keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 426/13.09.2018 privind completarea anexei V la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către AQUATIM SA

13.09.2018

Hotararea Consiliului Local 426/13.09.2018
privind completarea anexei V la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către AQUATIM SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-17877/27.07.2018 a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU ;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-17877/27.07.2018 - al Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 31.07.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 17877/27.07.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, intrat în vigoare la data de 21.03.2007;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007, privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal Aquatim Timişoara în societate comercială pe acţiuni, ca urmare a reorganizării teritoriale bazată pe principii de eficienţă economică şi performanţă operaţională a operatorului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare;
Urmare a adresei nr. 000303 /01.02.2018, înaintată de AQUATIM SA, privind transmiterea documentaţiei privind investiţia realizată prin Programul Operaţional "Mediu"-"Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş" spre înregistrare în evidenţa contabilă a Primăriei Municipiului Timişoara şi darea în administrare către AQUATIM SA;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 13/20.02.2008 pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 şi a Legii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 241/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 privind aprobarea delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional SC AQUATIM SA Timişoara;
Având in vedere art 7 si 8 din contractul de delegare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA;
În conformitate cu prevederile art. 10, alin. 2 din Legea nr. 213/1998 actualizată, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile art. 36 , alin. (2) , lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45, art. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă transmiterea spre administrare şi folosinţă către S.C. AQUATIM S.A. a bunurilor, transmise şi înregistrate în evidenţa mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timişoara, cuprinse în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aprobă completarea Anexei V la contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare,nr. 932/19.01.2010 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi AQUATIM SA care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009, cu investiţia -"Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş", cu bunurile cuprinse în Anexă.

Art. 3: Punerea la dispoziţia operatorului a bunurilor din Anexă se face prin încheierea unui Act Adiţional la Contractul de delegare a bunurilor nr. 932 din 19.01.2010.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, respectiv de S.C AQUATIM SA Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu, şi totodată se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Biroul Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. AQUATIM SA Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR CAIUS ŞULI

Atasament: anexa_1-2018.pdf

ANEXA

1 123023 platforme spalare treapt.deshidr.nam.st.epurare 20382 24.06.2016 158.010,64 36 2 123028 drumuri inter.platf.beton.treapt.deshidr.nam.st.epurare 20382 24.06.2016 600.362,83 30 3 123025 cabina operator cantar treapt.deshidr.nam.st.epurare 20382 24.06.2016 3.653,43 30 4 123021 st.pompare ape platforme treapt.deshidr.nam.st.epurare 20382 24.06.2016 37.079,35 48 5 123026 camera pompe efluent treapt.deshidr.nam.st.epurare 20382 24.06.2016 223.926,26 48 6 123027 st.pompare ape acoperis treapt.deshidr.nam.st.epurare 20382 24.06.2016 149.269,91 48 7 123009 realiz.treapta de deshidrat sera 7.av.a namol.st.ep. 20382 24.06.2016 1.342.570,67 36 8 123010 realiz.treapta de deshidrat sera 8.av.a namol.st.ep. 20382 24.06.2016 1.342.570,66 36 9 123011 realiz.treapta de deshidrat sera 9.av.a namol.st.ep. 20382 24.06.2016 1.342.570,66 36

10 123012 realiz.treapta de deshidrat sera 10.av.a namol.st.ep. 20382 24.06.2016 1.342.570,67 36 11 123013 realiz.treapta de deshidrat sera 1.av.a namol.st.ep. 20382 24.06.2016 1.342.603,20 36 12 123014 realiz.treapta de deshidrat sera 2.av.a namol.st.ep. 20382 24.06.2016 1.342.603,19 36 13 123015 realiz.treapta de deshidrat sera 3.av.a namol.st.ep. 20382 24.06.2016 1.342.603,19 36 14 123016 realiz.treapta de deshidrat sera 4.av.a namol.st.ep. 20382 24.06.2016 1.342.603,19 36 15 123017 realiz.treapta de deshidrat sera 5.av.a namol.st.ep. 20382 24.06.2016 1.342.603,19 36 16 123018 realiz.treapta de deshidrat sera 6.av.a namol.st.ep. 20382 24.06.2016 1.342.603,20 36 17 123019 camera comanda si contr.reapt.deshidr.nam.st.epurare 20382 24.06.2016 132.810,44 36 18 123020 camera pompe caldura treapt.deshidr.nam.st.epurare 20382 24.06.2016 641.453,48 36 19 123022 reconfigurare canal efluent treapt.deshidr.nam.st.epurare 20382 24.06.2016 9.452,98 48 20 123024 canal desch.ape pluviale treapt.deshidr.nam.st.epurare 20382 24.06.2016 124.906,19 48 21 121323 extindere retea de apa str.tazlau-posm. 38136 24.11.2014 165.993,17 35 22 121324 extindere retea de apa str.ovidiu balea-posm. 38137 24.11.2014 915.585,04 35 23 122191 reabilit.retea apa str.bogdanestilor tim.nord 19548 18.06.2015 3.135.427,59 35 24 122192 bransamente apa str.bogdanestilor tim.nord 19548 18.06.2015 1.659.880,55 35 25 122244 reabilit.retea distrib.apa str.andreescu timisoara sud 33242 16.10.2015 2.050.821,82 35 26 122487 extind.retea apa str.dorobantilor-lugoj dn 355-tim.nord 902 13.01.2016 2.813.540,72 35

valoare DSNdataNr. crt. Nr. Inventar Denumire mijloc fix Nr. Proces-

verbal

27 122488 extind.retea apa str.dorobantilor-lugoj dn 160-tim.nord 902 13.01.2016 72.314,78 35 28 122489 bransamente apa str.dorobantilor-lugoj tim.nord 902 13.01.2016 369.758,42 35 29 122511 reabilit.ret.apa str.b.gen.i.dragalina dn.200mm-timis.sud 2917 29.01.2016 457.893,90 35 30 122512 reabilit.ret.apa str.b.gen.i.dragalina dn.315mm-timis.sud 2917 29.01.2016 100.036,20 35 31 122513 bransam.apa str.b.gen.i.dragalina dn.63mm-timis.sud 2917 29.01.2016 43.591,21 35 32 122827 reabilit.ret.distrib.str.banatului d 800mm,l=462,93m,cam.2buc 15159 11.05.2016 1.489.181,77 35 33 123197 reabilit.ret.distrib.apa str.lacului d 800mm,l=454m fonta duc 14930 09.05.2016 1.389.885,49 35 34 123198 reabilit.ret.distrib.apa str.c.daniel d 800mm,l=383m fonta duc 14931 09.05.2016 1.105.025,38 35 35 120910 suplimentare reabilit.st.de pompare ape uzate s.polona 15257 11.05.2016 354.055,54 40 36 120925 extind.ret.de canalizare str.romanitei-posm 15785 22.05.2014 726.709,56 45 37 120926 extind.ret.de canalizare str.contemporanul-posm 15784 22.05.2014 206.348,32 45 38 120927 extind.ret.de canalizare str.ioan romanau-posm 15783 22.05.2014 672.407,28 45 39 120928 extind.ret.de canalizare str.splaiul sofocle-posm 15782 22.05.2014 973.761,14 45 40 120929 extind.ret.de canalizare str.dimitrie stan-posm 15781 22.05.2014 652.586,49 45 41 120930 extind.ret.de canalizare str.rascoala din 1907-posm 15786 22.05.2014 768.308,63 45 42 120931 extind.ret.de canalizare str.anvers-posm 31238 01.05.2014 446.967,45 45 43 120932 extind.ret.de canalizare str.grigore ureche-posm 31240 01.05.2014 351.610,70 45 44 120933 extind.ret.de canalizare str.homorod-posm 31239 01.05.2014 457.228,79 45 45 120934 extind.ret.de canalizare str.radu de la afumati-posm 31241 01.05.2014 461.745,54 45 46 120935 extind.ret.de canalizare str.mircea cel batran-posm 31243 01.05.2014 828.267,91 45 47 120936 extind.ret.de canalizare str.thodor aman-posm 31242 01.05.2014 754.539,74 45 48 121750 extind.ret.de canalizare str.dumitru bagdasar-posm 4214 10.02.2015 528.908,12 45 49 121751 extind.ret.de canalizare str.podgoriei-posm 4218 10.02.2015 731.527,09 45 50 121752 extind.ret.de canalizare str.anton bacalbasa-posm 4213 10.02.2015 2.057.824,60 45 51 121753 extind.ret.de canalizare str.c-tin nottara-posm 4216 10.02.2015 509.905,48 45 52 121754 extind.ret.de canalizare str.martir vasile balmus-posm 4215 10.02.2015 544.836,05 45 53 121755 extind.ret.de canalizare str.c-tin silvestri-posm 4219 10.02.2015 342.142,60 45 54 121771 extind.ret.de canalizare str.niccolo paganini-posm 4217 10.02.2015 595.733,78 45 55 122147 reabilit.r.canal str.aleea inului-timisoara sud 22005 07.07.2015 119.015,43 45 56 122148 racorduri canal str.aleea inului-timisoara sud 22005 07.07.2015 18.821,33 45 57 122149 extind.canal str.atomului-timisoara sud 22006 07.07.2015 226.882,46 45 58 122150 racorduri canal str.atomului-timisoara sud 22006 07.07.2015 58.731,38 45 59 122151 extind..canal str.c.buziasului-timisoara sud 22007 07.07.2015 739.073,86 45

60 122152 racorduri canal str.c.buziasului-timisoara sud 22007 07.07.2015 183.872,32 45 61 122153 extind.r.canal str.intr.neptun-timisoara sud 22008 07.07.2015 191.166,65 45 62 122154 racord canal str.intr.neptun-timisoara sud 22008 07.07.2015 24.920,70 45 63 122155 extind.r.canal str.martir m.nemtoc-timisoara sud 22009 07.07.2015 180.857,76 45 64 122156 racord canal str.martir m.nemtoc-timisoara sud 22009 07.07.2015 25.958,84 45 65 122157 reabilit.r.canal str.n.filimon-timisoara sud 22010 07.07.2015 761.792,30 45 66 122158 racorduri canal str.n.filimon-timisoara sud 22010 07.07.2015 380.336,36 45 67 122159 extind.r.canal str.versului-timisoara sud 22011 07.07.2015 440.006,29 45 68 122160 racorduri canal str.versului-timisoara sud 22011 07.07.2015 3.016,40 45 69 122193 reabilit.retea canaliz. Str.moldovei tim.nord 19543 18.06.2015 830.751,75 45 70 122194 racord canaliz. Str.moldovei tim.nord 19543 18.06.2015 161.628,83 45 71 122195 reabilit.retea canaliz. Str.matasarilor tim.nord 19544 18.06.2015 426.262,36 45 72 122196 racorduri canaliz. Str.matasarilor tim.nord 19544 18.06.2015 29.178,60 45 73 122197 reabilit.retea canaliz. Str.palmierilor tim.nord 19545 18.06.2015 405.936,42 45 74 122198 racord canaliz. Str.palmierilor tim.nord 19545 18.06.2015 40.241,17 45 75 122199 extind.r.canal str.bogdanestilor-timisoara nord 19547 18.06.2015 1.616.854,37 45 76 122200 racorduri canal str.bogdanestilor-timisoara nord 19547 18.06.2015 310.467,81 45 77 122201 reabilit.retea canaliz. Str.telegrafului tim.nord 19546 18.06.2015 1.249.297,87 45 78 122202 racorduri canaliz. Str.telegrafului tim.nord 19546 18.06.2015 156.763,96 45 79 122203 reabilit.retea canaliz. Str.romul ladea tim.nord 19542 18.06.2015 421.583,75 45 80 122204 racorduri canaliz. Str.romul ladea tim.nord 19542 18.06.2015 93.492,99 45 81 122209 extind.r.canaliz str.strandului-timisoara nord 26377 17.08.2015 395.781,77 45 82 122210 racord canaliz str.strandului-timisoara nord 26377 17.08.2015 45.939,06 45 83 122211 extind.canaliz.str.zimnicea tim.nord 26379 17.08.2015 317.258,05 45 84 122212 racorduri canaliz.str.zimnicea tim.nord 26379 17.08.2015 33.132,47 45 85 122213 reabilit.retea canaliz. Str.zimnicea tim.nord 26378 17.08.2015 519.348,26 45 86 122214 racorduri canaliz.str.zimnicea tim.nord 26378 17.08.2015 107.730,39 45 87 122240 reabilit.retea canaliz. Str.maresal const.prezan tim.sud 33244 16.10.2015 4.260.400,52 45 88 122241 racorduri canaliz. Str.maresal const.prezan tim.sud 33244 16.10.2015 450.401,19 45 89 122242 reabilit.retea canaliz. Str.aleea poienitei tim.sud 33247 16.10.2015 285.484,03 45 90 122243 racorduri canaliz. Str.aleea poienitei tim.sud 33247 16.10.2015 60.453,55 45 91 122246 reabilit.r.canal str,cerna timisoara sud 33246 16.10.2015 855.625,52 45 92 122247 racorduri canal str,cerna timisoara sud 33246 16.10.2015 94.959,97 45

93 122248 reabilit.r.canal str.orion timisoara sud 33245 16.10.2015 283.854,09 45 94 122249 racorduri canal str.orion timisoara sud 33245 16.10.2015 104.639,71 45 95 122250 reabilit.r.canal str.harniciei timisoara sud 33248 16.10.2015 420.962,89 45 96 122251 racorduri canal str.harniciei timisoara sud 33248 16.10.2015 87.085,88 45 97 122252 reabilit.r.canal str.emil zola timisoara sud 33243 16.10.2015 2.301.889,91 45 98 122253 racorduri canal str.emil zola timisoara sud 33243 16.10.2015 903.658,64 45 99 122254 extind.retea canaliz.str.ghirodei timisoara nord 31636 02.10.2015 444.237,88 45

100 122255 racorduri canal str.ghirodei timisoara nord 31636 02.10.2015 30.316,24 45 101 122256 reabilit.retea canaliz.str.ghirodei timisoara nord 31635 02.10.2015 357.147,43 45 102 122257 racorduri canal str.ghirodei timisoara nord 31635 02.10.2015 18.611,05 45 103 122358 reabilit.retea canal str.garofitei timisoara nord 19541 18.06.2015 395.381,19 45 104 122359 racorduri canal str.garofitei timisoara nord 19541 18.06.2015 52.966,79 45 105 122490 reabilit.ret.canal str.romulus dn.400mm-timis.sud 2918 29.01.2016 482.530,31 45 106 122491 racord canal str.romulus dn.150mm-timis.sud 2918 29.01.2016 104.581,05 45 107 122492 reabilit.r.canal str.bl.gen.i.dragalina dn.500mm-timis.sud 2920 29.01.2016 860.744,01 45 108 122493 racord canal str.bl.gen.i.dragalina dn.150mm-timis.sud 2920 29.01.2016 80.713,68 45 109 122494 reabilit.r.canal str.mart.angela sava dn.400mm-timis.sud 2915 29.01.2016 124.641,23 45 110 122495 reabilit.r.canal str.mart.i.stanciu dn.500mm-timis.sud 2914 29.01.2016 340.636,49 45 111 122496 racord canal str.mart.i.stanciu dn.150mm-timis.sud 2914 29.01.2016 24.138,91 45 112 122497 reabilit.r.canal str.c.dorobantilor dn.1000mm-timis.nord 903 13.01.2016 186.823,23 45 113 122498 reabilit.r.canal str.c.dorobantilor dn.600mm-timis.nord 903 13.01.2016 1.005.269,12 45 114 122499 reabilit.r.canal str.c.dorobantilor dn.500mm-timis.nord 903 13.01.2016 2.339.587,47 45 115 122500 reabilit.r.canal str.c.dorobantilor dn.400mm-timis.nord 903 13.01.2016 2.079.435,00 45 116 122501 reabilit.r.canal str.c.dorobantilor dn.250mm-timis.nord 903 13.01.2016 11.588,45 45 117 122502 racord canal str.c.dorobantilor dn.150mm-timis.nord 903 13.01.2016 316.981,51 45 118 122503 reabilit.r.canal str.c.urseni dn.500mm-timis.sud 2921 29.01.2016 1.741.784,57 45 119 122504 reabilit.r.canal str.c.urseni dn.800mm-timis.sud 2921 29.01.2016 112.199,66 45 120 122505 racord canal str.c.urseni dn.150mm-timis.sud 2921 29.01.2016 519.571,21 45 121 122506 reabilit.r.canal str.bran dn.400mm-timis.sud 2916 29.01.2016 28.478,14 45 122 122507 reabilit.r.canal str.bran dn.500mm-timis.sud 2916 29.01.2016 206.027,28 45 123 122508 reabilit.canal str.bran dn.150mm-timis.sud 2916 29.01.2016 16.589,20 45 124 122509 reabilit.r.canal str.clabucet dn.400mm-timis.sud 2919 29.01.2016 441.895,68 45 125 122510 racord canal str.clabucet dn.150mm-timis.sud 2919 29.01.2016 72.874,97 45

126 122828 reabilit.r.canaliz.str.intr.plantelor d.400mm,l=293,51m,cam. 15309 11.05.2016 378.608,29 45 127 122829 racord canaliz.str.intr.plantelor d.150mm,l=107,41m,cam.17 15309 11.05.2016 91.991,47 45 128 122830 reabilit.r.canal.str.g.musicescu d.400mm,l=377,46,16buc 15305 11.05.2016 539.729,26 45 129 122831 racord canal.str.g.musicescu d.150mm,l=26,7,4buc 15305 11.05.2016 22.809,20 45 130 122832 reabilit.r.canal str.mures d.400mm,l=114,25,14buc 15226 11.05.2016 109.977,95 45 131 123199 reabilit.r.canaliz.str.mart.s.leia d.600/900mm,l=115,37mli 14932 09.05.2016 707.419,04 45 132 123200 racord canaliz.str.mart.s.leia d.150mm,l=61,57m pafsin 14932 09.05.2016 50.037,32 45 133 213411 convector electric 1kw cam.comanda contr.treapta deshidrat. 20383 24.06.2016 555,08 18 134 213362 post transform.realiz.treapta deshidrat.st.epurare 20382 24.06.2016 81.104,39 30 135 213365 tablou electric gener.treapta deshidrat.st.epurare 20382 24.06.2016 424.109,32 18 136 213370 instal.el.corp.iluminat aparataj s7 treapta deshidrat.st.epu 20383 24.06.2016 41.164,34 18 137 213371 tablou el.tpi comun sera 7,8 treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 5.008,76 18 138 213372 tablou el.consumat.vitalo tp1v sera7,8 treapta deshidrat.st. 20383 24.06.2016 12.664,35 18 139 213375 instal.el.corp.iluminat aparataj s8 treapta deshidrat.st.epu 20383 24.06.2016 41.164,33 18 140 213378 instal.el.corp.iluminat aparataj s9 treapta deshidrat.st.epu 20383 24.06.2016 41.164,33 18 141 213379 tablou el.tp2 s9 si s10 treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 5.008,76 18 142 213380 tablou el.consumatori vitalo tp2 s9 si s10 treapta deshidrat 20383 24.06.2016 12.664,34 18 143 213383 instal.el.corp.ilumin.si aparataj s10 treapta deshidrat st.ep. 20383 24.06.2016 41.164,34 18 144 213386 instal.el.corp.ilumin.si aparataj s1 treapta deshidrat st.ep. 20383 24.06.2016 37.119,75 18 145 213387 tablou el.tp3 comun s1 si s2 treapta deshidrat st.epurare 20383 24.06.2016 5.008,76 18 146 213388 tablou el.consumatori vitalo s1,s2 treapta deshidrat st.ep. 20383 24.06.2016 12.664,34 18 147 213391 instal.el.corp ilumin.aparataj s2 treapta deshidrat st.ep. 20383 24.06.2016 37.119,75 18 148 213394 instal.el.corpuri iluminat aparataj s3 treapta deshidrat st. 20383 24.06.2016 37.119,75 18 149 213395 tablou el.tp4 comun s3,s4 treapta deshidrat st. 20383 24.06.2016 5.008,76 18 150 213396 tablou el.consumatori vitalo tp4v s3,s4 treapta deshidrat st. 20383 24.06.2016 12.664,32 18 151 213402 instal.el.corpuri iluminat aparataj s5 treapta deshidrat st. 20383 24.06.2016 37.119,75 18 152 213403 tablou el.tp5 comun s5,s6 treapta deshidrat st. 20383 24.06.2016 5.008,76 18 153 213404 tablou el.consumatori vitalo s5,s6 treapta deshidrat st.ep. 20383 24.06.2016 12.836,85 18 154 213407 instal.el.corp ilumin.aparataj s6 treapta deshidrat st.ep. 20383 24.06.2016 37.119,75 18 155 213413 traseu alim.sere cam.pompe caldura treapta deshidrat st.ep. 20383 24.06.2016 703.920,99 18 156 213414 traseu alim.cta cam.pompe caldura treapta deshidrat st.ep. 20383 24.06.2016 646.579,13 18 157 213485 tablou tp 6 cam.pompe caldura treapta deshidrat st.ep 20383 24.06.2016 266.921,50 18 158 213489 tablou tp7 st.pompe ape platf.treapta deshidrat st.ep 20383 24.06.2016 9.448,44 18

159 213498 tablou tvc tabl.el.general treapta deshidrat st.ep 20383 24.06.2016 27.868,68 18 160 213499 tablou tgd tabl.el.general treapta deshidrat st.ep 20383 24.06.2016 35.326,07 18 161 213512 tablou tp9 cam.pompe efluent realiz.treapta deshidrat.a.namo 20383 24.06.2016 48.871,26 18 162 213514 tablou tp 8 st.pomp.ape acoperis realiz.treapta deshi 20383 24.06.2016 11.812,36 18 163 213431 pompe circulatie vaporiz.cam.pompe caldura treapta deshi 20383 24.06.2016 25.649,97 12 164 213432 pompe circulatie vaporiz.cam.pompe caldura treapta deshi 20383 24.06.2016 25.649,97 12 165 213433 pompe circulatie vaporiz.cam.pompe caldura treapta deshi 20383 24.06.2016 25.649,97 12 166 213434 pompe circulatie vaporiz.cam.pompe caldura treapta deshi 20383 24.06.2016 25.649,97 12 167 213435 pompe circulatie vaporiz.cam.pompe caldura treapta deshi 20383 24.06.2016 25.649,98 12 168 213436 pompe circulatie condensat..cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 22.911,45 12 169 213437 pompe circulatie condensat..cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 22.911,45 12 170 213438 pompe circulatie condensat..cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 22.911,45 12 171 213439 pompe circulatie condensat..cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 22.911,45 12 172 213440 pompe circulatie condensat..cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 22.911,45 12 173 213441 pompe incalzire pardoseala cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 73.805,57 12 174 213442 pompe incalzire pardoseala cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 73.805,57 12 175 213443 pompe circulatie cta camera pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 50.340,64 12 176 213444 pompe circulatie cta camera pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 50.340,64 12 177 213506 pompe circul.efluent realiz.treapta deshidrat.a namol.st.epu. 20383 24.06.2016 48.280,69 12 178 213507 pompe circul.efluent realiz.treapta deshidrat.a namol.st.epu. 20383 24.06.2016 48.280,69 12 179 213508 pompe basa realiz.treapta deshidrat.a namol.st.epu. 20383 24.06.2016 12.083,87 12 180 213509 pompe basa realiz.treapta deshidrat.a namol.st.epu. 20383 24.06.2016 12.083,87 12 181 213490 pompe ape pluviale platf.treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 15.926,84 18 182 213491 pompe ape pluviale platf.treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 15.926,84 18 183 213515 pomp.ape pluviale acoperis realiz.treapta deshi 20383 24.06.2016 24.435,62 9 184 213516 pomp.ape pluviale acoperis realiz.treapta deshi 20383 24.06.2016 24.435,63 9 185 213734 pompe ape uzate str.polona-2buc.( 1A+IR)D.293MC/H,PUT.18,5kw 15257 11.05.2016 56.781,77 9 186 213455 vana nd125 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 311,86 15 187 213456 vana nd125 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 311,86 15 188 213457 vana nd125 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 311,86 15 189 213458 vana nd125 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 311,86 15 190 213459 vana nd125 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 311,86 15 191 213460 vana nd125 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 311,86 15

192 213461 vana nd125 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 311,86 15 193 213462 vana nd125 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 311,86 15 194 213463 vana nd125 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 311,86 15 195 213464 vana nd125 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 311,86 15 196 213465 vana nd125 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 311,86 15 197 213466 vana nd125 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 311,86 15 198 213467 vana nd125 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 311,86 15 199 213468 vana nd125 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 311,86 15 200 213469 vana nd125 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 311,86 15 201 213470 vana nd125 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 311,86 15 202 213471 vana nd125 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 311,86 15 203 213472 vana nd125 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 311,86 15 204 213473 vana nd125 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 311,86 15 205 213474 vana nd125 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 311,96 15 206 213475 vana nd150 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 2.268,48 15 207 213476 vana nd150 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 2.268,48 15 208 213477 vana nd150 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 2.268,48 15 209 213478 vana nd150 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 2.268,48 15 210 213479 vana nd150 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 2.268,49 15 211 213480 vana nd200 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 3.021,85 15 212 213481 vana nd200 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 3.021,85 15 213 213482 vana nd200 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 3.021,85 15 214 213483 vana nd200 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 3.021,85 15 215 213484 vana nd200 cu servomotor cam.pompe caldura treapta des 20383 24.06.2016 3.021,89 15 216 213510 filtru apa cam.pompe efluent realiz.treapta deshidrat.a.namo 20383 24.06.2016 541,21 12 217 213511 filtru apa cam.pompe efluent realiz.treapta deshidrat.a.namo 20383 24.06.2016 541,21 12 218 213369 sist.ventilatie sera 7 treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 28.960,74 10 219 213374 sist.ventilatie sera 8 treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 28.960,74 10 220 213377 sist.ventilatie sera 9 treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 28.960,74 10 221 213382 sist.ventilatie sera 10 treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 28.960,74 10 222 213385 sist.ventilatie sera 1 treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 28.960,74 10 223 213390 sist.ventilatie sera 2 treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 28.960,74 10 224 213393 sist.ventilatie sera 3 treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 28.960,74 10

225 213398 instal.el.corpuri iluminat s4 treapta deshidrat.st. 20383 24.06.2016 37.119,75 18 226 213399 sist.ventilatie sera 4 treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 28.960,74 10 227 213401 sist.ventilatie sera 5 treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 28.960,74 10 228 213406 sist.ventilatie sera 6 treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 28.960,74 10 229 213410 pompa caldura aer-aer 26000 btu treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 8.578,41 10 230 213500 pompa caldura aer-aer 7000 btu cab.operat.cantar treapta des 20383 24.06.2016 4.344,11 10 231 213367 fosa vidanjabila treapta deshidrat.st.epurare 20382 24.06.2016 58.380,45 29 232 213412 scada cam.comanda contr.treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 259.439,98 9 233 213486 scada cam.pompe caldura treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 259.439,98 18 234 213363 separator hidrocarb.realiz.treapta deshidrat.st.epurare 20382 24.06.2016 446.413,78 15 235 213366 centrala trat.aer treapta deshidrat.st.epurare 20382 24.06.2016 436.283,59 15 236 213420 sist.de incalzire cam.pompe caldura treapta deshidrat.st. 20383 24.06.2016 1.508,03 15 237 213446 vas de expansiune 2001 cam.pompe caldura treapta deshidrat 20383 24.06.2016 4.281,42 12 238 213447 vas de expansiune 2001 cam.pompe caldura treapta deshidrat 20383 24.06.2016 4.281,42 12 239 213448 vas de expansiune 2001 cam.pompe caldura treapta deshidrat 20383 24.06.2016 4.281,42 12 240 213449 vas de expansiune 2001 cam.pompe caldura treapta deshidrat 20383 24.06.2016 4.281,42 12 241 213492 separator de namol platf.spalare treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 29.763,30 15 242 213493 separator de namol platf.spalare treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 29.763,30 15 243 213494 separator de namol platf.spalare treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 29.763,30 15 244 213495 separator de namol platf.spalare treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 29.763,30 15 245 213496 separator de namol platf.spalare treapta deshidrat.st.epurare 20383 24.06.2016 29.763,33 15 246 213364 cantar auto realiz.treapta deshidrat.st.epurare 20382 24.06.2016 38.811,25 6

84.647.307,34

Intocmit Corina Stanciu

Total

Atasament: expunere_de_motive.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA ECONOMICĂ BIROUL EVIDENŢA PATRIMONIULUI NR. SC 2018-17877/27.07.2018 EXPUNERE DE MOTIVE

PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind completarea anexei V la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare către AQUATIM SA

Prin Programul Operațional Sectorial “Mediu” s-a derulat “ Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș”, conform ordinului pentru aprobarea Metodologiei privind transferul investițiilor realizate din sursele de finanțare publice, în cadrul proiectelor de investiții aprobate prin Contractele de finanțare aferente POS Mediu nr. 285/01.03.2016 ( Ministerul Fondurilor Europene ) / nr. 300/01.03.2016 ( Ministerul Finanțelor Publice ). Prin adresa RE2018-000303/01.02.2018,a fost transmisă documentația privind investiția realizată prin Programul Operațional Sectorial "Mediu"-"Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș", în vederea preluării de către unitatea administrativ teritorială, în evidența sa, a bunurilor realizate prin programul operațional în valoare de 84.647.307,34 lei. Având în vedere finalizarea şi recepționarea lucrărilor efectuate, activele se înregistrează în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Timişoara, prin suplimentarea Anexei la contractul de concesiune privind bunurile de retur a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare. Potrivit legislației în vigoare, infrastructura de apă și canalizare face parte din domeniul public al autorităților locale. Programul lucrărilor de investiții, sarcinile și responsabilitățile consiliilor locale și ale operatorilor sau operatorilor regionali ai serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, condițiile de restituire sau repartiție a bunurilor rezultate se stabilesc prin contractul de delegare a gestiunii încheiat între consiliile locale și operatorii sau operatorii regionali ai serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, denumite operatori în cadrul acestor contracte. Potrivit art. 44 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu completările ulterioare, dacă finanțarea este asigurată din alocații bugetare publice, respectiv fonduri de la bugete locale sau de la bugetul de stat, fonduri garantate de bugetele locale sau bugetul de stat, bunurile realizate în cadrul programelor de investiții aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale. Prin adresa RE2018-000303/01.02.2018, operatorul regional S.C. AQUATIM S.A. având în vedere finalizarea şi recepționarea investiției realizată prin Programul Operațional Sectorial Mediu – Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș,,ne solicită demararea procedurilor necesare pentru înregistrarea investiției în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Timişoara,drept pentru care solicităm suplimentarea Anexei la contractul de delegare privind bunurile de retur a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind completarea anexei V la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare către AQUATIM SA , îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

Primar, Director, Nicolae Robu Direcţia Economică Steliana Stanciu

Responsabil Birou Slaviţa Dubleş

Atasament: raport_de_specialitate.pdf

ROMÂNIA MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA ECONOMICĂ BIROUL EVIDENŢA PATRIMONIULUI NR. SC2018-17877/27.07.2018 RAPORT DE SPECIALITATE

privind completarea anexei V la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare către AQUATIM SA

Avand in vedere Expunerea de motive nr. SC 2018-17877/27.07.2018 a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind completarea anexei V la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare către AQUATIM SA. Prin Programul Operațional Sectorial “Mediu” s-a derulat “ Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș”, conform ordinului pentru aprobarea Metodologiei privind transferul investițiilor realizate din sursele de finanțare publice, în cadrul proiectelor de investiții aprobate prin Contractele de finanțare aferente POS Mediu nr. 285/01.03.2016 ( Ministerul Fondurilor Europene ) / nr. 300/01.03.2016 ( Ministerul Finanțelor Publice ). Prin adresa RE2018-000303/01.02.2018,a fost transmisă documentația privind investiția realizată prin Programul Operațional Sectorial "Mediu"-"Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș", în vederea preluării de către unitatea administrativ teritorială, în evidența sa, a bunurilor realizate prin programul operațional în valoare de 84.647.307,34 lei. Având în vedere finalizarea şi recepționarea lucrărilor efectuate, activele se înregistrează în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Timişoara, prin suplimentarea Anexei la contractul de concesiune privind bunurile de retur a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare. Potrivit legislației în vigoare, infrastructura de apă și canalizare face parte din domeniul public al autorităților locale. Programul lucrărilor de investiții, sarcinile și responsabilitățile consiliilor locale și ale operatorilor sau operatorilor regionali ai serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, condițiile de restituire sau repartiție a bunurilor rezultate se stabilesc prin contractul de delegare a gestiunii încheiat între consiliile locale și operatorii sau operatorii regionali ai serviciului public de alimentare cu apă și canalizare, denumite operatori în cadrul acestor contracte. Potrivit art. 44 alin. (4) din Legea nr. 51/2006, privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu completările ulterioare, dacă finanțarea este asigurată din alocații bugetare publice, respectiv fonduri de la bugete locale sau de la bugetul de stat, fonduri garantate de bugetele locale sau bugetul de stat, bunurile realizate în cadrul programelor de investiții aparțin domeniului public al unităților administrativ-teritoriale. Prin adresa RE2018-000303/01.02.2018, operatorul regional S.C. AQUATIM S.A., având în vedere finalizarea şi recepționarea investiției realizată prin Programul Operațional Sectorial Mediu – Extinderea și modernizarea sistemului de alimentare cu apă și canalizare în județul Timiș,,ne solicită demararea procedurilor necesare pentru înregistrarea investiției în evidența contabilă a Primăriei Municipiului

Timişoara,drept pentru care solicităm suplimentarea Anexei la contractul de delegare privind bunurile de retur a serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare. Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind completarea anexei V la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare către AQUATIM SA , îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local.

Director, Responsabil Birou, Direcţia Economică Slaviţa Dubleş Steliana Stanciu

Intocmit, Corina Stanciu