keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 119/20.03.2015 privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2015

20.03.2015

Hotararea Consiliului Local 119/20.03.2015
privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2015


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-003818/ 23.02.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Avâmd în vedere Adresa nr. 3977/DT-SIPR din data de 09.02.2015 a SC AQUATIM SA;
Ţinând cont de Decizia nr. 3 din 21.01.2015 a Consiliului de Administraţie al S.C. AQUATIM S.A. privind aprobarea Programului de investiţii al AQUATIM S.A., din surse proprii, pentru anul 2015;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu Legea nr. 51/08.03.2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007 privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal AQUATIM Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, oraşul Deta şi oraşul Jimbolia , în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
Având în vedere prevederile art.18, alin. 15 din Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A. , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009;
Având în vedere prevederile art. 10, alin (1) şi art. 12, alin (1) din Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit.d), alin. (3) lit. c) , alin. (6) lit. a) pct.14, din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Programul de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2015 în domeniul apă-canal, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi S.C. AQUATIM S.A. Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Urbanism;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. AQUATIM S.A. Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Program_investitii_Aquatim_2015.pdf

AQUATIM S.A STR. GH. LAZĂR Nr. 11A CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE DECIZIA NR.3 din 21.01.2015 privind aprobarea Programului de investiții al AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2015 Consiliul de administrație al AQUATIM Timişoara; Având în vedere decizia nr.1/21.01.2015 prin care a fost avizat Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al AQUATIM S.A pentru anul 2015; Având în vedere procesul-verbal de verificare şi avizare nr.47/02.12.2014 al Comisiei Tehnice de Avizare din cadrul societății, prin care a fost avizat favorabil Programul de Investiții din surse proprii pentru anul 2015; În temeiul prevederilor Legii nr.31/1990, republicată, modificată şi completată, privind societățile, DECIDE: ART.I. Se aprobă Programul de investiții al AQUATIM S.A. Timişoara, precum şi al sucursalelor, din surse proprii, pentru anul 2015, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta decizie. Valoarea totală a programului este de 29.959.001 lei. ART.2. Prezenta decizie se comunică: Direcţiei Economice, Direcţiei Dezvoltare, Direcţiei Tehnice, Biroului Comunicsre şi Relații Publice. Compartimentului Juridic, Serviciului Dezvoltare Proiectare Regionala. PREȘEDINTEINA. i =. SECRETAR C.A. Ec. a îi; Jur. nica Bqld d i, SA i mA Ron

AQUATIM S.A. TIMIŞOARA PROGRAM DE INVESTIȚII 2015 Anexa la Decizia CA nr.3 SERVICIUL INVESTIȚII, MUNICIPIUL TIMIŞOARA din 21.01.2015 PROGRAME REGIONALE INDICATORI Data an 2014 Valoare finaliză Aprobat Realizat Pr an curent 2015 an 2016 an 2017 investiţiei Reabilitare branşamente existente (Pb,Oțel sau Fontă) la imobilele conectate la sistemul de distribuție-etapa 1l-2014 Reabilitare conductă de apă existentă pe str.Nicolae Andreescu (Corelat cu POS1) - Mun.Timişoara. Reabilitare conducta apa , canal zona blocuri Telegrafului (Corelat cu POS1) - 2015 200.000 200.000 100.000 o o 2015 1.050.000 450.000 600.000 o o 2015 338.582 o 298.364 o o itare conductă de apă existentă (în zona Magazinuli str.Proclamaţia de la Timişoara - Muni Reabilitare canale existente pe străzile:S. Şago Şt.O.losif Horia, Lunei, Sf. Ap. Petru oara, Etapa l-a S. Şagovici- Cetăţii - Mun. Timişoara. 2015 114.593 14.593 100.000 0 0 TEI Bega) întostS Tellezgi 2015 132.661 4.108 120.000 o 0 rețele apă-canal Municipiul Timişoara cuprinzând: (C-Tin Diamandi, Diminetii, A.Rubinstein, Marius Moga, lon Hobana, Aurel Contrea, Prieteniei, Aurel Pop, l.Teodoreanu, Islaz, C-lea Sagului, Molidului, Cocosului, Vasile Nicolescu, Alma Cornea, [i 2015 233.618 o 2.264.100 o o Reamplasări cămine de branşament apă şi cămine de racord în domeniu public (str.Borzeşti nr.45, str.Barițiu nr.9.str.Cezar Boliac nr.14, Spl T Vladimirescu 27.Steaua nr 56, bl 1,2,3. Berthlot nr.3, Tebea nr 31A, Ec. Teodoroiu nr.2, Intr. Visinului) mun T 2015 84.800 ) 81.990 o o Reabilitare conducta apă şi branşamente Zona Cerna (Corelat cu POS1) - mun Timişoara 2015 435.028 135.028 300.000 o o c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) d) pentru bunurile luate în concesiune. închiriate sau în locație de gestiune. excusiv cele din demeni sau privat al stalului sau al unități administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv) - (denumire obiectiv) i public 0 530.000 200.000 Ri Treboniu Li TI biect 2-3 Cli j Ene spații existente Treboniu Laurian Timişoara (Obie Cladirea veche + garaje ) 2017 o 530.000 200.000 Page1din4 PROGRAM DESFĂŞURAT 2015 F-10.00.01.-01.

INDICATORI an 2014 Valoare an curent 2015 an 2016 an 2017 Aprobat Municipiul Timisoara: Lucrări conexe pentru asigurarea condițiilor de execuție modernizare sisteme de alim cu apă şi canalizare (devieri rețele, elib. amplasament. etc) (Corelat cu POS1) în Mun. Timişoara 2015 437.000 300.000 Modernizare fântână ornamentală PUNCTE CARDINALE, Timişoara 2016 o 3.955.174 1.298.500 Reabilitare construcții speciale Stația Tratare Bega ETAPA ll-a(Camere intrare,Bazin amestec, Canal alimentare, Camere Reacție, Canal alimentare decantoare, Bazine stocare sulfat de 2017 o 2.000.000 4.957.000 aluminiu,) - Mun.Timişoara. 7 Reabilitare construcții şi instalații SP | Stația Bega, cu energie electrică . - Mun. Timişoara. işoara Etapall temnatizare alimentare 2016 o 1.300.000 1.080.000 Modernizare Staţie de pompare tr. II-a Sta. Tratare BEGA - mun Timişoara 2016 3.000.000 2.251.502 1.796.398 Deviere conductă apă decantată DN 1000, Stația de. Tratare BEGA - mun Timişoara 2016 o 336.361 Reabilitare împrejmuiri zone de protecție sanitară cu regim sever la Stațiile de Tratare Bega, Urseni şi Ronaţ - Mun.Timişoara. 2017 o 700.000 201.289 Reabilitare conductă de apă existentă str. U. Traiana (între str.Eneas şi str.Lidia) - Mun.Timişoara. 2017 o 500.000 603.448 Reabilitare conductă de apă existentă str.C.Coposu - str.Barbu Iscovescu Etapa I/a lscovescu - Mun. Timişoara. 2017 o 200.000 722.754 Reabilitare conducte de apă existente str.Moşniţe Mun.Timişoara. (între str.Industriei şi Stația 110kw) - 2017 o 200.000 515.596 Reabilitare conducte apă şi branşamente Zona blocuri Freidorf. - Mun. Timişoara. 2016 o 289.899 901.745 Reabilitare conducte apă şi branşamente M.rş. Alex. Averescu, str. L. Rebreanu, Zona Cămine studenteşti - Mun.Timişoara 2017 o 400.000 500.000 1.223.395 Subtraversari Calea Lugojului cu conducte apa canal (Corelat cu POS 1) - mun Timisoara 2015 408.419 Reabilitare conducte apă potabilă şi branşamente str. Vulturilor, str.G.loseph - Mun. Timişoara 2017 o 19.204 1.800.000 Reabilitare conductă de apă existentă în zona de blocuri de pe str.Topologului- Municipiul 017 o Timişoara. 2017 20.000 100.732 Reabilitarea conductei de apă existente în zona Doinei ACR - Municipiul Timişoara 2017 o 20.000 345.362 Reabilitare conducte de apă existentă str.E.Teodoroiu, str.P.Rareş, str.Dacilor- Municipiul 2017 o 20.000 660.000 Timişoara. Reabilitarea conductei de apă existentă pe bv.Industriei - Mun.Timişoara- Municipiul Timişoara. 2017 o 20.000 853.403 Reabilitare conducte de apă existente str.Perlei ( (între str. Arcaşilor - str.Borzeşti-str.Lotusului))- a 2017 o 20.000 838.175 Municipiul Timişoara. Reabilitare conducte de apă existente str Timişoara. us (între str. Uranus şi str, Rachetei)- Municipiul 2017 o 20.000 215.346 Reabilitarea conductelor existente şi închiderea inelelor de apă potabilă din zona străzilor Virgiliu- i 2017 082 Sucului-Brigadierilor- Câmpului-Apateu-Torac- Municipiul Timişoara. 20:00, ua L.l.Reabilitare branşamente existente (Pb,Oțel sau Fontă) la imobilele conectate la sistemul de distribuție-etapa 1-2015 - Municipiul Timişoara 2015 o 300.000 Idem etapa ll-2015- Municipiul Timişoara. 2016 0 200.000 100.000 Extinderi, Branşamente apă şi racorduri - Municipiul Timişoara. 2015 164.000 50.000 i cămine de branşament apă şi cămine de racord în domeniu public - Municipiul 2015 70.000 70.000 6-8-10, Vişinului nr. 1-3- 2016 0 200.000 277.015 Page2din4 PROGRAM DESFĂŞURAT 2015 F-10.00.01.-01.

INDICATORI Valoare an curent 2015 an 2016 an 2017 o Reabilitare rețele de canal şi racorduri mun Timişoara ETAPA l-a str. Cugir (Dej-Carei), Orşova (între Blocurile 82,84,85, 86, 87), Labirint bl A8 sc A,B,C,D,Bv.L.Rebreanu ( între blocurile 130-136A) - Mun. Timişoara. 500.000 1.490.220 Reabilitare canale existente pe străzile:S. Şagovici- Cetății, Şt.O.losif Horia, Lunei, Sf. Ap. Petru şi Pavel Municipiul Timişoara, Etapa 2016 100.000 1.836.348 Reabilitare canal menajer existent Bloc 141-145 şi branşament apa bloc 147 Bv. L. Rebreanu mun Timişoara 2016 100.000 54.930 Reabilitare canal si racorduri canal pe str. Strandului (intre str. Orastie si str. Palmierilor) municipiul Timişoara 2015 312.225 Reabilitare conductă de serviciu pe Cl.Bogdăneşttilor, (între bv.Cetății şi str.D.I.Mendeleev) - Municipiul Timişoara. 2016 100.000 118.861 Evacuarea apelor meteorice din Parcul Timişoara dustrial Freidorf - str. Paul Morand - municipiul 2017 200.000 400.000 499.479 Extindere rețele apă şi canal bransamente apa si racorduri canal Calea Lugojului - mun. Timişoara, 2016 869.144 2.107.266 Reabilitare conducta de apă potabilă existenta si bransamente pe str. Mesteacanului - municipiul Timişoara. 171.016 Închidere inel rețea de apă potabilă si bransamente, extindere retea de canalizare si racorduri canal pe str. Margaretelor - municipiul Timişoara. 204.468 Închidere inel rețea de apă potabilă si bransamente pe str. Pastorilor - mun Timişoara. 223.014 Reabilitare retele apa si canalizare str. Chimistilor - muni Il Timisoara 630.856 are si instalare contoare de apa rece cu citire la distanta Instalaţie de corecție pH la STA Bega - mun Timisoara. o loleleo 41.600 a SEE a aa 4.255.300 41.600 143.20 Instație de producere "energie verde" (panouri fotovoltaice) în incinta St.Epurare - mun. Timişoara 2015 60.000 60.000 Automatizarea dozării soluției de sulfat feric la St.Epurare - mun. Timişoara 2015 35.000 35.000 Valorificarea energetică a nămolurilor produse în stațiile de epurare din aria de operare a AQUATIM SA SF 2016 108.900 Reabilitare SPAU Câmpului şi Torac- mun. Timişoara 2015 40.000 40.000 Reabilitare SPAU Aeroport şi CET- mun. Timişoara 2015 50.000 Reabilitare conducte de apă existente pe str.Fructelor-Grădinii-A.Ipătescu - Municipiul işoara. 2015 300 300 Reabilitarea conductelor de apă existente pe str.Bucovinei - Mu ipiul Timişoara. 2016 600 Extindere rețea de apă potabilă pe str.l. Slavici şi str.Podgoriei şi închiderea inelului între str. | Slavici şi str. Văliug - Mun. Timişoara. 2015 600 600 Extindere rețea de apă pe str. Cercului (între str. G. Galilei şi str. Herculane) - Mun. Timişoara 2015 300 300 Reabilitare rețele canal pe str. I.I.Micu Klein, Gladiolelor, Fructelor, Martir A. Istvan nr 2-8, Hebe 28 34, Icar 3-9, C Prezan 91-101, Petru şi Pavel A93-A95, Intr. Topologului, Aleea Lirei , Minerva- mun Timisoara 2015 500 500 Sectorizarea rețelei de distribuție a apei potabile (SF) -Mun.Timişoara. 2015 130.000 130.000 Reamplasări cămine de branşament apă şi cămine de racord în domeniu public (str. Memorandului nr.63, str. Anton Pann nr.6, str. Mih: teazu nr.17, str. Mangalia nr.56, str.16 Decembrie nr.8, str. Moldovei nr.15A, str. Rusu Sirianu nr.60, str. N. Andree 2015 800 Page3din4 PROGRAM DESFĂŞURAT 2015 F-10.00.01.-01

INDICATORI an 2014 Valoare Aprobat Realizat/ Preliminat| an curent 2015 an 2016 an 2017 2 3 4 5 6 7 8 Extindere rețele apa-canal, bransamente si racorduri pe str. Ghe. Ranetti - mul piul Timişoara. 2015 o 600 Extindere rețea de apă potabilă si bransamente, pe str. Jean Monnet - municipiul Timişoara. 2015 o 500 Reabilitare conducte de apa existente /extinderea rețelei de apă potabilă pe str.Albăstrelelor, str.Gen.Magheru, str. Jokai Moor, str. Martir Cornel Popescu, str.Tata Oancea, str. canal Bega - 2015 o 1.500 municipiul Timişoara. Reabilitare conducta apa existenta si bransamente str. G. Muzicescu - mun Timişoara. 2015 5600 Reabilitare canal menajer existent si racorduri canal pe str. Recolte 2015 500 Reabilitare canal menajer existent si racorduri canal pe str. Avram Imbroane -mun Timisoara 2015 500 Reabilitare canal menajer existent si racorduri canal pe str. Bobalna -mun Timisoara 2015 800 Reabilitare conducta de apa potabila existenta Calea Urseni intre str. G. Musicescu -str. - 1 Legumiculturii - mun Timisoara uzi 500 olo| o |o| o le Reabilitare rețea canal si racorduri canal pe str. Martir Angela Sava - mun Timisoara 2015 500 Reabilitare rețele canal pe str. Martir loan Stanciu, Martir Marius Ciopec, Martir Elena Nicoara, , Martir Claudiu Varcusi, Pepinierei, Sanatatii, Versului - mun Timisoara 2015 o 30.000 Extindere retele apa- canal str. Nera, Dunarea, Bachus,str. Prof. Alex Cisman, Gr. Alexandrescu, Aurora, Pictor Zaicu, Teiului, Centura, Nicoresti, Letea Ceferistilor, Viitorului, Ovidiu Cotrus, Anton Katrein, Bela Lugosi, Parc industrial Freidorf - Paul Morand, Wilhelm Tell - Municipiul Timişoara 2015 0 65.000 Extindere retele apa- canal str. | Bulbuca, Olarilor, losif Sirbu, Bv. Sudului, Victor Gaga, Florin Medelet, Caras, Al. Indries, Torac, Popa Anca (Behela), T Bucurescu, D. Zmafirescu, Dafinului, Azaleelor, D. Dinicu, Sanzaienelor, Violetelor, Anemonelor, Crăițelor,Orhideelor,J.J.Ehler,Neajlov - Municipiul Timişoara 2015 o 65.000 Reabilitare cladire si instalatii aferente sifonului cu deversor colector sud - str. Baba Novac - e, 2015 municipiul Timisoara 130.000 Descarcare ape pluviale in raul Bega in situatii de urgenta 2015 30.000 Reabilitare cladire gratare dese, desnisipatoare si statie de pompare linia veche SE 2015 60.000 Monitorizare descarcare vidanje la statia de epurare - municipiul Timisoara 2015 4.500 o |ololo| o Constructie cladire cu destinatia depozit reacti depozit butelii oxigen si acetilena str. Cerna nr. 2015 1 - municipiul Timisoara 10.000 Reamenajare spatiu etaj4 -birouri UIP si spatiu parter-sala de sedinte din cladirea sediului Central 2015 o 20.000 Reglementare bransamente, racorduri în Municipiul Timişoara 2016 5.000 5.000 5.000 Extinderi rețele apă şi canal în Municipiul Timişoara 2016 20.000 20.000 20.000 DIRECTOR TEHNIC, Ing. Nicolae Ghelsingher Page4din4 PROGRAM DESFĂŞURAT 2015 F-10.00.01.-01.

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL D.P.U.H. BIROUL UTILIT[‘I HIDROTEHNICE Nr. SC 2015- 003818/23.02.2015

R E F E R A T

privind aprobarea Programului de investiţii al S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, din surse proprii, pentru anul 2015

Obiectivele operatorului S.C. Aquatim S.A. vizează îmbunătăţirea standardelor de viaţă ale populaţiei şi a standardelor de mediu şi, în acelaşi timp, contribuie substanţial la îndeplinirea angajamentelor de aderare a României la UE cu privire la protecţia mediului. Programul de investiţii implică realizări importante în infrastructura aferentă serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, pentru buna funcţionare a serviciilor cât şi pentru ca acestea să îndeplinească condiţiile de funcţionare prevăzute de legislaţia în vigoare. Aceasta ar trebui să se concretizeze în servicii publice eficiente, cu luarea în considerare a principiului dezvoltării durabile. Programul de investiţii ,din surse proprii a S.C. Aquatim S.A. avizează investiţii financiare importante în sistemele publice de alimentare cu apă şi de canalizare, care depăşesc în mod considerabil capacităţile financiare ale unităţilor administrativ-teritoriale. În conformitate cu prevederile art. 10, alin (1), pct. b şi art. 12.din Legea nr. 241 din 22 iunie 2006 a serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare, autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale au competenţă exclusivă, ce poate fi exercitată şi prin intermediul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară de apă şi de canalizare, în condiţiile Legii serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006 în numele şi pe seama unităţilor administrativ-teritoriale asociate, în baza mandatului acordat acestora, în tot ceea ce priveşte: aprobarea programelor de investiţii privind înfiinţarea, dezvoltarea, modernizarea şi reabilitarea infrastructurii tehnico-edilitare aferente serviciului. În exercitarea atribuţiilor ce le revin autorităţile administraţiei publice locale adoptă hotărâri privitoare la aprobarea programelor de reabilitare, extinderea şi modernizarea sistemelor existente, a programelor de înfiinţare a unor noi sisteme de alimentare cu apă şi de canalizare, în condiţiile legii, precum şi aprobarea studiilor de fezabilitate privind extinderea, modernizarea şi reabilitarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare; Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 s-a aprobat Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare, încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş şi S.C. AQUATIM S.A. , conform art. 18 fiind stabilite obligaţiile operatorului, alin. 15 : ,,să întocmească programele anuale de reparaţii, dotări şi investiţii, pe care să le supună spre aprobare Autorităţii Delegante”.

Finanţarea obiectivelor de investiţii cuprinse în Programul de investiţii se asigură din fonduri proprii ale Operatorului Regional pentru serviciile de alimentare cu apă şi canalizare în municipiul Timişoara, S.C. Aquatim S.A., astfel:

CAP. Lucrări în continuare: – 3.864.454 lei CAP. Investiţii noi: – 16.891.017 lei CAP. Studii şi proiecte: – 804.600 lei Total investiţii din surse proprii : – 21.560.071 lei Având în vedere importanţa investiţiilor în domeniul apă-canal propuse pentru municipiul Timişoara,

având ca sursă de finanţare sursele proprii, în valoare totală de 21.560.071 lei, propunem pentru anul 2015 aprobarea Programului de investiţii al operatorul regional SC Aquatim SA, din surse proprii de finanţare. VICEPRIMAR, SECRETAR, DAN DIACONU DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIUL D.P.U.H., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV ŞEF BIROUL UTILITĂŢI HIDROTEHNICE, CONSILIER B.U.H., MARIUS ONEŢIU LUCUŢ MARINELA AVIZAT JURIDIC, Red. / Dact. : ML. ; Ex:1 FP 53 – 01, Ver. 1