATĂ

TRANSMISE SPRE FOLOSINŢĂ OPERATORULUI ANEXA NR. V II – PROCESELE-VERBALE DE PREDARE-PRELUARE BUNURI ANEXA NR. VIII – REGULAMENTUL SERVICIILOR DELEGATE ANEXA NR. IX – INDICATORI DE PERFORMANŢĂ RAPORTAŢI ANEXA NR. X - DATELE TEHNICE SI DE IDENTIFICARE A BUNURILOR ADUSE

CA INVESTIŢIE ANEXA NR. XI– TERMENELE DE REALIZARE A INVESTIŢIILOR- Master plan ANEXA NR. XII– INVESTIŢII CARE NU SE AMORTIZEAZĂ PE DURATA

DELEGĂRII- Master plan ANEXA NR. XIII– AVIZELE NECESARE ÎN CAZUL ÎN CARE NU SUNT AFECTATE

BUNURI CU REGIM SPECIAL ANEXA NR. XIV – STANDARDELE DE CALITATE A ACTIVITĂŢILOR ŞI

SERVICIILOR PUBLICE DELEGATE ANEXA NR. XV – BUGETUL MINIM AL LUCRĂRILOR DE ÎNLOCUIRE NECESAR

PE DURATA CONTRACTULUI DE DELEGARE (se va conveni la sfârşitul Perioadei de Tranziţie după inventarierea bunurilor şi se va ajusta la sfârşitul fiecărei perioade de cinci ani) - Master plan

ANEXA NR. XVI – PLANUL DE ACŢIUNE PRIORITAR (se va implementa în Perioada

de Tranziţie şi se va actualiza periodic - Master plan ANEXA NR. XVII – LISTA OBLIGAŢIILOR DE NATURĂ FINANCIARĂ

TRANSFERATE OPERATORULUI

57

ANEXA NR. XVIII – LISTA CONTRACTELOR EXISTENTE TRANSFERATE OPERATORULUI (nu cuprinde obligaţii de natură financiară)

ANEXA NR. XIX – PLANUL DE INVESTIŢII- Master plan ANEXA NR. XX – ACTUL CONSTITUTIV AL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARĂ TIMIŞ ANEXA NR. XXI – STATUTUL ASOCIAŢIEI DE DEZVOLTARE

INTERCOMUNITARĂ TIMIŞ ANEXA NR. XXII– CONDIŢII SPECIFICE ALE FIECĂREI LOCALITĂŢI

58

 • TITLUL I – DISPOZIŢII GENERALE PRIVIND DELEGAREA
  • CAPITOLUL I – DELEGAREA
   • Articolul 2 – Valoarea preambulului şi a anexelor
   • Articolul 3 – Scopul, principii generale şi obiective ale prezentului Contract de Delegare
   • Articolul 4 – Obiectul Contractului
   • Articolul 5 – Serviciile
   • Articolul 6 – Aria Delegării
  • CAPITOLUL II – BUNURILE CONTRACTULUI DE DELEGARE
   • Articolul 7 – Bunurile de Retur
   • Articolul 8 – Sistemul Bunurilor de Retur
   • Articolul 9 – Bunuri de Retur care pot fi reînnoite
   • Articolul 10 – Inventarul Bunurilor de Retur
   • 1. O listă scurtă cu Bunurile de Retur la Data Intrării în Vigoare este inclusă în anexa nr. 2 la Dispoziţiilor Speciale – Partea Comună. O listă detaliată a Bunurilor de Retur ce pot fi reînnoite şi a celor ce nu pot fi reînnoite este inclusă în Registrul Mijloacelor Fixe definit în art. 29 din Dispoziţiile Speciale – Partea Comună.
   • 2. În decurs de 18 luni de la Data Intrării în Vigoare, Autoritatea Delegantă şi Operatorul vor elabora împreună o listă detaliată care să descrie Bunurile de Retur convenite de părţi. Inventarul Bunurilor de Retur trebuie să cuprindă cel puţin următoarele informaţii pentru fiecare bun: număr de inventar, denumirea, amplasarea geografică, dacă pot fi reînnoite sau nu, data achiziţionării, costul de achiziţie, condiţia tehnică, amortizarea, valoarea contabilă netă, valoarea de înlocuire.Ulterior inventarierii şi acordului Părţilor, valoarea contabilă netă a fiecărui bun este înregistrată în contabilitatea Operatorului cel mai târziu în termen de 30 de zile de la data finalizării de către Părţi a listei detaliate privind Inventarului Bunurilor de Retur. Valoarea contabilă netă poate fi modificată datorită uzurii morale sau a capacităţii de funcţionare slabe, prin acordul Părţilor sau, în absenţa acestuia, prin expertiză.
   • Articolul 11 – Grăniţuirea
   • Articolul 12 – Bunuri de Preluare
   • Articolul 13 – Inventarul Bunurilor de Preluare
   • Articolul 14 – Bunurile Proprii
   • Articolul 15 – Sistemul Bunurilor de Preluare şi a Bunurilor Proprii
  • CAPITOLUL III – PĂRŢILE CONTRACTANTE
   • Secţiunea 1 – Drepturile şi Obligaţiile Autorităţii Delegante
   • Articolul 16 – Drepturile Autorităţii Delegante
   • Articolul 17 – Obligaţiile Autorităţii Delegante
   • Secţiunea 2 – Obligaţiile Operatorului
   • Articolul 18 –Principiile de bază ale Serviciilor delegate
   • Articolul 19 – Obligaţia de a încheia contracte de branşare/racordare şi utilizare a serviciilor
   • Articolul 20 – Obligaţii generale privind lucrările
   • Articolul 21 – Obligaţii financiare privind Lucrările de Înlocuire
   • Articolul 22 – Obligaţii specifice în cursul Perioadei de Tranziţie
   • Articolul 23 – Exercitarea drepturilor şi intereselor contractuale ale Părţilor
   • Articolul 24 – Respectarea prevederilor legale
   • Articolul 25 – Responsabilităţile şi asigurările Operatorului
   • Articolul 26 – Obligaţiile faţă de terţi şi contracte cu terţii
   • Secţiunea 3– Drepturile şi atribuţiile Operatorului
   • Articolul 27 – Drepturile Operatorului
   • Articolul 28 – Întinderea exclusivităţii furnizării Serviciilor delegate
   • Articolul 29 – Atribuţiile Operatorului privind lucrările
   • Articolul 30 – Atribuţiile Operatorului privind aprovizionarea sa cu apă brută
   • Secţiunea 4 – Personalul Operatorului şi Politica de Resurse Umane
   • Articolul 31 – Personalul
   • Articolul 32 – Personalul şi pregătirea profesională
   • Articolul 33 – Atribuţiile specifice ale agenţilor Operatorului
  • CAPITOLUL IV – CONTRACTE DE ALIMENTARE CU APĂ CU TERŢII
   • Articolul 34 – Condiţii specifice de producţie
   • Articolul 35 – Continuarea contractelor
 • TITLUL II– SISTEMUL FINANCIAR ŞI SISTEMUL CONTABIL CAPITOLUL 1 – SISTEMUL FINANCIAR
  • Articolul 36 – Preţurile, Tarifele şi alte surse de venit
   • 1. Operatorul este autorizat să furnizeze Utilizatorilor servicii de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile stipulate în Titlul III al Dispoziţiilor Speciale – Partea Comună.
   • Articolul 37 – Obligaţiile Fiscale ale Operatorului
   • Articolul 38 – Cheltuieli pentru ocuparea domeniului public
   • Articolul 39 – Alte costuri, taxe şi suprataxe
   • Articolul 40 – Garanţiile oferite de Operator
   • Articolul 41 – Sistemul de Garanţii
   • Articolul 42 – Principiul separaţiei între activităţi
   • Articolul 43 – Amortizare şi Provizioane
   • Articolul 44 – Proceduri contabile specifice pentru Bunurile de Retur
   • Articolul 45 – Procedura de înregistrare contabilă a bunurilor Operatorului
 • TITLUL III – CONTROLUL SERVICIILOR DELEGATE
  • Articolul 46 – Întinderea controlului exercitat de Autoritatea Delegantă
   • Articolul 47 – Monitorizarea gestiunii şi furnizării Serviciilor delegate
   • Articolul 48 – Rapoartele Anuale
   • Articolul 49 – Revizuirea la cinci ani
   • Articolul 50 – Finanţarea costurilor cu studiile şi controalele
   • Articolul 51– Penalităţi Contractuale
 • TITLUL IV– DISPOZIŢII FINALE
  • CAPITOLUL I – DURATA PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE
   • Articolul 52 – Data Intrării în Vigoare şi Condiţii
   • Articolul 53 – Durata şi prelungirea
   • Articolul 54 – Reînnoirea prezentului Contract de Delegare
  • CAPITOLUL II – EXPIRAREA PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE
   • Articolul 55 – Motive de expirare a Prezentului Contract de Delegare
   • Articolul 56 – Continuitatea Serviciilor
   • Articolul 57 – Returnarea Bunurilor către Autoritatea Delegantă
   • Articolul 58 – Luarea în primire a Bunurilor de către Autoritatea Delegantă
   • Articolul 59 – Luarea în primire a bunurilor în cazul încetării înainte de termen a prezentului Contract
  • CAPITOLUL III – MODIFICAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR PREZENTULUI CONTRACT DE DELEGARE
   • Articolul 60 – Modificarea de comun acord
   • Articolul 61 – Modificarea unilaterală
   • Articolul 62 – Modificarea datorată unei schimbări semnificative a condiţiilor economice
  • CAPITOLUL IV - MĂSURI ADMINISTRATIVE ŞI PENALITĂŢI
   • Articolul 63 –Substituirea Operatorului
   • Articolul 64 – Încetarea Contractului de Delegare din vina Operatorului
   • Articolul 65 – Alte cazuri de încetare a Contractului de Delegare
   • Articolul 66 – Efectele încetării
  • CAPITOLUL V – DIVERSE
   • Articolul 67 – Legislaţia aplicabilă
   • Articolul 68 – Soluţionarea disputelor şi litigiilor
   • Articolul 69 – Forţa Majoră
   • Articolul 70 – Integralitatea prezentului Contract
   • Articolul 71 – Sediul
   • Articolul 72 – Notificări
   • Articolul 73 – Împărţirea responsabilităţilor de mediu între Autoritatea Delegantă şi Operator
   • Articolul 74 – Înregistrarea şi diverse cheltuieli
  • CAPITOLUL VI – LISTA ANEXELOR
   • Articolul 75 – Documente anexate prezentului Contract

Atasament: Indicatori_de_performanta.pdf

ANEXA NR.IX

Trimestrul Nr. crt. INDICATORI DE PERFORMANŢĂ I II II IV 0 1 2 3 4 5

a) numărul de solicitări de branşare/numărul de solicitări de racordare ale utilizatorilor la sistemul public de alimentare cu apă şi/sau de canalizare, diferenţiat pe utilităţi şi pe categorii de utilizatori;

% % % %

1.1

b) numărul de solicitări la care intervalul de timp, dintre momentul înregistrării cererii de branşare/racordare a utilizatorului, până la primirea de către acesta a avizului de branşare/racordare, este mai mic de 15/30/60 zile calendaristice.

% % % %

a) numărul de contracte încheiate, pe categorii de utilizatori, raportat la numărul de solicitări % % % %

b) procentul din contractele de la lit. a) încheiate în mai puţin de 30 zile calendaristice % % % %

1.2

c) numărul de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale rezolvate în 30 zile

% % % %

a) numărul anual de contoare montate, ca urmare a solicitărilor, raportat la numărul de solicitări, pe tipuri de apă furnizată

% % % %

b) numărul anual de contoare montate, raportat la numărul total de utilizatori fără contor % % % %

c) numărul anual de reclamaţii privind precizia contoarelor raportat la numărul total de contoare, pe tipuri de apă furnizată şi categorii de utilizatori

% % % %

d) ponderea din numărul de reclamaţii de la lit. c) care sunt justificate % % % %

e) procentul de solicitări de la lit. c) care au fost rezolvate în mai puţin de 8 zile % % % %

f) numărul de sesizări privind parametrii apei furnizate raportat la numărul total de utilizatori % % % %

1.3

g) cantitatea de apă furnizată raportată la numărul total de locuitori de tip casnic deserviţi

l/om zi

l/om zi l/om zi l/om zi

a) numărul de reclamaţii privind facturarea raportat la numărul total de utilizatori % % % %

b) procentul de reclamaţii de la lit. a) rezolvate în termen de 10 zile % % % %

c) procentul din reclamaţiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi justificate % % % %

1.4

d) valoarea totală a facturilor încasate raportată la. valoarea totală a facturilor emise % % % %

1.5 1.5.1

1

a) numărul de întreruperi neprogramate anunţate, pe categorii de utilizatori;

nr. nr. nr. nr.

b) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile neprogramate anunţate raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori

% % % %

c) durata medie a întreruperilor raportate la 24 ore pe categorii de utilizatori % % % %

d) numărul de întreruperi accidentale pe categorii de utilizatori

nr. nr. nr. nr.

e) numărul de utilizatori afectaţi de întreruperile accidentale raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori

% % % %

• numărul de întreruperi programate nr. nr. nr. nr. nr. • durata medie a întreruperilor programate raportată

la 24 ore % % % % %

• numărul de utilizatori afectaţi de aceste întreruperi raportat la total utilizatori, pe categorii de utilizatori

% % % % %

1.5.2

d) numărul de întreruperi cu durata programată depăşită raportat la total întreruperi programate, pe categorii de utilizatori.

% % % % %

a) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea/prestarea serviciilor pentru neplata facturii raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de servicii

% % % % %

b) numărul de contracte reziliate pentru neplata serviciilor furnizate raportat la număr total de utilizatori, pe categorii de utilizatori şi pe tipuri de servicii

% % % % %

c) numărul de întreruperi datorate nerespectării prevederilor contractuale, pe categorii de utilizatori , tipuri de servicii şi clauze contractuale nerespectate

nr. nr. nr. nr. nr.

1.5.3

d) numărul de utilizatori cărora li s-a întrerupt furnizarea serviciilor, realimentaţi în mai puţin de 3 zile, pe categorii de utilizatori şi tipuri de servicii

a) numărul de reclamaţii privind parametrii de calitate ai apei furnizate raportat la număr total utilizatori, pe tipuri de utilizatori şi tipuri de apă furnizată (potabilă sau industrială) şi parametrii reclamaţi

% % % % %

b) procentul din reclamaţiile de la lit. a) care s-au dovedit a fi din vina operatorului % % % % %

c) valoarea despăgubirilor plătite de operator, pentru nerespectarea condiţiilor şi parametrilor de calitate stabiliţi în contract, raportată la valoarea facturată, pe tipuri de servicii şi categorii de utilizatori

% % % % %

1.6

d) numărul de reclamaţii privind gradul de asigurare în funcţionare raportat la numărul total de utilizatori

% % % % %

1.7

2

a) numărul de sesizări scrise, altele decât cele prevăzute la celelalte articole, în care se precizează că este obligatoriu răspunsul operatorului, raportat la total sesizări

% % % % %

b) procentul din totalul de la lit. a) la care s-a răspuns într-un termen mai mic de 30 de zile calendaristice.

% % % % %

2

a) pierderea de apă în reţea exprimată ca raport între cantitatea de apă furnizată şi cea intrată în sistem. % % % % %

b) gradul de extindere al reţelei exprimat ca raport între lungimea reţelei dată în funcţiune la începutul perioadei luate în calcul şi cea de la sfârşitul perioadei luate în calcul

% % % % %

c) consumul specific de energie electrică pentru furnizarea apei, calculat ca raport intre cantitatea totală de energie consumată trimestrial/anual pentru funcţionarea sistemului şi cantitatea de apă furnizată.

kWh /m3

kWh /m3

kWh /m3

kWh /m3

kWh /m3

d) durata zilnică de alimentare cu apă calculată ca raport între numărul mediu zilnic de ore în care se asigură apă la utilizator şi 24 ore, pe categorii de utilizatori

% % % % %

e) gradul de acoperire exprimat ca raport între lungimea reţelei de distribuţie şi lungimea totală a străzilor

% % % % %

2.1

f) gradul de contorizare exprimat ca raport între numărul de utilizatori care au contoare la branşament şi numărul total de utilizatori

% % % % %

PENTRU SISTEMUL DE CANALIZARE a) gradul de deservire exprimat ca raport între

lungimea reţelei de canalizare şi lungimea totală a străzilor

% % % % %

b) gradul de extindere al reţelei de canalizare exprimat ca raport între lungimea străzilor cu sistem de canalizare dată în funcţiune la începutul perioadei luate în calcul şi cea de la sfârşitul perioadei luate în calcul

% % % % %

2.2

c) consumul specific de energie electrică pentru evacuarea şi epurarea apelor uzate, calculat ca raport între cantitatea totală de energie electrică consumată trimestrială/anuală pentru asigurarea serviciului şi cantitatea de apă uzată evacuată

kWh /m3

kWh /m3

kWh /m3

kWh /m3

kWh /m3

3

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2009-

Referat privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara

Având în vedere: Noile prevederi ale Legilor nr. 51/2006 şi 241/2006, introduse prin OUG nr. 13/2008, care constituie

baza legală din legislaţia română pentru atribuirea directă a contractului de delegare a gestiunii, ca o excepţie de la procedurile concurenţiale, în cazurile expres prevăzute de aceste articole şi cu respectare condiţiilor impuse de acestea, ca o aplicare a regulilor „in-house”. Conform acestor noi prevederi legale, prin derogare de la procedurile concurenţiale, contractul de delegare a gestiunii poate fi atribuit direct operatorilor regionali (ROC) înfiinţaţi de unităţi administrativ-teritoriale care sunt membre ale unei ADI cu obiect de activitate servicii de utilităţi publice, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:

a) unităţile administrativ-teritoriale membre ale unei ADI cu obiect de activitate servicii de utilităţi publice, ca acţionari ai operatorului regional exercită prin intermediul ADI un control direct şi o influenţă dominantă asupra deciziilor strategice ale operatorului regional legate de serviciul furnizat/prestat (în acest caz serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare), similar cu controlul exercitat asupra propriilor lor structuri în situaţia unei gestiuni directe;

b) operatorul regional, în calitate de delegat, desfăşoară exclusiv activităţi în sectorul furnizării de servicii comunitare de utilităţi publice (în cazul de faţă serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare conform Legii nr. 241/2006), destinate satisfacerii nevoilor de interes public general ale utilizatorilor în aria de competenţă teritorială a unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei;

c) capitalul social al operatorului regional este deţinut integral de unităţi administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei; participarea capitalului privat la capitalul operatorului regional este exclusă. Procesul de regionalizare reprezentând baza pentru crearea operatorului regional (ROC) este un

element crucial în realizarea obiectivelor de investiţii pentru reînnoirea, extinderea, exploatarea şi întreţinerea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare în vederea conformării acestui sector cu obiectivele aferente stabilite pentru 2015 şi 2018.

Înfiinţarea Asociaţiilor de Dezvoltare Intercomunitară, a operatorilor regionali şi implicit delegarea gestiunii serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare către aceştia constituie un proces esenţial pentru asigurarea respectării in termenii stabiliti a Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană şi de asemenea pentru dezvoltarea capacităţii de absorbţie a fondurilor şi de implementare a viitoarelor proiecte de investiţii.

În iulie 2007 s-a infinţat operatorul regional SC AQUATIM SA prin reorganizarea regiei autonome în societate comercială, având ca acţionari Timişoara, jud Timiş, Jimbolia şi Deta. Pentru accesarea fondurilor de coeziune Ministerul Mediului a impus folosirea unui Act constitutiv cadru pentru operatorul regional, motiv pentru care a fost nevoie de act adiţional la Actul Constitutiv al SC AQUATIM SA. De asemenea actul aditional aduce modificari la actionaratul SC AQUATIM SA, in sensul că următoarele localităţi: Sânnicolau Mare, Ciacova, Gătaia, Buziaş, Rtecaş, Făget, Ghiroda şi Săcălaz vor participa la capitalul social al societăţii comerciale.

În martie 2008 s-a înfiinţat Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Timis având ca asociaţi 42 de localităţi şi jud. Timiş. Prin HG855/2008 s-a impus un Act Constitutiv cadru şi un Statut cadru pentru Asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară şi personalizarea denumirii pe utilităţi. Asfel noua denumire este Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. De asemenea încă 16 localităţi şi-au manifestat dorinţa de a deveni asociaţi. Toate acestea au determinat modificarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei prin Acte Adiţionale.

Cea de-a treia condiţie obligatorie pentru accesarea Fondurilor de Coeziune este existenţa Contractului de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare semnat de către SC AQUATIM SA şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş în numele şi pe seama membrilor Asociaţiei. Pentru aceasta este nevoie de aprobarea lui împreună cu Anexele (Caietul de sarcini, Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului, etc.) care fac parte din integrantă din Contractul de Delegare în toate Consiliile Locale membre ale Asociaţiei.

În concluzie, propunem aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de

canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara. La momentul intrării în vigoare a noului act contract, vechiul contract de concesiune îşi încetează efectele juridice.

VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, MARIUS ONEŢIU IOAN ZUBAŞCU

AVIZAT JURIDIC,

Red. / Dact. : C.C. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1

 • În concluzie, propunem aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara. La momentul intrării în vigoare a noului act contract, vechiul contract de concesiune îşi încetează efectele juridice.

Atasament: Act_constitutiv.pdf

1

Act adiţional Nr……./………….2009 la ACTUL CONSTITUTIV al „ASOCIAŢIEI de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TIMIŞ”

actualizat la data de …………2009 ACTUL CONSTITUTIV al

„ASOCIAŢIEI de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ-CANAL TIMIŞ”

actualizat la data de …………2009

I. ASOCIAŢII:

1. Judeţul Timiş, prin Consiliul Judeţean Timiş reprezentat de D-l Constantin

Ostaficiuc, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. …….din ……. ;

2. Municipiul Timişoara, prin Consiliul Local al municipiului Timişoara, reprezentat de domnul Ciuhandu Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ……. din ………….;

3. Oraşul Jimbolia, prin Consiliul Local al oraşului Jimbolia, reprezentat de domnul Kaba Gabor, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. ;

4. Oraşul Deta, prin Consiliul Local al oraşului Deta, reprezentat de domnul Roman Petru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …………din………..;

5. Oraşul Sannicolau Mare, prin Consiliul Local al oraşului Sannicolau Mare, reprezentat de domnul Groza Dănuţ, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ….. din ………..;

6. Oraşul Recaş, prin Consiliul Local al oraşului Recaş, reprezentat de domnul Paşca Marinel , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. ;

7. Oraşul Făget, prin Consiliul Local al oraşului Făget, reprezentat de domnul Avram Marcel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr…….din ……. ;

8. Oraşul Ciacova, prin Consiliul Local al oraşului Ciacova, reprezentat de domnul Filip Petru, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. ………. din …………..;

9. Oraşul Gătaia, prin Consiliul Local al oraşului Gătaia, reprezentat de domnul Şargan Iosif, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. ;

10. Oraşul Buziaş, prin Consiliul Local al oraşului Buziaş, reprezentat de domnul Ilaş Alger Viorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. ;

11. Comuna Sacoşu Turcesc, prin Consiliul Local al comunei Sacoşu Turcesc reprezentat de domnul Koller Gabriel Adrian, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.6 din 31.01.2008.

12. Comuna Sînmihaiu Român, prin Consiliul Local al comunei Sînmihaiu Român reprezentat de domnul Bara Viorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr………… din …………..

2

13. Comuna Beba Veche, prin Consiliul Local al comunei Beba Veche reprezentat de domnul Bohancanu Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

14. Comuna Satchinez, prin Consiliul Local al comunei Satchinez reprezentat de domnul Ion Dan Florin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local …….din ……. .

15. Comuna Racoviţa, prin Consiliul Local al comunei Racoviţa reprezentat de domnul Nanu Ion, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local …….din ……. .

16. Comuna Uivar, prin Consiliul Local al comunei Uivar reprezentat de domnul Vajda Pavel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

17. Comuna Moşniţa Nouă, prin Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă reprezentat de domnul Sorincău Ioan, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

18. Comuna Comloşu Mare, prin Consiliul Local al comunei Comloşu Mare reprezentat de domnul Ovidiu Ştefănescu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

19. Comuna Becicherecu Mic, prin Consiliul Local al comunei Becicherecul Mic reprezentat de domnul Buzatu Constantin, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

20. Comuna Curtea, prin Consiliul Local al comunei Curtea reprezentat de domnul Ioan Unguraş, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

21. Comuna Bethausen, prin Consiliul Local al comunei Bethausen reprezentat de domnulLihoni Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

22. Comuna Criciova, prin Consiliul Local al comunei Criciova reprezentat de domnul Petrovici Ioan Viorel , în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

23. Comuna Cenei, prin Consiliul Local al comunei Cenei reprezentat de doamnul Ilaş Gabriel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

24. Comuna Variaş, prin Consiliul Local al comunei Variaş reprezentat de domnul Horj Vasile, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

25. Comuna Ghilad, prin Consiliul Local al comunei Ghilad reprezentat de domnul Guran Cornel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

26. Comuna Săcălaz, prin Consiliul Local al comunei Săcălaz reprezentat de domnul Todaşcă Ilie, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

27. Comuna Şag, prin Consiliul Local al comunei Şag reprezentat de domnul Oprea Venus, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

28. Comuna Ghiroda, prin Consiliul Local al comunei Ghiroda reprezentat de domnul Cadariu Vasile Dorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

3

29. Comuna Pişchia, prin Consiliul Local al comunei Pişchia reprezentat de domnul Sas Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

9. Comuna Ştiuca, prin Consiliul Local al comunei Ştiuca reprezentat de domnul Bejera Vasile , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

10. Comuna Bucovăţ, prin Consiliul Local al comunei Bucovăţ reprezentat de domnul Jivan Tiberiu Ionel, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Dispoziţia Primarului nr. …….din ……. .

11. Comuna Banloc, prin Consiliul Local al comunei Banloc reprezentat de domnul Toţa Cornel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

12. Comuna Parţa, prin Consiliul Local al comunei Parţa reprezentat de domnul Petricaş Mihai, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

13. Comuna Coşteiu, prin Consiliul Local al comunei Coşteiu reprezentat de domnul Dan Ioan, în calitate de promotor local, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

14. Comuna Cenad, prin Consiliul Local al comunei Cenad reprezentat de domnul Crăciun Nicolae, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din …….

15. Comuna Liebling, prin Consiliul Local al comunei Liebling reprezentat de domnulMunteanu Ioan Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

16. Comuna Denta, prin Consiliul Local al comunei Denta reprezentat de domnul Iacob Slavolub, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

17. Comuna Foeni, prin Consiliul Local al comunei Foeni reprezentat de domnul Cizmaş Miomir Dobrivoi, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

18. Comuna Mănăştiur, prin Consiliul Local al comunei Mănăştiur reprezentat de domnul Curuti Ionel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

19. Comuna Checea, prin Consiliul Local al comunei Checea reprezentat de domnul Birdean Dorin Liviu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

20. Comuna Fibiş, prin Consiliul Local al comunei Fibiş reprezentat de domnul Carcea Gheorghe Dorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

21. Comuna Nădrag, prin Consiliul Local al comunei Nădrag reprezentat de domnul Muntean Liviu, în calitate de primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din …….

22. Comuna Victor Vlad Delamarina, prin Consiliul Local al comunei Victor Vlad Delamarina reprezentat de domnul Sima Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

23. Comuna Giulvăz, prin Consiliul Local al comunei Giulvăz reprezentat de domnul Cristeti Florentin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

Formatted: Bullets and Numbering

4

24. Comuna Giarmata, prin Consiliul Local al comunei Giarmata reprezentat de domnul Delvai Ioan, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

25. Comuna Lovrin, prin Consiliul Local al comunei Lovrin reprezentat de domnul Graur Vasile, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

26. Comuna Teremia Mare, prin Consiliul Local al comunei Teremia Mare reprezentat de domnul Săntean Cosmin Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

27. Comuna Tomnatic, prin Consiliul Local al comunei Tomnatic reprezentat de domnul Miculescu Dănuţ, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

28. Comuna Saravale, prin Consiliul Local al comunei Saravale reprezentat de domnul Liviu Petrişor, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

29. Comuna Giroc, prin Consiliul Local al comunei Giroc reprezentat de domnul Iosif-Ionel Toma, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

30. Comuna Gottlob, prin Consiliul Local al comunei Gottlob reprezentat de domnul Nastor Gheorghe, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

31. Comuna Sâmpetru Mare, prin Consiliul Local al comunei Sâmpetru Mare reprezentat de domnul Popovici Viorel, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

32. Comuna Balinţ, prin Consiliul Local al comunei Balinţ reprezentat de domnul Craşovan Dănuţ, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

33. Comuna Jebel, prin Consiliul Local al comunei Jebel reprezentat de domnul Dr. Bociu Sabin, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

34. Comuna Voiteg, prin Consiliul Local al comunei Voiteg reprezentat de domnul Marinescu Turo , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

35. Comuna Periam, prin Consiliul Local al comunei Periam reprezentat de doamna Rodica Boancăş, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

36. Comuna Peciu Nou, prin Consiliul Local al comunei Peciu Nou reprezentat de domnul Fărcălău Ioan , în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

37. Comuna Traian Vuia, prin Consiliul Local al comunei Traian Vuia reprezentat de domnul Barboni Iosif-Valeriu, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr. …….din ……. .

38. Comuna Tomeşti, prin Consiliul Local al comunei Tomeşti reprezentat de domnul Cernescu Eugen Miron, în calitate de Primar, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local nr.___ din _____.

s-au asociat şi au înfiinţat Asociaţia de dezvoltare intercomunitară de utilităţi publice pentru serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare. „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş” (denumită în continuare Asociaţia), în conformitate cu prevederile Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001,

5

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005. II. DENUMIREA Denumirea asociaţiei este „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş” (denumită în continuare „Asociaţia”), conform dovezii nr. ………. din …………., eliberată de Ministerul Justiţiei privind disponibilitatea denumirii Asociaţiei. III. SEDIUL Sediul Asociaţiei este în Timişoara B-dul Revoluţiei din 1989 Nr.17 IV. DURATA Asociaţia se constituie pe o durată nedeterminată începând cu data înscrierii în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor aflat la grefa judecătoriei Timişoara. V. VOINŢA DE ASOCIERE / SCOPUL ASOCIAŢIEI (1) Prin semnarea prezentului act constitutiv, asociaţii îşi exprimă voinţa de a se asocia în cadrul ,,Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş", constituită în scopul înfiinţării, organizării, reglementării, finanţării, exploatării, monitorizării şi gestionării în comun a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare (denumit în continuare Serviciul) pe raza de competenţă a unităţilor administrativ-teritoriale membre, precum şi realizarea în comun a unor proiecte de investiţii publice de interes zonal sau regional, destinate înfiinţării, modernizării şi/sau dezvoltării, după caz, a sistemelor de utilităţi publice aferente Serviciului pe baza strategiei de dezvoltare a acestuia. (2) Forma de gestiune a Serviciului va fi gestiunea delegată, care se va realiza în baza unui contract de delegare a gestiunii, atribuit operatorului regional conform prevederilor Legii nr. 51/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale legilor speciale aplicabile. VI. PATRIMONIUL ASOCIAŢIEI Patrimoniul iniţial al Asociaţiei este de 43.000 Lei, constituit din contribuţia în numerar în valoare de 1.000 Lei a fiecaruia din primii asociaţi. Nu a fost constituit aport în natură. Patrimoniul Asociaţiei se majorează cu 16.000 Lei, constituit din contribuţia în numerar în valoare de 1.000 Lei a fiecăruia din noii asociaţi. Nu a fost constituit aport în natură. Patrimoniul actualizat al Asociaţiei este în suma totala de 59.000 Lei constituit din contribuţii în numerar ale asociaţilor, conform Anexei nr. 1 care face parte integranta din prezentul Act Constitutiv.

6

Sursele de venit ale Asociaţiei sunt următoarele: a) contribuţiile asociaţilor la formarea patrimoniului iniţial, cotizaţiile asociaţilor şi alte contribuţii de la bugetele locale ale unităţilor administrativ-teritoriale membre; b) dobânzile rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiţiile legii; c) donaţii, sponsorizări sau legate; d) orice alte surse de venituri prevăzute de lege sau de statutul Asociaţiei. (4) Asociaţia nu are calitatea de operator şi nu va desfăşura activităţi economice. VII. PRIMELE ORGANE DE CONDUCERE, ADMINISTRARE ŞI

CONTROL

Conducerea Asociaţiei Adunarea Generală este organul de conducere al Asociaţiei, format din toţi reprezentanţii desemnaţi de Autorităţile Locale. Sunt numiţi în calitate de membri ai Adunări Generale: Dl. Constantin Ostaficiuc , numit de Consiliul Judeţean Timiş Dl Ciuhandu Gheorghe , numit de Consiliul Local al Municipiului Timişoara Dl. Kaba Gabor , numit de Consiliul Local al Oraşului Jimbolia Dl. Roman Petru, numit de Consiliul Local al Oraşului Deta Dl. Groza Dănuţ , numit de Consiliul Local al Oraşului Sannicolau Mare Dl. Paşca Marinel, numit de Consiliul Local al Oraşului Recaş Dl. Avram Marcel, numit de Consiliul Local al Oraşului Făget Dl. Filip Petru, numit de Consiliul Local al Oraşului Ciacova Dl. Şargan Iosif, numit de Consiliul Local al Oraşului Gătaia Dl. Ilaş Alger Viorel, numit de Consiliul Local al Oraşului Buziaş Dl. Koller Gabriel Adrian, numit de Consiliul Local al Oraşului Sacoşu Turcesc Dl. Bara Viorel, numit de Consiliul Local al Comunei Sînmihaiu Român Dl. Bohancanu Ioan, numit de Consiliul Local al Comunei Beba Veche Dl. Ion Dan Florin, numit de Consiliul Local al Comunei Satchinez Dl. Nanu Ion, numit de Consiliul Local al Comunei Racoviţa Dl. Vajda Pavel, numit de Consiliul Local al Comunei Uivar Dl. Sorincău Ioan, numit de Consiliul Local al Comunei Moşniţa Nouă Dl. Ovidiu Ştefănescu, numit de Consiliul Local al Comunei Comloşu Mare Dl. Buzatu Constantin, numit de Consiliul Local al Comunei Becicherecu Mic Dl. Ioan Unguraş, numit de Consiliul Local al Comunei Curtea Dl. Lihoni Ioan, numit de Consiliul Local al Comunei Bethausen Dl. Petrovici Ioan Viorel, numit de Consiliul Local al Comunei Criciova Dl. Ilaş Gabriel, numit de Consiliul Local al Comunei Cenei Dl. Horj Vasile, numit de Consiliul Local al Comunei Variaş Dl. Guran Cornel, numit de Consiliul Local al Comunei Ghilad Dl. Todaşcă Ilie, numit de Consiliul Local al Comunei Săcălaz Dl. Oprea Venus, numit de Consiliul Local al Comunei Şag Dl. Cadariu Vasile Dorel, numit de Consiliul Local al Comunei Ghiroda

7

Dl. Sas Ioan, numit de Consiliul Local al Comunei Pişchia Dl. Bejera Vasile, numit de Consiliul Local al Comunei Ştiuca Dl.Jivan Tiberiu Ionel, numit de Consiliul Local al Comunei Bucovăţ Dl. Toţa Cornel, numit de Consiliul Local al Comunei Banloc Dl. Petricaş Mihai, numit de Consiliul Local al Comunei Parţa Dl. Dan Ioan, numit de Consiliul Local al Comunei Coşteiu Dl. Crăciun Nicolae, numit de Consiliul Local al Comunei Cenad Dl. Munteanu Ioan Gheorghe, numit de Consiliul Local al Comunei Liebling Dl. Iacob Slavolub, numit de Consiliul Local al Comunei Denta Dl. Cizmaş Miomir Dobrivoi, numit de Consiliul Local al Comunei Foeni Dl. Curuti Ionel, numit de Consiliul Local al Comunei Mănăştiur Dl. Birdean Dorin Liviu, numit de Consiliul Local al Comunei Checea Dl. Carcea Gheorghe Dorel, numit de Consiliul Local al Comunei Fibiş Dl. Muntean Liviu, numit de Consiliul Local al Comunei Nădrag Dl. Sima Ioan, numit de Consiliul Local al Comunei Victor Vlad Delamarina Dl. Cristeti Florentin, numit de Consiliul Local al Comunei Giulvăz Dl. Delvai Ioan, numit de Consiliul Local al Comunei Giarmata Dl. Graur Vasile, numit de Consiliul Local al Comunei Lovrin Dl. Săntean Cosmin Gheorghe, numit de Consiliul Local al Comunei Teremia Mare Dl. Miculescu Dănuţ, numit de Consiliul Local al Comunei Tomnatic Dl. Liviu Petrişor, numit de Consiliul Local al Comunei Saravale Dl. Iosif-Ionel Toma, numit de Consiliul Local al Comunei Giroc Dl. Nastor Gheorghe, numit de Consiliul Local al Gottlob Dl. Popovici Viorel, numit de Consiliul Local al Comunei Sâmpetru Mare Dl. Craşovan Dănuţ, numit de Consiliul Local al Comunei Balinţ Dl. Bociu Sabin, numit de Consiliul Local al Comunei Jebel Dl. Marinescu Turo, numit de Consiliul Local al Comunei Voiteg Dna Boancăş Rodica numită de Consiliul Local al Comunei Periam Dl.Fărcălău Ioan numit de Consiliul Local al Comunei Peciu Nou Dl Barboni Iosif-Valeriu numit de Consiliul Local al Comunei Traian Vuia Dl Cernescu Eugen Miron numit de Consiliul Local al Comunei Tomeşti Adunarea Generală îl alege dintre membrii săi pe Preşedintele Asociaţiei care are atribuţiile prevăzute în Statutul Asociaţiei şi care reprezintă Asociaţia în raporturile cu terţii, cu excepţia situaţiilor în care se prevede expres altfel.

Administrarea Asociaţiei Consiliul Director este organul executiv de conducere al Asociaţiei, format din Preşedintele Asociaţiei şi încă 2 (doi) membri numiţi de Adunarea Generală, pe o perioada de 4 ani. Componenţa Consiliului Director va asigura cât mai bine reprezentativitatea în cadrul acestui organ a tuturor membrilor Asociaţiei, utilizând principiul reprezentării prin rotaţie. Preşedintele Asociaţiei este şi Preşedinte al Consiliul Director. Sunt numiţi în calitate de membri ai primului Consiliu Director :

- Dl. Constantin Ostaficiuc, Preşedintele Consiliului Director; - Dl Gheorghe Ciuhandu, membru; - Dl. Gabor Kaba, membru.

8

Controlul Financiar Intern al Asociaţiei Controlul financiar intern al Asociaţiei este asigurat de o comisie de cenzori formată din minimum 3 membri numiţi de adunarea generală pentru o perioadă de 3 (trei) ani, cu posibilitatea prelungirii. Primii membri ai comisiei de cenzori a Asociaţiei sunt:

- Popovici Mirela, cetăţean român, născut la data de 30.05.1975, domiciliat în Timişoara str. Intrarea Lugojului nr.9 sc.B etj.II apt.6, titular al C.I. seria TM nr. 483983.

- Albu Denisa Cristina, cetăţean român, născut la data de 25.11.1980, domiciliat în Timişoara str. Mehadia nr.15 bl.5 sc.B apt.3, titular al C.I. seria TM nr. 628215.

- Cuc Carmen, cetăţean român, născut la data de 18.10.1980, domiciliat în Timişoara str. Arenei nr.6 bl.73 sc.c etj.4 apt.13, titular al C.I. seria TM nr. 636390.

Pentru desfăşurarea procedurilor de dobândire a personalităţii juridice se împuterniceşte Dna. Monica Bold, cetăţean român, născută la data de 27 06 1968 la Timişoara, domiciliată în Utvin Nr. 208, posesor al C.I. seria TM, nr. 549595, eliberat de municipiul Timişoara la data de 12 09 2006

Prezentul Act Constitutiv a fost redactat în 60(şaizeci) exemplare originale, azi data autentificării sale . VIII. ASOCIAŢII Judeţul Timiş Prin D-l Constantin Ostaficiuc, în calitate de Preşedinte al Consiliului Judeţean Timiş _____________________ Municipiul Timişoara Prin Dl Ciuhandu Gheorghe, în calitate de Primar _____________________ Oraşul Jimbolia Prin domnul Kaba Gabor, în calitate de Primar _____________________ Oraşul Deta Prin domnul Roman Petru, în calitate de Primar _____________________ Oraşul Sannicolau Mare

9

Prin domnul Groza Dănuţ, în calitate de Primar _____________________ Oraşul Recaş Prin domnul Paşca Marinel , în calitate de Primar _____________________ Oraşul Făget Prin domnul Avram Marcel, în calitate de Primar _____________________ Oraşul Ciacova Prin domnul Filip Petru, în calitate de Primar _____________________ Oraşul Gătaia Prin domnul Şargan Iosif, în calitate de Primar _____________________ Oraşul Buziaş Prin domnul Ilaş Alger Viorel, în calitate de Primar _____________________ Comuna Sacoşu Turcesc Prin domnul Koller Gabriel Adrian, în calitate de Primar _____________________ Comuna Sînmihaiu Român Prin domnul Bara Viorel, în calitate de Primar _____________________ Comuna Beba Veche Prin domnul Bohancanu Ioan, în calitate de Primar _____________________ Comuna Satchinez Prin domnul Ion Dan Florin, în calitate de Primar _____________________

10

Comuna Racoviţa Prin domnul Nanu Ion, în calitate de Primar _____________________ Comuna Uivar Prin domnul Vajda Pavel, în calitate de Primar _____________________ Comuna Moşniţa Nouă Prin domnul Sorincău Ioan, în calitate de Primar _____________________ Comuna Comloşu Mare Prin domnul Stefănescu Ovidiu, în calitate de Primar _____________________ Comuna Becicherecu Mic Prin domnul Buzatu Constantin, în calitate de Primar _____________________ Comuna Curtea Prin domnul Ioan Unguraş, în calitate de Primar _____________________ Comuna Bethausen Prin domnul Lihoni Ioan, în calitate de Primar _____________________ Comuna Criciova Prin domnul Petrovici Ioan Viorel , în calitate de Primar _____________________ Comuna Cenei Prin doamnul Ilaş Gabriel , în calitate de Primar _____________________ Comuna Variaş Prin domnul Horj Vasile, în calitate de Primar _____________________

11

Comuna Ghilad Prin domnul Guran Cornel, în calitate de Primar _____________________ Comuna Săcălaz Prin domnul Todaşcă Ilie, în calitate de Primar _____________________ Comuna Şag Prin domnul Oprea Venus, în calitate de Primar _____________________ Comuna Ghiroda Prin domnul Cadariu Vasile Dorel, în calitate de Primar _____________________ Comuna Pişchia Prin domnul Sas Ioan, în calitate de Primar _____________________ Comuna Ştiuca Prin domnul Bejera Vasile, în calitate de Primar _____________________ Comuna Bucovăţ Prin domnul Jivan Tiberiu Ionel, în calitate de Primar _____________________ Comuna Banloc Prin domnul Toţa Cornel, în calitate de Primar _____________________ Comuna Parţa Prin domnul Petricaş Mihai, în calitate de Primar _____________________ Comuna Coşteiu Prin domnul Dan Ioan, în calitate de promotor local _____________________

12

Comuna Cenad Prin domnul Crăciun Nicolae, în calitate de Primar _____________________ Comuna Liebling Prin domnul Munteanu Ioan Gheorghe, în calitate de Primar _____________________ Comuna Denta Prin domnul Iacob Slavolub, în calitate de Primar _____________________ Comuna Foeni Prin domnul Cizmaş Miomir Dobrivoi, în calitate de Primar _____________________ Comuna Mănăştiur Prin domnul Curuti Ionel, în calitate de Primar _____________________ Comuna Checea Prin domnul Birdean Dorin Liviu, în calitate de Primar _____________________ Comuna Fibiş Prin domnul Carcea Gheorghe Dorel, în calitate de Primar _____________________ Comuna Nădrag Prin domnul Muntean Liviu, în calitate de Primar _____________________ Comuna Victor Vlad Delamarina Prin domnul Sima Ioan, în calitate de Primar _____________________ Comuna Giulvăz Prin domnul Cristeti Florentin, în calitate de Primar

13

_____________________ Comuna Giarmata Prin domnul Delvai Ioan, în calitate de Primar _____________________ Comuna Lovrin Prin domnul Graur Vasile, în calitate de Primar _____________________ Comuna Teremia Mare Prin domnul Săntean Cosmin Gheorghe, în calitate de Primar _____________________ Comuna Tomnatic Prin domnul Miculescu Dănuţ, în calitate de Primar _____________________ Comuna Saravale Prin domnul Liviu Petrişor, în calitate de Primar _____________________ Comuna Giroc Prin domnul Iosif-Ionel Toma, în calitate de Primar _____________________ Comuna Gottlob Prin domnul Nastor Gheorghe, în calitate de Primar _____________________ Comuna Sânpetru Mare Prin domnul Popovici Viorel, în calitate de Primar

14

_____________________ Comuna Balinţ Prin domnul Craşovan Dănuţ, în calitate de Primar _____________________ Comuna Jebel Prin domnul Dr. Bociu Sabin, în calitate de Primar _____________________ Comuna Voiteg Prin domnul Marinescu Turo, în calitate de Primar _____________________ Comuna Periam Prin doamna Boancăş Rodica, în calitate de Primar _____________________ Comuna Peciu Nou Prin domnul Fărcălău Ioan, în calitate de Primar _____________________

Comuna Traian Vuia Prin domnul Barboni Iosif -Valeriu, în calitate de Primar _____________________

Comuna Tomeşti Prin domnul Cernescu Eugen Miron, în calitate de Primar _____________________

 • Act adiţional Nr……./………….2009 la ACTUL CONSTITUTIV al
 • „ASOCIAŢIEI de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ TIMIŞ”
 • ACTUL CONSTITUTIV al
 • „ASOCIAŢIEI de DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ APĂ-CANAL TIMIŞ”