keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 29/24.07.2012 privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 43/2011, respectiv orarul de functionare al teraselor sezoniere amplasate in Cartierul Cetate, Piaţa Victoriei şi Piaţa Traian

24.07.2012

Hotararea Consiliului Local 29/24.07.2012
privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr. 43/2011, respectiv orarul de functionare al teraselor sezoniere amplasate in Cartierul Cetate, Piaţa Victoriei şi Piaţa Traian


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2012-17154/17.01.2012 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Legea nr. 650/2002, precum si a Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000 aprobata prin Hotărârea de Guvern nr. 333/2003, art. 6 pct. (2) - "exercitarea activitatii de comercializare in zone publice este supusa acordului autoritatilor administratiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti , dupa caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora si a planurilor de urbanism".
In conformitate cu art. 10 din Legea nr. 650/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata , unde se specifica urmatoarele : " Fiecare comerciant isi stabileste orarul de functionare cu respectarea prevederilor inscrise in legislatia muncii si cu conditia respectarii reglementarilor in vigoare privind linistea si ordinea publica …"
Luand in considerare Hotărârea de Guvern nr. 348/2004 cap. VIII, art. 27 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice in care se specifica :"Comertul in pasaje publice, drumuri publice si strazi sau in orice zona de alta natura destinata folosintei publice, cu exceptia celor administrate special , in alte conditii decat in piete , se realizeaza in baza strategiei de dezvoltare a fiecarei localitati , adoptata de autoritatile administratiei publice locale si care are in vedere dezvoltarea si animarea strazilor cu vad comercial, revitalizarea unor vaduri comerciale".
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 43/01.03.2011 - privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timişoara.
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea art 24, alin.1) din Anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 43/01.03.2011, care va avea urmatorul continut:
"Orarul de functionare al teraselor va fi:
In cartierul Cetate, Piata Victoriei si Piata Traian: pana la ora 24.00
In Piata Unirii, Complexul Studentesc: pana la ora 24.00
In restul orasului: pana la ora 22.00.".

Art.2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotărâri se modifica art 24, alin 1 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/01.03.2011.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara si Direcţia Politiei Locale a Municipiului Timisoara .

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcţiei de Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Poliţiei Locale;
- Compartimentului Control Intern ;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PETRU EHEGARTNER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUN.TIMISOARA A P R O B A T, DIRECTIA PATRIMONIU P R I M A R BIROUL AUTORIZARE Nicolae Robu PUBLICITATE SI COMERT Nr. SC2012-17154/17.01.2012

REFERAT Privind modificarea Hotararii Consiliului Local nr.43/2011, respectiv orarul de

functionare al teraselor sezoniere amplasate in Cartierul Cetate, piata Victoriei si Piata Traian

Catre Comisiile Consiliului Local al Municipiului Timisoara Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Legea 650/2002, precum si a Normelor metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 aprobata prin H.G. nr. 333/2003, art. 6 pct. (2) – ‘exercitarea activitatii de comercializare in zone publice este supusa acordului autoritatilor administratiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti , dupa caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora si a planurilor de urbanism’. In conformitate cu art. 10 din Legea 650/2002 pentru aprobarea OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata , unde se specifica urmatoarele : " Fiecare comerciant isi stabileste orarul de functionare cu respectarea prevederilor inscrise in legislatia muncii si cu conditia respectarii reglementarilor in vigoare privind linistea si ordinea publica …" Luand in considerare H.G. 348/2004 cap. VIII, art. 27 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice in care se specifica : ‘ Comertul in pasaje publice, drumuri publice si strazi sau in orice zona de alta natura destinata folosintei publice, cu exceptia celor administrate special , in alte conditii decat in piete , se realizeaza in baza strategiei de dezvoltare a fiecarei localitati , adoptata de autoritatile administratiei publice locale si care are in vedere dezvoltarea si animarea strazilor cu vad comercial, revitalizarea unor vaduri comerciale’. Avand in vederea Regulamentul privind desfasurarea activitatilor comerciale – terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 43/1.03.2011

PROPUNEM Modificarea Art.24, alin 1): “Orarul de functionare al teraselor va fi: In cartierul Cetate, Piata Victoriei si Piata Traian: pana la ora 23.00 In Piata Unirii, complexul Studentesc: pana la ora 24.00 In restul orasului: pana la ora 22.00 Astfel: Art.24, alin 1) “Orarul de functionare al teraselor va fi: In cartierul Cetate, Piata Victoriei si Piata Traian: pana la ora 24.00 In Piata Unirii, complexul Studentesc: pana la ora 24.00 In restul orasului: pana la ora 22.00.

VICEPRIMAR, DAN DIACONU

DIRECTOR PATRIMONIU, MARTIN STAIA SEF BIROU RAMONA MITROFAN AVIZAT JURIDIC,