keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 465/03.09.2013 privind atribuirea in folosinta gratuita a etajului 4 din imobilul situat in Timişoara, Bd. Regele Carol I nr. 11, inscris in CF nr. 425407-C1-U1 Timisoara, nr. top. 17150/2/II catre Colegiul National Banatean

03.09.2013

Hotararea Consiliului Local 465/03.09.2013
privind atribuirea in folosinta gratuita a etajului 4 din imobilul situat in Timişoara, Bd. Regele Carol I nr. 11, inscris in CF nr. 425407-C1-U1 Timisoara, nr. top. 17150/2/II catre Colegiul National Banatean


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive a doamnei consilier Ramona Olteanu înregistrată cu nr. SC2013 - 024344/28.08.2013;
Având în vedere Referatul nr. SC 2013-024344/29.08.2013 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe şi Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 1/2011 a învăţământului, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba atribuirea in folosinta gratuita a etajului 4 din Caminul P+4E, al Colegiului Tehnic de Vest, situat in Timisoara, Bd. Regele Carol I nr. 11, înscris în Cartea Funciara nr. 425407-C1-U1 Timişoara (CF vechi nr. 145944), nr.top. 17150/2/II pe o perioada nedeterminata, catre Colegiul National Banatean.

Art.2: Predarea-primirea etajului 4 al caminului internat se va face in baza unui Protocol incheiat intre Colegiul Tehnic de Vest si Colegiul National Banatean, care va cuprinde clauze privind administrarea operativa a intregului etaj.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Compartimentului Control;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Colegiului Tehnic de Vest;
- Colegiului National Banatean;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Mass- media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Expunere_de_motive.pdf

EXPUNERE DE MOTIVE IN VEDEREA MODIFICARII HOTARARII CONSILIULUI LOCAL NR.43/2011, RESPECTIV A UNOR REGULI DE AMPLASARE A TERASELOR SEZONIERE PE RAZA MUNICIPIULUI TIMISOARA Avand in vedere numeroasele solicitari din partea societatilor comerciale care detin punct de lucru cu profil de alimentatie publica si care doresc amplasarea de terase sezoniere pe domeniul public in fata punctului de lucru si tinand cont de posibilitatile de crstere a veniturilor la bugetul local, propun modificarea articolului 20, aliniatul 3 din cadrul H.C.L. 43/2011 astfel: Pe carosabil si in parcari se vor amplasa terase doar cu avizul Comisiei de circulatie obtinut in prealabil. De asemenea pe zonele verzi sau zonele verzi de aliniament dezafectate terasele se pot amplasa cu avizul Direcţiei de Mediu obţinut in prealabil. Consilier local, Radu Dimeca

Atasament: Referat.pdf

Cod FO53-01, Ver. 1

ROMĂNIA APROBAT, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR MUNICIPIUL TIMIŞOARA DIRECŢIA, INSTITUTII ŞCOLARE, MEDICALE, Nicolae Robu SPORTIVE ŞI CULTURALE COMPARTIMENT ŞCOLI Nr. SC 2013- 024344/29.08.2013

REFERAT

Privind atribuirea in folosinta gratuita a etajului 4 din imobilul situat in Timişoara, Bd. Regele Carol I nr. 11, inscris in CF nr. 425407-C1-U1 Timisoara, nr. top. 17150/2/II,

catre Colegiul National Banatean Prin cererea inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC 2013- 024344/28.082013, doamna consilier local Ramona Olteanu, a propus emiterea unei hotarari de consiliu local privind atribuirea unui etaj din caminul Colegiului Tehnic de Vest, catre Colegiul National Banatean, pentru cazarea elevilor interni. In motivare se mentioneaza faptul ca acest lucru ar facilita posibilitatea desfasurarii cursurilor elevilor, de dimineata, avand in vedere insuficienta spatiilor de invatamant existente la Colegiul National Banatean, in raport cu solicitarile parintilor si a numarului mare de elevi care studiaza la acest colegiu. Spatiile de cazare din incinta Colegiului National Banatean au fost transformate in sali de clasa.

Totodata prin cererea cu nr. SC 2013-024268/28.08.2013, Colegiul National Banatean solicita repartizarea unor spatii de cazare din incinta caminului Colegiului Tehnic de Vest, pentru cazarea elevilor interni de la colegiul mai sus mentionat. Partea administrativa va fi asigurata de catre Colegiul National Banatean. In imobilul compus din constructii si teren, construit si neconstruit, P+4E, situat in Timisoara, Bd. Regele Carol I nr. 11, înscris în Cartea Funciara nr. 425407-C1-U1 Timişoara , (CF vechi nr. 145944), nr.top. 17150/2/II, proprietatea publica a Municipiului Timisoara, are destinatia de camin pentru elevii Colegiului Tehnic de Vest, si exista spatii de cazare disponibile. Avand in vedere cele de mai sus solicitam Consiliului Local al Municipiului Timisoara, sa aprobe:

1) Atribuirea in folosinta gratuita a etajului 4 din caminul P+4E, al Colegiului Tehnic de Vest, situat in Timisoara, Bd. Regele Carol I nr. 11, înscris în Cartea Funciara nr. 425407-C1-U1 Timişoara , (CF vechi nr. 145944), nr.top. 17150/2/II pe o perioada nedeterminata, catre Colegiul National Banatean;

2) Predarea-primirea etajului 4 al caminului internat, se va face in baza unui Protocol incheiat intre Colegiul Tehnic de Vest si Colegiul National Banatean, care sa cuprinda clauzele privind administrarea operativa a intregului etaj;

3) Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Instituţii Şcolare, Medicale Sportive şi Culturale din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

VICEPRIMAR, DIRECTOR EXECUTIV,

Dan Diaconu Mihai Ioan Costa DIRECTIA ECONOMICA CONSILIER, DIRECTOR EXECUTIV Mariana Mureşan Smaranda Haracicu

AVIZAT, Serviciul Juridic

Teodora Gentimir