keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 185/24.04.2018 privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A.-Timişoara, din surse proprii de finanţare, pentru anul 2018

24.04.2018

Hotararea Consiliului Local 185/24.04.2018
privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A.-Timişoara, din surse proprii de finanţare, pentru anul 2018


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-7300/28.03.2018 - al Direcţiei Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Adresele RE2018-000690/26.03.2018 si 5393 din data de 12.03.2018 a S.C. AQUATIM S.A înregistrată la Primăria Municipiului Timişoara cu nr. SC2018-005870 /13.03.2018.;
Ţinând cont de Decizia nr. 1 din 14.02.2018 a Consiliului de Administraţie al S.C. AQUATIM S.A. şi aprobată de către Adunarea Generală a Administratorilor S.C. AQUATIM S.A. prin Hotărârea nr. 1 din 16.02.2018 - privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al AQUATIM, pentru anul 2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, buget finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pemtru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, oraşul Deta şi oraşul Jimbolia , în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
Având în vedere prevederile art.18, alin. 15 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009;
Având în vedere prevederile art. 10, alin (1) şi art. 12, alin (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.d), alin. (3) lit. c) , alin. (6) lit. a) pct.14, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Programul de investiţii al S.C. AQUATIM S.A.- Timişoara, finanţat din surse proprii, pentru anul 2018 în domeniul apă-canal, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. AQUATIM S.A. Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
OCTAVIAN MAZILU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: RAPORT_AQUATIM.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA DIRECȚIA EDILITARĂ SERVICIUL D.P.P.C.A.A. BIROUL CANALIZARE, ALIMENTARE CU APĂ Nr.SC2018- 7 RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea Programului de investiții al S.C. AQUATIM S.A.-Timişoara, din surse proprii de finanțare, pentru anul 2018 Având în vedere Expunerea de motive a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții al S.C. AQUATIM S.A.-Timişoara, cu finanțare din surse proprii, pentru anul 2018; Facem următoarele precizări: În conformitate cu prevederile art. 10, alin (1), pct. b şi art. 12.din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, autoritățile deliberative ale unităților administrativ-teritoriale au competență exclusivă, ce poate fi exercitată şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de apă şi de canalizare, în condițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006 în numele şi pe seama unităților administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce priveşte: aprobarea programelor de investiții privind înființarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului. În exercitarea atribuțiilor ce le revin autoritățile administrației publice locale adoptă hotărâri privitoare la aprobarea programelor de reabilitare, extinderea şi modernizarea sistemelor existente, a programelor de înființare a unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condițiile legii, precum şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare; Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A. , conform art. 18 fiind stabilite obligațiile operatorului, alin. 15 : „să întocmească programele anuale de reparații, dotări şi investiții, pe care să le supună spre aprobare Autorităţii Delegante”. Finanţarea obiectivelor de investiții cuprinse în Programul de investiții se asigură din fonduri proprii ale operatorului regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Timişoara, S.C. Aquatim S.A., astfel: INVESTIŢII ÎN CURS: — 5.305.009 lei INVESTIȚII NOI: — 37.282.307 lei STUDII ŞI PROIECTE NOI — 2.825.000 lei Total investiții din surse proprii : — 45.412.315 lei Având în vedere importanța investițiilor în domeniul apă-canal propuse pentru municipiul Timişoara, având ca sursă de finanțare sursele proprii, în valoare totală de 45.412.315 lei, propunem pentru anul 2018 aprobarea Programului de investiții al operatorul regional S.C. Aquatim S.A., din surse proprii de finanțare. Ținând cont de prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A.-Timişoara, din surse proprii de finanțare, pentru anul 2018, îndeplineşte condițiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării plenului consiliului local. DIRECTOR | DIRECȚIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIUL D.P.P.C.A.A., CULIȚĂ N N IO. CIOV ŞEF BIROU C.A.A, CONSILIER B.C.A.A., CAMELIA CEAUȘESCU MARINELA LUCUŢ Red. /Dact. : LM.; Ex: Cod FO 53 -01, Ver |

Atasament: EX._AQUATIM.pdf

ROMÂNIA JUDEȚUL TIMIȘ MUNICIPIUL TIMIȘOARA PRIMAR EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de investiții al S.C. AQUATIM S.A.-Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2018 1.Descrierea situației actuale Obiectivele operatorului regional privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş S.C. Aquatim S.A. vizează îmbunătățirea standardelor de viaţă ale populației şi a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanțial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecția mediului. 2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Programul de investiții al operatorul regional privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare în județul Timiş Aquatim S.A. implică realizări importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru buna funcționare a serviciilor cât şi pentru ca acestea să îndeplinească condițiile de funcţionare prevăzute de legislația în vigoare. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile. 3. Concluzii Urmare a celor prezentate mai sus, având în vedere importanța investițiilor în domeniul apă-canal propuse pentru municipiul Timişoara, consider oportună promovarea Proiectului de hotărâre privind aprobarea Programului de investiții al operatorului regional privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare în judeţul Timiş S.C. Aquatim S.A.- Timişoara, din surse proprii de finanțare , pentru anul 2018 şi-l supun spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local al Municipiului Timişoara. PRIMAR, /. NICOLAE ROBI DIRECTOR nt ŢI EDILITARĂ, CHIŞ CULJTĂ UL Cod FO53-03,Ver.2

Atasament: ANEXA_AQUATIM.pdf

ANSĂ ANC [2404 206 k.T' AQUATIM S.A. TIMIŞOARA PROGRAM DE INVESTITII 2018 PT MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIU PROIECTARE CU FINANTARE DIN SURSE PROPRII INDICATORI meri o) pentru bunurile de natura cfomenlutui public si sati si unităţii administrativ teritoriale |Extindiera rațoa de apă pă str. Vasile str. Ovidiu Cotrus, Calea Șagului(inire ste. A Bacalbaşa şi bsturcația loc, - Tirşoata = Jud. Timiş ETAPA |-- Extindere rețea de apă pe sir. Vasile Georgeviei sir. Ovidiu Cotrus lintre str A Bacalhaşa și Calea | Timisoara 2018 1700000 TFE Ț= Relocare rafale de alimentare cu apa D300 mr ti Dn 600 ram re zona intersacitei strazilor Calea Martisitor cu Marasal Constantin Prezan Preluare si doscarcare ape piuvinio in situate de urgenta în zona Pasajului CFR sir,Papa Sapca - 2018 186008 municipiul Tmisoara Preluare și acumulare apa pluviale în situatii do urgenta pe sir Emi Zola - mun Timisoa 2015 a E a IN II Extindere rațale apă şi canal bransamente și racorduri Calea Lugojului Tun. o || Timisoara [_......]...?_. ÎNVESTIT NOI, din cara: fm mm LAS St |. [8 . pentru propriiatoa PrIZATE fra rr] pr rr] NNE NI mw pr ral E He iăţii aciminie |) pentru bunurile da natura domeniului public al staiufoi stu sl uiti nistrativ- || cort | frane) TITI ITI form emma) mare mr | pl [a tr | pf rara mm fa dara adr Pl sarea mm pr it ra a N rama mm rațe] ii a Fa [emana a pd] : FETESTI]

Extindere relolo apa- cansi, branşamante Apă şi racordun pe strazile sir. Nera, |B.P.Hasdeu, Crcumvatatiunii, Dunarea, Bachus, Prol, Alex Cloman, C. inu, Aurara, Telului, Nicorasti, Letea, Geturistilar, Viitorului, Aron Katrein, Bala Lugosi. Parc industriat Freidorf - mun. |fimisnara | Timisoara ns [lan Muzeul Apel Timisoara TI infiintare Muzeul Apel “Stan Vidrighin” Timisoara LI Sactonzaras rețelei de distribuție a apei potabile -Mun Tinigdsra Extindere retele apa canal,bransarante apa si racorduri canal pe strazile :Viclor Gaga, „Caras, Alexandra Indries. Popa Anca, Azaleator, Sanzienelor, Craiteior, |Orhidestor «mun Timisoara rajoa de conalizara Calea Șagului, între Pod Cal, Șagului şi bitureație 05. Prarţa, ag + Municipiul Etapa E (Pod Sagului -inlersectie sir.D. Cotrus) Preluare si descarcare apa piuviale in zona Pare Industrial Freidori -str Paul Marared , mun, Timisoara |Extindara rațoa da canalizare si apa pe Catoă Şagului, între Pad Cal. Sagului şi lac. Parța, $ag - municipiul Timişoara Stapz ll (intersactia str O Cotrus- bifurcația loc, Para, Șag) Timisoara Timisoara Preluare și descarcare ape pluviale în situatii de urgenta n zana Pasajului CFR str.Gh.Lazar - municipiul Tirnişoara Preluare sI descarcare ape pluviate in situatii de urgenta in zona Passjului CFR str. C.Brediceanu - municipiul Timisoara [Reabilitarea conductelor de aducliuna apa bruta de ta forajele F1-FS la SȚA itonat, Extindere ratan canalizare str Rabin Emest Neumann), Mun Timisoara Reamplasare retea canălizate din dornaniul privat in domaniul public pa str. Avram imbroarne , mun Executie stățil de pompare ape uzate menajere pe si îNicolaa de Hateg si Dimilie Ciinicu Reabilitarea sistemelor de automatizare din STA Bega Urseri si Ronat |Reatiltarea și optimizarea forajalar afarenie fronțurilor re captare pentru statiile de tratarea apel Timisoara Statia de epurare Timisoara Oplimizarea procesului de deshidratare nemai Extmdere/inchidare Inel tolea ai str Brigadiantor si str.Sucutul mun Tiraisoara | Timisoara STA BEGA Sistornalizarea si supimerilares alimentari :u anergie eloctrica | E 500.000 sI 4 să 3,800, 8 8 8 1500 1.000.000 1 500.000, 410,000, |... | 100000 5550000 |. 5120008 | INI TI ss șa 8 = e £ 3 s 1,371,780

STA BEGA Sistematizarea alimentarii cu energie a consumatorilor almentati din TSD UZ aţă inteconaciarea alimentării cu snargle alecirica a de apa siatuilor de tratare, si gospodariilar de apa Cu gereralazre slecirice mobile 2018 EC ERIN a) pentru bunurile proprietate privată £ operatorului acanmie: Rh păntru bunurile de natura domeniului public ai statului san a) unității administrativ teritoriale: SI PROIECTE NOL, din care [37 pentru bunurile proprietate privată a operatorului Demolare Cladire araxa C2AGaraja auto, ateliere si magazii ) si construire cladire spstii buouA 2018 str Baador ar 11 Lucrari de refacere fatade. tucrari de roamanajăre acces diadira tucran do amenajare interioara la nivelul parter prin de spatii pentru receptie si birouri relatii clienti si lucrari de refocarb Timisoara 2018 Resbilifare sisile pompe ape uzate SPAU str Torac STUDII SI PROIBCTE IN CURS in , din care : - mmm VILLE instalatii interioare in dadroa oxstenta pe str E. Baader nr 11, mun. Tirnsoari perrtriz bunurile de natura dorerialul public si Ststubri tun al unhăţii administrative teritoriale: pr LOCALITATI TIMISOARA [mel tu BUZIAS NN SUCURSALA DETA SUCURSALA FAGET. : NI TI II TI PTT SES SANNICOLAU MARE E : n TI LI] TI MUNICIPIUL TIMISOARA, i i = 7 Reabilitar retea canalizare pe str Cotosman, Hebe,tziaz V Puga Ghisodel-mun Tmisoăra | ta 015 018, _ | Timişoara Tinsgara Roghilitara retea pe sir Bugoriiornun Timisoara LI a PI Reabilitare cladire si instalatii afarenis silonului deversor colector sud nou si realizarea unei |carmere de a debitelor de varf in raul Bega , Spfaiul Sofocle «mun, Tirnisanta raatizarea dozări soluţiei de sutat faric la + mun, Timişoara Preluare si dascarcare ape pluviale În situatii de urgenta din coletioarele adiacente canal Baga - municipiul Timisoara Realizare fibra optica conexiune intenet pantru 8 statii de apurare Sannicolau Mara Jimbolia Buzias Recas Faget Deta Ciacova Pischia. Realizare instalatie fibra aptica conexiune internal paniru 9 statii de ralare Sannicoleu Mara Jirbotia Buzias Recas, ogel Izvin Sacoluz, Galata Baba |Esiindare rataa apă potabilă și bransanerte pe str Nicolae Stoica de Hatag_ Mun, Timisoara

Timisoara [na] 2018, IN 1. 7018 rr DEE) 2018 [00| | 2018 [2000 Extindare retea apa polabila si pe_str.loari Alexandru Mur. Timisoara Extindere retea apa potabila si canalizare inclusiv bransamente si racorduri pa str.Maxiriulitn Fremaa,Mun, Timişoara. Extradare fotea apa potabila si canalizare „inclusiv bransamante și racorduri pe pa st, Prepaliisi, mun Timigoara retea apa potabila si canalizare inclusiv bransamente si racorduri pa pe str, Aurel Butea roun Timişoara Timisoara Timisoara Reabilitarea de apa polabia si bransamania pe str.Padurerilor, S[.losii cal Nou si Bucegi, Mun Timisoara |_...... Extindere retea apa si canstizoro șir. Bobalhn mun Timisoara [TITI IMSAT ral 208 ERE Cotaţii str.Zoe nră,str.C Porumbascu nr.8, str.& Barnutiu, 11 „B-dul 16 Docambrie 1989 nr.3, Mun. Tirnigoara | Timisoara 30,000 mm role PE platile Si pe sir Calalorior Mun. 30.000 Bransunont apa pe sir. Etorniații ir 34-ap.T B-dul Celații Ar. 171 sir Feurmpiasaro pe sir Intrarea Raului ry.2 si Paval nr. tO/A,B-dul sisternului de producere a agentului termic din STA Sega ns TITI Reabilitare conducte apa existenta /oxtinderea rețelei de apă potatiili pe sir Albăstretelor, str. Gen. Magheru, str. Jokai Moor, str, Martir Cornel Popescu, sir. Tata Oancea, str. conat Bega - municipiul Timişoara, voma Reabilitare conducia da apa potabila Cetea Urseni intre str, G. Musicescu - sir. i.ogumiculturii > II mun Timisoara Îl... Extindere reten alimsniare cu spa pe Galea Urseni INI Reabilitare conducta apa Dn 400, 300 OL si bransamente apa pe ir. Luvealarulu, sir, eri mun Tinizaara conducta apa Dn 400 mr si bronsammente Calea Saver Boca - mun Timişoara Timisoara | 016 |. 10000 UNEI Reabililare conducta de apa D SO pes sir.Marlir Sorinet Leia,P-la V.Adarachi Cosminului - Mun. Tirisoara Timisoara 209 | [Atranejară camara pentu serverele de funcționare ale Staţei de apurare din Clâdires n PL] administrativă + mun. Timigoare naoara 140,006 POI [SO mara SETE | Timisoara Timisoara EI: ||... [Dispecerat reiații apa si cani - Call dala. fahinica fa din | Studii şi docurertații fiara. patrimoniul socatății Documentatie da avizare lucrari de interventia (DALI) in vederea schimbarii destinatiei Stației de pompare apa industriala din STA Boga Optimizare sistara de rotuperare a namolului din apele de spolere la STA Studiu de fezabilitate |Timsosra na Timisoa E 50,000 Lore [Span] pe

Expertiza tahnica foraje cuprinse in fronturite de captare STA Uresni si STA Ronat prin specia vida si pampari experimentale Alimentare cu apa si cansfizara PUZ Locuinte lineri str.Ovidiu Balea „mur, Vimisoara-faza SF Siatia de apurara Timisoara: Studiu de fezabliilate periiru realizare instalata de tratera a nirosurilor. provenite de la uscarea namolurilar Statia de Vatare apa Ursa Automatizarea Centralei Termice STA APA BEGA : Lucrari de intervantie tronsoane conducte de refulare Dn 1006 si legaturi rozarvoara Timisoara 2018