keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 280/13.05.2008 privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Alimentări cu apă industrială. Fântâni ornamentale şi zone verzi"

13.05.2008

Hotararea Consiliului Local 280/13.05.2008
privind aprobarea Studiului de fezabilitate "Alimentări cu apă industrială. Fântâni ornamentale şi zone verzi"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 -9214/29.04.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(b) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Studiul de fezabilitate "Alimentări cu apă industrială. Fântâni ornamentale şi zone verzi", potrivit proiectului P12/2008 întocmit de SC DELTA PROJECT SRL, având indicatorii tehnico-economici prevăzuţi în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Edilitară şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
PAVEL ŢEPENEU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI

Atasament: Anexa.pdf

ANEXA la HCL nr……………………

,,Alimentări cu apă industrială fântâni ornamentale şi zone verzi ” Municipiul Timişoara.

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI (cu TVA)

Valoarea totală a investiţiei: 1.110,101 lei / 295,112 EURO Construcţii-montaj : 955,966 lei / 254,133 EURO

Evaluarea investiţiei în lei : Anul I 955,966 lei / 254,133 EURO Durata de realizare a investiţiei: 8 luni Capacităţi realizate : - Apă L =2.650 m, De 63 x 3,6 mm din tuburi PE-HD - Foraje de exploatare-explorare complet echipate 21 buc. - Hidranţi de grădină complet echipaţi 19 buc.

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : MO Ex:1

Atasament: Referat.pdf

ROMÂNIA SE APROBĂ, JUDEŢUL TIMIŞ PRIMAR PRIMĂRIA TIMIŞOARA Dr. Ing. GHEORGHE CIUHANDU DIRECŢIA EDILITARĂ BIROUL HIDROTEHNIC Nr. SC 2008-9214/29.04.2008

R E F E R A T

Alimentarea cu apă potabilă a municipiului Timişoara se asigură în sistem centralizat de distribuţie, prin reţele de conducte de serviciu şi distribuţie. Asigurarea cu apă pentru stropitul zonelor verzi şi funcţionarea fântânilor ornamentale din mai multe parcuri ale municipiului Timişoara se face cu apă de la reţeaua publică a municipiului Timişoara. Aceasta reprezintă cheltuieli importante din bugetul local. Prin prezentul Studiu de Fezabilitate se propune realizarea a 21 foraje proprii de alimentare cu apă industrială şi a unei reţele de alimentare cu apă prin hidranţi de grădină,complet echipaţi, în lungime de 2.650 m, pe următoarele amplasamente: P-ţa Huniade; Parc Spitalul Judeţean; Scuar Petofi; Parc Szekely Laszlo-Doina; Scuar P-ţa Crucii; Parcul Studenţesc; Parcul Stadion; Scuarul Adolescenţei; Parcul Zurich; Parcul Alpinet; Parcul Justiţiei; Parcul Rozelor; Parcul Central ; Calea Sever Bocu. Realizarea de surse proprii de apă pentru asigurarea cu apă a fântânilor ornamentale, cât şi a irigării zonelor verzi, învecinate forajelor, din parcurile menţionate anterior, constituie un mare avantaj prin realizarea de economii din bugetul local.

Valoarea totală a investiţiei ,, Alimentări cu apă industrială. Fântâni ornamentale si zone verzi ” este estimată la 1.110.101 lei (cu TVA), respectiv 295.112 Euro (1 EURO=3,7617 lei la data de 03.03 .2008).

Având în vedere faptul că finanţarea obiectivului ,, Alimentări cu apă industrială. Fântâni ornamentale si zone verzi ” se face din bugetul local, Capitolul ,,Alimentări cu apă”, propunem aprobarea studiului de fezabilitate conform proiectului P 12/2008 întocmit de S.C. DELTA PROJECT S.R.L.

DIRECTOR DIRECŢIA EDILITARĂ, ŞEF SERVICIU ENERGETIC, ing. DUMITRU ANDOR ing. IOAN ZUBAŞCU

ŞEF BIROU HIDROTEHNIC, AVIZAT JURIDIC, ing. MARIUS ONEŢIU

Red. / Dact. : MO ; Ex:1