keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 530/31.10.2014 privind completarea Anexei nr V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare nr 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, bransamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă si canalizare receptionate în perioada 2011-2013

31.10.2014

Hotararea Consiliului Local 530/31.10.2014
privind completarea Anexei nr V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare nr 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, bransamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă si canalizare receptionate în perioada 2011-2013


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2014-28571 /27.10.2014 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă si de canalizare, intrat în vigoare la data de 21.03.2007;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 - privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă - Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, Oraşul Deta şi Oraşul Jimbolia, în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare
Urmare Adresei nr.11317/10.04.2014, înaintată de SC AQUATIM SA, privind transmiterea Anexelor 1 si 2 care cuprind mijloace fixe realizate în perioada 2011-2013 spre înregistrare în evidenţa contabilă a Primăriei Municipiului Timisoara si darea în administrare către AQUATIM SA;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/20.02.2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006 si a Legii serviciului de alimentare cu apă si de canalizare nr. 241/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 privind aprobarea delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timisoara, prin atribuire directă operatorului regional SC AQUATIM SA Timisoara;
Având in vedere art 7 si 8 din Contractul de delegare nr 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş si AQUATIM SA;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă transmiterea spre administrare si folosintă către AQUATIM SA a bunurilor reprezentând racorduri, bransamente,reţele si instalaţii de apă, rezultate în urma lucrărilor recepţionate, transmise şi înregistrate în evidenţa mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timişoara, cuprinse în Anexele 1 si 2, care fac parte integrantă din hotărâre.

Art.2: Se aprobă completarea Anexei V la contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timis si AQUATIM SA aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009, cu bunurile cuprinse în Anexele 1 si 2.

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Clădiri,Terenuri si Dotări Diverse si AQUATIM SA Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciuilui Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- AQUATIM SA Timisoara;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
C-TIN ŞTEFAN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

       ROMÂNIA                                                                                                                            APROBAT         MUNICIPIUL TIMIŞOARA                                                                                                  PRIMAR                                      DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE                                                      NICOLAE ROBU                                               BIROUL EVIDENŢA PATRIMONIULUI                                                                         NR. SC2014 ‐ 28571/27.10.2014  

                                                                                                            

REFERAT          privind completarea anexei nr V la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de 

alimentare cu apă şi canalizare nr 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând  racorduri,branşamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă si canalizare 

recepționate în perioada 2011‐2013                 

            Urmare adresei nr.11317/10.04.2014, înaintată de SC AQUATIM SA, privind transmiterea Anexelor 1  şi 2 care cuprind mijloace fixe realizate  în perioada 2011‐2013 spre  înregistrare  în evidenţa contabilă a  Primăriei Municipiului Timişoara  şi darea  în  administrare  către AQUATIM  SA, propunem  completarea  Anexei  V  (lista  bunurilor  proprietate  publică  transmise  spre  folosință  operatorului)  la  contractul  de  delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare care a fost aprobat prin HCL nr.  277/2009;               Urmare  înfiinţării  Asociaţiei  de  Dezvoltare  Intercomunitară  Apă‐Canal  Timiş,  şi  ca  urmare  a  aprobării prin HCL 277/28.07.2009 a delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în  Municipiul Timişoara prin atribuire directă operatorului regional SC AQUATIM SA Timişoara, în baza HG  nr. 855 / 2008 a  fost semnat Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de  canalizare nr. 932/19.01.2010, în numele şi pe seama membrilor Asociaţiei.           Potrivit prevederilor art.25 alin.1 din Legea nr.51/2006, bunurile proprietate publică şi/sau privată  a unităţilor administrativ teritoriale, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi concesionate  operatorilor  în condiţiile  legii  în baza contractului de delegare a gestiunii  serviciului‐  în cazul gestiunii  delegate.           Conform alin.2 al aceluiaşi articol,  în cazul gestiunii delegate, concesionarea bunurilor proprietate  publică  şi/sau  privată  a  unităţilor  administrativ  teritoriale,  utilizate  pentru  furnizarea/prestarea  serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte a contractelor de delegare a  gestiunii; aceste bunuri  se  transmit operatorilor  spre administrare  şi exploatare pe perioada delegării  gestiunii, odată cu gestiunea propriu‐zisă a serviciilor şi/sau activităţilor delegate, în baza contractului de  delegare a gestiunii.               Având in vedere art 7 si 8 din contractul de delegare nr 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociația  de Dezvoltare Intercomunitară apă‐canal Timiş şi AQUATIM SA.           Având  în vedere HCL nr. 277/2009 privind aprobarea delegării serviciilor publice de alimentare cu  apă şi de canalizare  în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional   AQUATIM SA  Timişoara;           

  PROPUNEM : 

  1. Emiterea unei hotărâri care să aprobe transmiterea spre administrare si folosință către AQUATIM SA  a bunurilor reprezentând racorduri, branşamente, rețele şi instalaţii de apă, rezultate în urma lucrărilor  recepţionate, transmise şi  înregistrate  în evidenţa mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timişoara,  cuprinse în Anexele 1 şi 2, care fac parte integrantă din hotărâre;    2.  Completarea  anexei V  la  contractul  de  delegare    a  serviciilor  publice  de  alimentare  cu  apă  şi  de  canalizare,  încheiat  între  Asociatia  de  Dezvoltare  Intercomunitară  apă‐canal  Timiş  şi    AQUATIM  SA   aprobat prin HCL nr. 277/2009, cu bunurile cuprinse în Anexele 1 şi 2.                                      Administrator Public,                             Secretar   

              Sorin Iacob Drăgoi                              Simona Drăgoi                                                                                                                  

                                                                                                                              Director,                                                                                                                              Direcţia C.T.D.D.                                                                                                                                                                                            Laura Koszegi 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Director, 

                                                                                                                     Direcţia Economică                                                                                                                       Smaranda Haracicu         

                                                                                                                                                                                                                               Director, 

                                                                                                                     Direcţia Tehnică                                                                                                                       Culiță Chiş                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Şef Birou,                                                                                                                                  Călin Nicuşor Pîrva                                                                                                                             Redactat,                                                                                                                       Corina Stanciu     

                                                               

                                                            AVIZAT                                                   Serviciul juridic  

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa 2

Denumirea mijlocului fix/ Nr. Data Val. de /adresa clădirii docum. docum. -lei-

Dn. L mm ml.

0 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Branşament apă-str.Dinicu nr.24 ,Timişoara PEHD 32 3 PV 84 10.05.2013 2500 2 Branşament apă-str.Dinicu nr.22B Timişoara PEHD 32 3 PV 85 10.05.2013 2500 3 Bransament apa-str.Dinicu nr.22A Timişoara PEHD 40 3 PV 86 10.05.2013 2700 4 Branşament apă- str.T.Arghezi nr.38/B Timisoara PEHD 40 5 PV 83 02.04.2013 2500 5 Branşament apă- str.Coseriu nr.8 Timişoara PEHD 32 4 PV 78 10.12.2012 2500 6 Branşament apă- str.Traian Vuia nr.82 Timişoara PEHD 32 2 PV 87 16.05.2013 2500 7 Branşament apă - str.Stejarul nr.5 Timişoara PEHD 63 14 PV 81 18.03.2013 4500 8 Branşament apă – str.Constantin Daniel nr.4Timişoara PEHD 32 8 PV 1 11.06.2013 2800 9 Branşament apă - str.Calea Sagului nr.66 Timisoara PEHD 63 1 PV 2/a 09.04.2013 10000 10 Branşament apă- str.Lacului nr.3. Timişoara PEHD 32 16 PV 9 01.04.2012 3000 11 Branşament apă-str.Comoarei nr.10 ,Timişoara PEHD 32 4 PV 1 10.06.2013 2500 12 Branşament apă-str.E.Racovita nr.16/B Timişoara PEHD 32 14 PV 1 12.06.2013 2900 14 Branşament apă-str.Amzei nr.1/A Timişoara PEHD 32 12 PV 1 19.06.2013 3000 15 Branşament apă-str.E.Racovita nr.14 Timişoara PEHD 32 9 PV 1 13.06.2013 2700 16 Branşament apă-str.Bacalbasa nr.45 Timişoara PEHD 32 10 PV 3 16.06.2013 2900 17 Branşament apă-str.Luncani nr.61 Timişoara PEHD 32 12 PV 2 13.06.2013 3000 18 Branşament apă-str.Salciei nr.3 Timişoara PEHD 40 6 PV 4 13.06.2013 2700 19 Branşament apă-str.Ergard Quinet nr.17 Timişoara PEHD 32 6 PV 1 18.07.2012 3000 20 Branşament apă-str.Calea Aradului nr.56/A ,Timişoara PEHD 63 7 PV 14 29.07.2013 3500 21 Branşament apă-str.Rotunda 22, Timişoara PEHD 32 6 PV 1 29.07.2013 2700 22 Bransament apa-str.Bacalbasa nr.5A Timişoara PEHD 32 10 PV 7 30.05.2013 2700 23 Branşament apă- str.Bacalbasa nr.1 Timisoara PEHD 32 8 PV 1 10.07.2013 2900 24 Branşament apă- str.M.Banarescu nr.8 Timişoara PEHD 32 8 PV 13 03.04.2013 2800 25 Branşament apă- str.Delfi nr.24,Timişoara PEHD 32 7 PV 15 29.05.2013 2500 26 Branşament apă - str.Pavlov nr.40, Timişoara PEHD 32 12 PV 20 03.06.2013 2700 27 Extindere retea apă – str.Grigore T.Popa, nr.20, Timiş PEHD 125 196 PV 124 03.07.2013 66000 28 Branşament apă-str.Tudor Arghezi,nr.31,Timişoara PEHD 63 4 PV 47 23.10.2012 2500 29 Branşament apă-str.Furnicii nr.18,, Timişoara PEHD 32 8 PV 14 06.08.2013 2500 30 Bransament apa-str.Furnicii nr.19 Timişoara PEHD 32 8 PV 15 06.08.2013 2500 31 Branşament apă- str.A.Donici nr.1/A Timisoara PEHD 32 5 PV 1 26.08.2013 2400 32 Branşament apă- str.Coseriu nr.16 Timişoara PEHD 32 8 PV 22 26.08.2013 2600 33 Branşament apă- str.Hulubei nr.16,Timişoara PEHD 32 4 PV 1 26.08.2013 2500 34 Branşament apă - str.Calea Buziasului nr.29, Timişoara PEHD 32 8 PV 1 13.08.2013 2600 35 Branşament apă - str.Vistula nr.7/A, Timişoara PEHD 32 5 PV 1 12.08.2013 2500 36 Branşament apă - str.Calea Torontalului nr.60, Timiş PEHD 40 8 PV 147 13.08.2013 4000 37 Branşament apă - str.Horia nr.90, Timişoara PEHD 32 18 PV 145 13.08.2013 3600 38 Branşament apă-str.Chisodei,nr.42,Timişoara PEHD 32 19 PV 1 17.09.2013 3500

Nr.crt. Date tehnice: F.doc..

Mater.

39 Branşament apă-str.Spartacus nr.4, Timişoara PEHD 40 5 PV 13 05.08.2013 2500 40 Bransament apa- Calea Chisodei- Topo ,Timişoara PEHD 40 8 PV 16 05.08.2013 2500 41 Bransament apa- Calatorilor 2/B ,Timişoara PEHD 32 3 PV 14 16.09.2013 2300 42 Branşament apă- Aeroport nr.Mag.10, Timisoara PEHD 32 2 PV 2 08.08.2013 2100 43 Branşament apă- str.Canal Bega nr.22 Timişoara PEHD 32 4 PV 1 06.09.2013 2400 44 Branşament apă- str.Albastrelelor,nr.97A,Timişoara PEHD 32 8 PV 1 16.09.2013 2600 45 Branşament apă - str.Sofocle, nr.19, Timişoara PEHD 32 5 PV 1 03.09.2013 2500 46 Branşament apă - str.Vasile Cretu, nr.3, Timişoara PEHD 40 8 PV 2 03.09.2013 2500 47 Branşament apă – str.Decembrie,nr.17,Timisoara PEHD 63 7 PV 42 26.08.2013 3500 48 Branşament apă - str.Legomiculturii,nr.4,Timisoara PEHD 32 18 PV 28 06.08.2013 3500 49 Branşament apă - str.Moise Dobosan nr.75, Timişoara PEHD 40 4 PV 38 12.08.2013 2500 50 Branşament apă - str.Horia Hulubei nr.22, Timişoara PEHD 40 4 PV 42 14.08.2013 2500 51 Branşament apă - str.Rachitei, nr.14, Timişoara PEHD 32 10 PV 26 05.08.2013 2700 52 Branşament apă – str.Banul Udrea, nr.19, Timişoara PEHD 32 4 PV 32 07.08.2013 2500 53 Branşament apă - str.Emil Racovitai, nr.11, Timişoara PEHD 32 4 PV 36 08.08.2013 2400 54 Branşament apă - str.Glad, nr.65/B, Timişoara PEHD 40 7 PV 18 02.09.2013 2700 55 Branşament apă-str.Neculce,nr.13,Timişoara PEHD 50 4 PV 7A 14.06.2013 2700 56 Branşament apă-str.E.Coseriu nr.35,ap.1 Timişoara PEHD 32 12 PV 9A 23.07.2013 2700 57 Bransament apa- str. E.Coseriu nr.35,ap.2 ,Timişoara PEHD 32 12 PV 8A 23.07.2013 2700 58 Bransament apa- str.Gen.Stavrescu nr.29 ,Timişoara PEHD 32 4 PV 25 16.09.2013 2400 59 Branşament apă- str.Banul Udrea.27, Timisoara PEHD 32 4 PV 22 05.08.2013 2300 60 Branşament apă- str.Popovici Banatanu, nr.19 Timişoara PEHD 32 9 PV 178 05.10.2013 3000 61 Branşament apă- str.Rudolf Walter nr.3 Timişoara PEHD 63 4 PV 90 25.09.2013 6500 62 Branşament apă- str.Ion Lotreanu,nr.5,Timişoara PEHD 40 8 PV 113 04.10.2013 3000 63 Branşament apă - str.N.Stoica Hateg 25, Timişoara PEHD 32 7 PV 17 09.09.2013 2100 64 Branşament apă – str.Toporasilor ,nr.1,Timisoara PEHD 40 30 PV 18 09.09.2013 4000 65 Branşament apă - str.Calea Ghirodei,nr.87,Timisoara PEHD 32 8 PV 16 06.09.2013 2500 66 Branşament apă - str.Martin.Ion Ciordas nr.13,Timis PEHD 32 10 PV 1 24.10.2013 2700 67 Branşament apă - str.Euripide nr.23, Timişoara PEHD 32 13 PV 5 24.10.2013 2800 68 Branşament apă – Calea Buziasului, nr.152, Timişoara PEHD 40 8 PV 3 24.10.2013 2600 69 Branşament apă - str.Dorin Teodorescu, nr.1, Timişoara PEHD 32 20 PV 1 30.10.2013 4000 70 Branşament apă – str.Aida, nr.11, Timişoara PEHD 32 5 PV 98 30.08.2013 2500 71 Branşament apă – str.Bacalbasa, nr.7, Timişoara PEHD 32 10 PV 92 11.06.2013 2700 72 Branşament apă - str.Bacalbasa, nr.9, Timişoara PEHD 32 14 PV 97 27.08.2013 2900 73 Branşament apă – str.Mures, nr.207/A, Timişoara PEHD 32 3 PV 99 30.08.2013 2400 74 Branşament apă - str.Stoica de Hateg, nr.20/A, Timiş PEHD 32 5 PV 102 03.09.2013 2400 75 Branşament apă - str.Emil Bacalbasa, nr.12, Timişoara PEHD 32 14 PV 100 03.09.2013 2700 76 Branşament apă - str.Paganini, nr.21/A, Timişoara PEHD 32 6 PV 99 18.06.2013 2800 77 Branşament apă – str. Bacalbasa, nr.19, Timişoara PEHD 32 15 PV 101 04.09.2013 3000 78 Branşament apă - str.Aida, nr.9, Timişoara PEHD 32 5 PV 20 02.02.2013 2800 79 Branşament apă - str.Ioan Romanu, nr.15, Timişoara PEHD 32 5 PV 29 01.10.2013 2800 80 Branşament apă - str.Eduard Pamfil, nr.16, Timişoara PEHD 40 9 PV 27 01.10.2013 3000 81 Branşament apă – str.Romanitei, nr.29, Timişoara PEHD 32 15 PV 26 26.09.2013 3200 82 Branşament apă - str.Calea Buziasului nr.11, Timişoara PEHD 63 7 PV 28 01.10.2013 3500 83 Extindere retea apa –str.Ion Lotreanu, Timişoara PEHD 125 46 PV 112 04.10.2013 18000

84 Branşament apă-str.Schwicker,nr.29,Timişoara PEHD 32 10 PV 32 25.11.2013 3000 85 Branşament apă-str.E.Racovita nr.12 Timişoara PEHD 32 6 PV 38 13.11.2013 2600 86 Bransament apa- str.Calea Ghirodei nr.59 ,Timişoara PEHD 32 7 PV 15 20.11.2013 2800 87 Bransament apa- str.Demetriade nr.14 ,Timişoara PEHD 32 5 PV 14 20.11.2013 2400 88 Branşament apă- str.Vasile Lupu nr.4, Timisoara PEHD 32 4 PV 24 19.11.2013 2400 89 Branşament apă- str.Horia Hulubei, nr.12 Timişoara PEHD 32 8 PV 104 09.10.2013 2600 90 Branşament apă- str.Semicerc nr.24/C Timişoara PEHD 32 6 PV 94 19.06.2013 2500 91 Branşament apă- str.Salcamilor,nr.20,Timişoara PEHD 32 10 PV 95 19.06.2013 2800 92 Branşament apă - str.Pius Branzeu, Timişoara PEHD 40 2 PV 107 30.10.2013 2300 93 Branşament apă – str.P-ta Sf.Nicolae ,nr.3/A,Timisoara PEHD 32 4 PV 11 10.10.2013 2600 94 Branşament apă - str.Bacalbasa,nr.8/C,Timisoara PEHD 32 13 PV 14 19.10.2013 2900 95 Branşament apă - str.Gh.Titeica nr.25,Timis PEHD 32 9 PV 12 14.10.2013 2500 96 Branşament apă - str.Gospodarilor nr.10, Timişoara PEHD 32 4 PV 1 31.10.2013 2500 97 Branşament apă – str.Dunarea nr.4/B, Timişoara PEHD 40 6 PV 1 14.11.2013 2800 98 Branşament apă - str.Emil Zola, nr.51, Timişoara PEHD 32 6 PV 1 12.11.2013 2600 99 Branşament apă – str.Bacalbasa, nr.74, Timişoara PEHD 32 69 PV 1 04.10.2013 2400 100 Branşament apă – str.Repin, nr.19, Timişoara PEHD 32 9 PV 1 19.11.2013 2700 101 Branşament apă - str.Crisan, nr.85, Timişoara PEHD 32 14 PV 2 24.05.2013 2800 102 Branşament apă – str.S.Evutianu 4/B, Timişoara PEHD 32 3 PV 4 09.09.2013 2500 103 Branşament apă - str.Nufar , nr.10, Timiş PEHD 32 8 PV 5 12.10.2013 2800 104 Branşament apă – str. Bacalbasa, nr.77, Timişoara PEHD 40 5 PV 21 21.10.2013 2500 105 Branşament apă - str.Iancu Flondor, nr.1/A, Timişoara PEHD 32 6 PV 22 01.11.2013 2300 106 Branşament apă – str.Somesul, nr.29, Timişoara PEHD 32 13 PV 52 24.10.2013 3000 107 Branşament apă - str.Gen.Stavrescu, nr.2/A, Timişoara PEHD 32 9 PV 54 24.10.2013 2800 108 Branşament apă - str.Basarabia, nr.43, Timişoara PEHD 32 13 PV 5 22.10.2013 3000 109 Branşament apă – str.Teodor Bucurescu, nr.3, Timişoara PEHD 32 2 PV 25 25.09.2013 2400 110 Branşament apă – str.Rosiori, nr.2, Timişoara PEHD 32 3 PV 22 14.11.2013 2100 111 Branşament apă - str.Georg Handel nr.4, Timişoara PEHD 40 3 PV 578 11.11.2013 3000 112 Extindere retea apa –str.Teodor Bucurescu nr.3, Timis, PEHD 110 29 PV 24 25.09.2013 5000 113 Branşament apă-str.Bela Bartok nr. 12,Timişoara PEHD 32 4 PV 1 18.12.2013 2300 114 Branşament apă-str.Dragos Voda nr.21 Timişoara PEHD 32 10 PV 1 16.12.2013 2600 115 Bransament apa- str.Aron Pumnul nr.1 ,Timişoara PEHD 32 5 PV 96 05.07.2013 2300 116 Bransament apa- str.Stepheson nr.2/A ,Timişoara PEHD 32 6 PV 112 26.11.2013 2400 117 Branşament apă- str.Macarie nr.2/A, Timisoara PEHD 32 5 PV 121 12..12.13 2400 118 Branşament apă- str.Furnicii, nr.28 Timişoara PEHD 32 2 PV 88 22.05.2013 2200 119 Branşament apă- str.Nicolae Ivan nr.6 Timişoara PEHD 32 3 PV 122 12.12.2013 2200 120 Branşament apă- str.Alpinistilor,nr.21,Timişoara PEHD 32 12 PV 40 16.12.2013 2900 121 Branşament apă - str.Ion Ionescu Brad nr.15, Timişoara PEHD 40 20 PV 109 12.12.2013 4000 122 Branşament apă – str.Tristian Tzara ,nr.46,Timisoara PEHD 32 7 PV 4 11.12.2013 2500 123 Branşament apă - str.Claude Debussy,nr.7,Timisoara PEHD 63 8 PV 3 11.12.2013 2500 124 Branşament apă - str.Stoia Udrea nr.4,Timis PEHD 32 3 PV 6 11.12.2013 2000 125 Branşament apă – str.Parang nr.6, Timişoara PEHD 32 3 PV 27 04.12.2013 2300 126 Branşament apă – str.Calea Torontalului Topo, Timiş PEHD 125 5 PV 3285 29.11.2013 6500 127 Branşament apă – str.Loichita Vasile 6, Sc.B, Timişoara PEHD 63 10 PV 1 10.12.2013 4000 128 Branşament apă – str.Loichita Vasile 6,Sc A Timişoara PEHD 63 12 PV 2 10.12.2013 4000

Total branșamente 446700

Denumirea mijlocului fix/ Nr. Data Val. de /adresa clădirii docum. docum. -lei-

Dn. L mm ml.

0 3 4 5 6 7 8 9 10 1 Racord de canalizare - str.Euripide nr.27, Timis PVC 160 9 PV 2 17/05/2013 2500 2 Racord de canalizare - str.Atomului nr.25, Timis PVC 200 3,2 PV 297 24/05/2013 1550 3 Racord de canalizare - str.V.Voiculescu nr.21, Timis PVC 160 5 PV 298 24/05/2014 2000 4 Racord de canalizare - str.Lacului nr.3B, Timisoara PVC 160 3 PV 10 04.01.2013 2000 5 Racord de canalizare - str.Buziasului nr.122, Timisoara PVC 160 4 PV 1 06.04.2013 800 6 Racord de canalizare - str. Memorandului nr.7, Timis PVC 200 7 PV 12 06.07.2013 1400 7 Racord de canalizare - str.E.Quinet nr.37, Timisoara PVC 160 6 PV 11 18/07/2013 250 8 Racord de canalizare - str.Albastrelelor nr.98, Timis PVC 160 5 PV 9 06.07.2013 1200 9 Racord de canalizare - str.Luncani nr.56, Timisoara PVC 160 8 PV 91 28/05/2013 1600 10 Racord de canalizare - str.Stejarului nr.5, Timis PVC 200 8 PV 81 18/03/2013 1800 11 Racord de canalizare - str.C.Daniel nr.40, Timis PVC 160 8 PV 10 06.11.2013 1900 12 Racord de canalizare - str.Nicoresti nr.7, Timis PVC 160 8 PV 11 13/06/2013 1600 13 Racord de canalizare - str.Porumbescu nr.29/A, Timis PVC 160 17 PV 3 06.12.2013 3500 14 Racord de canalizare - str.Salciei nr.3, Timis PVC 160 12 PV 7 06.12.2013 3000 15 Racord de canalizare - str.E.Racovita nr.7D, Timis PVC 160 9 PV 4 06.12.2013 2900 16 Racord de canalizare - str.E.Racovita nr.16, Timis PVC 160 9 PV 5 06.12.2013 2800 17 Racord de canalizare - str.Racovita nr.14, Timis PVC 160 9 PV 8 06.12.2013 2800 18 Racord de canalizare - str.Comoarei nr.10, Timis PVC 160 8 PV 2 06.10.2013 2800 19 Racord de canalizare - str.Luncani nr.61, Timis PVC 160 8 PV 6 06.12.2013 2600 20 Racord de canalizare - str.D.Dinicu nr.29/B, Timis PVC 160 4 PV 13 20/06/2013 800 21 Racord de canalizare - str.D.Dinicu nr.27/A, Timis PVC 160 4 PV 15 20/06/2013 800 22 Racord de canalizare - str.Liliacului nr.12, Timis PVC 160 9 PV 16 20/06/2013 1800 23 Racord de canalizare - str.Liliacului nr.14, Timis PVC 160 9 PV 17 21/06/2013 1800 24 Racord de canalizare - str.Mosnitei nr.40, Timis PVC 200 19 PV 18 21/06/2013 6500 25 Racord de canalizare - str.D.Dinicu nr.32, Timis PVC 160 4 PV 1 07.09.2013 800 26 Racord de canalizare - str.D.Dinicu nr.38, Timis PVC 160 9 PV 2 07.09.2013 1800 27 Racord de canalizare - str.T.Vuia,nr.82, Timis PVC 160 3 PV 87 16/05/2013 600 28 Racord de canalizare - str.E.Racovita nr.3, Timisoara PVC 160 5 PV 10 06.10.2013 800 29 Racord de canalizare - str.Canal Bega nr.22, Timisoara PVC 160 6 PV 3 07.12.2013 1500 30 Racord de canalizare - str.Schwicker nr.11, Timis PVC 160 8 PV 1 18/06/2013 2900 31 Racord de canalizare - str.G.Alexandrescu 41 C, Timis PVC 160 6 PV 1 19/06/2013 2800 32 Racord de canalizare - str.Albastrelelor nr.8, Timis PVC 160 9 PV 14 04.03.2013 2700 33 Racord de canalizare - str.D.Dinicu nr.32, Timis PVC 160 4 PV 1 07.09.2013 800 34 Racord de canalizare - str.D.Dinicu nr.38, Timis PVC 160 9 PV 2 07.09.2013 1800 35 Racord de canalizare - str.T.Vuia,nr.82, Timis PVC 160 3 PV 87 16/05/2013 600

Nr.crt. Date tehnice: F.doc..

Mater.

36 Racord de canalizare - str.E.Racovita nr.3, Timisoara PVC 160 5 PV 10 06.10.2013 800 37 Racord de canalizare - str.Canal Bega nr.22, Timisoara PVC 160 6 PV 3 07.12.2013 1500 38 Racord de canalizare - str.Schwicker nr.11, Timis PVC 160 8 PV 1 18/06/2013 2900 39 Racord de canalizare - str.G.Alexandrescu 41 C, Timis PVC 160 6 PV 1 19/06/2013 2800 40 Racord de canalizare - str.Albastrelelor nr.8, Timis PVC 160 9 PV 14 04.03.2013 2700 41 Racord de canalizare - str.Amzei nr.1/A, Timis PVC 160 9 PV 2 19/06/2013 3000 42 Racord de canalizare - str.E.Racovita nr.16/B, Timis PVC 160 8 PV 1 08.06.2013 1000 43 Racord de canalizare - str.C.Aradului nr.56A, Timis PVC 250 5 PV 15 29/07/2013 3500 44 Racord de canalizare - str.Pavlov nr.40, Timisoara PVC 160 10 PV 21 06.03.2013 2900 45 Racord de canalizare - str.Delfi nr.24, Timisoara PVC 160 9 PV 16 29/05/2013 2700 46 Racord de canalizare - str.Rotunda nr.22, Timis PVC 160 2 PV 2 08.12.2013 785 47 Racord de canalizare - str.G.Titeica 40 A, Timis PVC 160 7 PV 9 06.05.2013 1200 48 Racord de canalizare - str.G.Muzicescu nr.127/D, Timis PVC 160 6 PV 4 08.06.2013 900 49 Racord de canalizare - str.Calea Buziasului nr.80 ap.2 PVC 160 6 PV 25 25/06/2013 1200 50 Racord de canalizare - str.Crisan nr.85, Timisoara PVC 160 10 PV 5 08.12.2013 200 51 Racord de canalizare - str.I.Podlibny nr.21, Timisoara PVC 160 6 PV 5 08.12.2013 1200 52 Racord de canalizare - str.D.Dinicu nr.27, Timis PVC 160 7 PV 6 08.12.2013 1400 53 Racord de canalizare - str.C.Sagului nr.175, Timis PVC 160 22 PV 7 13/08/2013 5000 54 Racord de canalizare - str.C.Sagului nr.66, Timis PVC 250 5 PV 2 04.09.2013 1200 55 Extindere retea canal - str.G.Muzicescu nr.127D, Timis PVC 315 127 PV 9 06.05.2013 4400 56 Extindere retea canal - str.G.T.Popa nr.20, Timis PVC 250 193 PV 10 14/08/2013 31900 57 Extindere retea canal - str.C.Sagului nr.66, Timis PVC 250 210 PV 2C 04.09.2013 9000 58 Racord de canalizare - str.Tudor Arghezi nr.31, Timis PVC 160 8 PV 47 23/10/2012 1200 59 Racord de canalizare - str.Spartacus nr.4, Timis PVC 160 9 PV 13 08.05.2013 900 60 Racord de canalizare - str.V.Cretu nr.3, Timis PVC 160 6 PV 1 19/09/2013 1500 61 Racord de canalizare - str.Horia,nr.40, Timisoara PVC 160 12 PV 146 13/08/2013 3600 62 Racord de canalizare - str.I.Neculce,nr.13, Timisoara PVC 200 7 PV 7C 14/06/2013 700 63 Racord de canalizare - str.E.Coseriu nr.35, ap.1, Timis PVC 160 10 PV 9C 23/07/2013 700 64 Racord de canalizare - str.E.Coseriu nr.35, ap.2, Timis PVC 160 10 PV 8C 23/07/2013 700 65 Racord de canalizare - str.H.Hulubei nr.16, Timisoara PVC 160 6 PV 2 09.12.2013 2500 66 Racord de canalizare - str.Banul Udrea nr.19, Timis PVC 160 6 PV 33 08.08.2013 2500 67 Racord de canalizare - str.H.Hulubei nr.16, Timisoara PVC 160 10 PV 43 14/08/2013 2500 68 Racord de canalizare - str.M.Dobosan nr.75, Timis PVC 200 4 PV 39 08.12.2013 2500 69 Racord de canalizare - str.Legumiculturii nr.4, Timis PVC 160 16 PV 29 08.06.2013 6000 70 Racord de canalizare - str.Rachiei nr.14, Timis PVC 160 8 PV 27 08.05.2013 2700 71 Racord de canalizare - str.D.Dinicu nr.32A, Timis PVC 160 6 PV 3 09.12.2013 1200 72 Racord de canalizare - str.Poiana Marului nr.5, Timis PVC 160 6 PV 4 09.12.2013 1200 73 Racord de canalizare - str.Poiana Marului nr.8, Timis PVC 160 7 PV 5 19/09/2013 1300 74 Racord de canalizare - str.Salcamilor nr.20, Timis PVC 160 6 PV 95 19/06/2013 1000 75 Racord de canalizare - str.Aida nr.11, Timis PVC 160 8 PV 98 30/08/2013 3000 76 Racord de canalizare - str.Mures nr.207A, Timis PVC 160 5 PV 99 30/08/2013 2500 77 Racord de canalizare - str.Banul Udrea nr.27, Timis PVC 160 6 PV 23 06.05.2013 2300 78 Racord de canalizare - str.Chisodei nr.42, Timis PVC 160 13 PV 2 17/09/2013 3000 79 Racord de canalizare - str.Calatorilor nr.2B, Timis PVC 160 5 PV 15 16/09/2013 2300 80 Racord de canalizare - str.Glad nr.65B, Timisoara PVC 160 9 PV 19 09.02.2013 2700

81 Racord de canalizare - str.G.Stavrescu nr.29, Timis PVC 200 6 PV 26 19/09/2013 2400 82 Racord de canalizare - str.E.Pamfil nr.16, Timis PVC 160 6 PV 16 09.12.2013 2800 83 Racord de canalizare - str.C.Buziasului nr.11, Timis PVC 160 17 PV 14 09.10.2013 5000 84 Racord de canalizare - str.T.Bucurescu nr.3, Timisoara PVC 160 4 PV 1 10.07.2013 1400 85 Racord de canalizare - str.Albastrelelor nr.97A, Timis PVC 160 3 PV 2 10.11.2013 1000 86 Racord de canalizare - str.Toporasilor nr.1, Timisoara PVC 160 30 PV 18 09.09.2013 3000 87 Racord de canalizare - str.I.Plavosin nr.23, Timis PVC 200 10 PV 105 15/10/2013 550 88 Racord de canalizare - str.H.Hulubei nr.12, Timis PVC 160 5 PV 104 10.05.2013 550 89 Racord de canalizare - str.A.Pumnul nr.1, Timis PVC 160 5 PV 96 07.05.2013 2750 90 Racord de canalizare - str.Semicerc nr.24C, Timis PVC 160 6,5 PV 94 19/06/2013 1400 91 Racord de canalizare - str.Furnicii nr.28, Timis PVC 160 5,5 PV 88 22/05/2013 850 92 Racord de canalizare - str.Anina nr.1, Timis PVC 160 9 PV 3 10.04.2013 1800 93 Racord de canalizare - str.Anina nr.2, Timis PVC 160 10 PV 4 10.04.2013 1800 94 Racord de canalizare - str.Bartok nr.15, Timis PVC 160 8 PV 5 15/10/2013 1600 95 Racord de canalizare - str.I.P.Banateanu nr.19, Timis PVC 160 6 PV 179 10.09.2013 2940 96 Racord de canalizare - str.Mart.I.Tanase nr.21, Timisoara PVC 160 8 PV 1 11.04.2013 1260 97 Racord de canalizare - str.Anina nr.1C, Timisoara PVC 160 9 PV 2 11.04.2013 2000 98 Racord de canalizare - str.E.Racovita nr.32, Timisoara PVC 160 8 PV 3 12.05.2013 592 99 Racord de canalizare - str.Aida nr.9, Timisoara PVC 160 7 PV 20 02.07.2013 600 100 Racord de canalizare - str.P.Branzeu 26, Timisoara PVC 160 6 PV 107 30/10/2013 600 101 Racord de canalizare - str.Buziasului nr.83, Timisoara PVC 160 10 PV 5 11.11.2013 2000 102 Racord de canalizare - str.I.Flondor nr.1A, Timisoara PVC 160 9 PV 22 11.01.2013 1400 103 Racord de canalizare - str.D.Marcu nr.12, Timisoara PVC 160 10 PV 20 21/10/2013 1600 104 Racord de canalizare - str.D.Teodorescu nr.1, Timis PVC 160 4 PV 2 30/10/2013 2300 105 Racord de canalizare - str.I.Lotreanu nr.5, Timisoara PVC 200 8 PV 113 10.04.2013 2000 106 Racord de canalizare - str.R.Walter nr.3, Timisoara PVC 200 6 PV 90 25/09/2013 6500 107 Racord de canalizare - str.G.Stavrescu nr.2A, Timis PVC 160 5 PV 55 24/10/2013 2500 108 Racord de canalizare - str.Euripide nr.23, Timisoara PVC 160 10 PV 6 24/10/2013 2700 109 Racord de canalizare - Calea Buziasului nr.152 Timisoara PVC 160 12 PV 4 24/10/2013 2800 110 Racord de canalizare - str.Mart.I.Ciordas nr.13, Timis PVC 160 12 PV 2 24/10/2013 2900 111 Racord de canalizare - str.Gospodarilor nr.10, Timis PVC 160 8 PV 2 31/10/2013 2800 112 Racord de canalizare - str.Somesul nr.29, Timisoara PVC 200 10 PV 53 24/10/2013 3000 113 Racord de canalizare - str.C.Baba nr.36, Timisoara PVC 160 8 PV 45 21/10/2013 3000 114 Racord de canalizare - str.M.Cel Batran nr.110, Timis PVC 160 10 PV 48 22/10/2013 3000 115 Racord de canalizare - str.Gen.Magheru nr.25, Timis PVC 160 7 PV 4 19/11/2013 1000 116 Racord de canalizare - str.Emil Racovita nr.12, Timis PVC 160 10 PV 39 13/11/2013 2900 117 Racord de canalizare - str.E.Zola, nr.51, Timisoara PVC 160 8 PV 6 15/11/2013 3000 118 Racord de canalizare - str.Basarabia nr.43, Timisoara PVC 160 8 PV 51 22/10/2013 3000 119 Racord de canalizare - str.Nekrasov nr.16, Timisoara PVC 160 6 PV 7 18/11/2013 1200 120 Racord de canalizare - str.Cart.Aeroport Mag.10, Timis PVC 160 22 PV 8 19/08/2013 4000 121 Racord de canalizare - str.G.Titeica nr.25, Timisoara PVC 160 6,5 PV 9 18/10/2013 1440 122 Racord de canalizare - str.T.Tzara nr.35, Timisoara PVC 160 7 PV 10 28/10/2013 646 123 Racord de canalizare - str.Herodot nr.1, Timisoara PVC 160 8 PV 11 28/10/2013 836 124 Racord de canalizare - str.A.Donici nr.1/A, Timis PVC 160 7 PV 12 21/08/2013 2000 125 Racord de canalizare - str.E.Coseriu nr.16, Timisoara PVC 160 6 PV 13 21/08/2013 5500

126 Racord de canalizare - str.Nufar nr.10, Timisoara PVC 160 12 PV 5 10.12.2013 250 127 Racord de canalizare - str.S.Evuteanu nr.4B, Timis PVC 160 6 PV 4A 09.09.2013 250 128 Racord de canalizare - str.Mart.Conciatu nr.23, Timis PVC 160 8 PV 4 25/07/2013 250 129 Racord de canalizare - str.Parosenit nr.1, Timisoara PVC 200 10 PV 10 21/11/2013 1000 130 Racord de canalizare - str.I.Repin, nr.1, Timisoara PVC 160 6,5 PV 9 19/11/2013 1000 131 Racord de canalizare - str.C.Radu nr.29, Timisoara PVC 160 8 PV 11 19/11/2013 550 132 Racord de canalizare - str.G.Handel nr.4 Timisoara PVC 315 5 PV 579 11.11.2013 2500 133 Racord de canalizare - str.Schwicker nr.29, Timisoara PVC 160 7 PV 28 20/11/2013 2600 134 Racord de canalizare - str.V.Lupu nr.4, Timisoara PVC 160 7 PV 27 20/11/2013 2600 135 Racord de canalizare - str.Ghirodei nr.59, Timisoara PVC 160 19 PV 26 19/11/2013 3500 136 Racord de canalizare - str.Cozia nr.48, Timisoara PVC 160 12 PV 23 15/11/2013 1500 137 Racord de canalizare - str.Matasarilor nr.47, Timisoara PVC 160 15 PV 25 18/11/2013 2000 138 Racord de canalizare - str.D.Voda nr.21, Timisoara PVC 160 7 PV 2 16/12/2013 2500 139 Racord de canalizare - str.C.Debussy nr.7, Timisoara PVC 160 3 PV 2 19/12/2013 2000 140 Racord de canalizare - str.T.Tzara nr.46, Timisoara PVC 160 4 PV 5 19/12/2013 2000 141 Racord de canalizare - str.S.Udrea nr.4, Timisoara PVC 160 4 PV 7 19/12/2013 2500 142 Racord de canalizare - str.I.Barbu nr.4, Timisoara PVC 200 8,7 PV 9 20/12/2013 4284 143 Racord de canalizare - str.I.I.Brad nr.15, Timisoara PVC 200 20 PV 110 12.12.2013 4000 144 Racord de canalizare - str.E.Quinet nr.39, Timisoara PVC 200 6 PV 1 08.06.2012 1300 145 Racord de canalizare - str.M.Millo nr.31, Timis PVC 160 8 PV 1 20/12/2013 600 146 Racord de canalizare - str.M.Millo nr.31, Timis PVC 160 8 PV 1 20/12/2013 600

Total racorduri 320683

SEF SERVICIU ADMINISTRATIV-PATRIMONIU

Jr.Petru Bold

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 AQUATIM SA-TIMISOARA

MIJLOACELE FIXE DE NATURA DOMENIULUI PUBLIC REALIZATE IN PERIOADA 01.01.2011-31.05.2013 CE SE VOR DA IN ADMINISTRARE CATRE AQUATIM SA

NRINV COD CLASIF

G R DENUMIRE MIJLOC FIX LOCF FD NR DOC DATA DOC VAL_INV PATR DSN

118069 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.138 2500 HC 0 31.10.2011 4000 PUB 40 118070 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PREOT ALEX BALAS NR.4 2500 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 40 118071 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PREOT ALEX BALAS NR.25 2500 HC 0 31.10.2011 2416 PUB 40 118072 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.INTR.DOMOGLEED NR.11 2500 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 40 118073 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PETUNIEI NR.6 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118074 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA UR5SENI NR.21 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118075 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.V.VOICULESCU NR.7 2500 HC 0 31.10.2011 1300 PUB 40 118076 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALEX. ROGOJAN NR.9/A 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118077 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.M.BANARESCU NR.5 2500 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 40 118078 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GOSPODARILOR NR.44 2500 HC 0 31.10.2011 1600 PUB 40 118079 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.36 2500 HC 0 31.10.2011 2800 PUB 40 118080 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.43 2500 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 40 118081 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.47 2500 HC 0 31.10.2011 2200 PUB 40 118082 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.50 2500 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 40 118083 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.53 2500 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 40 118084 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.56 2500 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 40 118085 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.60 2500 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 40 118086 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.63 2500 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 40 118087 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.64 2500 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 40 118088 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.68 2500 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 40 118089 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.A.GOLOPENTIA NR.4 2500 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 40 118090 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PARANG NR.24 2500 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 40 118091 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PARANG NR.12 2500 HC 0 31.10.2011 2800 PUB 40 118092 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GHE.BARITIU NR.16 2500 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 40 118093 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TABORULUI NR.8/C 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118094 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.AMZEI NR.14 2500 HC 0 31.10.2011 1547 PUB 40 118095 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.AMZEI NR.16 2500 HC 0 31.10.2011 1639 PUB 40 118096 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LOICHITA VASILE NR.2 2500 HC 0 31.10.2011 32075 PUB 40 118097 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MOGOSOAIA NR.11 2500 HC 0 31.10.2011 800 PUB 40 118098 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CLOSCA NR.54 2500 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 40 118099 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.EUGEN COSERIU NR.50 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118100 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PINDULUI NR.16 2500 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 40 118101 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.N.TINCU VELEA NR.5 2500 HC 0 31.10.2011 2400 PUB 40 118102 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALIMANESTI NR.43 2500 HC 0 31.10.2011 600 PUB 40 118103 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JULES VERNE NR.56 2500 HC 0 31.10.2011 1987 PUB 40 118104 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.24 2500 HC 0 31.10.2011 1198 PUB 40 118105 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ROZELOR CF 4230GIROC 2500 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 40 118106 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ROZELOR NR.21 GIROC 2500 HC 0 31.10.2011 2400 PUB 40 118107 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LOUIS TURCANU NR.10 2500 HC 0 31.10.2011 350 PUB 40 118108 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.VASILE MIOC NR.7-9 2500 HC 0 31.10.2011 1455 PUB 40 118109 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.193 2500 HC 0 31.10.2011 2200 PUB 40 118110 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.199 2500 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 40 118111 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.205 2500 HC 0 31.10.2011 1300 PUB 40 118112 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.224 2500 HC 0 31.10.2011 2300 PUB 40 118113 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALEX.ROGOJAN NR.9 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118114 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GEORGES BIZET NR.2 2500 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 40 118115 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JOSEPH HAYDN NR.2 2500 HC 0 31.10.2011 850 PUB 40 118116 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.4/A 2500 HC 0 31.10.2011 1007 PUB 40 118117 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.10 2500 HC 0 31.10.2011 1198 PUB 40 118118 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.14 2500 HC 0 31.10.2011 1198 PUB 40 118119 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.29 2500 HC 0 31.10.2011 1198 PUB 40 118120 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.26 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118121 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.2 2500 HC 0 31.10.2011 1900 PUB 40 118122 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.201 2500 HC 0 31.10.2011 1320 PUB 40 118123 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.208 2500 HC 0 31.10.2011 1272 PUB 40 118124 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALEX.ROGOJAN NR.3 2500 HC 0 31.10.2011 1400 PUB 40 118125 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.V.VOICULESCU NR.3 2500 HC 0 31.10.2011 500 PUB 40 118126 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.V.VOICULESCU NR.22 2500 HC 0 31.10.2011 1716 PUB 40 118127 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CERCULUI NR.22 2500 HC 0 31.10.2011 1600 PUB 40 118128 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.I.STOIA UDREA NR.17 2500 HC 0 31.10.2011 550 PUB 40 118129 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TOSCA NR.38 2500 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 40 118130 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.M.DOBOSAN NR.150 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118131 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.V.VOICULESCU NR.8 2500 HC 0 31.10.2011 1800 PUB 40 118132 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BOBALNA NR.30 2500 HC 0 31.10.2011 300 PUB 40 118133 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.DR.PIUS BRANZEU NR.37 2500 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 40

118134 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.182/A 2500 HC 0 31.10.2011 300 PUB 40 118135 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.180 2500 HC 0 31.10.2011 300 PUB 40 118136 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.R.CONSTANTIN 2500 HC 0 31.10.2011 4223 PUB 40 118137 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.141 2500 HC 0 31.10.2011 2200 PUB 40 118138 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CERCULUI NR.29 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118139 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JOKAI MOOR NR.2 2500 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 40 118140 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JOKAI MOOR NR.16 2500 HC 0 31.10.2011 2050 PUB 40 118141 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.5 2500 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 40 118142 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.7 2500 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 40 118143 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.11 2500 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 40 118144 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.21 2500 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 40 118145 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.27 2500 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 40 118146 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.29 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118147 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.33 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118148 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.34 2500 HC 0 31.10.2011 4900 PUB 40 118149 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.35 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118150 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.36 2500 HC 0 31.10.2011 5000 PUB 40 118151 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.39 2500 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 40 118152 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.53 2500 HC 0 31.10.2011 1800 PUB 40 118153 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.55/A 2500 HC 0 31.10.2011 738 PUB 40 118154 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.58 2500 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 40 118155 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.60/A 2500 HC 0 31.10.2011 1800 PUB 40 118156 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.61 2500 HC 0 31.10.2011 1400 PUB 40 118157 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.64 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118158 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.82 2500 HC 0 31.10.2011 300 PUB 40 118159 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.84 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118160 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.87 2500 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 40 118161 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.88 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118162 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.92 2500 HC 0 31.10.2011 1800 PUB 40 118163 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.94 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118164 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.96 2500 HC 0 31.10.2011 1400 PUB 40 118165 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.98 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118166 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.G.MUSICESCU NR.138 1700 HC 0 31.10.2011 4000 PUB 35 118167 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PREOT ALEX.BALAS NR.4 1700 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 35 118168 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PREOT ALEX.BALAS NR.25 1700 HC 0 31.10.2011 2416 PUB 35 118169 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.INTR.DOMOGLED NR.11 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118170 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PETUNIEI NR.6 1700 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 35 118171 1.8.6 1 BRANSAMENT APA CALEA URSENI NR.21 1700 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 35 118172 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.V.VOICULESCU NR.7 1700 HC 0 31.10.2011 1300 PUB 35 118173 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ALEX.ROGOJAN NR.9/A 1700 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 35 118174 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.M.BANARESCU NR.5 1700 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 35 118175 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.36 1700 HC 0 31.10.2011 2800 PUB 35 118176 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.43 1700 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 35 118177 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.47 1700 HC 0 31.10.2011 2200 PUB 35 118178 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.50 1700 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 35 118179 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.53 1700 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 35 118180 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.56 1700 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 35 118181 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.60 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118182 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.63 1700 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 35 118183 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.64 1700 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 35 118184 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.68 1700 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 35 118185 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.GOSPODARILOR NR.44 GIROC 1700 HC 0 31.10.2011 1600 PUB 35 118186 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.A.GOLOPENTIA NR.4 1700 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 35 118187 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PARANG NR.24 1700 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 35 118188 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PARANG NR.12 1700 HC 0 31.10.2011 2800 PUB 35 118189 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.GH.BARITIU NR.16 1700 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 35 118190 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.TABORULUI NR.8/C 1700 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 35 118191 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.AMZEI NR.14 1700 HC 0 31.10.2011 1547 PUB 35 118192 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.AMZEI NR.16 1700 HC 0 31.10.2011 1639 PUB 35 118193 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.LOICHITA VASILE NR.2 1700 HC 0 31.10.2011 4200 PUB 35 118194 1.8.6 1 BRANSAMENT APA CALEA MARTIRILOR NR.170 1700 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 35 118195 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.JOKAI MOOR NR.16 1700 HC 0 31.10.2011 2050 PUB 35 118208 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.A.GOLOPENTIA NR.3 1700 HC 0 31.10.2011 2200 PUB 35 118209 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.A.GOLOPENTIA NR.6 1700 HC 0 31.10.2011 1558 PUB 35 118210 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.1/B 1700 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 35 118211 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.16 1700 HC 0 31.10.2011 1647 PUB 35 118212 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.32 1700 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 35 118213 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.42 1700 HC 0 31.10.2011 1700 PUB 35 118214 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.44 1700 HC 0 31.10.2011 1700 PUB 35 118215 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.48 1700 HC 0 31.10.2011 2200 PUB 35 118216 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.75 1700 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 35 118217 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.83 1700 HC 0 31.10.2011 1600 PUB 35

118218 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.87 1700 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 35 118219 1.8.6 1 BRANSAMENT APA B-DUL IOSIF BULBUCA NR.37 1700 HC 0 31.10.2011 4600 PUB 35 118220 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.N.BERWANGER NR.7 1700 HC 0 31.10.2011 15000 PUB 35 118221 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.SEMICERC NR.28 1700 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 35 118222 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.IOAN STOIA UDREA NR.5 1700 HC 0 31.10.2011 1970 PUB 35 118223 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MARESAL C-TIN PREZAN NR.108 1700 HC 0 31.10.2011 3813 PUB 35 118224 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ACAD. A.BARGLAZAR NR.1 1700 HC 0 31.10.2011 1750 PUB 35 118225 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CEZAR BOLLIAC NR.10 1700 HC 0 31.10.2011 2130 PUB 35 118226 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.TIMOCULUI NR.25 1700 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 35 118227 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.G.MUSICESCU NR.181 1700 HC 0 31.10.2011 1750 PUB 35 118228 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PARANG NR.30 1700 HC 0 31.10.2011 1987 PUB 35 118229 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ARINULUI NR.11 1700 HC 0 31.10.2011 1291 PUB 35 118230 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CALEA TIMISORII NR.88 GIROC 1700 HC 0 31.10.2011 220 PUB 35 118231 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PLUTO NR.8 GIROC 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118232 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.BV.VASILE PARVAN NR.2/B 1700 HC 0 31.10.2011 15337 PUB 35 118233 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.DORIN TEODORESCU NR.27 1700 HC 0 31.10.2011 150 PUB 35 118234 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.AURELIAN FATU RADUTU NR.3 1700 HC 0 31.10.2011 250 PUB 35 118235 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.N.STOICA DE HATEG NR.49 1700 HC 0 31.10.2011 447 PUB 35 118236 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.JULES VERNE NR.39 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118237 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.TIBLESULUI NR.17 1700 HC 0 31.10.2011 900 PUB 35 118238 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.H.HULUBEI NR.20 1700 HC 0 31.10.2011 250 PUB 35 118239 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.IULIU MANIU NR.65 1700 HC 0 31.10.2011 1600 PUB 35 118240 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.GLAD NR.33 1700 HC 0 31.10.2011 1760 PUB 35 118241 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.BOBALNA NR.30 1700 HC 0 31.10.2011 300 PUB 35 118242 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.10 1700 HC 0 31.10.2011 450 PUB 35 118243 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PAVEL JUMANCA NR.14 1700 HC 0 31.10.2011 800 PUB 35 118244 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ANINA NR.3 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118245 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.N.STOICA DE HATEG NR.43 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118246 1.8.6 1 BRANSAMENT APA CALEA MARTIRILOR NR.172 1700 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 35 118247 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.A.RUBINSTEIN NR.25 1700 HC 0 31.10.2011 2800 PUB 35 118248 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.M.CIRNEANSKI NR.15 1700 HC 0 31.10.2011 7400 PUB 35 118249 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.GARII NR.1/A 1700 HC 0 31.10.2011 7400 PUB 35 118250 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.G.MUSICESCU NR.141 1700 HC 0 31.10.2011 2910 PUB 35 118251 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.I.IONESCU DE LA BRAD NR.15 1700 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 35 118252 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CRIVAIA NR.8 1700 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 35 118253 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MARTE NR.23 GIROC 1700 HC 0 31.10.2011 821 PUB 35 118254 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.A.GOLOPENTIA NR.3 2500 HC 0 31.10.2011 2200 PUB 40 118255 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.A.GOLOPENTIA NR.6 2500 HC 0 31.10.2011 1558 PUB 40 118256 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.1/B 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118257 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.16 2500 HC 0 31.10.2011 1647 PUB 40 118258 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.32 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118259 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.42 2500 HC 0 31.10.2011 1700 PUB 40 118260 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.44 2500 HC 0 31.10.2011 1700 PUB 40 118261 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.48 2500 HC 0 31.10.2011 2200 PUB 40 118262 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.75 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118263 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.83 2500 HC 0 31.10.2011 1600 PUB 40 118264 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.87 2500 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 40 118265 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE B-DUL DR.IOSIF BULBUCA NR.37 2500 HC 0 31.10.2011 4500 PUB 40 118266 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.N.BERWANGER NR.7 2500 HC 0 31.10.2011 15000 PUB 40 118267 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.SEMICERC NR.28 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118268 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.I.STOIA UDREA NR.5 2500 HC 0 31.10.2011 1970 PUB 40 118269 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MRS.C-TIN PREZAN NR.108 2500 HC 0 31.10.2011 3813 PUB 40 118270 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ACAD.A.BARGLAZAN NR.1 2500 HC 0 31.10.2011 1750 PUB 40 118271 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CEZAR BOLLIAC NR.1 2500 HC 0 31.10.2011 2130 PUB 40 118272 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TIMOCULUI NR.25 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118273 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.181 2500 HC 0 31.10.2011 1750 PUB 40 118274 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PARANG NR.30 2500 HC 0 31.10.2011 1987 PUB 40 118275 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ARINULUI NR.11 2500 HC 0 31.10.2011 1291 PUB 40 118276 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GARII NR.1/A 2500 HC 0 31.10.2011 7400 PUB 40 118277 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CAROL DAVILLA NR.10 2500 HC 0 31.10.2011 7400 PUB 40 118278 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.M.CIRNEANSKI NR.15 2500 HC 0 31.10.2011 7400 PUB 40 118279 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.A.RUBINSTEIN NR.25 2500 HC 0 31.10.2011 2800 PUB 40 118280 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PARANG NR.5 2500 HC 0 31.10.2011 1587 PUB 40 118281 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.5 2500 HC 0 31.10.2011 850 PUB 40 118282 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.6 2500 HC 0 31.10.2011 720 PUB 40 118283 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.8 2500 HC 0 31.10.2011 900 PUB 40 118284 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.7 2500 HC 0 31.10.2011 900 PUB 40 118285 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.10 2500 HC 0 31.10.2011 800 PUB 40 118286 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.12 2500 HC 0 31.10.2011 800 PUB 40 118287 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.15 2500 HC 0 31.10.2011 800 PUB 40 118288 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.16 2500 HC 0 31.10.2011 1300 PUB 40 118289 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.18 2500 HC 0 31.10.2011 1100 PUB 40

118290 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.22 2500 HC 0 31.10.2011 1100 PUB 40 118291 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.23 2500 HC 0 31.10.2011 800 PUB 40 118292 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CARABUSULUI NR.25 2500 HC 0 31.10.2011 800 PUB 40 118293 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PRIETENIEI NR.1-3 2500 HC 0 31.10.2011 900 PUB 40 118294 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PRIETENIEI NR.42 2500 HC 0 31.10.2011 720 PUB 40 118295 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BOBALNA NR.44 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118296 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BOBALNA NR.49 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118297 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.33 2500 HC 0 31.10.2011 1800 PUB 40 118298 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.9 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118299 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.10 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118300 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.12 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118301 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.13 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118302 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.14 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118303 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.15 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118304 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.17 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118305 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.18 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118306 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.20 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118307 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.21 2500 HC 0 31.10.2011 900 PUB 40 118308 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.22 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118309 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.24 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118310 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.28 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118311 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.30 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118312 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FUIORULUI NR.32 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118313 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MUSICESCU NR.184-186 GIROC 2500 HC 0 31.10.2011 4000 PUB 40 118314 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.27/A 2500 HC 0 31.10.2011 1198 PUB 40 118315 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.50 2500 HC 0 31.10.2011 550 PUB 40 118321 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.24 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118322 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.20 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118323 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.22 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118324 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.15 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118325 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.10 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118326 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.12 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118327 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.18 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118328 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.16 2500 HC 0 31.10.2011 800 PUB 40 118329 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.14 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118330 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.23 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118331 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.21 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118332 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.19 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118333 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.13 2500 HC 0 31.10.2011 1350 PUB 40 118334 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.11 2500 HC 0 31.10.2011 800 PUB 40 118335 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.7 2500 HC 0 31.10.2011 940 PUB 40 118336 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.26 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118337 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.3 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118338 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.1 2500 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 40 118339 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.25 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118340 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.2 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118341 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.4 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118342 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCII NR.6 2500 HC 0 31.10.2011 1100 PUB 40 118343 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MOISE DOBOSAN NR.115 2500 HC 0 31.10.2011 800 PUB 40 118344 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FLACARA NR.26 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118345 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA SEVER BOCU NR.49 2500 HC 0 31.10.2011 19433 PUB 40 118346 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.C-TIN SILVESTRI NR.4/B 2500 HC 0 31.10.2011 5000 PUB 40 118347 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.PETRU HATEGANU 2500 HC 0 31.10.2011 1600 PUB 40 118348 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.IOAN TANASE NR.45 2500 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 40 118349 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.N.LACATUSU NR.47 2500 HC 0 31.10.2011 1452 PUB 40 118350 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.N.LACATUSU NR.38 2500 HC 0 31.10.2011 1452 PUB 40 118351 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.15 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118352 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA BOGDANESTILOR NR.110 2500 HC 0 31.10.2011 4000 PUB 40 118353 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.DAFINULUI NR.22 2500 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 40 118354 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BISTREI NR.7 2500 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 40 118355 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BASARABIA NR.17 2500 HC 0 31.10.2011 550 PUB 40 118356 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TRAVIATA NR.16-18 2500 HC 0 31.10.2011 220 PUB 40 118357 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.117 2500 HC 0 31.10.2011 1049 PUB 40 118358 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CANALUL BEGA NR.31 2500 HC 0 31.10.2011 4000 PUB 40 118359 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.VANATORILOR NR.14 2500 HC 0 31.10.2011 550 PUB 40 118360 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.HERCULANE NR.98 2500 HC 0 31.10.2011 550 PUB 40 118361 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MOISE DOBOSAN NR.54/A 2500 HC 0 31.10.2011 220 PUB 40 118362 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.28 2500 HC 0 31.10.2011 1198 PUB 40 118363 1.8.6 1 BRANSAMENT APA CALEA BOGDANESTILOR NR.110/D 1700 HC 0 31.10.2011 4000 PUB 35 118364 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CANALUL BEGA NR.31 1700 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 35 118365 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CLOSCA NR.79 1700 HC 0 31.10.2011 3600 PUB 35 118366 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CANALUL BEGA NR.36/A 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35

118367 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CANALUL BEGA NR.36 1700 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 35 118368 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CANALUL BEGA NR.25 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118369 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CANALUL BEGA NR.40 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118370 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CANALUL BEGA NR.41 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118371 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CANALUL BEGA NR.39 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118372 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CANALUL BEGA NR.38 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118373 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.PETRU HATAGAN NR.16 1700 HC 0 31.10.2011 2700 PUB 35 118374 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.SEMICERC NR.30 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118375 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.DALIEI NR.45 GIROC 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118376 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CAROL DAVILLA NR.10 1700 HC 0 31.10.2011 2400 PUB 35 118377 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ANTON BACALBASA NR.9/A 1700 HC 0 31.10.2011 2400 PUB 35 118378 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.DALIEI NR.49 GIROC 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118379 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.DALIEI NR.47GIROC 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118380 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CRINULUI NR.75 GIROC 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118381 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MIRCEA CEL BATRAN NR.133 1700 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 35 118382 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.POLONA NR.19/A 1700 HC 0 31.10.2011 3500 PUB 35 118383 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.POLONA NR.19/B 1700 HC 0 31.10.2011 3500 PUB 35 118384 1.8.6 1 BRANSAMENT APA CALEA GHIRODEI NR.65 1700 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 35 118385 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.JULES VERNE NR.39 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118386 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.FLACARA NR.26 1700 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 35 118387 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PACII NR.5 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118388 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PACII NR.12 1700 HC 0 31.10.2011 2800 PUB 35 118389 1.8.6 1 BRANSAMENT APA CALEA MOSNITEI NR.21 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118390 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.DAFINULUI NR.22 1700 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 35 118391 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.BISTREI NR.7 1700 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 35 118392 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.C-TIN SILVESTRI NR.4/B 1700 HC 0 31.10.2011 3200 PUB 35 118393 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.45 1700 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 35 118587 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.SPARTACUS NR.7 2500 HC 0 31.10.2011 2150 PUB 40 118588 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.56 2500 HC 0 31.10.2011 600 PUB 40 118589 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.54 2500 HC 0 31.10.2011 1860 PUB 40 118590 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.50 2500 HC 0 31.10.2011 720 PUB 40 118591 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.52 2500 HC 0 31.10.2011 400 PUB 40 118592 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.46 2500 HC 0 31.10.2011 720 PUB 40 118593 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.44 2500 HC 0 31.10.2011 800 PUB 40 118594 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.40 2500 HC 0 31.10.2011 1100 PUB 40 118595 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.38 2500 HC 0 31.10.2011 1350 PUB 40 118596 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.30 2500 HC 0 31.10.2011 900 PUB 40 118597 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.26 2500 HC 0 31.10.2011 900 PUB 40 118598 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.20 2500 HC 0 31.10.2011 900 PUB 40 118599 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.16 2500 HC 0 31.10.2011 750 PUB 40 118600 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.1 2500 HC 0 31.10.2011 900 PUB 40 118601 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.33 2500 HC 0 31.10.2011 900 PUB 40 118602 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.10 2500 HC 0 31.10.2011 900 PUB 40 118603 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.13 2500 HC 0 31.10.2011 900 PUB 40 118604 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.15 2500 HC 0 31.10.2011 900 PUB 40 118605 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.17 2500 HC 0 31.10.2011 900 PUB 40 118606 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.19 2500 HC 0 31.10.2011 900 PUB 40 118607 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.23 2500 HC 0 31.10.2011 1100 PUB 40 118608 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.25 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118609 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.27 2500 HC 0 31.10.2011 900 PUB 40 118610 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.29 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118611 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.35 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118612 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.41 2500 HC 0 31.10.2011 1260 PUB 40 118613 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.43 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118614 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.97 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118615 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LAPTARILOR NR.4 2500 HC 0 31.10.2011 840 PUB 40 118616 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LEMNARI NR.5 2500 HC 0 31.10.2011 960 PUB 40 118617 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LEMNARI NR.4 2500 HC 0 31.10.2011 960 PUB 40 118618 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CAPREI NR.8 2500 HC 0 31.10.2011 1400 PUB 40 118619 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CAPREI NR.10 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118620 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CAPREI NR.11 2500 HC 0 31.10.2011 980 PUB 40 118621 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CAPREI NR.1 2500 HC 0 31.10.2011 2200 PUB 40 118622 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.SPARTACUS NR.15 2500 HC 0 31.10.2011 2100 PUB 40 118623 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.SPARTACUS NR.11 2500 HC 0 31.10.2011 2200 PUB 40 118624 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.65 2500 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 40 118625 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATASARILOR NR.52 2500 HC 0 31.10.2011 3272 PUB 40 118626 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE BD.EROILOR DE LA NISA NR.57 2500 HC 0 31.10.2011 1716 PUB 40 118627 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ORHIDEEA NR.18 GIROC 2500 HC 0 31.10.2011 3500 PUB 40 118628 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GOSPODARILOR NR.15 GIROC 2500 HC 0 31.10.2011 300 PUB 40 118629 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE SI EXTINDERE STR.PETUNIEI 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118630 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.13 2500 HC 0 31.10.2011 1198 PUB 40 118631 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.8 2500 HC 0 31.10.2011 1198 PUB 40

118632 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.EUGEN COSERIU NR.51 2500 HC 0 31.10.2011 870 PUB 40 118633 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.N.LACATUSU NR.41 2500 HC 0 31.10.2011 1987 PUB 40 118634 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.N.LACATUSU NR.34 2500 HC 0 31.10.2011 1157 PUB 40 118635 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CRISAN NR.98 2500 HC 0 31.10.2011 2800 PUB 40 118636 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.VRANCEA NR.2 2500 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 40 118637 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TABORULUI NR.8/A 2500 HC 0 31.10.2011 1700 PUB 40 118638 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CONSTANTIN CEL MARE 2500 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 40 118639 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.SAMUIL SAGOVICI NR.9 2500 HC 0 31.10.2011 3599 PUB 40 118640 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CRINULUI NR.3 2500 HC 0 31.10.2011 800 PUB 40 118641 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.RADU CONSTANTIN 2500 HC 0 31.10.2011 600 PUB 40 118642 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.N.D.COCEA NR.12 2500 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 40 118643 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PACII NR.5 2500 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 40 118644 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PACII NR.12 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118645 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MIRCEA CEL BATRAN 2500 HC 0 31.10.2011 1234 PUB 40 118646 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA BUSIASULUI NR.59/A 2500 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 40 118647 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE INTR.ARH.CORNEL LIUBA NR.13 2500 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 40 118648 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE INTR.ARH.CORNEL LIUBA NR.5 2500 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 40 118649 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE INTR.ARH.CORNEL LIUBA NR.7 2500 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 40 118650 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE INTR.ARH.CORNEL LIUBA NR.3 2500 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 40 118651 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE INTR.ARH.CORNEL LIUBA NR.4 2500 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 40 118652 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE INTR.ARH.CORNEL LIUBA NR.4 2500 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 40 118653 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.RADU CONSTANTIN 2500 HC 0 31.10.2011 2800 PUB 40 118654 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.33 2500 HC 0 31.10.2011 3500 PUB 40 118655 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.EMILE ZOLA NR.134 2500 HC 0 31.10.2011 1700 PUB 40 118656 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.EMILE ZOLA NR.143 2500 HC 0 31.10.2011 1700 PUB 40 118657 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.EMILE ZOLA NR.80 2500 HC 0 31.10.2011 1700 PUB 40 118658 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.EMILE ZOLA NR.68 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118659 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE ALEEA CRISTALULUI NR.2/A 2500 HC 0 31.10.2011 1381 PUB 40 118660 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.EDGAR QUINET NR.24 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118661 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ANISOARA ODEANU NR.16 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118662 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PARANG NR.5 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118663 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ION CRISTOREANU NR.19 2500 HC 0 31.10.2011 3500 PUB 40 118664 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.CORNEL POPESCU 2500 HC 0 31.10.2011 2800 PUB 40 118665 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JULES VERNE NR.41 2500 HC 0 31.10.2011 1987 PUB 40 118666 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.21 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118667 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART. N.LACATUS NR.9 2500 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 40 118668 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PARANG NR.4 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118669 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.IOAN TANASE NR.59 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118670 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.TOPARCEANU NR.4 2500 HC 0 31.10.2011 2200 PUB 40 118671 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CANAL BEGA NR.27 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118672 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.OEDIP NR.8 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118673 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.DALIEI NR.1/B 2500 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 40 118674 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CRISAN NR.98 1700 HC 0 31.10.2011 3500 PUB 35 118675 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.NIC.LACATUS NR.41/A 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118676 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.HAGA NR.47 1700 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 35 118677 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.EMILE ZOLA NR.80 1700 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 35 118678 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.EMILE ZOLA NR.68 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118679 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.EMILE ZOLA NR.134 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118680 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.EMILE ZOLA NR.143 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118681 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CARABUSULUI NR.6 1700 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 35 118682 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.DALIEI NR.1/B 1700 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 35 118683 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.RADU CONSTANTIN NR.26 1700 HC 0 31.10.2011 2700 PUB 35 118684 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.THEODOR AMAN NR.66-68 1700 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 35 118685 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ION CRISTOREANU NR.19 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118686 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.OLANDA NR.45 1700 HC 0 31.10.2011 250 PUB 35 118687 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.GEORGE TOPARCEANU NR.4 1700 HC 0 31.10.2011 2200 PUB 35 118688 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ORHIDEEA NR.18 GIROC 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118689 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.JULES VERNE NR.27 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118690 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.JULES VERNE NR.41 1700 HC 0 31.10.2011 2400 PUB 35 118691 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.RADU CONSTANTIN NR.35 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118692 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.VRANCEA NR.4 1700 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 35 118693 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.GOSPODARILOR NR.15 GIROC 1700 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 35 118694 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.59 1700 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 35 118695 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.EUGEN COSERIU NR.34 1700 HC 0 31.10.2011 1157 PUB 35 118696 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.TABORULUI NR.8/A 1700 HC 0 31.10.2011 1700 PUB 35 118697 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ALEEA CRISTALULUI NR.2/A 1700 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 35 118698 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.EDGAR QUINET NR.24 1700 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 35 118699 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ANISOARA ODEANU NR.16 1700 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 35 118700 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PARANG NR.5 1700 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 35 118701 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PARANG NR.4 1700 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 35 118702 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MARTE NR.23 GIROC 1700 HC 0 31.10.2011 2821 PUB 35 118703 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ROTUNDA NR.21 1700 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 35

118704 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CANAL BEGA NR.27 1700 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 35 118705 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.OEDIP NR.8 1700 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 35 118706 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.DAMBOVITA NR.100 1700 HC 0 31.10.2011 2915 PUB 35 118707 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.HORIA HULUBEI NR.24 1700 HC 0 31.10.2011 2718 PUB 35 118708 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CALATORULUI NR.9/C 1700 HC 0 31.10.2011 12500 PUB 35 118709 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.BEHELIA NR.5 1700 HC 0 31.10.2011 13000 PUB 35 118710 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.BOBALNA NR.7 1700 HC 0 31.10.2011 56056 PUB 35 118711 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.DIMINETII NR.6 1700 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 35 118712 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CONSTANTIN CEL MARE NR.6 1700 HC 0 31.10.2011 3500 PUB 35 118713 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.EURIPIDE NR.18/A 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118714 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CANAL BEGA NR.24 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118715 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CANAL BEGA NR.30 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118716 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CANAL BEGA NR.26 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118717 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CALEA SEVER BOCU NR.49 1700 HC 0 31.10.2011 2900 PUB 35 118718 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PETUNIEI NR.3-5 1700 HC 0 31.10.2011 10000 PUB 35 118721 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE BV.DAMBOVITA NR.100 2500 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 40 118722 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MIRON COSTIN NR.6 2500 HC 0 31.10.2011 2324 PUB 40 118723 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.HORIA HULUBEI NR.24 2500 HC 0 31.10.2011 718 PUB 40 118724 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BOBALNA NR.7 2500 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 40 118725 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BACHUS NR.11 2500 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 40 118726 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ILIA REPIN NR.28 2500 HC 0 31.10.2011 1644 PUB 40 118727 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.VRANCEA NR.1 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118728 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.VRANCEA NR.4 2500 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 40 118729 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.VRANCEA NR.8/A 2500 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 40 118730 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PROF.MIRCEA NEAMTU 2500 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 40 118731 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PARANG NR.6/B 2500 HC 0 31.10.2011 810 PUB 40 118732 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATEI MILLO NR.39/A 2500 HC 0 31.10.2011 1392 PUB 40 118733 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.9/G GIROC 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118734 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.71 2500 HC 0 31.10.2011 2660 PUB 40 118735 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALISTRAT HOGAS NR.14 2500 HC 0 31.10.2011 2400 PUB 40 118736 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.EUGEN COSERIU NR.13 2500 HC 0 31.10.2011 1310 PUB 40 118737 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TIMOTEI CIPARIU NR.1 2500 HC 0 31.10.2011 9827 PUB 40 118738 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA GHIRODEI NR.62 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118739 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.VRANCEA NR.5 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118740 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.APICULTORILOR NR.11 2500 HC 0 31.10.2011 2050 PUB 40 118741 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.APICULTORILOR NR.21 2500 HC 0 31.10.2011 1900 PUB 40 118742 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.SEVER BOCU NR.47 2500 HC 0 31.10.2011 6600 PUB 40 118743 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GHEORGHE BARITIU NR.16 2500 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 40 118744 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GR.ALEXANDRESCU NR.75 2500 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 40 118745 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GR.ALEXANDRESCU NR.69 2500 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 40 118746 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MIRCEA CEL BATRAN NR.46 2500 HC 0 31.10.2011 3530 PUB 40 118747 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BOBALNA NR.47 2500 HC 0 31.10.2011 1800 PUB 40 118748 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BOBALNA NR.51 2500 HC 0 31.10.2011 1800 PUB 40 118749 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.79 2500 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 40 118750 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.IOAN TANASE NR.80 2500 HC 0 31.10.2011 2200 PUB 40 118751 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.N.LACATUSU NR.43 2500 HC 0 31.10.2011 1450 PUB 40 118752 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.22 2500 HC 0 31.10.2011 1450 PUB 40 118753 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.JULES VERNE NR.25 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118754 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.BACHUS NR.11 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118755 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.GENERAL MAGHERU NR.59 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118756 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.G.MUSICESCU NR.33 1700 HC 0 31.10.2011 3500 PUB 35 118757 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.IOAN TANASE NR.80 1700 HC 0 31.10.2011 2200 PUB 35 118758 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.GH.COTOSMAN NR.23 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118759 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.VRANCEA NR.5 1700 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 35 118760 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.EUGEN COSERIU NR.13 1700 HC 0 31.10.2011 2800 PUB 35 118761 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.BISTREI NR.12 1700 HC 0 31.10.2011 2532 PUB 35 118762 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ALBASTRELELOR NR.71 1700 HC 0 31.10.2011 2900 PUB 35 118763 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.BAIA NR.3 1700 HC 0 31.10.2011 2600 PUB 35 118764 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.JULES VERNE NR.29 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118765 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ALBASTRELELOR NR.79 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118766 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CANALUL BEGA NR.29 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118767 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PROF.MIRCEA NEAMTU NR.2 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118768 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.VRANCEA NR.8/A 1700 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 35 118769 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ILIA REPIN NR.28 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118770 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ALEX.MACEDONSKI NR.13 1700 HC 0 31.10.2011 5580 PUB 35 118771 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PARANG NR.6/B 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118772 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.NIC.LACATUSU NR.9 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118773 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PARCULUI NR.14 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118774 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.APICULTORILOR NR.21 1700 HC 0 31.10.2011 1900 PUB 35 118775 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.APICULTORILOR NR.11 1700 HC 0 31.10.2011 2050 PUB 35 118776 1.8.6 1 BRANSAMENT APA CALEA SEVER BOCU NR.47 1700 HC 0 31.10.2011 6600 PUB 35 118777 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.GHEORGHE BARITIU NR.16 1700 HC 0 31.10.2011 3000 PUB 35

118778 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.NIC.LACATUSU NR.51 1700 HC 0 31.10.2011 2600 PUB 35 118782 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ALBASTRELELOR NR.44 1700 HC 0 31.10.2011 2700 PUB 35 118783 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ILIA REPIN NR.34 1700 HC 0 31.10.2011 2400 PUB 35 118784 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MASLINULUI NR.29 1700 HC 0 31.10.2011 720 PUB 35 118785 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.C.PORUMBESCU NR.44/A 1700 HC 0 31.10.2011 1456 PUB 35 118786 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MOISE DOBOSAN NR.37 1700 HC 0 31.10.2011 3315 PUB 35 118787 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.SPARTACUS NR.7 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118788 1.8.6 1 BRANSAMENT SI EXTINDERE RETEA APA STR.WILHELM 1700 HC 0 31.10.2011 143428 PUB 35 118789 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.BUJORILOR NR.25 1700 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 35 118790 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ALBASTRELELOR NR.44/C 1700 HC 0 31.10.2011 2700 PUB 35 118791 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MART.IOAN TANASE NR.89 1700 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 35 118792 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CEZAR BOLIAC NR.36 1700 HC 0 31.10.2011 900 PUB 35 118793 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.SPARTACUS NR.11 1700 HC 0 31.10.2011 2600 PUB 35 118794 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.JULES VERNE NR.15 1700 HC 0 31.10.2011 2400 PUB 35 118795 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.RAPSODIEI NR.10 1700 HC 0 31.10.2011 1612 PUB 35 118796 1.8.6 1 BRANSAMENT SI EXTINDERE DE APA STR.VENUS 1700 HC 0 31.10.2011 7159 PUB 35 118797 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PARCULUI NR.1 1700 HC 0 31.10.2011 2400 PUB 35 118798 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PARCULUI NR.28 1700 HC 0 31.10.2011 2300 PUB 35 118799 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.DELINESTI NR.1 1700 HC 0 31.10.2011 2300 PUB 35 118800 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ROMULUS NR.72 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118801 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALATORILOR NR.9/A 1700 HC 0 31.10.2011 2250 PUB 35 118802 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PARCULUI NR.25 1700 HC 0 31.10.2011 2600 PUB 35 118803 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.TULCEA NR.12 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118804 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ALBASTRELELOR NR.75 1700 HC 0 31.10.2011 2400 PUB 35 118805 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.RASCOALA DIN 1907 NR.18 1700 HC 0 31.10.2011 2550 PUB 35 118806 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA CALEA GHIRODEI NR.96 1700 HC 0 31.10.2011 800 PUB 35 118807 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA CALEA GHIRODEI NR.88 1700 HC 0 31.10.2011 800 PUB 35 118808 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA CALEA GHIRODEI NR.53 1700 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 35 118809 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MATRAGUNEI NR.7 1700 HC 0 31.10.2011 600 PUB 35 118810 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.VASILE CARLOVA NR.9 2500 HC 0 31.10.2011 1800 PUB 35 118811 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PARCULUI NR.14 2500 HC 0 31.10.2011 1987 PUB 35 118812 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CERCULUI NR.19 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 35 118813 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MUSICESCU NR.11/G 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 35 118814 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ROMULUS NR.72 2500 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118815 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.C.PORUMBESCU NR.44/A 2500 HC 0 31.10.2011 4000 PUB 35 118816 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.35/B 2500 HC 0 31.10.2011 550 PUB 35 118817 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.C.POPESCU NR.20 2500 HC 0 31.10.2011 400 PUB 35 118818 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.C.POPESCU NR.13 2500 HC 0 31.10.2011 1300 PUB 35 118819 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.T.TANASE NR.89 2500 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 35 118820 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.N.LACATUS NR.51 2500 HC 0 31.10.2011 2600 PUB 35 118821 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.44/C 2500 HC 0 31.10.2011 2700 PUB 35 118822 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.SPARTACUS NR.11 2500 HC 0 31.10.2011 2700 PUB 35 118823 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PADUREA VERDE NR.4 2500 HC 0 31.10.2011 1600 PUB 40 118824 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GHE.COTOSMAN NR.23 2500 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 40 118825 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.DRAGOS VODA NR.5 2500 HC 0 31.10.2011 300 PUB 40 118826 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BOGDANESTILOR NR.109 2500 HC 0 31.10.2011 1800 PUB 40 118827 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BOGDANESTILOR NR.109 2500 HC 0 31.10.2011 18500 PUB 40 118828 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CLOSCA NR.23 2500 HC 0 31.10.2011 220 PUB 40 118829 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.IOHANN SCHWICKER NR.19 2500 HC 0 31.10.2011 600 PUB 40 118830 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MASLINULUI NR.29 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118831 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.E.UNGUREANU NR.2 2500 HC 0 31.10.2011 3848 PUB 40 118832 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE BV.DR.IOSIF BULBUCA NR.37 2500 HC 0 31.10.2011 4560 PUB 40 118833 1.8.7 1 RACORD SI EXTINDERE CANALIZARE STR.BEHELA NR.5 2500 HC 0 31.10.2011 4240 PUB 40 118834 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ADY ENDRE NR.11 2500 HC 0 31.10.2011 3550 PUB 40 118835 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CEZAR BOLLIAC NR.36 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118836 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.44/C 2500 HC 0 31.10.2011 1987 PUB 40 118837 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PARCULUI NR.28 2500 HC 0 31.10.2011 1987 PUB 40 118838 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PARCULUI NR.1 2500 HC 0 31.10.2011 1987 PUB 40 118839 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JULES VERNE NR.15 2500 HC 0 31.10.2011 1987 PUB 40 118840 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ILIA REPIN NR.34 2500 HC 0 31.10.2011 1044 PUB 40 118841 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CERCULUI NR.8 2500 HC 0 31.10.2011 300 PUB 40 118842 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BARBU LAUTARU NR.5 2500 HC 0 31.10.2011 300 PUB 40 118843 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BARBU LAUTARU NR.2 2500 HC 0 31.10.2011 300 PUB 40 118844 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALEX.MACEDONSKI NR.13 2500 HC 0 31.10.2011 5000 PUB 40 118845 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LAMAITEI NR.9/A 2500 HC 0 31.10.2011 2380 PUB 40 118846 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.HORIA HULUBEI NR.52 2500 HC 0 31.10.2011 1564 PUB 40 118847 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALVA TH.EDISON NR.1 2500 HC 0 31.10.2011 1600 PUB 40 118848 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LEMNARI NR.6 2500 HC 0 31.10.2011 900 PUB 40 118849 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.7 2500 HC 0 31.10.2011 800 PUB 40 118850 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CAPREI NR.7 2500 HC 0 31.10.2011 700 PUB 40 118851 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.75 2500 HC 0 31.10.2011 800 PUB 40 118852 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PARCULUI NR.25 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40

118853 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.TRAVIATA NR.16-18 1700 HC 0 31.10.2011 2200 PUB 35 118854 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALATORILOR NR.3 1700 HC 0 31.10.2011 2250 PUB 35 118855 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.N.STOICA DE HATEG NR.28/A 1700 HC 0 31.10.2011 2865 PUB 35 118856 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.IZLAZ NR.85/A 1700 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 35 118857 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.E.UNGUREANU NR.2 1700 HC 0 31.10.2011 2400 PUB 35 118858 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CAPREI NR.4 1700 HC 0 31.10.2011 2200 PUB 35 118859 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CAPREI NR.7 1700 HC 0 31.10.2011 600 PUB 35 118860 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.LEMNARI NR.6 1700 HC 0 31.10.2011 1000 PUB 35 118861 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CERCULUI NR.25 1700 HC 0 31.10.2011 1550 PUB 35 118862 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ALBASTRELELOR NR.62 1700 HC 0 31.10.2011 2700 PUB 35 118863 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MART.NICOLAE LACATUS NR.5 1700 HC 0 31.10.2011 2600 PUB 35 118864 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CAPREI NR.11 1700 HC 0 31.10.2011 1800 PUB 35 118865 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CAPREI NR.10 1700 HC 0 31.10.2011 2200 PUB 35 118866 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.LEMNARI NR.5 1700 HC 0 31.10.2011 2200 PUB 35 118867 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.LEMNARI NR.4 1700 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 35 118868 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PRIETENIEI NR.36 1700 HC 0 31.10.2011 5500 PUB 35 118869 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.JULES VERNE NR.2 1700 HC 0 31.10.2011 1987 PUB 35 118870 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CRINULUI NR.71 GIROC 1700 HC 0 31.10.2011 2400 PUB 35 118871 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.SPARTACUS NR.4 1700 HC 0 31.10.2011 900 PUB 35 118872 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CLAUDE DEBUSSY NR.42 1700 HC 0 31.10.2011 2550 PUB 35 118873 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ZANOAGA NR.3/B 1700 HC 0 31.10.2011 1550 PUB 35 118874 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ALVA TH.EDISON NR.12 1700 HC 0 31.10.2011 3107 PUB 35 118875 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MOGOSOAIA NR.2 1700 HC 0 31.10.2011 2600 PUB 35 118876 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ALEXANDRU MACEDONSKI NR. 1700 HC 0 31.10.2011 6200 PUB 35 118877 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.AUREL PETEANU NR.21 1700 HC 0 31.10.2011 2608 PUB 35 118878 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.COCORILOR NR.35/A 1700 HC 0 31.10.2011 2400 PUB 35 118879 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA CALEA GHIRODEI NR.97 1700 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 35 118880 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.JULES VERNE NR.51 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118881 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.LAMAITEI NR.9/A 1700 HC 0 31.10.2011 2380 PUB 35 118882 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.LIEGE NR.11-13 1700 HC 0 31.10.2011 2100 PUB 35 118883 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PLOPULUI NR.3 1700 HC 0 31.10.2011 2300 PUB 35 118884 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.DELINESTI NR.1 2500 HC 0 31.10.2011 2100 PUB 40 118885 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LAPTARILOR NR.3 2500 HC 0 31.10.2011 2200 PUB 40 118886 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JULES VERNE NR.2 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118887 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.HORIA NR.103 2500 HC 0 31.10.2011 580 PUB 40 118888 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALATORILOR NR.2 2500 HC 0 31.10.2011 850 PUB 40 118889 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PRIETENIEI NR.36 2500 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 40 118890 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LIEGE NR.11-13 2500 HC 0 31.10.2011 1600 PUB 40 118891 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.SPARTACUS NR.4 2500 HC 0 31.10.2011 1600 PUB 40 118892 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CLAUDE DEBUSSY NR.42 2500 HC 0 31.10.2011 550 PUB 40 118893 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ZANOAGA NR.3/B 2500 HC 0 31.10.2011 550 PUB 40 118906 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ENEAS NR.8/A 1700 HC 0 31.10.2011 2550 PUB 35 118907 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.HORIA HULUBEI NR.52 1700 HC 0 31.10.2011 2564 PUB 35 118908 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CHEVERESULUI NR.1 1700 HC 0 31.10.2011 2400 PUB 35 118909 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ALBASTRELELOR NR.63 1700 HC 0 31.10.2011 2300 PUB 35 118910 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALEA GHIRODEI NR.89 1700 HC 0 31.10.2011 2700 PUB 35 118911 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALEA GHIRODEI NR.114/B 1700 HC 0 31.10.2011 2100 PUB 35 118912 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALEA CHISODEI NR.201-GIROC 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118913 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ANTON GOLOPENTA NR.17 1700 HC 0 31.10.2011 2600 PUB 35 118914 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ANTON GOLOPENTA NR.19 1700 HC 0 31.10.2011 2600 PUB 35 118915 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PAUL CONSTANTINESCU NR.18 1700 HC 0 31.10.2011 800 PUB 35 118916 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CANALUL BEGA NR.10/A 1700 HC 0 31.10.2011 2550 PUB 35 118917 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALEA BOGDANESTILOR NR.9/A 1700 HC 0 31.10.2011 2550 PUB 35 118918 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MART.IOAN TANASE NR.78 1700 HC 0 31.10.2011 2200 PUB 35 118919 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.IULIU PODLIPNY NR.9 1700 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 35 118920 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.GENERAL MAGHERU NR.42 1700 HC 0 31.10.2011 2400 PUB 35 118921 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ALPINISTILOR NR.20 1700 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 35 118922 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.104/B 2500 HC 0 31.10.2011 3400 PUB 40 118923 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA GHIRODEI NR.89 2500 HC 0 31.10.2011 2500 PUB 40 118924 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCANI NR.8 2500 HC 0 31.10.2011 2700 PUB 40 118925 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CAPREI NR.4 2500 HC 0 31.10.2011 2000 PUB 40 118926 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.122 2500 HC 0 31.10.2011 1300 PUB 40 118927 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.35/A 2500 HC 0 31.10.2011 2300 PUB 40 118928 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.IOAN TANASE NR.78 2500 HC 0 31.10.2011 2400 PUB 40 118929 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.IZLAZ NR.85/A 2500 HC 0 31.10.2011 800 PUB 40 118930 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CHEVERESULUI NR.1 2500 HC 0 31.10.2011 2400 PUB 40 118931 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CANALUL BEGA NR.10/A 2500 HC 0 31.10.2011 350 PUB 40 118932 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.63 2500 HC 0 31.10.2011 2400 PUB 40 118933 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE CALEA BOGDANESTILOR NR.91 2500 HC 0 31.10.2011 350 PUB 40 118934 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ION NECULCE NR.16 2500 HC 0 31.10.2011 1500 PUB 40 118935 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.P.CONSTANTINESCU NR.18 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118936 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.STUPARILOR NR.20 2500 HC 0 31.10.2011 350 PUB 40

118937 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PLOPULUI NR.3 2500 HC 0 31.10.2011 1400 PUB 40 118938 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.IULIU PODLIBNY NR.9 2500 HC 0 31.10.2011 1200 PUB 40 118939 1.8.6 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.69 2500 HC 0 31.10.2011 1353 PUB 40

TOTAL AN 2011 1564883 118944 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FLORILOR NR.26 2500 HC 0 01.09.2012 1600 PUB 40 118945 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ANTON GALOPENTA NR.1 2500 HC 0 01.09.2012 1287 PUB 40 118946 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ANTON GALOPENTA NR.1/A 2500 HC 0 01.09.2012 1206 PUB 40 118947 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR IOAN TANASE NR.23 2500 HC 0 01.09.2012 1500 PUB 40 118948 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR IOAN TANASE NR.25 2500 HC 0 01.09.2012 1500 PUB 40 118949 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CERCULUI NR.25 2500 HC 0 01.09.2012 1500 PUB 40 118950 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LAMAITEI NR.1 GIROC 2500 HC 0 01.09.2012 500 PUB 40 118951 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GAVRIL MUSICESCU NR.81 2500 HC 0 01.09.2012 1050 PUB 40 118952 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.93 2500 HC 0 01.09.2012 1700 PUB 40 118953 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.83 2500 HC 0 01.09.2012 1700 PUB 40 118954 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALPINISTILOR NR.20 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 118955 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.DIMINETII NR.6 2500 HC 0 01.09.2012 3300 PUB 40 118956 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GAVRIL MUSICESCU NR.116 2500 HC 0 01.09.2012 450 PUB 40 118957 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JORGE AMADO NR.5 2500 HC 0 01.09.2012 300 PUB 40 118958 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GRADINARILOR NR.35 2500 HC 0 01.09.2012 300 PUB 40 118959 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.N.FILIMON NR.31 2500 HC 0 01.09.2012 2300 PUB 40 118960 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CRINULUI NR.71 GIROC 2500 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 40 118961 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUSICESCU NR.210 2500 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 40 118962 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MARES.C-TIN PREZAN 2500 HC 0 01.09.2012 2461 PUB 40 118963 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BANUL UDREA NR.7 2500 HC 0 01.09.2012 3300 PUB 40 118964 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COMOAREI NR.28 2500 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 40 118965 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COMOAREI NR.26 2500 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 40 118966 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COMOAREI NR.30 2500 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 40 118967 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MIRCEA CEL BATRAN NR.75 2500 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 40 118968 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MILOS CIRNEASKI NR.27 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 118969 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BISTRI NR.17 2500 HC 0 01.09.2012 2200 PUB 40 118970 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BISTRI NR.19 2500 HC 0 01.09.2012 2200 PUB 40 118971 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.3/A 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 118972 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STRMIRCEA CEL BATRAN NR.10 2500 HC 0 01.09.2012 1200 PUB 40 118973 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.3 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 118974 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.BISTREI NR.17 1700 HC 0 01.09.2012 2200 PUB 35 118975 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.BISTREI NR.19 1700 HC 0 01.09.2012 2200 PUB 35 118976 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.JULES VERNE NR.43 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 118977 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.JULES VERNE NR.62 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 118978 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MART.IOAN TANASE NR.23 1700 HC 0 01.09.2012 2700 PUB 35 118979 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MART.JULES VERNE NR.70 1700 HC 0 01.09.2012 2800 PUB 35 118980 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MART.OPREGULUI NR.2 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 118981 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.SPATARU MILESCU NR.5 1700 HC 0 01.09.2012 2550 PUB 35 118982 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.JULES VERNE NR.40 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 118983 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.NICOLAE FILIMON NR.31 1700 HC 0 01.09.2012 2100 PUB 35 118984 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.BANU UDREA NR.7 1700 HC 0 01.09.2012 3300 PUB 35 118985 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ALEX ROGOJAN 1700 HC 0 01.09.2012 2617 PUB 35 118986 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.COMOAREI NR.30 1700 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 35 118987 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.COMOAREI NR.28 1700 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 35 118988 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ROTUNDA NR.3 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 118989 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ROTUNDA NR.3/A 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 118990 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.BRAZILOR NR.9 1700 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 35 118991 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.STUPARILOR NR.20 1700 HC 0 01.09.2012 3500 PUB 35 118993 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MUZICESCU NR.81 1700 HC 0 01.09.2012 2300 PUB 35 118994 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STRDR.I.BONTILA NR.39 1700 HC 0 01.09.2012 2300 PUB 35 118995 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.NEPTUN NR.43 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 118996 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.24 1700 HC 0 01.09.2012 350 PUB 35 118997 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.13 1700 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 35 118998 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.7 1700 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 35 118999 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.32 1700 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 35 119000 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.21 1700 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 35 119001 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.9 1700 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 35 119002 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.30 1700 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 35 119003 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.20 1700 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 35 119004 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.18 1700 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 35 119005 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.17 1700 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 35 119006 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.12 1700 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 35 119007 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.14 1700 HC 0 01.09.2012 400 PUB 35 119008 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.14 1700 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 35 119009 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.22 1700 HC 0 01.09.2012 300 PUB 35 119010 1.8.6 1 EXTINDERE RETEA APA STR.ORHIDEEA NR.6 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 11800 PUB 35 119011 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ALBASTRELELOR NR.81 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119012 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALARASI NR.27 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35

119013 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CAMPULUI NR.71 1700 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 35 119014 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.TITEICA NR.16 1700 HC 0 01.09.2012 3200 PUB 35 119015 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.G.STEPHENSON NR.32 1700 HC 0 01.09.2012 2800 PUB 35 119016 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FLORILOR NR.12 1700 HC 0 01.09.2012 1600 PUB 35 119017 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CAPREI NR.8 1700 HC 0 01.09.2012 2800 PUB 35 119018 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.COCORILOR NR.21 1700 HC 0 01.09.2012 2600 PUB 35 119019 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.COCORILOR NR.13 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119020 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ILIA REPIN NR.25/B 1700 HC 0 01.09.2012 1788 PUB 35 119021 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.SC DOBRICAN SRL NR.51 1700 HC 0 01.09.2012 2800 PUB 35 119022 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.15 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119023 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ALBASTRELELOR NR.64/B 1700 HC 0 01.09.2012 2350 PUB 35 119024 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ALBASTRELELOR NR.66 1700 HC 0 01.09.2012 2350 PUB 35 119025 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ALBASTRELELOR NR.73 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119026 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CANAL BEGA NR.35/A 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119027 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ILIA REPIN NR.26 1700 HC 0 01.09.2012 2600 PUB 35 119028 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PELICAN NR.57 1700 HC 0 01.09.2012 2100 PUB 35 119029 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PELICAN NR.49 1700 HC 0 01.09.2012 2100 PUB 35 119030 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PELICAN NR.45 1700 HC 0 01.09.2012 2100 PUB 35 119031 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PELICAN NR.37 1700 HC 0 01.09.2012 2100 PUB 35 119032 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PELICAN NR.51 1700 HC 0 01.09.2012 2100 PUB 35 119033 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MIRCEA CEL BATRAN NR.107/C 1700 HC 0 01.09.2012 1500 PUB 35 119034 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.SEMICERC NR.7/A 1700 HC 0 01.09.2012 2546,6 PUB 35 119035 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PARANG NR.6 1700 HC 0 01.09.2012 2750 PUB 35 119036 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.LEMNARI NR.7 1700 HC 0 01.09.2012 2300 PUB 35 119037 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.I.I.DE LA BRAD NR.25 1700 HC 0 01.09.2012 2300 PUB 35 119038 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.COCORILOR NR.8 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119039 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ILIA REPIN NR.25 1700 HC 0 01.09.2012 2600 PUB 35 119040 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.POPOVICI BANATEANU NR.8 1700 HC 0 01.09.2012 2800 PUB 35 119041 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.COCORILOR NR.25 1700 HC 0 01.09.2012 2700 PUB 35 119042 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALEA GHIRODEI NR.72 1700 HC 0 01.09.2012 1500 PUB 35 119043 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.COCORILOR NR.30 1700 HC 0 01.09.2012 2900 PUB 35 119044 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALEA GHIRODEI NR.114A2 1700 HC 0 01.09.2012 1900 PUB 35 119045 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.NEPTUN NR.47 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 2585 PUB 35 119046 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MERCUR NR.64 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119047 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ORHIDEIA NR.6 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119048 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ANINA NR.21 1700 HC 0 01.09.2012 2180 PUB 35 119049 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.COMOAREI NR.26 1700 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 35 119050 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.LAPTARILOR NR.4 1700 HC 0 01.09.2012 2100 PUB 35 119051 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.LUNCANI NR.64 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119052 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CESAR BOLIAC NR.10/A 1700 HC 0 01.09.2012 2200 PUB 35 119053 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MIORITA NR.11-13 1700 HC 0 01.09.2012 4500 PUB 35 119054 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.V.VOICULESCU NR.2 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119055 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.V.VARADIA NR.20 1700 HC 0 01.09.2012 2249 PUB 35 119056 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.TOPLITA NR.2 1700 HC 0 01.09.2012 3500 PUB 35 119057 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA CALEA ARADULUI NR.48 1700 HC 0 01.09.2012 5400 PUB 35 119058 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ETERNITATII NR.52/1 1700 HC 0 01.09.2012 2600 PUB 35 119059 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MIRCEA CEL BATRAN NR.75 1700 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 35 119060 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.GRADINARILOR NR.35 1700 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 35 119061 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.HORIA CREANGA NR.3 1700 HC 0 01.09.2012 3500 PUB 35 119062 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FUIORULUI NR.10 1700 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 35 119063 1.8.6 1 REDIMENSIONARE BRANS.DE APA STR.ADY ENDRE 1700 HC 0 01.09.2012 2800 PUB 35 119064 1.8.6 1 REDIMENSIONARE BRANS.DE APA STR.LAPUSNEANU 1700 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 35 119065 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.RUDOLF WALTER NR.1/A 2500 HC 0 01.09.2012 1400 PUB 40 119066 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.VARADIA NR.20 2500 HC 0 01.09.2012 2245 PUB 40 119067 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.D.GHEREA NR.55 2500 HC 0 01.09.2012 1400 PUB 40 119068 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ILIA REPIN NR.25B 2500 HC 0 01.09.2012 800 PUB 40 119069 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ILIA REPIN NR.26 2500 HC 0 01.09.2012 1644 PUB 40 119070 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.13 2500 HC 0 01.09.2012 1987 PUB 40 119071 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.21 2500 HC 0 01.09.2012 1987 PUB 40 119072 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.73 2500 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 40 119073 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.V.VOICULESCU NR.2 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119074 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATASARILOR NR.51 2500 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 40 119075 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.SEMICERCULUI NR.3 2500 HC 0 01.09.2012 1800 PUB 40 119076 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TOPLITA NR.2 2500 HC 0 01.09.2012 350 PUB 40 119077 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.HORIA CREANGA NR.3 2500 HC 0 01.09.2012 350 PUB 40 119078 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALEXANDRU ROGOJAN 2500 HC 0 01.09.2012 2617 PUB 40 119079 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LAURENTIU NICOARA NR.7 2500 HC 0 01.09.2012 1827 PUB 40 119080 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.SEMICERCULUI NR.7/A 2500 HC 0 01.09.2012 2546,6 PUB 40 119081 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ARDEALULUI NR.53 2500 HC 0 01.09.2012 750 PUB 40 119082 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ORHIDEEA NR.4 GIROC 2500 HC 0 01.09.2012 700 PUB 40 119083 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.17 2500 HC 0 01.09.2012 698 PUB 40 119084 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TITEICA NR.16 2500 HC 0 01.09.2012 3200 PUB 40

119085 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.66 2500 HC 0 01.09.2012 350 PUB 40 119086 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.64/B 2500 HC 0 01.09.2012 350 PUB 40 119087 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LEMNARI NR.7 2500 HC 0 01.09.2012 800 PUB 40 119088 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MIORITA NR.11-13 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119089 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.AVRAM IMBROANE NR.1 2500 HC 0 01.09.2012 12000 PUB 40 119090 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCANI NR.64 2500 HC 0 01.09.2012 1300 PUB 40 119091 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CEZAR BOLIAC NR.10A 2500 HC 0 01.09.2012 1500 PUB 40 119092 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.I.I.DE LA BRAD NR.25 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119093 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.STEPHENSON NR. 2500 HC 0 01.09.2012 2800 PUB 40 119094 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.AGRICULTORILOR NR.18 2500 HC 0 01.09.2012 1400 PUB 40 119095 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CLOSCA NR.87A 2500 HC 0 01.09.2012 1230 PUB 40 119096 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR I. TANASE NR.28 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119097 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.81 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119098 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CANAL BEGA NR.35A 2500 HC 0 01.09.2012 1500 PUB 40 119099 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.30 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119100 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.25 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119101 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.8 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119102 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ILIA REPIN NR.25/A 2500 HC 0 01.09.2012 1400 PUB 40 119103 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PARCULUI NR.2 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119104 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PARCULUI NR.22 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119105 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.STOIA UDREA NR.14 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119115 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.BISTREI NR.15 1700 HC 0 01.09.2012 2600 PUB 35 119116 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.LAURENTIU NICOARA NR.7A 1700 HC 0 01.09.2012 1827 PUB 35 119117 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MARTIR NICOLAE LACATUS NR 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119118 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MARTIR NICOLAE LACATUS NR.37 1700 HC 0 01.09.2012 2900 PUB 35 119119 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CAPREI NR.6 1700 HC 0 01.09.2012 2800 PUB 35 119120 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CAPREI NR.1 1700 HC 0 01.09.2012 2600 PUB 35 119121 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.STROIA UDREA NR.8 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119122 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.D.KIRIAC NR.39/A 1700 HC 0 01.09.2012 2700 PUB 35 119123 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.GANDULUI NR.14 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 5413 PUB 35 119124 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.D.GHEREA NR.55 1700 HC 0 01.09.2012 2050 PUB 35 119125 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.NEPTUN NR.25 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 2800 PUB 35 119126 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.EMILE ZOLA NR.89 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119127 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.TUDOR ARGHEZI NR.16 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119128 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MOISE DOBOSAN NR.123C 1700 HC 0 01.09.2012 1600 PUB 35 119129 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MIRCEA NEAMTU NR.12 1700 HC 0 01.09.2012 2700 PUB 35 119130 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MARIANA DRAGHICESCU NR.18 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119131 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA BV.SUDULUI NR.47 1700 HC 0 01.09.2012 5000 PUB 35 119132 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APASTR.DRAGOS VODA 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119133 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.C-TIN NOTTARA NR.6 1700 HC 0 01.09.2012 3500 PUB 35 119134 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.LAMAITEI NR.2-4 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119135 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PROF.MIRCEA NEANTU NR.33 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119136 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.GRIGORE T.POPA NR.2 1700 HC 0 01.09.2012 2700 PUB 35 119137 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.JULES VERNE NR.58 1700 HC 0 01.09.2012 2700 PUB 35 119138 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ROTUNDA NR.23 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119139 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APACALEA MARTIRILOR NR.89/A 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119140 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.JULES VERNE NR.23 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119141 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PLOPULUI NR.5 1700 HC 0 01.09.2012 2600 PUB 35 119142 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.VASILE MIOC NR.3A 1700 HC 0 01.09.2012 2800 PUB 35 119143 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.TUDOR ARGHEZI NR.8 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119144 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.LAPTARILOR NR.2 1700 HC 0 01.09.2012 1800 PUB 35 119145 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FRUNZEI NR.12A 1700 HC 0 01.09.2012 2800 PUB 35 119146 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MARTIR CERNAIANU NR.3A 1700 HC 0 01.09.2012 3900 PUB 35 119147 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALEA GHIRODEI NR.94 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119148 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ION RATIU NR.26A 1700 HC 0 01.09.2012 2800 PUB 35 119149 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.EFTA BOTOCA NR.28 1700 HC 0 01.09.2012 2300 PUB 35 119150 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ISLAZ NR.101 1700 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 35 119151 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.IOSIF BULBUCA NR.2 1700 HC 0 01.09.2012 3500 PUB 35 119152 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.GOLOPENTIA NR.1 1700 HC 0 01.09.2012 1900 PUB 35 119153 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.NARCISEI GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 50000 PUB 35 119154 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.GOLOPENTIA NR.1A 1700 HC 0 01.09.2012 1200 PUB 35 119155 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JIUL NR.15 GIROC 2500 HC 0 01.09.2012 1700 PUB 40 119156 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JUPITER NR.6 2500 HC 0 01.09.2012 1110 PUB 40 119157 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.SALCAMILOR NR.3 2500 HC 0 01.09.2012 1800 PUB 40 119158 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.EFTA BOTOCA NR.28 2500 HC 0 01.09.2012 2600 PUB 40 119159 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JULES VERNE NR.68 2500 HC 0 01.09.2012 90 PUB 40 119160 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.65 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119161 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.23 2500 HC 0 01.09.2012 900 PUB 40 119162 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.DRAGOS VODA NR.20B 2500 HC 0 01.09.2012 800 PUB 40 119163 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ION RATIU NR.26A 2500 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 40 119164 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.DR.GRIGORE T.POPA NR.2 2500 HC 0 01.09.2012 600 PUB 40 119165 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TUDOR ARGHEZI NR.16 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40

119166 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FLACARA NR.32 2500 HC 0 01.09.2012 1200 PUB 40 119167 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALEEA GHIRODEI NR.114 2500 HC 0 01.09.2012 1800 PUB 40 119168 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA GHIRODEI NR.72 2500 HC 0 01.09.2012 1500 PUB 40 119169 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PROF.MIRCEA NEAMTU 2500 HC 0 01.09.2012 700 PUB 40 119170 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.EMILE ZOLA NR.89 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119171 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA MARTIRILOR NR.89A 2500 HC 0 01.09.2012 800 PUB 40 119172 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ARADULUI NR.43 2500 HC 0 01.09.2012 300 PUB 40 119173 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MIRCEA NEAMTU NR.12 2500 HC 0 01.09.2012 800 PUB 40 119174 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LAPTARILOR NR.2 2500 HC 0 01.09.2012 750 PUB 40 119175 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNCANI NR.62 2500 HC 0 01.09.2012 1200 PUB 40 119176 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FRUNZEI NR.12A 2500 HC 0 01.09.2012 1600 PUB 40 119177 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CAMPULUI NR.8 2500 HC 0 01.09.2012 1300 PUB 40 119178 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CAPREI NR.6 2500 HC 0 01.09.2012 1300 PUB 40 119179 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CAPREI NR.1 2500 HC 0 01.09.2012 1300 PUB 40 119180 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TUDOR ARGHEZI NR.8 2500 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 40 119181 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR NICOLAE LACATUS 2500 HC 0 01.09.2012 1200 PUB 40 119182 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR NICOLAE LACATUS 2500 HC 0 01.09.2012 1500 PUB 40 119183 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PLOPULUI NR.5 2500 HC 0 01.09.2012 920 PUB 40 119184 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PARANG NR.3 2500 HC 0 01.09.2012 700 PUB 40 119185 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.D.KIRIAC NR.39A 2500 HC 0 01.09.2012 1100 PUB 40 119186 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PICTOR AMAN NR.66 2500 HC 0 01.09.2012 2372 PUB 40 119187 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PICTOR AMAN NR.66-68 2500 HC 0 01.09.2012 1850 PUB 40 119188 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MOISE DOBOSAN NR.123C 2500 HC 0 01.09.2012 1500 PUB 40 119189 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BRUXELLES NR.17 2500 HC 0 01.09.2012 2700 PUB 40 119190 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BISTREI NR.18A 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119191 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CLAUDE DE BUSSY NR.18 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119192 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.SUDULUI NR.47 2500 HC 0 01.09.2012 5000 PUB 40 119193 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.STOIA UDREA NR.8 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119194 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.VASILE MIOC NR.3 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119195 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BOBALNA NR.39 2500 HC 0 01.09.2012 1200 PUB 40 119196 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA ARADULUI NR.1 2500 HC 0 01.09.2012 2550 PUB 40 119197 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COMOAREI NR.3E 2500 HC 0 01.09.2012 200 PUB 40 119198 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MOISE DOBOSAN NR.152 2500 HC 0 01.09.2012 1500 PUB 40 119199 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JULES VERNE NR.2 2500 HC 0 01.09.2012 1987 PUB 40 119200 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PARANG NR.6 2500 HC 0 01.09.2012 2750 PUB 40 119201 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MUNCITORILOR NR.45 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119202 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FRIGULUI NR.2 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119203 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.IOSIF BULBUCA NR.2 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119204 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ISLAZ NR.101 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119205 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MOLIDULUI NR.2 2500 HC 0 01.09.2012 1200 PUB 40 119206 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.RARAU NR.8 2500 HC 0 01.09.2012 1200 PUB 40 119207 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CORINA IRINEU NR.11 2500 HC 0 01.09.2012 1200 PUB 40 119208 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.EUGEN COSERIU NR.1 2500 HC 0 01.09.2012 1200 PUB 40 119209 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GEORGE BIZET NR.18 2500 HC 0 01.09.2012 400 PUB 40 119210 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MOLDOVEI NR.32 2500 HC 0 01.09.2012 1200 PUB 40 119211 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MINOTAURULUI NR.16 2500 HC 0 01.09.2012 1200 PUB 40 119212 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LEMNARI NR.9 2500 HC 0 01.09.2012 700 PUB 40 119213 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LAPTARILOR NR.5 2500 HC 0 01.09.2012 700 PUB 40 119214 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LAPTARILOR NR.7 2500 HC 0 01.09.2012 700 PUB 40 119215 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PODGORIEI NR.1/A 2500 HC 0 01.09.2012 3500 PUB 40 119216 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JULES VERNE NR.64 2500 HC 0 01.09.2012 1800 PUB 40 119217 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JOKAI MOOR NR.29 2500 HC 0 01.09.2012 1400 PUB 40 119218 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.DR.PIUS BRANZEI NR.34 2500 HC 0 01.09.2012 800 PUB 40 119219 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.DR.MARTIR ION TANASE NR.76 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119220 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.N.COCEA NR.36 2500 HC 0 01.09.2012 1500 PUB 40 119221 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.VALISOARA NR.11 2500 HC 0 01.09.2012 2229 PUB 40 119222 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.APATEU NR.26/A 2500 HC 0 01.09.2012 2688 PUB 40 119223 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.NICOLAE IVAN NR.10 2500 HC 0 01.09.2012 440 PUB 40 119224 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.EMIL GARLEANU NR.5 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119225 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA SAGULUI NR.78A 2500 HC 0 01.09.2012 1800 PUB 40 119226 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.NARCISEI NR.40 GIROC 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119227 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.NARCISEI NR.36/2 GIROC 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119228 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LALELELOR NR.10 GIROC 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119229 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.NARCISEI NR.29 GIROC 2500 HC 0 01.09.2012 2600 PUB 40 119230 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.NARCISEI NR.27 GIROC 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119231 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.NARCISEI NR.38 GIROC 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119232 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LALELELOR NR.8/AP2 GIROC 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119233 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LALELELOR NR11GIROC 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119234 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PAULIS NR.29 2500 HC 0 01.09.2012 1400 PUB 40 119235 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.C.BABA NR.16 2500 HC 0 01.09.2012 250 PUB 40 119236 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.M.DRAGHICESCU NR.10 2500 HC 0 01.09.2012 250 PUB 40 119237 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.DR.PIUS BRANZEU NR.19 2500 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 40

119238 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TRAVIATA NR.2 2500 HC 0 01.09.2012 3500 PUB 40 119239 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FRANTZ SCHMITS NR.9 2500 HC 0 01.09.2012 800 PUB 40 119240 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PIUS BRANZEU NR.21 2500 HC 0 01.09.2012 2200 PUB 40 119241 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.15 2500 HC 0 01.09.2012 1600 PUB 40 119242 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.URSENI NR.22B 2500 HC 0 01.09.2012 650 PUB 40 119243 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.OLARILOR NR.28 2500 HC 0 01.09.2012 650 PUB 40 119244 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.NARCISEI NR.27 GIROC 2500 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 40 119245 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LALELELOR GIROC 2500 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 40 119246 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.NUFARULUI NR.3/A GHIRODA 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119247 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ZORILOR NR.19 GHIRODA 2500 HC 0 01.09.2012 600 PUB 40 119248 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ZORILOR NR.22GHIRODA 2500 HC 0 01.09.2012 1800 PUB 40 119249 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ZORILOR NR.4 GHIRODA 2500 HC 0 01.09.2012 1600 PUB 40 119250 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.IALOMITA NR.57 GHIRODA 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119251 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BOGDANESTILOR NR.96 2500 HC 0 01.09.2012 650 PUB 40 119252 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR CERNAIANU NR.3 2500 HC 0 01.09.2012 650 PUB 40 119253 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.A.ROGOJANU NR.3/A 2500 HC 0 01.09.2012 650 PUB 40 119254 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.DR.PIUS BRANZEI NR.19 1700 HC 0 01.09.2012 1858 PUB 35 119255 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.DR.PIUS BRANZEI NR.21 1700 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 35 119256 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.AMZEI NR.17 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119257 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ROMANU ION NR.7 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119258 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PELICAN NR.43 1700 HC 0 01.09.2012 2600 PUB 35 119259 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.TRISTAN TZARE NR.37 1700 HC 0 01.09.2012 4100 PUB 35 119260 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.EMILE ZOLA NR.19 1700 HC 0 01.09.2012 2600 PUB 35 119261 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STRION ROMANU NR.13 1700 HC 0 01.09.2012 2600 PUB 35 119262 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.EMIL RACOVITA NR.25 1700 HC 0 01.09.2012 2900 PUB 35 119263 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ORHIDEEA NR.32-34-36 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 4550 PUB 35 119264 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MUNCITORILOR NR.45 1700 HC 0 01.09.2012 2700 PUB 35 119265 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.GH.IVANESCU NR.1 1700 HC 0 01.09.2012 5000 PUB 35 119266 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.FRIGULUI NR.2 1700 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 35 119267 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.COLCEA NR.36 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119268 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.LALELELOR NR.12 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 2200 PUB 35 119269 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.COCORILOR NR.15 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119270 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MOISE DOBOSAN NR.152 1700 HC 0 01.09.2012 2700 PUB 35 119271 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ARISTIDE BRIAND 1700 HC 0 01.09.2012 14440 PUB 35 119272 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.GH.IVANESCU NR.1 1700 HC 0 01.09.2012 2100 PUB 35 119273 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ARISTIDE BRIAND NR.10 1700 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 35 119274 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.19GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119275 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.32 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119276 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.APATEU NR.26/A 1700 HC 0 01.09.2012 2688 PUB 35 119277 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.VALISOARA II 1700 HC 0 01.09.2012 2229 PUB 35 119278 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ALEEA VIILOR NR.40 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119279 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.M.DRAGHICESCU NR.10 1700 HC 0 01.09.2012 2250 PUB 35 119280 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ION CRISTOREANU NR.9 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119281 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ROTUNDA NR.7 1700 HC 0 01.09.2012 2600 PUB 35 119282 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.SECEREI NR.15 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119283 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.SECEREI NR.13 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119284 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.17 AP.1 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119285 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.24 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119286 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.BRUXELLES NR.17 1700 HC 0 01.09.2012 2672 PUB 35 119287 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MARTIR I.TANASE NR.76 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119288 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.TRAVIATA NR.2 1700 HC 0 01.09.2012 3500 PUB 35 119289 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.DR.PIUS BRANZEU NR.34 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119290 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CALEA ARADULUI NR.1 1700 HC 0 01.09.2012 2550 PUB 35 119291 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.SECEREI NR.18 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119292 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.36/2 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119293 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.29 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119294 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.27 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119295 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.25 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119296 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PRIETENIEI NR.8 1700 HC 0 01.09.2012 2300 PUB 35 119297 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.17 AP.2 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119298 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.COMOAREI NR.3/E 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119299 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CALEA GHIRODEI NR.45 1700 HC 0 01.09.2012 2800 PUB 35 119300 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.LAPTARILOR NR.7 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119301 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.LAPTARILOR NR.5 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119302 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CORNELIU BABA NR.16 1700 HC 0 01.09.2012 2250 PUB 35 119303 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CALEA SAGULUI NR.78/A 1700 HC 0 01.09.2012 2200 PUB 35 119304 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.LEMNARI NR.9 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119305 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.LALELELOR NR.10 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119306 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.LALELELOR NR.8 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119307 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.GEORGE BIZET NR.18 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119308 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.40 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119309 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CORINA IRINEU NR.11 1700 HC 0 01.09.2012 2550 PUB 35

119310 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ION ROMANUA NR.7/A 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119311 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.RARAU NR.8 1700 HC 0 01.09.2012 2550 PUB 35 119312 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MOLIDULUI NR.2 1700 HC 0 01.09.2012 2550 PUB 35 119313 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.NARCISEI NR.38 GIROC 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119314 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.EROII DE LA PAULIS NR.14 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119315 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MOLDOVEI NR.32 1700 HC 0 01.09.2012 2550 PUB 35 119316 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.EUGEN COSERIU NR.1 1700 HC 0 01.09.2012 2550 PUB 35 119317 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.NICOLAE IVAN NR.10 1700 HC 0 01.09.2012 1940 PUB 35 119324 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.COCORILOR NR.10 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119325 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MARTIR NIC.LACATUSU NR.26 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119326 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ROTUNDA NR.4 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119327 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ROTUNDA NR.15 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119328 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ROTUNDA NR.25 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119329 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.BUJORILOR NR.136A 1700 HC 0 01.09.2012 1900 PUB 35 119330 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.TRISTAN TZARA NR.26.28 1700 HC 0 01.09.2012 2800 PUB 35 119331 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CALEA GHIRODEI NR.92 1700 HC 0 01.09.2012 2300 PUB 35 119332 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CALEA BOGDANESTILOR NR.96 1700 HC 0 01.09.2012 3700 PUB 35 119333 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.I.I.DE LA BRAD NR.15 1700 HC 0 01.09.2012 10000 PUB 35 119334 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.RIGOLETTO NR.7 1700 HC 0 01.09.2012 1880 PUB 35 119335 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.STEAUA NR.50 2500 HC 0 01.09.2012 1800 PUB 40 119336 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.18 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119337 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.26 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119338 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.27 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119339 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.10 2500 HC 0 01.09.2012 1281 PUB 40 119340 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.15 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119389 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CERCULUI NR.26 2500 HC 0 01.09.2012 1500 PUB 40 119390 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.C-TIN PREZAN NR.146 1700 HC 0 01.09.2012 4461,47 PUB 35 119391 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA GHIRODEI NR.45 2500 HC 0 01.09.2012 1200 PUB 40 119392 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR R.C-TIN NR.19 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119393 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GABRIEL IOSEPH NR.35 2500 HC 0 01.09.2012 3800 PUB 40 119394 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.M.SADOVEANU NR.3 2500 HC 0 01.09.2012 850 PUB 40 119395 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PROGRESUL NR.47 2500 HC 0 01.09.2012 850 PUB 40 119396 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.GHE.LAZAR NR.24 1700 HC 0 01.09.2012 20411 PUB 35 119397 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.BANU UDREA NR.21 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119398 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.M.NEAMTU NR.24 1700 HC 0 01.09.2012 2300 PUB 35 119399 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.M.NEAMTU NR.20 1700 HC 0 01.09.2012 5500 PUB 35 119400 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.EUGEN COSERIU NR.37 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119401 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.N.URSU NR.1 1700 HC 0 01.09.2012 1350 PUB 35 119402 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ROTUNDA NR.6/B 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119403 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ALBASTRELELOR NR.53 1700 HC 0 01.09.2012 2700 PUB 35 119404 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.E.GARLEANU NR.19 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119405 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.COCORILOR NR.23 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119406 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.COCORILOR NR.16 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119407 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ALEEA GHIRODEI NR.78 1700 HC 0 01.09.2012 2200 PUB 35 119408 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.TRISTAN TZARA NR.18 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119409 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.JOSEPH HAYDN NR.3 1700 HC 0 01.09.2012 4000 PUB 35 119410 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.RACOVITA NR.16/A 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119411 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ARADULUI NR.56A 2500 HC 0 01.09.2012 5800 PUB 40 119412 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.68 2500 HC 0 01.09.2012 900 PUB 40 119413 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PARCULUI NR.17 2500 HC 0 01.09.2012 900 PUB 40 119414 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.EMIL GARLEANU NR.19 2500 HC 0 01.09.2012 900 PUB 40 119415 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA GHIRODEI NR.38 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119416 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BANU UDREA NR.21 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119417 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JUPITER NR.14 2500 HC 0 01.09.2012 1500 PUB 40 119418 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GEN.GH.STAVRESCU NR.10 2500 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 40 119419 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LALELELOR NR.7 2500 HC 0 01.09.2012 2134 PUB 40 119420 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ARDEALULUI NR.18 2500 HC 0 01.09.2012 8394 PUB 40 119421 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TRISTAN TZARA NR.18 2500 HC 0 01.09.2012 1200 PUB 40 119422 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MICKIEVICS NR.2 2500 HC 0 01.09.2012 951 PUB 40 119423 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JOSEPH HAYDN NR.3 2500 HC 0 01.09.2012 2240 PUB 40 119424 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.EUGEN COSERIU NR.37 AP.1 2500 HC 0 01.09.2012 744 PUB 40 119425 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.EUGEN COSERIU NR.37 AP.2 2500 HC 0 01.09.2012 744 PUB 40 119426 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.NICOLAE URSU NR.1 2500 HC 0 01.09.2012 930 PUB 40 119427 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.C-TIN DANIEL NR.7 2500 HC 0 01.09.2012 800 PUB 40 119428 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BANUL UDREA NR.13 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119429 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PROF.M.NEAMTU NR.20 2500 HC 0 01.09.2012 5500 PUB 40 119430 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ELECTRONICII NR.14/A 2500 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 40 119431 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.M.NEAMTU NR.24 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119432 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.23 2500 HC 0 01.09.2012 900 PUB 40 119433 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.16 2500 HC 0 01.09.2012 900 PUB 40 119434 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.58 2500 HC 0 01.09.2012 900 PUB 40 119435 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.HORIA HULUBEI NR.30 2500 HC 0 01.09.2012 2253 PUB 40

119436 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.LACATUS NR.39 2500 HC 0 01.09.2012 800 PUB 40 119437 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUZICESCU NR.183 2500 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 40 119438 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BACHUS NR.7 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119439 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.A.RUBINSTEIN NR.31 2500 HC 0 01.09.2012 700 PUB 40 119440 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JUPITER NR.4 2500 HC 0 01.09.2012 1200 PUB 40 119441 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JUPITER NR.2/A 2500 HC 0 01.09.2012 700 PUB 40 119442 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LIMAN NR.7 2500 HC 0 01.09.2012 2300 PUB 40 119443 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LIMAN NR.10 2500 HC 0 01.09.2012 2300 PUB 40 119444 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LIMAN NR.8 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119445 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GHE.LAZAR NR.24 2500 HC 0 01.09.2012 14811 PUB 40 119446 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.N.ANDREESCUNR.65/A 1700 HC 0 01.09.2012 2700 PUB 35 119447 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ELECTRONICII NR.14/A 1700 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 35 119448 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.RUBENSTEIN NR.31. 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119449 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.STEFAN SZONY NR.5 1700 HC 0 01.09.2012 4812 PUB 35 119450 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.JUPITER NR.2/A 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119451 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.JUPITER NR.4 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119452 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ORHIDEEA NR.5 1700 HC 0 01.09.2012 3500 PUB 35 119453 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.URANUS NR.9 1700 HC 0 01.09.2012 1833 PUB 35 119454 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.G.MUZICESCU NR.183 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119455 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ALBASTRELELOR NR.93 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119456 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MART.IOAN TANASE NR.55 1700 HC 0 01.09.2012 2700 PUB 35 119457 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.BACHUS NR.7 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119458 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.STEFAN PROCOPIU NR.1 1700 HC 0 01.09.2012 15000 PUB 35 119459 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.GHE.TITEICA NR.17 1700 HC 0 01.09.2012 1700 PUB 35 119460 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.VANATORILOR NR.26 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119461 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.H.HULUBEI NR.30 1700 HC 0 01.09.2012 3039 PUB 35 119462 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.COMOAREI NR.84 1700 HC 0 01.09.2012 1987 PUB 35 119463 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CAMPULUI NR.3/A 1700 HC 0 01.09.2012 2008 PUB 35 119464 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.LALELELOR NR.7 1700 HC 0 01.09.2012 2134 PUB 35 119506 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MART.GOGU APRE NR.8 1700 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 35 119507 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.URANUS NR.9 2500 HC 0 01.09.2012 18834 PUB 40 119508 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FATU RADUTU NR.16 2500 HC 0 01.09.2012 800 PUB 40 119509 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.DREPTATEA NR.18 2500 HC 0 01.09.2012 2250 PUB 40 119510 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GH.TITEICA NR.17 2500 HC 0 01.09.2012 800 PUB 40 119511 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.IOAN TANASE NR.56 2500 HC 0 01.09.2012 1400 PUB 40 119512 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.N.ANDREESCU NR.65/A 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119513 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.AURELIA FATU RADUTU NR.14 2500 HC 0 01.09.2012 800 PUB 40 119514 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CAMPULUI NR.84 2500 HC 0 01.09.2012 7008 PUB 40 119515 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PACII NR.20 2500 HC 0 01.09.2012 1400 PUB 40 119516 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR G.OPRE NR.8 2500 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 40 119517 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.62 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119518 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PROGRESUL NR.41 2500 HC 0 01.09.2012 1100 PUB 40 119519 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JOKAI MOOR NR.27 2500 HC 0 01.09.2012 1987 PUB 40 119520 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PARANG NR.4/A 2500 HC 0 01.09.2012 5500 PUB 40 119521 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.E.GARLEANU NR.7 2500 HC 0 01.09.2012 5500 PUB 40 119522 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.SEMICERC NR.2 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119523 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GH.TITEICA NR.56 2500 HC 0 01.09.2012 1500 PUB 40 119524 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MARGARETELOR NR.13 2500 HC 0 01.09.2012 1500 PUB 40 119525 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TRISTIAN TZARA NR.38 2500 HC 0 01.09.2012 1200 PUB 40 119526 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.D.DINICU NR.30 2500 HC 0 01.09.2012 1500 PUB 40 119527 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.RADU TUDORAN NR.10 2500 HC 0 01.09.2012 900 PUB 40 119528 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CRAIOVA NR.7 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119529 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.VANATORILOR NR.26 AP.2 2500 HC 0 01.09.2012 550 PUB 40 119530 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.AGRICULTORILOR NR.1 2500 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 40 119531 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.SINAIA NR.2 1700 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 35 119532 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.AGRICULTORILOR NR.1 1700 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 35 119533 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.POPOVICI BANATEANU NR.14/C 1700 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 35 119534 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALEA URSENI NR.22/B 1700 HC 0 01.09.2012 1650 PUB 35 119535 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MURES NR.170/A 1700 HC 0 01.09.2012 2513 PUB 35 119536 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.TULCEA NR.4 1700 HC 0 01.09.2012 1800 PUB 35 119537 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.AEDEALUL NR.1/B 1700 HC 0 01.09.2012 2940 PUB 35 119538 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MATEI MILLO NR.9 1700 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 35 119539 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.RADU TUDORAN NR.12 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119540 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.VASILE LOCHITA NR.4/B 1700 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 35 119541 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.VASILE LOCHITA NR.4/A 1700 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 35 119542 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MARGARETELOR NR.13 1700 HC 0 01.09.2012 2700 PUB 35 119543 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.TRISTIAN TZARA NR.38 1700 HC 0 01.09.2012 2700 PUB 35 119544 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.RADU TUDORAN NR.10 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119545 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PARANG NR.4/A 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119546 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.E.GARLEANU NR.7 1700 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 35 119547 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STRJAKAI MOR NR.27 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119548 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PROGRESUL NR.41 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35

119549 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.DREPTATEA NR.18 1700 HC 0 01.09.2012 2250 PUB 35 119550 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.SEMICERC NR.2 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119551 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.AURELIAN FATU RADUTU NR.14 1700 HC 0 01.09.2012 1700 PUB 35 119552 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.AURELIAN FATU RADUTU NR.16 1700 HC 0 01.09.2012 1700 PUB 35 119553 1.8.6 1 EXTINDERE RETEA DE APA STR.VASILE LOICHITA NR.4 1700 HC 0 01.09.2012 10000 PUB 35 119554 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CORNELIU BABA NR.32 2500 HC 0 01.09.2012 2400 PUB 40 119555 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BUJORILOR NR.67 2500 HC 0 01.09.2012 3881 PUB 40 119556 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MURES NR.170A 2500 HC 0 01.09.2012 2513 PUB 40 119557 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATEI MILO NR.9 2500 HC 0 01.09.2012 2600 PUB 40 119558 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TULCEA NR.4 2500 HC 0 01.09.2012 1800 PUB 40 119559 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.RADU TUDORAN NR.12 2500 HC 0 01.09.2012 600 PUB 40 119560 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MOISE DOBOSAN NR.218 2500 HC 0 01.09.2012 517 PUB 40 119561 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BASARABIA NNR.48A 2500 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 40 119562 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MIRCEA CEL BATRAN NR.121B 2500 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 40 119563 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LIVIU TEMPEA NR.9 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119564 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PREOT A.BALAS NR.3 2500 HC 0 01.09.2012 2600 PUB 40 119565 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MARIUS MUNTEAN NR.11-13 2500 HC 0 01.09.2012 2700 PUB 40 119566 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MILOS CIRNEANSKI NR.20 2500 HC 0 01.09.2012 2800 PUB 40 119567 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.SIMENS NR.1 2500 HC 0 01.09.2012 11500 PUB 40 119568 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.HORIA HULUBEI NR.7 2500 HC 0 01.09.2012 1300 PUB 40 119569 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.N.COCEA NR.34 2500 HC 0 01.09.2012 1500 PUB 40 119570 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.N.LACATUSU NR.27 2500 HC 0 01.09.2012 1452 PUB 40 119571 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ARDEALUL NR.51 2500 HC 0 01.09.2012 500 PUB 40 119572 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.N.FILIMON NR.4 2500 HC 0 01.09.2012 1200 PUB 40 119573 1.8.7 1 EXTINDERE CANAL STR.MOISE DOBOSAN NR.318 2500 HC 0 01.09.2012 2000 PUB 40 119574 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MOISE DOBOSAN NR.31/B AP.3 1700 HC 0 01.09.2012 2200 PUB 35 119575 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.REPUBLICII NR.1 1700 HC 0 01.09.2012 2800 PUB 35 119576 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MOISE DOBOSAN NR.31/B AP.1/B 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119577 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.LIVIU TEMPLEA NR.9 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119578 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.SIMENS NR.1 1700 HC 0 01.09.2012 9000 PUB 35 119579 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PREOT AL BALAS NR.3 1700 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 35 119580 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MARIUS MUNTEANU NR.11-13 1700 HC 0 01.09.2012 2900 PUB 35 119581 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.BUJORILOR NR.67 1700 HC 0 01.09.2012 3881 PUB 35 119582 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.VASILE CARLOVA NR.2A 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119583 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALEA BOGDANESTILOR NR.67/A 1700 HC 0 01.09.2012 2680 PUB 35 119584 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.HORIA HULUBEI NR.50 1700 HC 0 01.09.2012 1800 PUB 35 119585 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.IOAN ROMANU NR.9 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119586 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CORNELIU BABA NR.30 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119587 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ARDEALULUI NR.51 1700 HC 0 01.09.2012 1700 PUB 35 119588 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.HORIA NR.45 1700 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 35 119605 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.T.TZARA NR.26-28 2500 HC 0 01.09.2012 761 PUB 40 119606 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR R.C-TIN NR.25 2500 HC 0 01.09.2012 1874 PUB 40 119607 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.25 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119608 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.10 2500 HC 0 01.09.2012 3500 PUB 40 119609 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR N.LACATUS NR.25 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119610 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BUJORILOR NR.136A 2500 HC 0 01.09.2012 1815 PUB 40 119611 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CALEA GHIRODEI NR.75 1700 HC 0 01.09.2012 1700 PUB 35 119612 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.BUCOVINEI NR.73 1700 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 35 119613 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.FAGARAS NR.16 1700 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119614 1.8.6 1 BRANSAMENT APA SI EXTINDARE STR.FAGARAS NR.18 1700 HC 0 01.09.2012 8500 PUB 35 119615 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FAGARAS NR.16 2500 HC 0 01.09.2012 1500 PUB 40 119616 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BUCOVENEI NR.73 2500 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 40 119617 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MOISE DOBOSAN NR.52 2500 HC 0 01.09.2012 1580 PUB 40 119618 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.A.C.PETRE NEGULESCU 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119619 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA GHIRODEI NR.75 2500 HC 0 01.09.2012 800 PUB 40 119620 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BASARABIA NR.47 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119621 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA ROTUNDA NR.4 2500 HC 0 01.09.2012 1000 PUB 40 119622 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ORHIDEELOR NR.3 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 40 119623 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA REPIN NR.6 2500 HC 0 01.09.2012 800 PUB 40 119628 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ION CRISTOREANU NR.9 2500 HC 0 01.09.2012 1600 PUB 40 119629 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA MUNTENIEI NR.45 2500 HC 0 01.09.2012 850 PUB 40 119630 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.FRANTZ SCHITS NR.9 2500 HC 0 01.09.2012 2800 PUB 35 119631 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.GABRIEL IOSEPH NR.35 2500 HC 0 01.09.2012 3800 PUB 35 119632 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CALEA ARADULUI NR.56/A 2500 HC 0 01.09.2012 4000 PUB 35 119633 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MUNTENIEI NR.45 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119634 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PROGRESULUI NR.47. 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119635 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MURES(TOSCA) NR.16 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119636 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.P.NEGULESCU NR.14 2500 HC 0 01.09.2012 2800 PUB 35 119637 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CALEA GHIRODEI 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119638 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.INTRAREA LUNGA NR.2 2500 HC 0 01.09.2012 3500 PUB 35 119639 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.GEN.GH.STRAVESCU NR.17 2500 HC 0 01.09.2012 3000 PUB 35 119640 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PARCULUI NR.17 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35

119641 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.REPIN NR.6 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119642 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MART.RADU C-TIN(HUMULEST) 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119643 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ORHIDEELOR NR.3 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119644 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PARANG NR.3 2500 HC 0 01.09.2012 2500 PUB 35 119645 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.COMOAREI NR.38 2500 HC 0 01.09.2012 1987 PUB 35 119646 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CALEA ARADULUI NR.56/A 2500 HC 0 01.09.2012 5000 PUB 35 119589 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MART.CERNAIANU NR.24 1700 HC 0 01.10.2012 2400 PUB 35 119590 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FEDRA NR.33 1700 HC 0 01.10.2012 2400 PUB 35 119591 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MART.OCTAVIAN TINTARU 1700 HC 0 01.10.2012 3000 PUB 35 119592 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ANTON BACALBASA NR.72/A 1700 HC 0 01.10.2012 2500 PUB 35 119593 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.BANUL UDREA NR.5 1700 HC 0 01.10.2012 2500 PUB 35 119594 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CAPITAN DAMSESCU NR.7 1700 HC 0 01.10.2012 3000 PUB 35 119595 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.TEIULUI NR.3/A 1700 HC 0 01.10.2012 3500 PUB 35 119596 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.AGRICULTORILOR NR.1/A 1700 HC 0 01.10.2012 3200 PUB 35 119597 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.AGRONOMIEI NR.45 A 1700 HC 0 01.10.2012 2000 PUB 35 119598 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.LIMAN NR.9 1700 HC 0 01.10.2012 2400 PUB 35 119599 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.D.DINICU NR.9 1700 HC 0 01.10.2012 2500 PUB 35 119600 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.EMIL CIORAN NR.3 1700 HC 0 01.10.2012 2500 PUB 35 119601 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ROTUNDA NR.2 1700 HC 0 01.10.2012 2500 PUB 35 119602 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.COCORILOR NR.1 1700 HC 0 01.10.2012 2400 PUB 35 119603 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PARANG NR.14 1700 HC 0 01.10.2012 2400 PUB 35 119604 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PRIETENIEI NR.4 1700 HC 0 01.10.2012 2400 PUB 35 119765 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.GARII FN 1700 HC 0 01.10.2012 3000 PUB 35 119766 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.BACALBASA NR.8/A 1700 HC 0 01.10.2012 2700 PUB 35 119767 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ARISTIDE BRIAND NR.15 1700 HC 0 01.10.2012 3290 PUB 35 119768 1.8.6 1 EXTIND.BRANS. APA STR.MOISE DOBOSAN NR.31/B AP.3 1700 HC 0 01.10.2012 5000 PUB 35 119769 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.42 2500 HC 0 01.10.2012 2500 PUB 40 119770 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CARLOVA NR.2/A 2500 HC 0 01.10.2012 2500 PUB 40 119771 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ANTENEI NR.5 2500 HC 0 01.10.2012 800 PUB 40 119772 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.HORIA NR.45 2500 HC 0 01.10.2012 1800 PUB 40 119773 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ANUL 1848 NR.3 2500 HC 0 01.10.2012 1000 PUB 40 119774 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LIMAN NR.9 2500 HC 0 01.10.2012 1200 PUB 40 119775 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CAMPULUI NR.7 2500 HC 0 01.10.2012 800 PUB 40 119776 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.I.SLAVICI NR.15A 2500 HC 0 01.10.2012 2100 PUB 40 119777 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA GHIRODEI NR.78 2500 HC 0 01.10.2012 2400 PUB 40 119778 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.EMIL CIORAN NR.3 2500 HC 0 01.10.2012 1200 PUB 40 119783 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.BADEA CARTAN NR.11 1700 HC 0 31.10.2012 2500 PUB 35 119784 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALEA GHIRODEI NR.95 1700 HC 0 31.10.2012 2500 PUB 35 119785 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.APRODU MOVILA NR.32 1700 HC 0 31.10.2012 2500 PUB 35 119786 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.COMOAREI NR.22 1700 HC 0 31.10.2012 2500 PUB 35 119787 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALEA MARTIRILOR NR.98 1700 HC 0 31.10.2012 3500 PUB 35 119788 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.BUDAI DELEANU NR.47 1700 HC 0 31.10.2012 4189 PUB 35 119789 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.HORIA HULUBEI NR.28 1700 HC 0 31.10.2012 2500 PUB 35 119790 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.AUREL POP NR.21-21A 1700 HC 0 31.10.2012 3400 PUB 35 119791 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MARIUS MOGA NR.2A 1700 HC 0 31.10.2012 2500 PUB 35 119792 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ZARAND NR.4 1700 HC 0 31.10.2012 2700 PUB 35 119793 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALEA GHIRODEI NR.112 1700 HC 0 31.10.2012 2500 PUB 35 119794 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.E.TEODOROIU NR.48 1700 HC 0 31.10.2012 6000 PUB 35 119795 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FURNICII NR.29 1700 HC 0 31.10.2012 2500 PUB 35 119796 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.VUC KARADZIC NR.43/D 1700 HC 0 31.10.2012 2800 PUB 35 119797 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ARON PUMNUL NR.2 1700 HC 0 31.10.2012 2600 PUB 35 119798 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.RUSU SIRIANU NR.76 1700 HC 0 31.10.2012 8000 PUB 35 119799 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.BACALBASA NR.69-65/A 1700 HC 0 31.10.2012 2951 PUB 35 119800 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PREOT ALEXANDRU BALS NR.6-8 1700 HC 0 31.10.2012 2188 PUB 35 119801 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALEA BUZIASULUI NR.1/A 1700 HC 0 31.10.2012 3237 PUB 35 119802 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ROTUNDA NR.8 1700 HC 0 31.10.2012 2500 PUB 35 119803 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ROTUNDA NR.13 1700 HC 0 31.10.2012 2500 PUB 35 119804 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.VOICULESCU NR.15 1700 HC 0 31.10.2012 2400 PUB 35 119805 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PAGANINI NR.14 1700 HC 0 31.10.2012 2500 PUB 35 119806 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.COCOSTARCULUI NR.4 1700 HC 0 31.10.2012 2500 PUB 35 119807 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.REPIN NR.20 1700 HC 0 31.10.2012 2500 PUB 35 119817 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA GHIRODEI NR.112 2500 HC 0 31.10.2012 3000 PUB 40 119818 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR CERNAIANU NR.24 2500 HC 0 31.10.2012 2500 PUB 40 119819 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FEDRA NR.33 2500 HC 0 31.10.2012 2600 PUB 40 119820 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BANUL UDREA NR.5 2500 HC 0 31.10.2012 2500 PUB 40 119821 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CAPITAN DAMSESCU NR.7 2500 HC 0 31.10.2012 2500 PUB 40 119822 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.O.TANTARU NR.7 2500 HC 0 31.10.2012 3000 PUB 40 119823 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COCORILOR NR.1 2500 HC 0 31.10.2012 1000 PUB 40 119824 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PRIETENIEI NR.4 2500 HC 0 31.10.2012 900 PUB 40 119825 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.2 2500 HC 0 31.10.2012 900 PUB 40 119826 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PARANG NR.14 2500 HC 0 31.10.2012 900 PUB 40 119827 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MART.I.TANASE NR.67 2500 HC 0 31.10.2012 1000 PUB 40

119828 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PODLIBNY NR.12 2500 HC 0 31.10.2012 1500 PUB 40 119829 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.2 2500 HC 0 31.10.2012 1200 PUB 40 119830 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FURNICII NR.29 2500 HC 0 31.10.2012 1400 PUB 40 119831 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ARON PUMNUL NR.2 2500 HC 0 31.10.2012 1000 PUB 40 119832 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA ARADULUI KM3 2500 HC 0 31.10.2012 2500 PUB 40 119833 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.VENUS NR.13 2500 HC 0 31.10.2012 2500 PUB 40 119834 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA GHIRODEI NR.96 2500 HC 0 31.10.2012 2500 PUB 40 119835 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COMOAREI NR.22 2500 HC 0 31.10.2012 2300 PUB 40 119836 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.APRODUL MOVILA NR.32 2500 HC 0 31.10.2012 2500 PUB 40 119837 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BUDAI DELEANU NR.47 2500 HC 0 31.10.2012 3200 PUB 40 119838 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA ARADULUI DN63 KM3 2500 HC 0 31.10.2012 5000 PUB 40 118940 1.8.6 1 DEZV.UZ.DE APA ARTERE DE DISTRIB.STR.NARCISELOR-POD DECEBAL 1300 HC 0 31.05.2012 92631,78 PUB 25 118941 1.8.7 1 DEZV.UZ.DE APA ARTERE DE DISTRIB.STR.BEETHOVEN-B.C.D.LOGA 1300 HC 0 31.05.2012 118741,28 PUB 25 118942 1.8.8 1 DEZV.UZ.DE APA ARTERE DE DISTRIB.STR.BEETHOVEN-CAM.CV6 1300 HC 0 31.05.2012 228987,48 PUB 25

TOTAL AN 2012 2046040,21 120438 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.TRISTIAN TZARA NR.12 1700 HC 0 01.07.2013 2700 PUB 35 120439 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.GRIGORE ANTIPA NR.9 1700 HC 0 01.07.2013 2400 PUB 35 120440 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.MAGNOLIEI NR.6 1700 HC 0 01.07.2013 2800 PUB 35 120441 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.APATEU NR.46A 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120442 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.CARPATI NR.56 1700 HC 0 01.07.2013 4000 PUB 35 120443 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PAGANINI NR.34 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120444 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.N.STOICA DE HATEG NR.4 1700 HC 0 01.07.2013 2600 PUB 35 120445 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.BASARABIA NR.54 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120446 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.GRADINARILOR NR.12 1700 HC 0 01.07.2013 2800 PUB 35 120447 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.JULES VERNE NR.90 1700 HC 0 01.07.2013 2700 PUB 35 120448 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.PELICANULUI NR.59 1700 HC 0 01.07.2013 2600 PUB 35 120449 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.ROTUNDA NR.26 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120450 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.FURNICII NR.71 SC.B 1700 HC 0 01.07.2013 3500 PUB 35 120493 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALEA ARADULUI KM3 1700 HC 0 01.07.2013 7500 PUB 35 120494 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.BACALBASA NR.48A 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120495 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MACARIE NR.10 1700 HC 0 01.07.2013 2600 PUB 35 120496 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.HORIA CREANGA NR.1 1700 HC 0 01.07.2013 2700 PUB 35 120497 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MARTIRILOR NR.148 1700 HC 0 01.07.2013 3000 PUB 35 120498 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALEA MOSNITEI NR.13 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120499 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALEA AVIATORILOR NR.16 1700 HC 0 01.07.2013 9600 PUB 35 120500 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.IZLAZ NR.119 1700 HC 0 01.07.2013 2800 PUB 35 120501 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.APICULTORILOR NR.17 1700 HC 0 01.07.2013 2400 PUB 35 120502 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MARTIR CONCIATU NR.6/A 1700 HC 0 01.07.2013 3136 PUB 35 120503 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.LIMAN NR.3 1700 HC 0 01.07.2013 2300 PUB 35 120504 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.RANETTI NR.79/A 1700 HC 0 01.07.2013 6368 PUB 35 120505 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PRIETENIEI NR.37 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120506 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.RACHETEI NR.49 1700 HC 0 01.07.2013 3000 PUB 35 120507 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.LINISTEI NR.63 1700 HC 0 01.07.2013 5000 PUB 35 120508 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALEA GHIRODEI NR.98 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120509 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.AGRICULTORILOR NR.42 1700 HC 0 01.07.2013 2100 PUB 35 120510 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.EUGEN COSERIU NR.52 1700 HC 0 01.07.2013 4300 PUB 35 120511 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.GOLOPENTIA NR.9 1700 HC 0 01.07.2013 2700 PUB 35 120512 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.RUBINSTEIN NR.1/A 1700 HC 0 01.07.2013 2700 PUB 35 120513 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MACARIE NR.1/A 1700 HC 0 01.07.2013 2673 PUB 35 120514 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.INTRAREA DIPLICH 1 1700 HC 0 01.07.2013 2800 PUB 35 120515 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.TEODOR PALLADY NR.36 1700 HC 0 01.07.2013 10700 PUB 35 120516 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.HORIA HULUBEI NR.46 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120517 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.RACHITEI NR.24 1700 HC 0 01.07.2013 3500 PUB 35 120518 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.EFTA BOTOCA NR.33 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120519 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.GUTTENBERG NR.33 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120520 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.COTOSMAN NR.9 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120521 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.SAMUIL SAGOVICI NR.17/A 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120522 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ROTUNDA NR.5A 1700 HC 0 01.07.2013 2280 PUB 35 120523 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CETATEA ALBA NR.38 1700 HC 0 01.07.2013 3400 PUB 35 120524 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.I.I.DE LA BRAD NR.5 1700 HC 0 01.07.2013 2700 PUB 35 120525 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.CALEA ARADULUI NR.46/C 1700 HC 0 01.07.2013 4000 PUB 35 120526 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.COZIA NR.74 1700 HC 0 01.07.2013 2600 PUB 35 120527 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ARIADNA NR.22 1700 HC 0 01.07.2013 2800 PUB 35 120528 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ARIADNA NR.22 1700 HC 0 01.07.2013 2700 PUB 35 120529 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MILCOV NR.3 1700 HC 0 01.07.2013 2800 PUB 35 120530 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MURES NR.167 1700 HC 0 01.07.2013 2700 PUB 35 120531 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.BOBALNA NR.13 1700 HC 0 01.07.2013 2000 PUB 35 120532 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.LINISTEI NR.63 1700 HC 0 01.07.2013 1800 PUB 35 120552 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.STOICA HATEG NR.48 1700 HC 0 01.07.2013 2250 PUB 35 120553 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.V.VOICULESCU NR.15 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120554 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.BABA NOVAC NR.42 1700 HC 0 01.07.2013 2800 PUB 35 120555 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ION SLAVICI NR.54 1700 HC 0 01.07.2013 4500 PUB 35

120556 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ALEEA VIILOR NR.31 1700 HC 0 01.07.2013 2042 PUB 35 120558 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MARTIR COL.UTA 8/A 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120559 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.TRISTIAN TZARA NR.8 1700 HC 0 01.07.2013 5253 PUB 35 120560 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.JOKAI MOOR NR.21/A 1700 HC 0 01.07.2013 2600 PUB 35 120561 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.GH.COTOSMAN NR.17 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120562 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.NEAJLOV NR.11 1700 HC 0 01.07.2013 2600 PUB 35 120563 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.DIMITRIE DINCU NR.11 1700 HC 0 01.07.2013 2900 PUB 35 120564 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.DIMITRIE DINCU NR.16/A 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120565 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PONEASA NR.8 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120566 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.OVIDIU BALEA NR.35 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120567 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.BRAZILOR NR.8 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120568 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.W.SHAKESPEARE NR.41 1700 HC 0 01.07.2013 2300 PUB 35 120569 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.LIMAN NR.3 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120585 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.COSERIU NR.9 1700 HC 0 01.07.2013 2400 PUB 35 120586 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.N.PAGANINI NR.21 1700 HC 0 01.07.2013 3000 PUB 35 120587 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.G.ANTIPA NR.13 1700 HC 0 01.07.2013 2400 PUB 35 120588 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ALBASTRELELOR NR.16 1700 HC 0 01.07.2013 2000 PUB 35 120589 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MATRAGUNEI NR.14 1700 HC 0 01.07.2013 2400 PUB 35 120590 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA BV.INDUSTRIEI NR.6 1700 HC 0 01.07.2013 34000 PUB 35 120591 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.IOSIF CEL NOU NR.9 1700 HC 0 01.07.2013 2700 PUB 35 120592 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.RUSU SIRIANU NR.2/C 1700 HC 0 01.07.2013 2600 PUB 35 120593 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.BACALBASA NR.76 1700 HC 0 01.07.2013 2800 PUB 35 120594 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.BACALBASA NR.85 1700 HC 0 01.07.2013 2400 PUB 35 120610 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.RARAU NR.6-7 1700 HC 0 01.07.2013 700 PUB 35 120611 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.SOFOCLE NR.39 1700 HC 0 01.07.2013 3250 PUB 35 120612 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PODGORIEI NR.42 1700 HC 0 01.07.2013 2800 PUB 35 120613 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.M.NEAMTU NR.111-111/A 1700 HC 0 01.07.2013 3000 PUB 35 120614 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.LUNEI NR.23 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120615 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.GHIRODEI NR.65A 1700 HC 0 01.07.2013 3000 PUB 35 120616 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.REPIN NR.9 1700 HC 0 01.07.2013 3000 PUB 35 120617 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MOLIDULUI NR.5 1700 HC 0 01.07.2013 2400 PUB 35 120618 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PIUS BRANZEU NR.25 1700 HC 0 01.07.2013 868 PUB 35 120619 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.PIUS BRANZEU NR.23 1700 HC 0 01.07.2013 868 PUB 35 120620 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.FRUCTELOR NR.5AP.2 1700 HC 0 01.07.2013 2700 PUB 35 120621 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.TOSCA NR.29 1700 HC 0 01.07.2013 2039 PUB 35 120622 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.AURELIA FATU RADUTU NR.13 1700 HC 0 01.07.2013 2050 PUB 35 120623 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ULPIA TRAIANA NR.74 1700 HC 0 01.07.2013 2200 PUB 35 120663 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.SPARTACHIADEI NR.5 1700 HC 0 01.07.2013 2354 PUB 35 120664 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.TRISTIAN TZARE NR.10 1700 HC 0 01.07.2013 7285 PUB 35 120665 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.TIBRULUI NR.40 1700 HC 0 01.07.2013 2547 PUB 35 120666 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.MEMORANDULUI NR.7 1700 HC 0 01.07.2013 3000 PUB 35 120667 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.EURIPIDE NR.27 1700 HC 0 01.07.2013 2800 PUB 35 120668 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA CALEA BUZIASULUI NR.122 1700 HC 0 01.07.2013 3000 PUB 35 120669 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.E.RACOVITA NR.27/A 1700 HC 0 01.07.2013 3000 PUB 35 120670 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ZAMBILELOR NR.2 1700 HC 0 01.07.2013 2300 PUB 35 120671 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ANVERS NR.13 1700 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 35 120672 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ANVERS NR.15 1700 HC 0 01.07.2013 2700 PUB 35 120673 1.8.6 1 BRANSAMENT DE APA STR.ATOMULUI NR.25 1700 HC 0 01.07.2013 2550 PUB 35 120674 1.8.6 1 BRANSAMENT APA STR.V.VOICULESCU NR.21 1700 HC 0 01.07.2013 2000 PUB 35 120451 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COCOSTARCULUI NR.4 2500 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 40 120452 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MOGA NR.2 2500 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 40 120453 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.A.POP NR.21+21A 2500 HC 0 01.07.2013 3500 PUB 40 120454 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ZARAND NR.4 2500 HC 0 01.07.2013 2700 PUB 40 120455 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.HULUBEI NR.28 2500 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 40 120456 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CALEA MARTIRILOR NR.98 2500 HC 0 01.07.2013 500 PUB 40 120457 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.A.RUBINSTEIN NR.14 2500 HC 0 01.07.2013 600 PUB 40 120458 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MACARIE NR.1A 2500 HC 0 01.07.2013 1673 PUB 40 120459 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MIHET ANDREI NR.43 2500 HC 0 01.07.2013 1099 PUB 40 120460 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TEIULUI NR.3A 2500 HC 0 01.07.2013 550 PUB 40 120461 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR CONCIATU NR.6/A 2500 HC 0 01.07.2013 3136 PUB 40 120462 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.GEORGESCU NR.26 2500 HC 0 01.07.2013 875 PUB 40 120463 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GHE.TITEICA NR.36 2500 HC 0 01.07.2013 2150 PUB 40 120464 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.AGRONOMIEI NR.45 2500 HC 0 01.07.2013 1040 PUB 40 120465 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.AGRICULTORILOR NR.1A 2500 HC 0 01.07.2013 3265 PUB 40 120466 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.13 2500 HC 0 01.07.2013 1200 PUB 40 120467 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.8 2500 HC 0 01.07.2013 1200 PUB 40 120468 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.REPIN NR.20 2500 HC 0 01.07.2013 800 PUB 40 120469 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ULPIA TRAIANA NR.76A 2500 HC 0 01.07.2013 1000 PUB 40 120470 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.A.GOLOPENTIA NR.9 2500 HC 0 01.07.2013 800 PUB 40 120471 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.E.COSERIU NR.19 2500 HC 0 01.07.2013 800 PUB 40 120472 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.A.BASARABIA NR.54 2500 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 40 120473 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GRADINARILOR NR.12 2500 HC 0 01.07.2013 2143 PUB 40

120474 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GRIGORE ANTIPA NR.9 2500 HC 0 01.07.2013 1200 PUB 40 120475 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TRISTIAN TZARA NR.12 2500 HC 0 01.07.2013 1400 PUB 40 120476 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MAGNOLIEI NR.6 2500 HC 0 01.07.2013 900 PUB 40 120477 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JULES VERNE NR.90 2500 HC 0 01.07.2013 1000 PUB 40 120478 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.ANTIPA NR.14 2500 HC 0 01.07.2013 1000 PUB 40 120479 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.APICULTORILOR NR.17 2500 HC 0 01.07.2013 2400 PUB 40 120480 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BABA NOVAC NR.42 2500 HC 0 01.07.2013 3000 PUB 40 120481 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ARDEALUL NR.17 2500 HC 0 01.07.2013 2400 PUB 40 120482 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MACARIE NR.10 2500 HC 0 01.07.2013 2700 PUB 40 120483 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.IZLAZ NR.119 2500 HC 0 01.07.2013 2800 PUB 40 120484 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STRMARTIRILOR NR.148 2500 HC 0 01.07.2013 3000 PUB 40 120485 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.HULUBEI NR.46 2500 HC 0 01.07.2013 1000 PUB 40 120486 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CLOSCA NR.50 2500 HC 0 01.07.2013 3500 PUB 40 120487 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.DIPLICH HANSI NR.1 2500 HC 0 01.07.2013 6300 PUB 40 120488 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PRIETENIEI NR.37 2500 HC 0 01.07.2013 1400 PUB 40 120489 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ROTUNDA NR.5 2500 HC 0 01.07.2013 1280 PUB 40 120490 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COMOAREI NR.3A 2500 HC 0 01.07.2013 1987 PUB 40 120491 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COMOAREI NR.38 2500 HC 0 01.07.2013 1987 PUB 40 120492 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.E.TEODOROIU NR.8 2500 HC 0 01.07.2013 6000 PUB 40 120533 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.EUGEN COSERIU NR.52 2500 HC 0 01.07.2013 4300 PUB 40 120534 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.V.VOICULESCU NR.15 2500 HC 0 01.07.2013 250 PUB 40 120535 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.COTOSMAN NR.9 2500 HC 0 01.07.2013 250 PUB 40 120536 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.M.SADOVEANU NR.3 2500 HC 0 01.07.2013 500 PUB 40 120537 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.IOSEPH NR.28 2500 HC 0 01.07.2013 250 PUB 40 120538 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.EFTA BOTOCA NR.33 2500 HC 0 01.07.2013 250 PUB 40 120539 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ARADULUI NR.46C 2500 HC 0 01.07.2013 1500 PUB 40 120540 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ARIADNA NR.22 2500 HC 0 01.07.2013 2400 PUB 40 120541 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALECU RUSSO NR.5 2500 HC 0 01.07.2013 2900 PUB 40 120542 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.COZIA NR.74 2500 HC 0 01.07.2013 2600 PUB 40 120543 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.NOUA NR.45 2500 HC 0 01.07.2013 2800 PUB 40 120544 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MILCOV NR.3 2500 HC 0 01.07.2013 2700 PUB 40 120545 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.HERCULANE NR.52 2500 HC 0 01.07.2013 2700 PUB 40 120546 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR C.RADU NR.22 2500 HC 0 01.07.2013 2700 PUB 40 120547 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MURES NR.167 2500 HC 0 01.07.2013 2700 PUB 40 120548 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.SAMUIL SAGOVICI NR.17/A 2500 HC 0 01.07.2013 2000 PUB 40 120549 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BASARABIA NR.35 2500 HC 0 01.07.2013 544 PUB 40 120550 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BARSEI NR.4 2500 HC 0 01.07.2013 630 PUB 40 120551 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GAROFITEI NR.8 2500 HC 0 01.07.2013 1602 PUB 40 120557 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ION SLAVICI NR.54 2500 HC 0 01.07.2013 6400 PUB 40 120570 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR N.LACATUS NR.34 2500 HC 0 01.07.2013 1000 PUB 40 120571 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MESTEACANULUI NR.21 2500 HC 0 01.07.2013 550 PUB 40 120572 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TRISTIAN TZARA NR.8 2500 HC 0 01.07.2013 3600 PUB 40 120573 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.BRAZILOR NR.8 2500 HC 0 01.07.2013 1200 PUB 40 120574 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PONEASA NR.8 2500 HC 0 01.07.2013 1600 PUB 40 120575 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GH.COTOSMAN NR.17 2500 HC 0 01.07.2013 2000 PUB 40 120576 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.JOKAI MOOR NR.21/A 2500 HC 0 01.07.2013 1600 PUB 40 120577 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.E.RACOVITA NR.19 2500 HC 0 01.07.2013 895 PUB 40 120578 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.E.RACOVITA NR.17/D 2500 HC 0 01.07.2013 895 PUB 40 120579 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LIMAN NR.3 2500 HC 0 01.07.2013 2300 PUB 40 120580 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.W.SHAKESPEARE NR.41 2500 HC 0 01.07.2013 1600 PUB 40 120581 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.IOSIF CEL NOU NR.9 2500 HC 0 01.07.2013 1000 PUB 40 120582 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE BV.INDUSTRIEI NR.6 2500 HC 0 01.07.2013 125800 PUB 40 120583 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.E.COSERIU NR.9 2500 HC 0 01.07.2013 1000 PUB 40 120584 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.ANTIPA NR.13 2500 HC 0 01.07.2013 1000 PUB 40 120624 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MOLIDULUI NR.5 2500 HC 0 01.07.2013 2600 PUB 40 120625 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.SILVESTRI NR.8 2500 HC 0 01.07.2013 3350 PUB 40 120626 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TUDOR ARGHEZI NR.22B 2500 HC 0 01.07.2013 880 PUB 40 120627 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TUDOR ARGHEZI NR.22A 2500 HC 0 01.07.2013 880 PUB 40 120628 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PIUS BRANZEU NR.25 2500 HC 0 01.07.2013 880 PUB 40 120629 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PIUS BRANZEU NR.23 2500 HC 0 01.07.2013 880 PUB 40 120630 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FRUCTELOR NR.5 AP.2 2500 HC 0 01.07.2013 1000 PUB 40 120631 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ALBASTRELELOR NR.16 2500 HC 0 01.07.2013 2000 PUB 40 120632 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MATRAGUNEI NR.14 2500 HC 0 01.07.2013 1120 PUB 40 120633 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.I.SLAVICI 111-111A 2500 HC 0 01.07.2013 3000 PUB 40 120634 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PARC INDUSTR.FREIDORF NR.41 2500 HC 0 01.07.2013 20000 PUB 40 120635 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.P.BRANZEU NR.38 2500 HC 0 01.07.2013 1000 PUB 40 120636 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CAMPULUI NR.6 2500 HC 0 01.07.2013 850 PUB 40 120637 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.LUNEI NR.23 2500 HC 0 01.07.2013 1000 PUB 40 120638 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.I.TEODOROIU NR.1A 2500 HC 0 01.07.2013 2100 PUB 40 120639 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TOSCA NR.29 2500 HC 0 01.07.2013 1039 PUB 40 120640 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FATU RADUTU NR.13 2500 HC 0 01.07.2013 2050 PUB 40 120641 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.FATU RADUTU NR.13 2500 HC 0 01.07.2013 2050 PUB 40

120642 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ULPIA TRAIANA NR.41 2500 HC 0 01.07.2013 2300 PUB 40 120645 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.ZAMBILELOR NR.2 2500 HC 0 01.07.2013 1000 PUB 40 120646 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.DIACONU CORESSI NR.17 2500 HC 0 01.07.2013 2500 PUB 40 120647 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.GHIRODEI NR.65/A 2500 HC 0 01.07.2013 1600 PUB 40 120648 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.I.REPIN NR.9 2500 HC 0 01.07.2013 1800 PUB 40 120649 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.MARTIR N.LACATUSU NR.26 2500 HC 0 01.07.2013 1800 PUB 40 120650 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.G.MUZICESCU NR.230 2500 HC 0 01.07.2013 1800 PUB 40 120651 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.CAMPULUI NR.5 2500 HC 0 01.07.2013 2100 PUB 40 120652 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.EUGEN COSERIU NR.8 2500 HC 0 01.07.2013 1000 PUB 40 120653 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TUDOR ARGHEZI NR.38/B 2500 HC 0 01.07.2013 800 PUB 40 120654 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.E.RACOVITA NR.27 2500 HC 0 01.07.2013 1500 PUB 40 120655 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.L.IOVITA NR.4 2500 HC 0 01.07.2013 715 PUB 40 120656 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TIBRULUI NR.40 2500 HC 0 01.07.2013 2542 PUB 40 120657 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.T.TZARA NR.10 2500 HC 0 01.07.2013 7285 PUB 40 120658 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.SPARTACHIADEI NR.5 2500 HC 0 01.07.2013 2354 PUB 40 120659 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.TIBRULUI NR.18 2500 HC 0 01.07.2013 1056 PUB 40 120660 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.OMEGA NR.3-GIROC 2500 HC 0 01.07.2013 2845 PUB 40 120661 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.PINDULUI NR.11/A 2500 HC 0 01.07.2013 250 PUB 40 120662 1.8.7 1 RACORD DE CANALIZARE STR.RARAUNR.7 2500 HC 0 01.07.2013 700 PUB 40

TOTAL AN 2013 694540

DIRECTOR ECONOMIC SEF SERVICIU ADMINISTRATIV-PATRIMONIU Ec.Giuchici Rozalia Jr.Petru Bold