keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 223/27.06.2017 privind închirierea prin licitaţie publică a două amplasamente situate în incinta Grădinii Zoologice din Municipiul Timişoara

27.06.2017

Hotararea Consiliului Local 223/27.06.2017
privind închirierea prin licitaţie publică a două amplasamente situate în incinta Grădinii Zoologice din Municipiul Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2017- 14090/ 08.06.2017, al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
In conformitate cu prevederile Legii nr. 213/17.11.1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 175/15.11.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2017;
În condiţiile Regulamentului privind desfăşurarea activităţilor de comerţ stradal-terase sezoniere pe raza Municipiului Timişoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 43/2011, cu modificările ulterioare şi a Instrucţiunilor de prezentare a ofertei;
Potrivit art.123 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată, Consiliul Local hotărăşte ca bunurile ce aparţin domeniului public de interes local să fie închiriate;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.c) şi alin. (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se închiriază prin licitaţie publică, două amplasamente situate în incinta Grădinii Zoologice din Municipiul Timişoara, în vederea amplasării a două căsuţe din lemn cu terasă destinate desfăşurării de activităţi comerciale, respectiv:
- amplasamentul nr. 1 - teren în suprafaţă de 30 mp. situat în locul vechiului chioşc lângă habitatul ciutelor;
- amplasamentul nr. 2 - teren în suprafaţă de 30 mp. situat în cadrul Safari-Parc vis-a-vis de balta peştilor Koi (crap chinezesc).

Art. 2: Se aprobă Caietul de sarcini SC2017-14092/2017, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Biroul Spaţii cu Altă Destinaţie - Direcţia Clădiri Terenuri si Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Comunicare - Relaţionare;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Şcoli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Priamrului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU NICOLAE ROBU COMPARTIMENT GRĂDINA ZOOLOGICĂ SC2017 - / .2017

REFERAT privind închirierea prin licitaţie publică a două amplasamente situate în incinta Grădinii Zoologice din

Municipiul Timişoara

Grădina Zoologică din Timişoara se află în proprietatea publică a Municipiului Timişoara, având o suprafaţă de 6,34 ha fiind înscrisă în C.F.nr.419728 şi C.F.nr.419755 a Municipiului Timişoara.

Terenul în suprafaţă de 30 mp, situat în incinta Grădinii Zoologice din municipiul Timişoara, amplasamentul nr. 2, a facut obiectul Contractului de închiriere nr. 1/05.06.2012, către SC SUBLIM V&V SRL, contract valabil până la data de 04.06.2017.

Terenul în suprafaţă de 30 mp, situat în incinta Grădinii Zoologice din municipiul Timişoara, amplasamentul nr. 1, a facut obiectul Contractului de închiriere nr. 2/06.06.2012, către SC NITROCONS SRL, contract valabil până la data de 05.06.2017.

Grădina Zoologică este amplasată la limita Pădurii Verzi, zonă care nu se află pe o arteră principală de circulaţie, astfel că şi mijloacele de transport în comun sunt limitate.

De asemenea, din evidenţele Grădinii Zoologice rezultă faptul că numărul vizitatorilor este mult mai mare în lunile martie, aprilie, mai, moderat în lunile iunie, iulie, august, iar în celelalte luni ale anului numărul vizitatorilor este foarte scăzut sau chiar lipsesc.

Având în vedere zona unde este amplasată Grădina Zoologică, precum şi faptul că în anumite luni din an aceasta nu înregistrează vizitatori este necesar ca la stabilirea preţului de pornire a licitaţiei să se ţină seama şi de aceste aspecte.

Avându-se în vedere zona în care este situată Grădina Zoologică şi numărul limitat de mijloace de transport în comun care fac legătura cu aceasta, amplasarea în incinta acesteia a două căsuţe cu terasă destinate desfăşurării de activităţi comerciale - comercializarea de băuturi răcoritoare (nealcoolice), îngheţată, produse alimentare ambalate, produse fast-food preambalate, produse de panificaţie şi patiserie, conform Caietului de sarcini - este necesară pentru persoanele care vizitează Grădina Zoloogică şi doresc să petreacă cât mai mult timp în natură, pentru a avea posibilitatea de a achiziţiona produse ca cele menţionate mai sus, în special copiii care dispun şi de un loc de joacă special amenajat.

În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c şi alin.5 lit.a din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, Consiliul Local exercită atribuţii privind administrarea domeniului public al municipiului.

Potrivit art.123 din legea sus enunţată, Consiliul Local hotărăşte ca bunurile ce aparţin domeniului public de interes local să fie închiriate. Închirierea se face prin licitaţie publică organizată în condiţiile legii.

Cuantumul chiriei se va stabili în conformitate cu prevederile H.C.L. nr. 175/15.11.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2017.

Procedura de licitaţie se va desfăşura în condiţiile prezentului Caiet de sarcini, a Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal-terase sezoniere pe raza Municipiului Timişoara aprobat prin H.C.L. nr. 43/2011, cu modificările ulterioare şi a Instrucţiunilor de prezentare a ofertei.

Având în vedere cele expuse mai sus PROPUNEM: 1. Închirierea prin licitaţie publică a două amplasamente situate în incinta Grădinii Zoologice

din Municipiul Timişoara, în vederea amplasării a două căsuţe din lemn cu terasă destinate desfăşurării de activităţi comerciale, respectiv:

- amplasamentul nr.1 - teren în suprafaţă de 30 mp situat în locul vechiului chioşc lângă habitatul ciutelor;

- amplasamentul nr.2 - teren în suprafaţă de 30 mp situat în cadrul Safari-Parc vis-a-vis de balta peştilor Koi (crap chinezesc). 2. Aprobarea Caietului de sarcini, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Astfel, propunem închirierea amplasamentelor mai sus menţionate pentru o perioadă de 5 ani cu interdicţia de subînchiriere sau cesionare a drepturilor şi obligaţiilor privind folosinţa terenurilor.

VICEPRIMAR Dan DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU COORD. COMP. GRĂDINA ZOOLOGICĂ Adrian BERE SEMEREDI Claudiu-Martin CHIRA

INSPECTOR DE SPECIALITATE Carmina Ruxandra SEMENEA

SERVICIU JURIDIC Alin STOICA

Red. /Dact. C.R.S. cod FP53 – 01 ver. 1

Atasament: Anexa_1.pdf

Anexa 1 la HCL Nr. ______

ROMÂNIA APROBAT JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA DE MEDIU NICOLAE ROBU COMPARTIMENT GRĂDINA ZOOLOGICĂ SC2017 - / .2017

CAIET DE SARCINI

1. OBIECTUL ÎNCHIRIERII

Ocuparea domeniului public din incinta Grădinii Zoologice din Municipiul Timişoara, prin licitaţie

publică deschisă cu strigare, în vederea amplasării a două căsuţe din lemn cu terasă destinate desfăşurării de activităţi comerciale, respectiv:

- amplasamentul nr.1 - teren în suprafaţă de 30 mp situat în locul vechiului chioşc lângă habitatul ciutelor;

- amplasamentul nr.2 - teren în suprafaţă de 30 mp situat în cadrul Safari-Parc vis-a-vis de balta peştilor Koi (crap chinezesc).

Terenurile mai sus menţionate, indicate în planul de situaţie anexat, aparţin domeniului public al municipiului şi sunt libere de orice sarcini.

Terenurile dispun de următoarele utilităţi: energie electric, apă curentă, canalizare. 2. DURATA

Domeniul public se va ocupa prin licitaţie publică deschisă cu strigare începând cu data adjudecării,

pentru o perioadă de 5 ani, cu obligaţia obţinerii acordului de funcţionare în conformitate cu prevederile legii 213/17.11.1998 privind proprietatea publică privată şi regimul juridic al acesteia.

Contractul de închiriere va putea fi prelungit cu o perioadă egală cu jumătate din perioada iniţială, prin act adiţional, cu acordul părţilor. 3. ELEMENTE DE PREŢ

Preţul minim de la care porneşte licitaţia este de 2,00 lei/mp, în conformitate cu

H.C.L.nr.175/15.11.2016 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale în Municipiul Timişoara pentru anul 2017.

Plata taxei de ocupare a domeniului public se va face odată cu încheierea contractului de închiriere, a procesului verbal de predare-primire al obiectivului şi a autorizaţiei de funcţionare. Plata chiriei se va face in contul RO08TREZ62121300205XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Timisoara, sau la casieria Primariei Municipiului Timisoara.

Chiria se va indexa anual cu rata inflaţiei comunicată de Institutul Naţional de Statistică. Pentru neplata la termen a sumelor reprezentând chiria, locatarul datorează majorări de întârziere

conform legislaţiei in vigoare . Contravaloarea utilităţilor consumate va fi achitată de către chiriaş.

Chiriaşul va plăti pe întreaga durată a contractului de închiriere, impozitele şi taxele privind spaţiile închiriate.

4. CONSIDERAŢII TEHNICE

Domeniul public va fi ocupat pentru amplasarea a două căsuţe cu terasă având destinaţia desfăşurării de

activităţi comerciale, după cum urmează: -comercializare sucuri, băuturi nealcoolice şi îngheţată, expuse în vitrine frigorifice; -comercializare produse diverse – produse alimentare ambalate, excepţie făcând chipsurile şi pufuleţii, acestea constituind un un mare pericol pentru animalele din colecţie, punându-le viaţa în pericol; -comercializare produse de panificaţie şi patiserie expuse în vitrine speciale de protecţie; - produse fast-food gata preparate şi ambalate; - hrană pentru animale (cu acceptul locatorului).

Se interzice prepararea în aer liber a tuturor sortimentelor culinare ( mici, grătar, frigărui, etc.). Mobilierul va fi din lemn în concordanţă cu restul elementelor din zonă şi va fi avizat de către Primăria

Municipiului Timişoara. Vitrinele frigorifice vor fi mascate de mobilier din lemn. Costul lucrărilor de amenajare, de întreţinere şi racordare la utilităţi cad în sarcina câştigătorului

licitaţiei. La eliberarea amplasamentelor licitate se va avea în vedere aducerea domeniului public la starea iniţială

de către adjudecatarii licitaţiei. Spaţiile comerciale vor funcţiona după programul Grădinii Zoologice. În perioada sărbătorilor religioase şi a vacanţelor şcolare, programul de vânzare va fi adaptat activităţilor desfăşurate în perimetrul Grădinii Zoologice.

Ofertanţii vor trebui să ocupe suprafaţa amplasamentului fără a o depăşi. În cazul în care pe terenurile închiriate intervin lucrări edilitare şi de interes local, care nu mai permit

desfăşurarea activităţii, contractele de închiriere se vor desfiinţa de drept, fără daune în sarcina locatorului, locatarii fiind obligaţi a-şi achita datoriile până în ziua în care au desfăşurat activitaţi pe terenurile închiriate. 5. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOCATARULUI

Este interzis sub sancţiunea nulităţii să subînchirieze sau să concesioneze drepturile şi obligaţiile privind

folosinţa terenurilor care fac obiectul închirierii. Să păstreze curăţenia în zona publică ocupată şi în perimetrul ei, să încheie contract de prestări servicii

pentru colectarea deşeurilor cu operatorul de servicii publice de salubrizare. Să amplaseze recipiente speciale pentru deşeuri la locul desfăşurării activităţii comerciale. Este interzisă depozitarea deşeurilor în zona publică ocupată sau în perimetrul ei.

Să respecte ordinea, liniştea publică în perimetrul amplasamentelor şi să nu creeze disconfort riveranilor. Să nu aducă prejudicii zonelor verzi şi mediului înconjurător. Să utilizeze spaţiul numai pentru activităţile prevăzute în contract. Să respecte toate prevederile cuprinse în Regulamentul privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de

comerţ stradal-terase sezoniere pe raza Municipiului Timişoara aprobat prin H.C.L.nr. 43/2011.

6. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOCATORULUI Locatorul are dreptul să inspecteze spaţiile ce fac obiectul contractelor de închiriere şi să verifice

respectarea obligaţiilor asumate de locatari.

7. REGULI DE PARTICIPARE LA PROCEDURA DE LICITAŢIE Orice agent economic, persoană juridică, persoană fizică autorizată, asociaţie familială interesate au

dreptul de a participa, individual la procedura de licitaţie, în condiţiile prezentului caiet de sarcini, a Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal-terase sezoniere pe raza Municipiului Timişoara aprobat prin H.C.L.nr.43/2011, cu modificările ulterioare şi a Instrucţiunilor de prezentare a ofertei. 8. GARANŢII

Garanţia de participare se constituie de către ofertanţi în scopul de a proteja Primăria Municipiului Timişoara faţă de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă derulată până la emiterea acordului de funcţionare. Cuantumul garanţiei pentru participare este de 2.190 lei, echivalentul a 10% din cuantumul chiriei stabilite la nivelul de pornire a licitatiei calculate pe un an calendaristic, pentru fiecare din cele două amplasamente, conform HCL Nr. 444/ 12.09.2014 privind aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea licitaţiilor organizate pentru închirierea bunurilor aflate în proprietatea publică sau privată a Municipiului Timisoara.

Modul şi forma de constituire a garanţiei de participare: - scrisoare de garanţie bancară în favoarea Primăriei Municipiului Timişoara - pe perioada de valabilitate

a ofertei, original; - ordin de plată, cu condiţia confirmării acestuia de către banca emitentă, până la data deschiderii

ofertelor, original. Orice documentaţie care nu este însoţită de dovada constituirii garanţiei de participare până cel mai

târziu la deschidere va fi respinsă. Primăria Municipiului Timişoara are dreptul de a reţine garanţia pentru participare, participanţii

pierzând astfel suma constituită, atunci când aceştia din urmă se află în oricare dintre următoarele situaţii: îşi retrag documentaţia în perioada de valabilitate a acesteia sau nu se prezintă în termen de o lună pentru ocuparea terenului adjudecat şi pentru încheierea contractului de închiriere. Garanţia pentru participare constituită de participanţii câştigători se restituie de către Primăria Municipiului Timişoara sau se transferă în contul chiriei, la cerere.

Garanţia se restituie integral şi în cazul participanţilor necâştigători, în baza unei cereri ce se va înregistra la Serviciul Centru de Consiliere Cetăţeni, camera 12.

Taxa de participare în sumă de 100 lei se va constitui conform Instrucţiunilor de prezentare a ofertei. Taxa de participare nu se restituie.

9. DEPUNEREA DOCUMENTAŢIEI Documentaţia se va depune la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, din str.C.D.Loga nr.1, camera

12, într-un plic închis şi netransparent. Documentaţia care este depusă la o altă adresă decât cea stabilită în prezentul caiet de sarcini ori este

primită de către Primăria Municipiului Timişoara după expirarea datei şi orei limită de depunere a documentaţiei, se returnează nedeschisă. 10. DATA LICITAŢIEI

Licitaţia pentru amplasarea celor două căsuţe din lemn cu terasă, destinate desfăşurării de activităţi

comerciale, va avea loc în data de________ora_______ la sediul Primăriei Municipiului Timişoara, str.C.D.Loga nr.1. 11. EXAMINAREA DOCUMENTAŢIEI

Documentaţia va fi examinată de către comisia de licitaţie. Comisia de licitaţie are dreptul de a respinge

documentaţia în cazul în care nu se respectă cerinţele prevăzute în prezentul Caiet de sarcini.

12. STABILIREA CÂŞTIGĂTORULUI

Câştigătorii stabiliţi de către comisia de licitaţie vor fi cei care oferă preţul cel mai mare. În urma

adjudecării se va încheia un proces verbal de adjudecare. 13. DISPOZIŢII FINALE

Înscrierea şi participarea la licitaţie înseamnă însuşirea şi acceptarea prevederilor din documentele de

licitaţie puse la dispoziţie de către Primăria Municipiului Timişoara. Prevederile prezentului Caiet de Sarcini se completează de drept cu prevederile actelor normative în

vigoare, cu prevederile legii 213/17.11.1998 privind proprietatea publică privată şi regimul juridic al acesteia şi cu instrucţiunile de prezentare a ofertei.

Data licitaţiei va fi comunicata prin anunţul de participare .

VICEPRIMAR Dan DIACONU

DIRECTOR DIRECŢIA DE MEDIU COORD. COMP. GRĂDINA ZOOLOGICĂ Adrian BERE SEMEREDI Claudiu-Martin CHIRA

INSPECTOR DE SPECIALITATE Carmina Ruxandra SEMENEA

Red. /Dact. C.R.S. cod FP53 – 01 ver. 1