keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 140/27.03.2012 privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2012

27.03.2012

Hotararea Consiliului Local 140/27.03.2012
privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2012


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012 - 6585/13.03.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Avâmd în vedere Adresa nr. SC2012- 4012 din data de 10.02.2012 a SC AQUATIM SA;
Ţinând cont de Decizia nr. 7 a Consiliului de Administraţie al S.C. AQUATIM S.A. din 01.02.2012 privind aprobarea Programului de investiţii din surse proprii pentru anul 2012 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale , Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism , ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, oraşul Deta şi oraşul Jimbolia , în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
Având în vedere prevederile art.18, alin. 15 din Contractul de delegarea a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A. , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009;
Având în vedere prevederile art. 10, alin (1) şi art. 12, alin (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.d), alin. (3) lit. c) , alin. (6) lit. a) pct.14, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 45 alin.2 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Programul de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2012 în domeniul apă-canal, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. AQUATIM S.A Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- S.C. "AQUATIM" S.A;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN PAU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Program_investitii_Aquatim.pdf

S.C. AQUATIM S.A. TIMIŞOARA SERVICIUL DEZVOLTARE, PROIECTARE REGIONALĂ

LEI ASIGURARE RESURSE

VALOARE APROBATĂ VALOARE

CONTRACT

REST DE EXECUTAT ESTIMAT

REST DE EXECUTAT

REGIE PROPRIE ANTREPRIZĂ

SURSE PROPRII- IID

0 1 2 3 4 (4) 5 6 7 8 9 10 11

1 Reabilitare construcţii şi instalaţii SP I Staţia Bega Etapa I 8,732,930 6,133,247 5,400,000 5,620,000 5,620,000 5,620,000 2 Reabilitare construcţii speciale Staţia Tratare Bega ETAPA I/2( Centrala Termică )

285.000 lei 964,470 253,000 200,000 200,000 200,000 200,000

3 Reabilitare împrejmuire foraje F1-F40 Statia Urseni 408,576 200,698 150,000 0 150,000 150,000 150,000 4 Reabilitare împrejmuiri zone de protecţie sanitară cu regim sever la Staţiile de Tratare

Bega, Urseni şi Ronaţ 901,289 700,000 700,000 700,000 700,000

11,007,265 6,586,945 6,450,000 0 0 0 6,670,000 6,670,000 6,670,000 0

6 Extindere şi reabilitare retea apa şi de canalizare str Tr. Vuia- mun Timisoara

538,705 500,000 500,000 500,000 500,000 a 312,0c 93,0

7 Reabilitare conducta apă şi canal existent pe str.Braşov - Mun.Timişoara 877,033 800,000 750,000 750,000 750,000 a 370,0c 237,0

8 Reabilitare conductă de apă existentă şi extindere reţea canal str Martir Ioan Buteanu fostă.Aida (între str.Virtuţii şi str.Kogâlniceanu) 246,574 92,963 80,000 80,000 80,000 80,000 a 190,0 c 140,0

9 Reamplasare pe domeniu public a utilităţilor de apă şi canal Bl. 11 str Azurului nr 5-7

315,000 151,335 100,000 100,000 100,000 100,000 a 140,0c 208,0

PROGRAM DE INVESTIŢII 2012 MUNICIPIUL TIMIŞOARA

Anexa la HCL ………………………

EXECUŢIE ALTE

CHELTUIELI

OBSERVAŢII

I. LUCRĂRI LA UZINE DE APA

II1. REABILITĂRI REŢELE APĂ TOTAL

CAP.A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

NR. priori tate

DENUMIRE LUCRARE DATE INVESTIŢIE CAPACI

TĂŢI (ml)

TOTAL PROGRAM

(CU TVA)

10 Reabilitare conductă de apă existentă str.Cerna(Între D.Coresi şi 1 Decembrie) 348,122 149,591 110,000 110,000 110,000 110,000 457,00

2,325,434 300,926 1,590,000 0 0 0 1,540,000 1,540,000 1,540,000 0

12 L.I.Reabilitare branşamente existente (Pb,Oţel sau Fontă) la imobilele conectate la

sistemul de distribuţie-etapa II-2011 600,000 600,000 200,000 0 200,000 0 200,000 200,000

13 Reamplasări cămine de branşament apă în domeniu public 74,509 74,509 70,000 0 70,000 0 70,000 70,000

674,509 674,509 270,000 0 0 270,000 0 270,000 270,000 0

14 Platformă şi instalaţie de preluat şi prelucrat deşeuri de la combinate Staţie de Epurare Timişoara Etapa I-a=1.001.312 lei 5,948,080 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000

5,948,080 0 1,000,000 0 0 0 1,000,000 1,000,000 1,000,000 0

15 Reamenajare spaţii existente Treboniu Laurian Obiect 1 Birouri Etapa

I-a =675.000 lei 1,394,410 649,118 475,000 475,000 475,000 475,000

1,394,410 649,118 475,000 0 0 0 475,000 475,000 475,000 0

21,349,698 8,211,498 9,785,000 0 0 270,000 9,685,000 9,955,000 9,955,000 0

II.2. REABILITARI BRANSAMENTE

TOTAL CAP. A LUCRĂRI ÎN CONTINUARE

TOTAL IV. LUCRĂRI PATRIMONIU

III. CANALIZARE

TOTAL

TOTAL

III.1. LUCRĂRI LA STAŢIA DE EPURARE SI REABILITARE RETELE CANAL

TOTAL

Page 1 PROGRAM 2012 DESFASURAT - F 10.00.01 - 1

ASIGURARE RESURSE

VALOARE APROBATĂ

VALOARE CONTRACT

ELABORARE SF

REGIE PROPRIE ANTREPRIZĂ

SURSE PROPRII- IID

0 1 2 3 4 5 6 7 9 10 11

1 Reabilitare construcţii speciale Staţia Tratare Bega ETAPA II-a(Camere intrare,Bazin amestec, Canal alimentare, Camere Reacţie, Canal alimentare decantoare, Bazine

stocare sulfat de aluminiu, ) TERŢI 700,000 700,000 700,000

PIF 2013

2 Reabilitarea tronsoanelor din oţel şi instalaţiilor aferente (cămine, vane, conducte de legătură foraje) de pe conducta de aducţiune Dn600 F30-F40, Front captare Est, ST Urseni

2,146,995 AQUATIM 50,000 50,000 50,000 ÎNCEPERE 2012

3 Reabilitare conducte incinta incluciv camine - Statia Urseni

6,496,850 TERŢI 30,000 30,000 30,000 ÎNCEPERE

2012

8,643,845 0 0 0 0 0 780,000 780,000 780,000

1 Interconectarea reţelei de alimentare cu apă a localităţii Ghiroda cu sistemul centralizat de alimentare cu apă al Municipiului Timişoara. 2,580,739 AQUATIM 2,400,000 2,400,000 2,400,000 2235,0

2 Extindere conducta apa potabilă str. Macarie, N.Paganini, şi Bacalbaşa- mun

Timisoara 915,996 AQUATIM 800,000 800,000 800,000 1192,0

3 Reabilitare conductă de apă existentă str.C.Coposu - str.Barbu Iscovescu 922,754 AQUATIM 400,000 400,000 400,000 1080,0

4 Reabilitare conducte de apă existente str Sirius (între str. Uranus şi str, Rachetei) 235,346 AQUATIM 200,000 200,000 200,000 280,00

5 Reabilitare conducte de apă existentă în zona de blocuri de pe str.Topologului 120,732 AQUATIM 100,000 100,000 100,000 365,00

6 Extinderi reţele apă - Cartier Ciarda Roşie pe str.: Cl Buziaşului, Gr. Antipa, Th. Palady, Neajlov, Dm. Dinicu, Iuliu Podlibny, Cl. Urseni, Legumiculturii 2,735,969 TERŢI 2,500,000 2,500,000 2,500,000 3,85 KM

Reabilitarea conductei de apă existente în zona Doinei ACR 365,362 300,000 300,000 300,000 510,00

CAP.B. LUCRĂRI NOI

II1. REABILITĂRI REŢELE APĂ

OBSERVAŢII

CAPACI TĂŢI (ml)

I. LUCRĂRI LA UZINE DE APA

TOTAL PROGRAM

NR. priori tate

ALTE CHELTUIELI

DENUMIRE LUCRARE EXECUŢIEDATE INVESTIŢIE

TOTAL

7 Contorizarea zonală a cartierelor Ghiroda şi Lipovei-Pădurea Verde

348,122 AQUATIM 20,000 20,000 20,000 ÎNCEPERE 2012

8 Reabilitare conductă de apă existentă str. U. Traiana (între str.Eneas şi str.Lidia) 1,103,448 AQUATIM 30,000 30,000 30,000 980,00 ÎNCEPERE 2012

9 Reabiltare conducte de apă existentă Zona de blocuri Telegrafului 206,191 AQUATIM 15,000 15,000 15,000 420,00 ÎNCEPERE 2012

10 Reabilitare conducte de apă existente str.Moşniţei (între str.Industriei şi Staţia 110kw) 715,596 AQUATIM 20,000 20,000 20,000 1655,0 ÎNCEPERE

2012

11 Reabilitare conducte de apă existente str.Perlei ( (între str. Arcaşilor - str.Borzeşti-str.Lotusului)) 858,175 AQUATIM 25,000 25,000 25,000 895,00 ÎNCEPERE

2012

12 Reabilitare şi sistematizare conductă şi branşamente str.Ungureanu, str.E Savoya 1,393,868 AQUATIM 30,000 30,000 30,000 675,00 CORELARE

POR

13 Reabilitarea conductelor existente şi închiderea inelelor de apă potabilă din zona străzilor Virgiliu-Sucului-Brigadierilor- Câmpului-Apateu-Torac 629,082 AQUATIM 50,000 50,000 50,000 ÎNCEPERE

2012

14 Reabilitare conductă apă şi branşamente Zona Fabric: Lunei, I.Vulcan, ETAPA II -a. 3,787,378 AQUATIM 20,000 20,000 20,000 502,00 ÎNCEPERE

2012

15 Reabilitarea conductei de apă şi branşamentelor existente str. Tata Oancea 164,215 AQUATIM 30,000 30,000 30,000 ÎNCEPERE

2012

16 Reabilitare conducte apă potabilă şi branşamente str.Vulturilor, str.G.Ioseph - Mun.Timişoara 1,819,204 AQUATIM 30,000 30,000 30,000 2020,0 ÎNCEPERE

2012

17 Reabilitare conducte de apă existentă str.E.Teodoroiu, str.P.Rareş, str.Dacilor 680,000 AQUATIM 30,000 30,000 30,000 ÎNCEPERE

2012

18 Reabilitarea conductei de apă existentă pe bv.Industriei - Mun.Timişoara 873,403 AQUATIM 30,000 30,000 30,000 ÎNCEPERE

2012 Reabilitare conducte apă şi branşamente str. Miresei- Calea Torontalului între str

Miresei şi str. Grigore Alexandrescu str. Miresei (înlocuire cond. oţel Dn 500, 150 şi 250 cu Dn 315 PEHD)

Cl. Torontalului (înlocuire cond. oţel Dn 600 şi150 cu Dn 600 FD şi160 PEHD) Reabilitare conductă apă şi branş.Zona Blascovici 4,331,736 TERTI 0 0 0 Reabilitare conductă apă şi branş. Zona Vacarescu 9,000,906 TERTI 0 0 0

3,307,212 0 00AQUATIM

, , Reabilitare conducta apa Bv. Michelangelo - Pod 558,860 0 0 0

Reabilitare conductă apă şi branş. Zona M Viteazul, : 5,317,335

Page 2 PROGRAM 2012 DESFASURAT - F 10.00.01 - 1

Reabilitare conducte apă şi branşamente Zona blocuri Freidorff: 0 0 0 str Lămâiţei (Andreescu- Bl 24)

str. Andreescu (Intr. Virg. Simionescu - Lămâiţei) Intr. Virg. Simionescu (Andreescu-Intr. Gh. Sârbu) Intr. Gh Sârbu (Intr. Virg. Simionescu - Lămâiţei) str. Eug. Cuteanu (Intr. Virg. Simionescu - Bl 15) Intr. Iulia Simu ( Mircea Hoinic- Virg. Simionescu)

Reabilitare conducte apă şi branşamente M.rş. Alex. Averescu,str. L. Rebreanu, Zona Cămine studenţeşti ,: 0 0 0 0

M.rş. Alex. Averescu (B.dul C. Brâncoveanu şi str. Drubeta) L. Rebreanu (str. Arieş şi C.lea Martirilor)

Alee cămine studenţeşti (Cluj- str. Sportivilor)

1 L.I.Reabilitare branşamente existente (Pb,Oţel sau Fontă) la imobilele conectate la

sistemul de distribuţie-etapa I-2012 415,818 0 REGIE AQUATIM 0 320,000 0 320,000 320,000

2 Idem etapa II-2012

371,535 0 REGIE AQUATIM 0 200,000 0 200,000 200,000

3 Extinderi, Branşamente apă şI racorduri 50,000 0 REGIE AQUATIM 0 50,000 0 50,000 50,000

4 Reamplasări cămine de branşament apă în domeniu public

50,000 0 REGIE AQUATIM 0 50,000 0 50,000 50,000

887,353 0 0 0 0 620,000 0 620,000 620,000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 Reabilitare canal menajer existent pe străzile:Orizont nr 1-3-5, Răsăritului 6-8-

10, Vişinului nr. 1-3-5, C-tin Prezan nr. 103-111 477,015 AQUATIM 0 300,000 300,000 300,000 238,00

Reabilitare reţele de canal şi racorduri , pe străzile:Cernăuţi / Storojineţ BlocB2. B3, B 19şi B20, str. Amiciţiei (Sever Bocu- Leandrului),Cugir (Dej-Carei), Orşova (între

Blocurile 82,84,85, 86, 87), Labirint bl A8 sc A,B,C,D,Bv.L.Rebreanu ( între blocurile AQUATIM 500,000 500,000 500,000

2,123,395

II.2. REABILITARI BRANSAMENTE APĂ

1,191,644 AQUATIM

7,030,0007,030,000

III.2. REABILITĂRI REŢELE CANAL

TOTAL

0 0 7,030,0000

III.1. LUCRĂRI LA STAŢIA DE EPURARE III. CANALIZARE

TOTAL

AQUATIM

46,286,668 0TOTAL 0

130-136A), Vegetaţiei ( Aleea Actorilor- Bl. 16A şi blocuri 2,3,4 şi 6 Al Actorilor

ETAPA i-a str. Cugir (Dej-Carei), Orşova (între Blocurile 82,84,85, 86, 87), Labirint bl A8 sc A,B,C,D,Bv.L.Rebreanu ( între blocurile 130-136A) 506,00

Reabilitare canale existente pe străzile:S. Şagovici- Cetăţii, Şt.O.Iosif ,Horia, Lunei, Sf. Ap. Petru şi Pavel AQUATIM 0 50,000 50,000 50,000

Etapa I-a S. Şagovici- Cetăţii, Şt.O.Iosif 500,00 AQUATIM 0 100,000 100,000 100,000 c 92,00

4,673,115 0 0 0 0 0 950,000 950,000 950,000

1 Reabilitări racorduri şi reamplasări cămine de racord în domeniu public 100,000 AQUATIM 0 100,000 100,000 100,000 100,000 0 0 0 0 100,000 0 100,000 100,000

Spaţii tehnologice adăpostire maşini speciale mentenanţă reţea apă canal Str. Cerna nr.1 ( autospeciale)

931,009 530,000 530,000 530,000 ÎNCEPERE

2012

Modernizare fântână ornamentală PUNCTE CARDINALE 3,083,560 0 0 0

3,083,560 0 0 0 0 0 530,000 530,000 530,000 0

63,674,541 0 0 0 0 720,000 9,290,000 10,010,000 10,010,000 0TOTAL CAP.B LUCRĂRI NOI

2

2,050,941

Reabilitare canal menajer existent Bloc 141-145 şi branşament apa bloc 147 Bv. L. Rebreanu

TOTAL

III.3. REABILITĂRI RACORDURI CANAL

1,990,220

3 0

04 154,939

TOTAL

TOTAL

Page 3 PROGRAM 2012 DESFASURAT - F 10.00.01 - 1

ASIGURARE VALOARE

APROBATĂ VALOARE

CONTRACT ELABORARE

SF REGIE

PROPRIE ANTREPRIZĂ SURSE PROPRII-

IID Evacuarea gravitaţională a apelor pluviale din mun. Timişoara SF TERŢI 25,000 25,000 25,000

Reamplasări cămine de racord canal în domeniu public: AQUATIM 2,000 0 0 2,000 2,000 Reamplasări cămine de branşament în domeniu public: AQUATIM 2,000 0 0 2,000 2,000

Reabilitare conducte de apă existente Calea Buziaşului(între 1 Decembrie şi str. Lidia)

AQUATIM 1,000 1,000 1,000

Contorizarea cartierului Calea Aradului în vederea monitorizării pierderilor de apă AQUATIM 1,000 1,000 1,000

Expertize tehnice la clădiri din patrimoniu propuse pentru lucrări de intervenție TERȚI 40,000 40,000 40,000

Studii şi documentaţii hidro,geo, topo, cadastru pentru obiectivele concesionate sau din patrimoniul societăţii TERȚI 100,000 100,000 100,000

Reglementare şi extinderi branşamente, racorduri AQUATIM 5,000 5,000 5,000 Reabilitare reţele canal pe str. I.I.Micu Klein, Gladiolelor, Fructelor AQUATIM 3,000 3,000 3,000 Extindere reţea apă şi canal str. C.tin Diamandi, mun. Timişoara AQUATIM 2,000 2,000 2,000

Documentaţii tehnico-economice pentru alimentare cu apă/canalizare în localităţile din aria de operare AQUATIM 450,000 450,000 450,000

SUCURSALA DETA

Reabilitare conducta apă Dn 100 OL (500 ml) şi branşamente str Republicii- Sculea (IAS) oraş Ciacova- SF AQUATIM 5,000 5,000 5,000

Reabilitare conducta apă Dn 100 OL (700ml) şi branşamente str Obradovici - oraş Gătaia AQUATIM 5,000 5,000 5,000

Reabilitare reţele apă conducta apă Dn 100 OL (1500 ml) şi branşamente între forajul Fi1 (Gară) şi biserică - com Banloc AQUATIM 5,000 5,000 5,000

Reabilitare reţele apă Ciacova AQUATIM 5,000 5,000 5,000

NR. CRT

ALTE CHELTUIELI

DENUMIRE LUCRARE CAP. C.STUDII SI PROIECTE (ELABORARE)

CAPACI TĂŢI (ml) OBSERVAŢII

TOTAL PROGRAM

DATE INVESTIŢIE EXECUŢIE

Reabilitare reţele apă Gătaia AQUATIM 5,000 5,000 5,000

Reabilitare reţele apă Banloc AQUATIM 5,000 5,000 5,000

SUCURSALA JIMBOLIA Reparaţii construcţii cabine foraje şi cabine hidrofor în localităţiile: Gottlob 2 buc.,Becicherecul Mic 3 buc., Cenei 3 buc., Bobda 2 buc., Hodoni 2 buc.,Bărăteaz 1 buc.,Vizejdia 1 buc.

AQUATIM 3,000 3,000 3,000

Împrejmuire perimetre de protecţie foraje la localităţiile: Gottlob 2buc.,Vizejdia 1 buc.,Cenei 2 buc.,Bobda 2 buc.,Becicherecul Mic 3 buc.,Satchinez 1 buc.,Hodoni 1 buc.,Bărăteaz 1 buc., Checea 1 buc.

AQUATIM 3,000 3,000 3,000

SUCURSALA SANNICOLAU MARE

Automatizare Turn apă Lovrin şi reabilitarea instalaţiei electrice AQUATIM 4,000 4,000 4,000

Reabilitare conducta apă pe str. Nisip din Lovrin AQUATIM 2,000 2,000 2,000

SUCURSALA BUZIAŞ Conectarea reţelei de apă a localităţii Racoviţa la Staţia de Tratare Hitiaş şi reabilitarea reţelei principale de distribuţie a apei 5,000 5,000 5,000

Înfiinţarea sistemului de distribuţie a apei în localitatea Sârbova prin interconectare la reţeaua existentă din localitatea Hitiaş 5,000 5,000 5,000

Reabilitare conducte apă existentă în comuna Sacoşu Turcesc 5,000 5,000 5,000 Reabilitarea împrejmuirilor zonelor de protecţie sanitară cu regim sever a forajelor de la: Buziaş F11, F12, F16, Pădureni, Visag, Ficătari, Capăt, Colonie 2, Herendeşti, Petroasa Mare, Victor Vlad Delamarina.

AQUATIM 3,000 3,000 3,000

0 0 0 691,000 0 0 691,000 691,000

85,024,239 8,211,498 0 691,000 990,000 18,975,000 20,656,000 20,656,000 0

DIRECTOR DEZVOLTARE ŞEF SERVICIU Ing. Adriana Angheluş Sing. Ioan Şişu

TOTAL PROGRAM MUNICIPIULTIMIŞOARA

TOTAL CAP.C. STUDII ŞI PROIECTE

Page 4 PROGRAM 2012 DESFASURAT - F 10.00.01 - 1

Atasament: Referat_Aquatim.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU PRIMĂRIA DIRECŢIA TEHNICĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2012- 006585/13.03.2012

R E F E R A T

privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2012

Obiectivele operatorului S.C. Aquatim S.A. vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecţia mediului. Programul de investiţii implică realizări importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru buna funcţionare a serviciilor cât şi pentru ca acestea să îndeplinească condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile. Programul de investiţii ,din surse proprii a S.C. Aquatim S.A. avizează investiţii financiare importante în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care depăşesc în mod considerabil capacităţile financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale. În conformitate cu prevederile Legii nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţă exclusivă, ce poate fi exercitată şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de apă şi de canalizare, în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 în numele şi pe seama unităţilor administrativ- teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce priveşte: aprobarea programelor de investiţii privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului. În exercitarea atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri privitoare la aprobarea programelor de reabilitare, extinderea şi modernizarea sistemelor existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii, precum şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare; Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A. , conform art. 18 fiind stabilite obligaţiile operatorului, alin. 15 : ,,să întocmească programele anuale de reparaţii, dotări şi investiţii, pe care să le supună spre aprobare Autorităţii Delegante”.

Finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în Programul de investiţii se asigură din fonduri proprii ale Operatorului Regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Timişoara, S.C. Aquatim S.A., astfel:

CAP. A Lucrări în continuare: – 9.955.000 lei CAP. B Lucrări noi: – 10.010.000 lei CAP. C Studii şi proiecte: – 691.000 lei Total investiţii din surse proprii : – 20.656.000 lei Având în vedere importanţa investiţiilor în domeniul apă-canal propuse pentru municipiul Timişoara,

având ca sursă de finanţare sursele proprii, în valoare totală de 20.656.000 lei, propunem pentru anul 2012 aprobarea Programului de investiţii al operatorul regional SC Aquatim SA, din surse proprii de finanţare. VICEPRIMAR, SORIN GRINDEANU DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF BIROUL HIDROTEHNIC, CHIŞ CULIŢĂ MARIUS ONEŢIU CONSILIER, AVIZAT JURIDIC, LUCUŢ MARINELA Red. / Dact. : ML. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1