keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 97/01.03.2016 privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2016

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 97/01.03.2016
privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2016


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 004070/19.02.2016 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Adresa nr. 4585/DT-BP din data de 11.02.2016 a S.C. AQUATIM S.A.;
Ţinând cont de Decizia nr. 1 din 27.01.2016 a Consiliului de Administraţie al S.C. AQUATIM S.A. privind avizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli pentru anul 2016;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, oraşul Deta şi oraşul Jimbolia , în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
Având în vedere prevederile art.18, alin. 15 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A. , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009;
Având în vedere prevederile art. 10, alin (1) şi art. 12, alin (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.d), alin. (3) lit. c) , alin. (6) lit. a) pct.14, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Programul de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2016 în domeniul apă-canal, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. AQUATIM S.A. Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: DECIZIA_nr._1-27.01.2016_Buget_de_venituri_si_cheltuieli_2016.pdf

AQUATIM S.A STR. GH. LAZĂR Nr. INA CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE DECIZIA NR.1 din 27.01.2016 privind avizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al AQUATIM S.A. pentru anul 2016 Consiliul de administrație al AQUATIM Timişoara; Având în vedere referatul înregistrat sub nr.1442/19.01.2016, întocmit de către Directorul general şi Directorul economic, prin care se solicită avizarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al AQUATIM S.A. pentru anul 2016; Având în vedere prevederile OMF nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii Bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia întocmit de către operatorii economici; Având în vedere prevederile O.U.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participaţie majoritară, cu modificările prev. de art.0.U.G. nr.88/2014; Având în vedere dispozițiile Ordinului nr.1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate; Având în vedere prevederile Legii nr.339/2015 privind Legea bugetului de stat pe anul 2016; Având în vedere prevederile Legii nr.340/2015 Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016; Având în vedere prevederile Legii nr.571/2003 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare; Având în vedere prevederile O.U.G, nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; Având în vedere prevederile H.G. nr.1017/30.12.2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată; Având în vedere prevederile Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare încheiat la 19.01 2010, modificat şi completat; Având în vedere prevederile Actului Constitutiv al AQUATIM S.A. nr.21079/28.10.2009; Având în vedere prevederile Contractului de mandat nr.10429/03.04.20)4 încheiat cu directorul general al societății; În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990, modificată şi completată, privind societățile, DECIDE: ART.1, Avizează Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al AQUATIM S.A. pentru anul 2016, astfel cum este prevăzut în Anexa nr.) Ja prezenta decizie, ART.2, Prezenta decizie se comunică: Adunării Generale a Acţionarilor, Direcţiei Economice, Birouluj Comunicare și Relații Publice, Compartimentului Juridic, PREȘEIHNTE C.A. re BEM SECRETAR C.A. Ke.Ca opescu “i zi a TI Lu RI E , x a 2 / PEEL

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL D.P.U.H. BIROUL UTILIT[‘I HIDROTEHNICE Nr. SC 2016- 004070/19.02.2016

R E F E R A T

privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2016

Obiectivele operatorului S.C. Aquatim S.A. vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecţia mediului. Programul de investiţii implică realizări importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru buna funcţionare a serviciilor cât şi pentru ca acestea să îndeplinească condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile. În conformitate cu prevederile art. 10, alin (1), pct. b şi art. 12.din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţă exclusivă, ce poate fi exercitată şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de apă şi de canalizare, în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce priveşte: aprobarea programelor de investiţii privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului. În exercitarea atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri privitoare la aprobarea programelor de reabilitare, extinderea şi modernizarea sistemelor existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii, precum şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare; Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A. , conform art. 18 fiind stabilite obligaţiile operatorului, alin. 15 : ,,să întocmească programele anuale de reparaţii, dotări şi investiţii, pe care să le supună spre aprobare Autorităţii Delegante”.

Finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în Programul de investiţii se asigură din fonduri proprii ale Operatorului Regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Timişoara, S.C. Aquatim S.A., astfel:

CAP. Lucrări în continuare: – 3.864.440 lei CAP. Investiţii noi: – 19.961.258 lei Total investiţii din surse proprii : – 23.825.698 lei Având în vedere importanţa investiţiilor în domeniul apă-canal propuse pentru municipiul Timişoara,

având ca sursă de finanţare sursele proprii, în valoare totală de 23.825.698 lei, propunem pentru anul 2016 aprobarea Programului de investiţii al operatorul regional S.C. Aquatim S.A., din surse proprii de finanţare. SECRETAR, IOAN COJOCARI DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIUL D.P.U.H., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV ŞEF BIROUL UTILITĂŢI HIDROTEHNICE, CONSILIER B.U.H., MARIUS ONEŢIU LUCUŢ MARINELA AVIZAT JURIDIC, Red. / Dact. : ML. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1

Atasament: Program_de_investitii_2016.pdf

AQUATIM S.A. TIMIŞOARA PROGRAM DE INVESTIȚII 2016 Anexa la Decizia CA nr.1 BIROUL PROIECTARE MUNICIPIUL TMIŞOARA din 27.01.2016 ÎNDICATORI Valoare Data n 2016 Valoare aprobata | finalizării Aprobat Realizat Prei n curent 2017 an 2078 an 2015 a î 2 conform.S.F. 3 3 5 & 7 8 3.864.440 o A o o Modernizare Staţie de pompare tr. II-a Sta. Tratare BEGA - mun Timişoara 4.047.900 2016 2.251.502 tare conductă de serviciu pe Cl.Bogdăneştilor, (între bv.Cetății Municipiul Timişoara. str.D.I.Mendeleev) - 218.861 2016 218.861 Do conducta de apă potabilă existenta si bransamente pe str. Mesteacanului - municipiul 171.018 2016 171.016 Închidere inel rețea de apă potabilă si bransamente,extindere retea de canalizare si racorduri de canal pe str. Margaretelor - mun Timişoara. 204.468 e 04.488 Închidere inel rețea de apă potabilă si bransamente pe str. Pastorilor - mun Timişoara. 223.014 2016 223.014 Reabilitare retea canal si racorduri pe str. Martir Angela Sava - municipiul Timisoara 358.850 2016 358.850 Exindere rețele apă-canal, branşamente şi racorduri pe str. Ghe. Ranetti — municipiul Timişoara 436.729 2016 436.729 administrativ-teritoriale c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unit |- (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) peritru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locație de gestiune. excusiv cele din demeniul public] - (denumire obiectiv] - (denumire obiectiv) 245.000 530.000 200.000 Reamenajare spații existente Treboniu Laurian Timişoara (Obiect 2-3 Cladirea veche + garaje ) Etapa ll-a 730.000 2018 530.000 200.000 Reamenajare spații existente Treboniu Laurian Timişoara (Obiect 2-3 Cladirea veche + garaje ) Etapa ll-a 245.000 2016 245.000

Modernizare fântână ornamentală PUNCTE CARDINALE, Timişoara 4.083.000 19.716.258 43.718.644 19.387.789 2016 4.083.000 Reabilitare construcții speciale Stația Tratare Bega ETAPA ll-a(Camere intrare,Bazin amestec, Canal alimentare, Camere Reacție, Canal alimentare decantoare, Bazine stocare sulfat de aluminiu,) - Mun. Timişoara. 6.957.000 2018 o 2.000.000 4.957.000 Sectorizarea rețelei de distribuție a apei potabile (SF) -Mun.Timişoara. 7.877.000 2018 1.000.000 3.190.000 3.687.000 Extindere retele apa- canal, branşamente apă şi racorduri canal pe strazile: str. Nera, B.P.Hasdeu, Circumval: Dunarea, Bachus, Prof. Alex Cisman, C. Irineu, Aurora, |. Zaicu, etea, Ceferistilor, Viitorului, Ovidiu Cotrus, Anton Katrein, Bela Lugosi, Parc Industrial Freidorf - mun. Timisoara 9.604.344 2017 2.000.000 7.604.344 Deviere conductă apă decantată DN 1000, Stația de. Tratare BEGA - mun Timişoara 336.361 2017 0 336.361 Reabilitare împrejmuiri zone de protecție sanitară cu regim sever la Stațiile de Tratare Bega, lUrsei onaţ_- Mun. Timişoara. 201.289 2018 10.000 191.289 L.l.Reabilitare branşamente existente (Pb.Oțel sau Fontă) la imobilele conectate la sistemul de distribuție-etapa l-2016 - Municipiul Timişoara. 300.000 2016 300.000 ldem etapa 1l-2016- Municipiul Timişoara. 300.000 2017 200.000 100.000 Extinderi, Branşamente apă şi racorduri - Municipiul Timişoara. 100.000 2016 100.000 Reamplasări cămine de branşament apă şi cămine de racord în domeniu public - Munii Timişoara. 70.000 2016 70.000 Extindere rețele apă şi canal bransamente apa si racorduri canal Calea Lugojului - mun. Timişoara 2.976.410 2017 869.144 2.107.266 |Reabilitare retea apa si bransamente str. Chimistilor - muni piul Timisoara 166.006 2016 166.006 166.006 [Reabilitare retea apa si bransamente pe str. Neajlov Timisoara 320.699 2016 320.699 | Extindere retea apa si bransament de apa pe str. Artur Rubinstein nr.13 37.061 2016 37.061 Reabilitare retea apa si bransamente pe Splaiul Nicolae Titulescu, între Parcul Central şi str. Nufărul - municipiul Timişoara 1.746.131 2016 1.746.131 Închidere în inel a rețelei de apă potabilă și branşamente pe str. Grigore Alexandrescu, între Str. Coşarilor şi Cal. Torontalului şi extindere rețele de apă şi canalizare, branşamente şi racorduri pe str. Gr. Alexandrescu nr.121 - mun. Timişoara 549.217 549.217 Extindere rețea de canalizare Calea Şagului, între Pod Cal. Sagului şi bifurcație loc. Parța, Şag - municipiul Timişoara 15.000.000 2017 3.000.000 12.000.000 Extindere rețea de apa pe str.O.Cotrus, Calea Sagului - municipiul Timişoara 6.760.667 2017 1.500.000 5.260.667 |Amenajare Arhiva în clădirea Staţiei de filtre etapa-ll-a (Uzina 2-4) - STA Bega - mun. Timişoara 2016 765.000 Modernizarea si automatizarea Statiei de filtrare Bega 4-STA Bega mun.Timişoara 22.552.500. 2018 2.000.000 10.000.000. 10.552.500 Reabilitare canal şi racorduri canal pe str. Salciei, aleea Cascadei, J. Sebastian Bach şi Martir Remus Tasala - municipiul Timișoara 1.954.000 2017 1.000.000 954.000 DIRECTOR TEHNIC, ing. Nicolae Ghelsingher £ SEF BIROU, ing. Petrică Enulescu E