keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 65/21.02.2017 privind indexarea cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2016, a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor permiselor de lucru şi a concesiunii locurilor de veci pentru anul 2017 practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara

21.02.2017

Hotararea Consiliului Local 65/21.02.2017
privind indexarea cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2016, a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor permiselor de lucru şi a concesiunii locurilor de veci pentru anul 2017 practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017 - 2800/06.02.2017 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Ordonanţa Guvernului nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, aprobată prin Legea nr.3/2003;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. nr. 354/25.10.2011 privind aprobarea Regulamentului de funcţionare al cimitirelor şi al crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 266/2005 privind concesionarea prin licitaţie deschisă a serviciilor funerare, de curăţenie în perimetrul cimitirelor, activităţilor şi bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în cimitirul din Calea Lipovei, Cimitirul din Strada Stuparilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. nr. 291/2013 privind concesionarea prin licitaţie deschisă a serviciilor funerare, de curăţenie în perimetrul cimitirelor, activităţilor şi bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în cimitirul din Calea Buziaşului, Calea Şagului şi din Rusu Şirianu;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 74/01.03.2016 privind indexarea cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2015 şi reactualizarea cu cota TVA 20% conform Legii 227/08.09.2015 privind codul fiscal, a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor permiselor de lucru şi a locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Legea nr. 227/08.09.2015 art.291, alin.1, lit.(b), privind Codul fiscal;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) coroborat cu art.36 alin.5 lit.(a) şi art.36 alin.2 lit.(d) coroborat cu art.36 alin.6 lit.(a) pct.17 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publica locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modoficată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă modificarea pentru anul 2017, prin indexarea cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2016, a tarifelor pentru serviciile funerare, a tarifelor permiselor de lucru şi a concesiunii locurilor de veci practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, conform Anexei Notă de fundamentare, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse, Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3 : Prezenta hotărâre se comunică la:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Biroul Garaje, Cimitire, Coşerit şi Spaţii Utilitare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- S.C. AdhMatkons S.R.L.;
- S.C. DenisAlex S.R.L.;
- S.C. GOD Company S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIŞOARA DIRECŢIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE BIROUL GARAJE, CIMITIRE, COŞERIT ŞI SPAŢII UTILITARE Nr. Aprobat P R I M A R NICOLAE ROBU

REFERAT

privind indexarea cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2016, a tarifelor pentru serviciile funerare si tarifelor permiselor de lucru si a concesiunii

locurilor de veci pentru anul 2017, practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara

Serviciile funerare, de curăţenie, lucrărilor şi bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara au fost concesionate prin licitaţie publică, în baza H.C.L.M.T. nr.266/28.06.2005 şi H.C.L.M.T. nr.291/30.05.2013 unor societăţi şi anume : S.C. DenisAlex S.R.L. Cimitirul Calea Lipovei şi Cimitirul Stuparilor şi Cimitirul Calea Şagului, S.C.GOD Company S.R.L. Cimitirul Rusu Şirianu şi S.C. ADHMatkons S.R.L. Cimitirul Calea Buziaşului. Precizăm că în conformitate cu Regulamentul de funcţionare a cimitirelor şi a crematoriilor aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara H.C.L.nr.354/25.10.2011, tarifele aferente lucrărilor şi serviciilor funerare precum şi tarifele permiselor de lucru şi de concesionare locuri de veci sunt aprobate prin hotărârea Consiliului Local. De asemenea prin H.C.L. nr. 74/01.03.2016 s-au modificat tarifele pentru serviciile funerare si tarifele permiselor de lucru si a concesiunii locurilor de veci pentru anul 2016 practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, prin indexare cu rata inflaţiei stabilită pentru anul 2015.

În ianuarie 2017 s-a indexat cu rata inflaţiei redevenţa pe care o au de achitat la bugetul local, societăţile concesionare de mai sus, conform contractelor de concesiune. Astfel se impune modificarea tarifelor pentru serviciile funerare practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara, prin indexarea cu rata inflaţiei stabilită pentru anul 2016, adică -1,8%. De asemenea se impune modificarea tarifelor permiselor de lucru şi a concesiunii locurilor de veci cu acelaşi procent de -1,8%, care ne-a fost comunicat de către Institutul Naţional de Statistică–Direcţia Regională de Statistică Timiş.

De asemenea prin Hotărîrea Consiliului Local nr. 74/01.03.2016 s-au aprobat tarifele pentru serviciile funerare, tarifelor permiselor de lucru si concesiunii locurilor de veci practicate în cimitirele apartinand Primăriei Municipiului Timişoara pentru anul 2016, aceste tarife având cota TVA 20% inclusă.

Conform Legii 227/08.09.2015 privind codul fiscal, Art.291 cota standard de 19% se aplică asupra bazei de impozitare pentru operaţiuni impozabile începând cu 01.01.2017. Astfel reactualizarea tarifelor cu cota de TVA 19% pentru serviciile funerare, permise de lucru şi

1 Cod FP 53-01, ver.1

concesiuni locuri de veci, practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara s- a reactualizat conform Legii 227/08.09.2015 privind codul fiscal, Art.291, modificarea tarifelor prin hotărârea Consiliului Local se va face asupra bazei de impozitare la articolele din nota de fundamentare din Hotărîrea Consiliului Local nr. 74/01.03.2016.

Anexăm nota de fundamentare a tarifelor serviciilor funerare, tarifelor permiselor de lucru şi concesiuni locuri de veci indexate cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2016, în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara.

Propunem indexarea cu rata inflaţiei corespunzătoare anului 2016, a tarifelor serviciilor funerare, tarifelor permiselor de lucru şi concesiuni locuri de veci pentru anul 2017, practicate în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara.

VICEPRIMAR, pentru DIRECTOR, Imre Farkaş Mihai Boncea

DIRECŢIA ECONOMICĂ Şef Birou, Steliana Stanciu Otilia Sîrca Consilier Juridic Întocmit, Gabriela Iova Nicolae Cacuci

Cod FP 53-01, ver.1

2

Atasament: Anexa.pdf

Anexa la H.C.L.nr.______________________/ ______________________

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind tarifele pentru serviciile funerare, tarifele permise de lucru amenajare locuri noi pentru construcţii funerare şi tariful concesionare loc de veci în cimitirele aparţinând Primăriei Municipiului Timişoara

pentru anul 2017

Nr. Crt

Denumirea serviciului funerar şi/sau

defalcare pe nr.locuri de veci (pentru permise de lucru)

A

U.M.

B

Baza de calcul (Fără TVA)

conform H.C.L.M.T.

nr. 74/01.03.2016 C

Baza de calcul (Fără TVA) modificată

conform ratei inflaţiei anului 2016 (-1,8%)

D =C-Cx1,8/100

Tarif cu TVA 19%

conform Legii 227/2015 privind codul

fiscal

E=D+Dx19/100

Tarif cu TVA 19%

rotunjit pentru anul

2017

F

1. Săpat groapă înhumare adult (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/groapă

181,44

178,1741

212,0272

212,03 2. Săpat groapă înhumare copil (pînă la 14 ani-

inclusiv) /urnă (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/groapă

92,32

90,6582

107,8833

107,88

3. Tarif înhumare adult (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/sicriu

158,48

155,6274

185,1966

185,20 4. Tarif înhumare copil (pînă la 14 ani-

inclusiv)/urnă (inclusiv pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate)

Lei/sicriu

79,98

78,5404

93,4631

93,46 5. Depunere capelă Lei/sicriu/zi 51,34 50,4159 59,9949 60,00 6. Închiriat masă catafalc Lei/zi 17,44 17,1261 20,3801 20,38 7. Catafalcare Lei/sicriu 51,34 50,4159 59,9949 60,00 8. Ridicat şi remontat capac Lei/pisanie 90,76 89,1263 106,0603 106,06

9. Deschidere-închidere cavou Lei/cavou 393,92 386,8294 460,3270 460,33 10. Tarif exhumare după 7 ani Lei/cadavru 721,44 708,4541 843,0604 843,06 11. Tarif exhumare înainte de 7 ani, dar nu mai

devreme de 1 an Lei/cadavru

1493,90

1467,0098

1745,7417

1745,74 12. Tarif de reînhumare a osemintelor după 7

ani Lei/oseminte

149,19

146,5046

174,.3405

174,34

13. Tarif groapă zidită simplă suprapusă Lei/groapă 363,07 356,5347 424,2763 424,28 14. Tarif groapă zidită dublă suprapusă Lei/groapă 724,65 711,6063 846,8115 846,81 15. Ladă pentru depunere cadavru adult –

pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

138,74

136,2427

162,1288

162,13 16. Ladă pentru depunere cadavru copil (pînă la

14 ani inclusiv) - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

68,80

67,5616

80,3983

80,40 17. Cruce - pentru înhumarea persoanelor fără

reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

26,73

26,2489

31,2362

31,24 18. Plăcuţă de identificare - pentru înhumarea

persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/buc.

12,84

12,6089

15,0046

15,01

19. Transport cadavru (de la morgă la cimitir) - pentru înhumarea persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/cadavru

30,29

29,7448

35,3963

35,40 20. Tarif de reînhumare a osemintelor – în cazul

înhumării persoanelor fără reprezentanţi legali sau fără identitate

Lei/oseminte

27,98

27,4764

32,6969

32,70 21. Permis de lucru amenajare locuri noi 1 loc

pentru construcţii funerare Lei/lucrare

70,19

68,9266

82,0227

82,02

22. Permis de lucru amenajare locuri noi 2 locuri pentru construcţii funerare

Lei/lucrare

108,54

106,5863

126,8377

126,84

23. Permis de lucru amenajare locuri noi 3 locuri pentru construcţii funerare

Lei/lucrare

150,35

150,1637

178,6948

178,70

24. Permis de lucru amenajare locuri noi 4 locuri pentru construcţii funerare

Lei/lucrare

189,27

185,8631

221,1771

221,18

25. Concesionare loc de veci adult Lei/loc/7ani 80,15 78,7073 93,6617 93,66 26. Concesionare casetă urnă/45 ani Lei/casetă 302,01 296,5738 352,9228 352,92 30. Concesionare loc de veci copil Lei/loc/7ani 40,07 39,3487 46,8250 46,83

VICEPRIMAR, pentru DIRECTOR, Şef Birou, Întocmit, Imre Farkaş Mihai Boncea Otilia Sîrca Nicolae Cacuci