keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 105/31.03.2017 privind completarea Anexei V(lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosintă operatorului) la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, către operatorul regional AQUATIM S.A.

31.03.2017

Hotararea Consiliului Local 105/31.03.2017
privind completarea Anexei V(lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosintă operatorului) la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, către operatorul regional AQUATIM S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017-6977/22.03.2017- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile articolului 24 alin. 1 si 2 din Legea nr. 51/08.03.2006, actualizata, privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 38/13.02.2007- privind aprobarea reorganizării Regiei Autonome Apă-Canal Aquatim Timişoara în societate comercială pe acţiuni şi asocierea Municipiului Timişoara cu Judeţul Timiş, Oraşul Deta şi Oraşul Jimbolia, în vederea înfiinţării operatorului regional pentru serviciile publice de alimentare cu apă şi de canalizare;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009 privind aprobarea delegării gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timişoara;
Având în vedere Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 280/2009 privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş să exercite în numele şi pe seama Municipiului Timişoara anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba transmiterea spre administrare şi folosinţă către operatorul regional AQUATIM S.A. a bunurilor reprezentând fântânile publice forate cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aproba completarea Anexei V (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosinţă operatorului) la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM S.A. aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 277/2009, cu bunurile cuprinse în Anexa 1.

Art. 3: Predarea-primirea bunurilor prevăzute la art.1 cuprinse în Anexa 1 se va face prin protocol de predare-primire încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi AQUATIM S.A.

Art. 4: Punerea la dispoziţia operatorului a bunurilor din Anexa 1 se face prin încheierea unui Act Adiţional la Contractul de delegare a bunurilor nr. 932 din 19.01.2010.

Art. 5: Se aproba finanţarea de către Primăria Municipiului Timişoara a lucrărilor de modernizare a bunurilor reprezentând fântâni publice forate, în scopul creşterii calităţii apei furnizate şi a încadrării în indicatorii prevăzuţi de legislaţia în vigoare. Aceste lucrări vor fi executate de către Aquatim S.A. şi vor fi decontate în baza Devizului ofertă ataşat. Revizuirea preţurilor unitare la principalele materiale se va efectua anual, după finalizarea procedurilor de achiziţii, şi vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara.
Preţurile rezultate ca urmare a modificărilor legislative (majorarea salariului minim pe economie, taxe şi impozite datorate bugetului de stat şi bugetele speciale, etc.) se vor aproba de către beneficiar şi se vor pune în aplicare odată cu intrarea în vigoare a acestor modificări.

Art. 6: Conform prevederilor Contractului de Delegare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM S.A., se va încheia Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, la tarifele practicate pe întreaga arie de operare, în scopul decontării consumului de apă de la fântânile publice forate.

Art. 7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara şi SC Aquatim S.A.

Art. 8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. Aquatim S.A. Timişoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
GABRIELA POPOVICI
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA NICOLAE ROBU DIRECŢIA TEHNICĂ SERVICIUL D.P.U.H. BIROUL UTILITĂŢI HIDROTEHNICE SC2017-

REFERAT privind completarea Anexei V(lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosință

operatorului) la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, către operatorul regional AQUATIM S.A

Urmare a înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, şi ca urmare a aprobării prin HCL 277/28.07.2009 a delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în municipiul Timişoara prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timişoara, în baza HG nr. 855 / 2008 a fost semnat Contractul de Delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932/19.01.2010, în numele şi pe seama membrilor Asociaţiei.

Potrivit prevederilor art.24 alin.1 din Legea nr. 51/2006, bunurile ce compun sistemele de utilităţi publice prin intermediul cărora sunt furnizate/prestate serviciile de utilităţi publice pot fi: a) date în administrare şi exploatate în baza hotărârii de dare în administrare; b) puse la dispoziţie şi exploatate în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului.

Conform alin. 2 al aceluiaşi articol, în cazul gestiunii delegate, punerea la dispoziţie a sistemelor de utilităţi publice, utilizate pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării gestiunii, este parte intrinsecă a contractelor de delegare a gestiunii. Aceste sisteme se transmit operatorilor/operatorilor regionali spre administrare şi exploatare pe perioada delegării gestiunii, odată cu gestiunea propriu-zisă a serviciilor şi/sau a activităţilor delegate, în baza contractului de delegare a gestiunii.

Având în vedere HCL nr. 277/2009 privind aprobarea delegării serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în Municipiul Timişoara, prin atribuire directă operatorului regional AQUATIM SA Timişoara.

Având în vedere Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi canalizare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA.

Având în vedere HCL nr. 280/2009 privind mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă- Canal Timiş să exercite în numele şi pe seama municipiului Timişoara anumite atribuţii, drepturi şi obligaţii prevăzute în Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice.

Primăria Municipiului Timişoara are în administrare un număr de 96 de fântâni publice forate prin intermediul cărora se furnizează apă potabilă populaţiei. Fântânile publice forate, respectiv captări de apă din surse subterane, prin puţuri forate asigură o sursă alternativă de apă potabilă pentru locuitorii municipiului Timişoara având o importanţă deosebită şi din punct de vedere economic şi social. Deasemenea fântânile forate reprezintă o sursă de siguranţă în cazul în care sursa principală ar putea fi afectată.

Transmiterea fântânilor publice forate operatorului regional AQUATIM SA Timişoara spre administrare şi exploatare pe perioada delegării gestiunii, în baza contractului de delegare a gestiunii, pentru furnizarea/prestarea serviciilor şi/sau activităţilor care fac obiectul delegării gestiunii, este avantajoasă pentru municipiul Timişoara din următoarele considerente:

- SC Aquatim SA dispune de resurse umane bine calificate, o baza tehnico-materială bine dezvoltată, si o vastă experienţă în utilizarea celor mai bune metode de tratare a apei, în vederea creşterii calităţii acesteia,

- Are în dotare un laborator performant pentru analiza potabilităţii apei, laborator certificat RENAR, care oferă posibilitatea recoltării unui număr sporit de probe în vederea verificării încadrarii în limitele parametrilor impuşi de legislaţia în vigoare, asigurând, în acest fel, monitorizarea continuă a calităţii apei distribuită prin intermediul fântânilor publice,

- Posibilitatea asigurării unui dispecerat non-stop în vederea rezolvării cu maximă promptitudine a defecţiunilor apărute,

-Se va asigura o activitate continuă şi calificată pentru intervenţii privind remedierea defecţiunilor,

vandalismelor, furturilor, -Se va elimina riscul punerii în operă a unor materiale de calitate îndoielnică care afectează buna

funcţionare a sistemelor hidraulice, - Garanţia adoptarii unor soluţii şi tehnologii performante care pot contribui la creşterea calităţii apei

distribuite, - Asigurarea continuităţii furnizării apei potabile către cetăţeni chiar şi în condiţiile apariţiei unor

situaţii neprevăzute sau calamităţi naturale (caniculă, secetă, cutremure, etc.), - Respectarea angajamentelor de calitate asumate de companie certificată şi prin sistemul de

management integrat de calitate, mediu, sănătate şi securitate ocupaţională, implementat din anul 2005, şi licenţa de operare clasa întâi, eliberată de autoritatea naţională de reglementare.

PROPUNEM :

1. Emiterea unei hotărâri care să aprobe transmiterea spre administrare şi folosință către operatorul regional AQUATIM SA a bunurilor reprezentând fântânile publice forate cuprinse în Anexa 1, care face parte integrantă din această hotărâre. 2. Completarea anexei V (lista bunurilor proprietate publică transmise spre folosinţă operatorului) la Contractul de Delegare a serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, încheiat între Asociatia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA aprobat prin HCL nr. 277/2009, cu bunurile cuprinse în Anexa 1. 3. Predarea-primirea bunurilor prevăzute la art.1 cuprinse în Anexa 1 se va face prin protocol de predare- primire încheiat între Primăria Municipiului Timişoara şi AQUATIM S.A. 4. Punerea la dispoziţia operatorului a bunurilor din Anexa 1 se face prin încheierea unui Act Adiţional la Contractul de delegare a bunurilor nr.932 din 19.01.2010. 5. Finanţarea de către Primăria Municipiului Timişoara a lucrărilor de modernizare a bunurilor reprezentând fântâni publice forate, în scopul creşterii calităţii apei furnizate şi a încadrării în indicatorii prevăzuţi de legislaţia în vigoare. Aceste lucrări vor fi executate de către Aquatim SA şi vor fi decontate în baza Devizului ofertă ataşat. Revizuirea preţurilor unitare la principalele materiale se va efectua anual, după finalizarea procedurilor de achiziţii, şi vor fi supuse aprobării Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Preţurile rezultate ca urmare a modificărilor legislative (majorarea salariului minim pe economie, taxe şi impozite datorate bugetului de stat şi bugetele speciale, etc.) se vor aproba de către beneficiar şi se vor pune în aplicare odată cu intrarea în vigoare a acestor modificări. 6. Conform prevederilor Contractului de Delegare nr. 932 din 19.01.2010 încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş şi AQUATIM SA, se va încheia Contractul de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apă şi canalizare, la tarifele practicate pe întreaga arie de operare, în scopul decontării consumului de apă de la fântânile publice forate.

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, DIRECTOR DIRECŢIA ECONOMICĂ,

CULIŢĂ CHIŞ STELIANA STANCIU ŞEF SERVICIU D.P.U.H., IOAN GANCIOV SEF BIROU U.H., CAMELIA CEAUŞESCU

Avizat Juridic,

Cod FO 53-01, ver.3

Red/Dact: C.C., Ex.1

Atasament: Anexa_1.pdf

ANEXA 1 Fântâni publice forate

Parc Poporului, Cartier Plopi (Str.Soveja), Zona Dorobanţi (Str.Dorobanţi) Cartier Fratelia (Str.Islaz) Musicescu, Cartier Mehala (Str.Macilor), Parc Botanic, Str. Tacit (Ronat), Str. Iaşi, Str. Heine, Parc Clăbucet, Str. Foişor (Cartier Fabric) Cartier Ciarda Roşie (Str.M.Millo), Zona Favorit (Str.Bogdăneştilor), Zona Casa Tineretului, Str. Lacului, Cartier Ronaţ (Pavilioane CFR), Cartier Ghiroda -Str. Tepeş Vodă, Str. Grădinii (Calea Şagului), Piaţa Vidraru (cartier Giroc), Str. Popa Şapcă (Garnizoana militară), Str. Abrud (Grădiniţa nr.16), Str. Ion Slavici- Lămâiţei, Parcul Rozelor, Str. Bujorilor, Str. Mioriţa, Str. Rusu Şirianu, Str.Silistra, Str. Bogdăneştilor colţ cu str.Taborului, Muzeul Satului, Str. Sitarului, Str. Sirius colt cu Uranus, B-dul Sudului, Str. Ion Ionescu de la Brad ( Şcoala gen.nr.7), Str. Polonă, Str. Ghe. Bariţiu, Str. Chişodei, Str. Aluniş, Str. Mureş (intersecţie cu str. Drubeta), Str. B-dul Dâmboviţa (intersecţie cu str. I. Barac), Str. Ghe. Lazăr, Str. Renaşterii, Str. Holdelor, Aleea Ghirodei colţ cu str.Spartachiadei, Str. Podgoriei, Str. Leandrului (Al. Amiciţiei), Str. Telegrafului, Str. Iorgovanului, Str. Mircea cel Bătrân, Calea Şagului Bl31, Str. N.D. Cocea, Str. Alba Iulia, Piata Traian, Zona Cantina Electrotimiş, Piaţa Unirii II, Zona Mircea cel Bătrân, Piaţa Stefan Furtună-Kutle, Zona Steaua, Zona Soarelui (Str. Aştrilor), Zona Odobescu, Strada Dej, Piaţa Pettofi, Piaţa Dacia, Piaţa 700, Piaţa Doina, Strada Lugojului, Piaţa Bălcescu, Piaţa Verde, Strada Balanţei, Sala Olimpia, Zona Lunei, Zona St.O. Iosif (Str. Soarelui), P-ţa A.Iancu (Biserica Ortodoxă Mehala), Zona Circumvalaţiunii (Str. Brânduşei), Zona Kiriac, Zona Timocului (Str. I. Creangă), Zona Parc Pădurice (Str. Lidia), Zona UMT (Str. A. Imbroane), Str. Intrarea Doinei, Str. Hărniciei, Str. Dragalina, Str. 16 Decembrie, Str. Măslinului, Parc MiStral, Parc Central, Zona Bucovina( Str. Învăţătorului), Cartier Kuntz (str. Aviatorilor), Cartier Mehala (str. Munteniei),P-ţa Crucii, Colonia Slavic( Plopi), Zona Aeroport, Str. Ferkeş Şuteu- Măgura, Biserica Studenţilor- Universitate, Zona Platanilor, P-ţa Adamache, Parc Cugir, Parc Lotusului.  

 

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIUL D.P.U.H., CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

        SEF BIROU UH, CAMELIA CEAUŞESCU