keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 354/06.07.2018 privind acceptarea donaţiei din partea Kinderzukunft-Fundaţia Rudolf Walter-Filiala din Timişoara , includerea acesteia în domeniul public al Municipiului Timişoara şi completarea Anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către operatorul regional AQUATIM S.A.

06.07.2018

Hotararea Consiliului Local 354/06.07.2018
privind acceptarea donaţiei din partea Kinderzukunft-Fundaţia Rudolf Walter-Filiala din Timişoara , includerea acesteia în domeniul public al Municipiului Timişoara şi completarea Anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către operatorul regional AQUATIM S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 9657 din data de 24.04.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 9657 din data de 24.04.2018 al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 07.05.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 -9657/24.04.2018;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 9657/24.04.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere cererile nr. 693 din 20.02.2014 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2014-000313/20.02.2014 şi nr. 127 /10.03.2017 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2017-000443 /13.03.2017 înaintate de către Kinderzukunft-Fundaţia Rudolf Walter-Filiala din Timişoara privind intenţia de donare a reţelelor de canalizare şi alimentare cu apă amplasate pe domeniul public al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 213 /1998 privind bunurile proprietate publică;
Având în vedere Oferta de donaţie făcută Municipiului Timişoara de către Kinderzukunft-Fundaţia Rudolf Walter-Filiala din Timişoara, autentificată sub numărul 1395/11.10.2017;
În temeiul Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 863, lit. c), art. 985 şi art 1011-1033 din Codul Civil -Legea nr. 287 din 17 iulie 2009 (**republicată**)(*actualizată*);
Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă si de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 privind aprobarea delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 7 şi art. 8 din Contractul de Delegare a gestiunii seviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 932 din 10.01.2010 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timis şi S.C. AQUATIM S.A.;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) şi a art. 121, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se acceptă donaţia de către Municipiul Timişoara a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare proprietatea Kinderzukunft-Fundaţia Rudolf Walter-Filiala din Timişoara, conform Ofertei de donaţie autentificată sub numărul 1395/11.10.2017.

Art. 2: Se aprobă preluarea, cu titlu gratuit în domeniul public al Municipiului Timişoara a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare ce fac obiectul donaţiei.

Art. 3: Datele de identificare ale reţelei de alimentare cu apă şi de canalizare sunt cele prevăzute în documentaţia tehnică care a stat la baza eliberării autorizaţiei de construire nr. 2834 din 05.12.2002.

Art. 4: Valoarea ofertei de donaţie este preluată din inventarul Kinderzukunft-Fundaţia Rudolf Walter-Filiala din Timişoara şi va face obiectul unei reevaluari împreună cu operatorul regional S.C. AQUATIM S.A.

Art. 5: Se aprobă transmiterea spre administrare şi folosinţă către S.C. AQUATIM S.A. a bunurilor reprezentând reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare ce fac obiectul donaţiei.

Art. 6: Se aprobă completarea Anexei V (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosinţă operatorului) la contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timis şi S.C. AQUATIM S.A., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009, cu bunurile reprezentând reţele de alimentare cu apă şi de canalizare ce fac obiectul donaţiei.

Art. 7: Punerea la dispoziţia operatorului a bunurilor menţionate la art. 1 se va face prin încheierea unui Act Adiţional la Contractul de delegare a bunurilor nr. 932 din 19.01.2010.

Art. 8: Toate taxele privind operarea dreptului de administrare in Cartea Funciara cad in sarcina beneficiarului, respectiv a S.C. AQUATIM S.A..

Art. 9: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara şi S.C. AQUATIM S.A. Timisoara.

Art. 10: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri,Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
- S.C. AQUATIM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ELENA SIPOS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: hcl_354_exp.motive.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR te 012 465925. 04 2o1g EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTARARE privind acceptarea donației din partea Kinderzukunft-Fundaţia Rudolf Walter-Filiala din Timişoara , includerea acesteia în domeniul public al Municipiului Timişoara şi completarea Anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, către operatorul regional AQUATIM S.A 1.Descrierea situației actuale Kinderzukunft-Fundaţia Rudolf Walter-Filiala din Timişoara cu sediul în Timişoara , str. Rudolf Walter, nr. 1, cod fiscal 4638070 organizație nonprofit, funcționând în România în baza Hotărârii Guvernului nr. 389 din 06.06.1991 are ca scop asigurarea accesului copiilor, pe toată perioada măsurii de protecţie, la găzduire, îngrijire, educație şi pregătire în vederea reintegrării/integrării familiale sau socio- profesionale. Odată cu construcția Satului de copii, de către finanţator, în zona periferică a oraşului, s-au construit şi reţele de canalizare şi rețele de alimentare cu apă potabilă , din fonduri proprii în baza Autorizaţiei de Construire nr. 1734 din 08.08.2002 privind construirea unității de învăţământ şi a Autorizaţiei de Construire nr. 2834 din 05.12.2002 privind construirea locuințelor tip cămin. 2. Schimbări preconizate şi rezultate așteptate În conformitate cu Legea nr. 213 /1998 privind bunurile proprietate public, domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit din următoarele bunuri : reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate, cu instalațiile, construcţiile şi terenurile aferente. Potrivit prevederilor art. 25 alin.3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice „ bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale. După acceptarea donaţiei fără sarcini pentru continuarea procedurii privind preluarea acestora , aceste bunuri vor fi transmise spre administrare şi exploatare pe perioada delepării gestiunii, în baza contractului de delegare a gestiunii nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş și AQUATIM S.A. 3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind privind acceptarea donaţiei din partea Kinderzukunft-Fundaţia Rudolf Walter-Filiala din Timişoara , includerea acesteia în domeniul public al Municipiului Timişoara şi completarea Anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare,, şi-l supun spre Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: hcl_354_rap.spec.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECȚIA EDILITARĂ SERVICIUL D.P.P.C.A.A. BIROUL CANALIZARE, ALIMENTARE CU APĂ Nr. SC 2018-9657/24.04.2018 RAPORT DE SPECIALITATE privind acceptarea donaţiei din partea Kinderzukunft-Fundaţia Rudolf Walter-Filiala din Timișoara , includerea acesteia în domeniul public al Municipiului Timişoara şi completarea Anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, către operatorul regional AQUATIM S.A Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind acceptarea donației din partea Kinderzukunft-Fundaţia Rudolf Walter-Filiala din Timişoara , includerea în domeniul public al Municipiului Timişoara şi completarea Anexei V(lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosinţă operatorului) la Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare, nr.932/19.01.2010 încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi AQUATIM SA care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.277/2009; Facem următoarele precizări: Kinderzukunft-Fundaţia Rudolf Walter-Filiala din Timişoara cu sediul în Timişoara , str. Rudolf Walter, nr. 1, cod fiscal 4638070 organizație nonprofit, funcționând în România în baza Hotărârii Guvernului nr. 389 din 06.06.1991 are ca scop asigurarea accesului copiilor, pe toată perioada măsurii de protecţie, la găzduire, îngrijire, educație şi pregătire în vederea reintegrării/integrării familiale sau socio-profesionăle. Odată cu construcţia Satului de copii, de către finanţator, în zona periferică a oraşului, s-au construit şi reţele de canalizare şi rețele de alimentare cu apă potabilă , din fonduri proprii în baza Autorizaţiei de Construire nr. 1734 din 08.08.2002 privind construirea unității de învățământ şi a Autorizaţiei de Construire nr. 2834 din 05.12.2002 privind construirea locuințelor tip cămin, Prin adresa nr. 693 din 20.02.2014 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2014- 000313/20.02.2014 s-a înaintat de către Kinderzukunft-Fundaţia Rudolf Walter-Filiala din Timişoara propunerea de donație fără sarcini a reţelei de canalizare şi alimentare cu apă realizate din fondurile proprii. Rețeaua de apă propusă a fi donată, conform proiectului nr. 35280/351 realizat de Iprotim are o lungime de 364,5m până la strada Câmpului unde este racordată , un diametrul de L00mm si este realizată din țeavă de oțel, traseul acesteia fiind paralel cu canalul Subuleasa.Apele menajere şi pluviale sunt evacuate prin intermediul unui canal D 300mm până la strada Câmpului, lungimea tronsonului propus a fi donat fiind de 24lm , realizat din tuburi de beton. Valoarea de inventar rezultată în Situaţia Fondurilor Fixe în inventar pentru rețeaua de alimentare apă- canal este de 100.000 lei. Potrivit prevederilor Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001a administrației publice locale art. 121, alin.(3) donațiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, după caz, a consiliului județean, cu votul majorității consilierilor locali sau judeţeni, după caz, în funcţie. În baza ofertei de donație făcută Municipiului Timişoara autentificată sub numărul 1395/11.10.2017 s-a semnat contractul de donație de către Fundația Rudolf Walter şi s-au preluat cu titlu gratuit, rețelele de alimentare cu

apă şi canalizare, proprietatea fundaţiei Rudolf Walter în vederea includerii acestora în domeniul public al Municipiului Timişoara. În conformitate cu Legea nr. 213 /1998 privind bunurile proprietate public, domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit din următoarele bunuri : rețelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, stațiile de tratare și epurare a apelor uzate, cu instalațiile, construcţiile şi terenurile aferente. Potrivit prevederilor art. 25 alin.3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice , bunurile proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilități publice pot fi date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale. După acceptarea donației fără sarcini pentru continuarea procedurii privind preluarea acestora , aceste bunuri vor fi transmise spre administrare şi exploatare pe perioada delegării gestiunii, în baza contractului de delegare a gestiunii nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş și AQUATIM S.A. Față de cele prezentate mai sus, se consideră oportună şi necesară acceptarea donației din partea Kinderzukunft-Fundaţia Rudolf Walter-Filiala din Timişoara, includerea acesteia în domeniul public al Municipiului Timişoara „transmiterea acesteia spre administrare şi folosință , precum şi completarea Anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, către operatorul regional AQUATIM S.A. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind acceptarea donației din partea Kinderzukunft-Fundaţia Rudolf Walter-Filiala din Timişoara , includerea acesteia în domeniul public al Municipiului Timişoara şi completarea Anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului loca DIRECTOR p. DIRECTOR C.T.D.D, MIHAI BONCEA 7 ŞEF SERVIC, D.P.P.C.AA,, 10 NCIOV ŞEF BIROU C.A.A, CAMELIA CEA SCU CONSILIER B.C.A.A., MARINELA LUCUŢ Red. /Dact. 'LM.; Exit CodFO 53-01, Ver. 1