keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 175/08.05.2017 privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2017

08.05.2017

Hotararea Consiliului Local 175/08.05.2017
privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2017


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017 -10702/02.05.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Adresele 9697 din data de 04.04.2017 şi DT-SP din data de 19.04.2017 a S.C. AQUATIM S.A.;
Ţinând cont de Decizia nr. 6 din 24.03.2017 a Consiliului de Administraţie al S.C. AQUATIM S.A. şi aprobată de către Adunarea Generală a Administratorilor S.C. AQUATIM S.A. prin Hotărârea nr. 1 din 24.03.2017 - privind avizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2017;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, buget finanţe, impozite şi taxe , Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, oraşul Deta şi oraşul Jimbolia , în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
Având în vedere prevederile art.18, alin. 15 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A. , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009;
Având în vedere prevederile art. 10, alin (1) şi art. 12, alin (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.d), alin. (3) lit. c) , alin. (6) lit. a) pct.14, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Programul de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2017 în domeniul apă-canal, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. AQUATIM S.A. Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL D.P.U.H. BIROUL UTILIT[‘I HIDROTEHNICE Nr. SC 2017

R E F E R A T

privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2017

Obiectivele operatorului S.C. Aquatim S.A. vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecţia mediului. Programul de investiţii implică realizări importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru buna funcţionare a serviciilor cât şi pentru ca acestea să îndeplinească condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile. În conformitate cu prevederile art. 10, alin (1), pct. b şi art. 12.din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţă exclusivă, ce poate fi exercitată şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de apă şi de canalizare, în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce priveşte: aprobarea programelor de investiţii privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului. În exercitarea atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri privitoare la aprobarea programelor de reabilitare, extinderea şi modernizarea sistemelor existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii, precum şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare; Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A. , conform art. 18 fiind stabilite obligaţiile operatorului, alin. 15 : ,,să întocmească programele anuale de reparaţii, dotări şi investiţii, pe care să le supună spre aprobare Autorităţii Delegante”.

Finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în Programul de investiţii se asigură din fonduri proprii ale Operatorului Regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Timişoara, S.C. Aquatim S.A., astfel:

CAP. Lucrări în continuare: – 6.026.000 lei CAP. Investiţii noi: – 11.548.994 lei Total investiţii din surse proprii : – 17.574.994 lei Având în vedere importanţa investiţiilor în domeniul apă-canal propuse pentru municipiul Timişoara,

având ca sursă de finanţare sursele proprii, în valoare totală de 17.574.994 lei, propunem pentru anul 2017 aprobarea Programului de investiţii al operatorul regional S.C. Aquatim S.A., din surse proprii de finanţare. DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIUL D.P.U.H., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV ŞEF BIROUL UTILITĂŢI HIDROTEHNICE, CONSILIER B.U.H., CAMELIA CEAUŞESCU LUCUŢ MARINELA

AVIZAT JURIDIC, CRISTINA BOZAN Red. / Dact. : L.M. ; Ex:1 Cod FO 53 – 01, Ver. 2

Atasament: INVESTITII_2017.pdf

wm AQUATIM Timișoara, Str. Gheorghe Lazăr nr. 1l/A, cod 30008I: tel: +40 256 201 370 * fax: +40 256 294 753 + aquatimaaquatim.ro * www.aquatim.ro Nr...DT-SP/19.04.2017 Catre : PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA DIRECTIA TEHNICA Referitor: Program de investitii din surse proprii 2017 Municipiul Timisoara Alaturat va transmitem programul de investitii din surse proprii propuse in anul 2017 pentru Municipiul Timisoara. Cu stima, Director Tehnic Sef Serviciu Proiectare ing. Nicolae Ghelsingher ing.Laurentiu Florin Maier Fa SR 32 332, Cod IBAN:RO6SBRDE360SVO7245353600 BRD Timișoara * CUI:RO 3041480 * Nr. Reg. Com. J35/4096/1992 LA pi Aa Ani Operator de date cu caracter personal nr. 22949 conform Legii 677/2001 IOHSAS 18001 ISO 14001 150 9001

AQUATIM S.A. TIMIȘOARA PROGRAM DE INVESTIŢII 2017 SERVICIU PROIECTARE CU FINANŢARE DIN SURSE PROPRII MUNICIPIUL TIMISOARA 1000 INDICATORI Data an 2016 Valoare Sucursala Localitatea finalizării Aprobat Realizat/ an curent 2017 an 2018 an 2018 investiţiei Preliminat o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic: 0 0 0 0 0 b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale MP a luna 6,026,000 1,651,502 3,379,150 o o Modernizare Staţie de pompare tr. II-a Sta. Tratare BEGA - mun Timişoara Timisoara 2017 2,251,502 1,651,502 600,000 0 0 Reabilitare canal şi racorduri canal pe str. Salciei, aleea Cascadei, J. Sebastian Bach şi Martir Timisoara 2017 1.000.000 900.000 o o Remus Tasala - municipiul Timişoara Închidere în inel a reţelei de apă potabilă şi branşamente pe str. Grigore Alexandrescu, între str. Coşarilor şi Cal. Torontalului şi extindere reţele de apă şi canalizare, brangamente şi Timisoara 2017 549,217 400,000 o 0 racorduri pe str. Gr. Alexandrescu nr.121 - mun. Timişoara Reabilitare retea apa si bransamente pe Splaiul Nicolae Titulescu, între Parcul Central şi str. Timisoara 2017 1.746.131 1.000.000 o o Nufărul - municipiul Timişoara Fa ape pluviale in Raul Bega in situatii de urgenta -colectarea apelor pluviale Pasajul Timisoara 2017 479.150 479.150 o o a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: o 0 751,300 915,000 0 Realizare Magazie Aprovizionare , str.Cerna nr.1 Timisoara 2018 0 50,000 200,000 o Amenajare Arhiva în clădirea Staţiei de filtre etapa-ll-a (Uzina 2-4) - STA Bega - mun. Timisoara 2018 o 0 50,000 715,000 o Timişoara Constructie cladire cu destinatia depozit reactivi si depozit butelii oxigen si acetilena str.Cerna Timisoara 2017 o o 651,300 o o nr.1 mun. b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ- 11,548,994 o 40,477,438 48,433,546 14,830,788 teritoriale: Modernizare fântână ornamentală PUNCTE CARDINALE, Timişoara Timisoara 2018 2,804,850 0 4,500,000 0 0 Infiintare Muzeul Apei "STA Urseni" Timisoara 2018 0 0 845,000 2,065,000 0 Infiintare Muzeul Apei "Stan Vidrighin" Timisoara 2018 0 0 2,000,000 4,725,000 0 Sectorizarea reţelei de distribuţie a apei potabile -Mun.Timişoara.(pt 2017 sector 2-3) Timisoara 2019 1,000,000 o 1,371,790 3.250.000 3,254,920 Extindere retele apa- canal, branşamente apă şi racorduri canal pe strazile: str. Nera, B.P.Hasdeu, Circumvalatiunii, Dunarea, Bachus, Prof. Alex Cisman, C. Irineu, Aurora, |. NEI Zaicu, Teiului, Centura, Nicoresti, Letea, Ceferistilor, Viitorului, Ovidiu Cotrus, Anton Katrein, [Fimigoara 2018 2.000.000 9 2.000.000 4210813 o Bela Lugosi, Parc Industrial Freidorf - mun. Timisoara Reabilitare împrejmuiri zone de protecţie sanitară cu regim sever la Staţiile de Tratare Bega, Timisoara 2017 10.000 0 201,289 o o Urseni şi Ronaţ - Mun.Timişoara. L.l.Reabilitare branşamente existente (Pb,Oţel sau Fontă) la imobilele conectate la sistemul Timisoara 2017 300.000 o 300,000 o o de distribuţie.Bransamente si racorduri noi-2017 - Municipiul Timişoara. Extindere reţele apă şi canal bransamente apa si racorduri canal Calea Lugojului - mun. Timisoara 2017 869,144 o 2976,410 o 0 Timişoara Extindere reţea de canalizare Calea Şagului, între Pod Cal. Şagului şi bifurcaţie loc. Parţa, i $ag _- municipiul Timişoara.Etapa | (Pod Calea Sagului -intersectie str.O.Cotrus) 2017 0 0 4,859,762 Extindere reţea de canalizare Calea Şagului, între Pod Cal. Şagului şi bifurcaţie loc. Parţa, a Şag - municipiul Timişoara.Etapa II (intersectie str.O.Cotrus- bifurcaţie loc. Parţa, Şag) 2019 3,000,000 a 850,000 5,140,238 4,450,000

Extindere reţea de apa pe str. Ovidiu Cotrus, între str. A. Bacalbasa şi Calea Sagului, - municipiul Timişoara Timisoara 2018 o 0 2,261,140 o 0 Extindere retea de apa str A.Bacalbasa -municipiul Timisoara Timisoara 2017 0 0 65,000 0 Extindere reţea de apa pe Calea Sagului, între str. str. Ovidiu Cotrus şi bifurcaţie loc. Parţa, daţi Sag - municipiul Timişoara Timisoara 2018 1,500,000 0 100,000 4,399,517 0 Preluare si descarcare ape pluviale in situatii de urgenta in zona Pasajului CFR str.Gh.Lazar - sti municipiul Timisoara Timisoara 2017 0 o 1,775,607 o o Preluare si descarcare ape pluviale in situatii de urgenta in zona Pasajului CFR EA str.C.Brediceanu -municipiul Timisoara an o 9 1,389,325 0 0 Preluare si d luviale in situatii i jului uare si lescarcare ape pluviale in situatii de urgenta in zona Pasajului CFR str.Popa Timisoara 2017 o o 1,195,802 o o Sapca -municipiul Timisoara Preluare si acumulare ape pluviale in situatii de urgenta pe str.Emil Zola , mun.Timisoara Timisoara 2017 0 0 758,251 0 0 Reabilitare retea canalizare pe str.Cotosman, Hebe,lzlaz ,V.Hugo,Chisodei-mun.Timisoara Timisoara 2018 o 0 100,000 2,500,000 647,251 Reabilitare retea canalizare pe str.Bujorilor-mun.Timisoara Timisoara 2018 0 0 100,000 2,500,000 1,534,515 Preluare si descarcare ape pluviale in zona Parc Industrial Freidorf -str.Paul Morand , Timisoara 2018 o o 1,200.000 799.415 o mun.Timisoara Reabilitare conductei de apa ,Dn1000 OL , pe str.Matasarilor Timisoara 2018 0 0 2,500,000 792,594 0 Reabilitarea conductelor de aductiune apa bruta de la forajele F1-F5 la STA Ronat, Timisoara 2018 o o 300.000 246,520 o mun.Timisoara Optimizarea sistemului de alimentare cu apa din localitatile Bencecul de Jos si Bencecul de Timisoara 2019 o o 500.000 3.000.000 2,364,102 Sus, jud.Timis Intregiri bransamente si racorduri str.A.Rubinstein 22 ,35 si reamplasare camine str.Stefan cel Timisoara 2017 o o 23732 o o Mare nr 1 si str.General Berthlot nr 4 ,mun Timisoara Extindere retele apa canal,bransamente apa si racorduri canal pe strazile :losif Bulbuca „Victor Gaga, Florin Medelet „Caras, Alexandra Indries,Popa Anca, Azaleelor, Sanzienelor, Timisoara 2017 65,000 0 3,000,000 2,374,449 0 Anemonelor, Craitelor, Orhideelor ,J.J.Ehrler -mun.Timisoara Extindere retea canalizare str.Dr.Ernest Neumann, Mun.Timisoara Timisoara 2017 o 0 50,000 0 o Extindere retea apa si canalizare str.Bobalna ,mun .Timisoara Timisoara 2017 0 0 70,000 o 0 Executie constructii conexe (gratar , vana stavilar )SPAU str.Torac Timisoara 2017 0 0 80,000 o 0 Reamplasare retea canalizare din domeniul privat in domeniul public pe str.Avram Imbroane , Timisoara 2017 o o 80,000 o o mun Timisoara Executie statii de pompare ape uzate menajere pe str.Nicolae de Hateg si Dimitrie Dinicu Timisoara 2017 0 0 450,000 0 0 Preluare si acumulare ape pluviale in situatii de urgenta pe str.Drubeta intersectie cu Timisoara 2017 o o 50,000 750.000 o str.Mures , mun.Timisoara Reabilitare cladire si instalatii aferente sifonului deversor colector sud nou si realizarea unei camere de acumulare/pompare a debitelor de varf in raul Bega , Splaiul Sofocle - Timisoara 2017 0 o 120,000 4,000,000 2,580,000 mun.Timisoara Reabilitare cladire si instalatii aferente sifonului deversor colector sud str.Baba Novac - Timisoara 2017 o o 1.896,330 o o mun.Timisoara Preluare si descarcare ape pluviale in situatii de urgenta din colectoarele adiacente canal Timisoara 2017 o 0 100.000 900,000 o Bega -municipiul Timisoara Statia de epurare Timisoara :Monitorizare descarcare vidanje . Timisoara 2017 0 0 160,000 0 0 Puturi pentru urmarirea calitatii apei la statiile de epurare - 35 buc :Timisoara , Sannicolau i 2017 0 0 350,000 0 0 Mare, Jimbolia,Faget „Tomesti, Deta+Opatita, Ciacova, Gataia+Sculia, Liebling, Recas Statia de epurare Timisoara :Optimizarea procesului de deshidratare namol Timisoara 2018 o o 2,000,000 4,000,000 0 Statia de epurare Timisoara : instalare modul software pentru monitorizare program de mentenanta preventiva si corectiva a echipamentelor tehnologice din cadrul statiei de epurare Timisoara 2018 0 o 120,000 2,780,000 0 Timisoara si a statiilor de pompare din aria de operare Extindere/inchidere inel retea apa pe str.Brigadierilor si str.Sucului ,mun.Timisoara Timisoara 2017 0 0 38,000 0 0 Extindere retea de apa pe str.Nicolae Stoica de Hateg ,mun.Timisoara Timisoara 2017 0 0 20,000 0 0 Extindere retea de apa pe str.Liviu Cigareanu ,mun.Timisoara Timisoara 2017 0 0 20,000 0 0