keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 400/22.09.2015 privind aprobarea D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii „Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu), nr. 47

22.09.2015

Hotararea Consiliului Local 400/22.09.2015
privind aprobarea D.A.L.I. pentru obiectivul de investitii „Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu), nr. 47


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2015-25083/22.09.2015 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având in vedere Fisa Tehnica nr. 303/07.09.2015 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrarile de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Având in vedere Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba "D.A.L.I" pentru obiectivul de investitii "Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes" din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu), nr. 47 intocmit de S.C. ŤImobles Plan" S.R.L., cu caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici prevazuti in Anexa care face parte integranta din prezenta hotarire.

Art. 2: Se aproba elaborarea Proiectului Tehnic si a Documentatiei de Executie prin grija Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 3: Finantarea obiectivului de investitii prevazut la Art. 1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Directia Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Tehnice;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei Instituţii Şcolare, Medicale, Sportive şi Culturale;
- Direcţiei Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Referat.pdf

Red.: P. G. Dact.: P. G. Ex.: 2

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT: ADMINISTRATOR PUBLIC PRIMAR, BIROUL TEHNIC Nicolae Robu Nr.: SC 2015-………../… .09.2015

REFERAT Privind aprobarea “D.A.L.I” pentru obiectivul de investitii „Mansardare scoala P.+1E. pentru

amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M.la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47

Biroul tehnic din cadrul Directiei Institutii Scolare, Medicale, Sportive si Culturale are cuprins in

programul de investitii pe anul 2014 obiectivul de investitii E.T. + D.A.L.I. + P.A.C. + P.T. + D.D.E. + C.S. + A.C.” pentru lucrarea „Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47.

Corpul principal de clădire al scolii situate în Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 este format din corpul C1 cu regim de inaltime P.+1E., a fost construit inainte de 1989, are forma neregulata in plan cu dimensiunile generale de 17,5x43,5 m..

Imobilul este dotat cu instalaţii de alimentare cu apă si canalizare, electrice si de incalzire a căror trasee şi vechime nu s-au putut determina în totalitate.

In timp au fost executate lucrări de igienizare si de întreţinere periodica, clădirea fiind in stare de functinare buna.

De asemenea, avand in vedere numarul mare de elevi, pentru imbunatatirea activitatii didactice, este necesara analizarea posibilitatii de extindere a spatiilor de invatamant, prin creerea de noi spatii in podul existent.

Conform “D.A.L.I” pus la dispozitie se propune realizarea unei mansarde pentru crearea de spatii(5clase) noi de invatanint.

Comisia Tehnico-Economica a „avizat conditionat” documentatia prin Fisa Tehnica nr. 303/07.09.2015. Documentatia va fi completata cu documentele solicitate in etapa a doua de elaborare a D.T.A.C.

Avind in vedere “D.A.L.I” pentru obiectivul de investitii „Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 intocmit de S.C. «Imobles Plan» S.R.L., finantarea investitiei se va face din bugetul local la cap. 65.02.04.02 – Invatamint secundar superior.

Durata de realizare a investitiei este de 6 de luni. Fata de cele prezentate mai sus,

PROPUNEM: Aprobarea “D.A.L.I” si realizarea obiectivului de investitii „Mansardare scoala P.+1E. pentru

amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 in valoare de 1.264.750,00 lei(inclusiv T.V.A.) din care C.+M. = 1.077.610,00 lei, intocmit de S.C. «Imobles Plan» S.R.L. cu principalii indicatori tehnico-economici prevazuti in anexa la prezentul.

SECRETAR, DIRECTOR DIRECTIE, Ioan Cojocari Mihai Costa DIRECTOR ECONOMIC, Intocmit, Smaranda Haracicu Pauliean Gama

Avizat, SERVICIUL JURIDIC

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR: ………………….

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI „Mansardare scoala P.+1E.

pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47

D.A.L.I. pentru obiectivului de investitie „Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajarea 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47 intocmit de S.C. «Imobles Plan" S.R.L.,, are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei :

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 6 luni. Valoarea totala a investitiei : 1.264,75 mii lei (inclusiv TVA) 284,85 mii euro (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 1.077,61 mii lei (inclusiv TVA)

242,70 mii euro (inclusiv TVA) Capacitate:(in unitati fizice si valorice) Investitia propune dezvoltarea si asigurarea calitatii serviciilor in invatamint in concordanta cu normativele in vigoare. Regim de inaltime existent: Corp principal S.teh.+P.+1E. Regim de inaltime propus: Corp principal S.teh.+P.+1E.+M. Suprafata construita desfasurata propusa: 1.740,00 mp. Capacitate: 5 sali de clasa, laboratoare, biblioteca, spatii tehnice si altele.

DIRECTOR D.I.S.M.S.C., ŞEF BIROU TEHNIC, Mihai Costa Gabriela Viziteu CONSILIER, Pauliean Gama

Red.: P.G. Dact.: P.G. Ex.: 2