keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 327/31.07.2015 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.43 din data de 01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timişoara

31.07.2015

Hotararea Consiliului Local 327/31.07.2015
privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.43 din data de 01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timişoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2015-19795/23.07.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 43/01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfasurare a activitatilor de comerţ stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr. 50/29.07.1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata si modificata;
Avand in vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata aprobata prin Legea 650/2002, a Hotărârii Guvernului nr. 333/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 99/2000;
Luand in considerare Hotararea de Guvern nr. 348/ 2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii in unele zone publice;
Avand in vedere Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal actualizata precum si Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala republicata si actualizata;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) si alin. (9) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba modificarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara prevazut in Anexa 1 a Hotararii Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 43/01.03.2011, în sensul că Art.24 al.1 va avea următorul conţinut:
"Orarul de functionare al tuturor teraselor din oraş, indiferent de zonă va fi:
"În perioada 01 IUNIE - 30 SEPTEMBRIE , pana la ora 01.00;
În restul perioadei, respectiv până la 01 IUNIE şi după 30 SEPTEMBRIE, până la ora 24"

Art. 2: La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se revoca Hotărârea Consiliului Local nr.29 din 24.07.2012 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.43/2011, respectiv orarul de functionare al teraselor sezoniere amplasate in Cartierul Cetate, Piata Victoriei si Piata Traian.

Art. 3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Directia Politiei Locale a Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
IULIAN DANIEL IDOLU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

                                                                                                                               FO 53‐02  Ver.1 

 

PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA APROBAT DIRECTIA CLĂDIRI, TERENURI ŞI DOTĂRI DIVERSE PRIMAR BIROUL AUTORIZARE ACTIVITATI COMERCIALE NICOLAE ROBU SI PUBLICITARE NR.SC2015-.

REFERAT

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.43 din data de 01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind condiţiile de desfăşurare a activităţilor de comerţ

stradal – terase sezoniere pe raza Municipiului Timişoara.

Prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 43/1.03.2011 a fost aprobat Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal – terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara prevazut in Anexa 1 iar prin Hotărârea Consiliului Local nr.29 din 24.07.2012 a fost modificată Hotararea Consiliului Local nr.43/2011, respectiv orarul de functionare al teraselor sezoniere amplasate in Cartierul Cetate, Piata Victoriei si Piata Traian. Avand in vedere prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, aprobata prin Legea 650/2002, precum si a Normelor metodologice de aplicare a O.G. 99/2000 aprobata prin H.G. nr. 333/2003, art. 6 pct. (2) – ‘exercitarea activitatii de comercializare in zone publice este supusa acordului autoritatilor administratiilor publice locale sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti , dupa caz, cu respectarea regulamentelor proprii ale acestora si a planurilor de urbanism’. In conformitate cu art. 10 din Legea 650/2002 pentru aprobarea OG 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata , unde se specifica urmatoarele : " Fiecare comerciant isi stabileste orarul de functionare cu respectarea prevederilor inscrise in legislatia muncii si cu conditia respectarii reglementarilor in vigoare privind linistea si ordinea publica …" Luand in considerare H.G. 348/2004 cap. VIII, art. 27 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice in care se specifica : ‘ Comertul in pasaje publice, drumuri publice si strazi sau in orice zona de alta natura destinata folosintei publice, cu exceptia celor administrate special , in alte conditii decat in piete , se realizeaza in baza strategiei de dezvoltare a fiecarei localitati , adoptata de autoritatile administratiei publice locale si care are in vedere dezvoltarea si animarea strazilor cu vad comercial, revitalizarea unor vaduri comerciale’. Avand in vedere intensificarea activităţilor comerciale – alimentaţie publică în perioada estivală şi ca urmare a interesului manifestat de către operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ stradal – alimentaţie publică pe terase sezoniere precum şi iniţiativa Primăriei Municipiului Timişoara, de dezvoltare turistică a zonei, cu accent pe valorificarea resurselor naturale şi îmbunătăţirea serviciilor de alimentaţie publică

                                                                                                                               FO 53‐02  Ver.1 

 

PROPUNEM:

Emiterea unei hotărâri de consiliu local privind modificarea Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal – terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara prevazut in Anexa 1 la Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 43/1.03.2011, în sensul că Art.24 al.1 va avea următorul conţinut: “În perioada 01 IUNIE – 30 SEPTEMBRIE orarul de functionare al teraselor va fi: In cartierul Cetate, Piata Victoriei, Piata Traian, Piata Unirii, Complexul Studentesc, Canal Bega: pana la ora 01.00. In restul orasului (zone rezidenţiale): pana la ora 22.00.”

ADMINISTRATOR PUBLIC SECRETAR, Sorin Iacob Dragoi Ioan Cojocari

D. C. T. D. D. PT. DIRECTOR , Laura Koszegi B.A.A.C.P , SEF BIROU Ilie Cosmin Petrovici Întocmit Coprean Anca

AVIZAT JURIDIC, Consilier juridic Alin Stoica