keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 43/01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara

01.03.2011

Hotararea Consiliului Local 43/01.03.2011
privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

        Avand in vedere Referatul nr.   SC2011 - 3369/18.02.2011 al Primarului Municipiului Timisoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
       Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe,  Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale,  Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
        Avand in vedere Hotararea Consiliului Local 5/30.01.2007 - pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza municipiului Timisoara;
            Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si modificata;
            Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata aprobata prin Legea 650/2002, a Hotararii Guvernului  nr. 333/2003 pentru aprobarea  Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 99/2000;
            Luand in considerare Hotararea de Guvern nr. 348/ 2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii in unele zone publice;
            Avand in vedere Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal precum si Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala;
       In conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) si alin. (9) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
       In temeiul art.45 alin. (3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara prevazut in Anexa nr. 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.
             Locatiile unde se vor amplasa terasele sezoniere sunt prevazute in Anexele 2, 3 si 4 care fac parte integranta din prezenta hotarare.
             Actele necesare pentru avizarea activitatii de comert in zona publica - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara sunt prevazute in Anexa nr. 5 , care face parte integranta din prezenta hotarare.  

Art. 2:  La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se modifica  art. 13-18 din Anexa la Hotararea Consiliului Local nr. 5/30.01.2007.

Art. 3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza  Directia Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Directia Politiei Locale a Municipiului Timisoara .

Art. 4: Prezenta hotarare se comunica:
       - Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
       - Primarului Municipiului Timisoara;
       - Serviciului Juridic;
       - Directiei Economice;
       - Directiei Tehnice;
       - Institutiei Arhitectului Sef;
       - Directiei Patrimoniu;
       - Directiei Dezvoltare;
       - Directiei Comunicare
       - Directiei de Mediu;
        - Directiei Politiei Locale;
       - Biroului Managementul Calitatii;
        - Compartimentului Control Intern;
       - Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN SANDU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa_3.pdf

ou, Hotel Timisoara i vw Ce E cei gang i = ANEXA 3 | | Casai 3 a 7 tr E P-TA. VICTORIEI , A “ : „terasa Cp anfiteatra Dir i Ă a | x E Ă Ă Ca SĂ i IL : T. Banatul Ă i Ă Ă A i pi Nr CE notel

Atasament: Anexa_2.pdf

n Ca - Ce = N : E ce " ANEXA2 ce co E sana 2 mm mm mmm mmm nt STRPBEN nai 6 S E EREM 2 - e n ; Ci _ IA GRIGORESCU Ei 7 5 E 5 E a n rr, Ds 9 % e 8 ca i! EI A eee 1 3 E E, +a — 427 : DE nr NL n ; _ _ i Et dem E f Ds SIR a Ca a Rt n! R. Gt gang ra Bir pda x : ( WC < ct e NU N | = / / Ă N r / Ă / - o E a Ă Al N X / / N _ 8 piara E N TA E ni , Ta 5 a n | N Cp EN Ă | uit N rr IT 1 = AX LO XA Cp tm E MN LI NA LAN NL T7 a e FER Z —_<X/ AA / > > RE NA / Ă Ă Cp / 7 = Cp Ă i Ă Ă / = , Ă X A Ă E gang , N Ă Ă —/ a N NA / c N TIE | E Ă Ă / p LL Episcopia Ortodoxa Sarha i A Ni 7 Pa | ME Care rr ran 3 Er TR rr 7 i "TR. GHE cra | ___ LAZAR 1 LI n Tan E e nt a 1 EI | ag EEE pro + = a1 a a Ds = E a P-TA, UNIRII II sang & s | i i 3 ee — 200, a cc 2 E g Ce e Na. STR pai an ' gang Ec Ce & 4 a ALANCA a i e fst BR E i farm

Atasament: Anexa_4.pdf

BI B2 8.00 c2 Dtr Piata Traian UC 4 C1 Ce Ce B1 C2 ANEXA 4 p Cp) (ŢI i | d re prg LI o I—ps-_ = —TBs- UL a iri ARIE ie a a gang 63 j

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUN.TIMISOARA A P R O B A T, DIRECTIA PATRIMONIU P R I M A R BIROUL AUTORIZARE Dr.ing. Gheorghe Ciuhandu PUBLICITATE SI COMERT Nr. SC2011 - 3369/18.02.2011 REFERAT

Privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal – terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara

Catre Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Legea 650/2002, precum si a Normelor metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 aprobata prin H.G. nr. 333/2003, art. 6 pct. (2) – ‘exercitarea activitatii de comercializare in zone publice este supusa acordului autoritatilor administratiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti , dupa caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora si a planurilor de urbanism’. Luand in considerare H.G. 348/2004 cap. VIII, art. 27 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice in care se specifica : ‘ Comertul in pasaje publice, drumuri publice si strazi sau in orice zona de alta natura destinata folosintei publice, cu exceptia celor administrate special , in alte conditii decat in piete , se realizeaza in baza strategiei de dezvoltare a fiecarei localitati , adoptata de autoritatile administratiei publice locale si care are in vedere dezvoltarea si animarea strazilor cu vad comercial, revitalizarea unor vaduri comerciale’. In prezent terasele amplasate pe raza municipiului Timisoara sunt autorizate in conformitate cu Hotararea Consiliului Local nr. 5/30.01.2007 . Incepand cu anul 2007 , dupa aparitia Hotararii Consiliului Local nr. 5 activitatea desfasurata de comercianti a fost mult disciplinata, dar , in practica s-au constatat unele deficiente care necesita a fi reglementate. Avand in vedere faptul ca pentru o mai buna desfasurare a activitatii comerciale pe raza municipiului este necesar sa se aduca unele modificari ale HCL 5/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal pe raza Municipiului Timisoara , consideram oportuna a se adopta o hotarare prin care sa se realizeze aceste modificari care sa duca la imbunatatirea exercitiului comercial . Precizam alaturat unele modificari care au fost prevazute in noul Regulament : - s-a introdus cap. V Definitii si Clasificari

- s-a introdus Anexa nr. 4 – Documente necesare pentru avizarea activitatii de comert in zona publica . - s-au introdus prevederi referitoare la modul de amplasare al teraselor care sa respecte intocmai Regulamentul Local de Urbanism si executarea lucrarilor de constructii . - s-au introdus prevederi conform carora comerciantii pot participa la licitatia publica pentru amplasarea unei terase doar in conditiile in care detin punct de lucru de alimentatie publica in functiune cu grup sanitar propriu la mai putin de 250 m fata de amplasamentul licitat , de asemenea, societatea trebuie sa prezinte acordul pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de catre Primaria Timisoara in conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, vizat la zi . - s-au introdus prevederi referitoare la obligatia comerciantilor de a intrerupe sau de a restrange activitatea in cazul efectuarii unor lucrari edilitare sau in cazul in care functionarea pe acel amplasament este de natura a cauza prejudicii proprietarilor imobilelor invecinate ; - s-au introdus noi sanctiuni, etc. Propunem aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal – terase sezoniere pe raza municipiului Timisoara . Mentionam faptul ca in situatia aprobarii unei Hotarari a Consiliului Local care va adopta Regulamentul propus , se vor revoca art. 13-18 din HCL 5/30.01.2007 care privesc amplasarea teraselor pe raza Municipiului Timisoara. VICEPRIMAR, Ing. ADRIAN ORZA DIRECTOR PATRIMONIU, DIRECTOR URBANISM, Ec. NICUSOR C-TIN MIUT Arh. CIPRIAN SILVIU CADARIU

SEF BIROU SEF SERVICIU, Ec. ALINA GHERMAN Ing. TEREZ KOLOZSI AVIZAT JURIDIC,

Atasament: Anexa_1.pdf

1

Anexa nr. 1 R E G U L A M E N T

Privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal – terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara

CAP. I DISPOZITII GENERALE

1.1 Scopul regulamentului Art. 1 Prezentul regulament stabileste cadrul unitar pentru organizarea, autorizarea si desfasurarea activitatilor sezoniere in zone publice , respectiv : - activitati desfasurate pe terase sezoniere amplasate in fata unitatilor care au profil de alimentatie

publica din Municipiul Timisoara; - activitati desfasurate pe terase sezoniere pe amplasamentele atribuite prin licitatie publica conform

locatiilor stabilite de catre Institutia Arhitectului Sef in Anexele nr. 3 si 4 . Regulamentul se aplica fara exceptie atat pe domeniul public si privat al Statului Roman sau al

unicipiului Timisoara, cat si pe proprietatea persoanelor fizice sau juridice . M 1.2 Domeniul de reglementare Art. 2 Prevederile prezentului regulament se aplica : agentilor economici – persoane fizice

autorizate, persoanelor juridice, intreprinderilor individuale si familiale care desfasoara activitati sociale, sportive, comerciale, sau presteaza servicii catre populatie: producatorilor directi, comerciantilor,

rganizatiilor si fundatiilor, institutiilor publice, etc, in zonele publice din Municipiul Timisoara . o Art. 3 In zonele publice din Municipiul Timisoara sunt interzise cu desavarsire activitatile care

incita la violenta, la ura, sau care pericliteaza siguranta populatiei, activitatile care tulbura linistea si ordinea ublica, activitatile de cersetorie, strangere de fonduri si alte activitati similare. p

1.3 Cadrul legal general de reglementare a domeniului :

Art. 4 Activitatile in zonele publice sunt reglementate prin: Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala ; Legea nr. 650/2002 - pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata; HG 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata; Hotararea Guvernului Romaniei nr. 955/2004 – pentru aprobarea reglementarilor cadru de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local; Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii; Legea 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor publice; Legea nr. 12/1990 privind protejarea populatiei impotriva unor activitati comerciale ilicite ; Legea 571/2003 privind Codul fiscal; O.G. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala; Ordonanta nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;

2

Legea nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive; CAP. II PROCEDURA DE AUTORIZARE Art. 5 Activitatea desfasurata pe terase in Municipiul Timisoara se desfasoara de catre agentii economici in baza acordului emis la cererea acestora, cu respectarea prevederilor din prezentul regulament . Acordul de functionare ambulant pentru amplasare terase in fata punctului de lucru propriu precum si pentru amplasare de terase pe teren proprietate privata a persoanelor fizice sau juridice se emite in baza cererii tip a solicitantului inregistrata la sediul Primariei Timisoara . Cererea va fi insotita de documentele care se regasesc in Anexa nr. 5 din prezentul Regulament. Daca agentul economic renunta la amplasarea terasei in zona publica sau inceteaza activitatea inainte de termenul aprobat prin acordul de functionare trebuie sa inregistreze la sediul institutiei noastre o cerere in care sa precizeze numarul acordului de functionare ambulant si data incetarii activitatii . Cererea de anulare a acordului nu poate fi facuta retroactiv . Art. 6 Acordul de functionare pentru activitatea de comert stradal se elibereaza cu plata anticipata a taxelor de ocupare a domeniului public , perioada de valabilitate a acordului va fi de minim 30 zile cu posibilitatea de prelungire . In cazul in care sunt in derulare proiecte de reabilitare , de modernizare, de reparatii a spatiilor publice din Municipiul Timisoara terasele vor fi autorizate lunar , cu achitarea taxelor aferente . Art. 7 Desfasurarea activitatii de comert stradal in zone publice nu se poate realiza fara acordul de functionare ambulant emis de Primaria Municipiului Timisoara sau cu incalcarea mentiunilor din acesta . In cazul nerespectarii mentiunilor din acord, constatate in mod repetat, aceasta va fi retrasa definitiv. Masura retragerii definitive se stabileste prin dispozitia primarului, la propunerea agentului constatator. Art. 8 Agentilor economici, intreprinderilor individuale si familiale precum si persoanelor fizice autorizate care au debite sau amenzi contraventionale neachitate, nu li se vor mai elibera acorduri de functionare ambulant pana la achitarea tuturor obligatiilor financiare fata de Primaria Timisoara. Art. 9 In cazul in care se constata amplasarea pe domeniul public de mobilier stradal neautorizat, acesta va fi ridicat deindata si neconditionat, prin masuri administrative. Art. 10 Agentii economici care desfasoara activitati de alimentatie publica pe terase sezoniere vor putea detine maxim doua amplasamente pentru fiecare punct de lucru. Art. 11 Atribuirea amplasamentelor pentru amenajarea teraselor sezoniere, in fata punctului de lucru se face fară licitatie publică, în celelalte amplasamente prin licitaţie publică conform locatiilor stabilite de catre Institutia Arhitectului Sef in Anexele nr. 3 si 4 . Conditiile care trebuiesc indeplinite pentru participarea la licitatie vor fi stabilite prin caietul de sarcini . Art. 12 Domeniul public se va ocupa prin licitatie publica deschisa incepand cu data adjudecarii , pentru o perioada de 3 ani, cu obligatia obtinerii acordului de functionare ambulant in conformitate cu prevederile prezentului Regulament . Pentru obtinerea acordului de functionare ambulant , agentii economici care au castigat licitatia trebuie sa inregistreze la sediul institutiei noastre o cerere tipizata si o copie a certificatului de inregistrare a societatii . Art. 13 La eliberarea amplasamentului licitat se va avea in vedere aducerea domeniului public la starea initiala, de catre adjudecatarul licitatiei . Art. 14 Proiectele arhitecturale ce se vor depune la sediul Primariei Timisoara de catre ofertantii interesati trebuie sa respecte cerintele impuse prin prezentul Regulament si sa fie intocmite de un proiectant autorizat. Art. 15 La data inregistrarii dosarului in vederea participarii la licitatie se va prezenta un plan intocmit de un proiectant autorizat din care sa rezulte faptul ca societatea care participa la licitatie are punct de lucru de

3

alimentatie publica in functiune cu grup sanitar propriu la mai putin de 250 m fata de amplasamentul licitat , de asemenea, societatea trebuie sa prezinte acordul pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de catre Primaria Timisoara in conformitate cu Legea 650/2002 pentru aprobarea O.G. nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, vizat la zi . Art. 16 Terasele pot fi racordate la utilitati urbane pe cheltuiala comerciantului si cu asumarea de catre acesta a riscului determinat de o dezafectare prematura a teraselor respective . Art. 17 Contraventiile prevazute in prezentul regulament se constata si se sanctioneaza de catre persoanele imputernicite de Primar si de catre agentii Politiei Locale . CAP. II OBLIGATIILE COMERCIANTILOR CARE DESFASOARA ACTIVITATI ECONOMICE PE TERASE Art. 18 Comerciantii care desfasora activitati de comert stradal pe terase au urmatoarele obligatii :

1. Sa desfasoare activitati de comert stradal in mod civilizat, cu respectarea normelor legale privind igiena si sanatatea publica, protectia consumatorilor, provenienta si calitatea marfurilor, protectia muncii, linistea si ordinea publica ;

2. Sa afiseze datele de identificare (denumire si sediul social) si acordul de functionare ambulant ; 3. Sa asigure expunerea estetica a produselor si afisarea in mod vizibil a preturilor (pentru terasele

amplasate in municipiul Timisoara lista de meniuri si preturi va fi disponibila in limba romana cat si intr-o limba de circulatie internationala) ;

4. Sa-si desfasoare activitatea comerciala in perimetrul si pe amplasamentul aprobat, fara posibilitatea de extindere in zonele invecinate ;

5. Sa pastreze curatenia in zona publica ocupata si in perimetrul ei ; 6. Sa utilizeze mobilierul stabilit si aprobat de catre Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primariei

Timisoara , de asemenea, in cazul societatilor care au castigat licitatia publica au obligatia sa amplaseze la locul desfasurarii activitatii intocmai tipul de proiect declarat castigator ;

7. Sa respecte ordinea, linistea publica in perimetrul amplasamentului si sa nu creeze disconfort riveranilor ;

8. Sa nu aduca prejudicii zonelor verzi si mediului inconjurator ; 9. Sa asigure si sa impuna personalului de deservire :

a) echipament de protectie sanitara si ecuson cu date de identificare ; b) personalul de deservire sa detina documente de identificare si carnetul de sanatate ; c) pe teresele amplasate pe raza municipiului Timisoara personalul de deservire va avea un

aspect ingrijit si o tinuta decenta individualizata pentru fiecare terasa. 9. Sa respecte orarul de functionare aprobat de Primaria Municipiului Timisoara la locul de desfasurare a activitatii de comert stradal . 10. Este obligatorie amplasarea recipientelor speciale pentru deseuri la locul desfasurarii activitatii comerciale. Este interzisa depozitarea deseurilor in zona publica ocupata sau in perimetrul ei; 11. Comerciantii care desfasoara activitati comerciale in zone publice sunt obligati sa intrerupa , sa suspende sau sa restranga activitatea in cazul efectuarii unor lucrari edilitare sau in cazul in care functionarea pe acel amplasament este de natura a cauza prejudicii proprietarilor imobilelor invecinate .

4

CAP. III REGULI DE AMPLASARE A TERASELOR SEZONIERE Art. 19 Terasele provizorii – cu profil de alimentatie publica pot fi amenajate de catre detinatorul cestuia, pe baza autorizatiei de construire (unde este cazul) si de functionare . a

1.1 Atribuirea amplasamentelor pentru amenajarea teraselor sezoniere, in fata punctului de lucru se face fară licitatie publică, în celelalte amplasamente prin licitaţie publică conform amplasamentelor stabilite de catre Institutia Arhitectului Sef. 1.2. In situatiile in care terenurile din domeniul public sau privat al municipiului pe care sunt amplasate terasele sezoniere urmeaza sa fie afectate de constructii, modernizari, reparatii, amenajari sau utilizari publice, detinatorii teraselor vor dezafecta terenurile neconditionat si fara trecerea vreunui alt termen,la somatia facuta de primar, in termen de 15 zile de la comunicare . 1.3. Distanta intre terasa si punctul de lucru al societatii (care detine acord pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat in baza Legii 650/2002 si este dotat cu grup sanitar) va fi max. 10 m.

1.4. Amplasamentele pentru amenajarea teraselor vor fi racordate la utilitati (apa,canal,energie electrica) prin pozare subterana . Art. 20 Reguli generale de amplasare a teraselor

Terasele provizorii – pot fi amenajate in fata punctului de lucru, cu profil de alimentatie publica de catre detinatorul acestuia, pe baza autorizatiei de construire (dupa caz) si de functionare, respectand urmatoarele reguli :

- terasele sezoniere vor fi strict desfasurate pe lungimea frontului fatadei, doar acolo unde latimea trotuarului este mai mare de 2 (doi) metri, pastrand pentru circulatia pietonilor o portiune de trotuar de minimum 1,2 m. - in situatiile in care mai multi comercianti au activitatea in acelasi imobil cu sau fara front la artera principala si solicita fiecare amenajarea unei terase, prioritatea va avea cel de la frontul stradal ( fatada principala ). - se interzice amplasarea teraselor pe carosabil, parcari, in zone verzi si in zone verzi de aliniament. - pe suprafata amenajata ca terasa, operatorul economic va utiliza mobilierul urban avizat; materialul si cromatica se vor armoniza cu culorile si arhitectura specifice zonei; se interzice mobilierul din material plastic . - in scopul amenajarii teraselor, acoperirea pavajului (doar in cazul in care planeitatea acestuia nu este asigurata ) se permite cu platforme provizorii ori postamente ce nu vor depăşi 15 cm inaltime.

- terasele pot fi acoperite cu umbrele realizate din materiale impermeabile, rezistente la intemperii, vor avea aceiasi forma, culoare si dimensiuni si nu vor depasi limita autorizata a terasei; la terasele lipite de punctul de lucru al societatii se pot amplasa si copertine cu conditia obtinerii autorizatiei de construire. - se interzice inchiderea teraselor lateral cu orice fel de material . - pe terasele situate in fata punctului de lucru se interzice amplasarea barurilor si a vitrinelor frigorifice , exceptie facand vitrinele frigorifice de inghetata . Pentru urmatoarele amplasamente se stabilesc urmatoarele reguli specifice : 1. Piata Unirii Terasele se vor amplasa doar in fata punctului de lucru .

5

Terasele se vor amplasa (conform Anexei 2 in fata imobilelor de la nr. 2;3;6;8;9;10;11;13 si 14 ; str.Mercy nr. 9 – fatada spre Piata Unirii) de-a lungul fatadelor avand o distanta maxima de amplasament fata de cladire de 10 m si pastrand un spatiu de trecere pe langa cladire de 3 m, asigurand acces pentru interventia autospecialelor .

2 . Strazile din Cetate Amenajările sezoniere se vor amplasa de-a lungul fatadelor in fata punctului de lucru care are activitate de alimentatie publica pastrand trotuarul liber de minimum 1,2 m pentru circulatia pietonala.

3. Str. Alba-Iulia Terasele vor fi amplasate in fata punctului de lucru lasand un spatiu de trecere in mijloc de minimum 3 m faţă de axul străzii, de fiecare parte.

4. Piata Victoriei Terasele vor fi amplasate conform Anexei 3.

5. Piata Traian Terasele vor fi amplasate conform Anexei 4. 6. Malurile Canalului Bega Se interzice amplasarea teraselor pana la finalizarea proiectului "Reabilitarea infrustructurii publice urbane a malurilor Canalului Bega " aprobat prin Hotararea Consiliului Local nr. 352/28.09.2010. Art. 21 Reglementari specifice de functionare :

1) In Piata Unirii, strazile din Cetate, in Piata Victoriei a) Se va asigura planeitatea terenului pe care se va amplasa terasa . b) Volumetria se va raporta la fatadele cladirilor ; c) Umbrelele vor avea o structura independenta de fatadele cladirilor si de pavaj si va fi realizata din panze impermeabile si rezistente la intemperii ( umbrelele amplasate pe terase nu vor avea materiale publicitare. Se admite numai publicitate in nume propriu) . d) Cromatica constructiilor sezoniere se va incadra in culorile stabilite prin Regulamentul Local de Urbanism si PUZ «Cartierul Cetate Timisoara » si anume : nuante pastelate, culori calde cu preponderenta spre galben si ocru . e) Mobilierul va fi din lemn sau metal (stil anii 1900) in concordanta cu arhitectura cladirilor si cu restul elementelor ce alcatuiesc terasa. Vitrinele frigorifice (de sucuri, bere, etc.) in amplasamentele licitate vor fi mascate de mobilier de preferinta din lemn care sa se armonizeze cu arhitectura din zona si cu amenajarea . f) Iluminatul teraselor nu va prejudicia iluminatul global al Pietei Unirii si a strazilor din Cetate prin amplasarea de corpuri cu putere mare, la orele serii mesele vor fi dotate cu lumanari.

g) Se admite muzica live la instrumente reci (fara sisteme de amplificare). Se va prezenta un program de activitate culturala (muzica : blues, jazz, clasica – de ex. precontracte cu facultati, formatii) care sa cuprinda minim un concert pe saptamana. Se pot organiza de asemenea si expozitii de grafica, pictura, arta fotografica si caricaturi si alte activitati cu acordul Primariei Timisoara.

h) Se vor pune la dispozitia consumatorilor de pe aceste terase, ziare, reviste si publicatii. i) Se interzice prepararea in aer liber a tuturor sortimentelor culinare (mici, gratar, frigarui,etc). j) Se va tine cont de programul comunicat de catre Vicariatul Sarbesc si Episcopia Romano-Catolica

(in timpul slujbelor si a procesiunilor religioase nu se va difuza muzica). 2) In Piata Traian

6

a) Mobilierul va avea stil bier garden si se admite muzica folk si folclor (fara sisteme de amplificare). b) Se admite prepararea de sortimente culinare in aer liber, pe terasele amplasate (mici, carnaciori,

gratar, frigarui, etc). c) Se va tine cont de programul comunicat de catre Biserica Sarbeasca (in timpul slujbelor si a

procesiunilor religioase nu se va difuza muzica). Art. 24 1). Orarul de functionare al teraselor va fi :

In Cartierul Cetate, Piata Victoriei si Piata Traian : pana la ora 23,00 In Piata Unirii, Complexul Studentesc: pana la ora 24,00 In restul orasului: pana la ora 22,00

2). Pentru Cartierul Cetate, Piata Victoriei si Piata Unirii aprovizionarea se va face intre orele 0-8,00. 5,0

Art. 25 Conditiile de eligibilitate in caz de selectie (pentru participare la licitatie) si punctajele aferente sunt :

a) calitate -notarea proiectului arhitectural de amenajare – maxim 70 puncte b) experienta - maxim 30 puncte Pretul pentru ocuparea domeniului public este stabilit in conformitate cu valoarea prevazuta prin

Hotararea Consiliului Local privind impozitele si taxele locale . CAP. IV SANCTIUNI Art. 26 Incalcarea dispozitiilor prezentului Regulament constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 200-1500 lei pentru nerespectarea dispozitiilor art.7, art. 9, art.13 , art. 18 pct. 1-11 , art. 19 pct. 1.2, art.20, art.21, art.24 pct.1-2. Art. 27 Contraventiile se constata si se aplica de catre agentii constatatori , imputerniciti ai Primarului si de catre agenti ai Politiei Locale. Art. 28 Prevederile prezentului Regulament se completeaza cu dispozitiile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor , aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002 , cu exceptia art. 28 si art. 29. CAP. V DEFINITII SI CLASIFICARI A rt. 29. Definirea unor termeni utilizati pe parcursul regulamentului - agent economic – persoana fizica sau juridica autorizata, care in cadrul activitatii sale profesionale, fabrica, importa, depoziteaza, transporta sau comercializeaza produse, ori parti din acestea, sau presteaza servicii, definite in baza legii 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale. - consumator - orice persoana fizica, sau grup de persoane fizice constituite in asociatii, care cumpara, dobandesc, utilizeaza, ori consuma produse, sau servicii in afara activitatii profesionale; - comerciant - persoana fizica sau juridica autorizata sa desfasoare activitati de comercializare a produselor si serviciilor de piata; - comert stradal - comert, cu caracter permanent, sezonier, sau ocazional, desfasurat pe domeniul public, in afara spatiului magazinelor, de regula in zone cu intensa circulatie pietonala, pe strazi, trotuare, pasaje

7

publice, sau orice zona destinata folosintei publice. - comert sezonier - activitatea de comert stradal desfasurata in perioade de timp determinate, de regula in sezoanele turistice; - punct de desfasurare a activitatii – spatiu public delimitat in cadrul amplasamentului avizat de Institutia Arhitect Sef pus la dispozitia partenerilor pentru desfasurarea activitatii ; - structura de vanzare/promovare - spatiul de desfasurare a unuia, sau mai multor exercitii comerciale; - terasa de alimentatie publica – spatiu amenajat in fata unitatii proprii de alimentatie publica, in vederea servirii consumatorilor, sau cu ocazia unor evenimente cu caracter de agrement si/sau tematic (festivaluri, arguri) ; t

DIRECTOR, Ec. NICUSOR C-TIN MIUT SEF SERVICIU, SEF BIROU, Ing. TEREZ KOLOZSI Ec. ALINA GHERMAN

8

Atasament: Anexa_5.pdf

Anexa nr. 5 Documente necesare pentru avizarea activitatii de comert in zona publica - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara Acte necesare pentru terase sezoniere amplasate in zona publica în faţa punctului de lucru propriu din Timişoara şi terase sezoniere amplasate pe teren proprietate personala 1. cerere tipizată – se inregistrează cu 30 zile înainte de amplasare; 2. acte firmă (certificat de înregistrare + certificat constatator pentru punctul de lucru cu activitate de alimentaţie publică in functiune obţinute de la ORC) ; 3. certificat fiscal (obţinut de la Direcţia Fiscală) din care să rezulte că nu sunt datorii la bugetul local; 4. plan de situaţie 1:500 (obţinut de la Primăria Timişoara), pe care se va desena la scara poziţia terasei şi cotele (întocmit de un arhitect autorizat) ; 5. plan de încadrare scara 1:5000 (obţinut de la Primăria Timişoara); 6. prezentarea listei de meniuri şi preţuri în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională; 7. prezentarea ţinutei personalului de deservire a terasei (foto); 8. proiect arhitectural întocmit de un arhitect compus din:

• ansamblul terasei • secţiune terasă • mobilier • sistem de acoperire • calitatea materialelor • sistem iluminat (dacă este cazul) • jardiniere (dacă este cazul)

9. personalizare servicii (veselă, grafică); 10. comercianţii care au deţinut acord de funcţionare pentru comerţ stradal şi terase în anul precedent îl vor depune la dosar în copie xerox ; 11. acord pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de catre Primaria Timisoara pentru punctul de lucru in baza Legii 650/2002 , in copie, vizat la zi; 12. autorizatie de construire pentru terasa, daca este cazul ; 13. extras de carte funciară, pentru teren propritate privată nu mai vechi de 30 zile, in situatia in care se doreste functionarea pe teren proprietate personala ; 14. contract de inchiriere /comodat in situatia in care se doreste functionarea pe teren proprietate personala .