keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 392/22.09.2015 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Municipiul Timişoara, prin utilizarea alocării disponibile din Axa 1 POS Mediu 2007-2013

22.09.2015

Hotararea Consiliului Local 392/22.09.2015
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Municipiul Timişoara, prin utilizarea alocării disponibile din Axa 1 POS Mediu 2007-2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-24997/22.09.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere solicitarea S.C. Aquatim S.A. cu nr. 28879/DD-UIP/ 08.09.2015 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2015-023889/08.09.2015
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică nr. 304/ 18.09.2015de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii, emisă de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi alin. 4, lit. d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate privind "Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II" - Timişoara, în valoare totală de 42.243.406 Lei întocmit de Halcrow - A CH2M Hill COMPANY cu indicatorii cuprinşi în Anexa 1 care face parte din prezenta horărâre.
Art.2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la Art. 1. se asigură din:
Fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la bugetul local- Timişoara contribuţii din împrumutul bancar al operatorului regional SC Aquatim.

Art. 3 :Obiectivele de investiţii vor fi amplasate pe terenuri (imobile) care se află în domeniul public al localităţii Timişoara. Aceste terenuri (imobile) sunt disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse în proiect.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control şi Anfraudă al Primarului;
- SC AQUATIM SA. Timişoara;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL D.P.U.H. BIROUL UTILITĂŢI HIDROTEHNICE Nr. SC2015 -24997/22.09.2015

R E F E R A T

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II” – Municipiul Timişoara,

prin utilizarea alocării disponibile din Axa 1 POS Mediu 2007-2013

Obiectivele operatorului Aquatim S.A. vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu, contribuind la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecţia mediului.

Aquatim S.A. pregăteşte aplicaţia de finanţare „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II”, din economiile înregistrate în cadrul Programului Operaţional Sectorial Mediu 2007-2013, ca urmare a implementării proiectului „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş”, aprobat de către Autoritatea de Management în anul 2011 şi care este in curs de finalizare a lucrărilor. Aplicaţia din economii a fost depusă la Autoritatea de Management POS Mediu din cadrul Ministerului Fondurilor Europene în vederea aprobării.

În conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului pentru Axa prioritară 1 - POS Mediu, aplicaţia de finanţare are ca şi anexe următoarele documente:

- Studiul de Fezabilitate - Analiza Cost-Beneficiu - Analiza Instituţională - Evaluarea Impactului asupra Mediului. Studiul de fezabilitate din cadrul aplicaţiei „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă

şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II”, se referă în principal la lucrări de reabilitare reţele apă/canal sau lucrări de interconectare/extindere reţele din Timişoara şi la achiziţii de echipamente de detectare a pierderilor de apa şi de întreţinere a sistemelor de canalizare. Toate lucrările de reabilitare reţele apă/canal sunt executate în intravilanul domeniul public al municipiului Timişoara.

Investitiile propuse pentru Timişoara cuprind: • Reabilitarea Statiei de tratare a apei Bega, strada Rudolf Walter nr.1 Timişoara; • Reabilitare aducţiuni – 0,070 km; • Extindere reţele de distribuţie apă – 3,177 km • Reabilitare reţele de distribuţie apă – 28,110 km; • Extindere reţele de canalizare – 2,454 km; • Reabilitare reţele de canalizare – 0,230 km; • Reabilitare sistem de monitorizare parametri de exploatare reţea apă – 1 buc.; • Echipamente pentru reţeaua de canalizare – 5 buc.; • Contoare de apă rece cu citire la distanţă – 15.023 buc.

Din cele 28 de lucrări/achiziţii echipamente, un număr de 23 au fost executate în perioada 2007-2013 şi au fost cuprinse în aplicaţia de finanţare respectând instrucţiunile Ministerului Fondurilor Europene nr.1/03.04.2014, cu privire la utilizarea alocării disponibile din Fondul de Coeziune Axa 1 POS Mediu 2007- 2013 şi instrucţiunea nr. 312/23.04.2015, cu privire la aprobarea proiectelor retrospective/alternative aferente Axei prioritare 1 POS Mediu 2007-2013.

Lucrarea „Întregiri reţele apa-canal Municipiul Timişoara Lot 1, Lot 2 şi Lot 3”, pentru care au fost semnate 3 contracte de lucrări pentru fiecare lot în parte, este în curs de execuţie, lucrările urmand a se finaliza în luna octombrie 2015. Programul de investiţii avizează investiţii financiare importante în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care depăşesc în mod considerabil capacităţile financiare ale unităţilor administrativ- teritoriale. În conformitate cu prevederile art. 10, alin (1), pct. b şi art. 12.din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţă exclusivă, ce poate fi exercitată şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de apă şi de canalizare, în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce priveşte: aprobarea programelor de investiţii privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului.

În exercitarea atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri privitoare la aprobarea programelor de reabilitare, extinderea şi modernizarea sistemelor existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii, precum şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare; Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi AQUATIM S.A., conform art. 18 fiind stabilite obligaţiile operatorului, alin. 15 : ,,să întocmească programele anuale de reparaţii, dotări şi investiţii, pe care să le supună spre aprobare Autorităţii Delegante”.

Finanţarea obiectivelor de investiţii se asigură din: fonduri nerambursabile ale Uniunii Europene (Grant UE din Fondul de Coeziune), alocaţii de la bugetul de stat, alocaţii de la bugetul local Timişoara şi contribuţii din împrumutul bancar al operatorului, astfel:

Grant UE: – 33.284.472 lei Buget de stat: – 4.092.601 lei Buget local Timişoara: – 377.548 lei

Credit Aquatim SA: – 4.488.785 lei Total investiţii: – 42.243.406 lei Având în vedere importanţa investiţiilor în domeniul apă-canal pentru municipiul Timişoara, în valoare

totală de 42.243.406 Lei, propunem pentru anul 2015 aprobarea Studiului de Fezabilitate „Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş-etapa II” – Municipiul Timişoara, întocmit de Halcrow - A CH2M Hill COMPANY cu indicatorii tehnico-economici cuprinşi în Anexa 1 . VICEPRIMAR, SECRETAR, DAN DIACONU IOAN COJOCARI DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIUL D.P.U.H., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV ŞEF BIROUL UTILITĂŢI HIDROTEHNICE, CONSILIER B.U.H., MARIUS ONEŢIU LUCUŢ MARINELA AVIZAT JURIDIC, Red. / Dact. : ML. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

  Indicatori tehnico-economici – Municipiul Timisoara

mii lei mii euro

o Valoare totala investitie (fara TVA) 42.243,406 9.493,327 o Din care C+M 24.544,808 5.515,935 o Durata de realizare a investitiei (luni)

- Lucrari finalizate 72 luni - Lucrari in executie 12 luni

o Capacitati

• Statie de tratare (STA Bega) reabilitare – 1 buc.; • Reabilitare aductiuni - 0,070 km; • Extindere retele de distributie apa – 3,177 km • Reabilitare retele de distributie apa - 28,110 km; • Extindere retele de canalizare - 2,454 km; • Reabilitare retele de canalizare - 0,230 km; • Reabilitare sistem de monitorizare parametri de exploatare retea apa – 1 buc.; • Echipamente pentru reteaua de canalizare – 5 buc.; • Contoare de apa rece cu citire la distanta – 15.023 buc.

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIUL D.P.U.H., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV ŞEF BIROUL UTILITĂŢI HIDROTEHNICE, CONSILIER B.U.H., MARIUS ONEŢIU LUCUŢ MARINELA Red. / Dact. : ML. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1