keyboard_arrow_up

Consiliul Local Timisoara

Hotararea 247/22.04.2008 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare şi extindere Calea Torontalului"

22.04.2008

Hotararea Consiliului Local 247/22.04.2008
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Modernizare şi extindere Calea Torontalului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008-005248 /09.04.2008 - al Primarului Municipiului Timişoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanţe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului şi patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice şi comerţ, regii autonome şi societăţi comerciale, Comisiei pentru administraţie locală, juridică, ordine publică, drepturile omului şi probleme ale minorităţilor, Comisiei pentru cultură, ştiinţă, învăţământ,sănătate, protecţie socială, turism, ecologie, sport şi culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timişoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. (b) şi alin. 4, lit. (d) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată şi modificată.


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ,"Modernizare şi extindere Calea Torontalului", întocmit de S.C. ALDOR S.R.L., conform contractului de proiectare nr. 207-95/2007 , cu caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici, prevăzuţi în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1. se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Direcţia Drumuri şi Transporturi şi Direcţia Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timişoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş;
- Primarului Municipiului Timişoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcţiei Economice;
- Direcţiei Edilitare;
- Direcţiei Urbanism;
- Direcţiei Patrimoniu;
- Direcţiei Dezvoltare;
- Direcţiei Comunicare;
- Direcţiei de Mediu;
- Direcţiei Drumuri şi Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern şi Managementul Calităţii;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
EUGENIA TONENCHI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI

Atasament: Anexa1.pdf

Cod FP 53 -01 , Ver. 1; 1

Anexa 1 Anexa HCL nr............. din.............

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI ,,Modernizare şi extindere Calea Torontalului”

Studiul de fezabilitate întocmit de S.C. ALDOR S.R.L. , aferent obiectivului de investiţii ,,Modernizare şi extindere Calea Torontalului”, conform contractului de proiectare nr. 207-95/2007 are principalii indicatori tehnico - economici ai investiţiei :

Valoarea totală a investitiei: 18.388,996 mii lei (5.041,672 mii euro) din care construcţii montaj: 14.322,664 mii lei (3.926,815 mii euro) Durata de realizare a investiţiei: 20 luni Capacităţi:

Parte carosabilă amenajată 30.888 m2 ; Trotuare 7.213 m2 ; Piste de ciclişti 4.190 m2 ; Borduri mici 7.216 m ; Borduri mari 3.881 m; Spaţii verzi 4.949 m2 ;

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ing. CHIŞ CULIŢĂ ing. IOAN GANCIOV ŞEF BIROU INFRASTRUCTURĂ ÎN TRANSPORTURI, CONSILIER,

ing.VASILE OLAR ing. MARINELA LUCUŢ

Atasament: Referat.pdf

Cod FP 53-01,Ver.1; 1

România SE APROBĂ Judeţul Timiş PRIMAR, Municipiul Timişoara dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU Primăria Direcţia Drumuri şi Transporturi Serviciul Drumuri şi Poduri Nr. SC 2008- 005248/ 09.04.2008

REFERAT privind aprobarea Studiului de Fezabilitate

,,Modernizare şi extindere Calea Torontalului”

Direcţia Drumuri şi Transporturi are în programul de investiţii pe anul 2008 întocmirea Studiului de Fezabilitate aferent obiectivului de investiţii ,, ,,Modernizare şi extindere Calea Torontalului”.

Amenajarea acestei străzi are o importanţă deosebită pentru locuitorii municipiului Timişoara din punct de vedere economic şi social. Realizarea lucrării, va îmbunătăţi considerabil viabilitatea şi starea tehnică a părţii carosabile şi implicit confortul şi siguranţa utilizatorilor.

Amenajarea arterei care face obiectul documentaţiei de faţa are o importanţă deosebită pentru locuitorii municipiului Timişoara din punct de vedere economic şi social, fiind totodată un element important în reţeaua stradală a municipiului.

Calea Torontalului reprezintă artera de legătură a municipiului Timişoara cu DN6,respectiv punctul de frontieră Cenad şi astfel cu reţeaua de autostrăzi din Comunitatea Europeană.

Realizarea lucrării, va îmbunătăţi considerabil viabilitatea şi starea tehnică a părţii carosabile şi implicit confortul şi siguranţa utilizatorilor, oferind condiţii de circulaţie şi parcare substanţial îmbunătăţite.

Calea Torontalului este amplasată în zona de nord vest a municipiului. Strada supusă modernizării este accesibilă din P-ţa Consiliul Europei şi este împărţită în două sectoare: • Sector 1 – P-ţa Consiliul Europei până la strada Felix • Sector 2 – strada Felix până la km 560 + 100 pe DN6.

În conformitate cu prevederile din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor şi Ordinul Guvernului nr. 49/98 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi urbane, sectorul cuprins între P-ţa Consiliul Europei şi strada Felix se încadrează în categoria II cu patru benzi de circulaţie (câte două pe sens), având o lăţime a părţii carosabile de 14 m.

Urmare modernizării sectorului anterior, sectorul cuprins între str. Felix şi km 560+100 al DN6 a rămas la nivel de 2 benzi de circulaţie (categoria a III-a) în prelungirea DN6.

Conform studiului geotehnic, grosimea mixturii asfaltice care trebuie înlocuită, variază de la 9,0 cm pe primul sector de stradă, cuprins între P-ţa Consiliul Europei şi intersecţia cu blv. Cetăţii, la 4,0 cm pe sectorul de stradă cuprins între intersecţia cu blv. Cetăţii şi str. Felix.

Pe sectorul cuprins între str. Felix şi km 560+100 al DN6, studiul geotehnic a evidenţiat o grosime a mixturii asfaltice de 23 cm, grosime realizată prin aşternerea unor covoare succesive. În situaţia actuală, Calea Torontalului, în lungime de cca. 1,9 km, are o îmbrăcăminte bituminoasă îmbătrânită, care datorită traficului intens cât şi a intervenţiilor la gospodăria subterană prezintă numeroase degradări.

Cod FP 53-01,Ver.1; 2

Trotuarele existente sunt amenajate parţial cu îmbrăcăminte bituminoasă, pavele prefabricate sau beton de ciment, fiind separate de partea carosabilă printr-o zonă verde cu plantaţii de copaci şi arbuşti.

Trotuarele au o îmbrăcăminte bituminoasă degradată, constituind un factor de disconfort pentru circulaţia pietonilor. Pe suprafeţe extinse fundaţia din beton de ciment prezintă fisuri şi crăpături.

Amplasarea reţelelor de apă potabilă, ale instalaţiilor de telecomunicaţii, ale sistemului de canalizare, ale alimentării cu gaze naturale etc. pe orizontală şi pe verticală sunt certificate prin avizele eliberate de autorităţile competente.

Lucrările proiectate respectă concluziile expertizei efectuate de către SC TRISKELE SRL Timişoara prin contract nr. 103/2008 sub coordonarea expertului tehnic prof. dr. ing. Ion COSTESCU.

Raportul de expertiză tehnică recomandă în anul 2008: Calea Torontalului din Municipiul Timişoara este o stradă de categoria a II-a şi a III-

a,dar cu un trafic foarte intens şi greu, fapt ce necesită sporirea benzilor de circulaţie la 4 şitrecerea străzii în totalitate în stradă de categoria a II-a. Această stradă are o îmbrăcăminte bituminoasă cu o structură rutieră nerigidă într-o stare de degradare “REA”. […] „Inventarul defecţiunilor existente pe aceste străzi a evidenţiat existenţa unor degradări specifice îmbrăcăminţilor bituminoase, dar în mare măsură şi degradări specifice structurii rutiere şi complexului rutier, fapt ce conduce la desfăşurarea circulaţiei în condiţii de nesiguranţă şi cu u confort necorespunzător”. […] „Pe sectorul cuprins între Piaţa Consiliul Europei şi strada Felix, care are 4 benzi de circulaţie, recomand următoarea soluţie:

• Frezarea mixturii asfaltice • 4 cm M.A.A.F. 16 • 4 cm B.A.D. 25 • Material împotriva transmiterii fisurilor • Beton de ciment existent”

[…] „Pe sectorul cuprins între strada Felix şi ieşirea din municipiul Timişoara, care are 2 benzi de circulaţie şi care se extinde la 4 benzi de circulaţie, recomand următoarea soluţie:

• 4 cm M.A.A.F. 16 • 4 cm B.A.D. 25 • Material împotriva transmiterii fisurilor • 20 cm beton de ciment • 30 cm balast Luând în considerare starea de degradare, capacitatea portantă depăşită şi viabilitatea

necorespunzătoare a Căii Torontalului, consider că proiectantul este în măsură să stabilească soluţia de modernizare, funcţie de caracteristicile structurii rutiere existente şi de traficul actual şi de perspectivă.”

Tema de proiectare a fost completată ulterior cu solicitările beneficiarului şi ale Comisiei de Circulaţie: 1. Realizarea pistelor de ciclişti pe întreaga lungime a traseului; 2. Reamenajarea parcărilor de pe partea stângă şi realizarea unor bretele de legătură între parcaje şi trotuar în dreptul acceselor la blocuri; 3. Realizarea unei benzi de virare dreapta pentru intrarea pe str. Timiş; 4. Reamenajarea intersecţiei Calea Torontalului – Blv. Cetăţii cu păstrarea insulelor existente; 5. Modificarea traseului trotuarului şi a pistei de ciclişti din intersecţia Calea Torontalului – Blv. Cetăţii, zona de intersecţie a trotuarului cu partea carosabilă de pe partea stângă, din zona staţiei de autobus. Biciliştii vor traversa strada prin acelaşi loc cu pietonii, renunţându-se la fragmentarea insulelor existente; 6. Amenajarea intersecţiei cu str. Felix, care se continuă şi în partea stângă a Căii Torontalului. În vederea obţinerii unui grad de confort superior pentru utilizatori (referitor la zgomotul la rulare, vibraţii, praf, noxe la niveluri cât mai scăzute), pe sectorul cuprins între Pţa Consiliul Europei şi

Cod FP 53-01,Ver.1; 3

strada Felix s-a prevăzut schimbarea îmbrăcăminţii rutiere şi refacerea trotuarelor. Sectorul cuprins între strada Felix şi km 560 + 100 al DN6 are numai 2 benzi de circulaţie. În vederea aducerii acestui sector al prezentei artere de circulaţie la aceaşi capacitate pe întreaga lungime cuprinsă în intravilan (categoria II), partea carosabilă se va extinde la 4 benzi de circulaţie, respectiv 2 benzi de circulaţie pe sens. Pentru desfăşurarea în siguranţă a traficului pietonal s-au prevăzut trotuare pe ambele părţi ale străzii. De asemenea s-au proiectat piste de ciclişti, amplasate cu ambele sensuri pe aceaşi parte sau cu un singur sens pe câte o parte a străzii, după posibilităţi.

La proiectarea modernizării Căii Torontalului s-au avut în vedere prevederile următoarelor standarde şi normative în vigoare, precum şi standardele şi normativele conexe: − STAS 10144/1-90 Străzi. Profiluri transversale; − CD 16-2000 Normativ privind condiţiile de execuţie a îmbrăcăminţilor bituminoase uşoare; − Ordinul Guvernului nr. 49/98 pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea şi realizarea străzilor în localităţi urbane; − NP 116-2005 Normativ privind alcătuirea structurilor rutiere rigide şi suple pentru străzi. − STAS 10144/2 – 91 Străzi. Trotuare, alei de pietoni şi piste de ciclişti. Prescripţii de proiectare. − STAS 10144/3 – 91 Străzi. Elemente geometrice. Prescripţii de proiectare. − SR 10144/4 - 95 Amenajarea intersecţiilor de străzi. Clasificare şi prescripţii de proiectare. − STAS 6400 – 84 Lucrări de drumuri. Straturi de bază şi de fundaţie. Condiţii tehnice generale de calitate. − Norme metodologice - privind condiţiile de închidere a circulaţiei şi de instituire a restricţiilor de circulaţie în vederea executării de lucrări în zona drumului public şi/sau pentru protejarea drumului.

În conformitate cu HG 766/1997 Anexa 1, art. 6 această stradă se încadrează în categoria de importanţă normală (C).

În profil transversal, strada are o lăţime a părţii carosabile de 14,00 m (conform STAS 10144/1-90 Străzi. Profiluri transversale) amenajată tip acoperiş cu panta de 2,5%, iar pe ambele părţi ale străzii s-au prevăzut trotuare cu lăţimea variabilă de 1,50...8,00 m cu o pantă transversală de 2,0%.

Pe sectorul cuprins între P-ţa Consiliul Europei şi strada Felix se păstrează lăţimea părţii carosabile, schimbându-se bordurile, rigolele şi îmbrăcămintea rutieră. La intersecţia cu strada Timiş, pentru fluidizarea traficului s-a prevăzut realizarea unei benzi de virare dreapta pentru vehiculele care se deplasează dinspre DN6 către P-ţa Consiliul Europei şi doresc să ajungă în zona Dacia.

Structura rutieră propusă pentru partea carosabilă este următoarea: - 4 cm mixtură asfaltică armată cu fibre, M.A.A.F. 16; - 4 cm beton asfaltic deschis (strat legătură) B.A.D. 25; - geocompozit antifisură - 20 cm fundaţie din beton de ciment; - 30 cm fundaţie din balast.

În vederea îmbunătăţirii geometriei parcărilor existente, cele de pe partea stângă a străzii se vor reproiecta ca parcări oblice şi se vor reamenaja cu pavele din beton. În acest fel se asigură 86 locuri de parcare. Delimitarea locurilor de parcare se propune a se realiza cu pavele din beton de culoare roşie, ceea ce ar conduce la o marcare fizică a locurilor de parcare, a cărei durată de viaţă să coincidă cu durata de exploatare a acestora.

Pentru facilitarea trecerii din parcare înspre trotuar respectiv către accesele la blocuri, s-a prevăzut un trotuar de 1 m lăţime adiacent parcărilor. În dreptul acceselor la blocuri se vor amenaja bretele de legătură trotuar – parcare.

Structura rutieră propusă pentru trotuarele înguste este următoarea: - 6 cm pavele prefabricate din beton; - 3 cm nisip pilonat; - 15 cm balast stabilizat;

Parcările deja amenajate cu pavele din beton de pe partea dreaptă a străzii, amplasate pe tronsonul dintre intersecţiile Calea Torontalului – blv. Cetăţii (resp. str. Miresei) şi Calea

Cod FP 53-01,Ver.1; 4

Torontalului – str. Bucovina (resp. str. Liege), precum şi trotuarele adiacente, se vor păstra în forma şi structura actuală.

Structura rutieră propusă pentru parcări este următoarea: - 8 cm pavele prefabricate din beton; - 3 cm nisip pilonat; - 15 cm balast; - 10 cm nisip pilonat.

Pe întreg traseul supus lucrărilor de modernizare respectiv extindere, s-a prevăzut reamenajarea trotuarelor existente cu pavele din beton şi redimensionarea lor în sens transversal pentru includerea unei piste de ciclişti.

Structura rutieră propusă pentru trotuare este următoarea: - 6 cm pavele prefabricate din beton; - 3 cm nisip pilonat; - 15 cm balast stabilizat;

Pentru a putea oferi cicliştilor posibilitatea deplasării în condiţii de siguranţă, pe Calea Torontalului s-au prevăzut piste de ciclişti cu unul sau două sensuri, adiacente trotuarului dar şi părţii carosabile sau separate de aceasta printr-un spaţiu verde conform normelor în vigoare. Pantă transversală este de 2,0%.

De la P-ţa Consiliul Europei până la intersecţia cu străzile Liege şi Bucovina, pista de ciclişti a fost amplasată pe partea stângă a străzii, datorită lăţimii trotuarului de pe partea dreaptă, care nu a permis includere unei piste de ciclişti. Pista de ciclişti, cu lăţimea de 2,00 m, oferă posibilitatea de deplasare în ambele sensuri, pe aceeaşi parte a Căii Totontalului.

La intersecţia menţionată mai sus se face trecerea unei benzi de ciclişti pe partea dreaptă a străzii, păstrându-se astfel câte un sens pe fiecare parte. Lăţimea pistei de ciclişti se reduce la 1,00 m. Pe traseul pistelor de ciclişti s-a prevăzut amenajarea unor spaţii destinate parcării bicicletelor, cu mobilierul urban adecvat.

Datorită faptului că nu se pot respecta pe tot traseul pistei de ciclişti prevederile normativelor în vigoare referitoare la distanţa până la partea carosabilă, s-a prevăzut amplasarea unui parapet de siguranţă având elementele din lemn, material care se încadrează în mediul înconjurător bogat în vegetaţie alcătuită din copaci.

Structura rutieră propusă pentru pistele de ciclişti este următoarea: - 3 cm beton asfaltic B.A. 8; - 15 cm piatră spartă împănată; - 12 cm balast.

Lucrările prevăzute pentru amenajarea intersecţiei cu str. Felix implică reamplasarea unui număr de 9 copaci. Copacii se înscriu în zona de protecţie a acestei străzi de categoria a III – a (bandă de 13 m de la axa străzii). Lăţimea acestei zone a fost stabilită în cadrul Comisiei de Circulaţie a Primăriei Municipiului Timişoara din data de 08.11.2007. Conform aceleaşi hotărâri, pentru intersecţii s-a stabilit ca zonă de protecţie a străzii, suprafaţa delimitată de o rază de 35 m de la intersecţia axelor străzilor.

În cadrul lucrărilor de modernizare şi extindere a Căii Torontalului s-a prevăzut atât reamenajarea spaţiilor verzi afectate de lucrările prevăzute în documentaţie, cât şi amenajarea unor noi spaţii verzi pe sectorul de stradă pe care se face extinderea la 4 benzi.

De asemenea se vor planta 27 de copaci precum şi arbuşti în alveolele triunghiulare ale parcărilor nou amenajate. În vederea realizării trotuarului de pe partea dreaptă dincolo de intersecţia cu str. Felix este necesară demolarea insulei existente şi implicit desfiinţarea unui număr de cca. 7 arbuşti. Valoarea acestor lucrări este precizată în devizul general, iar amenajarea acestor zone se va realiza de către personal de specialitate.

În vederea realizării unei benzi de virare dreapta pentru vehiculele care sedeplasează de pe DN6 către P-ţa Consiliul Europei şi doresc să ajungă în zona Dacia (respectiv intrarea pe str. Timiş) este necesară mutarea unui stâlp LEA conform reglementărilor prevăzute în normativele în vigoare. Amenajarea intersecţiei cu str. Felix presupune de asemenea mutarea unui stâlp LEA de pe partea dreaptă pe sensul de mers P-ţa Consiliul Europei – km 560+100, conform reglementărilor prevăzute în normativele în vigoare.

Cod FP 53-01,Ver.1; 5

Pentru a putea realiza o zonă comună pietoni-ciclişti, condiţionată de particularităţile amplasamentului de pe colţul străzii Bucovina, pe partea unde se află monumentul sub formă de cruce, se propune mutarea semaforului.

Pentru protejarea vegetaţiei din alveolele de la baza copacilor, s-au prevăzut grilaje speciale, pătrate, cu latura de 1,00 m, modulate pentru a permite creşterea copacului. Această soluţie constructivă nu mai necesită delimitarea alveolei cu bordură din beton.

Apele meteorice, de pe suprafaţa carosabilă şi parţial de pe trotuare, sunt conduse prin pante transversale de 2 x 2,5% respectiv 2% către „rigolele” formate la marginile părţii carosabile de borduri şi dalele adiacente prefabricate din beton, fiind apoi dirijate prin pante longitudinale spre gurile de scurgere existente la bordură, în cazul celor de pe sectorul cuprins între P-ţa Consiliul Europei şi strada Felix.

Cele 26 de guri de scurgere amplasate pe tronsonul de la strada Felix până la km 560 + 100 pe DN6, tronson ce va fi extins la 4 benzi de circulaţie, care vor fi racordate la reţeaua de canalizare existentă, sunt proiectate ca număr şi amplasare astfel încât să poată prelua în bune condiţii volumul de ape meteorice rezultat în urma precipitaţiilor abundente.

Pentru orientarea şi dirijarea circulaţiei, pe partea carosabilă se vor aplica marcaje rutiere în axa străzii şi pentru separarea benzilor de circulaţie, marcaje specifice intersecţiilor, marcaje pentru treceri de pietoni şi traversarea bicicliştilor. De asemenea se vor monta indicatoare rutiere adecvate.

Desfăşurarea traficului pe pistele de ciclişti, dar şi în zonele comune cu traficul pietonal, va fi reglementată prin montarea de indicatoare şi realizarea marcajelor rutiere specifice, astfel încât să fie asigurată atât siguranţa pietonilor cât şi a bicicliştilor.

La intersecţia cu str. Felix s-a prevăzut, pe lângă indicatoare rutiere, deasemenea semnalizarea semaforizată.

Investiţia se va realiza în decurs de 20 luni. Valoarea totală (inclusiv TVA) a investiţiei ,,Modernizare şi extindere Calea Torontalului”

este estimată la 18.388,996 mii lei, reprezentând 5.041,672 mii euro, conform devizului general . Având în vedere faptul că finanţarea studiului de fezabilitate ,,Modernizare şi extindere Calea

Torontalului”se face din Bugetul local aprobat pentru anul 2008, propunem aprobarea studiului de fezabilitate şi realizarea investiţiei menţionată anterior.

DIRECTOR D.DRUMURI ŞI TRANSPORTURI, DIRECTOR ECONOMIC, ing. CHIŞ CULIŢĂ ec. SMARANDA HARACICU ŞEF SERVICIU DRUMURI ŞI PODURI, ŞEF SERVICIU JURIDIC,

ing. IOAN GANCIOV jr. MIRELA LASUSCHEVICI

ŞEF BIROU INFRASTRUCTURĂ ÎN TRANSPORTURI, ÎNTOCMIT, ing.VASILE OLAR ing. MARINELA LUCUŢ

Atasament: Deviz.pdf

S DEVIZ GENERAL (conform HG 2503 ian 2008) ln natal Taul uric ca Intervenția MODERNIZARE ŞI EXTINDERE CALEA TORONTALULUI în miei earo la cursul llearo NR din data de 27 feb 2008 Cata anu şi amenajarea tera Cati pn agrara vor one Crop proletare i atenți fotică 24 organe prcacurer de ara aaa) azi aaa SE EGEE ST TE E

Crap met e ază EEE SETE ES a [- cars sn near ES | ass rar ESTE Sar) [+ zi | vesel a anl anal asa E ara SIE Fate 1 2 | ECTS SETE PECETE | aaa = EEE LI E Cass asc cl acea E EEE EEE E E = DEEE | ata] ont neo saten e — Cot pent roz atol tigra Brat TOTAL GENERAL | ASTIZSES] 4256700| _2590saf ECE