keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 197/30.05.2017 privind completarea Anexei V(lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosinţă operatorului) la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, către operatorul regional AQUATIM S.A

30.05.2017

Hotararea Consiliului Local 197/30.05.2017
privind completarea Anexei V(lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosinţă operatorului) la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, către operatorul regional AQUATIM S.A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2017 -12329/27.05.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererea înregistrată cu nr.CT2016-006118/27.10.2016 a AQUATIM SA, privind atribuirea în administrare a terenurilor din incinta Staţiei de tratare a apei Bega;
În temeiul Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă si de canalizare , cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 privind aprobarea delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timişoara
În conformitate cu prevederile art. 7 şi art. 8 din Contractul de Delegare a gestiunii seviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 932 din 10.01.2010 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timis şi S.C. AQUATIM S.A.;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă transmiterea spre administrare şi folosinţă către S.C. AQUATIM S.A. a bunurilor reprezentând imobilul cu nr. topo 8077 înscris în CF 404800 Timişoara(CF vechi 4358), imobilul cu nr. top 8081/1/1 înscris în CF 405094 Timişoara, imobilul cu nr. top 8079/1/1 înscris în CF 405092 Timişoara, nr. topo 8080/1/1 înscris în CF 427498 Timişoara si imobilul cu nr. top 8078 înscris în CF 427499 Timişoara, situate în incinta Staţiei de tratare a apei Bega din str.Rudolf Walter nr.1 - Timişoara.

Art. 2: Se aprobă completarea Anexei V (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosinţă operatorului) la contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timis şi S.C. AQUATIM S.A., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009, cu bunurile reprezentând imobilul cu nr. topo 8077 înscris în CF 404800 Timişoara(CF vechi 4358), imobilul cu nr. top 8081/1/1 înscris în CF 405094 Timişoara, imobilul cu nr. top 8079/1/1 înscris în CF 405092 Timişoara, nr. topo 8080/1/1 înscris în CF 427498 Timişoara şi imobilul cu nr. top 8078 înscris în CF 427499 Timişoara situate în incinta Staţiei de tratare a apei Bega din str.Rudolf Walter nr.1 - Timişoara.

Art. 3: Punerea la dispoziţia operatorului a bunurilor menţionate la art. 1 se va face prin încheierea unui Act Adiţional la Contractul de delegare a bunurilor nr. 932 din 19.01.2010.

Art. 4: Toate taxele privind operarea dreptului de administrare in cartea funciara cad in sarcina beneficiarului, respectiv a S.C. AQUATIM S.A.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara şi S.C. AQUATIM S.A. Timisoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. AQUATIM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT, JUDETUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECTIA TEHNICĂ SERVICIUL D.P.U.H. BIROUL UTILITĂŢI HIDROTEHNICE NR.SC2017- 12329/17.05.2017

REFERAT privind completarea Anexei V(lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosință

operatorului) la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, către operatorul regional AQUATIM S.A

Urmare a înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, şi ca urmare a aprobării prin

HCL 277/28.07.2009 a delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Timişoara prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timişoara, în baza HG nr. 855 / 2008 a fost semnat Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932/19.01.2010, în numele şi pe seama membrilor Asociaţiei.

Având în vedere H.C.L. nr. 280/2009 privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să exercite în numele şi pe seama municipiului Timişoara anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice.

Potrivit prevederilor art.24 alin.1 din Legea nr. 51/2006, bunurile ce compun sistemele de utilităţi publice prin intermediul cărora sunt furnizate/prestate serviciile de utilităţi publice pot fi: a) date în administrare şi exploatate în baza hotărârii de dare în administrare; b) puse la dispoziţie şi exploatate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Conform alin. 2 al aceluiaşi articol, în cazul gestiunii delegate, punerea la dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare şi exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor şi/sau a activităţilor delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii.

Potrivit prevederilor art.25 alin.3 din Legea nr. 51/2006, bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale. În cazul gestiunii delegate, concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ teritoriale, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte a contractelor de delegare a gestiunii; aceste bunuri se transmit operatorilor spre administrare şi exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor şi/sau activităţilor delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii.

Având în vedere art. 7 şi 8 din Contractul de Delegare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA.

Se propune spre analiza Comisiilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara, materialul documentat de Serviciul Terenuri Banca de Date Urbane şi Cadastru din cadrul Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse, ca urmare a cererii înregistrate cu nr. CT2016-006118/27.10.2016 a S.C. AQUATIM S.A. prin care se solicită atribuirea în administrare a imobilelor cu nr. topo 8077 înscris în CF 404800 Timişoara(CF vechi 4358), imobilul cu nr. top 8081/1/1 înscris în CF 405094 Timişoara(CF vechi 4358), imobilul cu nr. top 8079/1/1 înscris în CF 405092 Timişoara(CF vechi 4358), nr. topo 8080/1/1 înscris în CF 427498 Timişoara(CF vechi 150309) şi imobilul cu nr. top 8078 înscris în CF 427499 Timişoara(CF vechi 150308). Imobilul cu nr. topo 8077 înscris în CF 404800 Timişoara(CF vechi 4358) în suprafaţă de 4804mp, imobilul cu nr. top 8081/1/1 înscris în CF 405094 Timişoara(CF vechi 4358) în suprafaţă de 4375mp şi imobilul cu nr. top 8079/1/1 înscris în CF 405092 Timişoara(CF vechi 4358) în suprafaţă de 6150mp sunt proprietatea Municipiului Timişoara – domeniul public, drept de proprietate expropriere dobândit prin Hotărâre Judecătorească nr. SC874/PI dosar nr.4852/2013 din 24.04.2014 emis de Tribunalul Timiş şi hotărâre judecătorească nr.DC 141/10.09.2015 dosar nr. 4852/30/2013 emis de Curtea de Apel Timişoara. Imobilul nr. topo 8080/1/1 înscris în CF 427498 Timişoara(CF vechi 150309) în suprafaţă de 358mp si imobilul cu nr. top 8078 înscris în CF 427499 Timişoara(CF vechi 150308) în suprafaţă de 1160mp sunt proprietatea Municipiul Timişoara – domeniul public, conform Hotărârii de Guvern nr. 1016/2005.

Conform adreselor de la Serviciul Juridic cu nr.SC2016-6118/05.12.2016, Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Biroul Clădiri cu nr.CT2016-006118/29.11.2016 şi Compartimentul Administrare Fond Funciar cu nr. CT2016-6118/29.11.2016 se aduce la cunoştinţă că asupra acestor imobile nu figureaza litigii pe rolul instanţelor judecătoreşti sau cereri de revendicare.

Imobilul cu nr. topo 8077 înscris în CF 404800 Timişoara(CF vechi 4358), imobilul cu nr. top 8081/1/1 înscris în CF 405094 Timişoara, imobilul cu nr. top 8079/1/1 înscris în CF 405092 Timişoara, nr. topo 8080/1/1 înscris în CF 427498 Timişoara şi imobilul cu nr. top 8078 înscris în CF 427499 Timişoara sunt situate în str.Rudolf Walter nr.1 - Timişoara, în actuala incintă a Staţiei de tratare a apei Bega.

S.C. AQUATIM S.A. pregăteşte aplicaţia de finanţare „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare

cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II”, cu finanţare nerambursabilă pentru perioada 2014-2020 prin care se propun reabilitări, modernizări şi extinderi ale infrastructurii de apă, respectiv modernizarea şi reabilitarea Staţiei de tratare a apei Bega, motiv pentru care este necesară atribuirera în administrare a terenurilor pe care funcţionează Staţia.

Propunem ca terenurile: imobilul cu nr. topo 8077 înscris în CF 404800 Timişoara(CF vechi 4358), imobilul cu nr. top 8081/1/1 înscris în CF 405094 Timişoara, imobilul cu nr. top 8079/1/1 înscris în CF 405092 Timişoara, nr. topo 8080/1/1 înscris în CF 427498 Timişoara si imobilul cu nr. top 8078 înscris în CF 427499 Timişoara situate in incinta Staţiei de tratare a apei Bega din str.Rudolf Walter nr.1 - Timişoara să fie cuprinse ca bunuri de retur ce trebuiesc date în administrare către operatorul regional AQUATIM SA, pentru completarea Anexei V (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosință operatorului) la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare care a fost aprobat prin HCL nr. 277/2009.

Având în vedere importanţa investiţiilor în domeniul apă-canal pentru municipiul Timişoara, propunem :

1. Emiterea unei hotărâri care să aprobe transmiterea spre administrare şi folosință către operatorul regional AQUATIM SA a bunurilor reprezentând imobilul cu nr. topo 8077 înscris în CF 404800 Timişoara(CF vechi 4358), imobilul cu nr. top 8081/1/1 înscris în CF 405094 Timişoara, imobilul cu nr. top 8079/1/1 înscris în CF 405092 Timişoara, nr. topo 8080/1/1 înscris în CF 427498 Timişoara si imobilul cu nr. top 8078 înscris în CF 427499 Timişoara situate in incinta Staţiei de tratare a apei Bega din str.Rudolf Walter nr.1 - Timişoara

2. Completarea anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA aprobat prin HCL nr. 277/2009, cu bunurile reprezentând imobilul cu nr. topo 8077 înscris în CF 404800 Timişoara(CF vechi 4358), imobilul cu nr. top 8081/1/1 înscris în CF 405094 Timişoara, imobilul cu nr. top 8079/1/1 înscris în CF 405092 Timişoara, nr. topo 8080/1/1 înscris în CF 427498 Timişoara si imobilul cu nr. top 8078 înscris în CF 427499 Timişoara situate în incinta Staţiei de tratare a apei Bega din str.Rudolf Walter nr.1 - Timişoara.

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ,

CULIŢĂ CHIŞ STELIANA STANCIU ŞEF SERVICIUL D.P.U.H., ŞEF BIROUL UTILITĂŢI HIDROTEHNICE, IOAN GANCIOV CAMELIA CEAUŞESCU CONSILIER B.U.H., AVIZAT JURIDIC, LUCUŢ MARINELA CRISTINA BOZAN

Red. / Dact. : L.M. ; Ex:1 Cod FO 53 – 01, Ver. 2