keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 94/01.03.2016 pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind completarea Anexei nr V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare nr. 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, bransamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă si canalizare

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 94/01.03.2016
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind completarea Anexei nr V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare nr. 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, bransamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă si canalizare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016 - 4787/26.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă si de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 - privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă - Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, Oraşul Deta şi Oraşul Jimbolia, în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/20.02.2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilităti publice nr. 51/2006;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timisoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM SA Timisoara;
Având în vedere prevederile art. 7 şi 8 din Contractul de delegare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
Având în vedere Procesul Verbal al şedinţei în plen a Consiliului Local al Municipiului Timişoara, din data de 01.03.2016;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare nr. 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, bransamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă si canalizare, nu a întrunit condiţiile impuse de prevederile art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind completarea Anexei nr V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă si canalizare nr. 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând racorduri, bransamente sau alte lucrări la sistemele de alimentare cu apă si canalizare - Anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara şi S.C. AQUATIM SA Timisoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat_hcl_94.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA ECONOMICĂ; DIRECŢIA TEHNICĂ COMPARTIMENTUL EVIDENŢA PATRIMONIULUI SC2016 -

REFERAT privind completarea Anexei V(lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosință

operatorului) la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, către operatorul regional AQUATIM S.A

Urmare a înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, şi ca urmare a aprobării prin HCL 277/28.07.2009 a delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Timişoara prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timişoara, în baza HG nr. 855 / 2008 a fost semnat Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932/19.01.2010, în numele şi pe seama membrilor Asociaţiei.

Potrivit prevederilor art.25 alin.1 din Legea nr. 51/2006, bunurile proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ teritoriale, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor pot fi concesionate operatorilor în condiţiile legii în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului- în cazul gestiunii delegate.

Conform alin.2 al aceluiaşi articol, în cazul gestiunii delegate, concesionarea bunurilor proprietate publică şi/sau privată a unităţilor administrativ teritoriale, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte a contractelor de delegare a gestiunii; aceste bunuri se transmit operatorilor spre administrare şi exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor şi/sau activităţilor delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii.

Având în vedere art. 7 şi 8 din Contractul de Delegare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA.

Având în vedere HCL nr. 277/2009 privind aprobarea delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timişoara;

Mijloacele fixe din domeniul apă-canal recepţionate până în anul 2014, transmise şi înregistrate în evidenţa contabilă a Primăriei Municipiului Timişoara trebuiesc date în administrare către operatorul regional AQUATIM SA, pentru completarea Anexei V (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosință operatorului) la contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare care a fost aprobat prin HCL nr. 277/2009;  

PROPUNEM :    1. Emiterea unei hotărâri care să aprobe transmiterea spre administrare şi folosință către operatorul regional AQUATIM SA a bunurilor reprezentând racorduri, branşamente, rețele de apă, retele de canalizare menajera si canalizare pluviala (inclusiv Statia de epurare si Statia de pompare) rezultate în urma lucrărilor recepţionate, aferente obiectivului de investitii “Amenajare Complex rutier zona Michelangelo”, transmise şi înregistrate în evidenţa mijloacelor fixe ale Primăriei Municipiului Timişoara, cuprinse în Anexa 1. 2. Completarea anexei V la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA aprobat prin HCL nr. 277/2009, cu bunurile cuprinse în Anexa 1. DIRECTOR D. ECONOMICĂ, pt. SECRETAR,

Smaranda Haracicu Simona Drăgoi RESPONSABIL COMPARTIMENT, DIRECTOR D. TEHNICA, Slaviţa Dubleş Chiş Culiţa CONSILIER, Simona Pipelca AVIZAT JURIDIC

Cod FP 53-01, ver.1

Atasament: Anexa_1_la_proiect_hcl_94.pdf

ANEXA 1

Nr crt Denumirea bunurilor inventariate AMPLASARE Codul sau Numarul de

inventar

Valoare de inventar

0 1 2 3 10 Cap.I

1 Alimentari cu apa Zona Complex rutier Mihelangelo 22625 3.076.772,64

Conducta din fonta ductila Dn 500 = 647,70 m Conducta din fonta ductila Dn 400 = 867,00 m Teava de otel 400x10 = 214,20 m Teava de otel 200x10 = 20,40 m Teava PEID 250x14,8 = 979,20 m Teava PEID 225x13,4 = 107,10 m Teava PEID 125x 7,4 = 163,20 m Teava PEID 90x 5,4 = 225,00 m

2 Canalizare menajera Zona Complex rutier Mihelangelo 22626 272.984,36

Tuburi circulare Dn 300 PAFSIN SN 10000 =290,00m

3 Canalizare pluvuala inclusiv Statia de epurare si Statia de Pompare

Zona Complex rutier Mihelangelo 22627 5.190.361,12

Tub circular PVC -KGEM cu mufa Dn 200mm=624,00 m Tub circular Dn 250 PAFSIN SN 10000 = 14,00 m Tub circular Dn 300 PAFSIN SN 10000 = 450,00 m Tub circular Dn 400 PAFSIN SN 10000 = 547,00 m Tub circular Dn 500 PAFSIN SN 10000 = 122,00 m Tub circular Dn 600 PAFSIN SN 10000 = 444,00 m Tub circular Dn 700 PAFSIN SN 10000 = 283,00 m Tub circular Dn 800 PAFSIN SN 10000 = 201,00 m

Statia de pompare complet echipata (Prefabricata) = 1 buc Statia de epurare complet echipata (Prefabricata) = 1 buc

8.540.118,12

MANAGER PROIECT Culita Chis

RESPONSABIL TEHNIC Constantin Pascu

Viola Dumitru

Unitatea INVENTARIERE DOMENIU

PUBLIC Primaria Municipiului Timisoara RETELE DE APA - CANAL

SUBTOTAL:

ASISTENT PROIECT, LOREDANA SIBIAN

RESPONSABIL JURIDIC, NASTASIA POP

Atasament: Anexa_hcl_94.pdf

ROMÂNIA JUDEŢUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMIŞOARA CONSILIUL LOCAL

AVIZAT Secretar IOAN COJOCARI

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei nr V la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã si canalizare nr. 932 din 19.01.2010 cu mijloace fixe reprezentând

racorduri, bransamente sau alte lucrãri la sistemele de alimentare cu apã si canalizare Consiliul Local al Municipiului Timişoara

Având în vedere Referatul nr.SC2016 - 4787/26.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU; Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara; Având în vedere prevederile Legii nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilitãţi publice; Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apã si de canalizare; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 - privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă - Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, Oraşul Deta şi Oraşul Jimbolia, în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare; Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.13/20.02.2008 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor comunitare de utilitãti publice nr. 51/2006; Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 privind aprobarea delegãrii gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apã şi de canalizare în Municipiul Timisoara, prin atribuire directã operatorului regional S.C. AQUATIM SA Timisoara; Având în vedere art. 7 şi 8 din Contractul de delegare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã apã-canal Timiş şi AQUATIM SA; În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit. (c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată; În temeiul art.45 alin. 3 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;

H O T Ă R Ă Ş T E : Art. 1: Se aprobã transmiterea spre administrare şi folosinţã cãtre AQUATIM SA a bunurilor reprezentând racorduri, bransamente, reţele de apã, reţele de canalizare menajeră şi canalizare pluvială (inclusiv Staţia de epurare şi Staţia de pompare) rezultate în urma lucrãrilor recepţionate, aferente obiectivului de investitii “Amenajare Complex rutier zona Michelangelo” transmise şi înregistrate în evidenţa mijloacelor fixe ale Primãriei Municipiului Timişoara, cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantã din hotãrâre.

Art. 2: Se aprobã completarea Anexei V (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosinţă operatorului) la contractul de delegare a serviciilor publice de alimentare cu apã si de canalizare, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitarã apã-canal Timis şi S.C. AQUATIM SA, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009, cu bunurile cuprinse în Anexa 1 . Art. 3: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotãrâri se încredinţeazã Direcţia Tehnicã, Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara şi AQUATIM SA Timisoara. Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică - Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; - Primarului Municipiului Timişoara; - Serviciului Juridic; - Direcţiei Economice; - Direcției Urbanism; - Instituţiei Arhitectului Şef; - Direcţiei Clădiri,Terenuri şi Dotări Diverse; - Direcţiei Dezvoltare; - Direcţiei Comunicare; - Direcţiei de Mediu; - Direcţiei Tehnice; - Direcţiei Poliţia Locală; - Biroului Managementul Calităţii; - Corpului de Control și Antifraudă al Primarului; - Biroului Audit; - S.C. AQUATIM S.A. Timișoara - Mass - media locale. Preşedinte de şedinţă, Consilier