keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 51/07.02.2012 privind completarea anexei la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. AQUATIM S.A

07.02.2012

Hotararea Consiliului Local 51/07.02.2012
privind completarea anexei la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. AQUATIM S.A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2012 - 3436/ 03.02.2012 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere art.7 din Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, oraşul Deta şi oraşul Jimbolia , în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
Având în vedere art.3 alin. 4) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, modificată;
Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, modificată;
În conformitate cu prevederile art.59 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, modificată
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) şi d), alin. (6) lit. a) pct.14, alin. (5) lit. a) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă completarea Anexei 5 - Lista cu bunurile proprietate publică transmisă operatorului - la contractul de delegarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare ,încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi SC AQUATIM SA , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009, cu investiţia -staţie de epurare a apei reziduale.

Art. 2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. AQUATIM S.A Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciul Audit Public Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control Intern;
- S.C. "AQUATIM" S.A;
- Mass - media locale


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat_Aquatim.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA DE PRIMĂRIA DIRECȚIA TEHNICĂ APROBAT BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC2012 - 003436/03.02.2010 REFERAT privind completarea anexei la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C, AQUATIM SA Prin programul ISPA s-a derulat „Reabilitarea tehnologiei de epurare a apei reziduale şi modernizarea canalizării pentru populația oraşului Timişoara situat în județul Timiş din România” (măsura ISPA 2000/RO/16/P/PE/004), În cadrul programului de investiţii pentru modernizarea stației a fost reabilitată treapta mecanică de epurare şi s-au construit două linii noi —una de tratare biologică şi terțiară a apei uzate (pentru eliminarea azotului şi fosforului) şi una pentru tratarea nămolului, Din fondurile alocate pentru staţia de epurare s-a construit şi o clădire nouă pentru laboratorul de control calitate al S.C. Aquatim S.A. Municipiul Timişoara dispune acum de o stație nouă de epurare, cu o capacitate maximă de preluare a apei uzate de 3.000 l/s, care poate deservi 440.000 locuitori şi corespunde cerințelor de mediu atât din legislația europeană cât şi din cea românească, Prin adresa SC2012-1367 din data de 18.01.2012 a fost transmisă documentația investiţiei finanțată prin fonduri nerambursabile ISPA şi cofinanțată de către operatorul regional SC Aquatim SA. Lucrările de reabilitare a stației de epurare a apei reziduale au fost finalizate, investiția recepționată, drept pentru care s-a efectuat transferul investiţiei ISPA în vederea preluării de către unitatea administrativ teritorială, în evidența sa. Urmare a adresei nr. SC 2010-2647/26.01.2012 înaintată de Biroul Hidrotehnic din cadrul Direcţiei Tehnice privind finalizarea şi recepționarea lucrărilor efectuate la reabilitarea stațici de epurarea apei reziduale,investiția s-a înregistrat în evidența contabilă a Primăriei Municipiului Timişoara, drept pentru care solicităm suplimentarea Anexei la contractul de delegare privind bunurile de retur a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. PROPUNEM: Emiterca unei hotărâri care să aprobe completarea anexei 5 la contractul de delegarea a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, nr. 932/19.01.1010 încheiat între ADI. şi S.C, AQUATIM S.A, care a fost aprobat prin HCL nr. 277/2009, cu investiția- stație de epurare a apei reziduale. VICEPRIMAR, so DIRECTOR DIRECŢIA PATRIMONIU, - DIRECTOR DIRECȚIA TEHNICĂ, ÎN Ec. Martin Stai: TU, N _ DIRECȚIA ICA, ŞEF SERVICIU ADMIN. IMOBILE BAZE SPORTIV Ec. Smaranda Ing. loan Hai Costa Ă td ŞEF BIROU HIDROTEHNIC ŞEF BIROU ADMINISTRARE IMOBILE, Ing. Marius Oncţiu/ Ing. Călin SIN Pirva LV CONSILIER, CONSILIER, Ing. Marinela Ec, Adriana Adăliga „ Sandu 7 ee Red Dart. 1 God FP 53-01, ver1 n