keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 12/23.01.2015 privind aprobarea "Expertiză tehnică + D.A.L.I. + Studiu Geotehnic + Raport de Audit Energetic" pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Sala de Sport la Scoala Gimnaziala nr.18" in Municipiul Timişoara, str. Amforei, nr. 6

23.01.2015

Hotararea Consiliului Local 12/23.01.2015
privind aprobarea "Expertiză tehnică + D.A.L.I. + Studiu Geotehnic + Raport de Audit Energetic" pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Sala de Sport la Scoala Gimnaziala nr.18" in Municipiul Timişoara, str. Amforei, nr. 6


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2014- 970/16.12.2014- al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fisa Tehnica nr. SC 2014-34.635/23.12.2014 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Avind in vedere Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba "Expertiză tehnică + D.A.L.I. + Studiu Geotehnic + Raport de Audit Energetic" pentru obiectivul de investitii "Reabilitare Sala de Sport la Scoala Gimnaziala nr.18" in Municipiul Timişoara, str. Amforei, nr. 6 intocmit de S.C. "Locuinte Con - Proiect" S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului tehnic si a Documentatiei de Executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.
Art. 3: Finantarea obiectivului prevazut la Art. 1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

1

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT DIRECTIA INSTITUTII SCOLARE, PRIMAR, MEDICALE, SPORTIVE SI CULTURALE Nicolae Robu BIROUL TEHNIC Nr.: SC 2014………….. /….12.2014

REFERAT privind aprobarea“Expertiză tehnică + D.A.L.I. + Studiu Geotehnic + Raport de Audit Energetic” pentru obiectivul de investitii «Reabilitare Sala de Sport la Scoala Gimnaziala nr.18» in Municipiul

Timişoara, str. Amforei, nr. 6

Biroul Tehnic din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale are cuprins in programul de investitii pe anul 2014 obiectivul de investitii «Expertiza + D.A.L.I. + P.T. Reabilitare Sala Sport Scoala Generala nr. 18» in Municipiul Timişoara, str. Amforei, nr. 6.

A fost finalizat “Expertiză tehnică + D.A.L.I. + Studiu Geotehnic + Raport de Audit Energetic” pentru obiectivul de investitii mentionat, care a fost inaintat Comisiei Tehnico-Economice(C.T.E.) de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii si reparatii capitale. Comisia a avizat documentatia tehnico-economica prin Fisa Tehnica nr. SC 2014-34.635/23.12.2014. Conform “D.A.L.I.” pus la dispozitie se propune consolidarea si refunctionalizarea cladirii. Suprafata construita existenta este de 405,3 mp, Valoarea investitiei este de 1.928,460 mii lei respectiv 438,287 mii euro din care C+M = 1.500,276 mii lei respectiv 340,987 mii euro, cu principalii indicatori tehnico- economici prevazuti in anexa la prezentul referat.

Durata de realizare a investitiei este de 12 de luni. Finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.01 – Invatamint secundar inferior,

impreuna cu alte resurse atrase. Fata de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM:

(1) Aprobarea “Expertiză tehnică + D.A.L.I. + Studiu Geotehnic + Raport de Audit Energetic” pentru realizarea obiectivului de investitii «Reabilitare Sala de Sport la Scoala Gimnaziala nr.18» in Municipiul Timişoara, str. Amforei, nr. 6, intocmit de S.C. «Locuinte Con - Proiect» S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa, care face parte integranta din proiectul de hotarare.

(2) Aprobarea trecerii la elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

DIRECTOR ECONOMIC, SECRETAR, Smaranda Haracicu Ion Cojocari

Pt. DIRECTOR DIRECTIE,

Mihai Costa Intocmit, Petru Pavan

Avizat, SERVICIUL JURIDIC

COD FO 53 – 01, ver.2

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR………………….

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI «Reabilitare Sala de Sport la

Scoala Gimnaziala nr.18» in Municipiul Timişoara, str. Amforei, nr. 6

D.A.L.I. pentru obiectivului de investitie «Reabilitare Sala de Sport la Scoala Gimnaziala nr.18» in Municipiul Timişoara, str. Amforei, nr. 6 intocmit de S.C. «Locuinte Con - Proiect» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 16 luni. Valoarea totala a investitiei : 1.928,460 mii lei (inclusiv TVA) 438,287 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 1.500,276 mii lei (inclusiv TVA)

340,987 mii euro (inclusiv TVA) Capacitate:(in unitati fizice si valorice) Investitia propune dezvoltarea si asigurarea calitatii serviciilor in invatamint in concordanta cu normativele in vigoare. Regim de inaltime propus: P. + 1E(partial). Suprafata construita la sol: 405,3 mp. Pt. DIRECTOR, CONSILIER, Mihai Costa Petru Pavan

Red.: P.G. Dact.: P.G. Ex.: 2