keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 163/07.04.2015 privind modificarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/01.03.2011- privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara, scoaterea la licitatie publica deschisa a amplasamentelor propuse, aprobarea Caietului de sarcini

07.04.2015

Hotararea Consiliului Local 163/07.04.2015
privind modificarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/01.03.2011- privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara, scoaterea la licitatie publica deschisa a amplasamentelor propuse, aprobarea Caietului de sarcini


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nrSC2015-8842/02.04.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu şi al Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 43/01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara;
In conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
Având în vedere Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara, prin relocarea amplasamentelor si numerotarea cursiva a acestora, conform Anexei 1 care face parte integrantă din hotărâre.

Art.2: Se aprobă scoaterea la licitatie publica deschisa a amplasamentelor: 2-2,3-1,3-2, 4-2,4-3,4-4,5-2,5-3,6-1,6-2,6-3 şi 11.
Art.3: Se aprobă Caietul de sarcini pentru scoaterea la licitatie publica deschisa a amplasamentelor in vederea ocuparii domeniului public cu terase sezoniere in Piata Victoriei, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse prin Biroul Autorizare Activităţi Comerciale si Publicitare şi Compartimentul Licitatii , din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROUL AUTORIZARE ACTIVITATI COMERCIALE NICOLAE ROBU SI PUBLICITARE NR..

REFERAT

privind modificarea Anexei 3 la HCL nr. 43/01.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului

Timisoara, scoaterea la licitatie publica deschisa, a amplasamentelor propuse si aprobarea Caietului de sarcini.

Prin HCL nr. 43/01.03,2011, a fost aprobat Regulamentul privind conditiile de desfasurare a

activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara. Având in vedere necesitatea fluidizarii traficului pietonal in zona cetate si totodata pentru a imbogatii

relatia vizuala a trecatorilor cu spatiul verde central amenajat . In vederea implementarii unor reguli specifice cu privire la conditiile de amplasare a teraselor

sezoniere in zona centrala a Municipiului Timisoara . Conform art. 15 din Legea 213/1998 privind bunurile proprietate publică, concesionarea sau inchirierea acestora se face prin licitatie publica, in conditiile legii.

Avand in vedere cele prezentate, P R O P U N E M :

Emiterea unei Hotărîri de Consiliu Local prin care să se aprobe modificarea Anexei 3 la HCL nr. 43/01.03.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara, prin relocarea amplasamentelor si numerotarea cursiva a acestora, conform Anexei care va face parte integrantă din hotărâre, respectiv scoaterea la licitatie publica deschisa a amplasamentelor: 2-2,3-1,3-2,4-2,4-3,4-4,5-2,5-3,6-1,6-2,6-3 conform anexei care va face parte integranta din hotarare. Totodată propunem aprobarea Caietului de sarcini pentru scoaterea la licitatie publica deschisa a amplasamentelor mai sus enunţate, in vederea ocuparii domeniului public cu terase sezoniere în Piata Victoriei,conform Anexei care face parte integranta din prezentul referat.

ADMINISTRATOR PUBLIC SECRETAR, Sorin Iacob Dragoi Ioan Cojocari DIRECŢIA URBANISM D. C. T. D. D. ARHITECT SEF DIRECTOR , Ciprian Silviu Cădariu Laura Koszegi B.A.A.C , SEF BIROU Ilie Cosmin Petrovici AVIZAT JURIDIC,

 

Atasament: Anexa_1.pdf

d Piata Victoriei - Zona 3 Scara 1:200

dh Piata Victoriei - Zona 4 Scara 1:200

Piata Victoriei - Zona 5 Scara 1:200 ) i a aa | PSI DESI | SAR | SPER | na | | Span | Span | SARE ma | le lea | ba | la | deatar | ame | aer | terme e iasa | doit | ini |n | ai ct |) | T > : = : IRT CE IMA | al I5| BUS SIE 052 2] 106| TRE STEA TIR ŢE. TE TE

dh Piata Victoriei - Zona 7 Scara 1:200 CEE ET TIET ESTI ESTE SET me | eee bob cala | dector atei le | neo tva | in Ti iesi | ma meci | [278652 [stim af E [O]

Piata Victoriei - Zona 10 Scara 1:200 TITI TEI ETNICII act | ia da | ode | ia a” | et | mr | tm | tm | Bene peer EEE "Ta si [1 = [oo 196] =

& Piata Victoriei - Detaliu terasa Scara 1:100 Dele doua eur ele iati Victorii, Cora el Buraga, se vor aranja cati, Începand dela ecusru central: 1. ozon piedonala paru promaraie cu inima de 5.78 mat (0 pia pavaj cu cămara 4242 a), panta. rara vizuala n rocatricr au nel var cara menaj; 2 D pe cara Sa YET sacre, lire alveiale pertru bor, cu ies de SSB mai (14 plec peva cu drranslurăe 42-42 În fra urci d unu ni freza pariu ere s-a & o zara pletorala peri seossul În epatile comerciale para n frotul cirăric ce compun iata (su da aprodmatv 3.00 met urcă i miar) Girona: rularea da ral sus preziria Zona 3-1 ira Palatului Daurboch (5. Dr. N. Padescu rr. 2/5. 10. rr. 1) al scuarul cara cu taie Lupoi.

& Piata Victoriei - Detaliu terasa cu bar Scara 1:100 n spal razant orasel, vo poata umana vi Un Bar aro sa O Bor vo evo dimanatunile mem În pan 5.463 9 mabi şi inaimea Sa 1.10 matii n cer barul Tu aa pari corpuri da dapeohnra cara raion ci 1.10 Tati. Bord va pu cu si prin ura dia inu pe lanterna apa marul certa sau mpre fortul opt: Be perie amanarea barul cu locui dn nad cur apre zona capata sleciv GU ase BGP. “irnsle cu pro (oare pa oc per rocrori) oe vor merața in can barbu doar apro zonele d promerazia.

& Piata Victoriei - Plan de LU Scara 1:1000

Piata Victoriei - Zona 8 Scara 1:200 fn Teaca Ț Orare | Ț | Tura | Scoate Ț Spate Supl Ta ie | loa] a | lua au | clei one ee iei | d) TA | m DUMEI a Caan n în TOR ST TR

dh Piata Victoriei - Zona 11 Scara 1:200 tar | Oinarsuri | Stoa | Scam Susa | Sunt | Sup | Stai aa ile | lee] baz | fe ator | cb | me | lee moni iri | | inte | | ea T 7 T : e IMA tote | sun] e) a) 0 a] coama] se

Piata Victoriei - Zona 9 Scara 1:200 natur | | || Sinca Fanar | Sint | Suita | Stoc | Sta mara | sale ab | abat | east | e test |n as mi iei | a |n | 15265535 | Saele m a 0] ste 20492 | | TRI me) 0 0) asa] za RSS | TRE O CT E TA i ST SEFI "TESS E

Scara 1:200 Piata Victoriei - Zona 1

Piata Victoriei - Scara 1:200 Zona 2

Atasament: Anexa_2.pdf

Anexa nr.2 La HCL 65/07, 0. 0A PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA PRIMAR, DIRECTIA CLADIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE TC F/ROBU BIROUL AUTORIZARE ACTIVITATI COMERCIALE SI PUBLICITARE Nr. SC20/5- sar CAIET DE SARCINI 1, Obiectul licitatiei : Ocuparea domeniului public in vederea amplasarii teraselor sezoniere in conformitate cu locatiile si conditiile stabilite in Anexa 3 la HCL 43/01.03.2011, individualizate conform planurilor de situatie integrate in anexa antementionata si anume amplasamentele 3-1,3-2,4-2, 4-3,4-4,6-1, 11 din P-ta Victoriei. 2. Durata cedarii folosintei : Domeniul public se va ocupa în urma organizarii licitatatiei publice deschisa incepand cu data predarii acestuia prin proces verbal de catre consilierii din cadrul Biroului Autorizare Activitati Comerciale si Publicitare . "Termenul pentru care se face cedarea de folosinta este de 1 an și incepe sa curga de la data intocmirii procesului-verbal de predare primire pentru amplasamentul adjudecat, cu posibilitatea de prelungire pentru inca maxim 1 an.In acest sens adjudecatarul va depune o cerere in care isi va manifesta intentia de prelungire cu cel putin 30 de Zile inainte de expirarea acestuia . Adjudecatarul are obligatia de a functiona cel putin 3 luni in fiecare an „in caz contrar dreptul de folosinta va fi retras „Obligatiile de plata ale adjudecatarului incep sa curga de la data predarii trenului pana la data eliberarii acestuia .In acest sens adjudecatarul va depune o cerere de deschidere in momentul inceperii activitatii si una la finalul sezonului(atat cererea de deschidere cat si cea de inchidere nu poate fi facuta retroactiv). Stabilirea obligatiilor de plata va fi efectuata de catre Directia Fiscala a Municipiului Timisoara prin emiterea unei decizii de impunere iar neplata in termen a ac&stora va atrage penalitati in conformitate cu legislatia in vigoare. In situatia in care terenurile din domeniul public al municipiului pe care sunt amplasate terasele sezoniere urmeaza sa fie afectate de constructii, modernizari, reparatii, amenajari sau utilizari publice detinatorii teraselor vor dezafecta terenurile neconditionat la somatia facuta de primar, in termen de 15 zile de la comunicare . 3. Consideratii tehnice : = Domeniul public va fi ocupat prin amplasarea de terase sezoniere cu activitate de alimentatie publica , in conditiile respectarii cap. IIL Reguli de amplasare a teraselor sezoniere din HCL. nr. 43/01.03.2011. Terasele sezoniere vor fi amplasate in conformitate cu anexa 3 din hotararea antementionata si vor fi amenajate in mod imperativ cu sistemele de acoperire (marchize) stabilite Totodata va fi respectata cromatica si amenajarea mobilierului(bar,mese,scaune „jardiniere)impusa prin anexa 3.Amplasarea vitrinclor vrigorifice se va face in interiorul barului in asa fel incat sa fie mascata reclama publicitara Nerespectarea acestor conditii va duce la retragerea dreptului de folosinta si eliberarea amplasamentului de indata. Costul lucrarilor de amenajare a teraselor sezoniere, de intretinere si racordare la utilitati cad in sarcina castigatorului licitatiei. La eliberarea amplasamentului licitat se va aduce domeniul public la starea initiala, de catre adjudecatorul licitatiei.

Proiectele arhitecturale ce se vor depune la sediul Primariei Timisoara de catre ofertantii interesati trebuie sa respecte cerintele impuse prin Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal — terase sezoniere pe raza municipiului Timisoara, aprobat prin HCL, nr. 43/01.03.2011 si sa fie intocmite de un proiectant autorizat. Se va prezenta un plan intocmit de un proiectant autorizat din care sa rezulte faptul ca societatea care participa la licitatie are punct de lucru de alimentatie publica în functiune, cu grup sanitar propriu sau contract cu o unitate de alimentatie publica in functiune cu grup sanitar propriu la mai putin de 250 m masurati pe cai de acces fata de amplasamentul licitat precum si copia acordului pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de catre Primaria Timisoara in conformitate cu Legea 650/2002 pentru punctul de lucru respectiv, vizat la zi Vor fi tratate dar fara a fi limitativ in proiectul terasei urmatoarele aspecte : - integrarea spatiului verde aflat in vecinatatea amplasamentelor'si punerea lui în valoare - ansamblul terasei - mobilier - integrarea anexelor (frigidere, vitrine, etc) - sistem de acoperire - calitatea materialelor - sistem iluminat - jardiniere ? -istoricul societatii - program artistic - personalizare servicii (vesela, grafica meniu, aspect si tinuta personalului de deservire, etc) In perioada de sarbatori religioase programul teraselor va fi adaptat solemnitatilor si activitatilor desfasurate de cultele religioase in perimetrul in care sunt amplasate terasele sezoniere. Se interzice in perioadele respective comercializarea bauturilor alcoolice iar programul artistic va fi adaptat solemnitatilor religioase . Prin proiectul prezentat ofertantul va trebui sa ocupe integral suprafata unui amplasament fara a o depasi . 4. Garantia si taxa de participare Pentru participarea la licitatie, solicitantii sunt obligati sa depuna la organizator o garantie de participare si o taxa de participare conf. Instructiunilor pentru ofertanti. 5. Dispozitii finale a Prevederile prezentului caiet de sarcini se completeaza de drept cu prevederile actelor normative in vigoare. Data licitatici va fi comunicata prin anunt de licitatie. ADMINISTRATOR PUBLIC SORIN IACOB DRAGOI — ARHITECT SEF, CIPRIAN SILVIU CADARIU =