keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 578/21.11.2013 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare inel IV, Sector strada Măcin - Strada Constructorilor şi racord la strada Demetriade"

21.11.2013

Hotararea Consiliului Local 578/21.11.2013
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare inel IV, Sector strada Măcin - Strada Constructorilor şi racord la strada Demetriade"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2013-32598/13.11.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Fişa Tehnică de verificare şi avizare a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii nr. 244/29.10.2013 a Comisiei tehnico-economice:
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(b) şi (c) şi alin.4. lit.(d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: (1) Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii "Amenajare inel IV, Sector strada Măcin - Strada Constructorilor şi racord la strada Demetriade", întocmit de Rill Victor Marius, Intreprindere individuală - Timişoara, cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Se aprobă trecerea la elaborarea Proiectului tehnic şi a Documentaţiei de execuţie.

Art.2: Se acceptă donaţia documentaţiei faza SF+PT din partea TRW Automotive Safety Systems SRL; Continental Automotive Products SRL şi UMT S.A. pentru obiectivul de investiţii "Amenajare inel IV, Sector strada Măcin - Strada Constructorilor şi racord la strada Demetriade".

Art.3: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art.4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Tehnică şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Compartimentului Control;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa.pdf

Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,, Amenajare inel IV, Sector strada Măcin – Strada Constructorilor şi racord la strada Demetriade”.

Studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,, Amenajare inel IV, Sector strada Măcin – Strada Constructorilor şi racord la strada Demetriade”, a fost pus la dispoziţie de către TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS S.R.L., întocmit de RILL VICTOR MARIUS - Intreprindere individulă-Timişoara, are principalii indicatori tehnico - economici: Durata de realizare a investiţiei: 8 luni Valoare de investitie (INV) 24.324,649 mii lei (inclusiv TVA)

5.434,464 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M 21.381,084 mii lei (inclusiv TVA)

4.776,828 mii euro (inclusiv TVA)

Capacităţi (în unităţi fizice ): - Lungime axa 2.230,00 ml - Suprafaţă carosabil 17.750,00 mp - Suprafaţă trotuare 3.826,00 mp - Suprafaţă pistă ciclişti 2.460,00 mp - Suprafaţă taluzuri vegetalizate 6.880,00 mp - Borduri din beton 17.850,00 ml - Traseu canal tehnic 2.230,00 ml - Receptori pluviali 105,00 buc - Plantare arbuşti 537,00 buc - Plantare gard viu 1.610,00 ml

DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH, CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DRUMURI ŞI PODURI, CONSILIER VASILE OLAR VIOLA DUMITRU

Atasament: Referat.pdf

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara Nicolae Robu Direcţia Tehnică Serviciul Drumuri, Poduri şi Utilităţi Hidrotehnice Nr. SC 2013 –

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie

,,Amenajare inel IV, Sector strada Măcin-Strada Constructorilor şi racord la strada Demetriade”

Sectorul de traseu studiat face parte din Traseul Inelului IV de Circulaţie al Municipiului Timişoara ce leagă partea de sud a Municipiului Timişoara (Calea Buziaşului) de partea nordică a municipiului (Calea Torontalului –str. Grigore Alexandrescu). Strada care face obiectul prezentei documentaţii este situată în partea estică a Municipiului Timişoara. Este cuprinsă între strada Constructorilor la Nord, strada Demetriade la Sud şi strada Măcin la Est. Sectorul de drum propus spre amenajare, în momentul de faţă nu este amenajat sub nici o formă el este un teren viran neîntreţinut, cu vegetaţie abundentă şi alocuri depozite clandestine de deşeuri rezultate din construcţii, mai ales pe partea nordică pe extensia străzii Constructorilor. Amplasamentul destinat realizării construcţiei este localizat pe fâşia de teren existent între Muzeul Satului şi incinta SC UMT SA, şi între incinta UMT şi Pădurea Verde. În mare parte a traseului destinat realizării Inelului IV, traseul se desfăşoară la liziera pădurii. Actualmente terenul este inutilizabil deoarece este împrejmuit iar traficul autovehiculelor şi cel pietonal nu se poate realiza datorită lipsei unui carosabil adecvat. Amenajarea acestui drum are o importanţă deosebită pentru locuitorii municipiului Timişoara din punct de vedere economic şi social. Prin realizarea acestei investiţii se au în vedere următorele:

- Realizarea unui sector de drum important din traseul Inelului IV, pentru desfăşurarea unei circulaţii auto şi pietonale în condiţii de maximă siguranţă şi confort.

- Dezvoltarea infrastructurii de transport. Având în vedere cele menţionate, este necesară şi oportună, realizarea sectorului de Inel IV pentru preluarea relaţiilor de trafic între penetraţia dinspre Lipova (DJ 691) şi Platforma industrială UMT şi pentru descongestionarea circulaţiei din zonele centrale ale Municipiului Timişoara

Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţie ,, Amenajare inel IV, Sector strada Măcin – Strada Constructorilor şi racord la strada Demetriade”, a fost pus la dispoziţie de către TRW AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS S.R.L., realizat de Rill Victor Marius, INTREPRINDERE INDIVIDUALA - TIMIŞOARA În vederea realizării investiţiei este necesară aprobarea Studiului de Fezabilitate.

Valoarea totală a investiţiei ,, Amenajare inel IV, Sector strada Măcin – Strada Constructorilor şi racord la strada Demetriade” este estimată, conform devizului general al investiţiei, la 24.324,649 mii lei (inclusiv TVA), respectiv 5.434,464 mii Euro (1 euro =4,4760 lei la data de 19.09.2013).

Durata de realizare pentru execuţia lucrărilor proiectate este estimată la 8 luni. Având în vedere cele prezentate propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei ”Amenajare inel IV, Sector strada Măcin – Strada Constructorilor şi racord la strada Demetriade”.

VICEPRIMAR, P SECRETAR, DAN DIACONU SIMONA DRAGOI DIRECTOR DIRECŢIA TEHNICĂ, ŞEF SERVICIU DPUH,

CHIŞ CULIŢĂ IOAN GANCIOV

ŞEF BIROU DP CONSILIER VASILE OLAR VIOLA DUMITRU

AVIZAT JURIDIC Red. VD Cod FO 53-01,ver.2