keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 243/27.06.2017 privind modificarea valorii totale a investitiei de la 1.264,75 la 1.930,34 mii lei(inclusiv TVA) din ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 400/22.09.2015, pentru obiectivul de investitie „Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul V. Tepes" din Timisoara, str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu), nr. 47

27.06.2017

Hotararea Consiliului Local 243/27.06.2017
privind modificarea valorii totale a investitiei de la 1.264,75 la 1.930,34 mii lei(inclusiv TVA) din ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 400/22.09.2015, pentru obiectivul de investitie „Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul V. Tepes" din Timisoara, str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu), nr. 47


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2017- 13542/31.05.2017 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite şi taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public şi privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 400/22.09.2015 - privind aprobarea D.A.L.I. pentru obiectivul de investiţii ""Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul V. Tepes" din Timisoara, str. Surorile Martir Caceu (fosta Negoiu), nr. 47;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea valorii totale a investitiei de la 1.264,75 la 1.930,34 mii lei(inclusiv TVA) din ANEXA la Hotărârea Consiliului Local nr. 400/22.09.2015 pentru obiectivul de investitie "Mansardare scoala P.+1E. pentru amenajare 4 sali de clasa, rezultând P.+1E.+M. la Liceul V. Tepes" din Timisoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu) , nr. 47 în conformitate cu ŤReferat modificare Cost de executieť emis de proiectantul S.C. ŤImobles Planť S.R.L. cu nr. SC2017-011290/08.05.2017 si ŤDevizul General Estimativť al lucrarii din Proiect nr. 34/2015, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Serviciul Scoli-Spitale si Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Direcţiei Generale de Urbanism şi Dezvoltare Urbană;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Clădiri, Terenuri şi Dotări Diverse;
- Biroului Sport-Culte;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Direcţiei Comunicare Relaţionare;
- Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calităţii;
- Corpului de Control şi Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Referat.pdf

1

MUNICIPIUL TIMIŞOARA APROBAT: BIROUL TEHNIC PRIMAR, Nr.: SC 2017-………/… .05.2017 Nicolae Robu

REFERAT

privind modificarea valorii totale a investitiei de la 1.264,75 la 1.930,34 mii lei(inclusiv TVA) din ANEXA LA HOTĂRÎREA NR. 400/22.09.2015 pentru obiectivul de investitie „Mansardare scoala

P.+1E. penru amenajare 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M. la Lic. V. Tepes” din Timisoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu) , nr. 47

Avind in vedere ca in urma executarii serviciului de proiectare faza «D.AL.I.» pentru obiectivul de

investitii „Mansardare scoala P.+1E. penru amenajare 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M. la Lic. V. Tepes” din Timisoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu) , nr. 47 s-au stabilit urmatoarele:

1. Prin Certificatul de Urbanism nr. 2072/16.06.2014 la pct. 5, subpct. d.2)-Avize si acorduri pentru obtinerea autorizatiei de construire s-au solicitat avizele de “Securitate la incendiu” si “Sanatatea populatiei”.

2. S-a intocmit “Tema de Proiectare” SC2014-25.111/24.09.2014 si in final “Contract-ul de Prestare Servicii “ nr. 299/28.11.2014 pentru “E.T.+D.A.L.I.+P.A.C.+P.T.+D.D.E.+C.S.+A.C. pentru lucrarea Amenajare 4 Sali de clasa in pod existent Liceul Vlad Tepes, Timisoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47.

3. In urma executarii serviciului de proiectare faza «D.AL.I.» pentru obiectivul de investiti s-a stabilit ca “amenajare mansarda in pod existent” nu este realizabil, s-a propus inaltarea aticului existent realizindu- se efectiv o mansarda, astfel modificindu-se regimul de inaltime de la P.+1E. la P.+1E.+M., fapt pentru care s-au intocmit actele aditionale nr. 1/17.04.2015 la “Tema de Proiectare” SC2014-25.111/24.09.2014 si la “Contract-ul de Prestare Servicii “ nr. 299/28.11.2014 prin care s-a modificat denumirea lucrarilor de investitii.

4. Prin “Fisa Tehnica” nr. 303/07.09.2015 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice lucrarile de investitii au fost avizate “conditonat” conform recomandarilor comisiei(realizate).

5. Modificarea denumirii lucrarilor de investitii din “D.A.L.I.+P.T. pentru lucrarea Amenajare 4 Sali clasa in pod existent Liceul Vlad Tepes, Timisoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu), nr. 47” in “E.T.+D.A.L.I.+P.A.C.+P.T.+D.D.E.+ C.S.+A.C. pentru lucrarea Mansardare scoala P.+1E. Pentru amenajare 4 Sali clasa, rezultind P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes, Timisoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu) ), nr. 47” a fost aprobata prin HCLMT nr. 399/22.09.2015.

6. Prin HCLMT nr. 400/22.09.2015 s-a aprobat “D.A.L.I. pentru lucrarea Mansardare scoala P.+1E. Pentru amenajare 4 Sali clasa, rezultind P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes, Timisoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu) ), nr. 47” cu principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei conform Anexei.

7. Prin Certificatul de Urbanism nr. 1487/21.04.2015 la pct. 5, subpct. d.2)-Avize si acorduri pentru obtinerea autorizatiei de construire nu erau necesare obtinerea avizelor de “securitate la incendiu” emise de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Banat” al Judetului Timis si “Sanatatea populatiei” emis de Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis.

8. In baza Certificatului de Urbanism nr. 2468/13.06.2016 s-au solicitat avizele de “securitate la incendiu” emis de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta “Banat” al Judetului Timis si “Sanatatea populatiei” emis de Directia de Sanatate Publica a Judetului Timis si au fost obtinute in 09.10.2016 si 02.11.2016.

9. Pentru obtinerea avizului la cerinta «Securitate la incendeiu» costul lucrarii a crescut prin prevederea in proiectul D.T.A.C. de instalatii de limitare si stingere incendiu si instalatii electrice de detectie si alarmare incendiu.

10. Lucrarile de executie “Mansardare cladire P+1E rezultind P+1E+M – Liceul Teoretic Vlad Tepes” au fost aprobate cu Autorizatia de Construire nr. 1705/21.12.2016.

11. Valoarea totala pentru realizarea obiectivului este de 1.930,34 mii lei(inclusiv TVA) in conformitate cu «Referat modificare Cost de executie» emis de proiectantul S.C. «Imobles Plan» S.R.L. cu nr. SC2017-011290/08.05.2017 si «Devizul General Estimativ» al lucrarii anexate.

2

12. “Contract-ul de Prestare Servicii “ nr. 299/28.11.2014 pentru executia serviciului de “E.T.+D.A.L.I.+P.A.C.+P.T.+D.D.E.+ C.S.+A.C. pentru lucrarea Mansardare scoala P.+1E. Pentru amenajare 4 Sali clasa, rezultind P.+1E.+M. la Liceul Vlad Tepes, Timisoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu) ), nr. 47” a fost onorat iar pentru lucrarile de proiectare suplimentare executate nu vor mai fi solicitate alte sume.

Fata de cele prezentate mai sus, PROPUNEM:

(1) Modificarea valorii totale a investitiei de la 1.264,75 la 1.930,34 mii lei(inclusiv TVA) din

ANEXA LA HOTĂRÎREA NR. 400/22.09.2015 pentru obiectivul de investitie „Mansardare scoala P.+1E. penru amenajare 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M. la Lic. V. Tepes” din Timisoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu) , nr. 47.

DIRECTOR ECONOMIC, BIROUL SCOLI-SPITALE,

Steliana Stanciu Adrian Faur

BIROUL TEHNIC, Pauliean Gama

Avizat, SERVICIUL JURIDIC Red.: P.G. Dact.: P.G. Ex.: 2

Atasament: Anexa.pdf

ANEXĂ LA HOTĂRÎREA NR. ................................

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI AI INVESTITIEI „Mansardare scoala P.+1E. penru amenajare 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M. la Lic. V. Tepes” din Timisoara, str. Surorile

Martir Caceu(fosta Negoiu) , nr. 47

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventii pentru obiectivului de investitie „Mansardare scoala P.+1E. penru amenajare 4 sali de clasa, rezultind P.+1E.+M. la Lic. V. Tepes” din Timisoara, str. Surorile Martir Caceu(fosta Negoiu) , nr. 47 intocmita de S.C. «Imobles Plan» S.R.L., are principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei conform cu «Referat modificare Cost de executie» cu nr. SC2017-011290/08.05.2017 si «Devizul General Estimativ» al lucrarii anexate:

Durata de realizare a investitiei se va face pe parcursul a 24 luni Valoarea totala a investitiei : 1.930.340,00 lei (inclusiv TVA) Din care constructii montaj C+M : 1.647.000,00 lei (inclusiv TVA)

Capacitate:(in unitati fizice si valorice) Investitia propune dezvoltarea si asigurarea calitatii serviciilor in invatamint in concordanta cu normativele in vigoare. Regim de inaltime existent: Corp principal S.teh.+P.+1E. Regim de inaltime propus: Corp principal S.teh.+P.+1E.+M. Suprafata construita desfasurata: 1.740,00 mp. Capacitate: 5 sali de clasa, laboratoare, biblioteca, spatii tehnice si altele.

BIROUL SCOLI-SPITALE, BIROUL TEHNIC, Adrian Faur Pauliean Gama

Red.: P.G. Dact.: P.G. Ex.: 2