keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 25/25.01.2017 privind completarea Anexei V la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr.932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, staţii de pompare, branşamente şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare din Municipiul Timişoara prevăzute în anexa 1

25.01.2017

Hotararea Consiliului Local 25/25.01.2017
privind completarea Anexei V la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr.932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, staţii de pompare, branşamente şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare din Municipiul Timişoara prevăzute în anexa 1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017 - 889/13.01.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr.51/08.03.2006, privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.38/13.02.2007- privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal Aquatim Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, Oraşul Deta şi Oraşul Jimbolia, în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13/20.02.2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr.51/2006;
Având în vedere Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi Aquatim SA
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 privind aprobarea delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. Aquatim SA
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit(c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă transmiterea spre administrare şi folosinţă către operatorul regional AQUATIM SA a bunurilor reprezentând racorduri, staţii de pompare, branşamente, reţele de apă, reţele de canalizare rezultate în urma lucrărilor recepţionate, transmise şi înregistrate în evidenţa mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timişoara, cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Se aprobă completarea Anexei V(lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosinţă operatorului) la Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009, cu bunurile cuprinse în Anexa 1.

Art.3 : Punerea la dispoziţia operatorului a bunurilor din Anexa 1 se face prin încheierea unui Act Adiţional la Contractul de delegare a bunurilor nr.932 din 19.01.2010.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Aquatim SA Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Aquatim S.A. Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: referat_aquatim2017.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA ECONOMICĂ COMPARTIMENTUL EVIDENŢA PATRIMONIULUI

REFERAT privind completarea Anexei V la Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr.932/19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, staţii de pompare, branşamente şi reţele de alimentare cu apă şi canalizare din Municipiul

Timişoara ( Anexa 1)

Urmare înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, şi ca urmare a aprobării prin HCL 277/28.07.2009 a delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Timişoara prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timişoara, în baza HG nr. 855 / 2008 a fost semnat Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932/19.01.2010, în numele şi pe seama membrilor Asociaţiei.

Potrivit prevederilor art.24 alin.1 din Legea nr. 51/2006, bunurile ce compun sistemele de utilităţi publice prin intermediul cărora sunt furnizate/prestate serviciile de utilităţi publice pot fi: a) date în administrare şi exploatate în baza hotărârii de dare în administrare; b) puse la dispoziţie şi exploatate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Conform alin. 2 al aceluiaşi articol, în cazul gestiunii delegate, punerea la dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare şi exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor şi/sau a activităţilor delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii.

Având în vedere Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA.

Având în vedere HCL nr. 277/2009 privind aprobarea delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timişoara;

Mijloacele fixe din domeniul apă-canal recepţionate până în anul 2016, transmise şi înregistrate în evidenţa contabilă a Primăriei Municipiului Timişoara, trebuiesc date în administrare către operatorul regional AQUATIM SA, pentru completarea Anexei V (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosință operatorului) la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare care a fost aprobat prin HCL nr. 277/2009;

PROPUNEM : 

  1. Emiterea unei hotărâri care să aprobe transmiterea spre administrare şi folosință către operatorul regional AQUATIM SA a bunurilor reprezentând racorduri, staţii de pompare,branşamente, reţele de apă, reţele de canalizare rezultate în urma lucrărilor recepţionate, transmise şi înregistrate în evidenţa mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timişoara, cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din această hotărâre.

2. Completarea Anexei V(lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosinţă operatorului) la Contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA aprobat prin HCL nr. 277/2009, cu bunurile cuprinse în Anexa 1. 3. Punerea la dispoziţia operatorului a bunurilor din Anexa 1 se face prin încheierea unui Act Adiţional la Contractul de delegare a bunurilor nr.932 din 19.01.2010.

DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ, DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, Steliana Stanciu Chiş Culiţă MANAGER PROIECT,

Magdalena Nicoară CONSILIER, RESPONSABIL TEHNIC, Pipelca Simona Vasile Olar AVIZAT JURIDIC

Cod FP 53-01, ver.1

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1

Nr crt Denumirea bunurilor inventariate AMPLASARE Numarul de inventar

Valoare de inventar

0 1 2 3 4

1 Retea apa-L=82ml,8 bransamente str. Voiculescu-Handel 22642 87.332,59 2 Retea apa-L=138ml,12bransamente str. Sabin Manuila 22643 133.106,02 3 Retea apa-L=429ml, 10bransamente str.Gradinarilor 22644 242.878,61 4 Retea apa-L=543ml, 16bransamente str.Colonia Slavic 22645 253.703,24 5 Retea canal-L=252ml+366,20racorduri str.Colonia Slavic 22646 280.459,53 6 Retea canal-L=456ml,33racorduri str.Gradinarilor 22649 499.801,92 7 Retea canal-L=247ml, 11racorduri str.Legumiculturii 22650 266.298,85 8 Retea canal-L=142ml, 13racorduri str.Sabin Manuila 22651 166.001,60 9 statie pompare 1-electropompa Q=16mc/h cartier Plopi 22652 404.766,26 10 statie pompare 2-electropompa Q=16mc/h cartier Plopi 22653 404.766,26

11 Retea apa-cuprinde articolele de mai jos malul Canalului Bega 22904 5.641.080,93

Bransamente retele apa-str.Uzinei Priza pentru bransament cu colier de siguranta-universala 100/3/4" BUC. 14 Robinet de priza cu racord de imbinare montat in pamant 25/3/4" BUC. 16 Racord de compresiune cu flanse 50/2" BUC. 16 Str.Uzinei-conducta principala apa Teava din fonta montata in pamant avand diametrul Dn1000 M 336,6 Vana fonta ductila cu sertar cauciucat inclusiv garniturile si flanse avand Dn 200mm, montata in camin

BUC. 1

Vana fonta ductila cu sertar cauciucat inclusiv garniturile si flanse avand Dn 1000 mm, montata in camin

BUC. 1

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV

BUC. 1

Camin de vane 3,5x4x4,05 BUC. 1 Str.Frederic Chopin - COND.APA TUB PRESIUNE FONTA CU MUFA CU L 5 M SI DN 600 MM M 495 Vana fonta ductila, cu sertar cauciucat inclusiv garniturile si flanse avand Dn 150 mm, montata in camin

BUC. 1

Vana fonta ductila, cu sertar cauciucat inclusiv garniturile si flanse avand Dn 600mm, montata in camin

BUC. 1

Str.Splaiul Morarilor(conducta PEID 125 apa) Teava din PEID montata in pamant avand diametrul exterior 125mm M 183,6 Vana fonta ductila cu sertar inclusiv garniturile si flanse avand Dn 100mm, montata in camin

BUC. 1

Vana fonta ductila cu sertar inclusiv garniturile si flanse avand Dn 125mm, montata in camin

BUC. 1

Str.Splaiul Morarilor-cond.fonta Dn500. apa Teava din fonta montata in pamant avand diametrul Dn500 M 163,2 Vana fonta ductila cu sertar inclusiv garniturile si flanse avand Dn 125mm, montata in camin

BUC. 1

Splaiul Nistru-cond.fonta Dn500 apa Teava din fonta montata in pamant avand diametrul Dn500 M 826,2 Teu Dn500 BUC. 3 Vana fonta ductila cu sertar cauciucat inclusiv garniturile si falnse avand Dn100 si 150 mm, montata in camin

BUC. 2

Vana fonta ductila cu sertar cauciucat inclusiv garniturile si flanse avand Dn 500mm, montata in camin

BUC. 1

Camin de vane tip B BUC. 1 Str.Uzinei-conducta PEHD 125 apa

Unitatea LISTA DE INVENTARIER

E DOMENIU

PUBLIC

Primaria Municipiului Timisoara

RETELE DE APA - CANAL

Teava din PEID montata in pamant avand diametrul exterior 125mm M 336,6 HIDRANT SUPRATERAN (PT.EXTERIOR) DN.100 H1=1m BUC. 4 SPALAREA SI DESINFECTAREA CONDUCTELOR DE ALIMENTARE CU APA AVIND DN 125

M 330

Vana fonta ductila cu sertar inclusiv garniturile si flanse avand Dn 100mm, montata in camin

BUC. 4

Vana fonta ductila, cu sertar cauciucat inclusiv garniturile si flanse avand Dn 150 mm, montata in camin

BUC. 1

BTANSAMENT Mihai Viteazu-cond.PEID 125 apa Teava din PEID montata suprateran la trecerea peste canal Bega Dn=200 mm

M 97

VANA DIN FONTA DUCTILA CU SERTAR DN100MM BUC. 1 B-dul M.Viteazu si Podu Traian-cond.fontaDn400 apa Teava din FONTA montata suprateran Dn=400 mm M 479,4 Vana fonta ductila cu sertar inclusiv garniturile si flanse avand Dn 100mm, montata in camin

BUC. 1

Vana fonta ductila, cu sertar cauciucat inclusiv garniturile si flanse avand Dn 150 mm, montata in camin

BUC. 1

Vana fonta ductila cu sertar cauciucat inclusiv garniturile si flanse avand Dn 400mm, montata in camin

BUC. 2

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV

BUC. 2

Camin de vizitare tip B BUC. 2 Supratraversare Str.Andy Endre-cond.fonta Dn350 apa Vana fonta ductila cu sertar cauciucat inclusiv garniturile si flanse avand Dn300mm, montata in camin

BUC. 1

Vana fonta ductila cu sertar cauciucat inclusiv garniturile si flanse avand Dn350 mm, montata in camin

BUC. 1

Splaiul N.Titulescu-Muresan-Dragalina - apa Teava din fonta montata in pamant avand diametrul Dn400 M 370 Camin de vizitare tip ISLGC 1785-2 din neton monolit carosabil, fara apa subterana D=2,5m H=2.0m

BUC. 1

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV

BUC. 1

Splaiul N.Titulescu-Dragalina-Gh.PoP - apa TEAVA PEID MONT.SUPRATERA. DN300 M 105 Teava din fonta montata in pamant avand diametrul Dn400 M 418 INCHIDERE CAPETE CONDUCTA FONTA PT.PROBA PRESIUNE AVIND DN 400

BUC. 2

Vana fonta ductila, cu sertar cauciucat inclusiv garniturile si flanse avand Dn 150 mm, montata in camin

BUC. 1

Vana fonta ductila cu sertar cauciucat inclusiv garniturile si flanse avand Dn 400mm, montata in camin

BUC. 1

Vana fonta ductila cu sertar inclusiv garniturile si flanse avand Dn 100mm, montata in camin

BUC. 3

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV

BUC. 1

Camin de vane tip B BUC. 1 Splaiul N.Titulescu-Ghe.Pop-Nufar - apa MONTAREA ARMATURILOR CU ACTIONARE MANUALA SAU MECANICA (ROB.VANE VENTILE CLAP.COMPENS.ETC.)DN: 2

BUC. 1

Vana fonta ductila cu sertar cauciucat inclusiv garniturile si flanse avand Dn 400mm, montata in camin

BUC. 1

Supratraversare Str.Nufar - apa Teava de diametrul Dn 800 M 86,7 Vana fonta ductila cu sertar cauciucat inclusiv garniturile si flanse avand Dn 800mm,montata in camin

BUC. 1

Vana fonta ductila cu sertar inclusiv garniturile si flanse avand Dn 100mm, montata in camin

BUC. 1

Vana fonta ductila, cu sertar cauciucat inclusiv garniturile si flanse avand Dn 150 mm, montata in camin

BUC. 1

Vana fonta ductila cu sertar cauciucat inclusiv garniturile si flanse avand Dn 400mm, montata in camin

BUC. 1

CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV

BUC. 1

Camin de vizitare tip B BUC. 1 Supratraversare Str.Vulturilo - apa TEAVA PEID MONT.SUPRATERAN LA TRECERE PESTE CANAL BEGA DN200

M 65

12 Retea canal-cuprinde articolele de mai jos malul Canalului Bega 22901 1.569.958,22 Dop pentru inchis racordurile din PAFSIN la limita proprietatii BUC. 4 RAMIFICATIE PVC-KG 250/160X45 BUC. 6 B-dul 3 August-reab.retea canal (PAFSIN-Dn 300mm) Teava PAFSIN 315 MM M 540 CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV

BUC. 11

CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB CU MUFA DN=1000 L=2 LA CANALE CU DN 25

BUC. 11

Splaiul P.M.Draghici-reab retea canal Teava PAFSIN 300 MM M 400 CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV

BUC. 11

Camin de vizitare (STAS 2448/82) la canale cu dn 250 mm BUC. 11 Tronson 1 intre B-dul Michelangelo-B-dul M.Viteaz - canal Teava PAFSIN 500 mm M 345 CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV

BUC. 9

CAMIN VIZITARE STAS 2448-73 CU CAMERA LUCRU HC=2M DIN TUB CU MUFA DN=1000 L=2 LA CANALE CU DN 40

BUC. 9

Splaiul N.Titulescu - canal Teava PAFSIN 300 MM M 370 CAPAC SI RAMA STAS 2308-81 PENTRU CAMINE CU PIESA SUPORT CAROSABIL IV

BUC. 10

Camin de vizitare (STAS 2448/82) la canale cu dn 250 mm BUC. 10 Descarcare Str.Jiul - canal Teava PAFSIN 500 mm M 15 Statie de epurare BUC. 2 Descarcare Str.Zlatna - canal Teava PAFSIN 500 mm M 40 Statie de epurare BUC. 2 TOTAL 9.950.154,03

Director Direcţia Economică, Steliana Stanciu

Consilier, Simona Pipelca