keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 50/13.02.2015 privind indexarea pentru anul 2015 a tarifelor pentru serviciile funerare şi a tarifelor pentru permisele de lucru şi a locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara

13.02.2015

Hotararea Consiliului Local 50/13.02.2015
privind indexarea pentru anul 2015 a tarifelor pentru serviciile funerare şi a tarifelor pentru permisele de lucru şi a locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2015 - 2423/30.01.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 91/23.04.2002 - pentru aprobarea Regulamentului de funcţionare al cimitirelor şi al crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.354/25.10.2011;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.266/2005 - privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciilor funerare, de curăţenie în perimetrul cimitirelor, activitatilor şi bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în Cimitirul din Calea Lipovei şi Cimitirul din Str. Stuparilor, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi şi ale Hotărârii Consiliului Local nr.291/2013 - privind aprobarea Studiului de oportunitate, Regulamentului de serviciu şi a Caietului de sarcini pentru delegarea de gestiune prin concesionare a serviciului public de administrare a domeniului public şi privat având ca obiect prestarea de servicii şi activităţi necesare modernizării, exploatării şi întreţinerii cimitirelor publice umane din Municipiul Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.64/25.02.2014 - privind indexarea pentru anul 2014 a tarifelor pentru serviciile funerare şi a tarifelor pentru permisele de lucru şi a locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 301/2002- privind preluarea de la S.C. Administrarea Domeniului Public S.A. a unor activităţi de către Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) coroborat cu art.36 alin.(5) lit.a) şi art.36 alin.(2) lit.d) coroborat cu art.36 alin.(6) lit.a) pct.17 din Legea nr.215/2001- privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă majorarea pentru anul 2015 a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor pentru permisele de lucru şi a tarifelor de concesionare a locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, cu 1,07% reprezentând rata de inflaţie stabilită pentru anul 2014, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse şi Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare, din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Instituţiei Arhitectului Şef;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroului Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C.G.O.D.Company S.R.L.;
- S.C.DenisAlex S.R.L.;
- S.C.ADHMatkons S.R.L.;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA A P R O B A T DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE P R I M A R BIROUL GARAJE,CIMITIRE, COŞERIT ŞI SPAŢII UTILITARE NR _____________/_____________ NICOLAE ROBU

REFERAT

privind modificarea tarifelor pentru serviciile funerare, modificarea tarifelor permiselor de lucru şi locurilor de veci aprobate prin H.C.L. nr.64/25.02.2014, prin

indexare pentru anul 2015 cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2014, tarife practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara

Având în vedere faptul că serviciile funerare, de curăţenie, lucrările şi bunurile necesare realizării serviciilor funerare în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara au fost concesionate prin licitaţie publică, în baza H.C.L.M.T. nr.266/28.06.2005 şi H.C.L.M.T. nr.291/30.05.2013 societăţilor S.C. DenisAlex S.R.L., S.C. G.O.D. Company S.R.L. şi S.C. ADH Matkons S.R.L. În conformitate cu Regulamentul de funcţionare a cimitirelor şi a crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara H.C.L.nr.354/25.10.2011, tarifele aferente lucrărilor şi serviciilor funerare precum şi tarifele permiselor de lucru şi concesionări locuri de veci sunt aprobate prin hotărârea Consiliului Local.

Prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 64/25.02.2014 tarifele pentru serviciile funerare practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, au fost majorate cu rata inflaţiei pentru anul 2013. În luna Ianuarie 2015 s-a indexat cu rata inflaţiei, corespunzătoare anului 2014 redevenţa pe care o au de achitat la bugetul local, societăţile concesionare de mai sus, conform contractelor de concesiune.

Astfel, se impune modificarea tarifelor pentru serviciile funerare practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, prin indexarea cu rata inflaţiei stabilită pentru anul 2014, adică 1,07%.

De asemenea se impune majorarea tarifelor permiselor de lucru şi locurilor de veci cu acelaşi procent de 1,07%, care ne-a fost comunicat de către Institutul Naţional de Statistică–Direcţia Regională de Statistică Timiş.

Cod FO53-01 ver.1

În Anexă – Nota de Fundamentare pentru tarife, atât la Articolul 1 şi 2 Săpat groapă înhumare adult şi Săpat groapă înhumare copil, cât şi la Articolul 3 şi 4 Tarif înhumare adult şi Tarif înhumare copil se observă faptul că tariful pentru copil este la jumătate din tariful unui adult. Pentru că şi locul de copil ca suprafaţă este jumătate din cel al unui adult, propunem ca şi concesiunea locului de veci pentru copil să fie jumătate din concesiunea unui loc de veci pentru un adult.

ADMINISTRATOR PUBLIC, SECRETAR, Sorin Drăgoi Ioan Cojocari DIRECTOR,

Laura Koszegi Stoianov

ŞEF BIROU, Otilia Sîrca AVIZAT JURIDIC, Întocmit, Nicolae Cacuci Cod FO53-01 ver.1

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la H.C.L.nr.______________________/ ______________________

NOTĂ DE FUNDAMENTARE pentru tarifele pentru serviciile funerare, tarifele permise de lucru amenajare locuri noi pentru construcţii funerare şi tariful concesionare loc de veci în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara

Nr. Crt.

Denumirea serviciului funerar şi/sau

Defalcare pe nr.locuri de veci (pentru permise de lucru)

U.M. Tarif actual cu TVA (aprobat prin H.C.L.

64/25.02.2014 pentru serv.funerare pentru permise de

lucru şi concesionare locuri

de veci)

Majorare conform ratei inflaţiei anului 2014

(1,07%)

Tarif majorat pentru

anul 2015

Tarif final rotunjit

pentru anul 2015

1. Săpat groapă înhumare adult (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/groapă

218,2

2.33

220,53

220,5

2. Săpat groapă înhumare copil (pînă la 14 ani-inclusiv) (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/groapă

111

1.18

112,18

112,2

3. Tarif înhumare adult (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/sicriu

190,6

2,04

192,64

192,6

4. Tarif înhumare copil (pînă la 14 ani-inclusiv) (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/sicriu

96,2

1,02

97,22

97,2

5. Depunere capelă Lei/sicriu/zi 61,7 0,66 62,36 62,4 6. Închiriat masă catafalc Lei/zi 21 0,22 21,22 21,2 7. Catafalcare Lei/sicriu 61,7 0,66 62,36 62,4 8. Ridicat şi remontat capac Lei/pisanie 109,1 1,17 110,27 110,3 9. Deschidere-închidere cavou Lei/cavou 473,6 5,07 478,67 478,7 10. Tarif exhumare după 7 ani Lei/cadavru 867,4 9,28 876,68 876,7 11. Tarif exhumare înainte de 7 ani, dar nu mai

devreme de 1 an Lei/cadavru 1.796,2 19,22 1815,42 1815,4

12. Tarif de reînhumare a osemintelor după 7 ani Lei/oseminte 179,4 1,92 181,32 181,3 13. Tarif groapă zidită simplă suprapusă Lei/groapă 436,5 4,67 441,17 441,2 14. Tarif groapă zidită dublă suprapusă Lei/groapă 871,3 9,32 880,62 880,6 15. Ladă pentru depunere cadavru adult – pentru

înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

166,8

1,78

168,58

168,6

16. Ladă pentru depunere cadavru copil (pînă la 14 ani inclusiv) - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

82,7

0.88

83,58

83,6

17. Cruce - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

32,3

0,35

32,65

32,7

18. Plăcuţă de identificare - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

15,4

0,16

15,56

15,6

19. Transport cadavru (de la morgă la cimitir) - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/cadavru

36,4

0,39

36,79

36,8

20. Tarif de reînhumare a osemintelor – în cazul înhumării persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/oseminte

33,6

0,36

33,96

34

21. Permis de lucru amenajare locuri noi 1 loc pentru construcţii funerare

Lei/lucrare/lună 84,4 0,9 85,3 85,3

22. Permis de lucru amenajare locuri noi 2 locuri pentru construcţii funerare

Lei/lucrare/lună 130,5 1,4 131,9 131,9

23. Permis de lucru amenajare locuri noi 3 locuri pentru construcţii funerare

Lei/lucrare/lună 180,8 1,93 182,73 182,7

24. Permis de lucru amenajare locuri noi 4 locuri pentru construcţii funerare

Lei/lucrare/lună 228,3 2,44 230,74 230,7

25. Permis de lucru amenajare capelă 4-8 locuri Lei/lucrare/trim. 533,7 5,71 539,41 539,4

26. Permis de lucru amenajare capelă 8-12 locuri Lei/lucrare/trim. 1065,8 11,4 1077,2 1077,2 27. Permis de lucru amenajare capelă peste 12

locuri Lei/lucrare/trim. 1599,4 17,11 1616,51 1616,5

28. Concesionare loc de veci adult Lei/loc/7 ani 96,4 1,03 97,43 97,4 29. Concesionare casetă urnă/45 ani Lei/casetă 363.1 3,89 366,99 367

30. Concesionare loc de veci copil Lei/loc/7 ani 48,2 0,52 48,72 48,7 Administrator public, Director, Şef Birou, Întocmit, Sorin Drăgoi Laura Koszegi Stoianov Otilia Sîrca Nicolae Cacuci