keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 232/08.05.2015 privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 163/07.04.2015 - privind modificarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara, scoaterea la licitatie publica deschisa, a amplasamentelor propuse , aprobarea Caietului de sarcini.

08.05.2015

Hotararea Consiliului Local 232/08.05.2015
privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local nr. 163/07.04.2015 - privind modificarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara, scoaterea la licitatie publica deschisa, a amplasamentelor propuse , aprobarea Caietului de sarcini.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr SC2015-12064/07.05.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 43/01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local nr.163/07.04.2015 privind modificarea Anexei 3 la Hotărârea Consiliului Local nr. 43/01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara, scoaterea la licitatie publica deschisa, a amplasamentelor propuse , aprobarea Caietului de sarcini.
In conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
Având în vedere Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local nr.163/07.04.2015 conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse prin Biroul Autorizare Activităţi Comerciale si Publicitare şi Compartimentul Licitatii din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
RADU ŢOANCĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROUL AUTORIZARE ACTIVITATI COMERCIALE NICOLAE ROBU SI PUBLICITARE NR.SC2015-12064/07.05.2015.

REFERAT

privind modificarea Anexei 2 aprobata prin la HCLMT nr. 163/07.04.2015

Prin HCLMT nr. 163/07.04,2015, s-a modificat anexa 3 din HCL 43/2011 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza municipiului Timisoara, scoaterea la licitatie publica deschisa a amplasamentelor propuse si aprobarea Caietului de sarcini.

Avand in vedere faptul ca in P-ta Victoriei, anumiti operatori economici au procedat la schimbarea domeniului de activitate, din activitatea de alimentatie publica in alte activitati comerciale, au devenit astfel neeligibili pentru atribuirea amplasamentelor in fata punctului de lucru.

Totodata au fost identificate si alte amplasamente care se afla in anexa 3 a HCLMT 43/2011 ramase libere de sarcini, putand fi atribuite operatorilor comerciali prin licitatie publica.

Avand in vedere cele prezentate,

P R O P U N E M :

Emiterea unei Hotărîri de Consiliu Local prin care să se aprobe modificarea Anexei 2 la HCLMT nr. 163/2015 care va face parte integranta din hotarare.

ADMINISTRATOR PUBLIC SECRETAR, Sorin Iacob Dragoi Ioan Cojocari DIRECŢIA URBANISM D. C. T. D. D. ARHITECT SEF DIRECTOR , Ciprian Silviu Cădariu Laura Koszegi B.A.A.C , SEF BIROU Ilie Cosmin Petrovici AVIZAT JURIDIC,

Atasament: Anexa.pdf

Anexa La HCL …………………….. PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA PRIMAR, DIRECTIA CLADIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROUL AUTORIZARE ACTIVITATI COMERCIALE SI PUBLICITARE Nr. CAIET DE SARCINI

1. Obiectul licitatiei : Ocuparea domeniului public in vederea amplasarii teraselor sezoniere in conformitate cu locatiile si conditiile stabilite in Anexa 1 la HCL 43/01.03.2011, individualizate conform planurilor de situatie integrate in anexa antementionata si anume amplasamentele 3-1,3-2,4-2, 4-3,4-4,6-1, 11, 5-2, 5-3 din P-ta Victoriei. 2. Durata cedarii folosintei : Domeniul public se va ocupa in urma organizarii licitatatiei publice deschisa incepand cu data predarii acestuia prin proces verbal de catre consilierii din cadrul Biroului Autorizare Activitati Comerciale si Publicitare . Termenul pentru care se face cedarea de folosinta este de 1 an si incepe sa curga de la data intocmirii procesului-verbal de predare primire pentru amplasamentul adjudecat, cu posibilitatea de prelungire pentru inca maxim 1 an.In acest sens adjudecatarul va depune o cerere in care isi va manifesta intentia de prelungire cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea acestuia . Adjudecatarul are obligatia de a functiona cel putin 3 luni in fiecare an ,in caz contrar dreptul de folosinta va fi retras .Obligatiile de plata ale adjudecatarului incep sa curga de la data predarii trenului pana la data eliberarii acestuia .In acest sens adjudecatarul va depune o cerere de deschidere in momentul inceperii activitatii si una la finalul sezonului(atat cererea de deschidere cat si cea de inchidere nu poate fi facuta retroactiv). Stabilirea obligatiilor de plata va fi efectuata de catre Directia Fiscala a Municipiului Timisoara prin emiterea unei decizii de impunere iar neplata in termen a acestora va atrage penalitati in conformitate cu legislatia in vigoare. In situatia in care terenurile din domeniul public al municipiului pe care sunt amplasate terasele sezoniere urmeaza sa fie afectate de constructii, modernizari, reparatii, amenajari sau utilizari publice detinatorii teraselor vor dezafecta terenurile neconditionat la somatia facuta de primar, in termen de 15 zile de la comunicare . 3. Consideratii tehnice : Domeniul public va fi ocupat prin amplasarea de terase sezoniere cu activitate de alimentatie publica , in conditiile respectarii cap. III Reguli de amplasare a teraselor sezoniere din H.C.L. nr. 43/01.03.2011. Terasele sezoniere vor fi amplasate in conformitate cu anexa 3 din hotararea antementionata si vor fi amenajate in mod imperativ cu sistemele de acoperire (marchize) stabilite. Totodata va fi respectata cromatica si amenajarea mobilierului (bar,mese,scaune ,jardiniere) impusa prin anexa 3. Amplasarea vitrinelor vrigorifice se va face in interiorul barului in asa fel incat sa fie mascata reclama publicitara. Nerespectarea acestor conditii va duce la retragerea dreptului de folosinta si eliberarea amplasamentului de indata. Costul lucrarilor de amenajare a teraselor sezoniere, de intretinere si racordare la utilitati cad in sarcina castigatorului licitatiei. La eliberarea amplasamentului licitat se va aduce domeniul public la starea initiala, de catre adjudecatorul licitatiei.

Proiectele arhitecturale ce se vor depune la sediul Primariei Timisoara de catre ofertantii interesati trebuie sa respecte cerintele impuse prin Regulamentul privind conditiile de desfasurare a

activitatilor de comert stradal – terase sezoniere pe raza municipiului Timisoara, aprobat prin HCL nr. 43/01.03.2011 si sa fie intocmite de un proiectant autorizat. Se va prezenta un plan intocmit de un proiectant autorizat din care sa rezulte faptul ca societatea care participa la licitatie are punct de lucru de alimentatie publica in functiune, cu grup sanitar propriu sau contract cu o unitate de alimentatie publica in functiune cu grup sanitar propriu la mai putin de 250 m masurati pe cai de acces fata de amplasamentul licitat precum si copia acordului pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de catre Primaria Timisoara in conformitate cu Legea 650/2002 pentru punctul de lucru respectiv, vizat la zi . Vor fi tratate dar fara a fi limitativ in proiectul terasei urmatoarele aspecte : - integrarea spatiului verde aflat in vecinatatea amplasamentelor si punerea lui in valoare - ansamblul terasei - mobilier - integrarea anexelor (frigidere,vitrine, etc) - sistem de acoperire - calitatea materialelor - sistem iluminat - jardinière -istoricul societatii - program artistic - personalizare servicii (vesela, grafica meniu, aspect si tinuta personalului de deservire, etc)

Prin proiectul prezentat ofertantul va trebui sa ocupe integral suprafata unui amplasament fara a o depasi . 4. Garantia si taxa de participare

Pentru participarea la licitatie, solicitantii sunt obligati sa depuna la organizator o garantie de participare si o taxa de participare conf. Instructiunilor pentru ofertanti.

5. Dispozitii finale Prevederile prezentului caiet de sarcini se completeaza de drept cu prevederile actelor normative in vigoare. Data licitatiei va fi comunicata prin anunt de licitatie. ADMINISTRATOR PUBLIC SORIN IACOB DRAGOI DIRECTOR D.C.T..D.D, ARHITECT SEF, LAURA KOSZEGI CIPRIAN SILVIU CADARIU SEF BIROU B.A.A.C.P ILIE COSMIN PETROVICI