keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 171/15.04.2014 privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2014

15.04.2014

Hotararea Consiliului Local 171/15.04.2014
privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2014


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2014-004134/ 19.02.2014 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Avâmd în vedere Adresa nr. SC2014- 003562 din data de 12.02.2014 a SC AQUATIM SA;
Ţinând cont de Decizia nr. 2 din 24.01.2014 a Consiliului de Administraţie al S.C. AQUATIM S.A. privind aprobarea Programului de investiţii din surse proprii pentru anul 2014;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi al Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism , ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, oraşul Deta şi oraşul Jimbolia , în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
Având în vedere prevederile art.18, alin. 15 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A. , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009;
Având în vedere prevederile art. 10, alin (1) şi art. 12, alin (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.d), alin. (3) lit. c) , alin. (6) lit. a) pct.14, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Programul de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2014 în domeniul apă-canal, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. AQUATIM S.A. Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL D.P.U.H. BIROUL UTILIT[‘I HIDROTEHNICE Nr. SC 2014- 004134/19.02.2014

R E F E R A T

privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2014

Obiectivele operatorului S.C. Aquatim S.A. vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecţia mediului. Programul de investiţii implică realizări importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru buna funcţionare a serviciilor cât şi pentru ca acestea să îndeplinească condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile. Programul de investiţii ,din surse proprii a S.C. Aquatim S.A. avizează investiţii financiare importante în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care depăşesc în mod considerabil capacităţile financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale. În conformitate cu prevederile art. 10, alin (1), pct. b şi art. 12.din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţă exclusivă, ce poate fi exercitată şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de apă şi de canalizare, în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce priveşte: aprobarea programelor de investiţii privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului. În exercitarea atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri privitoare la aprobarea programelor de reabilitare, extinderea şi modernizarea sistemelor existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii, precum şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare; Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A. , conform art. 18 fiind stabilite obligaţiile operatorului, alin. 15 : ,,să întocmească programele anuale de reparaţii, dotări şi investiţii, pe care să le supună spre aprobare Autorităţii Delegante”.

Finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în Programul de investiţii se asigură din fonduri proprii ale Operatorului Regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Timişoara, S.C. Aquatim S.A., astfel:

CAP. A Lucrări în continuare: – 485.908 lei CAP. B Lucrări noi: – 11.092.601 lei CAP. C Studii şi proiecte: – 225.100 lei Total investiţii din surse proprii : – 11.803.609 lei Având în vedere importanţa investiţiilor în domeniul apă-canal propuse pentru municipiul Timişoara,

având ca sursă de finanţare sursele proprii, în valoare totală de 11.803.609 lei, propunem pentru anul 2014 aprobarea Programului de investiţii al operatorul regional SC Aquatim SA, din surse proprii de finanţare. VICEPRIMAR, p. SECRETAR, DAN DIACONU DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIUL D.P.U.H., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV ŞEF BIROUL UTILITĂŢI HIDROTEHNICE, CONSILIER B.U.H., MARIUS ONEŢIU LUCUŢ MARINELA AVIZAT JURIDIC, Red. / Dact. : ML. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1

Atasament: PROGR_INV__2014_TIMISOARA.pdf

A Q U A TIM S .A . TIM IŞO A R A S E R V IC IU L IN V E S TIŢII, P R O G R A M E R E G IO N A LE

A p robat Rea liz a t/ Pre limina t

an c urent 2014 an 2015 an 2016

a i 2 3 4 s 6 7 8

C C H E L T U IE L I P E N T R U IN V E S T IŢ II.-T IM IŞO AR A , d in c a re : 1 7 9 .8 0 0 1 1 .8 0 3 .6 0 9 1 4 .4 9 4 .0 5 0 1 8 .0 4 1 .7 3 0 1 In ve sti ţi i în cu rs, ( lu cra ri in co n tin u a re ) d in ca re : 665 .708 179.800 485.908 0 0

a) pentru bunurile p roprie tate p riva tă a opera to ru lu i ec onom ic : 0 0 0

b) pentru bunurile de na tu ra dom en iu lu i pub lic a l s ta tu lu i s au a l un ităţi i adm inis t rat iv-te rito ria le 6 6 5 .7 0 8 1 7 9 .8 0 0 4 8 5 .9 0 8 0 0 E x t indere re ţea c ana l s t r. G . M uz ic es c u , m un. Tim iş oara 2 0 1 4 4 6 5 .7 0 8 2 5 .0 0 0 4 4 0 .7 0 8 0 0 R eab ilita re b ranşam ente ex is tente (P b ,O ţe l s au F ontă ) la im obile le c onec tate la s is tem ul de d is t ribu ţie -etapa II-2013 2 0 1 4 2 0 0 .0 0 0 1 5 4 .8 0 0 4 5 .2 0 0 0 0

c ) pentru bunu r ile de na tu ra domeniu lu i p r iv a t a l s ta tu lu i s au a l un ită ţ ii admin is tra tiv - te r ito r ia le - (den jrn ire oo iec trv ) - (den jrn ire oo iec trv ) - d ) pe r itru bunu r ile lua te în c onc es iune. înc h ir ia te s au în loc a ţie de ges tiune. ex c us iv c e le d in dc meniu l pub lic s au p r iv a t a l s ta lu lu i s au a l un ităţ i admin is tra tiv te r ito r ia le : - (den jrn ire oo iec trv ) - (den jrn ire oo iec trv ) -

2 In ve sti ţi i n o i , d in ca re : 43 .942 .581 11.092 .601 14.358 .050 18.041 .730 a) pentrj bunurile p roprie tatea p rivată a opera toru lu i ec onom ic : 7 3 0 .0 0 0 0 5 3 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 R e a m e n a ja re s p a ţi i e xis te n te T re b o n iu L a u ria n T im iş o a ra (O b ie c t 2 -3 C la d ire a ve ch e + g a ra je ) E ta p a II-a 2 0 1 5 7 3 0 .0 0 0 5 3 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0

b) perit ru bunurile de na tu ra dom en iu lu i pub lic a l s ta tu lu i s au a l un ităţi i adm inis t rat iv-te rito ria le : 4 3 .2 1 2 .5 8 1 0 1 1 .0 9 2 .6 0 1 1 3 .8 2 8 .0 5 0 1 7 .8 4 1 .7 3 0 L u cră r i co n e xe p e n tru a s ig u ra re a co n d i ţi i lo r d e e xe cu ţie m o d e rn iza re s is te m e d e a l im cu a p ă ş i ca n a l iza re (d e vie ri re ţe le , e l ib . a m p la s a m e n t. e tc ) (C o re la t cu P O S 1 ) în Mu n . T im iş o a ra

2 0 1 4 3 0 0 .0 0 0 3 0 0 .0 0 0

R eam plas ă ri c ăm ine de b ranş am ent apă ş i c ăm ine de rac ord în dom en iu pub lic (s t r.B orz eş t i n r.45 , s t r.B ariţiu n r.9 .s t r.C ez ar B oliac n r.14, S pl T V lad im ires c u 27 .S teaua n r 56 , b l 1 ,2 ,3 . B erth lo t nr.3 , Tebea nr 31A , E c . Teodoroiu n r.2, In t r. V is inu lu i) m un T

2 0 1 4 8 4 .8 0 0 8 4 .8 0 0

Mo d e rn iza re fâ n tâ n ă o rn a m e n ta lă P U N C TE C AR D IN AL E , T im iş o a ra 2 0 1 4 4 .0 8 3 .0 0 0 4 .0 8 3 .0 0 0 R e a b il i ta re co n s tru c ţi i s p e c ia le S ta ţia T ra ta re B e g a E TAP A II-a (C a m e re in tra re ,B a zin a m e s te c , C a n a l a l im e n ta re , C a m e re R e a c ţie , C a n a l a l im e n ta re d e ca n to a re , B a zin e s to ca re s u lfa t d e a lu m in iu ,) - Mu n .T im iş o a ra .

2 0 1 6 6 .9 5 7 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 4 .9 5 7 .0 0 0

R e a b il i ta re co n s tru c ţi i ş i in s ta la ţi i S P I S ta ţia B e g a , T im iş o a ra E ta p a II S is te m a tiza re a lim e n ta re cu e n e rg ie e le c trică . - Mu n .Tim iş o a ra .

2 0 1 6 2 .3 8 0 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 3 8 0 .0 0 0

Mo d e rn iza re S ta ţie d e p o m p a re tr. II-a S ta . T ra ta re B E G A - m u n T im iş o a ra 2 0 1 5 4 .0 4 7 .9 0 0 3 .0 0 0 .0 0 0 1 .0 4 7 .9 0 0 D e vie re co n d u ctă a p ă d e ca n ta tă D N 1 0 0 0 , S ta ţia d e . T ra ta re B E G A - m u n T im iş o a ra 2 0 1 5 3 3 6 .3 6 1 3 3 6 .3 6 1 R e a b il i ta re îm p re jm u iri zo n e d e p ro te c ţie s a n ita ră cu re g im s e ve r la S ta ţi i le d e Tra ta re B e g a , U rs e n i ş i R o n a ţ - Mu n .Tim iş o a ra . 2 0 1 6 9 0 1 .2 8 9 7 0 0 .0 0 0 2 0 1 .2 8 9 R e a b il i ta re co n d u c tă d e a p ă e xis te n tă p e s tr.N ico la e An d re e s cu (C o re la t cu P O S 1 ) - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 4 1 .0 5 0 .0 0 0 1 .0 5 0 .0 0 0 R e a b il i ta re co n d u c ta a p a , ca n a l zo n a b lo cu ri Te le g ra fu lu i (C o re la t cu P O S 1 ) - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 4 3 3 8 .5 8 2 3 3 8 .5 8 2 R e a b il i ta re co n d u c tă d e a p ă e xis te n tă s tr. U . Tra ia n a (în tre s tr.E n e a s ş i s tr.L id ia ) - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 5 1 .1 0 3 .4 4 8 5 0 0 .0 0 0 6 0 3 .4 4 8 R e a b il i ta re co n d u c tă d e a p ă e xis te n tă s tr.C .C o p o s u - s tr.B a rb u Is co ve s cu E ta p a I/a Is co ve s cu - Mu n .Tim iş o a ra . 2 0 1 5 9 2 2 .7 5 4 2 0 0 .0 0 0 7 2 2 .7 5 4 R e a b il i ta re co n d u c te d e a p ă e xis te n te s tr.Mo ş n iţe i (în tre s tr.In d u s trie i ş i S ta ţia 1 1 0 kw ) - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 5 7 1 5 .5 9 6 2 0 0 .0 0 0 5 1 5 .5 9 6 R e a b il i ta re co n d u c te a pă ş i b ra n ş a m e n te Zo n a b lo cu ri Fre id o rff: - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 5 1 .1 9 1 .6 4 4 4 0 0 .0 0 0 7 9 1 .6 4 4 R e a b il i ta re co n d u c te a pă ş i b ra n ş a m e n te M.rş . Ale x. Ave re s cu ,s tr. L . R e b re a n u , Zo n a C ăm in e s tu d e n ţe ş ti - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 6 2 .1 2 3 .3 9 5 4 0 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0 1 .2 2 3 .3 9 5 În tre g iri re ţe le a p ă -ca n a l Mu n ic ip iu l T im iş o a ra cu p rin zâ n d :. C .tin D ia m a n d i,D im in e ţi i ,Ş tra n d u lu i- C rin u lu i ,G răd in a ri lo r, C o lo n ia S la vic A R u b in s te in ,.P rie te n ie i Au re l P o p , Io n e l Te o d o re a n u , C . Ş a g u lu i , Is la z,.Tu rn u R o ş u , C o co ş u lu i- Mo l id u lu i ,. G . Mu zi

2 0 1 6 3 .9 5 1 .6 4 6 2 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 1 .7 5 1 .6 4 6

E xtin d e re co n d u c tă d e a pă p o ta b ilă p e s tr.P a ve l S to ica .,L u ţă Io vi ţă -Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 4 1 1 1 .7 9 5 1 1 1 .7 9 5 R e a b il i ta re co n d u c ta a pă ş i b ra n ş a m e n te Zo n a C e rn a (C o re la t cu P O S 1 ) - m u n T im iş o a ra 2 0 1 4 3 0 4 .4 2 4 3 0 4 .4 2 4 C o n to riza re a zo n a lă a ca rtie re lo r G h iro d a ş i L ip o ve i-P ă d u re a Ve rd e - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 5 3 4 8 .1 2 2 1 5 0 0 0 0 1 9 8 .1 2 2

P R O G R A M D E IN V E S T IŢ II 2 0 1 4 M U N IC IP IU L T IM IŞO A R A

an 2013 V a loareINDICA TORI Data f ina liz ă r ii in v es tiţ ie i

A Q U A TIM S .A . TIM IŞO A R A S E R V IC IU L IN V E S TIŢII, P R O G R A M E R E G IO N A LE

A p robat Rea liz a t/ Pre limina t

an c urent 2014 an 2015 an 2016

a i 2 3 4 s 6 7 8

C C H E L T U IE L I P E N T R U IN V E S T IŢ II.-T IM IŞO AR A , d in c a re : 1 7 9 .8 0 0 1 1 .8 0 3 .6 0 9 1 4 .4 9 4 .0 5 0 1 8 .0 4 1 .7 3 0 1 In ve sti ţi i în cu rs, ( lu cra ri in co n tin u a re ) d in ca re : 665 .708 179.800 485.908 0 0

a) pentru bunurile p roprie tate p riva tă a opera to ru lu i ec onom ic : 0 0 0

b) pentru bunurile de na tu ra dom en iu lu i pub lic a l s ta tu lu i s au a l un ităţi i adm inis t rat iv-te rito ria le 6 6 5 .7 0 8 1 7 9 .8 0 0 4 8 5 .9 0 8 0 0 E x t indere re ţea c ana l s t r. G . M uz ic es c u , m un. Tim iş oara 2 0 1 4 4 6 5 .7 0 8 2 5 .0 0 0 4 4 0 .7 0 8 0 0 R eab ilita re b ranşam ente ex is tente (P b ,O ţe l s au F ontă ) la im obile le c onec tate la s is tem ul de d is t ribu ţie -etapa II-2013 2 0 1 4 2 0 0 .0 0 0 1 5 4 .8 0 0 4 5 .2 0 0 0 0

c ) pentru bunu r ile de na tu ra domeniu lu i p r iv a t a l s ta tu lu i s au a l un ită ţ ii admin is tra tiv - te r ito r ia le - (den jrn ire oo iec trv ) - (den jrn ire oo iec trv ) - d ) pe r itru bunu r ile lua te în c onc es iune. înc h ir ia te s au în loc a ţie de ges tiune. ex c us iv c e le d in dc meniu l pub lic s au p r iv a t a l s ta lu lu i s au a l un ităţ i admin is tra tiv te r ito r ia le : - (den jrn ire oo iec trv ) - (den jrn ire oo iec trv ) -

2 In ve sti ţi i n o i , d in ca re : 43 .942 .581 11.092 .601 14.358 .050 18.041 .730 a) pentrj bunurile p roprie tatea p rivată a opera toru lu i ec onom ic : 7 3 0 .0 0 0 0 5 3 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 R e a m e n a ja re s p a ţi i e xis te n te T re b o n iu L a u ria n T im iş o a ra (O b ie c t 2 -3 C la d ire a ve ch e + g a ra je ) E ta p a II-a 2 0 1 5 7 3 0 .0 0 0 5 3 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0

b) perit ru bunurile de na tu ra dom en iu lu i pub lic a l s ta tu lu i s au a l un ităţi i adm inis t rat iv-te rito ria le : 4 3 .2 1 2 .5 8 1 0 1 1 .0 9 2 .6 0 1 1 3 .8 2 8 .0 5 0 1 7 .8 4 1 .7 3 0 L u cră r i co n e xe p e n tru a s ig u ra re a co n d i ţi i lo r d e e xe cu ţie m o d e rn iza re s is te m e d e a l im cu a p ă ş i ca n a l iza re (d e vie ri re ţe le , e l ib . a m p la s a m e n t. e tc ) (C o re la t cu P O S 1 ) în Mu n . T im iş o a ra

2 0 1 4 3 0 0 .0 0 0 3 0 0 .0 0 0

R eam plas ă ri c ăm ine de b ranş am ent apă ş i c ăm ine de rac ord în dom en iu pub lic (s t r.B orz eş t i n r.45 , s t r.B ariţiu n r.9 .s t r.C ez ar B oliac n r.14, S pl T V lad im ires c u 27 .S teaua n r 56 , b l 1 ,2 ,3 . B erth lo t nr.3 , Tebea nr 31A , E c . Teodoroiu n r.2, In t r. V is inu lu i) m un T

2 0 1 4 8 4 .8 0 0 8 4 .8 0 0

Mo d e rn iza re fâ n tâ n ă o rn a m e n ta lă P U N C TE C AR D IN AL E , T im iş o a ra 2 0 1 4 4 .0 8 3 .0 0 0 4 .0 8 3 .0 0 0 R e a b il i ta re co n s tru c ţi i s p e c ia le S ta ţia T ra ta re B e g a E TAP A II-a (C a m e re in tra re ,B a zin a m e s te c , C a n a l a l im e n ta re , C a m e re R e a c ţie , C a n a l a l im e n ta re d e ca n to a re , B a zin e s to ca re s u lfa t d e a lu m in iu ,) - Mu n .T im iş o a ra .

2 0 1 6 6 .9 5 7 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 4 .9 5 7 .0 0 0

R e a b il i ta re co n s tru c ţi i ş i in s ta la ţi i S P I S ta ţia B e g a , T im iş o a ra E ta p a II S is te m a tiza re a lim e n ta re cu e n e rg ie e le c trică . - Mu n .Tim iş o a ra .

2 0 1 6 2 .3 8 0 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 3 8 0 .0 0 0

Mo d e rn iza re S ta ţie d e p o m p a re tr. II-a S ta . T ra ta re B E G A - m u n T im iş o a ra 2 0 1 5 4 .0 4 7 .9 0 0 3 .0 0 0 .0 0 0 1 .0 4 7 .9 0 0 D e vie re co n d u ctă a p ă d e ca n ta tă D N 1 0 0 0 , S ta ţia d e . T ra ta re B E G A - m u n T im iş o a ra 2 0 1 5 3 3 6 .3 6 1 3 3 6 .3 6 1 R e a b il i ta re îm p re jm u iri zo n e d e p ro te c ţie s a n ita ră cu re g im s e ve r la S ta ţi i le d e Tra ta re B e g a , U rs e n i ş i R o n a ţ - Mu n .Tim iş o a ra . 2 0 1 6 9 0 1 .2 8 9 7 0 0 .0 0 0 2 0 1 .2 8 9 R e a b il i ta re co n d u c tă d e a p ă e xis te n tă p e s tr.N ico la e An d re e s cu (C o re la t cu P O S 1 ) - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 4 1 .0 5 0 .0 0 0 1 .0 5 0 .0 0 0 R e a b il i ta re co n d u c ta a p a , ca n a l zo n a b lo cu ri Te le g ra fu lu i (C o re la t cu P O S 1 ) - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 4 3 3 8 .5 8 2 3 3 8 .5 8 2 R e a b il i ta re co n d u c tă d e a p ă e xis te n tă s tr. U . Tra ia n a (în tre s tr.E n e a s ş i s tr.L id ia ) - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 5 1 .1 0 3 .4 4 8 5 0 0 .0 0 0 6 0 3 .4 4 8 R e a b il i ta re co n d u c tă d e a p ă e xis te n tă s tr.C .C o p o s u - s tr.B a rb u Is co ve s cu E ta p a I/a Is co ve s cu - Mu n .Tim iş o a ra . 2 0 1 5 9 2 2 .7 5 4 2 0 0 .0 0 0 7 2 2 .7 5 4 R e a b il i ta re co n d u c te d e a p ă e xis te n te s tr.Mo ş n iţe i (în tre s tr.In d u s trie i ş i S ta ţia 1 1 0 kw ) - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 5 7 1 5 .5 9 6 2 0 0 .0 0 0 5 1 5 .5 9 6 R e a b il i ta re co n d u c te a pă ş i b ra n ş a m e n te Zo n a b lo cu ri Fre id o rff: - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 5 1 .1 9 1 .6 4 4 4 0 0 .0 0 0 7 9 1 .6 4 4 R e a b il i ta re co n d u c te a pă ş i b ra n ş a m e n te M.rş . Ale x. Ave re s cu ,s tr. L . R e b re a n u , Zo n a C ăm in e s tu d e n ţe ş ti - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 6 2 .1 2 3 .3 9 5 4 0 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0 1 .2 2 3 .3 9 5 În tre g iri re ţe le a p ă -ca n a l Mu n ic ip iu l T im iş o a ra cu p rin zâ n d :. C .tin D ia m a n d i,D im in e ţi i ,Ş tra n d u lu i- C rin u lu i ,G răd in a ri lo r, C o lo n ia S la vic A R u b in s te in ,.P rie te n ie i Au re l P o p , Io n e l Te o d o re a n u , C . Ş a g u lu i , Is la z,.Tu rn u R o ş u , C o co ş u lu i- Mo l id u lu i ,. G . Mu zi

2 0 1 6 3 .9 5 1 .6 4 6 2 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 1 .7 5 1 .6 4 6

E xtin d e re co n d u c tă d e a pă p o ta b ilă p e s tr.P a ve l S to ica .,L u ţă Io vi ţă -Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 4 1 1 1 .7 9 5 1 1 1 .7 9 5 R e a b il i ta re co n d u c ta a pă ş i b ra n ş a m e n te Zo n a C e rn a (C o re la t cu P O S 1 ) - m u n T im iş o a ra 2 0 1 4 3 0 4 .4 2 4 3 0 4 .4 2 4 C o n to riza re a zo n a lă a ca rtie re lo r G h iro d a ş i L ip o ve i-P ă d u re a Ve rd e - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 5 3 4 8 .1 2 2 1 5 0 0 0 0 1 9 8 .1 2 2

P R O G R A M D E IN V E S T IŢ II 2 0 1 4 M U N IC IP IU L T IM IŞO A R A

an 2013 V a loareINDICA TORI Data f ina liz ă r ii in v es tiţ ie i

A Q U A TIM S .A . TIM IŞO A R A S E R V IC IU L IN V E S TIŢII, P R O G R A M E R E G IO N A LE

A p robat Rea liz a t/ Pre limina t

an c urent 2014 an 2015 an 2016

a i 2 3 4 s 6 7 8

C C H E L T U IE L I P E N T R U IN V E S T IŢ II.-T IM IŞO AR A , d in c a re : 1 7 9 .8 0 0 1 1 .8 0 3 .6 0 9 1 4 .4 9 4 .0 5 0 1 8 .0 4 1 .7 3 0 1 In ve sti ţi i în cu rs, ( lu cra ri in co n tin u a re ) d in ca re : 665 .708 179.800 485.908 0 0

a) pentru bunurile p roprie tate p riva tă a opera to ru lu i ec onom ic : 0 0 0

b) pentru bunurile de na tu ra dom en iu lu i pub lic a l s ta tu lu i s au a l un ităţi i adm inis t rat iv-te rito ria le 6 6 5 .7 0 8 1 7 9 .8 0 0 4 8 5 .9 0 8 0 0 E x t indere re ţea c ana l s t r. G . M uz ic es c u , m un. Tim iş oara 2 0 1 4 4 6 5 .7 0 8 2 5 .0 0 0 4 4 0 .7 0 8 0 0 R eab ilita re b ranşam ente ex is tente (P b ,O ţe l s au F ontă ) la im obile le c onec tate la s is tem ul de d is t ribu ţie -etapa II-2013 2 0 1 4 2 0 0 .0 0 0 1 5 4 .8 0 0 4 5 .2 0 0 0 0

c ) pentru bunu r ile de na tu ra domeniu lu i p r iv a t a l s ta tu lu i s au a l un ită ţ ii admin is tra tiv - te r ito r ia le - (den jrn ire oo iec trv ) - (den jrn ire oo iec trv ) - d ) pe r itru bunu r ile lua te în c onc es iune. înc h ir ia te s au în loc a ţie de ges tiune. ex c us iv c e le d in dc meniu l pub lic s au p r iv a t a l s ta lu lu i s au a l un ităţ i admin is tra tiv te r ito r ia le : - (den jrn ire oo iec trv ) - (den jrn ire oo iec trv ) -

2 In ve sti ţi i n o i , d in ca re : 43 .942 .581 11.092 .601 14.358 .050 18.041 .730 a) pentrj bunurile p roprie tatea p rivată a opera toru lu i ec onom ic : 7 3 0 .0 0 0 0 5 3 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 R e a m e n a ja re s p a ţi i e xis te n te T re b o n iu L a u ria n T im iş o a ra (O b ie c t 2 -3 C la d ire a ve ch e + g a ra je ) E ta p a II-a 2 0 1 5 7 3 0 .0 0 0 5 3 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0

b) perit ru bunurile de na tu ra dom en iu lu i pub lic a l s ta tu lu i s au a l un ităţi i adm inis t rat iv-te rito ria le : 4 3 .2 1 2 .5 8 1 0 1 1 .0 9 2 .6 0 1 1 3 .8 2 8 .0 5 0 1 7 .8 4 1 .7 3 0 L u cră r i co n e xe p e n tru a s ig u ra re a co n d i ţi i lo r d e e xe cu ţie m o d e rn iza re s is te m e d e a l im cu a p ă ş i ca n a l iza re (d e vie ri re ţe le , e l ib . a m p la s a m e n t. e tc ) (C o re la t cu P O S 1 ) în Mu n . T im iş o a ra

2 0 1 4 3 0 0 .0 0 0 3 0 0 .0 0 0

R eam plas ă ri c ăm ine de b ranş am ent apă ş i c ăm ine de rac ord în dom en iu pub lic (s t r.B orz eş t i n r.45 , s t r.B ariţiu n r.9 .s t r.C ez ar B oliac n r.14, S pl T V lad im ires c u 27 .S teaua n r 56 , b l 1 ,2 ,3 . B erth lo t nr.3 , Tebea nr 31A , E c . Teodoroiu n r.2, In t r. V is inu lu i) m un T

2 0 1 4 8 4 .8 0 0 8 4 .8 0 0

Mo d e rn iza re fâ n tâ n ă o rn a m e n ta lă P U N C TE C AR D IN AL E , T im iş o a ra 2 0 1 4 4 .0 8 3 .0 0 0 4 .0 8 3 .0 0 0 R e a b il i ta re co n s tru c ţi i s p e c ia le S ta ţia T ra ta re B e g a E TAP A II-a (C a m e re in tra re ,B a zin a m e s te c , C a n a l a l im e n ta re , C a m e re R e a c ţie , C a n a l a l im e n ta re d e ca n to a re , B a zin e s to ca re s u lfa t d e a lu m in iu ,) - Mu n .T im iş o a ra .

2 0 1 6 6 .9 5 7 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 4 .9 5 7 .0 0 0

R e a b il i ta re co n s tru c ţi i ş i in s ta la ţi i S P I S ta ţia B e g a , T im iş o a ra E ta p a II S is te m a tiza re a lim e n ta re cu e n e rg ie e le c trică . - Mu n .Tim iş o a ra .

2 0 1 6 2 .3 8 0 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 3 8 0 .0 0 0

Mo d e rn iza re S ta ţie d e p o m p a re tr. II-a S ta . T ra ta re B E G A - m u n T im iş o a ra 2 0 1 5 4 .0 4 7 .9 0 0 3 .0 0 0 .0 0 0 1 .0 4 7 .9 0 0 D e vie re co n d u ctă a p ă d e ca n ta tă D N 1 0 0 0 , S ta ţia d e . T ra ta re B E G A - m u n T im iş o a ra 2 0 1 5 3 3 6 .3 6 1 3 3 6 .3 6 1 R e a b il i ta re îm p re jm u iri zo n e d e p ro te c ţie s a n ita ră cu re g im s e ve r la S ta ţi i le d e Tra ta re B e g a , U rs e n i ş i R o n a ţ - Mu n .Tim iş o a ra . 2 0 1 6 9 0 1 .2 8 9 7 0 0 .0 0 0 2 0 1 .2 8 9 R e a b il i ta re co n d u c tă d e a p ă e xis te n tă p e s tr.N ico la e An d re e s cu (C o re la t cu P O S 1 ) - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 4 1 .0 5 0 .0 0 0 1 .0 5 0 .0 0 0 R e a b il i ta re co n d u c ta a p a , ca n a l zo n a b lo cu ri Te le g ra fu lu i (C o re la t cu P O S 1 ) - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 4 3 3 8 .5 8 2 3 3 8 .5 8 2 R e a b il i ta re co n d u c tă d e a p ă e xis te n tă s tr. U . Tra ia n a (în tre s tr.E n e a s ş i s tr.L id ia ) - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 5 1 .1 0 3 .4 4 8 5 0 0 .0 0 0 6 0 3 .4 4 8 R e a b il i ta re co n d u c tă d e a p ă e xis te n tă s tr.C .C o p o s u - s tr.B a rb u Is co ve s cu E ta p a I/a Is co ve s cu - Mu n .Tim iş o a ra . 2 0 1 5 9 2 2 .7 5 4 2 0 0 .0 0 0 7 2 2 .7 5 4 R e a b il i ta re co n d u c te d e a p ă e xis te n te s tr.Mo ş n iţe i (în tre s tr.In d u s trie i ş i S ta ţia 1 1 0 kw ) - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 5 7 1 5 .5 9 6 2 0 0 .0 0 0 5 1 5 .5 9 6 R e a b il i ta re co n d u c te a pă ş i b ra n ş a m e n te Zo n a b lo cu ri Fre id o rff: - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 5 1 .1 9 1 .6 4 4 4 0 0 .0 0 0 7 9 1 .6 4 4 R e a b il i ta re co n d u c te a pă ş i b ra n ş a m e n te M.rş . Ale x. Ave re s cu ,s tr. L . R e b re a n u , Zo n a C ăm in e s tu d e n ţe ş ti - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 6 2 .1 2 3 .3 9 5 4 0 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0 1 .2 2 3 .3 9 5 În tre g iri re ţe le a p ă -ca n a l Mu n ic ip iu l T im iş o a ra cu p rin zâ n d :. C .tin D ia m a n d i,D im in e ţi i ,Ş tra n d u lu i- C rin u lu i ,G răd in a ri lo r, C o lo n ia S la vic A R u b in s te in ,.P rie te n ie i Au re l P o p , Io n e l Te o d o re a n u , C . Ş a g u lu i , Is la z,.Tu rn u R o ş u , C o co ş u lu i- Mo l id u lu i ,. G . Mu zi

2 0 1 6 3 .9 5 1 .6 4 6 2 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 1 .7 5 1 .6 4 6

E xtin d e re co n d u c tă d e a pă p o ta b ilă p e s tr.P a ve l S to ica .,L u ţă Io vi ţă -Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 4 1 1 1 .7 9 5 1 1 1 .7 9 5 R e a b il i ta re co n d u c ta a pă ş i b ra n ş a m e n te Zo n a C e rn a (C o re la t cu P O S 1 ) - m u n T im iş o a ra 2 0 1 4 3 0 4 .4 2 4 3 0 4 .4 2 4 C o n to riza re a zo n a lă a ca rtie re lo r G h iro d a ş i L ip o ve i-P ă d u re a Ve rd e - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 5 3 4 8 .1 2 2 1 5 0 0 0 0 1 9 8 .1 2 2

P R O G R A M D E IN V E S T IŢ II 2 0 1 4 M U N IC IP IU L T IM IŞO A R A

an 2013 V a loareINDICA TORI Data f ina liz ă r ii in v es tiţ ie i

A Q U A TIM S .A . TIM IŞO A R A S E R V IC IU L IN V E S TIŢII, P R O G R A M E R E G IO N A LE

A p robat Rea liz a t/ Pre limina t

an c urent 2014 an 2015 an 2016

a i 2 3 4 s 6 7 8

C C H E L T U IE L I P E N T R U IN V E S T IŢ II.-T IM IŞO AR A , d in c a re : 1 7 9 .8 0 0 1 1 .8 0 3 .6 0 9 1 4 .4 9 4 .0 5 0 1 8 .0 4 1 .7 3 0 1 In ve sti ţi i în cu rs, ( lu cra ri in co n tin u a re ) d in ca re : 665 .708 179.800 485.908 0 0

a) pentru bunurile p roprie tate p riva tă a opera to ru lu i ec onom ic : 0 0 0

b) pentru bunurile de na tu ra dom en iu lu i pub lic a l s ta tu lu i s au a l un ităţi i adm inis t rat iv-te rito ria le 6 6 5 .7 0 8 1 7 9 .8 0 0 4 8 5 .9 0 8 0 0 E x t indere re ţea c ana l s t r. G . M uz ic es c u , m un. Tim iş oara 2 0 1 4 4 6 5 .7 0 8 2 5 .0 0 0 4 4 0 .7 0 8 0 0 R eab ilita re b ranşam ente ex is tente (P b ,O ţe l s au F ontă ) la im obile le c onec tate la s is tem ul de d is t ribu ţie -etapa II-2013 2 0 1 4 2 0 0 .0 0 0 1 5 4 .8 0 0 4 5 .2 0 0 0 0

c ) pentru bunu r ile de na tu ra domeniu lu i p r iv a t a l s ta tu lu i s au a l un ită ţ ii admin is tra tiv - te r ito r ia le - (den jrn ire oo iec trv ) - (den jrn ire oo iec trv ) - d ) pe r itru bunu r ile lua te în c onc es iune. înc h ir ia te s au în loc a ţie de ges tiune. ex c us iv c e le d in dc meniu l pub lic s au p r iv a t a l s ta lu lu i s au a l un ităţ i admin is tra tiv te r ito r ia le : - (den jrn ire oo iec trv ) - (den jrn ire oo iec trv ) -

2 In ve sti ţi i n o i , d in ca re : 43 .942 .581 11.092 .601 14.358 .050 18.041 .730 a) pentrj bunurile p roprie tatea p rivată a opera toru lu i ec onom ic : 7 3 0 .0 0 0 0 5 3 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 R e a m e n a ja re s p a ţi i e xis te n te T re b o n iu L a u ria n T im iş o a ra (O b ie c t 2 -3 C la d ire a ve ch e + g a ra je ) E ta p a II-a 2 0 1 5 7 3 0 .0 0 0 5 3 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0

b) perit ru bunurile de na tu ra dom en iu lu i pub lic a l s ta tu lu i s au a l un ităţi i adm inis t rat iv-te rito ria le : 4 3 .2 1 2 .5 8 1 0 1 1 .0 9 2 .6 0 1 1 3 .8 2 8 .0 5 0 1 7 .8 4 1 .7 3 0 L u cră r i co n e xe p e n tru a s ig u ra re a co n d i ţi i lo r d e e xe cu ţie m o d e rn iza re s is te m e d e a l im cu a p ă ş i ca n a l iza re (d e vie ri re ţe le , e l ib . a m p la s a m e n t. e tc ) (C o re la t cu P O S 1 ) în Mu n . T im iş o a ra

2 0 1 4 3 0 0 .0 0 0 3 0 0 .0 0 0

R eam plas ă ri c ăm ine de b ranş am ent apă ş i c ăm ine de rac ord în dom en iu pub lic (s t r.B orz eş t i n r.45 , s t r.B ariţiu n r.9 .s t r.C ez ar B oliac n r.14, S pl T V lad im ires c u 27 .S teaua n r 56 , b l 1 ,2 ,3 . B erth lo t nr.3 , Tebea nr 31A , E c . Teodoroiu n r.2, In t r. V is inu lu i) m un T

2 0 1 4 8 4 .8 0 0 8 4 .8 0 0

Mo d e rn iza re fâ n tâ n ă o rn a m e n ta lă P U N C TE C AR D IN AL E , T im iş o a ra 2 0 1 4 4 .0 8 3 .0 0 0 4 .0 8 3 .0 0 0 R e a b il i ta re co n s tru c ţi i s p e c ia le S ta ţia T ra ta re B e g a E TAP A II-a (C a m e re in tra re ,B a zin a m e s te c , C a n a l a l im e n ta re , C a m e re R e a c ţie , C a n a l a l im e n ta re d e ca n to a re , B a zin e s to ca re s u lfa t d e a lu m in iu ,) - Mu n .T im iş o a ra .

2 0 1 6 6 .9 5 7 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 4 .9 5 7 .0 0 0

R e a b il i ta re co n s tru c ţi i ş i in s ta la ţi i S P I S ta ţia B e g a , T im iş o a ra E ta p a II S is te m a tiza re a lim e n ta re cu e n e rg ie e le c trică . - Mu n .Tim iş o a ra .

2 0 1 6 2 .3 8 0 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 3 8 0 .0 0 0

Mo d e rn iza re S ta ţie d e p o m p a re tr. II-a S ta . T ra ta re B E G A - m u n T im iş o a ra 2 0 1 5 4 .0 4 7 .9 0 0 3 .0 0 0 .0 0 0 1 .0 4 7 .9 0 0 D e vie re co n d u ctă a p ă d e ca n ta tă D N 1 0 0 0 , S ta ţia d e . T ra ta re B E G A - m u n T im iş o a ra 2 0 1 5 3 3 6 .3 6 1 3 3 6 .3 6 1 R e a b il i ta re îm p re jm u iri zo n e d e p ro te c ţie s a n ita ră cu re g im s e ve r la S ta ţi i le d e Tra ta re B e g a , U rs e n i ş i R o n a ţ - Mu n .Tim iş o a ra . 2 0 1 6 9 0 1 .2 8 9 7 0 0 .0 0 0 2 0 1 .2 8 9 R e a b il i ta re co n d u c tă d e a p ă e xis te n tă p e s tr.N ico la e An d re e s cu (C o re la t cu P O S 1 ) - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 4 1 .0 5 0 .0 0 0 1 .0 5 0 .0 0 0 R e a b il i ta re co n d u c ta a p a , ca n a l zo n a b lo cu ri Te le g ra fu lu i (C o re la t cu P O S 1 ) - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 4 3 3 8 .5 8 2 3 3 8 .5 8 2 R e a b il i ta re co n d u c tă d e a p ă e xis te n tă s tr. U . Tra ia n a (în tre s tr.E n e a s ş i s tr.L id ia ) - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 5 1 .1 0 3 .4 4 8 5 0 0 .0 0 0 6 0 3 .4 4 8 R e a b il i ta re co n d u c tă d e a p ă e xis te n tă s tr.C .C o p o s u - s tr.B a rb u Is co ve s cu E ta p a I/a Is co ve s cu - Mu n .Tim iş o a ra . 2 0 1 5 9 2 2 .7 5 4 2 0 0 .0 0 0 7 2 2 .7 5 4 R e a b il i ta re co n d u c te d e a p ă e xis te n te s tr.Mo ş n iţe i (în tre s tr.In d u s trie i ş i S ta ţia 1 1 0 kw ) - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 5 7 1 5 .5 9 6 2 0 0 .0 0 0 5 1 5 .5 9 6 R e a b il i ta re co n d u c te a pă ş i b ra n ş a m e n te Zo n a b lo cu ri Fre id o rff: - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 5 1 .1 9 1 .6 4 4 4 0 0 .0 0 0 7 9 1 .6 4 4 R e a b il i ta re co n d u c te a pă ş i b ra n ş a m e n te M.rş . Ale x. Ave re s cu ,s tr. L . R e b re a n u , Zo n a C ăm in e s tu d e n ţe ş ti - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 6 2 .1 2 3 .3 9 5 4 0 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0 1 .2 2 3 .3 9 5 În tre g iri re ţe le a p ă -ca n a l Mu n ic ip iu l T im iş o a ra cu p rin zâ n d :. C .tin D ia m a n d i,D im in e ţi i ,Ş tra n d u lu i- C rin u lu i ,G răd in a ri lo r, C o lo n ia S la vic A R u b in s te in ,.P rie te n ie i Au re l P o p , Io n e l Te o d o re a n u , C . Ş a g u lu i , Is la z,.Tu rn u R o ş u , C o co ş u lu i- Mo l id u lu i ,. G . Mu zi

2 0 1 6 3 .9 5 1 .6 4 6 2 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 1 .7 5 1 .6 4 6

E xtin d e re co n d u c tă d e a pă p o ta b ilă p e s tr.P a ve l S to ica .,L u ţă Io vi ţă -Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 4 1 1 1 .7 9 5 1 1 1 .7 9 5 R e a b il i ta re co n d u c ta a pă ş i b ra n ş a m e n te Zo n a C e rn a (C o re la t cu P O S 1 ) - m u n T im iş o a ra 2 0 1 4 3 0 4 .4 2 4 3 0 4 .4 2 4 C o n to riza re a zo n a lă a ca rtie re lo r G h iro d a ş i L ip o ve i-P ă d u re a Ve rd e - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 5 3 4 8 .1 2 2 1 5 0 0 0 0 1 9 8 .1 2 2

P R O G R A M D E IN V E S T IŢ II 2 0 1 4 M U N IC IP IU L T IM IŞO A R A

an 2013 V a loareINDICA TORI Data f ina liz ă r ii in v es tiţ ie i

R e a b il i ta re co n d u c te a pă ş i b ra n ş a m e n te Zo n a b lo cu ri Fre id o rff: - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 5 1 .1 9 1 .6 4 4 4 0 0 .0 0 0 7 9 1 .6 4 4 R e a b il i ta re co n d u c te a pă ş i b ra n ş a m e n te M.rş . Ale x. Ave re s cu ,s tr. L . R e b re a n u , Zo n a C ăm in e s tu d e n ţe ş ti - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 6 2 .1 2 3 .3 9 5 4 0 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0 1 .2 2 3 .3 9 5 În tre g iri re ţe le a p ă -ca n a l Mu n ic ip iu l T im iş o a ra cu p rin zâ n d :. C .tin D ia m a n d i,D im in e ţi i ,Ş tra n d u lu i- C rin u lu i ,G răd in a ri lo r, C o lo n ia S la vic A R u b in s te in ,.P rie te n ie i Au re l P o p , Io n e l Te o d o re a n u , C . Ş a g u lu i , Is la z,.Tu rn u R o ş u , C o co ş u lu i- Mo l id u lu i ,. G . Mu zi

2 0 1 6 3 .9 5 1 .6 4 6 2 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 1 .7 5 1 .6 4 6

E xtin d e re co n d u c tă d e a pă p o ta b ilă p e s tr.P a ve l S to ica .,L u ţă Io vi ţă -Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 4 1 1 1 .7 9 5 1 1 1 .7 9 5 R e a b il i ta re co n d u c ta a pă ş i b ra n ş a m e n te Zo n a C e rn a (C o re la t cu P O S 1 ) - m u n T im iş o a ra 2 0 1 4 3 0 4 .4 2 4 3 0 4 .4 2 4 C o n to riza re a zo n a lă a ca rtie re lo r G h iro d a ş i L ip o ve i-P ă d u re a Ve rd e - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 5 3 4 8 .1 2 2 1 5 0 .0 0 0 1 9 8 .1 2 2 R e a b il i ta re co n d u c te a pă p o ta b ilă ş i b ra n ş a m e n te s tr.Vu ltu rilo r, s tr.G .Io s e p h - Mu n .Tim iş o a ra 2 0 1 6 1 .8 1 9 .2 0 4 1 9 .2 0 4 1 .8 0 0 .0 0 0 R e a b il i ta re co n d u c tă d e a p ă e xis te n tă în zo n a d e b lo cu ri d e p e s tr.To p o lo g u lu i- Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 1 2 0 .7 3 2 2 0 .0 0 0 1 0 0 .7 3 2 R e a b il i ta re a co n d u c te i d e a p ă e xis te n te în zo n a D o in e i AC R - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 3 6 5 .3 6 2 2 0 .0 0 0 3 4 5 .3 6 2 R e a b il i ta re co n d u c te d e a p ă e xis te n tă s tr.E .Te o d o ro iu , s tr.P .R a re ş , s tr.D a c ilo r- Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 6 8 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 6 6 0 .0 0 0 R e a b il i ta re a co n d u c te i d e a p ă e xis te n tă p e b v.In d u s trie i - Mu n .T im iş o a ra - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 8 7 3 .4 0 3 2 0 .0 0 0 8 5 3 .4 0 3 R e a b il i ta re a co n d u c te i d e a p ă ş i b ra n ş a m e n te lo r e xis te n te s tr. Ta ta O a n ce a - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 1 6 4 .2 1 5 2 0 .0 0 0 1 4 4 .2 1 5 R e a b il i ta re co n d u c te d e a p ă e xis te n te s tr.P e rle i ( (în tre s tr. Arca ş i lo r - s tr.B o rze ş ti-s tr.L o tu s u lu i))- Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 8 5 8 .1 7 5 2 0 .0 0 0 8 3 8 .1 7 5 R e a b il i ta re co n d u c te d e a p ă e xis te n te s tr S ir iu s (în tre s tr. U ra n u s ş i s tr, R a ch e te i)- Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 2 3 5 .3 4 6 2 0 .0 0 0 2 1 5 .3 4 6 R e a b il i ta re a co n d u c te lo r e xis te n te ş i în ch id e re a in e le lo r d e a p ă p o ta b i lă d in zo n a s tră zi lo r Virg il iu -S u cu lu i-B rig a d ie ri lo r- C â m p u lu i- Ap a te u -To ra c- Mu n ic ip iu l T im iş o a ra .

2 0 1 6 6 2 9 .0 8 2 2 0 .0 0 0 6 0 9 .0 8 2

L .I.R e a b il i ta re b ra n ş a m e n te e xis te n te (P b ,O ţe l s a u Fo n tă ) la im o b i le le co n e cta te la s is te m u l d e d is tr ib u ţie -e ta p a I-2 0 1 4 - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra .

2 0 1 4 3 0 0 .0 0 0 3 0 0 .0 0 0

Id e m e ta p a II-2 0 1 4 - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 5 3 0 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 E xtin d e ri , B ra n ş a m e n te a p ă ş I ra co rd u ri - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 4 5 0 .0 0 0 5 0 .0 0 0 R e a m p la s ă r i căm in e d e b ra n ş a m e n t a p ă ş i căm in e d e ra co rd în d o m e n iu p u b l ic - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 4 7 0 .0 0 0 7 0 .0 0 0 L u cră r i d e in te rve n ţie la ch e s o n S P a pă u za tă S tr. Mu zice s cu 2 0 1 4 1 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 R e a b il i ta re ca n a l m e n a je r e xis te n t p e s tră zile :O rizo n t n r 1 -3 -5 ,R ă s ă r i tu lu i 6 -8 -1 0 , Viş in u lu i n r. 1 -3 -5 , C -tin P re za n n r. 1 0 3 -1 1 1 - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra .

2 0 1 5 4 7 7 .0 1 5 3 0 0 .0 0 0 1 7 7 .0 1 5

R eab ilita re re ţe le de c anal ş i rac orduri m un Tim iş oara E TA P A I-a s t r. C ugir (D e j-C arei), O rşova (înt re B loc urile 82 ,84,85 , 86, 87), Lab irin t b l A 8 s c A ,B ,C ,D ,B v.L .R ebreanu ( în t re b loc urile 130-136A ) - M un.Tim işoara . 2 0 1 5 1 .9 9 0 .2 2 0 5 0 0 .0 0 0 1 .4 9 0 .2 2 0

R eab ilita re c anale ex is ten te pe s t răz ile :S . Ş agovic i- C e tăţi i, Ş t .O . Ios if ,H oria, Lune i, S f. A p . P e tru ş i P ave l m un Tim işoara, E tapa I-a S . Ş agovic i- C e tăţii - M un.Tim iş oara . 2 0 1 5 2 .0 5 0 .9 4 1 1 0 0 .0 0 0 1 .9 5 0 .9 4 1

R e a b il i ta re ca n a l m e n a je r e xis te n t B lo c 1 4 1 -1 4 5 ş i b ra n ş a m e n t a p a b lo c 1 4 7 B v. L . R e b re a n u m u n T im iş o a ra 2 0 1 5 1 5 4 .9 3 0 1 0 0 .0 0 0 5 4 .9 3 0

S tud ii s i p ro iecte p t.m ijlo ace fixe de natu ra dom en iu lu i p ub lic: 3 6 1 .1 0 0 2 2 5 .1 0 0 1 3 6 .0 0 0 Ins ta la ţie de c orec ţie pH la S TA B ega - m un T im is oara 2014 41.600 41.600 Ins ta ţie de produc ere "energ ie verde" (panouri fo tovo lta ic e) în inc in ta S t.E purare - m un. T im iş oara 2014 60.000 60.000 Ins ta ţie de deg ivrare c a le ru lare dec antoare, des n is ipatoare la S t.E purare - m un. T im iş oara 2014 20.000 20.000 Autom atiz area doză r ii s o lu ţie i de s u lfa t feric la S t.E purare - m un. T im iş oara 2014 35.000 35.000

Valorific area energetic ă a năm olurilo r produs e în s ta ţiile de epurare d in ar ia de operare a AQ UATIM S A S F 2015 108.900 108.900

E xtindere te ţea apă ş i c anal C alea Lugoju lu i - m un. T im iş oara 2014 300 300 R eabilita re S P AU C âm pulu i ş i Torac - m un. T im iş oara 2014 40.000 40.000 R eabilita re c onduc tă de s ervic iu pe C l.B ogdăneş tilo r, (în tre bv.C etăţii ş i s tr .D .I.Mendeleev) - Munic ip iu l T im iş oara.

2014 500 500

R eabilita re c onduc te de apă exis tente pe s tr.F ruc te lor-G rădin ii-A.Ipă tes c u - Munic ipiu l T im iş oara. 2014 300 300 R eabilita re c onduc tă de apă exis tentă pe in tr.Viş inu lu i - Munic ip iu l T im iş oara. 2015 500 500 R eabilita re c onduc tă de apă exis tentă ( în z ona Magaz inulu i B ega) în tre s tr .C .T elb is z ş i s tr.P roc lam a ţia de la T im iş oara - Munic ip iu l T im iş oara. 2014 400 400

R eabilita re c onduc tă de apă exis tente pe s tr.F .C .R ipens ia , în tre s tr .P rof.D r.Aure l P ăunes c u ş i s tr.1 D ec em brie - Munic ip iu l T im iş oara. 2015

500 500

R eabilita rea c onduc te lor de apă exis tente pe s tr.B uc ovine i - Munic ip iu l T im iş oara. 2015 600 600 E xtindere re ţea de apă potab ilă pe s tr.I. S lavic i ş i s tr.P odgorie i ş i înc h iderea ine lu lu i în tre s tr. I S lavic i ş i s tr. Vă liug - Mun.T im iş oara. 2014

600 600

E xtindere re ţea de apă pe s tr . C erc u lu i (în tre s tr. G . G alile i ş i s tr. Herc u lane) - Mun.T im iş oara 2014 300 300 E xtindere re ţea de apă potab ilă ş i c analiz are pe s trăz i exis tente în z ona Viilo r- Toronta lu lu i (Ion Hobana. Marius Moga. Aure l C ontrea)-Mun.T im iş oara. 2014

600 600

C ontoriz area c artieru lu i C alea Aradulu i în vederea m onitoriz ă rii p ierderilo r de apă - m un T im iş oara 500 500 R eabilita re re ţele c anal pe s tr. I.I.Mic u K le in , G lad io le lor, F ruc te lor, Martir A. Is tvan nr 2-8, Hebe 28-34, Ic ar 3-9, C P rez an 91-101, P etru ş I P avel A93-A95, In tr. Topologulu i, Aleea L ire i , Minerva- m un T im is oara 2014 500 500

R eglem entare branş am ente, rac orduri în m un T im iş oara 2015 10.000 5.000 5.000 E xtinderi re ţele apă /c anal în m un T im iş oara 2015 40.000 20.000 20.000

R e a b il i ta re co n d u c te a pă ş i b ra n ş a m e n te Zo n a b lo cu ri Fre id o rff: - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 5 1 .1 9 1 .6 4 4 4 0 0 .0 0 0 7 9 1 .6 4 4 R e a b il i ta re co n d u c te a pă ş i b ra n ş a m e n te M.rş . Ale x. Ave re s cu ,s tr. L . R e b re a n u , Zo n a C ăm in e s tu d e n ţe ş ti - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 6 2 .1 2 3 .3 9 5 4 0 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0 1 .2 2 3 .3 9 5 În tre g iri re ţe le a p ă -ca n a l Mu n ic ip iu l T im iş o a ra cu p rin zâ n d :. C .tin D ia m a n d i,D im in e ţi i ,Ş tra n d u lu i- C rin u lu i ,G răd in a ri lo r, C o lo n ia S la vic A R u b in s te in ,.P rie te n ie i Au re l P o p , Io n e l Te o d o re a n u , C . Ş a g u lu i , Is la z,.Tu rn u R o ş u , C o co ş u lu i- Mo l id u lu i ,. G . Mu zi

2 0 1 6 3 .9 5 1 .6 4 6 2 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 1 .7 5 1 .6 4 6

E xtin d e re co n d u c tă d e a pă p o ta b ilă p e s tr.P a ve l S to ica .,L u ţă Io vi ţă -Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 4 1 1 1 .7 9 5 1 1 1 .7 9 5 R e a b il i ta re co n d u c ta a pă ş i b ra n ş a m e n te Zo n a C e rn a (C o re la t cu P O S 1 ) - m u n T im iş o a ra 2 0 1 4 3 0 4 .4 2 4 3 0 4 .4 2 4 C o n to riza re a zo n a lă a ca rtie re lo r G h iro d a ş i L ip o ve i-P ă d u re a Ve rd e - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 5 3 4 8 .1 2 2 1 5 0 .0 0 0 1 9 8 .1 2 2 R e a b il i ta re co n d u c te a pă p o ta b ilă ş i b ra n ş a m e n te s tr.Vu ltu rilo r, s tr.G .Io s e p h - Mu n .Tim iş o a ra 2 0 1 6 1 .8 1 9 .2 0 4 1 9 .2 0 4 1 .8 0 0 .0 0 0 R e a b il i ta re co n d u c tă d e a p ă e xis te n tă în zo n a d e b lo cu ri d e p e s tr.To p o lo g u lu i- Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 1 2 0 .7 3 2 2 0 .0 0 0 1 0 0 .7 3 2 R e a b il i ta re a co n d u c te i d e a p ă e xis te n te în zo n a D o in e i AC R - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 3 6 5 .3 6 2 2 0 .0 0 0 3 4 5 .3 6 2 R e a b il i ta re co n d u c te d e a p ă e xis te n tă s tr.E .Te o d o ro iu , s tr.P .R a re ş , s tr.D a c ilo r- Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 6 8 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 6 6 0 .0 0 0 R e a b il i ta re a co n d u c te i d e a p ă e xis te n tă p e b v.In d u s trie i - Mu n .T im iş o a ra - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 8 7 3 .4 0 3 2 0 .0 0 0 8 5 3 .4 0 3 R e a b il i ta re a co n d u c te i d e a p ă ş i b ra n ş a m e n te lo r e xis te n te s tr. Ta ta O a n ce a - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 1 6 4 .2 1 5 2 0 .0 0 0 1 4 4 .2 1 5 R e a b il i ta re co n d u c te d e a p ă e xis te n te s tr.P e rle i ( (în tre s tr. Arca ş i lo r - s tr.B o rze ş ti-s tr.L o tu s u lu i))- Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 8 5 8 .1 7 5 2 0 .0 0 0 8 3 8 .1 7 5 R e a b il i ta re co n d u c te d e a p ă e xis te n te s tr S ir iu s (în tre s tr. U ra n u s ş i s tr, R a ch e te i)- Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 2 3 5 .3 4 6 2 0 .0 0 0 2 1 5 .3 4 6 R e a b il i ta re a co n d u c te lo r e xis te n te ş i în ch id e re a in e le lo r d e a p ă p o ta b i lă d in zo n a s tră zi lo r Virg il iu -S u cu lu i-B rig a d ie ri lo r- C â m p u lu i- Ap a te u -To ra c- Mu n ic ip iu l T im iş o a ra .

2 0 1 6 6 2 9 .0 8 2 2 0 .0 0 0 6 0 9 .0 8 2

L .I.R e a b il i ta re b ra n ş a m e n te e xis te n te (P b ,O ţe l s a u Fo n tă ) la im o b i le le co n e cta te la s is te m u l d e d is tr ib u ţie -e ta p a I-2 0 1 4 - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra .

2 0 1 4 3 0 0 .0 0 0 3 0 0 .0 0 0

Id e m e ta p a II-2 0 1 4 - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 5 3 0 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 E xtin d e ri , B ra n ş a m e n te a p ă ş I ra co rd u ri - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 4 5 0 .0 0 0 5 0 .0 0 0 R e a m p la s ă r i căm in e d e b ra n ş a m e n t a p ă ş i căm in e d e ra co rd în d o m e n iu p u b l ic - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 4 7 0 .0 0 0 7 0 .0 0 0 L u cră r i d e in te rve n ţie la ch e s o n S P a pă u za tă S tr. Mu zice s cu 2 0 1 4 1 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 R e a b il i ta re ca n a l m e n a je r e xis te n t p e s tră zile :O rizo n t n r 1 -3 -5 ,R ă s ă r i tu lu i 6 -8 -1 0 , Viş in u lu i n r. 1 -3 -5 , C -tin P re za n n r. 1 0 3 -1 1 1 - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra .

2 0 1 5 4 7 7 .0 1 5 3 0 0 .0 0 0 1 7 7 .0 1 5

R eab ilita re re ţe le de c anal ş i rac orduri m un Tim iş oara E TA P A I-a s t r. C ugir (D e j-C arei), O rşova (înt re B loc urile 82 ,84,85 , 86, 87), Lab irin t b l A 8 s c A ,B ,C ,D ,B v.L .R ebreanu ( în t re b loc urile 130-136A ) - M un.Tim işoara . 2 0 1 5 1 .9 9 0 .2 2 0 5 0 0 .0 0 0 1 .4 9 0 .2 2 0

R eab ilita re c anale ex is ten te pe s t răz ile :S . Ş agovic i- C e tăţi i, Ş t .O . Ios if ,H oria, Lune i, S f. A p . P e tru ş i P ave l m un Tim işoara, E tapa I-a S . Ş agovic i- C e tăţii - M un.Tim iş oara . 2 0 1 5 2 .0 5 0 .9 4 1 1 0 0 .0 0 0 1 .9 5 0 .9 4 1

R e a b il i ta re ca n a l m e n a je r e xis te n t B lo c 1 4 1 -1 4 5 ş i b ra n ş a m e n t a p a b lo c 1 4 7 B v. L . R e b re a n u m u n T im iş o a ra 2 0 1 5 1 5 4 .9 3 0 1 0 0 .0 0 0 5 4 .9 3 0

S tud ii s i p ro iecte p t.m ijlo ace fixe de natu ra dom en iu lu i p ub lic: 3 6 1 .1 0 0 2 2 5 .1 0 0 1 3 6 .0 0 0 Ins ta la ţie de c orec ţie pH la S TA B ega - m un T im is oara 2014 41.600 41.600 Ins ta ţie de produc ere "energ ie verde" (panouri fo tovo lta ic e) în inc in ta S t.E purare - m un. T im iş oara 2014 60.000 60.000 Ins ta ţie de deg ivrare c a le ru lare dec antoare, des n is ipatoare la S t.E purare - m un. T im iş oara 2014 20.000 20.000 Autom atiz area doză r ii s o lu ţie i de s u lfa t feric la S t.E purare - m un. T im iş oara 2014 35.000 35.000

Valorific area energetic ă a năm olurilo r produs e în s ta ţiile de epurare d in ar ia de operare a AQ UATIM S A S F 2015 108.900 108.900

E xtindere te ţea apă ş i c anal C alea Lugoju lu i - m un. T im iş oara 2014 300 300 R eabilita re S P AU C âm pulu i ş i Torac - m un. T im iş oara 2014 40.000 40.000 R eabilita re c onduc tă de s ervic iu pe C l.B ogdăneş tilo r, (în tre bv.C etăţii ş i s tr .D .I.Mendeleev) - Munic ip iu l T im iş oara.

2014 500 500

R eabilita re c onduc te de apă exis tente pe s tr.F ruc te lor-G rădin ii-A.Ipă tes c u - Munic ipiu l T im iş oara. 2014 300 300 R eabilita re c onduc tă de apă exis tentă pe in tr.Viş inu lu i - Munic ip iu l T im iş oara. 2015 500 500 R eabilita re c onduc tă de apă exis tentă ( în z ona Magaz inulu i B ega) în tre s tr .C .T elb is z ş i s tr.P roc lam a ţia de la T im iş oara - Munic ip iu l T im iş oara. 2014 400 400

R eabilita re c onduc tă de apă exis tente pe s tr.F .C .R ipens ia , în tre s tr .P rof.D r.Aure l P ăunes c u ş i s tr.1 D ec em brie - Munic ip iu l T im iş oara. 2015

500 500

R eabilita rea c onduc te lor de apă exis tente pe s tr.B uc ovine i - Munic ip iu l T im iş oara. 2015 600 600 E xtindere re ţea de apă potab ilă pe s tr.I. S lavic i ş i s tr.P odgorie i ş i înc h iderea ine lu lu i în tre s tr. I S lavic i ş i s tr. Vă liug - Mun.T im iş oara. 2014

600 600

E xtindere re ţea de apă pe s tr . C erc u lu i (în tre s tr. G . G alile i ş i s tr. Herc u lane) - Mun.T im iş oara 2014 300 300 E xtindere re ţea de apă potab ilă ş i c analiz are pe s trăz i exis tente în z ona Viilo r- Toronta lu lu i (Ion Hobana. Marius Moga. Aure l C ontrea)-Mun.T im iş oara. 2014

600 600

C ontoriz area c artieru lu i C alea Aradulu i în vederea m onitoriz ă rii p ierderilo r de apă - m un T im iş oara 500 500 R eabilita re re ţele c anal pe s tr. I.I.Mic u K le in , G lad io le lor, F ruc te lor, Martir A. Is tvan nr 2-8, Hebe 28-34, Ic ar 3-9, C P rez an 91-101, P etru ş I P avel A93-A95, In tr. Topologulu i, Aleea L ire i , Minerva- m un T im is oara 2014 500 500

R eglem entare branş am ente, rac orduri în m un T im iş oara 2015 10.000 5.000 5.000 E xtinderi re ţele apă /c anal în m un T im iş oara 2015 40.000 20.000 20.000

R e a b il i ta re co n d u c te a pă ş i b ra n ş a m e n te Zo n a b lo cu ri Fre id o rff: - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 5 1 .1 9 1 .6 4 4 4 0 0 .0 0 0 7 9 1 .6 4 4 R e a b il i ta re co n d u c te a pă ş i b ra n ş a m e n te M.rş . Ale x. Ave re s cu ,s tr. L . R e b re a n u , Zo n a C ăm in e s tu d e n ţe ş ti - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 6 2 .1 2 3 .3 9 5 4 0 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0 1 .2 2 3 .3 9 5 În tre g iri re ţe le a p ă -ca n a l Mu n ic ip iu l T im iş o a ra cu p rin zâ n d :. C .tin D ia m a n d i,D im in e ţi i ,Ş tra n d u lu i- C rin u lu i ,G răd in a ri lo r, C o lo n ia S la vic A R u b in s te in ,.P rie te n ie i Au re l P o p , Io n e l Te o d o re a n u , C . Ş a g u lu i , Is la z,.Tu rn u R o ş u , C o co ş u lu i- Mo l id u lu i ,. G . Mu zi

2 0 1 6 3 .9 5 1 .6 4 6 2 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 1 .7 5 1 .6 4 6

E xtin d e re co n d u c tă d e a pă p o ta b ilă p e s tr.P a ve l S to ica .,L u ţă Io vi ţă -Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 4 1 1 1 .7 9 5 1 1 1 .7 9 5 R e a b il i ta re co n d u c ta a pă ş i b ra n ş a m e n te Zo n a C e rn a (C o re la t cu P O S 1 ) - m u n T im iş o a ra 2 0 1 4 3 0 4 .4 2 4 3 0 4 .4 2 4 C o n to riza re a zo n a lă a ca rtie re lo r G h iro d a ş i L ip o ve i-P ă d u re a Ve rd e - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 5 3 4 8 .1 2 2 1 5 0 .0 0 0 1 9 8 .1 2 2 R e a b il i ta re co n d u c te a pă p o ta b ilă ş i b ra n ş a m e n te s tr.Vu ltu rilo r, s tr.G .Io s e p h - Mu n .Tim iş o a ra 2 0 1 6 1 .8 1 9 .2 0 4 1 9 .2 0 4 1 .8 0 0 .0 0 0 R e a b il i ta re co n d u c tă d e a p ă e xis te n tă în zo n a d e b lo cu ri d e p e s tr.To p o lo g u lu i- Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 1 2 0 .7 3 2 2 0 .0 0 0 1 0 0 .7 3 2 R e a b il i ta re a co n d u c te i d e a p ă e xis te n te în zo n a D o in e i AC R - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 3 6 5 .3 6 2 2 0 .0 0 0 3 4 5 .3 6 2 R e a b il i ta re co n d u c te d e a p ă e xis te n tă s tr.E .Te o d o ro iu , s tr.P .R a re ş , s tr.D a c ilo r- Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 6 8 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 6 6 0 .0 0 0 R e a b il i ta re a co n d u c te i d e a p ă e xis te n tă p e b v.In d u s trie i - Mu n .T im iş o a ra - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 8 7 3 .4 0 3 2 0 .0 0 0 8 5 3 .4 0 3 R e a b il i ta re a co n d u c te i d e a p ă ş i b ra n ş a m e n te lo r e xis te n te s tr. Ta ta O a n ce a - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 1 6 4 .2 1 5 2 0 .0 0 0 1 4 4 .2 1 5 R e a b il i ta re co n d u c te d e a p ă e xis te n te s tr.P e rle i ( (în tre s tr. Arca ş i lo r - s tr.B o rze ş ti-s tr.L o tu s u lu i))- Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 8 5 8 .1 7 5 2 0 .0 0 0 8 3 8 .1 7 5 R e a b il i ta re co n d u c te d e a p ă e xis te n te s tr S ir iu s (în tre s tr. U ra n u s ş i s tr, R a ch e te i)- Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 2 3 5 .3 4 6 2 0 .0 0 0 2 1 5 .3 4 6 R e a b il i ta re a co n d u c te lo r e xis te n te ş i în ch id e re a in e le lo r d e a p ă p o ta b i lă d in zo n a s tră zi lo r Virg il iu -S u cu lu i-B rig a d ie ri lo r- C â m p u lu i- Ap a te u -To ra c- Mu n ic ip iu l T im iş o a ra .

2 0 1 6 6 2 9 .0 8 2 2 0 .0 0 0 6 0 9 .0 8 2

L .I.R e a b il i ta re b ra n ş a m e n te e xis te n te (P b ,O ţe l s a u Fo n tă ) la im o b i le le co n e cta te la s is te m u l d e d is tr ib u ţie -e ta p a I-2 0 1 4 - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra .

2 0 1 4 3 0 0 .0 0 0 3 0 0 .0 0 0

Id e m e ta p a II-2 0 1 4 - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 5 3 0 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 E xtin d e ri , B ra n ş a m e n te a p ă ş I ra co rd u ri - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 4 5 0 .0 0 0 5 0 .0 0 0 R e a m p la s ă r i căm in e d e b ra n ş a m e n t a p ă ş i căm in e d e ra co rd în d o m e n iu p u b l ic - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 4 7 0 .0 0 0 7 0 .0 0 0 L u cră r i d e in te rve n ţie la ch e s o n S P a pă u za tă S tr. Mu zice s cu 2 0 1 4 1 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 R e a b il i ta re ca n a l m e n a je r e xis te n t p e s tră zile :O rizo n t n r 1 -3 -5 ,R ă s ă r i tu lu i 6 -8 -1 0 , Viş in u lu i n r. 1 -3 -5 , C -tin P re za n n r. 1 0 3 -1 1 1 - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra .

2 0 1 5 4 7 7 .0 1 5 3 0 0 .0 0 0 1 7 7 .0 1 5

R eab ilita re re ţe le de c anal ş i rac orduri m un Tim iş oara E TA P A I-a s t r. C ugir (D e j-C arei), O rşova (înt re B loc urile 82 ,84,85 , 86, 87), Lab irin t b l A 8 s c A ,B ,C ,D ,B v.L .R ebreanu ( în t re b loc urile 130-136A ) - M un.Tim işoara . 2 0 1 5 1 .9 9 0 .2 2 0 5 0 0 .0 0 0 1 .4 9 0 .2 2 0

R eab ilita re c anale ex is ten te pe s t răz ile :S . Ş agovic i- C e tăţi i, Ş t .O . Ios if ,H oria, Lune i, S f. A p . P e tru ş i P ave l m un Tim işoara, E tapa I-a S . Ş agovic i- C e tăţii - M un.Tim iş oara . 2 0 1 5 2 .0 5 0 .9 4 1 1 0 0 .0 0 0 1 .9 5 0 .9 4 1

R e a b il i ta re ca n a l m e n a je r e xis te n t B lo c 1 4 1 -1 4 5 ş i b ra n ş a m e n t a p a b lo c 1 4 7 B v. L . R e b re a n u m u n T im iş o a ra 2 0 1 5 1 5 4 .9 3 0 1 0 0 .0 0 0 5 4 .9 3 0

S tud ii s i p ro iecte p t.m ijlo ace fixe de natu ra dom en iu lu i p ub lic: 3 6 1 .1 0 0 2 2 5 .1 0 0 1 3 6 .0 0 0 Ins ta la ţie de c orec ţie pH la S TA B ega - m un T im is oara 2014 41.600 41.600 Ins ta ţie de produc ere "energ ie verde" (panouri fo tovo lta ic e) în inc in ta S t.E purare - m un. T im iş oara 2014 60.000 60.000 Ins ta ţie de deg ivrare c a le ru lare dec antoare, des n is ipatoare la S t.E purare - m un. T im iş oara 2014 20.000 20.000 Autom atiz area doză r ii s o lu ţie i de s u lfa t feric la S t.E purare - m un. T im iş oara 2014 35.000 35.000

Valorific area energetic ă a năm olurilo r produs e în s ta ţiile de epurare d in ar ia de operare a AQ UATIM S A S F 2015 108.900 108.900

E xtindere te ţea apă ş i c anal C alea Lugoju lu i - m un. T im iş oara 2014 300 300 R eabilita re S P AU C âm pulu i ş i Torac - m un. T im iş oara 2014 40.000 40.000 R eabilita re c onduc tă de s ervic iu pe C l.B ogdăneş tilo r, (în tre bv.C etăţii ş i s tr .D .I.Mendeleev) - Munic ip iu l T im iş oara.

2014 500 500

R eabilita re c onduc te de apă exis tente pe s tr.F ruc te lor-G rădin ii-A.Ipă tes c u - Munic ipiu l T im iş oara. 2014 300 300 R eabilita re c onduc tă de apă exis tentă pe in tr.Viş inu lu i - Munic ip iu l T im iş oara. 2015 500 500 R eabilita re c onduc tă de apă exis tentă ( în z ona Magaz inulu i B ega) în tre s tr .C .T elb is z ş i s tr.P roc lam a ţia de la T im iş oara - Munic ip iu l T im iş oara. 2014 400 400

R eabilita re c onduc tă de apă exis tente pe s tr.F .C .R ipens ia , în tre s tr .P rof.D r.Aure l P ăunes c u ş i s tr.1 D ec em brie - Munic ip iu l T im iş oara. 2015

500 500

R eabilita rea c onduc te lor de apă exis tente pe s tr.B uc ovine i - Munic ip iu l T im iş oara. 2015 600 600 E xtindere re ţea de apă potab ilă pe s tr.I. S lavic i ş i s tr.P odgorie i ş i înc h iderea ine lu lu i în tre s tr. I S lavic i ş i s tr. Vă liug - Mun.T im iş oara. 2014

600 600

E xtindere re ţea de apă pe s tr . C erc u lu i (în tre s tr. G . G alile i ş i s tr. Herc u lane) - Mun.T im iş oara 2014 300 300 E xtindere re ţea de apă potab ilă ş i c analiz are pe s trăz i exis tente în z ona Viilo r- Toronta lu lu i (Ion Hobana. Marius Moga. Aure l C ontrea)-Mun.T im iş oara. 2014

600 600

C ontoriz area c artieru lu i C alea Aradulu i în vederea m onitoriz ă rii p ierderilo r de apă - m un T im iş oara 500 500 R eabilita re re ţele c anal pe s tr. I.I.Mic u K le in , G lad io le lor, F ruc te lor, Martir A. Is tvan nr 2-8, Hebe 28-34, Ic ar 3-9, C P rez an 91-101, P etru ş I P avel A93-A95, In tr. Topologulu i, Aleea L ire i , Minerva- m un T im is oara 2014 500 500

R eglem entare branş am ente, rac orduri în m un T im iş oara 2015 10.000 5.000 5.000 E xtinderi re ţele apă /c anal în m un T im iş oara 2015 40.000 20.000 20.000

R e a b il i ta re co n d u c te a pă ş i b ra n ş a m e n te Zo n a b lo cu ri Fre id o rff: - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 5 1 .1 9 1 .6 4 4 4 0 0 .0 0 0 7 9 1 .6 4 4 R e a b il i ta re co n d u c te a pă ş i b ra n ş a m e n te M.rş . Ale x. Ave re s cu ,s tr. L . R e b re a n u , Zo n a C ăm in e s tu d e n ţe ş ti - Mu n .T im iş o a ra . 2 0 1 6 2 .1 2 3 .3 9 5 4 0 0 .0 0 0 5 0 0 .0 0 0 1 .2 2 3 .3 9 5 În tre g iri re ţe le a p ă -ca n a l Mu n ic ip iu l T im iş o a ra cu p rin zâ n d :. C .tin D ia m a n d i,D im in e ţi i ,Ş tra n d u lu i- C rin u lu i ,G răd in a ri lo r, C o lo n ia S la vic A R u b in s te in ,.P rie te n ie i Au re l P o p , Io n e l Te o d o re a n u , C . Ş a g u lu i , Is la z,.Tu rn u R o ş u , C o co ş u lu i- Mo l id u lu i ,. G . Mu zi

2 0 1 6 3 .9 5 1 .6 4 6 2 0 0 .0 0 0 2 .0 0 0 .0 0 0 1 .7 5 1 .6 4 6

E xtin d e re co n d u c tă d e a pă p o ta b ilă p e s tr.P a ve l S to ica .,L u ţă Io vi ţă -Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 4 1 1 1 .7 9 5 1 1 1 .7 9 5 R e a b il i ta re co n d u c ta a pă ş i b ra n ş a m e n te Zo n a C e rn a (C o re la t cu P O S 1 ) - m u n T im iş o a ra 2 0 1 4 3 0 4 .4 2 4 3 0 4 .4 2 4 C o n to riza re a zo n a lă a ca rtie re lo r G h iro d a ş i L ip o ve i-P ă d u re a Ve rd e - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 5 3 4 8 .1 2 2 1 5 0 .0 0 0 1 9 8 .1 2 2 R e a b il i ta re co n d u c te a pă p o ta b ilă ş i b ra n ş a m e n te s tr.Vu ltu rilo r, s tr.G .Io s e p h - Mu n .Tim iş o a ra 2 0 1 6 1 .8 1 9 .2 0 4 1 9 .2 0 4 1 .8 0 0 .0 0 0 R e a b il i ta re co n d u c tă d e a p ă e xis te n tă în zo n a d e b lo cu ri d e p e s tr.To p o lo g u lu i- Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 1 2 0 .7 3 2 2 0 .0 0 0 1 0 0 .7 3 2 R e a b il i ta re a co n d u c te i d e a p ă e xis te n te în zo n a D o in e i AC R - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 3 6 5 .3 6 2 2 0 .0 0 0 3 4 5 .3 6 2 R e a b il i ta re co n d u c te d e a p ă e xis te n tă s tr.E .Te o d o ro iu , s tr.P .R a re ş , s tr.D a c ilo r- Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 6 8 0 .0 0 0 2 0 .0 0 0 6 6 0 .0 0 0 R e a b il i ta re a co n d u c te i d e a p ă e xis te n tă p e b v.In d u s trie i - Mu n .T im iş o a ra - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 8 7 3 .4 0 3 2 0 .0 0 0 8 5 3 .4 0 3 R e a b il i ta re a co n d u c te i d e a p ă ş i b ra n ş a m e n te lo r e xis te n te s tr. Ta ta O a n ce a - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 1 6 4 .2 1 5 2 0 .0 0 0 1 4 4 .2 1 5 R e a b il i ta re co n d u c te d e a p ă e xis te n te s tr.P e rle i ( (în tre s tr. Arca ş i lo r - s tr.B o rze ş ti-s tr.L o tu s u lu i))- Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 8 5 8 .1 7 5 2 0 .0 0 0 8 3 8 .1 7 5 R e a b il i ta re co n d u c te d e a p ă e xis te n te s tr S ir iu s (în tre s tr. U ra n u s ş i s tr, R a ch e te i)- Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 6 2 3 5 .3 4 6 2 0 .0 0 0 2 1 5 .3 4 6 R e a b il i ta re a co n d u c te lo r e xis te n te ş i în ch id e re a in e le lo r d e a p ă p o ta b i lă d in zo n a s tră zi lo r Virg il iu -S u cu lu i-B rig a d ie ri lo r- C â m p u lu i- Ap a te u -To ra c- Mu n ic ip iu l T im iş o a ra .

2 0 1 6 6 2 9 .0 8 2 2 0 .0 0 0 6 0 9 .0 8 2

L .I.R e a b il i ta re b ra n ş a m e n te e xis te n te (P b ,O ţe l s a u Fo n tă ) la im o b i le le co n e cta te la s is te m u l d e d is tr ib u ţie -e ta p a I-2 0 1 4 - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra .

2 0 1 4 3 0 0 .0 0 0 3 0 0 .0 0 0

Id e m e ta p a II-2 0 1 4 - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 5 3 0 0 .0 0 0 2 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 E xtin d e ri , B ra n ş a m e n te a p ă ş I ra co rd u ri - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 4 5 0 .0 0 0 5 0 .0 0 0 R e a m p la s ă r i căm in e d e b ra n ş a m e n t a p ă ş i căm in e d e ra co rd în d o m e n iu p u b l ic - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra . 2 0 1 4 7 0 .0 0 0 7 0 .0 0 0 L u cră r i d e in te rve n ţie la ch e s o n S P a pă u za tă S tr. Mu zice s cu 2 0 1 4 1 0 0 .0 0 0 1 0 0 .0 0 0 R e a b il i ta re ca n a l m e n a je r e xis te n t p e s tră zile :O rizo n t n r 1 -3 -5 ,R ă s ă r i tu lu i 6 -8 -1 0 , Viş in u lu i n r. 1 -3 -5 , C -tin P re za n n r. 1 0 3 -1 1 1 - Mu n ic ip iu l T im iş o a ra .

2 0 1 5 4 7 7 .0 1 5 3 0 0 .0 0 0 1 7 7 .0 1 5

R eab ilita re re ţe le de c anal ş i rac orduri m un Tim iş oara E TA P A I-a s t r. C ugir (D e j-C arei), O rşova (înt re B loc urile 82 ,84,85 , 86, 87), Lab irin t b l A 8 s c A ,B ,C ,D ,B v.L .R ebreanu ( în t re b loc urile 130-136A ) - M un.Tim işoara . 2 0 1 5 1 .9 9 0 .2 2 0 5 0 0 .0 0 0 1 .4 9 0 .2 2 0

R eab ilita re c anale ex is ten te pe s t răz ile :S . Ş agovic i- C e tăţi i, Ş t .O . Ios if ,H oria, Lune i, S f. A p . P e tru ş i P ave l m un Tim işoara, E tapa I-a S . Ş agovic i- C e tăţii - M un.Tim iş oara . 2 0 1 5 2 .0 5 0 .9 4 1 1 0 0 .0 0 0 1 .9 5 0 .9 4 1

R e a b il i ta re ca n a l m e n a je r e xis te n t B lo c 1 4 1 -1 4 5 ş i b ra n ş a m e n t a p a b lo c 1 4 7 B v. L . R e b re a n u m u n T im iş o a ra 2 0 1 5 1 5 4 .9 3 0 1 0 0 .0 0 0 5 4 .9 3 0

S tud ii s i p ro iecte p t.m ijlo ace fixe de natu ra dom en iu lu i p ub lic: 3 6 1 .1 0 0 2 2 5 .1 0 0 1 3 6 .0 0 0 Ins ta la ţie de c orec ţie pH la S TA B ega - m un T im is oara 2014 41.600 41.600 Ins ta ţie de produc ere "energ ie verde" (panouri fo tovo lta ic e) în inc in ta S t.E purare - m un. T im iş oara 2014 60.000 60.000 Ins ta ţie de deg ivrare c a le ru lare dec antoare, des n is ipatoare la S t.E purare - m un. T im iş oara 2014 20.000 20.000 Autom atiz area doză r ii s o lu ţie i de s u lfa t feric la S t.E purare - m un. T im iş oara 2014 35.000 35.000

Valorific area energetic ă a năm olurilo r produs e în s ta ţiile de epurare d in ar ia de operare a AQ UATIM S A S F 2015 108.900 108.900

E xtindere te ţea apă ş i c anal C alea Lugoju lu i - m un. T im iş oara 2014 300 300 R eabilita re S P AU C âm pulu i ş i Torac - m un. T im iş oara 2014 40.000 40.000 R eabilita re c onduc tă de s ervic iu pe C l.B ogdăneş tilo r, (în tre bv.C etăţii ş i s tr .D .I.Mendeleev) - Munic ip iu l T im iş oara.

2014 500 500

R eabilita re c onduc te de apă exis tente pe s tr.F ruc te lor-G rădin ii-A.Ipă tes c u - Munic ipiu l T im iş oara. 2014 300 300 R eabilita re c onduc tă de apă exis tentă pe in tr.Viş inu lu i - Munic ip iu l T im iş oara. 2015 500 500 R eabilita re c onduc tă de apă exis tentă ( în z ona Magaz inulu i B ega) în tre s tr .C .T elb is z ş i s tr.P roc lam a ţia de la T im iş oara - Munic ip iu l T im iş oara. 2014 400 400

R eabilita re c onduc tă de apă exis tente pe s tr.F .C .R ipens ia , în tre s tr .P rof.D r.Aure l P ăunes c u ş i s tr.1 D ec em brie - Munic ip iu l T im iş oara. 2015

500 500

R eabilita rea c onduc te lor de apă exis tente pe s tr.B uc ovine i - Munic ip iu l T im iş oara. 2015 600 600 E xtindere re ţea de apă potab ilă pe s tr.I. S lavic i ş i s tr.P odgorie i ş i înc h iderea ine lu lu i în tre s tr. I S lavic i ş i s tr. Vă liug - Mun.T im iş oara. 2014

600 600

E xtindere re ţea de apă pe s tr . C erc u lu i (în tre s tr. G . G alile i ş i s tr. Herc u lane) - Mun.T im iş oara 2014 300 300 E xtindere re ţea de apă potab ilă ş i c analiz are pe s trăz i exis tente în z ona Viilo r- Toronta lu lu i (Ion Hobana. Marius Moga. Aure l C ontrea)-Mun.T im iş oara. 2014

600 600

C ontoriz area c artieru lu i C alea Aradulu i în vederea m onitoriz ă rii p ierderilo r de apă - m un T im iş oara 500 500 R eabilita re re ţele c anal pe s tr. I.I.Mic u K le in , G lad io le lor, F ruc te lor, Martir A. Is tvan nr 2-8, Hebe 28-34, Ic ar 3-9, C P rez an 91-101, P etru ş I P avel A93-A95, In tr. Topologulu i, Aleea L ire i , Minerva- m un T im is oara 2014 500 500

R eglem entare branş am ente, rac orduri în m un T im iş oara 2015 10.000 5.000 5.000 E xtinderi re ţele apă /c anal în m un T im iş oara 2015 40.000 20.000 20.000

ţ p p ( ş ) ş E xtindere re ţea de apă potab ilă ş i c analiz are pe s trăz i exis tente în z ona Viilo r- Toronta lu lu i (Ion Hobana. Marius Moga. Aure l C ontrea)-Mun.T im iş oara. 2014

600 600

C ontoriz area c artieru lu i C alea Aradulu i în vederea m onitoriz ă rii p ierderilo r de apă - m un T im iş oara 500 500 R eabilita re re ţele c anal pe s tr. I.I.Mic u K le in , G lad io le lor, F ruc te lor, Martir A. Is tvan nr 2-8, Hebe 28-34, Ic ar 3-9, C P rez an 91-101, P etru ş I P avel A93-A95, In tr. Topologulu i, Aleea L ire i , Minerva- m un T im is oara 2014 500 500

R eglem entare branş am ente, rac orduri în m un T im iş oara 2015 10.000 5.000 5.000 E xtinderi re ţele apă /c anal în m un T im iş oara 2015 40.000 20.000 20.000

D IR E C TO R TE H N IC , S E F S E R V IC IU ,

In g . N ico la e G h e lsin g h e r S .ing. Ioan S is u