keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 354/25.10.2011 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara

25.10.2011

Hotararea Consiliului Local 354/25.10.2011
privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2011-23033/17.10.2011 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică şi în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 293/2006 - privind modificarea prin act adiţional a contractelor de concesiune cu trecerea serviciului de paza din cimitire in sarcina societăţilor concesionare in cimitirele din Calea Şagului, Rusu Şirianu si Calea Buziaşului aflate în administrarea Primăriei Municipiului Timişoara şi Hotărârea Consiliului Local nr.266/2005 - privind concesionarea prin licitaţie publică deschisă a serviciilor funerare, de curăţenie în perimetrul cimitirelor, activitatilor şi bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în Cimitirul din Calea Lipovei şi Cimitirul din Str. Stuparilor, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi;
În temeiul Hotărârii Consiliului Local nr. 330/2010 privind modificarea şi aprobarea Organigramei a Statului de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara;
Având în vedere Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.71/2002;
În conformitate cu prevederile Legii 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii ,republicată şi modificată;
În temeiul Ordinului 536/1970 privind mediul de viaţă al populaţiei, republicat şi actualizat;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.231/24.05.2005 privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi a crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.231/2005, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara va fi conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Patrimoniu şi Serviciul Locuinţe din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
-Primarului Municipiului Timişoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcţiei Fiscale;
-Direcţiei Economice;
-Instituţiei Arhitectului Şef;
-Direcţiei Tehnice;
-Direcţiei Patrimoniu;
-Direcţiei Dezvoltare;
-Direcţiei Comunicare;
-Direcţiei de Mediu;
-Serviciului Locuinţe;
-Biroului Managementul Calităţii;
-Compartimentului Control Intern;
-Mass media locale.Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA A P R O B A T DIRECŢIA PATRIMONIU P R I M A R SERVICIUL LOCUINŢE Dr . Ing. GHEORGHE CIUHANDU NR _____________/_____________

R E F E R A T

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 231/24.05.2005 prin care a fost aprobat şi modificat Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor administrate de Primăria Municipiului Timişoara Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 231/2005,a fost aprobat Regulamentul de funcţionare al cimitirelor şi crematoriilor administrate de Primăria Municipiului Timişoara. Având în vedere faptul că după punerea în practică a acestui regulament s-au creat situaţii care nu erau reglementate de acesta şi pentru o bună funcţionare a cimitirelor precum şi a activităţii prestate de firmele care-şi desfăşoară activitatea în acestea, se impune modificarea anumitor articole ale acestui Regulament motivate de cele de mai jos. Conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr.231 din anul 2005 Capitolul 10 Executarea de construcţii funerare în cimitire Art.50, se pot executa construcţii funerare supraterane care nu depăşesc înălţimea de 1,80m (capele,mausolee) prin eliberarea unui permis de lucru de către Direcţia Patrimoniu. Înainte de eliberarea permisului de lucru documentaţia depusă se avizează de către Instituţia Arhitectului Şef conform aceleiaşi hotărâri de consiliu local. Începând cu luna aprilie 2011 s-au înregistrat 7 solicitări pentru construcţie capele supraterane. Solicitările nu au primit avizul de la Instituţia Arhitectului Şef. Instituţia Arhitectului Şef nu este de acord cu executarea construcţiilor supraterane în cimitire, numai pentru personalităţile marcante şi numai după aprobarea prin HCL. În acest sens vă anexăm în copie adresa nr. SC2011-11340 din 13.10.2011prin care Instituţia Arhitectului Şef se interesează dacă s-au făcut demersurile pentru promovarea modificării HCL231 2005 cap.10 În conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991 republicată şi actualizată în baza răspunsurilor primite de la Instituţia Arhitectului Şef din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara, se impune modificarea articolelor din Regulamentul de Funcţionare al Cimitirelor privind execuţia construcţiilor funerare supraterane Capitolul10. În această situaţie se impune modificarea HCLMT 231/24.05.2005 Cap 10, prin interzicerea executării de capele supraterane în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, excepţie fiind în cazul personalităţilor marcante caz în care se va cere aprobarea prin HCL. Cod FP53-01 ver.1

Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 330/03.08.2010 s-a modificat şi s-a aprobat organigrama şi statul de funcţii pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timişoara. În acest sens se modifică denumirile Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi cu Serviciul Locuinţe şi Compartimentul cimitire şi coşerit cu Compartimentul Pompe Funebre. Conform Hotărârilor Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 293/2006 şi nr. 266/2005 serviciul de pază în cimitire a trecut în atribuţiile societăţilor concesionare. De aceea acestea răspund de toate obiectele şi construcţiile funerare din cimitire, articolul 9 din HCL 231/2005 modificându-se în acest sens. Ordinul 536/1970 privind mediul de viaţă al populaţiei, republicat şi actualizat permite modificarea articolului 37 din HCLMT 231/2005 legat de exhumările în cimitire. Prin promulgarea Legii 341/2004 s-a abrogat Legea 42/1990, situaţie ce impune modificarea acesteia şi în HCLMT 231/2005. De asemenea se impune introducerea în articolul 19 şi articolul 21 a Legii 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, lege care permite acordarea de locuri pe veci gratuite beneficiarilor ordinelor naţionale. La capitolul 12 din HCLMT 231/24.05.2005 capitolul privind contravenţiile, se modifică sumele de bani conform Legii 348/2004 privind denominarea monedei naţionale.

Ca urmare a celor arătate mai sus, propunem modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor administrate de Primăria Municipiului Timişoara. VICEPRIMAR DIRECTOR Ing. Adrian Orza Ec. Martin Staia AVIZAT ŞEF SERVICIU INSTITUŢIA ARHITECTULUI ŞEF Ing.Otilia Sîrca Arh.Ciprian Silviu Cădariu ŞEF SERVICIU COMPARTIMENT POMPE FUNEBRE AUTORIZARE ŞI CONTROL CONSTRUCŢII Ing .Cacuci Nicolae Ing. Kolozsi Terez AVIZAT JURIDIC Jurist Sorin Chira Cod FP53-01 ver.1

Atasament: hcl_354_anexe.pdf

ANEXA nr.1 La H.C.L. nr. 334 0f/ ANEXĂ ( cu amendamente) privind modificarea Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparținând Primăriei Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timişoara nr. 231/2005 La Articolul 9 aliniat 2 se modifică cu “Societăţile concesionare din cimitire ce au concesionat serviciul de pază răspund de semnele, obiectele şi construcţiile funerare existente în cimitir. „ “Lucrările deteriorate de persoane necunoscute se vor reface pe cheltuiala societăţilor concesionare. La Articolul 19 aliniat 2 şi Articolul 21 la beneficiarii legilor, Legea 42/1990 se înlocuia cu Legea 341/2004 şi se adaugă Legea 29/2000. În cuprinsul Articolul 36 se modifică posibilitatea de exhumare de la 2 ani la 1 an şi numai în perioada 1 nov-31 martie. La Articolul 36 se adaugă aliniatul 3 : “După 7ani de la data decesului osemintele pot deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul organului sanitar.” Articolul 50 va avea următorul conținut: “Se pot executa următoarele construcţii funerare: a—la suprafață : borduri sau împrejmuiri, capele,mausolee,monumente, obeliscuri, capace,alte lucrări de artă plastică; b- în subteran : cripte, bolte, cavouri, gropi zidite. Executarea capelelor, mausoleelor şi a oricăror clădiri care se vor construi în incinta cimitirelor. este permisă numai după eliberarea unei autorizaţii de construire eliberată de către Instituţia Arhitectului Şef şi cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Prin-excepţie de la aliniatul de mai sus, lucrările de construcţii funerare subterane cu amenajările necesare, (respectiv: bordură împrejmuire mormânt, capac de grosime max. 30 cm, - cruce/monument funerar de înalțime max.:1,8 m. ), se fac cu avizul Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Locuinţe — în conformitate cu Legea nr. 453 /18.07:2001 , Legea nr. 401/07.10.2003 şi Legea nr. 199/25.05.2004 pentru: modificarea şi completarea Legii nr. 30/1991, după plata tarifului prevăzut la art. 51 aliniatul 2.” Articolul 51 alin.1 va avea următorul conţinut: „ Executarea construcțiilor funerare care nu necesită autorizaţie de construire, se fac în baza unui permis de lucru eliberat de Compartimeniului Pompe Funebre din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Locuinţe.” La Articolul 54 se adaugă aliniatul 3: “ La construcţiile de capele în final după avizul Instituţiei Arhitectului Şef se promovează un proieci de hotărâre la Consiliul Local Timişoara.” La Capitolul Contravenții sumele de bani se modifică din Lei vechi în Lei Ron. La Articolul 79 litera H - la finalul Capitolului Contravenții, se va completa şi „HCLMT 542/2006 privind constatarea şi sancţionarea coniravențiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara”. În cuprinsul Anexei 2 Regulamentul de administrare şi funcţionare a cimitirelor şi crematoriilor aparținând Primăriei Municipiului Timişoara se înlocuieşte Biroul Administrare Cimitire şi Coşerit sau Compartimentul Cimitire şi Coşerit cu Compartimentul Pompe Funebre şi se înlocuieşte Serviciul Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi cu Serviciul Locuinţe. ȘEF SERVICIU i ilia Sâ COMPARTIMENT POMPE FUNEBRE Ing. Nicola

ANEXA nr.2 La H.C.L. nr. 354 /25./6.90/) REGULAMENTUL DE ADMINISTRARE ŞI FUNCŢIONARE A CIMITIRELOR ŞI CREMATORIILOR APARȚINÂND PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI TIMIŞOARA CAPITOLUL I — DISPOZIŢII GENERALE -- * Art. 1. Prezentul Regulament se aplică cimitirelor aparţinând Primăriei Municipiului . Timişoara. _ Art. 2. În Municipiul Timişoara, înhumările se fac în cimitirele aparținând Primăriei sau în cimitirele amenajate şi întreținute de cultele religioase recunoscute prin lege. Art. 3. Cimitirele care aparțin Primăriei sunt : 1. Cimitirul nr. 1 din Calea Lipovei.cu sectoarele : - Cimitirul Ortodox - Cimitirul Eroilor " - Cimitirul Mixt - Cimitirul Săracilor 2. Cimitirul nr. 2 din Calea Buziaşilui * 3. Cimitirul nr. 3 din strada Rusu Şirianu- : 4. Cimitirul nr. 4 din Bld. 16 Decembrie 1989 c Calea Sagului ) 5. Cimitirul nr. 5 din strada Stuparilor'- Art. 4. Cimitirele, cât şi activitatea publică.ce ţine de acestea, vor putea fi : - concesionate în tot sau în parte, în condițiile 0UG 54/2006 privind regimul contractelor.de concesiune de bunuri proprietate publică şi a Normelor Metodologice de aplicare a acesteia publicat în M.O. partea] nr.146 din 28.02.2007 ; - închiriate în tot sau în parte, în condițiile legii ; - administrate prin gestiune directă, indirectă sau delegată de o persoană juridică sau de un serviciu public al Consiliului Local al Municipiului Timişoara, în condițiile legii. Art. 5. În cimitire sunt aplicabile dispozițiile legate de domeniul edilitar, urbanistic, sanitar şi de mediu, iar Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Serviciului Locuinţe şi firmele concesionare sunt obligate să respecte legislația în vigoare atât la extinderea şi înființarea de cimitire sau crematorii, cât şi în ceea ce priveşte organizarea şi administrarea acestora. Cimitirele vor funcţiona pe baza autorizaţiei eliberate de Primăria Municipiului Timişoara. CAPITOLUL II — AMENAJAREA, VIZITAREA, ÎNTREȚINEREA Art. 6. În Municipiul Timişoara cimitirele vor fi delimitate de î împrejmuiri cu garduri din materiale de construcții cu respectarea reglementărilor privind arhitectura zonei în care sunt amplasate. Terenurile aparținând cimitirelor nu vor putea fi atribuite în folosință decât pentru înhumarea persoanelor decedate. Excepție fac sediile firmelor concesionare unde îşi vor desfăşura activitatea angajații acestora.

Construirea împrejmuirilor şi a capelelor se face pe baza permisului de lucru emis de Primăria Municipiului Timişoara conform legii. Art. 7. (1)Terenul aparţinând cimitirelor se împarte în parcele, rânduri şi morminte. Locurile de înhumare au dimensiunile de 2,60 m x 1,30 m pentru un loc de înhumare simplu, intervalele dintre locurile de înhumare sunt de maxim 0,20 m ( trotuar comun, după cum permite configurația terenului ) necesare pentru circulație şi îngrijirea locului. (2)Pentru două locuri de înhumare dimensiunile sunt de 2,60 m x 2,30 m. (3)Pentru trei locuri de înhumare dimensiunile sunt 2,60m x 3,30 m. (4)Pentru patru locuri de înhumare dimensiunile sunt 2,60 m x 4,30 m. (S)Adâncimea gropii pentru toate situațiile enumerate mai sus, va fi de 2 m, iar acolo unde terenul permite aceasta va fi de 2,20 m. (6)Aceste dimensiuni sunt valabile în situaţia în care se execută construcţii funerare cu grindă. (7)Dacă terenul nu permite se pot executa lucrări funerare de 2, 3 sau 4 locuri fără grindă, lățimea terenului fiind cu 0,20-m mai îngust. ' (8)Suprafaţa atribuită pentru un loc de veci în vederea executării unei lucrări funerare este de 4,2 mp (2,80 m x 1,50 m ) cu loc de trotuar inclus. Art. 8. Vizitarea locurilor de veci în cimitire este permisă zilnic : - 01 apr. — 15 nov. între orele 08,00 —21,00 ; - 16 nov. —31 mar. între orele 08,00 — 17,00. Art.9. Titularii dreptului de folosință a locului de înhunare au obligaţia de amenajare şi întreținere a acestor locuri şi a lucrărilor funerare existente, asigurându-le un aspect curat, îngrijit. Societăţile concesionare din cimitire ce au concesional serviciul de pază răspund de semnele, obiectele şi construcțiile funerare existente în cîmitir. Lucrările deteriorate de persoane necunoscule se vor reface pe cheltuiala societăţilor concesionare. Celdlalte semne şi obiecte funerare cum ar fi : obeliscuri, piramide, împrejmuiri, jardiniere, statuete, coloane, felinare nu au voie să depăşească limitele locului de înhumare prevăzut la art.-7. Dacă acestea depăşesc limitele locului de înhumare, la cererea expresă a Compartimentului Pompe Funebre, aparţinătorii trebuie să şi le desființeze. Societăţile concesionare din cimitire răspund de furtul sau deteriorarea acestora. Lucrările deteriorate de persoane necunoscute se vor reface pe cheltuiala societăţilor concesiondre. Art. 10. În situația în care titularii dreptului de folosinţă a locului de înhumare nu au posibilitatea întreţinerii acestor locuri, datorită faptului că domiciliază în altă localitate sau nu le permite vârsta sau sănătatea, la solicitarea lor această întreţinere va putea fi făcută contra cost de către personalul angajat al societăţii concesionare din cimitire. Tarifele aferente vor fi aprobate prin hotărâre a Consiliului Local. Dacă titularii dreptului de folosință doresc să facă întreţinerea mormintelor cu alte persoane fizice sau juridice altele decât cele menţionate la aliniatul 1, aceştia au obligaţia să anunțe societatea concesionară din cimitire despre identitatea acestora. La intrarea în cimitir, persoanele menţionate la aliniatul 2, se vor legitima, vor prezenta aprobările necesare şi se vor înregistra într-un registru special. CAPITOLUL II — ACCESUL ÎN CIMITIRE Art. 11. Accesul în cimitire pentru vizitatori se face conform orarului de funcţionare aprobat. Porţile de acces pot fi folosite şi în situaţii deosebite ( accesul autovehiculelor cu specific pompe funebre, accesul autovehiculelor şi utilajelor necesare salubrizării cimitirelor ). Circulaţia în cimitire se face numai pe alei, fiind interzisă călcarea monumentelor etc.

Art. 12. Închiderea porților este anunțată de către personalul de pază cu 15 minute înainte de expirarea programului menționat la art.8. Personalul de pază are obligația să invite publicul să părăsească cimitirul la expirarea programului, după aceea nici o persoană nu mai are voie să rămână şi să intre în cimitir, cu excepţia personalului de pază şi a angajaţilor societăților concesionare. CAPITOLUL IV - INTERDICŢII Art. 13. Este interzis accesul în cimitire a următoarelor persoane : l — aflate în stare de ebrietate ; 2 — persoane care practică comerţul ; 3 — îmbrăcate sumar sau cu îmbrăcăminte indecentă ; 4 — copiilor în vârstă de până la 10 ani, neînsoţiţi ; 5 — însoțite de câini sau alte animale domestice. În incinta cimitirului se interzice : 1 — consumul de alcool ; 2 — consumul de semințe ; 3 — fumatul ; 4 — cântatul, mai puţin muzica aprobată prin ceremonie ; 5 — folosirea zgomotoasă a aparatelor de radio şi a casetofoanelor. Art. 14. Este interzis accesul în cimitire a autovehiculelor de orice fel destinate transportului de persoane şi materiale, fără acordul societății concesionare. Fac excepție de la aceasta persoanele cu handicap locomotor sau cu mobilitate redusă şi care deţin un certificat din care să rezulte această situaţie, precum şi vehiculele care transportă corpul neînsufleţit la locul 'de veci. Art. 13. Accesul și evacuarea în şi din cimitire a materialelor cu mijloace de transport cu o o capacitate mai mare de 1,5 tone este interzisă, cu excepţia firmelor autorizate să evacueze gunoiul din cimitire şi a vehiculelor societăţilor concesionare. E Art. 16. Persoanelor fizice sau juridice care execută construcţii funerare l-i se permite accesul cu autovehicule care transportă materiale gata preparate sau semifabricate pentru construcţii funerare sau cu utilaje folosite la construcţiile funerare numai cu un permis de lucru eliberat contra cost de Serviciul Locuinţe care se va afla asupra lor.Acestea vor mai avea asupra lor : copia contractului încheiat cu beneficiarul lucrării, un document care să conţină traseul de acces spre locul de execuţie a lucrării şi condițiile particulare de execuţie(termenele, modul de manipulare a materialelor şi deşeurilor) şi dovada achitării la zi a utilităţilor. Tariful pentru accesul acestor autovehicule va fi stabilit de către Primăria Municipiului Timişoara prin Serviciul Locuinţe la propunerile societăților concesionare. Zilnic şi la finalizarea lucrărilor, persoanele î în cauză vor lăsa locul curat. Art. 17. Depozitarea gunoaielor şi a deşeurilor este permisă numai în locurile special amenajate ( pubele, platforme, containere sau coşuri de gunoi ) păstrându-se curăţenia şi ordinea acestora. Realizarea şi întreţinerea locurilor amenajate pentru depozitarea gunoaielor şi deşeurilor intră în sarcina firmelor concesionare,care vor fi desemnate prin licitatie publica. Locurile special amenajate se vor indica prin plăcuţe şi săgeți. CAPITOLUL V — ATRIBUIREA ÎN FOLOSINȚĂ A LOCURILOR DE n CI

ÎNHUMARE Art. 18. Locurile de înhumare din cimitirele publice aparținând Primăriei Municipiului Timişoara sunt atribuite în folosinţă pe o perioadă de 7 ani pe bază de tarife stabilite prin HCL, prin act de folosință încheiat între Compartimentul Pompe Funebre din cadrul Serviciului Locuinţe şi familia aparținătoare în condițiile prezentului Regulament. Tariful pentru asigurarea locului de folosință pe timp de 7 ani a unui loc de veci, se propune de către Serviciului Locuinţe şi se aprobă prin hotărârea Consiliului Local. Sunt exceptate de la prevederile aliniatului 1 beneficiarii Legilor de la art. 21 din prezentul Regulament. -Art. 19. Atribuirea în folosință a locurilor de înhumare se face pe o perioadă de 7 ani pe bază de tarife stabilite prin HCL, prin act de folosinţă, cu posibilitatea prelungiri dreptului de folosință pentru aceeaşi perioadă. Excepţie fac beneficiarii legilor 341/2004, 118/1990, 44/1994, 29/2000, 55/1998 şi 189/2000. EEE: Aceştia beneficiază de loc de înhumare gratuit pe veci conform art. 21 din prezentul Regulament. Art. 20. Locurile atribuite în folosință nu se pot înstrăina sau schimba. Acestea pot fi lăsate cu titlu de moştenire până la rude de gradul IV ( gradul de rudenie să fie certificat cu acte doveditoare ). Art. 21. Beneficiarii legilor :341/2004, 44/1994, 29/2000,118/1990, 55/1998, 189/2000 beneficiază de locuri de înhumare gratuite pe veci la cerere. Acestea se vor atribui în folosință-în funcţie de terenul liber existent cu dovada încadrării în aceste legi. Art. 22: Atribuirea locurilor de veci persoanelor cu vârstă înaintată (70 de ani) ce nu au aparținători se acordă la cerere ( cu acte doveditoare : certificat naştere, dispoziție testamentară; declarație notarială pe proprie răspundere ) cu aprobarea Compartimentului Pompe Fi unebre din cadrul- Direcţiei Patrimoniu = Serviciul Locuinţe. : Atribuirea locurilor de veci pentru persoane în viață poate fi acordată şi în situații deosebite ( boală gravă incurabilă certificată de medic ) cu aprobarea Compartimentuliri Pompe Funebre din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Locuinţe. Art. 23. Atribuirea în folosință a locurilor de înhumare în cazul decesului, se faceî în baza actelor doveditoare după plata tarifelor stabilite. Personalităților marcante ale localității se pot atribui locuri de înhumare gratuite pe veci în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, prin Hotărârea Consiliului Local. Tot astfel, locurile atribuite în folosinţă pe bază de tarif pentru înhumarea unor personalități marcante ale localităţii, pot fi transformate în locuri de înhumare gratuite pe veci prin Hotărârea Consiliului Local. În cazurile prevăzute la aliniatele 2 şi 3, obligația de întreținere a locurilor de înhumare revine societății concesionare în care scop se va încheia o convenție cu Primăria Municipiului Timişoara, cu excepţia cazurilor în care aparţinătorii solicită în scris preluarea acestor obli gaţii. , Art. 24. Aprobarea atribuirii locurilor de înhumare în cazul decesului, se acordă de către Serviciul Locuinţeîn baza adeverinței de deces. Pentru o persoană decedată se atribuie un loc de înhumare, în acel loc se pot înhuma titularii dreptului de folosință, soții acestora, precum şi ascendenții şi descendenții lor până la gradul IV inclusiv, conform art. 21. Dacă lângă un loc de veci atribuit în folosință există un teren liber şi titularul locului de veci solicită terenul respectiv, acesta se poate atribui în folosință cu aprobarea Serviciul Locuinţe, cu condiţia ca pe terenul respectiv să se execute o lucrare funerară de două locuri. Art. 25. Dreptul de folosinţă a locurilor de înhumare încetează : a) la expirarea duratei de folosință ;

b) când titularul dreptului de folosință renunță la acest drept în favoarea Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Locuinţe; c) în caz de părăsire sau menținere în stare de neîngrijire a locurilor de înhumare pe o perioadă mai mare de 2 ani. Art. 26. Societatea concesionară verifică prin administratorii angajați ai acestora, anual, starea de fapt a mormintelor şi aduce la cunoştinţa Serviciului Locuinţe situaţia, urmând ca aceasta din urmă să hotărască asupra dreptului de folosință în funcţie de starea de întreţinere. În cazul în care se constată că anumite locuri de înhumare sunt părăsite sau menținute în stare de neîngrijire mai mult de 2 ani, chiar dacă dreptul de folosință nu a expirat, concesionarii îşi vor pierde dreptul de folosință -asupra locului respectiv. Excepție de la prevederile de mai sus fac mormintele funerare din patrimoniul naţional, monumentele istorice şi operele de artă. Locurile de veci neîngrijite,abandonate pe perioada celor doi ani, vor fi întreținute şi îngrijite pe cheltuiala societăţii concesionare. Art. 27. În cazul în care dreptul de folosință a locurilor de înhumare a încetat şi pe aceste locuri există lucrări funerare, foştii titulari sunt.obligați să le desființeze şi să elibereze terenul în termen de 90 zile de la încetare. În caz contrar, lucrările funerare trec în patrimoniul Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Locuinţe după trecerea : celor 90 zile. Pentru lucrările de construcții funerare degradate pe care foştii titulari nu le desființează, desființarea va fr executată de către societăţile concesionare,care vor fi desemnate prin licitatie publică. Pe aceste locuri de veci se vor executa construcții funerare noi de către societățile ' concesionare de mai sus. - Art. 28. Societatea concesionară, cu avizul Serviciului Locuinţei, are obligaţia să anunțe situaţiile prevăzute la art. 26 şi art. 27 după următoarea procedură: somaţie la adresa din registru'şi din evidenţa'computerizată, înştiințări lipite pe mormintele în cauză şi la avizierul cimitirului, respectiv, publicarea anuală în presa locală a unui anunț privind expirarea dreptului de folosinţă. Art. 29: Titularii dreptului de folosință au obligaţia să anunțe în scris despre schimbarea domiciliului Compartimentului Pompe Funebre. e Art.-30. Serviciul Public de Administare Locuinţe şi Utilităţi va păstra şi va conduce : evidența tuturor locurilor de veci şi a înhumărilor în registre speciale şi într-o evidență computerizată, Accesul la-baza de date va fi şi al firmelor concesionare ce vor propune şi arăta locurile de înhumare. CAPITOLUL VI — ÎNHUMĂRILE ŞI DESHUMĂRILE Art, 31. Dreptul de înhumare în cimitirele menţionate la art. 3 îl au : 1 — persoanele decedate cu ultimul domiciliu în Municipiul Timişoara ; 2 — persoanele decedate cu ultimul domiciliu în alte localităţi, dar care la data intrării în vigoare a prezentului Regulament au dreptul de folosință asupra unui loc de veci într-unul din cimitirele menţionate la art. 3 ; 3 - rudele pînă la “gradul IV sau persoanele aflate în întreținerea unor persoane cu domiciliul stabil în municipiul Timişoara. 4 — persoanele decedate fără aparținători şi cu ultimul domiciliu în alte localități. Acestea vor fi înhumate în locul indicat de Primăria Municipiului Timişoara. Pentru alte situaţii decât cele prevăzute la art. 31, dreptul la înhumare în cimitirele prevăzute la ari. 3 îl au şi alte persoane cu aprobarea Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 32. Înhumările se fac numai în baza adeverinței de înhumare eliberată de Oficiul E n La

Stării Civile care a înregistrat decesul. Înmormântarea decedaţilor aduşi din alte localități se face pe baza autorizaţiei sanitare de transport vizată de Centrul Sanitar Antiepidemic teritorial (în cazul cadavrelor aflate în stadiul de putrefacție ) şi adeverinţelor de înhumare. Art. 33. Decedaţii care au suferit de boli contagioase nu vor fi depuși la capele, ci vor fi înhumați direct la groapă. Art. 34, Înhumările se fac direct sau prin depunerea prealabilă a decedaților la capelă. Depunerea decedaților la capelă se poate face pentru cel mult 72 ore de la data decesului, fără nici o excepţie. EEE Art. 35. Înhumările se pot face în .gropi:simple, gropi zidite şi cavouri. Gropile zidite şi : cavourile se execută potrivit dispozițiilor şi normelor în vigoare în baza permisului de lucru şi sub controlul administratorilor cimitirelor numiți de societatea concesionară. În gropile care au dimensiunile prevăzute la capitolul II art. 7 aliniat 1 pot fi înhumate cel mult două persoane. . Societatea concesionară, cu acordul scris al Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Locuinţe, poate executa lucrări finerare în avans în locuri din cimitir unde există o motivație bine întemeiată (deponee clandestine de gunoi, locuri de ' veci expirate mai mult de 2 ani, lucrări funerare care nu au aparținători) pentru buna desfăşurare a activității. Art. 36. Mormintele nu pot fi deschise decât după Zan de la data înhumării, cu excepția - înhumărilor succesive ale titularului sau aparţinătorilor decedatului, cu asigurarea măsurilor. de protecţie sanitară prevăzute de lege. Prin excepție, acestea vor putea fi deschise până la 7 an cu respectarea dispozițiilor legale. - După 1 an de la data înhumării, cadavrul deshumat este obligatoriu introdus într-un sicriu metalic, ermetic închis sau într-un sicriu de lemn căptuşit cu tablă şi ermetic închis în vederea .... « respectării normelor sanitaro-antiepidemice. Aceasta se face în baza autorizaţiei eliberată de Direcţia -* de Sănătate Publică teritorială şi numai în perioadă ] nov-31 martie. , i După 7 ani de la data decesului osemintele poi fi deshumate în orice perioadă a anului, fără avizul organului sanitar. e Mormintele se pot deschide în orice moment, cu aprobarea Parchetului. Art. 37. Deshumările şi reînhumările se fac în mod obligatoriu în prezenţa unui reprezentant al familiei decedatului şi sub supravegherea administratorului numit de societatea concesionară, iar operațiunea se consemnează în registrul de evidență şi în evidența computerizată. În cazul când în termen de 60 zile de la înştiinţare, reprezentantul familiei decedatului nu se prezintă pentru deshumare, deşi a fost anunţat în scris cu confirmare de primire, operațiunea de deshumare se desfăşoară numai în prezenţa administratorului numit, care consemnează în registrul de evidență şi în bazele de date computerizate operațiunea de reînhumare a osemintelor. La fel se procedează şi în cazul în care nu mai există în viaţă nici o rudă a decedatului. În cazuri excepționale (cazuri sociale, cu motive bine înterneiate) deshumările şi reînhumările se fac fără perceperea tarifelor aferente cu aprobarea consiliului local. ' Art. 38. Dacă la expirarea termenului dreptului de folosinţă, acesta nu se prelungeşte, se pierde dreptul de folosință şi locul de înhumare se atribuie, în caz de deces, altei persoane,osemintele rezultate din deshumare se depun alături de noul înhumat. Costul procesiunii de înhumare a osemintelor se suportă de noul titular al dreptului de folosinţă. Art. 39. Transportul persoanelor decedate în aceeaşi localitate în altă localitate sau în altă țară, se face cu vehicule mortuare şi cu mijloace de transport special amenajate, cu respectarea normelor sanitaro-antiepidemice. Efectuarea acestor transporturi se asigură cu respectarea dispozițiilor din convențiile internaționale în care Statul Român este parte şi potrivit dispoziţiilor legale în materie. Plata pentru transportul persoanelor decedate se face potrivit tarifelor stabilite. p

CAPITOLUL VII — SOCIETATEA CONCESIONARĂ Art. 40. Societatea concesionară are următoarele obligaţii : 1 — ţinerea evidenţei înhumărilor pe parcele, rânduri şi locuri de înhumare ( morminte ) şi evidența înhumărilor ( repertoar cu decedați în ordine alfabetică, pe ani de înhumare ) ; 2 — întocmirea planului cu organizarea cimitirului ; 3 —atenționarea Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Locuinţe de execuţia oricăror construcţii funerare în situația în care se constată o "încălcare a prezentului Regulament şi dacă se constată lipsa permisului de lucru ; E 4 inventarierea lucrărilor funerare cu arhitectură deosebită şi urmărirea întreţineri lor; 5 — marcarea parcelelor, rândurilor şi locurilor de înhumare ; 6— urmărirea şi verificarea executării. lucrărilor funerare, respectarea dimensiunilor şi celelalte condiții stipulate în autorizația de construire şi înştiințarea Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Locuinţe în cazul încălcării legislaţiei în vigoare ; 7 — inventarierea anuală a locurilor de înhumare libere ; - "8 — verificarea pe teren împreună cu aparţinătorii locului de înhumare atribuit, marcarea locului pentru săparea gropii şi urmărirea executării acestei operaţiuni, precum şi verificarea modului în care se închide şi se profilează mormîntul ; 9 — răspunde de personalul care execută săparea gropii pentru a se evita deteriorarea mormintelor şi lucrărilor funerare învecinate ; , oprirea execuției oricăror [ucrări funerare în situaţia în care constată o încălcare a prezentului Regulament şi a dispoziţiilor prevăzute în autorizaţia de construire ; e : . i 11'— obligarea constructorilor să repare prejudiciile cauzate de aceştia pe cheltuiala 1 acestora în cel mai scurt timp ; 12 — urmărirea unei exploatări şi funcționări a utilităţilor în cimitire ( energie electrică, ' apă-canal etc. ) ; 13 — urmărirea stării de curățenie şi luarea măsurilor pentru menţinerea acesteia ; 14 — executarea în condiţii corespunzătoare a ceremoniilor funerare, precum şi asigurarea conduitei şi ţinutei personalului angajat ; 15 — afişarea în locuri vizibile a Regulamentului de funcţionare şi administrare £ a cimitirelor şi urmărirea respectării întocmai a acestuia ; 16 — respectarea orarului de funcționare a cimitirelor ; 17 — ţinerea evidenţei înhumărilor personalităţilor importante ; 18 — colaborarea cu reprezentanții tuturor confesiunilor religioase, legal recunoscute de lege, în vederea respectării cerințelor legate de înhumare a acestora. Societăţii concesionare îi este interzis : 1. să permită efectuarea unor lucrări fără permis de lucru şi să accepte persoane pentru efectuarea unor lucrări fără verificarea documentelor pe care acestea trebuie să le deţină ; 2. tăierea de pomi sau arbori fără aprobare ; 3. efectuarea locurilor de înhumare la alte dimensiuni decât cele prevăzute în prezentul Regulament ; 4. permiterea aplicării unor obiecte funcrare care depăşesc limita locului de înhumare aprobat ; 5. deschiderea mormintelor şi deshumarea cadavrelor fără aprobare ; 6. executarea unor împrejmuiri, gropi zidite sau cavouri fără permis de lucru ;

7. aprobarea efectuării unor lucrări pregătitoare în alte locuri decât cele stabilite ; 8. să aplice alte tarife decât cele aprobate ; 9. să înstrăineze sau să schimbe locul de înhumare fără aprobare ; 10. să îndepărteze semnele funerare fără acceptul familiei aparținătoare, cu excepția celor care şi-au pierdut dreptul de folosință. CAPITOLUL VIII — PERSONALUL CIMITIRELOR TI Art. 41. Societatea concesionară va asigura toate condiţiile necesare pentru a avea la -. dispoziție un număr suficient de personal, cum ar fi : gropari, îngrijitori, vânzători, în funcţie de : mărimea fiecărui cimitir. Aceştia se subordonează direct societății concesionare. Art. 42. Tot personalul cimitirelor au obligația să supravegheze şi să semnalizeze orice neregulă pe care o constată în incinta cimitirelor. - Art. 43. Personalul de gropari şi îngrijitori va avea următoarele obligaţii : 1. săparea gropilor, respectiv deschiderea cavourilor sau a nişelor ; 2. coborârea sicrielor în gropi sau cavouri ; 3. în caz de deshumare, extragerea sicrielor, transferul sicrielor, reînhumarea, incinerarea resturilor de sicrie ; 4. acoperirea gropilor, respectiv închiderea cavourilor sau nişelor ; 5. menţinerea în stare de întreținere a sculelor şi uneltelor necesare activităţii în cimitire; 6. purtarea unei ținute decente pe timpul ceremoniilor de înhumare ; 7. menţinerea stării de curățenie în cimitire ; 8. menţinerea în stare curată a locurilor de depozitare a resturilor, gunoaielor şi darea concursului la ridicarea acestora ; 9. orice alte lucrări care ar fi necesare în operațiunile de înhumare, exhumare sau igiena publică a cimitirelor ; . Art. 44. Personalului cimitirelor le este interzis : - e l — să comercializeze orice obiect care este folosit pentru întreţinerea sau ornamentarea mormintelor ; 2 — să-şi însuşească orice material sau obiect:care provine de la locurile de înhumare a cărui drept de folosinţă a expirat ; 3 — să solicite familiilor sau firmelor foloase necuvenite pentru efectuarea unor activități care nu intră în atribuţiunile sale de serviciu ; 4 — să ţină vreo conversație ori să adopte o atitudine sau ţinută vestimentară care să dăuneze operațiunilor funerare ce se desfăşoară în incinta cimitirelor ; 5 — să distrugă sau să degradeze mobilierul şi obiectele funerare ; 6 — să degradeze sau să rupă florile şi coroanele de pe morminte ; 1 7 — să scrie cuvinte obscene pe obiectele funerare ; 8 — să depoziteze resturi sau gunoaie în alte locuri decât cele prevăzute ; 9 — să depoziteze pământ, materiale sau alte obiecte pe mormintele vecine ; 10 — să consume alcool, să cânte sau să asculte muzica în incinta cimitirelor. CAPITOLUL IX — PRESTAREA DE SERVICII FUNERARE Art. 45. Societatea concesionară asigură întrega gamă de servicii, lucrări şi obiecte

necesare ceremoniilor funerare, precum şi alte servicii şi lucrări de amenajare şi întreţinere a locurilor de înhumare, astfel încât cerințele populaţiei în cazul decesului unei persoane să poată fi satisfăcută într-un singur loc cu operativitate şi în condiții corespunzătoare. Societatea concesionară cu acordul Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Locuinţe va moderniza serviciile funerare la standarde europene prin modernizarea capelelor (montare de tâmplărie nouă, podele noi, frigidere etc. ), sediului administrativ, refacerea instalaţiilor de apă şi curent. Societatea concesionară, prin investițiile stabilite în baza ontractului de concesiune, se va ocupa şi de reparații alei şi garduri. Toate aceste investiții.se vor - - derula cu acordul Serviciul Locuinţeîn condiţiile stipulate în contractul de concesiune. .:.. + Ea Prestarea serviciilor funerare se va face în baza solicitărilor celor interesați cu plata preţurilor și tarifelor aferente. Tarifele specifice serviciilor şi lucrărilor funerare se'aprobă prin hotărârea Consiliului Local la.propunerea societăților concesionare, cu justificarea legală a modificărilor de tarife. - Art. 46. Toate persoanele fizice sau juridice care înhumează decedați în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara vor achita contravaloarea serviciilor funerare obligatorii săparea gropii, transportul decedaţilor la Broapă etc. ) societății concesionare. _ Art. 47. Persoanele fizice şi juridice autorizate care sunt agreate de către aparținători să efectueze servicii şi construcții funerare în cimitire, vor achita societății concesionare d-taxă reprezentând 30% din valoarea de deviz a serviciului efectuat sau construcţiei funerare de acelaşi fel executată de către societatea concesionară. Societatea concesionară va executa reparaţii alei, curăţenie: alei, reparații şi reamenajări de locuri de depozitare a deşeurilor în valoarea acestei taxe. - - " Autovehiculele aparţinând persoanelor menționate la aliniatul 1 vor avea acces în cimitir numai după'achitarea unui tarif stabilit ds către societatea concesionară, aprobat prin hotărâre.de. Consiliul Local. A „1 CAPITOLUL X — EXECUTAREA DE CONSTRUCŢII FUNERARE ÎN CIMITIRE DE Art. 48. În cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara se pot executa construcţii funerare de către societatea concesionară sau de către societăţi comerciale de profil care funcţionează în baza Legii nr. 31/1990 republicată sai: de persoane fizice autorizate în condiţiile legii, decizia alegerii executantului lucrării rămânând la latitudinea aparţinătorilor. Construcţiile funerare se vor executa numai pe timpul orarului Luni-Vineri 7 -17 în perioada 1 Aprilie -30 Octombrie. Excepţie fac unele cazuri speciale cu aprobarea prealabilă a societății concesionare. Prin grija Serviciului Public de Administrare Locuinţe şi Utilităţi la intrarea în cimitire va fi afişată lista societăților comerciale autorizate să execute construcţii funcrare în cimitirele aparținînd Primăriei Municipiului Timişoara. Art. 49. Societatăţile comerciale sau persoanele fizice autorizate să execute construcţii funerare în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara vor respecta prevederile prezentului regulament. Art. 50. Se pot executa următoarele construcţii funerare: a-— la suprafață : borduri sau împrejmuiri, capele,mausolee,monumente, obeliscuri, capace,alte lucrări de artă plastică; b— în subteran : cripte, bolte, cavouri, gropi zidite. Executarea capelelor, mausoleelor şi a oricăror clădiri care se vor construi în incinta cimitirelor este permisă numai după eliberarea unei autorizaţii de construire eliberată de

către Înstituția Arhitectului Şef şi cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Timişoara. Prin excepție de la aliniatul de mai sus, lucrările de construcţii funerare subterane cu amenajările necesare, (respectiv: bordură împrejmuire mormânt, capac de grosime max. 30 cm, cruce/monument funerar de înalțime max. 1,8 m. ), se fac cu avizul Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Locuinţe — în conformitate cu Legea nr. 453 /18.07.2001 , Legea nr. 401/07.10.2003 şi Legea nr. 199/25.05.2004 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991, după plata tarifului prevăzut la art. 51 aliniatul 2. Art. 51. Executarea construcţiilor funerare care nu necesită autorizație de construire, - se fac în baza unui permis de lucru eliberat de Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Locuinţe. : Tariful pentru eliberarea permisului de lucru va fi aprobat de către Consiliul Local la propunerea Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Locuinţe. Executarea săpăturilor pentru lucrările funerare în subteran (gropi zidite, bolte, cavouri etc.) se face de catre societatea concesionară în termen de maxim 3 zile de la plata serviciului respectiv. 'Art. 52. Eliberarea documentelor pentru construcțiile funerare se face după plata tarifelor, în funcţie de suprafaţa pe care se execută construcţia. . Art. 53. Executanţii lucrărilor de construcţii au obligația să prezinte la societatea concesionară a cimitirului permisul de lucru şi tabelul cu personalul societăţii comerciale ce lucrează. în cimitire. Personalul de pază are obligaţia să nu permită participarea la executarea onstrucţiilor funerare a nici unei persoane care nu are relații juridice de muncă cu societatea executantă.În cazul construcțiilor funerare executate în regie proprie persoancie participante trebuie să dovedească că sunt rude cu titularul locului de veci. Art. 54. Actele necesare pentru avizarea, respectiv autorizarea construcțiilor funerare sunt : 1 = cerere în numele persoanei care solicită executarea lucrării şi care cuprinde : - numele, prenumele, adresa ; - cimitirul, parcela, rândul, mormântul unde urmează să se execute lucrarea ; - denumirea firmei care execută lucrarea. 2 — document eliberat de societatea concesionară din care să rezulte : - numele plătitorului ; - parcela, rândul, mormântul unde se execută lucrarea ; - dovada achitării dreptului de folosință al fiecărui loc de înhumare. 3 — copie xerox după actul care dovedeşte valabilitatea dreptului de folosință al locului de înhumare respectiv ; 4 — pentru construire de capele, pe lângă actele menţionate mai sus, mai sunt necesare : - avizul sanitar : - proiectul de construcţie a capelei executat de firme autorizate şi vizat de Instituţia Arhitectului Şef. Actele menţionate mai sus se prezintă pentru verificare, avizare şi aprobare. Pe baza aprobării date se emite permisul de lucru, care se întocmeşte în 3 exemplare : - un exemplar firmei care execută lucrarea ; - un exemplar la dosarul societății concesionare ; - un exemplar la dosarul Compartimentului Pompe Funebre. Permisul de lucru se eliberează numai după plata taxelor legale. La construcţiile de capele în final după avizul Instituţiei Arhitectului Şef se promovează un

proiect de hotărâre la Consiliul Local Timişoara. Este interzisă executarea de construcţii funerare fără permis de lucru eliberat. Societatea comercială care va executa o construcţie funerară fără permis de lucru eliberat nu va mai avea dreptul de lucru în cimitirele administrate de Primăria Municipiului Timişoara. Art. 55. Agenţii economici care urmează să execute construcţii funerare în imitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara sunt obligaţii să execute lucrările astfel : - pentru lucrările, obişnuite în 30 zile de la data eliberării documentelor necesare construcției ( permisul de lucru ) ; - pentru capele, în 3 luni de la data eliberării autorizaţiei. Permisul-de lucru se prelungeşte în condițiile în care construcţia funerară nu s-a executat. - din motive întemeiate(alegerea pentru terminarea construcţiei funerare a unei alte societățicomerciale, "condiţii meteo nefavorabile ) în termenele de mai sus. Prelungirea permisului de lucru se. face prin achitarea contravalorii pe încă o perioadă permisă de lucru. e Concesionarul cimitirului este obligat să verifice şi să transmită Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Locuinţe respectarea termenului de execuţie.a "construcţiei funerare stabilit în permisul de lucru şi să informeze în cazul în care acest termen este depăşit. : "Personalul:de pază va interzice intrarea persoanelor în cimitire prin alte locuri decât pe porțile de acces. - Art. 56. Este interzisă orice construcție funerară în afara limite? suprafeței locului aflat î în folosinţă:şi menționat la art. 7. Societăţile. comerciale care prestează construcţii: funerare în cimitire, cât şi persoanele fizice care execută lucrări în regie proprie; au obligaţia respectării dimensiunilor locurilor de înhumare concesionate. Trotuarele turnate nu pot depăşi 0,20 m între lucrări. ; Art. 57, Încălcarea art. 54, 55 şi 56 atrage sancțiunile şi măsurile stabilite potrivit legislaţiei pentru asigurarea disciplinei în construcţii. : Art. 58. Săpăturile făcute pentru construirea cavourilor şi a monumentelor funerare vor trebui, prin grija constructorilor, să fie înconjurate cu bariere sau protejate cu obstacole vizibile a pentru rezistența şi pentru a se evita orice pericol. Lucrările vor fi executate în aşa fel încât să nu compromită cu nimic securitatea şi integritatea publicului. Art. 59, Constructorii nu vor putea depozita nici măcar temporar pământ, materiale şi alte obiecte pe mormintele vecine. Aceştia vor trebui să ia toate măsurile necesare pentru a nu urdări sau deteriora mormintele înconjurătoare pe timpul execuţiei lucrărilor. Art. 60. Este interzis sub orice formă, sub pretextul facilitării execuției lucrărilor : deplasarea sau îndepărtarea semnelor funerare ce există pe marginea construcțiilor, fără acordul scris al familiilor aparținătoare. Art. 61. Materialele necesare pentru construcţie nu vor fi aduse la locul de executare decât pe măsura nevoilor. Art. 62, Nu este permis în cimitire depozitarea materialelor de construcţii, stingerea varului, cioplirea pietrelor, turnarea plăcilor şi crucilor în coftaje, ci doar efectuarea de lucrări pregătitoare. Art. 63. Pământul rezultat din săpătură, resturile de orice natură rezultate din operaţiile de construcţie, deşeurile de orice fel se transportă în fiecare zi de către constructorii ucrărilor la locurile special amenajate din incinta cimitirelor. Art. 64. Este interzisă montarea de bănci, de ornamente şi alte lucrări auxiliare pe trotuarul dintre locurile de înhumare, iar cele existente care împiedică circulația şi ocupă spaţiul dintre mormintele vecine, vor fi desfiinţate. '

Art. 65. Este interzisă tăierea de pomi şi arbori, precum şi desființarea vegetației, excepţie făcând arborii care periclitează siguranța lucrărilor funerare sau cei care împiedică concesionarea de teren pentru înhumare. Art. 66. Dacă o construcție funerară prezintă o stare de degradare avansată ( care ar pune în pericol securitatea publică sau mormintele vecine etc., informare primită în scris de la societatea concesionară), se va întocmi un proces verbal de către Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Locuinţe, după care se va proceda la o somaţie adresată familiei aparținătoare prin care i se va pune în vedere remedierea monumentului. În situația în care i i familia aparţinătoare( titularul locului de veci), nu doreşte, nu poate fi găsită sau nu are posibilitatea să * : - -. suporte costurile de remediere a construcţiei funerare locul de veci va fi atribuit altui solicifant-care ' va plătii lucrările de remediere ce vor fi executate de către societatea concesionară. : Art. 67. Obiectele declarate monumente de artă nu pot fi reparate, modificate sau demolate decât cu avizul prealabil al Comisiei Locale a Monumentelor. DESE Art. 68. Monumentele de artă şi arhitectură şi operele comemorative ale eroilor şi mormintele personalităților, şi monumentele nefuncrare aflate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara sunt întreţinute şi îngrijite de societatea concesionară pe bază de convenţie . încheiată cu Primăria Municipiului Timişoara. : : CAPITOLUL XI — CREMATORIILE Art. 69. Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcţiei Patrimoniu - II Serviciul Locuinţe poate înființa crematorii care au ca obiect incinerarea persoanelor decedate şi . executarea operațiunilor premergătoare acesteia, asigurarea depozitării şi conservării urnelor, cu. cenuşă, precum şi executarea altor operaţii legate de incinerare, cu aprobarea Consiliului Local al + Municipiului Timişoara. ERE - Art.70. La incinerarea persoanelor decedate se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 32, 33,34 şi 35. Art.'71. Incinerarea persoanelor decedate seva face după plata tarifelor legale î în ordinea aducerii lor la crematorii, cu excepția cazurilor de boli:contagioase care vor avea prioritate. Tarifele se vor propune de către societatea concesionară şi se vor aproba, prin hotărâre de Consiliul Local. Art. 72. Cenuşa provenită de la incinerarea persoanelor decedate, se depune în urne puse la dispoziție de societatea concesionară, contra cost. Art. 73. Urnele individualizate vor avea etichete care vor cuprinde datele de identificare a persoanelor incinerate. Art. 74. Familiile şi reprezentanții persoanelor incinerate vor hotărî asupra locurilor unde va fi depusă urna conținând cenuşa persoanei incinerate. Art. 75. Crematoriile vor fi dotate cu nişe pentru depunerea şi păstrarea urnelor conținând cenuşa rezultată din incinerarea persoanelor decedate. Nişele vor putea fi atribuite pe durata de 45 ani, numai după decesul unei persoane ce urmează a fi incinerată printr-un act de folosință pe bază de tarife. Tarifele se vor propune de către societatea concesionară şi se vor aproba prin hotărâre a Consiliului Local. Art. 76. Instalarea de însemne sau lucrări de artă plastică etc. la nişele atribuite în folosință, se poate face numai cu autorizarea acestor lucrări de Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Locuinţe. Art. 77. Unei familii i se va putea atribui în folosinţă o nişă în care va fi depusă, în

afară de urna conținând cenuşa titularului dreptului de folosință şi urnele conținând cenuşa membrilor de familie prevăzuţi la art. 20. CAPITOLUL XII — CONTRAVENŢII Art. 78. Contravenții care se aplică societății concesionare : A. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 lei şi 100 lei următoarele fapte : IEI 1 — fiincţionarea cimitirelor fără autorizație eliberată de Primăria Municipiului Timişoara ; 2 — neîmprejmuirea cimitirelor cu garduri din materiale de construcţii ; 3 — executarea acestora fără autorizație de construcţie. ; 4— neamenajarea aleilor.din cimitire B. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 lei şi 300 lei - următoarele fapte : 1 — neefectuarea inventarierii anuale a locurilor de înhumare libere ; 2 — neaplicarea la loc vizibil a Regulamentului de funcţionare a cimitirelor şia orarului de funcționare ; 3 — neîntocmirea evidenţei înhumărilor personalităților importante ; - . C. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 lei şi 700 lei următoarele fapte : 1 — neasigurarea întregii game de servicii, lucrări şi-obiecte necesare ceremoniei funerare; 2 —nestabilirea locurilor special amenajate pentru efectuarea lucrărilor pregătitoare pentru construcţii în cimitir ; ! 3 — neamenajarea, nemarcarea vizibilă a locurilor de depozitare a gunoaielor. D.:Conslituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 300 lei şi 500 lei următoarele fapte : , "1 — neinformarea Compartimentului Pompe Funebre din cadrul Direcţiei Patrimoniu - Serviciul Locuinţe despre prezența în cimitir a unor societăţi sau persoane fizice care execută: construcţii funerare fără să a avea aprobările necesare. E. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 700 lei şi 900 lei următoarele fapte : 1 — efectuarea locurilor de înhumare la alte dimensiuni decât cele prevăzute în Regulamentul de funcţionare ; 2 — nerespectarea spațiilor dintre locurile de veci ; 3 — permiterea aplicării unor obiecte funerare care depăşesc limita locului de înhumare aprobat. F. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 lei şi 1000 lei următoarele fapte : 1 — deschiderea mormintelor şi deshumarea cadavrelor fără aprobare ; 2 — executarea de construcţii funerare fără a avea eliberat permisul de lucru; G. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 lei şi 500 lei următoarele fapte : 1 — nerespectarea orarului de funcţionare a cimitirului ; 2 — nerespectarea obligaţiei de păstrare a crucilor şi plăcilor funerare ; 3 — neefectuarea lucrărilor de întreţinere la locurile de veci încredințate ; 4 — nemenținerea stării de curățenie şi ordine în cimitir ;

5 — neîntocmirea documentelor de evidență şi a planului de organizare a cimitirelor. H. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 300 lei şi 500 lei următoarele fapte : 1 — aplicarea altor tarife pentru activitățile din cimitire decât cele aprobate prin hotărâre a Consiliului Local ; 2 — înstrăinarea sau schimbarea locurilor de înhumare fără acceptul Serviciul Locuinţe; 3 — îndepărtarea semnelor funerare fără acordul familiei aparținătoare, cu excepţia pierderii dreptului de folosință a locului de veci. Art. 79. Contravenții care se: aplică asociațiilor familiale, persoanelor fizice şi firmelor private care execută construcţii funerare în cimitire, personal auxiliar, vizitatori : i A. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 500 lei şi 700 lei următoarele fapte : 1 — practicarea. unor activități care aduc atingere întimității locului de veci ; 2 — călcarea peste morminte ; 3 — distrugerea şi degradarea obiectelor funerare ; 4 — tăierea de pomi şi arbori fără aprobare. 5 — degradarea gardului de împrejmuire ; 6 — degradarea mobilierului dispus în cimitire ; 7 — degradarea sau ruperea florilor şi a coroanelor de pe mormânt ; 8 — înscrierea unor cuvinte obscene pe obiectele funerare: B. Constituie contravenție şi.se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 lei şi 300 lei următoarele fapte : 1 — accesul în cimitir prin alte locuri decât pe porţile de acces ; 2 — accesul autovehiculelor şi vehiculelor în cimitir fără aprobare ; 3 — depozitarea resturilor şi gunoaielor în alte locuri decât cele prevăzute. C. Constituie contravenție şi se sancţionează cu-amendă cuprinsă între 500 lei şi 1000 lei ' următoarele fapte : - 1 — însuşirea oricărui material sau obiect care provine de la locul de înhumare ; 2 — comercializarea unor obiecte folosite pentru ornamentarea mormintelor ; 3 — adoptarea unei ținute sau atitudini care să dăuneze ceremoniilor funerare. 4 — executarea de construcții funerare neautorizate sau fără permis de lucru. D. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 lei şi 400 lei următoarele fapte : 1 — nesemnalizarea săpăturilor pentru cavouri şi gropi zidite ; 2 - depozitarea de pământ, a materialelor sau a altor obiecte pe mormintele vecine ; 3 — montarea de bănci, ornamente sau alte obiecte funerare pe trotuarele de lângă locurile de înhumare ; 4 — distrugerea, degradarea sau desființarea spațiilor verzi. 5 — crearea de stocuri de materiale la locurile de construcţii în cimitire ; E. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 200 lei următoarele fapte : 1 — participarea directă sau indirectă la construcţiile funerare efectuate de firme private în cimitire de către persoane ce nu au relații juridice de muncă cu firmele respective. F. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 200 lei şi 400 lei următoarele fapte : — accesul în cimitire a persoanelor : 1, în stare de ebrietate

2. fără o îmbrăcăminte decentă 3. însoțite de câini sau alte animale domestice 4. care practică comerțul ambulant 5. care practică cerşitul G. Constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă cuprinsă între 100 lei şi 200 lei următoarele fapte : - consumul de alcool - consumul de semințe - fumatul - cântatul, înafara muzicii aprobate de eveniment - - folosirea unor instrumente muzicale izolate - audierea zgomotoasă a aparatelor de radio şi casetofoanelor H. Consiituie contravenție şi se sancţionează cu amendă între 1000 lei şi 2000 lei efectuarea de înregistrări foto,audio-video în scopuri care contravin moralei. - Constatarea şi sancţionarea. contravențiilor:se face de către persoanele împuternicite prin dispoziţie a primarului, conform Ord.Guv. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor şi -HCLMT 542/2006 privind constatarea şi sancţionarea contravenţiilor pe teritoriul Municipiului Timişoara. - Pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor se recuperează conform legii. CAPITOLUL XIX — DISPOZIŢII FINALE -: Art. 80. Primăria Municipiului Timişoara prin Direcţia Patrimoniu are obligaţia ' asigurării pazei 24 de ore din 24. Aceasta se face de o societate comercială sau instituţie de profil în baza unui contract: Acestea răspund de toate bunurile mobile sau imobile aflate în incinta cimitirelor, inclusiv de controlul obiectelor ce intră şi ies din cimitir. - 'Art. 81. Societatea. concesionară poate înființa în cimitire puncte mobile de vânzare a florilor, lumânărilor etc. Această activitate se face numai de către societăţile concesionare. Art. 82. Societatea concesionară răspunde de aplicarea şi respectarea prezentului Regulament în cimitirele la care se referă acesta. ' Art. 83. Actele de concesionare a locurilor de înhumare eliberate de administrațiile cimitirelor până la intrarea în vigoare a prezentului Regulament rămân valabile. DIRECTOR GNÂNI Ec. (afin Staia' UA AŞ € & a