keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 156/03.04.2018 privind aprobarea devizului general actualizat si aprobarea cofinanţării din bugetul local pentru obiectivul de investiţie „ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajare 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş" din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47

03.04.2018

Hotararea Consiliului Local 156/03.04.2018
privind aprobarea devizului general actualizat si aprobarea cofinanţării din bugetul local pentru obiectivul de investiţie „ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajare 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş" din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-7091/27.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timişoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 6910/26.03.2018 al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara;
Având în vedere Avizul Direcţiei Economice - Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018 - 6910/26.03.2018;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 28.03.2018 -Anexă la raportul de specialitate nr. SC2018 - 6910/26.03.2018 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică , amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere:
Hotărârea Consiliului Local nr. 400/22.09.2015 - privind aprobarea D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii ""Mansardare scoala P+1E. pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul V. Tepes" din Timisoara, str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu), nr. 47;
Hotărârea Consiliului Local nr.243 din data: 27.06.2017 privind modificarea valorii totale a investitiei de la 1.264,75 la 1.930,34 mii lei (inclusiv TVA) din ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 400/22.09.2015, pentru obiectivul de investitie "Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul V. Tepes" din Timisoara, str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu), nr. 47;
OUG 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală, actualizată, şi normele de aplicare a acesteia;
Contractul de finanţare pentru Programul Naţional de Dezvoltare Locală nr. SC2018-005752/12.03.2018;
În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;
În conformitate cu dispoziţiile art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001 - privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba actualizarea valorii devizului general, conform Anexei , pentru proiectul "Mansardare şcoală P+1E pentru amenajare 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş" din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47 astfel:
Valoarea totală a investiţiei = 1.792,88 mii lei (inclusiv TVA)
Din care:
Valoare investiţie prin buget local = 603,55 mii lei (inclusiv TVA)
Valoare investiţie prin PNDL = 1.189,33 mii lei (inclusiv TVA)


Art.2: Se aprobă cofinanţarea proiectului " Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş" din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47, contribuţia proprie ce revine Municipiului Timişoara, prin Consiliul Local fiind în sumă de 603,55 mii lei( inclusiv TVA).


Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Generala de Urbanism şi Dezvoltare Urbană şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.


Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Comunicare-Relaţionare;
- Serviciului Juridic;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIŢA ŢUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: avize_specialitate.pdf

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018 — 6910/27.3.2018 MUNICIPIUL TIMISOARA DIRECTIA ECONOMICA AVIZ la Raportul de specialitate privind aprobarea devizului general actualizat si aprobarea cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investitie „„ Mansardare școală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47 Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 — 7091/27.03.2018 a Primarului Municipiului Timişoare şi Proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si aprobarea cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investitie Mansardare școală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47 În conformitate cu prevederile - Legii nr.273/2006 privind finanțele publice modificată, prevederile art.1, art.4, alin.1, art.5, art.6, art.14, art.19, alin.l şi 2 şi art.20, alin.1, art.22 alin.1, art.23 alin.l şi 2, art.40 - 0.UG. 4701.09.2012 privind modificarea şi completarea unor acte normative şi reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare. - Legea nr.215/2001 art.36 alin.2 lit.b şi alin.4 privind administrația publică locală, republicată şi modificată. Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018— 7093/27.03.2018 privind privind aprobarea devizului general actualizat si aprobarea cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investitie „„ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47, în limita prevederilor bugetare conform HCL nr. 76/23.02.2018 privind aprobarea Bugetului local inițial al Municipiului Timişoara pe anul 2018, suma fiind de 1.000.000 lei. I)Secțiunea de dezvoltare : cap.65.02 ÎNVĂTĂMÂNT, titlul XIII ACTIVE NEFINANCIARE - CHELTUIELI DE CAPITAL, respectiv 65.02.04.02 — Învățământ secundar superior - Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47 Menţionăm că prezentul aviz priveşte doar aspectele de specialitate ale direcției, nu necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea documentației tehnico — economice. DIRECT NOMIC STAN LIANA V

ROMANIA Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-6910/26.03.2018 JUDETUL TIMIS MUNICIPIUL TIMISOARA SERVICIUL JURIDIC Nr.SC2018-6910/28.03.2018 AVIZ La raportul de specialitate privind aprobarea devizului general actualizat si aprobarea cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investitie ,„, Mansardare şcoală P+IE pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47 Având în vedere expunerea de motive şi raportul de specialitate al Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană nr. SC2012-6910/26.03.2018 conform căruia este necesară aprobarea devizului general actualizat si aprobarea cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investitie „ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47; Având în vedere Avizul Direcţiei Economice a Municipiului Timişoara nr.6910/27.03.2018; În conformitate cu prevederile art.36 alin. 2 lit. b) şi alin. 4 lit a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată : (1) Consiliul local are inițiativă şi hotărăşte, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități ale administrației publice locale sau centrale. (2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: c) atribuții privind dezvoltarea economico-socială şi de mediu a comunei, oraşului sau municipiului; (4) În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: a) aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar; În baza prevederilor Legii 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările şi completările ulterioare; În conformitate cu prevederile art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată şi modificată, Având în vedere prevederile OUG nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală şi a normelor de aplicare; Având în vedere Contractul de finanțare nr.SC2018-005752/12.03.2018 pentru Programul Național de Dezvoltare Locală; Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative; Se avizează favorabil raportul de specialitate înregistrat cu nr. SC2018-6910/26.03.2018 privind aprobarea devizului general actualizat si aprobarea cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investitie „ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+I1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47;

Menţionăm că prezentul aviz nu priveşte necesitatea şi oportunitatea demersului privind aprobarea devizului general actualizat si aprobarea cofinanțării din bugetul local pentru obiectivul de investitie „, Mansardare şcoală P+IE pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Tepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47 , şi nu valorează aviz / viza de legalitate conform Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală. Prezentul aviz nu priveşte indicatorii economici propuşi, nu obligă la emiterea actelor administrative ulterioare şi nu înlocuieşte obligaţia structurilor competente de a analiza documentația din punct de vedere al atribuțiilor ce le incumbă. CONSILIER JURIDIC, AMELIA FAUR Cod FOS3-13,Ver.l /

Atasament: Expunere_motive.pdf

Cod FO53-03,Ver.1

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMAR

EXPUNERE DE MOTIVE PRIVIND OPORTUNITATEA PROIECTULUI DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea devizului general actualizat si aprobarea cofinanţării din bugetul local

pentru obiectivul de investitie „ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă

Negoiu ) nr.47

Motivul emiterii proiectului de hotărâre

1. Descrierea situaţiei actuale Liceul Vlad Ţepeş din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47 se

confruntă cu o creştere a numărului de elevi de la an la an şi necesită spaţii suplimentare pentru amenajarea mai multor săli de clasă.

Primăria Municipiului Timişoara doreşte să realizeze obiectivul de investiţii „Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş”, în conformitate cu documentaţia tehnico-economică aprobata prin HCL nr. 400/2015, modificată prin HCL 243/2017.

În anul 2017 Municipiul Timişoara a înscris proiectul pe lista de proiecte a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene iar prin Ordinul Ministerului MDRAPFE nr.3469/28.06.2017 a fost aprobată lista obiectivelor de investiţii finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

Documentatia a fost transmisă către Ministerul Dezvoltarii Regionale, Administratiei Publice si Fondurilor Europene, fiind semnat Contractul de finanţare nr.SC2018- 005752/12.03.2018 pentru obiectivului „Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” prin Programul National de Dezvolare Locală.

2. Schimbări preconizate şi rezultate aşteptate Lucrările propuse pentru „Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă,

rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” fac parte din categoria lucrarilor de interventie asupra unui obiectiv de investitie existent. Se propune suplimentarea spaţiilor prin extindere pe verticală a construcţiei existente (mansardare) pentru amenajarea a 4 săli de clasă, realizarea instalaţiilor necesare, inclusiv realizarea instalaţiilor pentru prevenirea și stingerea incendiilor în vederea autorizării PSI pentru întregul obiectiv.

3.Alte informaţii

A fost semnat contractul de execuţie lucrări în valoare de 1.550,53 mii lei (inclusiv TVA) A fost semnat contractul de asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier nr.15/05.02.2018 de 23,68 mii lei( inclusiv TVA) Valoarea totală a investiţiei = 1.792,88 mii lei( inclusiv TVA)

Cod FO53-03,Ver.1

Din care: Valoare investiţie prin buget local = 603,55 mii lei( inclusiv TVA) Valoare investiţie prin PNDL = 1.189,33 mii lei( inclusiv TVA)

4. Concluzii

Având în vedere art.VII, alin.(2), lit.b) din Contractul de finanţare nr.SC2018- 005752/12.03.2018 pentru realizarea obiectivului de investitie „Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47, se impune aprobarea prin HCL a Devizului General al investiţiei actualizat ca urmarea a încheierii contractelor de execuţie lucrări şi asistenţă tehnică prin diriginţi de şantier

PRIMAR ŞEF SERVICIUL G.M.P.F.I.N.L. NICOLAE ROBU MAGDALENA NICOARĂ

Atasament: Raport_specialitate.pdf

FO 53-01, Ver.3

ROMÂNIA JUDETUL TIMIŞ MUNICIPIUL TIMISOARA PRIMĂRIA DIRECŢIA GENERALĂ DE URBANISM ŞI DEZVOLTARE URBANĂ S.G.M.P.F.I.N.L. BIROUL PROIECTE DIVERSE NR. SC 2018

RAPORT DE SPECIALITATE privind aprobarea devizului general actualizat si aprobarea cofinanţării din bugetul local

pentru obiectivul de investitie „ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu

(Fostă Negoiu ) nr.47

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-................... a Primarului Municipiului Timişoara şi Proiectul de hotărâre privind privind actualizarea valorii devizului general si aprobarea cofinantarii din bugetul local pentru obiectivul de investitie „ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47 prin care se propune: - actualizarea valorii devizului general pentru proiectul „Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47, ca urmare a semnării Contractului de finanţare prin PNDL nr. SC2018-005752/12.03.2018, astfel: Valoarea totală a investiţiei = 1.792,88 mii lei( inclusiv TVA) Din care: Valoare investiţie prin buget local = 603,55 mii lei( inclusiv TVA) Valoare investiţie prin PNDL = 1.189,33 mii lei( inclusiv TVA) - cofinanţarea proiectului „ Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47, contribuţia proprie ce revine municipiului Timişoara, prin Consiliul Local fiind în sumă de 603,55 mii lei( inclusiv TVA). - finanţarea nerambursabilă din Bugetul de Stat prin Programul National de Dezvoltare Locala, pe durata derulării proiectului proiectului „Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47 fiind în sumă de 1.189,33 mii lei( inclusiv TVA) Facem următoarele precizări:

În anul 2015 Primăria Municipiului Timişoara a recepţionat proiectul „Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajare a 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes” din Timişoara, str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu), nr. 47 intocmit de S.C. «Imobles Plan" S.R.L. şi a aprobat indicatorii tehnico-economici ai investiţiei prin HCL nr. 400 din 22.09.20158.

Corpul principal de clădire al scolii situate în Timişoara, str. Surorile Martir Caceu

(fosta Negoiu), nr. 47 este format din corpul C1 cu regim de inaltime P.+1E., a fost construit inainte de 1989, are forma neregulata in plan cu dimensiunile generale de 17,5x43,5 m. Imobilul este dotat cu instalaţii de alimentare cu apă si canalizare, electrice si de incalzire a căror trasee şi vechime nu s-au putut determina în totalitate.

In timp au fost executate lucrări de igienizare si de întreţinere periodica, clădirea fiind in stare de functinare buna insa, avand in vedere numarul mare de elevi, pentru

FO 53-01, Ver.3

imbunatatirea activitatii didactice, este necesara extinderea spatiilor de invatamant, prin crearea de noi spații in podul existent.

Prin proiectul aprobat se propune propune realizarea unei mansarde pentru crearea de spatii (4 clase) noi de invatamânt.

În anul 2017 Municipiul Timişoara a înscris proiectul pe lista de proiecte a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene iar prin Ordinul Ministerului MDRAPFE nr.3469/28.06.2017 a fost aprobată lista obiectivelor de investiţii finanţate prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală.

În data de 12.03.2018 a fost semnată finanţarea nerambursabilă din Bugetul de Stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Locala.

În conformitate cu Normele de aplicare a OUG 28/2013 pentru aprobarea

Programului naţional de dezvoltare locală, art.8 alin.(3), nu se finanţează de la bugetul de stat prin Program: cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului, studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii, studiile de teren, studiile de specialitate, expertizele tehnice şi/sau audit energetic, asistenţa tehnică, consultanţa, taxe pentru obţinerea de avize/acorduri/autorizaţii, organizarea procedurilor de achiziţii, active necorporale, cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane, cote, taxe, costuri credite, cheltuieli pentru probe tehnologice, teste şi predare la beneficiar.

În baza art.8 a fost stabilită cofinanţarea necesară de la bugetul local în valoare de 603,55 mii lei( inclusiv TVA), reprezentând cheltuieli cuprinse în devizul general care nu se finanţează de la bugetul de stat. În baza Contractului de finanţare nr. SC2018-005752/12.03.2018 a fost aprobată finanţarea prin PNDL în valoare de 1.189,33 mii lei( inclusiv TVA). Valoarea devizului general a fost actualizat, în baza art.VII, alin.(2), lit.b) din Contractul de finanţare nr.SC2018-005752/12.03.2018, ca urmare a încheierii contractului de execuţie lucrări şi a contractului de dirigenţie de şantier, rezultând o valoare actualizată de 1.792,88 mii lei( inclusiv TVA).

Având în vedere prevederile legale expuse în prezentul raport, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat si aprobarea cofinanţării din bugetul local pentru obiectivul de investitie „Mansardare şcoală P+1E pentru amenajarea 4 săli de clasă, rezultând P+1E+M la Liceul Vlad Ţepeş” din Timişoara , str. Surorile Martir Caceu (Fostă Negoiu ) nr.47, îndeplineşte condiţiile pentru a fi supus dezbaterii şi aprobării Plenului Consiliului Local Timişoara. Prezentul raport fundamentează proiectul de hotărâre din punct de vedere tehnic, nu-l fundamentează din punct de vedere economic şi al legalităţii şi nu stabileşte necesitatea şi oportunitatea adoptării proiectului de hotărâre conform Legii 215/2001.

ŞEF SERVICIUL G.M.P.F.I.N.L. ŞEF BIROU PROIECTE DIVERSE MAGDALENA NICOARĂ DANIELA GHINEA

BIROUL PROIECTE DIVERSE ADINA ŞUIU

Atasament: Deviz_general.pdf

curs de schimb 4,6651 din 24.10.2014 4,6651

TVA TVA mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro mii lei mii euro mii lei mii lei mii euro

1 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7

1.1 Obtinerea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.3 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

2.1 Alimentare cu energie electrica 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.2 Alimentare cu apa potabila si canalizare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.3 Alimentare cu gaze naturale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.4 Racord si lucrari rutiere 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

3.1 Studii de teren - ridicare topo 1,50 0,32 0,29 1,79 0,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.2 obtinerea de avize, acorduri, certificat de urbanism, autorizație de construire și alte autorizatii 0,60 0,13 0,11 0,71 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CU 0,20 0,04 0,04 0,24 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Autorizatie de construire si alte autorizatii 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 taxe avize si acorduri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

taxe aviz mediu, gaze, DSP, ape, PSI, electrica 0,40 0,09 0,08 0,48 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.3 Proiectare si engineering 16,03 3,44 3,67 19,70 0,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.4 Org. procedurilor de achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.5 Consultanta 13,46 2,89 2,56 16,02 3,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.6 Asistenta tehnica prin diriginte de șantier 19,90 4,27 3,78 23,68 5,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51,49 11,04 10,41 61,90 9,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Constructii si instalatii 48,82 10,46 9,28 58,09 12,45 976,93 209,41 185,62 1.162,55 249,20 4.1.1. Constructii (constructii-mansardare) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,06 171,50 152,01 952,07 204,08 4.1.2 instalatii electrice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,59 21,35 18,92 118,52 25,40 4.1.3 Instalatii sanitare 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,47 3,74 3,32 20,79 4,46 4.1.4 Instalatii termice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 36,67 7,86 6,97 43,64 9,35 4.1.5 Instalatii limitare stingere incendii 48,82 10,46 9,28 58,09 12,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #### Instalatii electrice - detectie alarmare incendiu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,14 4,96 4,40 27,54 5,90 4.2 Montaj utilaje tehnologice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si functionale cu montaj 260,75 55,89 49,54 310,29 66,51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 Utilaje fara montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.5 Dotari si mobilier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

309,57 66,36 58,82 368,39 78,97 976,93 209,41 185,62 1.162,55 249,20

5.1 Organizare de santier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16,47 3,53 3,13 19,59 4,20

5.2 Comisioane,cote,taxe, taxa ISC 17,84 3,82 3,39 21,23 4,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute 127,76 27,39 24,27 152,03 32,59 6,04 1,29 1,15 7,19 1,54 145,60 31,21 27,66 173,26 37,14 22,51 4,82 4,28 26,78 5,74

CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli

TOTAL CAPITOL 5

TOTAL CAPITOL 4

Valoare (fara TVA)

TOTAL CAPITOL 3

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza

Nr. crt.

TOTAL CAPITOL 1

TOTAL CAPITOL 2

MANSARDARE SCOALA P+1E PENTRU AMENAJARE 4SALI DE CLASA REZULTAND P+1E+M la LIC. Vlad Țepeș Timișoara

DEVIZ GENERAL ESTIMATIV REVIZUIT

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

Valoare(fara TVA) Valoare(inclusiv TVA)

curs de schimb 1euro=4,46 lei din 18.05.2016

Valoare (inclusiv TVA) BUGET LOCAL BUGETUL DE STAT

6.1 Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 6.2 Probe tehnologice si teste 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

506,66 108,61 96,89 603,55 125,89 999,44 214,24 189,89 1.189,33 254,94 48,82 66,36 58,82 368,39 78,97 993,40 212,94 188,75 1.182,14 253,40

Beneficiar,

C+M

TOTAL GENERAL

TOTAL CAPITOL 6

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar