keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 574/18.12.2015 privind completarea Anexei nr V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare nr. 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, bransamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă si canalizare

18.12.2015

Hotararea Consiliului Local 574/18.12.2015
privind completarea Anexei nr V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare nr. 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, bransamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă si canalizare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2015 -031209 / 24.11.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă si de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 - privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă - Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, Oraşul Deta şi Oraşul Jimbolia, în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/20.02.2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timisoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM SA Timisoara;
Având în vedere art. 7 şi 8 din Contractul de delegare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă transmiterea spre administrare şi folosinţă către AQUATIM SA a bunurilor reprezentând racorduri, bransamente,reţele şi instalaţii de apă, rezultate în urma lucrărilor recepţionate, transmise şi înregistrate în evidenţa mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timişoara, cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din hotărâre.

Art.2: Se aprobă completarea Anexei V(lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosinţă operatorului) la contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă si de canalizare- Lista bunurilor de retur , încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timis şi S.C. AQUATIM SA, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009, cu bunurile cuprinse în Anexa 1 .

Art.3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi AQUATIM SA Timisoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciuilui Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. AQUATIM SA Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA ECONOMICĂ COMPARTIMENTUL EVIDENŢA PATRIMONIULUI

REFERAT privind completarea Anexei V(lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosință

operatorului) la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, către operatorul regional AQUATIM S.A

Urmare a înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, şi ca urmare a aprobării prin HCL 277/28.07.2009 a delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Timişoara prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timişoara, în baza HG nr. 855 / 2008 a fost semnat Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932/19.01.2010, în numele şi pe seama membrilor Asociaţiei.

Potrivit prevederilor art.25 alin.1 din Legea nr. 51/2006, bunurile proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ teritoriale, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi concesionate operatorilor în condiţiile legii în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului- în cazul gestiunii delegate.

Conform alin.2 al aceluiaşi articol, în cazul gestiunii delegate, concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ teritoriale, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte a contractelor de delegare a gestiunii; aceste bunuri se transmit operatorilor spre administrare şi exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor şi/sau activităţilor delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii.

Având în vedere art. 7 şi 8 din Contractul de Delegare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA.

Având în vedere HCL nr. 277/2009 privind aprobarea delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timişoara;

Mijloacele fixe din domeniul apă-canal recepţionate până în anul 2014, transmise şi înregistrate în evidenţa contabilă a Primăriei Municipiului Timişoara trebuiesc date în administrare către operatorul regional AQUATIM SA, pentru completarea Anexei V (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosință operatorului) la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare care a fost aprobat prin HCL nr. 277/2009;  

PROPUNEM :    1. Emiterea unei hotărâri care să aprobe transmiterea spre administrare şi folosință către operatorul regional AQUATIM SA a bunurilor reprezentând racorduri, branşamente, rețele şi instalaţii de apă, rezultate în urma lucrărilor recepţionate, transmise şi înregistrate în evidenţa mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timişoara, cuprinse în Anexa 1. 2. Completarea anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA aprobat prin HCL nr. 277/2009, cu bunurile cuprinse în Anexa 1. DIRECTOR D. ECONOMICĂ, SECRETAR,

Smaranda Haracicu ioan Cojocari RESPONSABIL COMPARTIMENT, Slaviţa Dubleş CONSILIER B.U.H., CONSILIER, Marinela Lucuţ Simona Pipelca

AVIZAT JURIDIC

Cod FP 53-01, ver.1

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA 1

Nr crt Denumirea bunurilor inventariate AMPLASARE Codul sau Numarul de inventar

Valoare de inventar

0 1 2 3 10

1 RETEA CANALIZARE STR.VERONICA MICLE 17836 64.170,82 2 RETEA CANALIZARE STR.COOPERNIC 17837 133.032,63 3 RETEA CANALIZARE STR.PROGRESUL 17838 73.588,10 4 RETEA APA STR.PROGRESUL 17839 58.561,66 5 EXECUTIE RETEA APA STR. URANUS - RETEA APA 17973 171.436,79 6 EXECUTIE RETEA CANAL STR. URANUS - RETEA CANAL 17974 201.503,55 7 EXECUTIE RETEA APA STR. GLORIEI - RETEA APA 17975 211.367,59 8 EXECUTIE RETEA CANAL STR. GLORIEI - RETEA CANAL 17976 187.210,39 9 EXECUTIE RETEA APA STR. BUSUIOC - RETEA APA 17977 92.609,00

10 EXECUTIE RETEA CANAL STR. BUSUIOC - RETEA CANAL 17978 47.786,55 11 EXECUTIE RETEA CANAL STR. TIGRULUI - RETEA CANAL 17979 223.506,18 12 EXECUTIE RETEA CANAL STR. AGRONOMIEI - RETEA CANAL 17980 122.595,06 13 EXECUTIE RETEA CANAL STR. HERESTRAU - RETEA CANAL 17981 73.462,84 14 EXECUTIE RETEA CANAL STR. I. RATIU - RETEA CANAL 17982 59.472,13 15 EXECUTIE RETEA CANAL STR. RAPSODIEI - RETEA CANAL 17983 443.003,86 16 DEVIERE RETEA APA STR. MADONA - RETEA APA 17984 172.881,97 17 EXTIN.RETEA.CANALIZA STR. BARSEI 18836 128.722,94 18 EXTIN.RETEA CANALIZA STR. A. IMBROANE 18837 107.185,46 19 APA,BRANS.,APA&GAZE DEVIERE SI RACORD 18838 419.168,89 20 EXTIND.RETEA CANALIZ STR. BISTRITA 18839 169.446,86 21 EXTIN.RETEA CANALIZA STR. CAROL DAVILA 18840 129.950,87 22 EXTIN.RETEA APA STR. ARMONIEI 18841 839.351,24 23 EXTIN.RETEA APA-CANA STR. FEDRA 18842 421.476,99 24 EXTIN.RETEA APA-CANA STR. COMETEI 18843 163.041,01 25 EXTIN.RETEA CANALIZA STR. CIOCARLIEI 18844 703.211,50 26 EXTIN.RETEA APA-CANA STR. OEDIP 18845 173.565,08 27 EXTIN.RETEA CANALIZA STR. TRIFOIULUI 18846 83.887,40 28 EXTIN.RETEA APA-CANA STR. ATOMULUI 18847 204.777,51 29 EXTINDERE RETEA APA ZONA CALEA SAGULUI 18848 204.663,84 30 EXTIN.RETEA CANALIZA STR. MUSICESCU 18849 999.400,06 31 EXTIN.RETEA CANALIZA STR. TICHINDEAL 18850 63.996,58 32 EXTIN.RETEA APA-CANA STR. JOSE SILVA 19003 246.032,21 33 extind.retea apa ZONA V. VASIA 19004 445.013,13 34 extind. retea canal ZONA V. VASIA 19005 897.097,99 35 EXTIN.RETEA APA-CANA STR. CANAL LAKER 19006 234.829,62 36 EXTIN.RETEA APA-CANA ZONA FELIX 19007 577.239,44 37 extind.retea canal STR. ARMONIEI 19008 1.834.538,06 38 EXTIN.RETEA APA-CANA ZONA AIDA-MURES-N.IVAN 19009 779.855,73 39 EXTIN.RETEA APA-CANA STR. ARH.HORIA CREANGA 19010 342.766,93 40 EXTIN.RETEA APA-CANA STR. BELGRAD 19011 262.298,15 41 extind.retea canal STR. WEISSMULLER 19012 177.242,97 42 extindere retea cana STR. AL. LAPUSNEANU 19013 98.166,37 43 extind.retea apa STR. VIRGILIUS 19014 159.517,81 44 extind. retea canal STR. BRIGADIERILOR 19015 115.306,86 45 extind. retea canal STR. TALANGII 19016 182.693,10 46 extind.retea apa STR. GOSPODARILOR 19017 187.355,36 47 extindere retea apa STR. VEAC NOU 19018 130.377,90 48 extind.retea canal STR. ZORILOR 19019 96.571,26 49 vial.sist.canalizare PARC INDUSTRIAL FREIDORF 19020 1.983.516,34 50 retea canal STR. OLARILOR 19235 94.713,85 51 retea canal STR. CORNELIU NEPOS 19236 26.421,76 52 retea apa STR. BRUXELLES 19237 460.714,82 53 retea canal STR. CERCULUI 19238 136.270,65 54 retea canal STR. SEMICERC 19239 609.204,55 55 retea apa-canal STR. A. ODEIANU 19240 449.677,51 56 retea apa-canal STR. GH. STRAVESCU 19241 348.337,51 57 retea apa-canal STR. BLASCOVICI 19242 1.318.192,53 58 retea apa-canal STR. HORIA CREANGA 19243 391.554,70 59 retea apa-canal STR. VLAD BANATEANU 19244 338.438,73 60 retea apa-canal STR. MURES-TOSCA 19245 251.422,14 61 retea apa STR. MURES-TOSCA 19246 663.091,67 62 retea canal STR. COMUNA DIN PARIS 19247 345.648,25 63 retea apa-canal STR. E. BOTOCA-M. DRAGHICESCU 19248 520.663,34 64 retea canal STR. AGRICULTORILOR 19249 184.792,52 65 retea apa canal STR. OCTAV BANCILA 19250 246.586,68 66 retea canal STR. BANUL SEVERINULUI 19251 510.737,76 67 retea apa canal STR. PIUS BRANZEU 19252 466.912,75 68 retea alimentare apa ALEEA VIILOR 19428 79.223,21 69 retea apa canal CARTIER GHIRODA 19439 4.722.422,01 70 retea alimentare apa ZONA MARGINII 19440 2.357.903,02 71 retea alimentare apa STR. EURIPIDE 19441 333.612,97 72 retea alimentare apa MURES NR. 16 19442 385.802,05 73 retea alimentare apa HOGAS - TOPARCEANU 19443 360.356,06 74 retea alimentare apa FRAGILOR 19444 394.929,45 75 retea alimentare apa LAMAITEI 19445 1.000.515,41 76 retea apa canal STEAUA 19446 97.787,10 77 retea alimentare apa AUREL POP 19447 206.883,57 78 retea apa canal CALIMANESTI - TAZLAU 19448 498.779,52 79 retea apa canal CORNELIU BABA 19449 269.517,79

Unitatea LISTA DE INVENTARIERE

DOMENIU PUBLIC Primaria Municipiului Timisoara RETELE DE APA - CANAL

80 retea alimentare apa INTR. ARDEALULUI 19450 665.880,54 81 retea alimentare apa STR. NR. 1 CARTIER PLOPI 19451 83.781,20 82 retea apa canal STR. APRODUL MOVILA 19452 202.993,18 83 retea alimentare apa LIDIA - MURES 19453 455.637,15 84 retea alimentare apa ZONA BOBALNA 19454 1.038.081,65 85 retea apa canal STR. CALIMANESTI - AGRICULTORILOR 19455 218.985,39 86 retea apa canal STR. GOSPODARILOR 19456 492.746,25 87 retea apa canal CALEA MARTIRILOR - MUZICESCU 19457 2.016.647,10 88 retea apa si canal. RETEA APA-CANAL 19511 59.446,71 89 extind.retea apa Zona Campului I 19632 1.177.145,86 90 extind.retea apa Zona Campului II 19633 2.190.361,71 91 extind.retea apa Str. Louis Turcanu 19634 101.494,02 92 extind. retea Str. Xometei 19635 202.833,33 93 extind.retea apa Str. M. Neamtu 19636 933.450,60 94 extind. retea Str. N.S. de Hateg 19637 255.596,21 95 extind. retea canal Str. Stephenson 19638 635.353,05 96 extind.retea apa Str. M. Sadoveanu 19639 365.400,72 97 sistem major Cartier Ciarda Rosie - Canal Bega 19640 2.630.616,87 98 sistem major Cartier Ghiroda etepa II 19641 2.252.349,03 99 sistem major Cartier Plopi 19642 3.222.739,67 100 extind.retea apa Str. Obreja 19643 191.343,93 101 extind. retea canal Str. Ruderia 19644 624.332,33 102 extind. retea canal Str. Mircea cel Batran 19645 296.871,48 103 extind. retea canal Str. Rarau 19646 536.893,15 104 extind. retea Str. Mures 160/7 19647 472.071,05 105 extindere retele Zona Trubadur - Eroilor 19648 475.029,43 106 extind. retea canal Str. Moise Dobosan 19649 213.342,87 107 extind. retea Str. Anina 19650 127.133,75 108 EXTIN.RETEA APA-CANA Str. Corina Irineu 19651 677.404,55 109 extind.retea apa Str. Claude Debussy 19652 825.399,83 110 extind.retea apa Zona Mehala - Str. Basarabia 19780. 479.413,21 111 extind.retea apa Zona Ronat Vest 19781 399.497,17 112 extind.retea apa Str. Grigore Antipa 19782 309.986,94 113 extind.retea apa Zona Muzicescu - Urseni 19783 920.000,37 114 extind.retea apa Str. C. Prezan nr. 120 19784 129.155,66 115 extind.retea apa Calea Martirilor 19785 780.373,72 116 extind.retea apa Str. Muncii 19786 389.020,52 117 extind.retea apa Zona Alunis - Fratelia 19787 519.251,74 118 extind.retea apa Zona Plopi - Timireazev 19788 611.314,19 119 extind.retea apa Zona Dambovita - Lacului 19789 237.777,05 120 extind.retea apa Str. Cetatea Alba 19790 84.154,30

143

EXTINDERI RETELE APA

STR: LUDUS, DELINESTI, PARANG, ALBASTRELELOR, LACATUS, MAGHERU, GARLEANU, TANASE, DETA, DEMETRESCU, TATA OANCEA, COCORILOR

20783

2.595.505,48

144 EXTINDERI RETELE CANAL

STR: ANINA, EURIPIDE, EMIL RACOVITA, RECOLTEI, MILESCU SPATARU

20784 864.301,39

145

EXTINDER RETELE APA-CANAL

APA, STR: ROSIORI, LIMAN, BANUL UDREA, COMOAREI, LILIACULUI CANAL, STR: LIMAN, MARGINARI, C.A. ROSETTI, COMOAREI, LILIACULUI, SACULUI, BANUL UDREA

20785

3.284.471,37 146 retea canal CIARDA ROSIE ZONA URSENI 22275 2.495.643,63 147 EXTINDERE RETEA CANAL CIARDA ROSIE- ZONA CALEA BUZIASULU 22277 1.377.156,02 148 EXTINDERE RETEA APA CANAL ZONA BLASCOVICI 22293 555.106,43 149 EXTINDERE RETEA APA CANAL STR MURES TOSCA ETAPA II 22294 290.715,56 150 EXTINDERE RETEA CANAL STR MUSICESCU 22295 410.308,51 151 LUCRARI EDILITARE APA SI CANAL VEST AEROPORT UTILITAR CIOCA 22592 871.703,00

75.215.787,33 lei

RESPONSABIL COMPARTIMENT Slaviţa Dubleş

CONSILIER, Simona Pipelca

CONSILIER B.U.H. Marinela Lucuţ

SUBTOTAL:

DIRECTOR D. ECONOMICĂ Smaranda Haracicu