keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 176/07.04.2015 privind aprobarea unor amplasamente in vederea ocuparii domeniului public cu terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara, aprobarea scoaterii la licitatie precum si aprobarea Caietului de sarcini

07.04.2015

Hotararea Consiliului Local 176/07.04.2015
privind aprobarea unor amplasamente in vederea ocuparii domeniului public cu terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara, aprobarea scoaterii la licitatie precum si aprobarea Caietului de sarcini


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2015-9234/07.04.2015 al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor şi Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 43/01.03.2011 privind aprobarea Regulamentului privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal - terase sezoniere pe raza Municipiului Timisoara;
In conformitate cu Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, modificată;
Având în vedere Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.(2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba amplasamentele propuse in vederea ocuparii domeniului public cu terase sezoniere, in conformitate cu Anexa 1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Se aprobă scoaterea la licitatie publica deschisa a amplasamentelor cuprinse in Anexa 1 din cadrul prezentei hotarari.

Art. 3: Se aprobă Caietul de sarcini pentru scoaterea la licitatie publica deschisa a amplasamentelor in vederea ocuparii domeniului public cu terase sezoniere, conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, se încredinţează Direcţia Clădiri Terenuri şi Dotări Diverse prin Biroul Autorizare Activităţi Comerciale si Publicitare şi Compartimentul Licitatii , din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Tehnice;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Biroului Audit;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: anexa_1_HCL_176.pdf

                                                                                                                                                                            ANEXA 1                                                     La HCL NR.   

Canalul Bega - Plan de situatie Scara 1:2500.

Canalul Bega - Zona 2 Scara 1:

Canalul Bega - Zona 3 Scara 1:2500/1:200.

Piata Al. Mocioni - Plan de situatie Scara 1:2500

& Piata Al. Mocioni - Zonele 1 si 2 Scara 1:200

Atasament: anexa_2_HCL_176.pdf

Anexa nr. 2 La HCL …………………….. PRIMARIA MUNICIPIULUI TIMISOARA PRIMAR, DIRECTIA CLADIRI TERENURI SI DOTARI DIVERSE NICOLAE ROBU BIROUL AUTORIZARE ACTIVITATI COMERCIALE SI PUBLICITARE Nr. CAIET DE SARCINI

1. Obiectul licitatiei : Ocuparea domeniului public in vederea amplasarii teraselor sezoniere in conformitate cu locatiile si conditiile stabilite in Anexa 1 . 2. Durata cedarii folosintei : Domeniul public se va ocupa in urma organizarii licitatiei publice deschisa incepand cu data predarii acestuia prin proces verbal de catre consilierii din cadrul Biroului Autorizare Activitati Comerciale si Publicitare . Termenul pentru care se face cedarea de folosinta este de 1 an si incepe sa curga de la data intocmirii procesului-verbal de predare primire pentru amplasamentul adjudecat, cu posibilitatea de prelungire pentru inca maxim 1 an. In acest sens adjudecatarul va depune o cerere in care isi va manifesta intentia de prelungire cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea acestuia . Adjudecatarul are obligatia de a functiona cel putin 3 luni in fiecare an ,in caz contrar dreptul de folosinta va fi retras .Obligatiile de plata ale adjudecatarului incep sa curga de la data predarii trenului pana la data eliberarii acestuia . In acest sens adjudecatarul va depune o cerere de deschidere in momentul inceperii activitatii si una la finalul sezonului(atat cererea de deschidere cat si cea de inchidere nu poate fi procesata retroactiv). Stabilirea obligatiilor de plata va fi efectuata de catre Directia Fiscala a Municipiului Timisoara prin emiterea unei decizii de impunere iar neplata in termen a acestora va atrage penalitati in conformitate cu legislatia in vigoare. In situatia in care terenurile din domeniul public al municipiului pe care sunt amplasate terasele sezoniere urmeaza sa fie afectate de constructii, modernizari, reparatii, amenajari sau utilizari publice detinatorii teraselor vor dezafecta terenurile neconditionat la somatia facuta de catre primar, in termen de 15 zile de la comunicare . 3. Consideratii tehnice : Domeniul public va fi ocupat prin amplasarea de terase sezoniere cu activitate de alimentatie publica , in conditiile respectarii H.C.L. nr. 43/01.03.2011 .Terasele sezoniere vor fi amplasate in conformitate cu anexa 1 din prezenta hotarare si vor fi amenajate in mod imperativ cu sistemele de acoperire stabilite .Totodata va fi respectata cromatica si amenajarea mobilierului (bar,mese,scaune ,jardiniere) impusa prin hcl Amplasarea vitrinelor vrigorifice se va face in interiorul barului in asa fel incat sa fie mascata reclama publicitara . Nerespectarea acestor conditii va duce la retragerea dreptului de folosinta si eliberarea amplasamentului de indata. Avand in vedere adresa Nr.SC2015-9162/07.04.2015 transmisa de catre Servicul Proiecte cu Finantare Internationala privind proiectul ,,Reabilitarea infrastructurii p publice urbane a malurilor Canalului Bega ’’ofertantii amplasamentelor 2,3si 4 din cadrul anexei nr.1 au obligatia de a nu afecta incinta proiectului ,iar amplasamentul 1 trebuie sa respecte dimensiunile si forma actuala a terasei fara afectarea lucrarilor cuprinse in proiectul antementionat. Costul lucrarilor de amenajare a teraselor sezoniere, de intretinere si racordare la utilitati cad in sarcina adjudecatarului licitatiei. La eliberarea amplasamentului licitat se va aduce domeniul public la starea initiala, de catre adjudecatorul licitatiei.

Proiectele arhitecturale ce se vor depune la sediul Primariei Timisoara de catre ofertantii interesati trebuie sa respecte cerintele impuse prin Regulamentul privind conditiile de desfasurare a activitatilor de comert stradal – terase sezoniere pe raza municipiului Timisoara, aprobat prin HCL nr. 43/01.03.2011 si sa fie intocmite de un proiectant autorizat. Se va prezenta un plan intocmit de un proiectant autorizat din care sa rezulte faptul ca societatea comerciala care participa la licitatie are punct de lucru de alimentatie publica in functiune, pe raza Municipiului Timisoara, totodata se va prezenta in copie acordul pentru desfasurarea exercitiilor comerciale eliberat de catre Primaria Municipiului Timisoara in conformitate cu Legea 650/2002 pentru punctul de lucru respectiv, vizat la zi . / Vor fi tratate dar fara a fi limitativ in proiectul terasei urmatoarele aspecte : - integrarea spatiului verde aflat in vecinatatea amplasamentelor si punerea lui in valoare - ansamblul terasei-proiectul arhitectural va armoniza cu arhitectura zonei - mobilier - integrarea anexelor (frigidere,vitrine, etc) - sistem de acoperire - calitatea materialelor - sistem iluminat - jardinière -istoricul societatii - program artistic - personalizare servicii (vesela, grafica meniu, aspect si tinuta personalului de deservire, etc) Ofertantul are obligatia de a prezenta proiect arhitectural aferent amplasamentului licitat utilizand minim 50% din suprafata totala arobata prin planurile de situatie prezentate in anexa 1 a prezentei hotarari, prevedere aplicata doar in situatia amplasamentelor care depasesc suprafata de 100 mp. 4. Garantia si taxa de participare

Pentru participarea la licitatie, solicitantii sunt obligati sa depuna la organizator o garantie de participare si o taxa de participare conform Instructiunilor pentru ofertanti. 5. Dispozitii finale Prevederile prezentului caiet de sarcini se completeaza de drept cu prevederile actelor normative in vigoare. Data licitatiei va fi comunicata prin anunt de licitatie. ADMINISTRATOR PUBLIC SORIN IACOB DRAGOI DIRECTOR D.C.T..D.D, ARHITECT SEF, LAURA KOSZEGI CIPRIAN SILVIU CADARIU SEF BIROU B.A.A.C.P ILIE COSMIN PETROVICI