keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 533/24.10.2018 privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare pentru implementarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020"

24.10.2018

Hotararea Consiliului Local 533/24.10.2018
privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare pentru implementarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 021319/12.09.2018 - al Direcţei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic nr. SC2018 - 21319/24.09.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 21319/12.09.2018;
Având în vedere Adresa nr. 18406/DPD-UIP POIM/ 27.08.2018 a S.C. AQUATIM S.A înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2018-001925/11.09.2018;
În conformitate cu art. 8, alin. (3), lit. (k) din Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 12, alin. (1) lit. (i) şi art. 35, alin. (3) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 36 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009;
În temeiul Ghidului Solicitantului pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.(POIM)- AP3, OS 3.2 - ,,Dezvoltarea Infrastructurii Integrate de Apă şi Apă Uzată";
În conformitate cu art. 16 alin. (3) lit. c) şi art. 20 alin. (5) din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, oraşul Deta şi oraşul Jimbolia , în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, buget finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.d), alin. (3) lit. c) , alin. (6) lit. a) pct. 14, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare practicate de S.C. Aquatim S.A. în aria de operare, în perioada 2018-2023" în conformitate cu Analiza Cost-Beneficiu, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Ca urmare a aprobării Planului Anual de evoluţie a tarifelor practicate de S.C. Aquatim S.A. în aria de operare, în perioada 2018-2023, în baza art. 21, alin. 1 din Statutul Asociaţiei, se acordă mandat special d-nului. Ioan Ganciov - Şef Serviciu Drumuri, Poduri, Parcaje, Canalizare, Alimentare cu Apă din Primăria Municipiului Timişoara ca în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să voteze în favoarea modificării Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site -ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri Terenuri Dotări Diverse II Vest;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Timis;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: Raport_specialitate.pdf

RAPORT DE SPECIALITATE

privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare pentru implementarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020"

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre

privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor de apă şi canalizare pentru implementarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020" ;

Facem următoarele precizări: În conformitate cu prevederile art. 10, alin (1), pct. b şi art. 12.din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a

serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţă exclusivă, ce poate fi exercitată şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de apă şi de canalizare, în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce priveşte: aprobarea programelor de investiţii privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului. În exercitarea atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri privitoare la aprobarea programelor de reabilitare, extinderea şi modernizarea sistemelor existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii, precum şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare;

Operatorul regional S.C. Aquatim S.A. a elaborat "Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020". Valoarea totală a proiectului pentru judeţul Timiş este de 179.999.699 euro (fără TVA).Proiectul se încadrează în actuala etapă de dezvoltare 2014-2020 şi este prevăzută finanţarea acestuia prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă şi apă uzată.

Scopul proiectului este de a dezvolta sectorul de apă şi apă uzată din aria de operare a Aquatim S.A, în vederea atingerii ţintelor asumate de România conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, particularizate la nivelul judeţului Timiş.

În prezent proiectul este în faza de aprobare finală la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), estimându-se că aplicaţia de finanţare pentru judeţul Timiş ar putea fi aprobată în perioada septembrie — octombrie 2018.În conformitate cu Ghidul solicitantului pentru POIM- AP3, OS 3.2, se solicită Planul anual de evoluţie a tarifelor (conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu), aprobat prin hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. Planul anual de evoluţie a tarifelor de apă şi canalizare nu include inflaţia, aceasta fiind reglată conform prevederilor din Contractul de delegare nr. 932/19.01.2010.

Prin adresa nr. RE2018-1925/11.09.2018 emisă de către Aquatim SA se solicită aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor în perioada 2018-2023, rezultat din Analiza Cost-Beneficiu aprobată în cadrul aplicaţiei de finanţare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020”, în conformitate cu prevederile Ghidului Solicitantului - AP3, OS 3.2 – Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020.

Ţinând cont de prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor la apă şi canalizare pentru implementarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020", îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIUL D.P.P.C.A.A.,

CULIŢĂ CHIŞ IOAN GANCIOV ŞEF BIROU C.A.A., CONSILIER B.C.A.A., CAMELIA CEAUŞESCU MARINELA LUCUŢ Red. / Dact. : L.M. ; Ex:1 Cod FO 53 – 01, Ver. 1

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA EDILITARĂ NR. SC2018-21319/12.09.2018

Bd. C.D. Loga nr. 1, 300030 Timişoara, tel: +40 256 408 300, fax:+40 256 490 635 e-mail: [email protected] internet: www.primariatm.ro

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA

PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor de apă şi canalizare pentru implementarea "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020"

1.Descrierea situaţiei actuale Obiectivele operatorului regional privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul

Timiş S.C. Aquatim S.A. vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecţia mediului.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

În vederea dezvoltării infrastructurii de apă şi apă uzată a judeţului Timiş, Aquatim SA a elaborat „Proiectul Regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020”.

Proiectul se încadrează în actuala etapă de dezvoltare 2014-2020 şi este prevăzută finanţarea acestuia prin Programul Operational Infrastructura Mare (POIM), Axa Prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor, Obiectivul Specific (OS) 3.2 - Dezvoltarea infrastructurii integrate de apă şi apă uzată. Scopul proiectului este de a dezvolta sectorul de apă şi apă uzată din aria de operare a Aquatim S.A, în vederea atingerii tintelor asumate de Romania conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeana, particularizate la nivelul judetului Timis.

Scopul proiectului este de a dezvolta sectorul de apă şi apă uzată din aria de operare a Aquatim S.A, în vederea atingerii ţintelor asumate de România conform Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană, particularizate la nivelul judeţului Timiş.

În prezent proiectul este în faza de aprobare finală la Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM), estimându-se că aplicaţia de finanţare pentru judeţul Timiş ar putea fi aprobată în perioada septembrie — octombrie 2018.

În conformitate cu Ghidul solicitantului pentru POIM- AP3, OS 3.2, se solicită Planul anual de evoluţie a tarifelor de apă şi canalizare (conform rezultatelor Analizei Cost-Beneficiu), aprobat prin hotărârea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş.

Planul anual de evoluţie a tarifelor de apă şi canalizare nu include inflaţia, aceasta fiind reglată conform prevederilor din Contractul de delegare nr. 932/19.01.2010 şi este rezultat din Analiza Cost-Beneficiu aprobată în cadrul aplicaţiei de finanţare pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020”.

3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, având în vedere importanţa investiţiilor în domeniul apă-canal

propuse pentru municipiul Timişoara, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Planului anual de evoluţie a tarifelor aferent "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă apă uzată din judeţul Timiş, în perioada 2014-2020" şi-l supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, CHIŞ CULITĂ

Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1

PLANUL ANUAL DE EVOLUŢIE A TARIFELOR

Strategia de tarifare

(în procente)

Tarif initial (actual) Ajustări în termeni reali

01.07.2014 2018* 2019 2020 2021 2022 2023

lei/m3 % % % % % % Apă 2,85 15,00% 0,00% 0,00% 5,00% 3,20% 0,71%

Canal 2,84 15,00% 0,00% 0,00% 5,00% 4,00% 2,07% Nota: Ajustările în termeni reali nu includ inflaţia în perioada dintre ajustările tarifare şi nici taxa pe valoarea adăugată. * Prin excepţie, în anul 2018, ajustarea preţului /tarifului de apă/canal, se va face începând cu data de 1 (întâi) a lunii

imediat următoare aprobării Cererii de finanţare aferentă Proiectului POIM şi obţinerii avizelor impuse de legislaţia în vigoare.

Strategia de tarifare presupune ajustări ale tarifelor în fiecare an cel târziu la 1 iulie (excepţie anul în curs), în termeni reali, cât şi cu inflaţia, conform următoarelor formule, care rămân valabile pe toată perioada de valabilitate a contractului de delegare:

Tn+i = Tn x (1+an+1) x (1+an+2) x.....x (1+an+i) x In+i

Unde:

Tn+i – tariful la data “n+i”;

Tn – tariful iniţial - iulie 2014; an+1, an+2 – ajustări în termeni reali ale tarifului la datele “n+1”şi “n+2”;

a n+i – ajustări în termeni reali ale tarifului la data “n+i”;

I n+i – inflaţia aferentă ajustării ”n+i”, care se calculează conform următoarei

formule:

In+i = IPC x (1 + INF) m/12

IPI

Unde:

IPC – cel mai recent Indice al Preţurilor disponibil;

IPI – Indicele Preţurilor iniţial, de la data Tn;

INF – inflaţia pentru perioada de 12 luni înainte de cel mai recent Indice al Preţurilor

disponibil;

m – numărul de luni între data celui mai recent Indice al Preţurilor disponibil şi data

efectivă a noului tarif;

Indicele Preţurilor – Indicele General al Preţurilor publicat lunar de Institutul

Naţional de Statistică.