keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 188/23.04.2019 privind propunerea de aprobare a preluării reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare proprietatea SC GATEWAY CONSTRUCTION SRL, includerea acestora în domeniul public al Municipiului Timişoara, completarea Anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către operatorul regional AQUATIM S.A

23.04.2019

Hotararea Consiliului Local 188/23.04.2019
privind propunerea de aprobare a preluării reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare proprietatea SC GATEWAY CONSTRUCTION SRL, includerea acestora în domeniul public al Municipiului Timişoara, completarea Anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către operatorul regional AQUATIM S.A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2019-6470 din data de 15.03.2019 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timisoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-6470 din data de 15.03.2019 al Directiei Generale Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.03.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 -6470/15.03.2019;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019 - 6470/15.03.2019;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere renunţarea la dreptul de proprietate asupra lucrărilor executate în baza Declaraţiei notariale în favoarea Municipiului Timişoara , autentificată sub numărul 8468 din 27 noiembrie 2018 şi a Declaraţiei notariale în favoarea Municipiului Timişoara, autentificată sub numărul 1402 din 11 martie 2019 ;
Având în vedere solicitarea SC GATEWAY CONSTRUCTION SRL nr. 22 din data de 23.10.2018 înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. RE2018-2259 din data de 23.10.2018 privind renunţarea în favoarea Primăriei Municipiului Timişoara a reţelelor de canalizare şi alimentare cu apă executate pe cheltuiala societăţii ;
În conformitate cu Legea nr. 213 /1998 privind bunurile proprietate publică;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. (3) şi a art. 121, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se acceptă preluarea cu titlu gratuit de către Municipiul Timişoara a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare proprietatea SC GATEWAY CONSTRUCTION SRL din Timişoara, conform Declaraţiei notariale în favoarea Municipiului Timişoara, autentificată sub numărul 8468 din 27 noiembrie 2018 şi a Declaraţiei notariale în favoarea Municipiului Timişoara, autentificată sub numărul 1402 din 11 martie 2019.

Art. 2: Se aprobă preluarea, cu titlu gratuit în domeniul public al Municipiului Timişoara a reţelelor de alimentare cu apă şi de canalizare ce fac obiectul renunţării.

Art. 3: Datele de identificare ale reţelei de alimentare cu apă şi de canalizare sunt cele prevăzute în documentaţia tehnică care a stat la baza eliberării autorizaţiei de construire nr. 1378 din 27.10.2016.

Art. 4: Valoarea ofertei de donaţie este preluată din Procesul Verbal de recepţie la terminarea lucrărilor nr. 290/19.09.2018, respectiv din Centralizatorul financiar conform Actului adiţional nr. 1/19.04.2018 şi este de 377.825,00 lei(fără TVA).

Art. 5: Se aprobă transmiterea spre administrare şi folosinţă către S.C. AQUATIM S.A. a bunurilor reprezentând reţelele de alimentare cu apă şi de canalizare ce fac obiectul renunţării.

Art. 6: Se aprobă completarea Anexei V (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosinţă operatorului) la contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timis şi S.C. AQUATIM S.A., aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009, cu bunurile reprezentând reţele de alimentare cu apă şi de canalizare ce fac obiectul renunţării.

Art. 7: Punerea la dispoziţia operatorului a bunurilor menţionate la art. 1 se va face prin încheierea unui Act Adiţional la Contractul de delegare a bunurilor nr. 932 din 19.01.2010.

Art. 8: Toate taxele privind operarea dreptului de administrare in Cartea Funciara cad in sarcina beneficiarului, respectiv a S.C. AQUATIM S.A..

Art. 9: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara şi S.C. AQUATIM S.A. Timisoara.

Art. 10: Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Primăriei Municipiului Timişoara şi pe site-ul propriu şi totodată, se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri,Terenuri, Dotări Diverse I Est;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri, Dotări Diverse II Vest;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei de Mediu;
- Directia Generală Drumuri, Poduri, Parcaje şi Reţele de Utilităţi;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş;
- S.C. AQUATIM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IMRE FARKAS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Expunere_motive.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind propunerea de aprobare a preluării reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare proprietatea SC

GATEWAY CONSTRUCTION SRL, includerea acestora în domeniul public al Municipiului Timişoara, completarea Anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de

canalizare către operatorul regional AQUATIM S.A

1.Descrierea situaţiei actuale

În contextul dezvoltării locale atât din punct de vedere al proiectelor de interes public cât şi al celor private şi ţinând cont de faptul că lucrările publice nu pot fi corelate cu necesităţile individuale, tot mai multe persoane juridice sau fizice decid să execute pe cheltuială proprie reţele de alimentare cu apă sau canalizare , atât extinderi căt şi branşamenete şi racorduri.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate

În conformitate cu Legea nr. 213 /1998 privind bunurile proprietate public, domeniul public local al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit din următoarele bunuri : reţelele de alimentare cu apă, canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile aferente.

Potrivit prevederilor art. 25 alin.3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice , bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi date în administrare sau pot fi concesionate operatorilor în conformitate cu prevederile legale.

Având în vedere renunţarea la dreptul de proprietate asupra lucrărilor executate în baza Declaraţiei notariale în favoarea Municipiului Timişoara , autentificată sub numărul 8468 din 27 noiembrie 2018 şi a Declaraţiei notariale în favoarea Municipiului Timişoara , autentificată sub numărul 638 din 04 februarie 2019 se va propune preluarea cu titlu gratuit a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, proprietatea SC GATEWAY CONSTRUCTION SRL în vederea includerii acestora în domeniul public al Municipiului Timişoara.Aceste bunuri vor fi transmise spre administrare şi exploatare pe perioada delegării gestiunii, în baza contractului de delegare a gestiunii nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM S.A.

3. Concluzii

Urmare a celor prezentate mai sus, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind privind propunerea de aprobare a preluării în domeniul public al Municipiului Timişoara şi completarea Anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, către operatorul regional AQUATIM S.A, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara.

PRIMAR, NICOLAE ROBU DIRECTOR GENERAL D.G.D.P.P.R.U., CHIŞ CULITĂ Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: Referat_specialitate.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA GENERALĂ D.P.P.R.U. SERVICIUL D.P.P.C.A.A. BIROUL CANALIZARE, ALIMENTARE CU APĂ Nr. SC 2019-6470/15.03.2019

RAPORT DE SPECIALITATE

privind propunerea de aprobare a preluării reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare proprietatea SC

GATEWAY CONSTRUCTION SRL, includerea acestora în domeniul public al Municipiului Timişoara,

completarea Anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de

canalizare către operatorul regional AQUATIM S.A

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre

privind propunerea de aprobare a preluării în domeniul public al Municipiului Timişoara şi completarea

Anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, către

operatorul regional AQUATIM S.A

Facem următoarele precizări:

În contextul dezvoltării locale atât din punct de vedere al proiectelor de interes public cât şi al celor

private şi ţinând cont de faptul că lucrările publice nu pot fi corelate cu necesităţile individuale, tot mai

multe persoane juridice sau fizice decid să execute pe cheltuială proprie reţele de alimentare cu apă sau

canalizare , atât extinderi cât şi branşamenete şi racorduri.

Astfel pentru a susţine efortul depus de terţi, pentru a facilita cetăţenilor municipiului accesul cât

mai rapid la reţele de utilităţi şi pentru a genera costuri cât mai mici pentru preluarea lucrărilor în

domeniul public al municipiului Timişoara considerăm oportună preluarea reţelelor de alimentare cu apă şi

de canalizare executate de terţi pe domeniul public.

SC GATEWAY CONSTRUCTION SRL prin adresa nr. 22 din 23.10.2018 înregistrată la Primăria

Municipiului Timişoara cu nr. RE2018-002259/23.10.2018 a înaintat propunerea de renunţare în favoarea

Primăriei Municipiului Timişorara a reţelei de canalizare şi alimentare cu apă realizate din fondurile

proprii pe strada Iuliu Podlipny şi Calea Urseni.

Lucrările agreate de către operatorul regional SC Aquatim SA, în baza autorizaţiei de construire

emise de Primăria Municipiului Timişoara nr. 1378 din 27.10.2016 au fost executate de către SC

ROMTIM INSTAL SRL, conform proiectului nr. 3/201 .Acestea au fost recepţionate ,valoarea declarată

în Procesul Verbal de recepţie la terminarea nr. 290 din 19.09.2018, respectiv din Centralizatorul financiar

conform Actului adiţional nr. 1, fiind de 377.825 lei +TVA.

Lucrările contractate de către beneficiarul SC GATEWAY CONSTRUCTION SRL pe domeniul

public al Municipiului Timişoara trebuiesc integrate sistemelor publice de alimentare cu apă , respectiv

canalizare.

Potrivit prevederilor Legii nr. 215 din 23 aprilie 2001a administraţiei publice locale art. 121, alin.(3)

donaţiile şi legatele cu sarcini pot fi acceptate numai cu aprobarea consiliului local sau, după caz, a

consiliului judeţean, cu votul majorităţii consilierilor locali sau judeţeni, după caz, în funcţie.

Având în vedere renunţarea la dreptul de proprietate asupra lucrărilor executate în baza Declaraţiei

notariale în favoarea Municipiului Timişoara , autentificată sub numărul 8468 din 27 noiembrie 2018 şi a

Declaraţiei notariale în favoarea Municipiului Timişoara , autentificată sub numărul 1402 din 11 martie

2019 se va propune preluarea cu titlu gratuit a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare, proprietatea SC

GATEWAY CONSTRUCTION SRL în vederea includerii acestora în domeniul public al Municipiului

Timişoara.

În conformitate cu Legea nr. 213 /1998 privind bunurile proprietate publică, domeniul public local

al comunelor, oraşelor şi municipiilor este alcătuit din următoarele bunuri : reţelele de alimentare cu apă,

canalizare, termoficare, staţiile de tratare şi epurare a apelor uzate, cu instalaţiile, construcţiile şi terenurile

aferente.

Potrivit prevederilor art. 25 alin.3 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi

publice, bunurile proprietate publică a unităţilor administrativ-teritoriale utilizate pentru

furnizarea/prestarea serviciilor de utilităţi publice pot fi date în administrare sau pot fi concesionate

operatorilor în conformitate cu prevederile legale.

După acceptarea dobândirii în proprietatea publică , pentru continuarea procedurii aceste bunuri

vor fi transmise spre administrare şi exploatare, pe perioada delegării gestiunii, în baza contractului de

delegare a gestiunii nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară apă-

canal Timiş şi AQUATIM S.A.

Faţă de cele prezentate mai sus, se consideră oportună şi necesară acceptarea lucrărilor de extindere

reţea apă şi canal, branşamente apă şi racorduri canal, executate de către SC ROMTIM INSTAL SRL,

având ca beneficiar SC GATEWAY CONSTRUCTION SRL, includerea acestora în domeniul public al

Municipiului Timişoara, transmiterea acestora spre administrare şi folosinţă , precum şi completarea

Anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, către

operatorul regional AQUATIM S.A.

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre

privind propunerea de aprobare a preluării în domeniul public al Municipiului Timişoara şi completarea

Anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, către

operatorul regional AQUATIM S.A, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării

plenului consiliului local.

DIRECTOR GENERAL D.G.D.P.P.R.U., ŞEF SERVICIU D.P.P.C.A.A., CULIŢĂ CHIŞ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU C.A.A., CONSILIER B.C.A.A., CAMELIA CEAUŞESCU MARINELA LUCUŢ

Red. / Dact. : L.M. ; Ex:1 Cod FO 53 – 01, Ver. 1