keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 154/03.04.2018 privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

03.04.2018

Hotararea Consiliului Local 154/03.04.2018
privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 004818/28.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara-domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-004818 din data de 28 .02.2018 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 4818/28.02.2018;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018-004818/16.03.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-004818/28.02.2018;
Având în vedere Adresa nr.609 din 16.02.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. RE2018- 000439 din 19.02.2018, prin care se solicită de către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş aprobarea plăţii cotizaţiei pentru anul 2018;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 280 din data de 28.07.2009 privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să exercite în numele şi pe seama Municipiului Timişoara anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 191/07.04.2015 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
Având în vedere Hotărârea nr. 88/13.12.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş privind aprobarea cuantumului cotizaţiei şi a Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 de către Adunarea Generală a Asociaţiilor ADI Apă-Canal Timiş a membrilor Asociaţiei;
În baza prevederilor art. 11 lit. b), art. 16 alin. 2 lit. k), art. 23 alin. 2 lit. b) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome, societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În baza prevederilor Legii nr. 273/29.06.2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (4) lit. a), alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45, alin. (2) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă plata cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, aferentă anului 2018 şi alocarea sumei de 300.000 lei din bugetul local al Municipiului Timişoara, Capitolul 70.02.05 Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş 1.Descrierea situaţiei actuale Urmare a înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, şi ca urmare a

aprobării prin HCL 277/28.07.2009 a delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Timişoara prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timişoara, în baza HG nr. 855 / 2008 a fost semnat Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932/19.01.2010, în numele şi pe seama membrilor Asociaţiei.

Având în vedere H.C.L. nr. 280/2009 privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să exercite în numele şi pe seama municipiului Timişoara anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice.

Prin adresa nr. 609 din 16.02.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2018-000439/19.02.2018, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş solicită aprobarea de către Consiliul Local al Municipiului Timişoara a cotizaţiei aferente anului 2018 în cuantum de 300.000 lei.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Operatorul regional privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş Aquatim

S.A. împreună cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare (AM POIM) au în derulare ,,Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș “, în perioada 2014 - 2020. Din cei 180 milioane euro solicitați spre aprobare la AM POIM, circa 49 milioane euro sunt propuşi pentru lucrări de infrastructură de mediu în Municipiul Timișoara.

Principalele obiective de investiții în Municipiul Timișoara vor avea în vedere: modernizarea stației de tratare a apei potabile Bega, reabilitarea rețelei de distribuție apă: 38,5 km, linie de uscare a nămolului la stația de epurare a apelor uzate, reabilitarea rețelei de canalizare: 16,4 km.

În baza prevederilor art.11 lit. b), art. 16 alin. 2 lit. k), art. 23 alin. 2 lit. b) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş asociaţii au obligaţia să plătească cotizaţia stabilită anual de Adunarea Generală a Asociaţiei ADI Apă-Canal Timiş.

Proiectul de hotărâre propune aprobarea de către Municipiul Timişoara, în calitate de membru, a cotizaţiei aferente anului 2018 către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, în valoare de 1 leu pe locuitor, respectiv pentru 306.854 locuitori conform datelor Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din anul 2011, respectiv alocării sumei de 300.000 lei din bugetul local al Municipiului Timişoara pe anul 2018, Capitolul 70.02.05„Alimentări cu apă şi amenajări hidrotehnice”.

3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind

aprobarea plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, şi-l supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, CHIŞ CULITĂ

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Raport_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ SERVICIUL D.P.P.C.A.A. BIROUL CANALIZARE, ALIMENTARE CU APĂ Nr. SC 2018-004818/28.02.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale către

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre

privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;

Facem următoarele precizări:

Prin Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, România şi-a asumat obligaţii care implică investiţii

importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, astfel că, pentru buna

funcţionare a serviciilor şi pentru ca acestea să îndeplinească condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în

vigoare sunt necesare investiţii financiare importante în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare,

care depăşesc în mod considerabil capacităţile financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale.

Conform art.11 alin.1 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată şi modificată,

două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale au dreptul ca, în limitele competenţelor autorităţilor lor

deliberative şi executive, să coopereze şi să se asocieze, în condiţiile legii, formând asociaţii de dezvoltare

intercomunitară, cu personalitate juridică, de drept privat şi de utilitate publică .

Alineatul 2 al aceluiaşi articol stipulează că, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se constituie în

condiţiile legii, în scopul realizării în comun a unor proiecte de dezvoltare de interes zonal sau regional ori al

furnizării în comun a unor servicii publice.

Potrivit art.12 din actul normativ mai sus menţionat, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară se

finanţează prin contribuţii din bugetele locale ale unităţilor administrativ teritoriale membre, în condiţiile legii.

În acest scop s-a constituit „Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş”, persoană

juridică de drept privat, cu statut de utilitate publică care este împuternicită să exercite o serie de atribuţii,

drepturi şi obligaţii specifice, pentru şi în numele unităţilor administrativ-teritoriale membre, în ceea ce priveşte

exclusiv serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare.

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor

publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal

Timiş şi S.C. AQUATIM S.A.

Prin H.C.L. nr. 191/07.04.2015 s-a desemnat reprezentantul Consiliului Local al Municipiului

Timişoara în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să participe la

toate Adunările Generale ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, să semneze în numele

şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Timişoara orice document va fi necesar pentru modificarea

statutului şi actului constitutiv ale ADI Apă-Canal Timiş, precum şi orice alt document va fi necesar în vederea

unei bune funcţionări a ADI Apă-Canal Timiş.

Având în vedere Hotărârea nr. 88/13.12.2017 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal

Timiş privind aprobarea cuantumului cotizaţiei şi a Bugetul de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2018 de

către Adunarea Generală a Asociaţiilor ADI Apă-Canal Timiş a Membrilor Asociaţiei;

În baza prevederilor art.11 lit. b), art. 16 alin. 2 lit. k), art. 23 alin. 2 lit. b) din Statutul Asociaţiei de

Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş asociaţii au obligaţia să plătească cotizaţia stabilită anual de

Adunarea Generală a Asociaţiei ADI Apă-Canal Timiş.

Prin adresa nr. 609 din 16.02.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2018-

000439/19.02.2018, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş solicită aprobarea de către

Consiliul Local al Municipiului Timişoara a cotizaţiei aferente anului 2018.

Faţă de cele prezentate mai sus, propunem aprobarea plăţii cotizaţiei ce revine Municipiului Timişoara

în valoare de 300.000 lei aferentă numărului de 306.854 locuitori pentru anul 2018 către Asociaţia de

Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre

privind aprobarea plăţii cotizaţiei anuale către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş,

îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIUL D.P.P.C.A.A.,

CULIŢĂ CHIŞ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU C.A.A., CONSILIER B.C.A.A.,

CAMELIA CEAUŞESCU MARINELA LUCUŢ

Red. / Dact. : L.M. ; Ex:1 Cod FO 53 – 01, Ver. 1