keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 458/10.10.2014 privind trecerea din domeniul public al municipiului Timisoara în domeniul privat al municipiului Timisoara, a unor mijloace fixe reprezentând mijloace fixe date spre administrare si folosintă la AQUATIM SA în vederea casării si valorificării

10.10.2014

Hotararea Consiliului Local 458/10.10.2014
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timisoara în domeniul privat al municipiului Timisoara, a unor mijloace fixe reprezentând mijloace fixe date spre administrare si folosintă la AQUATIM SA în vederea casării si valorificării


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-24446/16.09.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor, care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraselor , municipiilor si judetelor;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis , precum si al municipiilor , oraselor si comunelor din judetul Timis ;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 art.2, pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune , casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ teritoriale;
Având în vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale si necorporale , republicată si modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timisoara, prin atribuire directă operatorului regional Aquatim S.A. Timisoara;
Având în vedere prevederile art.10 alin.3) din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare;
Având în vedere Procesul Verbal din data de 28.11.2013 al Comisiei de Inventariere nr. 6 , numită prin Dispoziţia nr. 1578/15.10.2013 si adresa 12757 din 19.05.2014 înaintată de AQUATIM SA, prin care se propune trecerea din domeniul public al municipiului Timisoara în domeniul privat al municipiului Timisoara a mijloacelor fixe "fântâni forate" , a cismelelor si a mijloacelor fixe din sectia apă a AQUATIM SA aferente domeniului public, în vederea.casării;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al municipiului Timisoara în domeniul privat al municipiului Timisoara, a mijloacelor fixe înscrise în Anexa la prezenta hotărâre, în vederea scoaterii din functiune, dezmembrării, casării si valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora.
Art. 2: Se aprobă scoaterea din functiune, valorificarea si după caz casarea mijloacelor fixe prevăzute în Anexă.
Art. 3: Se aprobă radierea bunurilor cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre, din Anexa nr.V a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare;
Art. 4: Procedura de scoatere din funcţiune, valorificare si după caz casarea mijloacelor fixe cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare de către S.C. Aquatim S.A. Timisoara, iar sumele încasate prin valorificarea mijloacelor fixe vor fi vărsate la bugetul local.
Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. Aquatim S.A.Timisoara, Directia Clădiri,Terenuri si Dotări Diverse si Directia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara .
Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA                                                                                                                               APROBAT,      MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                                                                     PRIMAR  DIRECȚIA CLĂDIRI,TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE                                                          NICOLAE ROBU  BIROUL EVIDENȚA PATRIMONIULUI                                                                                     NR. SC2014 ‐24446/16.09.2014  

                                                                                                                                                                                                                                                                                       REFERAT 

  privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat  

al municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe reprezentând mijloace fixe date spre administrare şi  folosință la AQUATIM SA în vederea casării si valorificării 

   

                        La inventarierea anuală pe anul 2013, a mijloacelor fixe aflate în domeniul public al Municipiului  Timişoara,  Comisia  nr.  6  de  inventariere,  numită  prin  Dispoziţia  nr.  1578/15.10.2013,  în  Procesul  –  Verbal  nr  33945  încheiat  la  data  de  28.11.2013,  a  consemnat  existenţa  unor  bunuri  aflate  pe  raza  Municipiului Timişoara în stare nefuncţională, propunând  casarea şi scoaterea lor din evidenţa contabilă  a instituţiei.              Prin adresa 12757 din 19.05.2014  înaintată de AQUATIM S.A., bunurile  reprezentând   mijloace  fixe de natura  fântânilor  forate  ( pompe manuale)  şi a cişmelelor dar  şi mijloace  fixe din  secția apă a  AQUATIM SA  situate pe domeniul public al municipiului Timişoara, au fost propuse pentru scoatere din  evidenţă,ținând  cont  de  valoarea  reevaluată  care  a  avut  loc  la  data  de  31.12.2013  şi  aprobată  prin  HCL316  din  06.26.2014,  întrucât  aceste mijloace  fixe  nu  se mai  utilizează. De  asemenea  se  propune  scoaterea  acestor  bunuri  din  anexa  nr.V  a  Contractului  de  delegare  a  gestiunii  serviciilor  publice  de  alimentare cu apă şi canalizare.              Acestea sunt  înscrise  în evidenţa mijloacelor  fixe ale Primăriei Municipiului Timişoara  respectiv:  un  numar  de  77  poziții  de  inventar  cuprinzând  mijoacele  fixe  de  natura  fântânilor  forate  (pompe  manuale) şi a cişmelelor evidențiate şi un număr de 176 poziții reprezentând mijloace fixe din domeniul  public al municipiului Timişoara aflate la secția apă a AQUATIM SA evidențiate în Anexa.              Pentru  a  fi  casate,  este  necesară  trecerea mijloacelor  fixe  din  domeniul  public  al municipiului  Timişoara  în  domeniul privat  al municipiului  Timişoara,  în  conformitate  cu Ordonanţa Guvernului  nr.  112/2000,  art.2  , privind  reglementarea procesului de  scoatere din  funcţiune,  casare  şi  valorificare  a  activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale.               .             Faţă de cele de mai sus:   

PROPUNEM:   

               Emiterea unui HCL care să aprobe: 

       1.  Trecerea  din  domeniul  public  al  municipiului  Timişoara  în  domeniul  privat  al  municipiului  Timişoara,  a  mijloacelor  fixe  înscrise  în  Anexa  la  prezenta  hotărâre,  în  vederea    scoaterii  din  funcțiune,dezmembrării, casării şi valorificării materialelor rezultate din dezmembrarea acestora . 

           2. Aprobarea scoaterii din funcţiune, valorificarea şi după caz casarea mijloacelor fixe prevăzute  în  Anexă;         3.  Radierea  bunurilor  cuprinse  în  anexa  la  prezenta  hotărâre,  din  anexa  nr.V  a  Contractului  de  delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare;        4. Procedura de scoatere din funcţiune, valorificarea şi după caz casarea mijloacelor fixe cuprinse în  Anexa la prezentul referat va fi pusă în aplicare de către SC  AQUATIM SA Timişoara, iar sumele încasate  prin valorificarea mijloacelor fixe vor fi vărsate la bugetul local. 

   

     

         Viceprimar,                                            Pt.Secretar                  Traian Stoia                                            Simona Drăgoi                                                                                                                  

                                                                                                                              Director,                                                                                                                              Direcţia C.T.D.D.                                                                                                                                                                                            Laura Koszegi 

     

                                                                                                                            Director,                                                                                                                       Direcţia Economică                                                                                                                       Smaranda Haracicu         

                                                                                                                                                                                                                               Director, 

                                                                                                                     Direcţia Tehnică                                                                                                                       Culiță Chiş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Şef Birou,                                                                                                                                  Călin Nicuşor Pîrva                                                                                                                             Redactat,                                                                                                                       Corina Stanciu     

                                                              AVIZAT                                                   Serviciul juridic

Atasament: casare_2014_PMT.pdf

AQUATIM S.A.:

NR CRT. NRINV COD

CLASIFICA RE

GR UP A

DENUMIRE MIJLOC FIX LOCF DATA DOCUMENT VALOARE

INVENTAR Motivul scoaterii din funcțiune

1 13213 1.7.2.1. 1 A.INSTAL.ELECTR.FORTA UZ.1 PCT.EXPLOAT. 1300 31.12.1994 23875,61 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 2 13214 1.7.2.1. 1 A.INSTALATII EL.DE FORTA DISP. 1300 31.12.1994 15691,86 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 3 13223 1.7.2.1. 1 A.TABLOU TFLA DEZV.UZ.APA 1 "SP2" 1300 31.12.1994 3538,43 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 4 13224 1.7.2.1. 1 A.TABLOU TFA 2 UZ.APA 1 "SNE-SP2" 1300 31.12.1994 3672,93 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 5 13226 1.7.2.1. 1 A.TABLOU TAMC DEZV.UZ.APA 1 1300 31.12.1994 3221,68 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 6 13228 1.8.13. 1 A.INSTALATII HIDR.SI CLORINARE 1300 31.12.1994 2629,28 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 7 13231 1.7.2.1. 1 A.INST.ELECTR.FORTA CONEX.6KV 1300 31.12.1994 13454,37 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 8 13232 1.7.2.1. 1 A.TABLOU TSC CAMERA COMANDA 1300 31.12.1994 2453,34 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 9 13240 1.1.12. 1 A.COS DE FUM DEZV.UZ.APA 1 1300 31.12.1994 6366,41 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare

10 13241 1.9.2.2. 1 A.INST.TERMICE INT.CENTR.TERM. 1300 31.12.1994 124016,7 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 11 20026 2.1.17.1.2. 2 compensator DN 600 1300 10.10.1987 568,63 uzat 12 20027 2.1.17.1.2. 2 compensator DN 800 1300 10.10.1987 380,12 uzat 13 20107 2.1.16.3.1. 2 transformator TTU 1600 kw 1300 12.12.1981 1728,62 defect , nu poate fi reparat 14 20199 2.1.17.1.1. 2 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 16 1300 31.12.1994 216,24 uzat 15 20201 2.1.17.1.1. 2 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 18 1300 31.12.1994 216,24 uzat 16 20202 2.1.17.1.1. 2 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 19 1300 31.12.1994 216,24 uzat 17 20203 2.1.17.1.1. 2 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 20 1300 31.12.1994 216,24 uzat 18 20207 2.1.17.1.1. 2 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 24 1300 31.12.1994 351,72 uzat 19 20219 2.1.17.1.1. 2 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 36 1300 31.12.1994 351,72 uzat 20 20220 2.1.17.1.1. 2 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 37 1300 31.12.1994 351,72 uzat 21 20222 2.1.17.1.1. 2 A.POMPA HB 80X3 FORAJ 39 1300 31.12.1994 351,72 uzat 22 20233 2.1.17.1.1. 2 A.POMPA HB 80X4 1300 31.12.1994 327,9 uzat 23 20234 2.1.17.1.1. 2 A.POMPA HB 80X4 1300 31.12.1994 327,9 uzat 24 20235 2.1.17.1.1. 2 A.POMPA HB 80X4 1300 31.12.1994 327,9 uzat 25 20236 2.1.17.1.1. 2 A.POMPA HB 80X4 1300 31.12.1994 327,9 uzat 26 20240 2.1.16.6. 2 A.SUFLANTE SRD 400 UZ.1 1300 31.12.1994 633,18 uzat 27 20241 2.1.16.6. 2 A.SUFLANTE SRD 400 UZ.1 1300 31.12.1994 633,18 uzat 28 20243 2.1.16.6. 2 A.SUFLANTE SRD 400 UZ.5 1300 31.12.1994 633,18 uzat 29 20244 2.1.16.6. 2 A.ATENUATOR ZGOMOT UZ.1 1300 31.12.1994 220,92 uzat 30 20245 2.1.16.6. 2 A.FILTRU AER UZINA 1 1300 31.12.1994 220,92 uzat 31 20247 2.1.16.4.2. 2 A.ELECTROCOMPRESOR ECR 350 UZ. 1300 31.12.1994 211,68 uzat 32 20273 2.1.17.1.1. 2 A.POMPA 12 NDS-1260 UZ.APA 1 1300 31.12.1994 5624,03 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 33 20274 2.1.17.1.1. 2 A.POMPA 12NDS-1260 UZ.APA 1 1300 31.12.1994 5624,03 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 34 20275 2.1.17.1.1. 2 A.POMPA 18NDS-2700 UZ.APA 1 1300 31.12.1994 5991,03 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 35 20276 2.1.17.1.1. 2 A.POMPA 18NDS -2700 UZ.APA 1 1300 31.12.1994 5991,03 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 36 20277 2.1.17.1.1. 2 A.POMPA CRIS 80 DEZV.UZ.APA 1(LOTRU 125) 1300 31.12.1994 211,54 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare

Lista cuptinzând propuneri pentru scoaterea din funcţiune, casare şi valorificare a mijloacelor fixe din patrimoniul public al municipiului Timişoara, dat spre administrare şi folosinţă

37 20278 2.1.17.1.1. 2 A.POMPA CRIS 80 DEZV.UZ.APA 1(LOTRU 125) 1300 31.12.1994 211,54 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 38 20280 2.1.16.3.1. 2 A.AUTOTRAFO ATP 1600KWA/6KV 1300 31.12.1994 409,66 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 39 20283 2.1.17.3. 2 A.INST.VENTILATIE CLORINARE 1300 31.12.1994 219,45 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 40 20295 2.1.16.3.3. 2 A.BATERIE DE COMPENSARE 1300 31.12.1994 703,66 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 41 20296 2.1.16.3.3. 2 A.BATERIE DE COMPENSARE 1300 31.12.1994 703,66 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 42 20310 2.1.16.3.1. 2 A.TRANSFORMATOR 20/6KV UZ.APA1 1300 31.12.1994 1071,17 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 43 20311 2.1.16.3.1. 2 A.TRANSFORMATOR 20/6KV UZ.APA1 1300 31.12.1994 1071,17 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 44 20315 2.1.16.3.1. 2 A.REDRESOR DEZV.UZ.APA 1 1300 31.12.1994 496,23 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 45 20317 2.1.17.3. 2 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 1 1300 31.12.1994 236,97 uzat 46 20318 2.1.17.3. 2 A.VENTILATOARE DEZV UZ.APA 1 1300 31.12.1994 236,97 uzat 47 20319 2.1.17.3. 2 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 1 1300 31.12.1994 236,97 uzat 48 20320 2.1.17.3. 2 A.VENTILATOARE DEZV.UZ.APA 1 1300 31.12.1994 236,97 uzat 49 20331 2.1.5.2. 2 A.TABLOU DE AUT.ILUM. TLA 5 DISPECERAT 1300 31.12.1994 653,5 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 50 20336 2.1.17.4.a. 2 A.REZERVOARE DIFERITE METALICE 1300 31.12.1994 480,94 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 51 20338 2.1.16.5. 2 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA1 1300 31.12.1994 882,18 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 52 20339 2.1.16.5. 2 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 1300 31.12.1994 882,18 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 53 20340 2.1.16.5. 2 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 1300 31.12.1994 882,18 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 54 20341 2.1.16.5. 2 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 1300 31.12.1994 882,18 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 55 20342 2.1.16.5. 2 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 1300 31.12.1994 882,18 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 56 20343 2.1.16.5. 2 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 1300 31.12.1994 882,18 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 57 20344 2.1.16.5. 2 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 1300 31.12.1994 882,18 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 58 20345 2.1.16.5. 2 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 1300 31.12.1994 882,18 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 59 20346 2.1.16.5. 2 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 1300 31.12.1994 882,18 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 60 20347 2.1.16.5. 2 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 1300 31.12.1994 882,18 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 61 20348 2.1.16.5. 2 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 1300 31.12.1994 882,18 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 62 20349 2.1.16.5. 2 A.CELULE ELECTRICE UZ.APA 1 1300 31.12.1994 882,18 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 63 20350 2.1.16.5. 2 A.POD DE BARE 6 KV SI 20 KV 1300 31.12.1994 429,96 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 64 20368 2.1.17.1.1. 2 pompa 12NDS 1300 08.08.1969 219,49 uzat 65 20883 2.1.24.4. 2 APARAT DE DOZARE ADVANCE 275CM 1300 30.09.1993 450,29 uzat 66 20933 2.1.24.4.1. 2 INSTALATIE CLORINARE ADVANCE 201 1300 27.11.1995 468,44 uzat 67 20959 2.1.24.4.1. 2 APARAT CLORINARE ADVANCE 275 1300 19.08.1996 927,37 uzat 68 21039 2.1.17.1.2. 2 CAZAN PT.GAZ FONTA TEMATIK 6 1300 31.03.1998 2014,75 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 69 21151 2.1.24.4.1. 2 APARAT CLORIN.REGAL250+EJECTOR A-925 1300 30.11.1998 3104,11 uzat 70 21165 2.1.17.1.1. 2 ELECTROPOMPA FORAJ GOULD 200 L 10 1300 31.12.1998 844,53 uzat 71 21166 2.1.17.1.1. 2 ELECTROPOMPA FORAJ GOULD 200 L 10 1300 31.12.1998 844,53 uzat 72 21167 2.1.17.1.1. 2 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 200 L 10 1300 31.12.1998 844,53 uzat 73 21168 2.1.17.1.1. 2 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 200 L 10 1300 31.12.1998 844,53 uzat 74 21169 2.1.17.1.1. 2 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 200 L 10 1300 31.12.1998 844,53 uzat 75 21170 2.1.17.1.1. 2 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 200 L 10 1300 31.12.1998 844,53 uzat 76 21171 2.1.17.1.1. 2 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 300 L 15 1300 31.12.1998 844,53 uzat 77 21172 2.1.17.1.1. 2 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 300 L 15 1300 31.12.1998 844,53 uzat 78 21173 2.1.17.1.1. 2 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 300 L 15 1300 31.12.1998 844,53 uzat 79 21174 2.1.17.1.1. 2 ELECTROPOMPA FORAJ GOULDS 300 L 20 1300 31.12.1998 844,53 uzat 80 21188 2.1.24.4.1. 2 A.INSTALATIE DE CLORINARE ADVANCE 201 1300 31.12.1998 2110,52 uzat 81 21189 2.1.6.1.1.a. 2 CAZAN PREXTHERM FEROLLI 350 ARZAT.RIELLO 1300 31.12.1998 29235,6 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 82 21190 2.1.6.1.1.a. 2 CAZAN PREXTHERM FEROLLI 350 ARZAT.RIELLO 1300 31.12.1998 28712,3 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 83 21191 2.1.6.1.1.a. 2 CAZAN PREXTHERM FEROLLI 350 ARZAT.RIELLO 1300 31.12.1998 28712,3 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 84 30008 2.2.8. 2 A.INSTALATII AMC INCINTA UZ.1 1300 31.12.1994 11181,13 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 85 40050 2.3.6.2. 2 A.POD RULANT DEZV.UZ.APA 1 1300 31.12.1994 641,15 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare

86 40051 2.3.6.2. 2 A.BASCULA SEMIAUTOMATA UZ.APA1 1300 31.12.1994 157,98 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 87 40070 2.3.6.2. 2 A.TELEINDICATOR TNTR -3 17 BUC 1300 31.12.1994 2347,34 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 88 10025 1.6.4. 1 cladire portar 1400 12.12.1969 39,8 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 89 10048 1.3.2.3. 1 linie de cauvill 1400 01.01.1959 16,97 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 90 10065 1.8.3. 1 priza de captare 1400 01.01.1959 5387,52 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 91 10086 1.8.6. 1 conducta d600 1400 01.01.1959 1193,48 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 92 10094 1.8.7. 1 conducta pentru canalizare 400 1400 01.01.1959 1185,1 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 93 10127 1.8.6. 1 conducta de fonta d600 1400 01.01.1959 829,18 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 94 10597 1.8.12. 1 constructii pt.imbunat. apa 1400 01.01.1959 42298,98 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 95 10630 1.8.8. 1 camere reactie 1400 01.01.1961 51609,38 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 96 10661 1.8.13. 1 camera de vana 1400 01.01.1959 21,6 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 97 10662 1.8.13. 1 constructii pt. alim. apa 1400 01.01.1959 12,19 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 98 10814 1.8.6. 1 retele exterioare 1400 08.08.1969 165452,56 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 99 10824 1.8.8. 1 constructie sp.pt.amest.react. 1400 08.08.1969 100459,28 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare

100 10827 1.8.13. 1 casa oxidatoare 1400 08.08.1969 27808,4 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 101 10833 1.8.13. 1 instalatie pt. vid 1400 12.12.1969 1400,92 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 102 10857 1.8.13. 1 statie de prep. lapte var 1400 05.05.1970 17866,83 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 103 11497 1.8.3. 1 captare aduct. uzina 2 et.4 1400 12.12.1975 36336,37 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 104 11498 1.8.13. 1 camera reactie uzina 2 et.4 1400 12.12.1975 9734,71 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 105 11770 1.8.13. 1 extind. uzina apa 2 et. 4 1400 08.08.1979 608111,46 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 106 13263 1.7.2.1. 1 A.AMESTECATOR CU ELICE UZ.1 1400 31.12.1994 2983,81 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 107 13293 1.1.3. 1 STATIE TRAFO. P1146 / 10 KW 1400 30.09.1994 15489,03 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 108 20001 2.1.6.1.1.a. 2 decantor orizontal 1400 01.01.1959 45262,45 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 109 20005 2.1.6.1.1.a. 2 decantoare 1400 08.08.1969 129951,01 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 110 20383 2.1.17.1.1. 2 pompa uz. 2et. 4 1400 12.12.1975 208,96 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 111 20384 2.1.17.1.1. 2 pompa uz. 2et. 4 1400 12.12.1975 208,96 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 112 20385 2.1.17.1.1. 2 pompa uz. 2et. 4 1400 12.12.1975 208,96 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 113 20386 2.1.17.1.1. 2 pompa uz.2 et. 4 1400 12.12.1975 208,96 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 114 20387 2.1.17.1.1. 2 pompa uz. 2et. 4 1400 12.12.1975 208,96 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 115 20388 2.1.17.1.1. 2 pompa uz. 2et. 4 1400 12.12.1975 208,96 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 116 20389 2.1.17.1.1. 2 pompa uz. 2 et. 4 1400 12.12.1975 208,96 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 117 20553 2.1.17.1.2. 2 robinet fluture 1400 12.12.1981 176,48 uzat 118 20557 2.1.17.5.a. 2 dozator solutie sulfat 1400 12.12.1981 595,44 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 119 20562 2.1.17.1.1. 2 el. pompa 1400 12.12.1981 703,55 uzat 120 20565 2.1.17.5.a. 2 dozator sol. var 1400 12.12.1981 154,14 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 121 20566 2.1.17.5.a. 2 dozator sol. carbune activ 1400 12.12.1981 154,14 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 122 20568 2.1.17.4.b. 2 recipient clor 800l 1400 12.12.1981 1033,41 nu corespund ISCIR 123 20575 2.1.17.1.2. 2 robinet fluture manual 1400 12.12.1981 347,69 uzat 124 20577 2.1.17.1.2. 2 robinet fluture 1400 12.12.1981 347,37 uzat 125 20584 2.1.17.1.1. 2 el. pompa CERNA 1400 12.12.1981 283,55 uzat 126 20585 2.1.17.1.1. 2 el. pompa 12 NDS 1400 12.12.1981 267,93 uzat 127 20586 2.1.17.1.2. 2 robinet fluture dn300 1400 12.12.1981 253,51 uzat 128 20587 2.1.17.1.2. 2 robinet fluture dn500 1400 12.12.1981 361,23 uzat 129 20591 2.1.17.4.a. 2 recipient hidrofor 500l 1400 12.12.1981 109,54 uzat 130 20600 2.1.17.1.2. 2 compensator dn 600 1400 12.12.1981 110,02 uzat 131 20611 2.1.17.1.1. 2 electropompa epeg 1400 03.03.1982 198,33 uzat 132 20612 2.1.17.1.2. 2 robinet fluture d600 1400 03.03.1982 180,9 uzat 133 20613 2.1.17.1.2. 2 robinet fluture d400 1400 03.03.1982 397,9 uzat 134 20614 2.1.17.1.2. 2 robinet fluture 1400 03.03.1982 166,6 uzat

135 20617 2.1.17.1.2. 2 robinet fluture 1400 03.03.1982 146,37 uzat 136 20619 2.1.17.1.2. 2 robinet fluture 1400 03.03.1982 111,97 uzat 137 20620 2.1.17.1.2. 2 robinet fluture 1400 03.03.1982 329,85 uzat 138 20622 2.1.17.1.2. 2 robinet fluture 1400 03.03.1982 239,37 uzat 139 20751 2.1.17.4.b. 2 butoi clor 800l 1400 08.08.1985 217,38 nu corespund ISCIR 140 20752 2.1.17.4.b. 2 butoi clor 800l 1400 08.08.1985 217,38 nu corespund ISCIR 141 20753 2.1.17.4.b. 2 butoi clor 800l 1400 08.08.1985 217,38 nu corespund ISCIR 142 20754 2.1.17.4.b. 2 butoi clor 800l 1400 08.08.1985 217,38 nu corespund ISCIR 143 20755 2.1.17.4.b. 2 container clor 1400 10.10.1985 217,34 nu corespund ISCIR 144 20756 2.1.17.4.b. 2 container clor 1400 10.10.1985 217,34 nu corespund ISCIR 145 20757 2.1.17.4.b. 2 container clor 1400 10.10.1985 217,34 nu corespund ISCIR 146 20758 2.1.17.4.b. 2 container clor 1400 10.10.1985 217,34 nu corespund ISCIR 147 20759 2.1.17.4.b. 2 container clor 1400 10.10.1985 217,34 nu corespund ISCIR 148 20760 2.1.17.4.b. 2 container clor 1400 10.10.1985 217,34 nu corespund ISCIR 149 20761 2.1.17.4.b. 2 container clor 1400 10.10.1985 217,34 nu corespund ISCIR 150 20762 2.1.17.4.b. 2 container clor 1400 10.10.1985 217,34 nu corespund ISCIR 151 20763 2.1.17.4.b. 2 container clor 1400 10.10.1985 217,34 nu corespund ISCIR 152 20764 2.1.17.4.b. 2 container clor 1400 10.10.1985 217,34 nu corespund ISCIR 153 20768 2.1.17.1.1. 2 el. pompa NDS 1400 03.03.1986 1169,78 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 154 20781 2.1.17.1.1. 2 pompa BRATES 500-510 1400 09.09.1987 593,57 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 155 20788 2.1.17.1.1. 2 pompa BRATES 1400 02.02.1988 430,28 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 156 20791 2.1.17.1.1. 2 pompa NDS 1400 03.03.1988 1327,84 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 157 20870 2.1.17.1.1. 2 ELECTROPOMPA PCN 80-200 1400 14.12.1992 114,05 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 158 20920 2.1.17.4.b. 2 recipient clor 1400 03.03.1988 165,04 nu corespund ISCIR 159 20962 2.1.24.4.1. 2 APARAT CLORINARE ADVANCE 275 1400 09.09.1996 937,68 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 160 20985 2.1.17.1.1. 2 ELECTROP.SUBMERS.FLYQT CP 3132cuACCESORI 1400 18.12.1996 2756,08 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 161 20986 2.1.17.1.1. 2 ELECTROP.SUBMERS.FLYQT CP3127 cu ACCES. 1400 18.12.1996 2756,08 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 162 21040 2.1.17.1.1. 2 ELECTROPOMPA SUBMERS.FLYGT;CP3085+ACCES. 1400 30.04.1998 11968,56 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 163 21041 2.1.17.1.1. 2 ELECTROPOMPA SUBMERS.FLYGT;CP3085+ACCES. 1400 30.04.1998 11968,56 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 164 21065 2.1.16.5. 2 A.TABLOU DISPECER 1400 30.06.1998 368,37 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 165 21067 2.1.17.5.a. 2 A.AMESTECATOR CU ELICE =SET DE 2 BUCATI 1400 30.06.1998 185,63 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 166 21108 2.1.17.1.1. 2 POMPA DOZATOARE RBCE 62;PCB 70 1400 31.08.1998 898,5 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 167 21148 2.1.24.4.1. 2 APARAT CLORINARE REGAL 250 1400 30.11.1998 3727,72 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 168 21149 2.1.24.4.1. 2 APARAT CLORINARE REGAL 250 1400 30.11.1998 3727,72 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 169 21150 2.1.24.4.1. 2 APARAT CLORINARE REGAL 250 1400 30.11.1998 3727,72 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 170 21193 2.1.17.1.1. 2 pompa NDS 350 1400 04.04.1987 1248,28 uzat 171 40009 2.3.6.4.4. 2 hidroelevator inc. carbune 1400 12.12.1981 301,6 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 172 40078 2.3.6.2. 2 pod rulant cu 2 grinzi 1400 07.07.1963 71,03 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 173 40079 2.3.6.2. 2 pod rulant cu 2 grinzi 1400 07.07.1963 71,27 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 174 40080 2.3.6.2. 2 pod rulant 1400 07.07.1963 71,27 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 175 40127 2.3.6.1. 2 ELECTROPALAN 3.2TO CARUC.TE3.2 1400 30.12.1993 289,65 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 176 40151 2.3.6.1. 2 A.MACARA PORTAL 210 1400 30.06.1998 122,66 dezafectată ca urmare a lucrărilor de modernizare 177 10634 1.8.13. 1 fintini publice 1100 01.01.1969 6741 dezafectată 178 10635 1.8.13. 1 fintini publice 1100 01.01.1969 3622,2 dezafectată 179 10636 1.8.13. 1 fintini publice 1100 01.01.1969 497,88 dezafectată 180 10637 1.8.13. 1 cismea publica 1100 01.01.1969 34,98 dezafectată 181 10638 1.8.13. 1 fintina cu pompa 1100 01.01.1969 27,22 dezafectată 182 10737 1.8.13. 1 cismea TORONTALULUI 1100 01.01.1969 43,14 dezafectată

183 10738 1.8.13. 1 cismea SAGULUI 1100 01.01.1969 43,42 dezafectată 184 10739 1.8.13. 1 cismea ARMONIEI 1100 01.01.1969 108,49 dezafectată 185 10740 1.8.13. 1 cismea MEDIAS 1100 01.01.1969 85,5 dezafectată 186 10741 1.8.13. 1 cismea BORZESTI 1100 01.01.1969 1266,37 dezafectată 187 10742 1.8.13. 1 cismea BEGA 1100 01.01.1969 82,11 dezafectată 188 10743 1.8.13. 1 cismea SATU MARE 1100 01.01.1969 42,34 dezafectată 189 10744 1.8.13. 1 cismea DORNEI 1100 01.01.1969 101,98 dezafectată 190 10754 1.8.13. 1 fintina forata M.MILO 1100 01.01.1969 1023,34 dezafectată 191 10755 1.8.13. 1 fintina forata CHEVERES 1100 01.01.1969 1119,91 dezafectată 192 10756 1.8.13. 1 fintina forata MUNCII 1100 01.01.1969 1047,27 dezafectată 193 10757 1.8.13. 1 fintina forata PODGORIEI 1100 01.01.1969 1125,1 dezafectată 194 10758 1.8.13. 1 fintina forata TEPES VODA 1100 01.01.1969 1070,56 dezafectată 195 10759 1.8.13. 1 fintina forata ZEFIRULUI 1100 01.01.1969 98,74 dezafectată 196 10760 1.8.13. 1 fintina forata MURES 1100 01.01.1969 98,96 dezafectată 197 10761 1.8.13. 1 fintina forata JULES V. 1100 01.01.1969 109,19 dezafectată 198 10762 1.8.13. 1 fintina forata BOBILNA 1100 01.01.1969 1128,71 dezafectată 199 10763 1.8.13. 1 fintina forata I.I.DE LA BRAD 1100 01.01.1969 1373,37 dezafectată 200 10764 1.8.13. 1 fintina forata C.NOTTARA 1100 01.01.1969 80,46 dezafectată 201 10765 1.8.13. 1 fintina forata BEGA 1100 01.01.1969 1025,73 dezafectată 202 10789 1.8.13. 1 cismea E.MURGU 1100 01.01.1969 41,49 dezafectată 203 10790 1.8.13. 1 cismea LORENA 1100 01.01.1969 41,55 dezafectată 204 10791 1.8.13. 1 cismea TORAC 1100 01.01.1969 41,55 dezafectată 205 10792 1.8.13. 1 cismea ARDEAL 1100 01.01.1969 30,47 dezafectată 206 10793 1.8.13. 1 cismea GENEVA 1100 01.01.1969 31,53 dezafectată 207 10794 1.8.13. 1 cismea MIZICESCU 1100 01.01.1969 27,05 dezafectată 208 10795 1.8.13. 1 cismea TINARA GARDA 1100 01.01.1969 26,08 dezafectată 209 10796 1.8.13. 1 cismea GALILEI 1100 01.01.1969 30,4 dezafectată 210 10798 1.8.13. 1 cismea ST.STINCA 1100 01.01.1969 32,59 dezafectată 211 10799 1.8.13. 1 cismea ARADULUI 1100 01.01.1969 33,11 dezafectată 212 10801 1.8.13. 1 cismea MACEDONSKI 1100 01.01.1969 33,19 dezafectată 213 10830 1.8.13. 1 fintina forata LILIACULUI 1100 01.01.1969 104,48 dezafectată 214 10831 1.8.13. 1 fintina forata APUSULUI 1100 01.01.1969 84,08 dezafectată 215 10832 1.8.13. 1 fintina forata BUZIASULUI 1100 01.01.1969 72,87 dezafectată 216 10838 1.8.13. 1 fintina TICHINDEAL 1100 01.01.1969 31,89 dezafectată 217 10839 1.8.13. 1 fintina BACALBASA 1100 01.01.1969 75,74 dezafectată 218 10840 1.8.13. 1 fintina GEN. ENESCU 1100 01.01.1969 83,46 dezafectată 219 10841 1.8.13. 1 fintina MINOTAURULUI 1100 01.01.1969 83,69 dezafectată 220 10843 1.8.13. 1 fintina CRISULUI 1100 01.01.1969 59,9 dezafectată 221 10844 1.8.13. 1 fintina I.I.DE LA BRAD 1100 01.01.1969 16,6 dezafectată 222 10845 1.8.13. 1 fintina LIDIA 1100 01.01.1991 5,63 dezafectată 223 10846 1.8.13. 1 fintina ALBINELOR 1100 01.01.1969 12,7 dezafectată

224 10847 1.8.13. 1 fintina LEONARD 1100 01.01.1969 14,08 dezafectată 225 10888 1.8.13. 1 fintina publica APATEU 1100 12.12.1970 55,8 dezafectată 226 10890 1.8.13. 1 fintina forata COMOAREI 1100 12.12.1970 1667,21 dezafectată 227 11022 1.8.13. 1 fintina injector A.GHIRODA 1100 01.01.1972 21,71 dezafectată 228 11091 1.8.13. 1 cismea apa BORZESTI 1100 12.12.1972 12,37 dezafectată 229 11092 1.8.13. 1 cismea apa VALISOARA 1100 12.12.1972 25,56 dezafectată 230 11093 1.8.13. 1 cismea apa I.I.DE LA BRAD 1100 12.12.1972 23,18 dezafectată 231 11094 1.8.13. 1 cismea apa TITEICA 1100 12.12.1972 12,31 dezafectată 232 11096 1.8.13. 1 fintina forata SABULEASA 1100 12.12.1972 42,89 dezafectată 233 11150 1.8.13. 1 cismea VULTURILOR 1100 04.04.1973 60,8 dezafectată 234 11151 1.8.13. 1 cismea CALIMANESTI 1100 04.04.1973 47,21 dezafectată 235 11152 1.8.13. 1 cismea CALIMANESTI 1100 04.04.1973 47,21 dezafectată 236 11153 1.8.13. 1 cismea SATU MARE 1100 04.04.1973 47,21 dezafectată 237 11154 1.8.13. 1 cismea NEGULICI 1100 04.04.1973 47,21 dezafectată 238 11155 1.8.13. 1 cismea SHOPIN 1100 04.04.1973 15,65 dezafectată 239 11257 1.8.13. 1 fintini injector 10 BUC. 1100 03.03.1974 1824,24 dezafectată 240 11371 1.8.13. 1 fintina publica TRANSILVANIA 1100 11.11.1974 47,12 dezafectată 241 11372 1.8.13. 1 fintini injector ETERNITATII 1100 11.11.1974 1744,68 dezafectată 242 11374 1.8.13. 1 fintina publica RANETTI 1100 11.11.1974 36,84 dezafectată 243 11376 1.8.13. 1 fintina N.D.COCEA 1100 11.11.1974 37,37 dezafectată 244 11377 1.8.13. 1 fintina inj.3 ANDREESCU 1100 11.11.1974 98,1 dezafectată 245 11433 1.8.13. 1 fintina publica TITEICA 1100 01.01.1975 22,47 dezafectată 246 11475 1.8.13. 1 fintini injector 1100 12.12.1975 5204,84 dezafectată 247 11518 1.8.13. 1 fintini injector LINISTEI-ANVERS(3 BUC) 1100 03.03.1976 100,8 dezafectată 248 11591 1.8.13. 1 fintini injector 7 BUC. 1100 02.02.1977 3608,7 dezafectată 249 11625 1.8.13. 1 fintina 13 DECEMBRIE 1100 11.11.1977 18,18 dezafectată 250 11840 1.8.13. 1 fintini injector 19 BUC.LUNCANI;PELICAN; 1100 12.12.1979 13223,31 dezafectată 251 11652 1.8.13. 1 fintini publice DAVILA/9 BUC 1100 05.05.1978 4993,32 dezafectată 252 11867 1.8.13. 1 fintini publice 10 BUC. 1100 01.01.1981 4793,07 dezafectată 253 11880 1.8.13. 1 fintini publice C.GIROC;MURES;FILIMON 1100 06.06.1981 1247,69 dezafectată

DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU ADMINISTRATIV-PATRIMONIU Ec.Giuchici Rozalia Jr.Petru Bold