keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 308/27.09.2011 privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte din sistemul de tratare al apelor în vederea scoaterii din funcţiune, valorificare şi după caz casare

27.09.2011

Hotararea Consiliului Local 308/27.09.2011
privind trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte din sistemul de tratare al apelor în vederea scoaterii din funcţiune, valorificare şi după caz casare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2011-11944/14.09.2011 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;
În baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 977/2002 - privind atestarea domeniului public al judeţului Timiş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Timiş;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/28.07.2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional S.C. Aquatim S.A. Timişoara;
Având în vedere Decizia Consiliului de Administraţie al S.C. Aquatim S.A. cu nr.20/09.05.2011 şi Adresele nr. 10528/DAPC-SADM/19.05.2011 şi nr.11403/DAPC-SADM/01.06.2011, prin care se propune trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Timişoara, scoaterea din funcţiune, valorificarea şi după caz casarea mijloacelor fixe ce fac parte din sistemul de tratare al apelor, evidenţiate în Anexa;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 245/1999 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unităţilor administrativ-teritoriale;
Având în vedere Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timişoara în domeniul privat al Municipiului Timişoara a unor mijloace fixe care fac parte din staţia de tratare a apelor şi care se află în evidenţa contabilă a mijloacelor fixe a Primăriei Municipiului Timişoara şi în administrarea S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, evidenţiate în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
Art. 2: Se aprobă scoaterea din funcţiune, casarea şi valorificarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 şi cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre.
Art. 3: Procedura de scoatere din funcţiune, valorificare şi după caz casarea mijloacelor fixe prevăzute la art. 1 şi cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre va fi pusă în aplicare de către S.C. AQUATIM S.A. Timişoara, iar sumele încasate prin valorificarea mijloacelor fixe vor fi vărsate la bugetul local.
Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează S.C. AQUATIM S.A.Timişoara, Direcţia Patrimoniu şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Instituţia Arhitectului Şef;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Copartimentului Control Intern;
- Biroului Managementul Calităţii;
- S.C. AQUATIM S.A.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA

MIJLOACE FIXE PROPUSE PENTRU TRECEREA DIN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI TIMISOARA

IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI IN VEDEREA SCOATEREII DIN FUNCTIUNE, VALORIFICARII SI CASARII

1 20279 A.AUTOTRAFO ATP 1600KWA/6KW 2.1.16.3.1. 1994 409.66 409.66 2 20281 A.CELULE TETRAPOLARE 6KW 2.1.16.5. 1994 785.36 785.36 3 20282 A.CELULE TETRAPOLARE 6KV 2.1.16.5. 1994 785.36 785.36 4 21004 CAZAN B-AR;800/870 cu ARZATOR GAZ BGN150 2.1.17.1.2. 1997 8,962.21 8,962.21 5 21014 STATIE TRATARE APA NOBEL AS 60/S 2.1.24.4. 1998 630.31 630.31 6 10788 C-TII SPECIALE POMPARE 1.8.12. 1968 1,302,470.59 1,330,165.45 7 10047 COS DE FUM 1.1.12. 1914 42.00 42.00 8 12096 COLECTOR PRINCIPAL SUD EXTIND.ST.POMPARE 1.8.7. 1984 117,477.59 249,866.98 9 13503 A.RETELE ILUMINAT EXTERIOR 1.7.1.2. 1998 430.95 1,456.25 10 13505 A.IMPREJMUIRI ST.EPURARE+LUCRARI IRET 1.6.3.2. 1998 4,860.90 11,167.87 11 13732 A.CANAL DE EV.IN EMISAR(EXT.ST.EPUR) (+LEA /135 1.8.13. 2000 423,055.29 483,055.28 12 13733 A.RETELE BIOGAZ-METANTANCURI(EXT.ST.EPURA) 1.9.3. 2000 105,698.89 145,167.55 13 13774 STATIE SUFLANTE - EPURARE 1.8.15. 2000 92,327.10 362,180.02

Total: 2,594,674.30

Director, Pt. Sef Serviciu,

Ec. Martin Staia Ing. Ioan Mihai Costa

Intocmit,

Ec. Adriana Madalina Sandu

Valoare inventar PMT

Dat in functiune

Nr. crt.

Cod clasificareDenumire mijloc fix

Nr. Inv Amortizare

Atasament: Referat.pdf

MUNICIPIUL TIMIŞOARA Aprobat DIRECŢIA PATRIMONIU Primar SERVICIUL ADMINISTRARE SPAŢII Nr. SC2011 - 11944 / 14.09.2011 Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU

REFERAT Privind trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, a unor mijloace fixe care fac parte din Staţia de Epurarea apelor, în vederea scoaterii

din funcţiune, valorificare şi după caz casare

Prin adresa SC. AQUATIM S.A cu nr. 10528/DAPC-SADM/19.05.2011, completată cu adresa nr. 11403/DAPC-SADM/01.06.2011, înregistrate la Primăria Municipiului Timişoara sub nr. DP2011-003188/20.05.2011, respectiv nr. DP2011-003416/01.06.2011 ni se comunică derularea unor lucrări de reabilitare a staţiei de epurare în cadrul cărora se necesită scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe ca şi componente a vechii staţii şi care nu mai pot fi folosite sau adaptate la noile tehnologii de epurare a apei, astfel fiind necesară scoaterea lor din funcţiune, valorificarea şi casarea. Aceste mijloace fixe fac parte din domeniul public al Municipiului Timişoara, fiind atestate prin HG 977/2002, poz. 522 din Anexa nr. 2 la aceasta, şi în administrarea SC AQUATIM SA, în baza Contractului de concesiune a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare pentru municipiul Timişoara, încheiat în data de 03.07.2007. Consiliul de administraţie al SC AQUATIM SA, prin Decizia nr. 20/09.05.2011, a aprobat transmiterea către Consiliul Local al Municipiului Timişoara, a listei ce cuprinde mijloacele fixe ce fac parte din staţia de epurare, propuse pentru scoatere din funcţiune, valorificare şi casare. Valoarea totală de inventar a mijloacelor fixe propuse pentru scoaterea din funcţiune, valorificare si după caz casare, este de 2.594.674,30 lei. Pentru a putea scoate din funcţiune, valorifica şi după caz casa aceste mijloace fixe, este necesar trecerea acestora din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului Timişoara, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ teritoriale; Prin dezmembrare, materialele vor fi valorificate, iar veniturile care rezultă din valorificarea acestor active, după deducerea cheltuielilor cu dezmembrarea lor, se vor vărsa la bugetul local; Faţă de cele de mai sus:

PROPUNEM:

Emiterea unui HCL care să aprobe: 1. Trecerea din domeniul public al municipiului Timişoara în domeniul privat al municipiului

Timişoara, a unor mijloace fixe aflate în concesiunea SC AQUATIM SA Timişoara, mijloace fixe evidenţiate în Anexa care fac parte integrantă din prezentul referat;

2. Aprobarea scoaterii din funcţiune, valorificarea şi după caz casarea mijloacelor fixe prevăzute în Anexa;

3. Procedura de scoatere din funcţiune, valorificarea şi după caz casarea mijloacelor fixe cuprinse în Anexa la prezentul referat va fi pusă în aplicare de către SC AQUATIM SA Timişoara, iar sumele încasate prin valorificarea mijloacelor fixe vor fi vărsate la bugetul local.

Viceprimar, Direcţia Patrimoniu Director, Ing. Adrian Orza Ec. Martin Staia Pt. Şef Serviciu Ing. Ioan Mihai Costa Intocmit, Ec. Adriana Mădălina Sandu

AVIZAT,

Direcţia Economică, Serviciul Juridic, Direcţia Tehnică, Ec. Smaranda Haracicu Ing. Marius Oneţiu