keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 529/31.10.2014 privind completarea Anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare către AQUATIM SA

31.10.2014

Hotararea Consiliului Local 529/31.10.2014
privind completarea Anexei la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare către AQUATIM SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2014 - 28569/27.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă si de canalizare, intrat în vigoare la data de 21.03.2007;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007, privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal Aquatim Timişoara în societate comercială pe acţiuni, ca urmare a reorganizării teritoriale bazată pe principii de eficienţă economică şi performanţă operaţională a operatorului serviciului public de alimentare cu apă si de canalizare;
Urmare a Adresei nr. 3423/10.07.2014, înaintată de AQUATIM SA,privind transmiterea documentatiei privind investitia finantată prin fonduri nerambursabile ISPA si cofinantată de către operatorul regional AQUATIM SA spre înregistrare în evidenţa contabilă a Primăriei Municipiului Timisoara şi darea în administrare către AQUATIM SA;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13/20.02.2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 privind aprobarea delegării serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare în Municipiul Timisoara, prin atribuire directă operatorului regional SC AQUATIM SA Timisoara;
Având in vedere art 7 si 8 din Contractul de delegare nr 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş si AQUATIM SA;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă completarea Anexei V la Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare,nr.932/19.01.2010 încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timis si AQUATIM SA care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.277/2009, cu investitia- "Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale si modernizarea canalizării pentru populatia orasului Timisoara situat în judetul Timis din România".

Art.2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Clădiri,Terenuri si Dotări Diverse si AQUATIM SA Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- AQUATIM SA Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

       ROMÂNIA                                                                                                                            APROBAT         MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                                                                  PRIMAR                                      DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE                                                      NICOLAE ROBU                                               BIROUL EVIDENŢA PATRIMONIULUI                                                                         NR. SC2014 ‐ 28569 / 27.10.2014 

                                                                                                            

REFERAT          privind completarea anexei la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi canalizare către AQUATIM SA                              Prin  programul  ISPA  s‐a  derulat  “  Reabilitarea  tehnologiei  de  epurare  a  apei  reziduale  şi  modernizarea  canalizării  pentru  populația  oraşului  Timişoara  situat  în  județul  Timiş  din  România”  (  măsura ISPA 2000/RO/16/P/PE/004).            În cadrul programului de  investiții pentru modernizarea stației a fost reabilitată treapta mecanică  de  epurare  şi  s‐au  construit  două  linii  noi‐  una  de  tratare  biologic  şi  terțiară  a  apei  uzate  (  pentru  eliminarea azotului şi fosforului ) şi una pentru tratarea nămolului. Din fondurile alocate pentru stația de  epurare s‐a construit şi o clădire nouă pentru laboratorul de control calitate al AQUATIM SA. Municipiul  Timişoara dispune acum de o stație nouă de epurare, cu o capacitate maximă de preluare a apei uzate  de 3000  l/s, care poate deserve 440.000  locuitori  şi corespunde cerințelor de mediu atât din  legislația  europeană cât şi din cea românească.           Prin adresa CT2014‐3423/10.07.2014,a fost transmisă documentația privind investiția finanțată prin  fonduri nerambursabile ISPA şi cofinanțată de către operatorul regional AQUATIM SA.          Lucrările de reabilitare a stației de epurare a apei reziduale au fost finalizate, investiția recepționată,  drept  pentru  care  s‐a  efectuat  transferul  investiției  ISPA  în  vederea  preluării  de  către  unitatea  administrativ teritorială, în evidența sa.          Totodată s‐au efectuat şi lucrări suplimentare în cadrul măsurii, din fondul IID‐ Înlocuire Întreținere  şi Dezvoltare‐  care  au  fost  recepționate  cu  procesele  verbale de  recepție  la  terminarea  lucrărilor nr.  32903/20.11.2013 şi 30904/20.11.2013, valoarea activelor fiind de 1.511.243,37  lei (cu TVA), respectiv  valoarea TVA fiind de 292.498,72 lei.          Având  în  vedere  finalizarea  şi  recepționarea  lucrărilor  suplimentare  efectuate,  activele  se  înregistrează  în  evidența  contabilă  a  Primăriei Municipiului  Timişoara,  prin  suplimentarea  Anexei  la  contractul  de  concesiune  privind  bunurile  de  retur  a  serviciilor  publice  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare.         Prin  adresa  CT2014‐3423/10.07.2014,  operatorul  regional  S.C.  AQUATIM  S.A.  având  în  vedere  finalizarea  şi  recepționarea  lucrărilor  suplimentare  efectuate  la  reabilitarea  stației  de  epurare  a  apei  reziduale,ne  solicit  demararea  procedurilor  necesare  pentru  înregistrarea  investiției  în  evidența  contabilă  a  Primăriei  Municipiului  Timişoara,drept  pentru  care  solicităm  suplimentarea  Anexei  la  contractul de delegare privind bunurile de retur a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare.     

  PROPUNEM : 

       Emiterea unei hotărâri care să aprobe completarea Anexei V  la contractul de delegare a serviciilor  publice  de  alimentare  cu  apă  şi  canalizare,nr.932/19.01.2010  încheiat  între  Asociația  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Apă‐Canal  Timiş  şi  S.C.  AQUATIM  S.A.  care  a  fost  aprobat  prin  HCL  nr.277/2009,cu  investiția‐  “Reabilitarea  tehnologiei  de  epurare  a  apei  reziduale  şi  modernizarea  canalizării  pentru  populația oraşului Timişoara situat în județul Timiş din România”.                                    Administrator Public,                              Secretar   

              Sorin Iacob Drăgoi                               Simona Drăgoi                                                                                                                  

                                                                                                                              Director,                                                                                                                              Direcţia C.T.D.D.                                                                                                                                                                                            Laura Koszegi 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Director, 

                                                                                                                     Direcţia Economică                                                                                                                       Smaranda Haracicu         

                                                                                                                                                                                                                               Director, 

                                                                                                                     Direcţia Tehnică                                                                                                                       Culiță Chiş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Şef Birou,                                                                                                                                  Călin Nicuşor Pîrva                                                                                                                             Redactat,                                                                                                                       Corina Stanciu     

                                                               

                                                            AVIZAT                                                   Serviciul juridic