keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 74/01.03.2016 privind indexarea cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2015 şi reactualizarea cu cota TVA 20% conform Legii 227/08.09.2015 privind codul fiscal, a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor permiselor de lucru şi a concesiunii locurilor de veci pentru anul 2016 practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara

01.03.2016

Hotararea Consiliului Local 74/01.03.2016
privind indexarea cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2015 şi reactualizarea cu cota TVA 20% conform Legii 227/08.09.2015 privind codul fiscal, a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor permiselor de lucru şi a concesiunii locurilor de veci pentru anul 2016 practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016-2918 din 08.02.2016 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 354/25.10.2011 - privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 266/2005 - privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciilor funerare, de curăţenie în perimetrul cimitirelor, activitatilor şi bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în Cimitirul din Calea Lipovei şi Cimitirul din Str. Stuparilor, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 291/2013 - privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de serviciu şi a Caietului de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 50/13.02.2015 - privind indexarea pentru anul 2015 a tarifelor pentru serviciile funerare şi a tarifelor pentru permisele de lucru şi a locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 227/08.09.2015 art.291, privind Codul fiscal;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu art.36 alin. (5) lit.a) şi art.36 alin. (2) lit. d) coroborat cu art.36 alin 6 lit. (a) pct.17, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea pentru anul 2016, prin indexarea cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2015 şi reactualizarea cotei TVA 20%, a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor permiselor de lucru şi a concesiunii locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, conform anexei Notă de fundamentare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse - Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.
Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare;
- S.C. AdhMatkons S.R.L.;
- S.C. DenisAlex S.R.L.;
- S.C. GOD Company S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la H.C.L.nr.______________________/ ______________________

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind tarifele pentru serviciile funerare, tarifele permise de lucru amenajare locuri noi pentru construcţii funerare şi tariful concesionare loc de veci în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara

pentru anul 2016

Nr. Crt

.

Denumirea serviciului funerar şi/sau

defalcare pe nr.locuri de veci (pentru permise de lucru)

A

U.M.

B

Tarif actual cu

TVA 24% (aprobat

prin H.C.L.

50/13.02. 2015)

C

Baza de calcul

Fără TVA 24%

D=C-(Cx x24/124)

Majorare conform ratei inflaţiei anului 2015 (2,04%) E=Dx 2,04/100

Tarif majorat conform

ratei inflaţiei anului 2015

(2,04%) din baza de calcul

F=D+E

Calcularea Cotei

TVA 20% din E

G=Fx20/ /100

Tarif propus cu TVA 20% conform

Legii 227/2015 privind codul fiscal

H =F+G

Tarif final

rotunjit pentru anul 2016

în care este

inclus calcul inflaţie şi calcul

TVA 20%

I 1. Săpat groapă înhumare adult

(inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/groapă

220,5

177,82

3,62

181,44

36,28

217,72

217,70

2. Săpat groapă înhumare copil (pînă la 14 ani-inclusiv) /urnă (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/groapă

112,2

90,48

1,84

92,32

18,46

110,78

110,80

3. Tarif înhumare adult (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/sicriu

192,6

155,32

3,16

158,48

31,69

190,17

190,20

4. Tarif înhumare copil (pînă la 14 ani-inclusiv)/urnă (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/sicriu

97,2

78,39

1,59

79,98

15,99

95,97

96,00

5. Depunere capelă Lei/sicriu/zi 62,4 50,32 1,02 51,34 10,26 61,61 61,60 6. Închiriat masă catafalc Lei/zi 21,2 17,10 0,34

17,44 3,48 20,93 20,90

7. Catafalcare Lei/sicriu 62,4 50,32 1,02 51,34 10,26 61,61 61,60 8. Ridicat şi remontat capac Lei/pisanie 110,3 88,95 1,81 90,76 18,15 108,91 108,90

9. Deschidere-închidere cavou Lei/cavou 478,7 386,05 7,87 393,92 78,78 472,71 472,70 10. Tarif exhumare după 7 ani Lei/cadavru 876,7 707,02 14,42 721,44 144,28 865,73 865,70 11. Tarif exhumare înainte de 7 ani,

dar nu mai devreme de 1 an Lei/cadavru 1815,4 1464,03 29,87 1493,90 298,78 1792,68 1792,70

12. Tarif de reînhumare a osemintelor după 7 ani

Lei/oseminte 181,3 146,21 2,98 149,19 29,84 179,03 179,00

13. Tarif groapă zidită simplă suprapusă

Lei/groapă 441,2 355,81 7,26 363,07 72,61 435,68 435,70

14. Tarif groapă zidită dublă suprapusă

Lei/groapă 880,6 710,16 14,49 724,65 144,93 869,58 869,60

15. Ladă pentru depunere cadavru adult – pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

168,6

135,97

2,77

138,74

27,79

166,49

166,50

16. Ladă pentru depunere cadavru copil (pînă la 14 ani inclusiv) - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

83,6

67,42

1,38

68,80

13,76

82,56

82,60

17. Cruce - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

32,7

26,37

0,36

26,73

5,35

32,08

32,10

18. Plăcuţă de identificare - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

15,6

12,58

0,26

12,84

2,57

15,41

15,40

19. Transport cadavru (de la morgă la cimitir) - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/cadavru

36,8

29,68

0,61

30,29

6,06

36,35

36,40

20. Tarif de reînhumare a osemintelor – în cazul înhumării persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/oseminte

34

27,42

0,55

27,98

5,59

33,58

33,60

21. Permis de lucru amenajare locuri noi 1 loc pentru construcţii funerare

Lei/lucrare 85,3 68,79 1,40 70,19 14,04 84,23 84,20

22. Permis de lucru amenajare locuri noi 2 locuri pentru construcţii funerare

Lei/lucrare 131,9

106,37

2,16

108,54

21,71

130,24

130,20

23. Permis de lucru amenajare locuri noi 3 locuri pentru construcţii funerare

Lei/lucrare 182,7

147,34

3,01

150,35

30,06

180,42

180,40

24. Permis de lucru amenajare locuri noi 4 locuri pentru construcţii funerare

Lei/lucrare 230,7

185,49

3,78

189,27

37,85

227,12

227,10

25. Concesionare loc de veci adult Lei/loc/7ani 97,4 78,55 1,60 80,15 16,03 96,18 96,20 26. Concesionare casetă urnă/45 ani Lei/casetă 367 295,97 6,03 302,01 60,40 362,41 362,40 30. Concesionare loc de veci copil Lei/loc/7ani 48,7 39,27 0,80 40,07 8,01 48,08 48,10

Administrator public, pentru Director, Şef Birou, Întocmit, Sorin Drăgoi Laura Koszegi Stoianov Otilia Sîrca Nicolae Cacuci

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE BIROUL GARAJE, CIMITIRE, COŞERIT ŞI SPAŢII UTILITARE Nr. Aprobat P R I M A R NICOLAE ROBU

REFERAT

privind indexarea cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2015 şi reactualizarea cu cota TVA 20% conform Legii 227/08.09.2015 privind codul fiscal, a tarifelor pentru

serviciile funerare si tarifelor permiselor de lucru si a concesiunii locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului

Timişoara aprobate prin H.C.L. nr.50/13.02.2015

Serviciile funerare, de curăţenie, lucrărilor şi bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara au fost concesionate prin licitaţie publică, în baza H.C.L.M.T. nr.266/28.06.2005 şi H.C.L.M.T. nr.291/30.05.2013 unor societăţi şi anume : S.C. DenisAlex S.R.L. pe o perioadă de 5 ani Cimitirul Calea Lipovei şi Cimitirul Stuparilor, pe o perioadă de 3 ani Cimitirul Calea Şagului, S.C.GOD Company S.R.L. pe o perioadă de 3 ani Cimitirul Rusu Şirianu şi S.C. ADHMatkons S.R.L. pe o perioadă de 3 ani Cimitirul Calea Buziaşului. Precizăm că în conformitate cu Regulamentul de funcţionare a cimitirelor şi a crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara H.C.L.nr.354/25.10.2011, tarifele aferente lucrărilor şi serviciilor funerare precum şi tarifele permiselor de lucru şi de concesionare locuri de veci sunt aprobate prin hotărârea Consiliului Local. De asemenea prin H.C.L. nr. 50/13.02.2015 s-au modificat tarifele pentru serviciile funerare si tarifele permiselor de lucru si a concesiunii locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, prin indexare cu rata inflaţiei stabilită pentru anul 2014. În ianuarie 2016 s-a indexat cu rata inflaţiei redevenţa pe care o au de achitat la bugetul local, societăţile concesionare de mai sus, conform contractelor de concesiune. Astfel se impune modificarea tarifelor pentru serviciile funerare practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, prin indexarea cu rata inflaţiei stabilită pentru anul 2015, adică 2,04%. De asemenea se impune majorarea tarifelor permiselor de lucru şi a concesiunii locurilor de veci cu acelaşi procent de 2,04%, care ne-a fost comunicat de către Institutul Naţional de Statistică–Direcţia Regională de Statistică Timiş. Prin H.C.L.nr.354/25.10.2011, Capitol 10, Articol 50, „Executarea capelelor, mausoleelor şi a oricăror clădiri care se vor construi în incinta cimitirelor este permisă numai după eliberarea unei autorizaţii de construire eliberată de către Instituţia Arhitectului Şef şi cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. De aceea s-a renunţat la articolele din Nota de fundamentare anexă la HCLMT 50/13.02.2015, privind valoarea permisului de lucru pentru amenajare capelă. În nota de fundamentare anexă la HCLMT 50/13.02.2015 la Articol 2 şi Articol 4 se trece săpat groapă înhumare copil (până la 14 ani- inclusiv)/ urnă, respectiv tarif înhumare copil 1 Cod FP 53-01, ver.1

(până la 14 ani- inclusiv)/ urnă, deoarece tariful pentru săpat şi înhumare copil este acelaşi cu tariful pentru săpat şi înhumare urnă. De asemenea prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 50/13.02.2015 s-au aprobat tarifele pentru serviciile funerare, tarifelor permiselor de lucru si concesiunii locurilor de veci practicate în cimitirele apartinand Primariei Municipiului Timisoara pentru anul 2015, aceste tarife având cota TVA 24% inclusă.

Conform Legii 227/08.09.2015 privind codul fiscal, Art.291 cota standard de 20% se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiuni impozabile începând cu 01.01.2016.

Astfel, se impune reactualizarea tarifelor cu cota de TVA 20% pentru serviciile funerare, permise de lucru şi concesiuni locuri de veci, practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara aprobate prin H.C.L. nr. 50/13.02.2015, deoarece prin această hotărâre de consiliu local s-a aprobat tariful cu TVA 24% inclus pentru anul 2015.

Anexăm nota de fundamentare a tarifelor serviciilor funerare, tarifelor permiselor de lucru şi concesiuni locuri de veci indexate cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2015, adică 2,04% şi reactualizate cu cota TVA 20%, în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara.

ADMINISTRATOR PUBLIC, pentru SECRETAR, Sorin Drăgoi Simona Drăgoi

Pentru DIRECTOR, Laura Koszegi Stoianov ŞEF BIROU, Otilia Sîrca Avizat Juridic, ÎNTOCMIT, Jur. Nicolae Cacuci

Cod FP 53-01, ver.1

2